Psykisk helsearbeid i skolen. Terje Ogden Jeanette Flack Johansen Nasjonal fagkonferanse 12.november 2014 Oslo Kongressenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykisk helsearbeid i skolen. Terje Ogden Jeanette Flack Johansen Nasjonal fagkonferanse 12.november 2014 Oslo Kongressenter"

Transkript

1 Psykisk helsearbeid i skolen Terje Ogden Jeanette Flack Johansen Nasjonal fagkonferanse 12.november 2014 Oslo Kongressenter

2 Psykiske helseproblemer blant ungdom Angst og depresjon (4-8%) ADHD (3-5%) oppmerksomhetsproblemer og overaktivitet, Atferdsproblemer (CD og ODD) eksternaliserende problemer, Rusproblemer alkohol, narkotika, legemidler og andre rusmidler, Selvskading (6-10%) Spiseforstyrrelser, bl.a. anoreksi, bulemi, tvangsspising Psykose (0,6%) bl.a. schizofreni, bipolar lidelse.

3 Hva vil vi med skolen? Nivådebatten: hvordan elevene presterer og hevder seg i lokale, nasjonale og internasjonale sammenligninger. Inkluderingsdebatten: hvordan skolen favner og mestrer mangfoldet blant elever, og bidrar til deltakelse, mestring og psykisk helse.

4 Skoleprestasjoner Skole- og læringsmiljø Psykisk helse Side 4 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

5 Psykisk helsefremmende arbeid i skolen Sosiale, emosjonelle og atferdsmessige problemer kan gripe forstyrrende inn i læringsarbeidet, og skolevansker kan påvirke elevers psykiske helse negativ, Forebyggende psykisk helsearbeid er en målsetting i sin egen rett, men også et bidrag til skolefaglig læring, inkludering, trivsel og trygghet, Bekymrede, ensomme, og redde eller frustrerte, sinte og oppgitte elever lærer dårlig selv om det finnes unntak.

6 Forskning: Oppsummerte 52 systematiske forskningsoversikter og konkluderte med at de mest vellykkede tiltakene var rettet mot alle elever, mens de mest risikoutsatte profiterte på en kombinasjon av universelle og individuelle tiltak, Temaer: Øke positiv atferd og ferdigheter, redusere negativ atferd og emosjonelle problemer (depresjon/angst), selvtillit og selvoppfatning, tilknytning til skolen, skoleprestasjoner, karakterer og frammøte, Tiltak som ikke virket baserte seg på løse retningslinjer og brede prinsipper, og uansett hvor gode disse var, var de lite virksomme uten god implementering, God implementering: teoribasert, definerte mål, fokusert, eksplisitte retningslinjer, grundig opplæring og kvalitetskontroll, feedback på tiltakseffekter og lite utskifting i staben.

7 En idealtypisk modell for psykisk helsearbeid i skolen (Weare & Nind, 2011) Skoleomfattende tilnærming som formidler felles holdninger, forventninger og praksis, Positiv atferdsstøtte: en kommunikasjonskultur blant lærere med en overvekt av positive virkemidler (5:1), Ferdighetslæring i fokus å undervise i sosiale ferdigheter og utvikle kompetanse fremmer elevenes psykiske helse og forebygger og reduserer utagerende så vel som internaliserende problemer, Differensiert tilnærming: bygger på kunnskapsbaserte komponenter som gradvis øker i intensitet, noe som kan illustreres som en tiltakspyramide med tre nivåer, Integrert; kompetanseutviklende og psykisk helsefremmende tiltak bør integreres i undervisningen heller enn behandles som et eget tema.

8 Inkludering og psykisk helse Inkludering, tilhørighet og mestring i skolen virker positivt på elevers psykiske helse og selvoppfatning, Gode relasjoner til klassekamerater og lærere kan beskytte mot psykiske helseproblemer, Marginale og sårbare elever og elever med særlige behov kan ha faglig og sosialt utbytte av å gå i vanlige klasser, og uten negative ringvirkninger for resten av elevene, Men klasser har også en begrenset kapasitet for integrering praktisk og sosialt, - og overskrides denne, taper alle Side 8 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

