En lanterne innen nærskipsfart Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (SPC-N)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En lanterne innen nærskipsfart Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (SPC-N)"

Transkript

1 En lanterne innen nærskipsfart Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (SPC-N)

2 Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Vi kombinerer vitenskapelige arbeidsmetoder med kreativ idéutvikling for å tilføre våre kunder ny kunnskap. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, forskning og utdanning samt velferds- og utdanningspolitikk. Oxford Research har kontorer i Kristiansand, Stockholm, København og Brussel og retter sitt arbeid mot det nordiske og det europeiske markedet. Se for mer informasjon om selskapet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Østre Strandgate Kristiansand Norge Telefon: (+47) DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Telefon: (+45) Fax: (+45) SVERIGE Oxford Research AB Box 7578 Norrlandsgatan Stockholm Telefon: (+46) BELGIA Oxford Research c/o ENSR 5, Rue Archimède, Box Brussels Phone Fax Oxford Research AS

3 Tittel: Undertittel: Oppdragsgiver: En lanterne innen nærskipsfart Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (SPC-N) Nærings- og handelsdepartementet Prosjektperiode: Juni - august 2012 Prosjektleder: Forfattere: Kort sammendrag: Rune Stiberg-Jamt Rune Stiberg-Jamt og André Flatnes Prosjektet Short Sea Promotion Centre Norway (SPC-N) ble opprettet i 2003 med formål å bistå og promotere nærskipsfartsnæringen gjennom informasjonsspredning, rådgivning, etc. Offentlige aktører bidrar i finansieringen av sentret. Denne rapporten inneholder en beskrivelse av SPC-N, en vurdering av måloppnåelse, resultater og organisering, og evaluators anbefalinger for en videreføring av SPC-N. Oxford Research AS 3

4 Forord Short Sea Promotion Centre Norway (SPC-N) ble opprettet i 2003 med formål å bistå og promotere nærskipsfartsnæringen gjennom informasjonsspredning, rådgivning, etc. Offentlige aktører bidrar i finansieringen av sentret, som er organisert som et prosjekt under Maritimt Forum. Nærings- og handelsdepartementet er oppdragsgiver for SPC-N. Sentret er evaluert av Oxford Research AS. Oxford Research har omfattende erfaring med evalueringer og analyser innen temaer som næringsklynger, forskning og utvikling, innovasjon og regional utvikling. Denne evalueringen har vært gjennomført i perioden fra juni til august Vår tilnærming har vært å benytte kvalitative og kvantitative metoder for å analysere prosjektets måloppnåelse, resultater og organisering. Overordnet sett er vår tilbakemelding at aktørene får mye igjen for sine penger. Grunnet en kompetent, målrettet og effektiv drift av sentret, har man klart å finne en arbeidsform som ser ut til å virke. Imidlertid er tiltaket begrenset og virkningen på godsoverføring ikke stor. Men sentret bidrar til næringens synlighet på en god måte. Derav evalueringens tittel. Arbeidet med evalueringen har vært utført av senioranalytiker Rune Stiberg-Jamt (prosjektleder) og senioranalytiker André Flatnes. Administrerende direktør Harald Furre har kvalitetssikret arbeidet. Underveis i evalueringen har vi hatt dialog med saksansvarlig i NHD. Vi takker for oppdraget og et godt samarbeid. Vi vil også takke alle som har stilt opp til intervjuer og alle som har respondert på det utsendte spørreskjemaet. Til sammen er det en lang rekke personer som har bidratt med informasjon og synspunkter som evalueringen bygger på. Kristiansand, august 2012 Harald Furre Adm. dir. Oxford Research AS 4 Oxford Research AS

5 Innhold Kapittel 1. Sammendrag...7 Kapittel 2. Bakgrunn og metode Evalueringens bakgrunn og formål Problemstillinger Deskriptiv fremstilling av SPC-Ns aktivitet Vurdering Anbefaling Evalueringsmetode Litteraturgjennomgang Intervjuer Spørreskjema...9 Kapittel 3. Beskrivelse av SPC-N Organiseringen av prosjektet Finansiering og utgifter Aktivitet Nøytral markedsinformasjon EUs Marco Polo II program Deltakelse I det europeiske nettverket ESN EUs transportpolitikk Prosjektdeltakelse og rammebetingelser...17 Kapittel 4. Vurdering av satsingen Måloppnåelse Organisering av satsingen Effekter i markedet Kapittel 5. Anbefalinger Videreføring av SPC-N Organisatorisk modell for SPC-N Satsingens innretting og mandat Bestillingens og rapporteringens detaljeringsnivå Oxford Research AS 5

6 Tabelliste Tabell 1: Informanter... 9 Tabell 2: Respondentene fordelt på aktørtyper Tabell 3: SPC-Ns offentlige finansiering Tabell 4: Budsjetterte inntekter SPC-N Tabell 5: Budsjetterte utgifter SPC-N Tabell 6: Nyheter og video Tabell 7: Besøk («Visits») Tabell 8: Konferanser Tabell 9: Rådgivning til Marco Polo-søknader Tabell 10: Møter i ESN Tabell 11: Prosjektengasjement i Norge Tabell 12: Prosjektengasjement i EU Tabell 13: SPC-Ns prosjektengasjement Figurliste Figur 1: Arbeidspakker i evalueringen... 8 Figur 2: Ordsky Figur 3: Tilfredshet med SPC-N Figur 4: Grad av tilfredshet med nyhetsbrev og nettside Figur 5: Tilfredshet med informasjon gitt av SPC-N i konferansesammenheng Figur 6: Tilfredshet med SPC-N som samarbeidspartner i prosjekter Figur 7: SPC-Ns kvaliteter og innretting Figur 8: Næringsaktørenes finansieringsvilje Figur 9: Effekter av SPC-N Figur 10: Har oppmerksomheten vedrørende sjøtransport økt de siste tre årene? Figur 11: Har SPC-N bidratt til en endring i sjøtransportens omdømme og oppmerksomhet de siste tre år? Figur 12: Effekt av SPC-N på virksomheters kunnskap, vurderinger og handlinger Oxford Research AS