9 Hva kjennetegner inkluderende skoler? Felles målsetting og felles forpliktelse hos alle ansatte og en vilje til å implementere en inkluderende skole, Minst restriktive plasseringsalternativ og gode kombinasjoner, Tilpasset undervisning, pensum og tilbakemeldinger, Positive holdninger hos alle som underviser i kontakt og arbeid med elever med spesielle behov, Sosial og faglig støtte til elev og lærer fra skoleteam, medelever, foresatte og eventuelt assistenter, Adekvate ressurser for å gjennomføre tiltaksplaner, - ressurser som følger eleven, Ledelse på alle nivåer, som sørger for at punktene ovenfor implementeres (klasseledelse, skoleledelse, forvaltningsledelse). Mitchell, 2008

10

11

12 Differensiert tilnærming

13

14 Side 14 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

15 Vårt utgangspunkt og rammer 9000 elever og 1700 lærlinger og lærekandidater 10 videregående skoler SMI skole ( skole for sosialmedisinske institusjoner) Fagskolen i Vestfold 4 skoler er plukket ut til å være prosjektskoler PPT består av 16 fagstillinger, 1 leder og 1 prosjektleder

16 Bakgrunn: Etter vedtak i fylkestinget 2013, ble det bevilget 3 millioner kroner til gjennomføring av et 3 årig prosjekt i PPT. Målet med prosjektet er å bidra til å hjelpe sårbare elever å ivareta sin psykiske helse, slik at de er bedre rustet til å nå sine opplæringsmål. Gjennom prosjektperioden skal det etablere en praksis for dette i PPT.

17 Prosjektet er tredelt på tiltaksnivå, og PPT skal gjennom et lavterskelnivå tilby: Kompetansehevingstiltak i skolen Gruppesamtaler til elever Individuelle samtaler til elever Vi måler og evaluerer tiltakene våre.

18 Delmål 1. PPT skal oppdage i tide, og fange opp ungdom som strever, gjennom et godt samarbeid med ungdom, lærere og skole. 2. PPT skal bistå skolene i sin satsning på klasseledelse og relasjonskompetanse knyttet til psykisk helse. 3. PPT skal tilby et samtaletilbud til de som strever med lette psykiske vansker. 4. PPT skal tilby mestringsgrupper for ungdom som strever. 5. PPT skal hjelpe ungdom videre til andre spesialiserte tjenester.

19 1.PPT skal oppdage i tide, og fange opp ungdom som strever, gjennom et godt samarbeid med ungdom, lærere og skole. Forankring av prosjektet i skolens ledelse og elevtjeneste Etablere faste møtetider mellom PPT og Elevtjenesten Etablere et samarbeid mellom elevtjenesten og PPT ift psykisk helse Informere ungdom om PPTs tilbud ved skolestart Informere elevrådet om PPT sitt tilbud Utarbeide gode rutiner og prosedyrer for samarbeid med skolene Fokus på overgangsarbeid og samarbeid med kommunal PPT Kompetanseheving av PPT i screening som fanger opp psykiske vansker

20 2. PPT skal bistå skolene i deres satsning på klasseledelse og relasjonskompetanse knyttet til psykisk helse I samarbeid med skolene kan PPT tilby kurs, forelesninger og veiledning til enkeltlærere eller grupper av lærere. Inviterer skolens ledelse og elevtjeneste i dialogmøter med tema hvordan skolene ønsker at PPT skal bidra med deres utviklingsarbeid på dette området Sette av tid til å jobbe systemrettet sammen med skolene etter behov Systematisere kompetansen som er i PPT Videreutvikle kompetansen som er i PPT

21 3. PPT skal gi et samtaletilbud til de som strever med lette psykiske vansker Informere elevtjenestene om at ungdom som strever med psykiske vansker kan tilmeldes PPT dersom ungdommen ønsker det Informere ungdom om at de kan kontakte PPT for hjelp hvis de strever med utfordringer knyttet til sin psykiske helse Utarbeide gode rutiner for tilmelding Delta på kurs/kompetanseheving og arrangere interne fagdager Opprette refleksjonsgrupper innad i PPT Ha samtaler med ungdom som tilmeldes eller kontakter PPT for hjelp knyttet til sin psykiske helse

22 4. PPT skal tilby mestringsgrupper for ungdom som strever Etablere et samarbeid med skolen om rammer rundt et gruppetilbud Informere elvetjenestene om at ungdom som strever med psykiske vansker kan tilmeldes PPT dersom ungdommen ønsker det Informere ungdom om at de kan kontakte PPT for hjelp hvis de strever med utfordringer knyttet til sin psykiske helse, og at det er mulig å få et gruppetilbud Ha gruppesamtaler med ungdom som tilmeldes eller kontakter PPT for hjelp knyttet til sin psykiske helse (SMART) Delta på kurs om psykiske vansker og arrangere fagdager Opprette refleksjonsgrupper innad i PPT

23 SMARTutviklet av Simon Peter Neumer og Juliane Junge Hoffmeister Programmet består av åtte ukentlige kurs, hvert av to timers varighet med klar målsetting, basert på KAT. Detaljert beskrivelse av konsepter og øvelser for å jobbe med angst, depresjon og selvhevdelse/sosiale ferdigheter. Klar struktur og 5 moduler; intro, depresjon, angst, sosial kompetanse og avslutning. Temaspesifikke oppgaver og informasjons-materiale.