7 Kapittel 1. Sammendrag Short Sea Promotion Centre Norway (SPC-N) ble opprettet i 2003 med formål å bistå og promotere nærskipsfartsnæringen gjennom informasjonsspredning, rådgivning, etc. SPC-N er initiert og gitt oppdrag av NHD, som er kontraktspart og tildeler av tilskudd til prosjektet. Senteret mottar i prosjektperioden årlig ,- kroner fra Næringsog handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet/kystverket og Samferdselsdepartementet. Maritimt Forum har siden oppstarten hatt oppgaven med å drifte SPC-N. Funksjonen var plassert internt i Maritimt Forum frem til 2009, da den ble satt ut til en ekstern aktør. Fra 2009 er det etablert gode rutiner for styring og rapportering, og en mer fast struktur for arbeidet. SPC-N rapporterer halvårlig til NHD gjennom skriftlige rapporter og møte med de offentlige finansørene. Det avholdes halvårlige kontaktmøter mellom SPC-N og de involverte departementene og Kystverket. Virksomhetsområdet til SPC-N defineres av NHDs tilskuddsbrev til vertsorganisasjon Maritimt Forum. Midlene fra SD går uavkortet til å bistå norske aktører med søknader til EU-programmet Marco Polo. Det er en forutsetning for myndighetenes tilskudd at senteret også skal ha en betydelig finansiering og egeninnsats fra næringen. SPC-N har økt sin aktivitet betydelig i perioden som følge av økt innsats fra næringen. SPC-N anslår at 80 % av finansieringen i 2012 utgjøres av private midler. Dette inkluderer timer som legges ned av de private aktørene, og kampanjen Velg Sjøveien veier tungt i denne sammenheng. Frem til og med 2009 var det ikke private midler på budsjettet til SPC-N. I prosjektperioden har hovedaktivitetene til SPC-N vært markedsinformasjon (70 % av tidsbruken), rådgivning i forbindelse med EU-programmet Marco Polo II (20 %), deltakelse i det europeiske nettverket ESN (5 %) og informasjon om EUs transportpolitikk (5 %). Utover disse fire hovedaktivitetene er SPC-N involvert i ulike prosjekter og kampanjer, som også til dels kan betraktes som overlappende med hovedaktivitetene, ikke minst oppgaven knyttet til markedsinformasjon. SPC-N har også hatt en rolle knyttet til rammebetingelser for nærskipsfartsnæringen. Det synes å være generell enighet blant involverte aktører om at senteret utfører promoteringsarbeidet på en tilfredsstillende måte. SPC-N kan vise til betydelig aktivitet og økning i informasjonsspredningen i årene Nettsiden har høye og økende besøkstall, antall abonnementer på nyhetsbrevet har doblet seg det seneste året og SPC-N deltar på et stort antall arrangementer. SPC-N promoterer nærskipsfart gjennom en rekke kanaler og i stort omfang. Nytten gjenspeiles i det faktum at aktørene velger å bidra med finansielle midler og egeninnsats i aktiviteter i regi av SPC-N, ikke minst kampanjen Velg Sjøveien. De tre involverte departementene og Kystverket uttrykker stor grad av tilfredshet med aktiviteten som gjennomføres i regi av SPC-N. SD uttrykker tilfredshet med anskaffelsen knyttet til Marco Polo. Drifter av SPC-N innehar den påkrevde kompetansen, og er således i stand til å løse oppgaven på en meget tilfredsstillende måte. Personen har vist stor arbeidskapasitet og engasjement for prosjektet. God og riktig kompetanse kombinert med en viss frihet i utformingen av og innholdet i prosjektet, har vist seg hensiktsmessig. Styringsgraden har gjort det mulig for SPC-N å ta roller i eks. utformingen av et innspill om incentivordning for bruk av nærskipstransport. Det er svært utfordrende å påvise en effekt av SPC-N på overføring av gods fra vei til sjø. Informantene gir uttrykk for at oppmerksomheten om nærskipsfart og intermodal transport er økene, og at SPC-N har vært og er et viktig instrument i denne utviklingen. Evaluator anbefaler en videreføring av SPC-N. Resultatene fra vurderingen tyder på at tiltaket bidrar med relevant og viktig informasjon til næringen. Senteret bør ha en offentlig grunnfinansiering, for å sikre opprettholdelse og nøytralitet. Ved en videreføring av satsingen bør man opprettholde tiltakets nåværende innretting, med fokus på promotering av nærskipsfart mot potensielle transportkjøpere. Det vurderes som hensiktsmessig å opprettholde ordningen med å plassere funksjonen som et oppdrag i en næringslivsorganisasjon, men evaluator anbefaler at oppdraget konkurranseutsettes. Oxford Research AS 7

8 Kapittel 2. Bakgrunn og metode I dette kapittelet presenteres evalueringens bakgrunn og problemstillinger, samt Oxford Researchs metodiske tilnærming til evalueringsoppdraget. 2.1 Evalueringens bakgrunn og formål Short Sea Promotion Centre Norway (SPC-N) ble opprettet i 2003 med formål å bistå og promotere nærskipsfartsnæringen gjennom informasjonsspredning, rådgivning samt nasjonal og internasjonal deltagelse i relevante prosesser. Offentlige aktører bidrar i finansieringen av prosjektet Problemstillinger Evalueringen av SPC-N består av tre deler: En deskriptiv del, en evaluerende del og anbefalinger. Figuren under skisserer disse delene av oppdraget, og arbeidspakkenes posisjon i forhold til hverandre. Figur 1: Arbeidspakker i evalueringen evaluator. I kjernen av figuren over er oppdragsgivers beslutning knyttet til SPC-N videreføring. Det er glidende overganger mellom de ulike delene, da forhold knyttet til beskrivelsen av aktivitetene til dels er av analytisk karakter og ikke utelukkende deskriptiv Deskriptiv fremstilling av SPC-Ns aktivitet Den deskriptive delen av rapporten gir en oversikt over og beskrivelse av prosjektets finansiering, organisasjon og formål, samt aktiviteten gjennomført i regi av SPC-N. Beskrivelsen omfatter primært inneværende prosjektperiode, det vil si årene Fremstillingen er delvis kvantitativ og delvis kvalitativ. Beskrivelsen inneholder for hvert av årene (pr. juni): Data for aktivitet på hjemmesiden Kvantifisering av publiserte nyheter Oversikt over deltakelse i prosjekter Oversikt initiativ til konferanser/møteplasser Kvantifisering av bidrag til Marco Polo-søknader Oversikt over aktivitet knyttet til ESN Data er hentet fra dokumenter, inkludert nettsiden til SPC-N, og gjennom intervjuer. Dialog med SPC-N har vært viktig for identifisering av relevante dokumenter og også for kvalitetssikring av fremstillingens faktiske opplysninger Vurdering Kilde: Oxford Research AS I gjennomføringen av oppdraget har vi begynt med å utarbeide en beskrivelse av SPC-Ns formål, oppgaver, aktiviteter, etc. Data som fremkom i denne arbeidspakken ga innspill til de vurderinger som ble foretatt i den andre arbeidspakken. Vurderingene ledet til et sett anbefalinger fra Oxford Research som Vurderingsdelen av evalueringen er tredelt. Evaluator gir vurderinger knyttet til måloppnåelse, organiseringen av prosjektet og av satsingens effekter i markedet. For det første er det foretatt en vurdering av hvorvidt SPC-N har utført oppgavene som er beskrevet i bestillingen i tilskuddsbrevene. Den faktiske aktiviteten og resultatene er vurdert opp mot målstrukturen til prosjektet, og evaluator har vurdert grad av måloppnåelse for de ulike målsetningene. 8 Oxford Research AS

9 For det andre er det foretatt en vurdering av hvorvidt SPC-N er organisert på en hensiktsmessig måte. Vurderingene er knyttet til styrings- og finansieringsstrukturene for prosjektet. For det tredje har vi vurdert effektene av SPC-Ns innsats i nærskipstransportnæringen. Vurderingene er knyttet til vareeieres oppmerksomhet om sjøtransport som en aktuell transportform, til sjøtransportens omdømme og til fokuset på intermodale transporter. Vi vurderer om det har skjedd noen endring i perioden fra 2010, og i hvilken grad SPC-N har påvirket utviklingen Anbefaling Basert på beskrivelsen og vurderingen av prosjektets organisering og aktivitet har evaluator utledet enkelte anbefalinger for justeringer i prosjektet ved en eventuell videreføring. Anbefalingene er knyttet til følgende forhold: Videreføring av SPC-N Organisatorisk modell for SPC-N Satsingens innretting og mandat Bestillingens og rapporteringens detaljeringsnivå 2.2 Evalueringsmetode I gjennomføringen av evalueringen har Oxford Research benyttet seg av en parallell utnyttelse av kvalitative og kvantitative tilnærminger. Dette innebærer at begge datatyper blir samlet inn og analysert, og dermed supplerer hverandre. De kvantitative dataene gir informasjon om fordelinger og sammenhenger knyttet til fenomenene som undersøkes, og de kvalitative dataene gir informasjon som utdyper og konkretiserer disse fenomenene. Totalt har dette bidratt til å sikre reliabilitet og validitet i undersøkelsen. Treårsplan for SPC-N Evaluering av SPC-N, Transportøkonomisk institutt (2005) Dokumentene utgjorde grunnlaget for utarbeidelsen av intervjuguider og spørreskjema Intervjuer Prosjektteamet innhentet kvalitative data ved å intervjue et utvalg sentrale aktører i SPC-N. Informantene ble valgt ut delvis på grunnlag av innspill fra oppdragsgiver. Informantene fremgår av tabell 1. Tabell 1: Informanter Navn Aktør 1 Hans Kristian Haram SPC-N 2 Jørn Prangerød Maritimt Forum 3 Marit B. Østmo Nærings- og handelsdepartementet 4 Esben Schlytter Fiskeri- og kystdepartementet Anne Katrine Flornes 5 Torbjørn Tråholt Samferdselsdepartementet 6 Thor Vartdal Kystverket 7 Arnt-Einar Litsheim Norsk Havneforening 8 Siri Hatland Fraktefartøyenes Rederiforening 9 Heidi Christine Lund NHO Logistikk og Transport 10 Geir Svendsen Nor Lines 11 Anne Kristin Hjukse Oslo Havn 12 Ingvild Låg Paulsrud Kristin Mørkedal Norges Rederiforbund Kilde: Oxford Research AS Evalueringsteamet deltok i tillegg som observatør på det halvårlige kontaktmøtet for SPC-N i juni Før intervjuene ble gjennomført ble det utarbeidet intervjuguider. Vi benyttet oss av semi-strukturerte intervjuer, der temaene var fastlagt på forhånd, men der rekkefølgen ble bestemt underveis. På den måten var det mulig for intervjuer å følge informantens fortelling, og likevel sørge for å få den informasjonen som er nødvendig Litteraturgjennomgang Evaluator mottok relevante dokumenter fra oppdragsgiver og prosjektledelsen for SPC-N ved oppstarten av arbeidet med evalueringen. Følgende dokumenter er gjennomgått av evaluator: Tilskuddsbrev til SPC-N Rapporter fra SPC-N Referater fra halvårs kontaktmøter Årsplaner for SPC-N Spørreskjema Til innhenting av tilstrekkelig informasjon har Oxford Research funnet det hensiktsmessig å benytte en spørreundersøkelse på nett, rettet mot SPC-Ns «fokusgrupper»: Rederier Agenter Samlastere Oxford Research AS 9