24 5. PPT skal hjelpe ungdom videre til andre spesialiserte tjenester Invitere til samarbeid mellom skolene, PPT, kommunene og spesialisthelsetjenesten Delta på møter i ungdomsutvalg sammen med skolene Avklare roller og forventinger med kommunale samarbeidspartnere Avklare roller og forventninger med spesialisthelsetjenestene

25 Resultat: Prosjekt psykisk helse er kommet godt i gang, og PPT har tilegnet seg ny og oppdatert kompetanse innenfor fagfeltet ungdoms psykisk helse og avbruddsproblematikk. I en tidlig fase i prosjektet ble det besluttet at hele PPT skal jobbe med psykisk helse, og ikke bare de som er knyttet til prosjektskolene. Dette betyr at alle elever i Fylkeskommunen får et bedre tilbud knyttet til sin psykiske helse.

26 Vi er underveis: Alle har en psykisk helse! Vårt arbeid med psykisk helse i videregående utdanning er skoleomfattende, ferdighetsbasert, differensiert og integrert i PPT og skolens felles oppgaver. Ved å tilnærme oss utfordringene på denne måten, kan vi hjelpe elever med utfordringer knyttet til sin psykiske helse å nå sine opplæringsmål!

27 Hva sier forskningen? Side 27 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

28 Evaluering av universelle programmer En meta-analyse av 75 programmer ( ) der målet for de fleste var å øke sosiale ferdigheter og redusere antisosial atferd, Universelle sosiale/emosjonelle/atferds programmer som ikke begrenset seg til risiko elever, ga gode resultater, noe som viser at skoler kan bidra med mer en tradisjonell kunnskapsformidling, De kortsiktige resultatene (inntil 6 mndr) var bedre dokumentert og mer positive enn de langsiktige, særlig for ferdigheter, holdninger og pro-sosial atferd mens forebygging av antisosial atferd og rusmisbruk viste seg på lengre sikt, Hovedbudskap: å velge programmer som har en manual og der det foreligger positive målinger av implementeringens kvalitet Side 28 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

29 Strukturerte programmer En spydspiss i skolens tiltaksarbeid, særlig på områder hvor praksis svikter, for eksempel i forhold til sosial læring og forebygging av utagerende og internalisert problematferd Programmer er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å utvikle praksis gjennom kompetansestyrking og miljøutvikling,

30 «Det rekker ikke med strukturerte program» Forskning bekrefter at godt skolemiljø virker helsefremmende, bidrar til trivsel og læring og hindrer mobbing og uønsket atferd. Fem dimensjoner ved skolemiljø er identifisert som viktigere enn andre: trygghet, relasjoner, undervisning og læring, institusjonelle omgivelser og skoleutvikling, Et hovedfunn i oppsummeringen er at langsiktig og bredt anlagt arbeid med skolemiljø er det beste tiltaket for å forhindre mobbing og uønsket atferd i skolen.

31 Er miljøutvikling et alternativ til programvirksomhet? Side 31 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

32 Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Notat Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø Fem sentrale faktorer skal i henhold til Utdanningsdirektoratet ligge til grunn for skolenes arbeid med læringsmiljøet: Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp Lærerens evne til å utvikle positive relasjoner med hver enkelt elev Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene Godt samarbeid mellom skole og hjem God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen I alt 40 skoleeiere fikk prosjektstøtte i satsningen. 30 av de 38 prosjektene inkluderer klasseledelse i sin målsetting, 28 inkluderer lærer elevrelasjonen og 26 har med målsettingen om bedre elevrelasjoner og kultur for læring.

33 Evalueringen av «Bedre læringsmiljø» Hovedinntrykket var at elevene var fornøyde med læringsmiljøet og at denne oppfatningen var relativt konstant for alle skolene uavhengig av prosjektbetingelsene. Til tross for positive enkeltresultater, så hadde intervensjons-skolene ikke hatt noen merkbar forbedring i forhold til andre skoler. Samlet så det ikke ut til at læringsmiljøsatsingen ga spesielle utslag i forhold til læringsmiljøet, Det hadde vært en viss framgang for samtlige skoler, noe som kan tyde på at arbeidet med å styrke læringsmiljøet er satt på dagsorden i Skole Norge og at det er denne effekten en her ser konturene av.