10 Vareeiere Hensikten med spørreundersøkelsen er blant annet å avdekke nytteeffekten av SPC-Ns arbeid for oppfyllelse av definerte målsettinger. Både forhold knyttet til tilfredshet med arbeidet så langt og til viktighet av prioriteringer fremover er vektlagt. For å kunne gjennomføre surveyen har vi fått tilgang til SPC-Ns liste over mottakere av nyhetsbrevet personer med kontaktinfo, og til dels info om bedriften de representerer, var i mai 2012 registrert som mottakere av nyhetsbrevet. Disse er kommet til mellom november 2010 og frem til mai Allerede 11. februar 2011 inneholdt listen over 3600 personer. Deretter er det, ved ulike hjelpemidler, altså tilkommet over 3000 nye kontakter. Siste store tilførsel av kontakter skjedde i januar 2012, da over 1200 kontakter ble registrert. Disse kontaktpersonene representerer 4317 ulike bedrifter. Oxford Research har benyttet den enkelte person som informant og ikke krevd at denne skal uttale seg på vegne av bedriften, da de registrerte personene ikke nødvendigvis har den anledning. Listen inneholder 543 personer som har meldt seg av nyhetsbrevet. Disse utgjør 7,9 % av totalen. 362 av disse avregistrerte seg frem til utgangen av 2011 og resten (181) i løpet av Dette tyder på en jevn, men relativt lav avmelding. På tross av at disse utgjør en interessant respondentgruppe, må deres avmelding tas på alvor og deres kontaktdata ikke benyttes til flere henvendelser. Oxford Research har ikke henvend seg til disse. Etter at listen var gjennomgått med hensyn til doble oppføringer og «firmapost» etc., var populasjonen på Det har vært ønskelig med omkring 400 svar, for å kunne operere med en feilmargin på ca. 5 %. En estimert svarprosent på 20 % gir et bruttoutvalg på 2000 personer. Disse ble trukket tilfeldig fra listen. Listen ble så sjekket med hensyn til at alle sponsorer (bedrifter og institusjoner som bidrar med økonomisk støtte til SPC-N) var med. Det var fire som ikke var dekket opp av det tilfeldige utvalget og som dermed ble tatt med. Bruttoutvalget var dermed på Etter utsendelse fikk vi mange «Autoreply». De aller fleste var knyttet til kortere eller lengre fravær, men også 25 svar hvor personen hadde byttet arbeidssted. Dermed er det endelige bruttoutvalget på personer svarte, noe som gir en svarprosent på 5,5 %. Resultatene er derfor tolket med forsiktighet og ikke alene tillagt avgjørende vekt. Den lave svarprosenten indikerer at mange av mottakerne av nyhetsbrevet ikke har en tett relasjon til SPC-N. Tabellen under viser respondentene fordelt på aktørtyper. Tabell 2: Respondentene fordelt på aktørtyper Aktørtype Antall Rederier 18 Agenter 7 Samlastere 5 Vareeiere 27 Havn 15 Offentlig myndighet 13 Andre 23 Totalt 108 Kilde: Oxford Research AS Informasjonen fra informantene er behandlet konfidensielt, og kun samlede resultater blir presentert i rapporten. Den kvantitative tilnærmingen har gitt oss et bilde av omfanget av ulike forhold som har blitt undersøkt. 10 Oxford Research AS

11 Kapittel 3. Beskrivelse av SPC-N I dette kapittelet gis en deskriptiv fremstilling av SPC- Ns organisering, finansiering og aktivitet. Fremstillingen bygger på litteraturgjennomgangen og intervjuene som er gjennomført i forbindelse med evalueringen. Short Sea Promotion Centre Norway (SPC-N) ble opprettet i SPC-N inngår i et nettverk av 27 europeiske Short Sea Promotion Centres. Etableringen av SPCer i en rekke europeiske land, var et resultat av et EU-initiativ, som norske myndigheter fulgte opp. SPCene ble opprettet som del av en innsats for å avdekke flaskehalser i arbeidet med å overføre gods fra vei til sjø. Det fantes, og finnes fremdeles, en del oppfatninger om sjøtransport som er barrierer i dette arbeidet, blant annet knyttet til manglende punktlighet i leveranser, høy risiko for skader på varene, etc. SPC-N sin funksjon er å synliggjøre for vareeierne at sjøtransport ikke er «tungvint, dyrt og upålitelig». I denne sammenheng er informasjon det viktigste virkemiddelet. Offentlige aktører bidrar i finansieringen av sentret, som skal bistå og promotere næringen gjennom informasjonsspredning, rådgivning, etc. Maritimt Forum har siden oppstarten hatt oppgaven med å drifte SPC-N, som et prosjekt. Det ble gjennomført prosjektperioder i og Senteret var i en uavklart mellomperiode i 2009, da det var betydelig usikkerhet omkring utviklingen av senteret. Senteret har etter dette trukket til seg privat kapital og utvidet aktiviteten. Senterets rolle var noe uklar i begynnelsen, og det ble blant annet brukt som en lobbyaktør mot myndighetene. Etter hvert har informasjonsspredning gjennom nettsiden, nyhetsbrev og ulike arrangementer blitt den dominerende aktiviteten til SPC-N. 3.1 Organiseringen av prosjektet Short Sea Promotion Centre Norway er initiert og gitt oppdrag av NHD, som er kontraktspart og tildeler av tilskudd til prosjektet. Senteret mottar midler fra NHD, FKD ved Kystverket og SD, gjennom årlige tilskuddsbrev fra NHD. Siden oppstarten har SPC-N vært organisert som treårige prosjekter. Maritimt Forum innehar oppdraget med å drive SPC-N også i evalueringsperioden Maritimt Forum har engasjert en privat aktør, et enmannsforetak, til å forestå den faktiske utøvelsen av funksjonen. SPC-N kjøper så selv tjenester tilknyttet nettsiden, til produksjon av nyheter og til telemarketing av nyhetsbrevet. Prosjektoppdraget fra NHD har aldri vært utlyst/konkurranseutsatt, men Maritimt Forum blir av de offentlige finansørene og Maritimt Forum selv betraktet som en velegnet og nøytral instans for senteret. Funksjonen var plassert internt i organisasjonen frem til 2009, da den ble satt ut til en ekstern aktør. For Maritimt Forum er det ønskelig å ha senteret, ettersom det gir synergier, men funksjonen utgjør en liten del av organisasjonens totale virksomhet. SPC-N har etter hvert konsentrert seg i større grad om å promotere sjøtransportalternativet, mens Maritimt Forum håndterer arbeidet med rammebetingelsene for næringen. Det er oppnevnt en egen styringsgruppe for prosjektet i Maritimt Forum. Styringsgruppen ledes av Maritimt Forum selv, men har førøvrig medlemmer fra brukersiden. Fra 2009 er det etablert gode rutiner for styring og rapportering, og en mer fast struktur for arbeidet. SPC-N rapporterer halvårlig til NHD gjennom skriftlige rapporter og møte med de offentlige finansørene. Det avholdes halvårlige kontaktmøter mellom SPC-N og de involverte departementene og Kystverket. Årsmøtet i prosjektet behandler strategier og retning for senteret, mens halvårsmøtet har karakter av informasjonsformidling fra SPC-N til departementene og Kystverket. Bevilgningene fra NHD og FKD betraktes som tilskudd, der føringene for anvendelsen av midlene fremgår av tilskuddsbrevet. Kystverket dekker FKDs tilskudd til SPC-N, og er bedt om å ta en aktiv rolle i senteret ettersom FKD vil styrke Kystverket som en havne- og sjøfartsetat. SD stilling i forhold til SPC-N er noe annerledes enn for FKD og NHD. Departementets relasjon til SPC-N har karakter av et anskaffelsesforhold, ved at det betales for en konkret bestilling. SD engasjerer seg ikke i de øvrige aktivitetsområdene til SPC-N, men Oxford Research AS 11