34 Implementering av psykiske helsetiltak Side 34 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

35 Evaluering av SEAL, et nasjonalt skolebasert program i England for å fremme sosial og emosjonelle ferdigheter hos elever og personalet, Hovedkomponenter: En skoleomfattende tilnærming for å skape et positivt skoleklima og ethos, Direkte undervisning i sosiale og emosjonelle ferdigheter i sammenholdte klasser, samt undervisnings og læringstilnærminger som støtter læring av slike ferdigheter, Ferdigheter; selvregulering, motivasjon, empati, sosiale ferdigheter og selvbevissthet, Kontinuerlig profesjonell utvikling av skolens personale. Framfor å følge en felles modell ble skolene ble oppmuntret til fleksibel implementering for å støtte skolens prioriteringer, og dermed øke lokalt eierskap og sikre videreføring, Dette fikk en entusiastisk mottakelse blant personalet ved skolene fordi det anerkjente lokale prioriteringer og oppmuntret profesjonell autonomi Side 35 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

36 Læringserfaringene fra SEAL Lokal tilpasning ga økt eierskap, men det viste seg at lærerne ikke implementerte SEAL i tråd med utviklernes retningslinjer, Dermed lyktes en ikke med å forbedrer alle sider ved skolemiljøet, Læringserfaring nr. 1: Evidensbaserte intervensjoner kan kombineres slik at kan tilpasses lokale behov, men skolene bør kun bruke intervensjoner med dokumentert effekt, Læringserfaring nr. 2: Program bør testes i kontrollerte studier før de implementeres nasjonalt, og «kritiske komponenter» bør identifiseres og implementeres med grundighet, Læringserfaring nr. 3: De implementeringsansvarlige bør vite hvordan en sikrer implementeringskvalitet, dvs. hvor ofte og hvor lenge og med hvilke kritiske komponenter implementert med integritet Side 36 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

37 Virksom implementering av programmer og tiltak Implementering handler om å få tiltak til å virke, i tråd med sine teoretiske og empiriske forutsetninger Manglende resultater kan skyldes at tiltaket ikke var virksomt eller at implementeringen var mislykket eller utilstrekkelig, God implementering avhenger av personlig formidling, lav turnover, god praktisk støtte, og av lærernes kollektive og individuelle engasjement og entusiasme Side 37 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

38 Barriérer for psykisk helsearbeid i skolen Kryssende forventninger og prioriteringskonflikter, der økt faglig læringstrykk stilles opp mot inkludering, sosial og personlig læring, Ikke alle skoler og lærere støtter psykisk helsearbeid i skolen og hevder det tar oppmerksomhet og ressurser bort fra kjerneoppgavene undervisning og læring, Lærere kan mene at de forebyggende oppgavene ikke er en del av deres utdanning, og derfor fjernt fra deres pedagogiske kompetanse, Faglige og skolerelevante resultater av psykisk helsearbeid har vært lite i fokus, Utilstrekkelig opplæring av lærere som formidlere og manglende innpassing i forhold til skolens time- og romplaner Side 38 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

39 Psykisk helsearbeid i skolen Skolens kan ivareta sin helse- og kompetansefremmende innsats gjennom å gjøre det den skal gjøre: å realisere målet om en inkluderende skole og gi tilpasset opplæring slik at alle elever lykkes og presterer ut fra sine forutsetninger, Strukturerte programmer for psykisk helsearbeid har en viktig plass og funksjon i skolen, både som universelle og intensive tiltak, I tillegg må skolens læringsmiljø støtte opp om programmenes mål og verdier, blant annet gjennom positiv læringsstøtte Side 39 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

Psykisk helsearbeid som er og integrert med skolens kjerneoppgaver

Psykisk helsearbeid som er og integrert med skolens kjerneoppgaver Psykisk helsearbeid som er og integrert med skolens kjerneoppgaver Quality hotel Sogndal, 21. mars 2014 Terje Ogden Atferdssenteret Unirand Universitetet i Oslo Hva slags læring? Hva med den sosiale og

Detaljer

Klasseledelse: Undervisnings- og læringsledelse

Klasseledelse: Undervisnings- og læringsledelse Klasseledelse: Undervisnings- og læringsledelse Larvik arena, Larvik kommune 14. august 2014 Terje Ogden Atferdssenteret Unirand Universitetet i Oslo www.ogden.no Hva vil vi med skolen? Nivådebatten: hvordan

Detaljer

HJEM INNHOLD BOKMERKER TILBAKE FRAM FULLSKJERM PRINT AVSLUTT. Psykisk helse. i OSLOskolene. Ressursperm RESSURSPERM PSYKISK HELSE I OSLOSKOLENE

HJEM INNHOLD BOKMERKER TILBAKE FRAM FULLSKJERM PRINT AVSLUTT. Psykisk helse. i OSLOskolene. Ressursperm RESSURSPERM PSYKISK HELSE I OSLOSKOLENE HJEM Psykisk helse i OSLOskolene Ressursperm 1 HJEM FORORD I Osloskolen har vi høye ambisjoner for hver elevs faglige og sosiale utvikling. Alle elever skal få tidlig og tett oppfølging. Ressurspermen

Detaljer

Frafall og psykisk helse i videregående opplæring

Frafall og psykisk helse i videregående opplæring Frafall og psykisk helse i videregående opplæring Hvordan kan skolen bli mer robust til å møte frafallsproblematikken, som er en følge av redusert psykisk helse hos elevene? Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Psykisk helse i skolen. Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere. Solveig Holen Erica Waagene

Psykisk helse i skolen. Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere. Solveig Holen Erica Waagene Psykisk helse i skolen Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere Solveig Holen Erica Waagene Rapport 9/2014 Psykisk helse i skolen Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse

Detaljer

Rapport. Ingrid Helgøy Anne Homme. Rokkansenteret. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier

Rapport. Ingrid Helgøy Anne Homme. Rokkansenteret. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Hjem skole-samarbeid for et godt læringsmiljø Evaluering av lokale hjem skole-prosjekter og gjennomføring av forsterket hjem skole-samarbeid Sluttrapport Ingrid Helgøy Anne Homme Rokkansenteret Stein Rokkan

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Alvorlige atferdsvansker

Alvorlige atferdsvansker Alvorlige atferdsvansker Effektiv forebygging og mestring i skolen Veileder for skoleeiere og skoleledere Utarbeidet av Thomas Nordahl, Mari-Anne Sørlie, Arne Tveit og Terje Manger Læringssenteret 2003

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall... 7 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Om oppdraget...3 1.2 Om Ungdom i vekst...4 1.3 Om forskergruppen...5 1.4 Metode og datagrunnlag...5 2 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall...7

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Brønnhagen Kompetansesenter

Brønnhagen Kompetansesenter Rennesøy kommune Brønnhagen Kompetansesenter - et pedagogisk rammeprogram Arbeidsgruppe 2006. 1 Innhold Strukturell oversikt over mål og forutsetninger, innhold og resultat s. 3 (Brønnhagenhuset) Kap 1:

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 Elevinvolvering Egge ungdomsskole Alle skal med! Alle skal med! Dette skal være en ledesnor i alt arbeidet i skolen. Det innebærer at alle elever skal

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Velferdsforskningsinstituttet NOVA NOVA Rapport 15/2014 Velferdsforskningsinstituttet

Detaljer

Kvalitet i skolen 2014 2016

Kvalitet i skolen 2014 2016 Kvalitet i skolen 2014 l 2016 2 Ett skritt fram Kvalitet i skolen 2011-13. Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over

Detaljer

Fagtorget 2007. - Læring i fellesskap. Bitten Munthe-Kaas, frilansjournalist STATPED SKRIFTSERIER NR. 68

Fagtorget 2007. - Læring i fellesskap. Bitten Munthe-Kaas, frilansjournalist STATPED SKRIFTSERIER NR. 68 Fagtorget 2007 - Læring i fellesskap Bitten Munthe-Kaas, frilansjournalist STATPED SKRIFTSERIER NR. 68 Utgiver: Statped Nord 2008 ISSN 1503-271X Forfatter: Foto (dersom ikke oppgitt): Bildemontasje forside:

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Evalueringsrapport III. Fysisk aktivitet og måltider i videregående opplæring

Evalueringsrapport III. Fysisk aktivitet og måltider i videregående opplæring Evalueringsrapport III Fysisk aktivitet og måltider i videregående opplæring Oddrun Samdal Ellen Haug Mari Manger Rebecca Fredbo Åshild Hasnes Hilde Slåtten HEMIL-senteret Universitetet i Bergen Rapporten

Detaljer