12 blir informert om disse gjennom rapporter og halvårsmøter. Det har i SD ikke vært vurdert å gå inn med ytterligere midler, ettersom departementet i utgangspunktet ikke har en funksjon når det gjelder maritim infrastruktur. Oppdragsbeskrivelsen fra NHD har ikke endret seg vesentlig i inneværende treårsperiode. I tilskuddsbrevet for 2010 var det imidlertid en spissing på to områder i forhold til tidligere år. Det ble kommunisert tydeligere et ønske om at private aktører i sterkere grad bidrar med finansieringen av SPC-N. I tillegg skulle virksomheten i sterkere grad være rettet mot kjøpere av transporttjenester, og det ble fremhevet at informasjonsvirksomheten skal være markedsnøytral. Bestillingen fra NHD var tidligere mindre tydelig, og spissingen av bestillingen var et resultat av ønsker, både fra NHD og SPC-N. 3.2 Finansiering og utgifter I tilskuddsbrevet fra NHD til Maritimt Forum har man valgt å skille mellom midler til basisdrift og midler til prosjektbaserte aktiviteter. SPC-N har en finansieringsmodell som innebærer en offentlig grunnfinansiering («basisdrift») som sikrer et minimum av aktivitet innen kjerneoppgavene. Midlene til basisdrift utgjør ,- kroner for hvert av årene i perioden Med unntak av midlene fra SD, som uavkortet går til å bistå norske aktører med søknader til EU-programmet Marco Polo, er det ikke mulig å knytte basismidlene til bestemte oppgaver eller aktiviteter, da de er ment å utgjøre et minimumsnivå for alle aktivitetene. Modellen innebærer videre en samfinansiering av et ytterligere aktivitetsnivå, der «prosjektbasert virksomhet» finansieres hovedsakelig ved bidrag fra næringen og delvis over offentlige budsjetter. De prosjektbaserte, offentlige midlene utløses ved at private midler genereres. I praksis forholder NHD og SPC-N seg imidlertid i liten grad til disse begrepene. Prosjektet mottar totalt ,- kroner fra Nærings- og handelsdepartementet, Kystverket/Fiskeriog kystdepartementet og Samferdselsdepartementet. Prosjektets offentlige finansiering i 2012 fordelt på finansiør fremgår av tabellen under. Tabell 3: SPC-Ns offentlige finansiering 2012 Aktør Beløp (kroner) NHD Kystverket/FKD SD Totalt Kilde: SPC-N NHD bevilget ,- kroner til SPC-N i Midlene fordeles på ,- kroner til basis driftsnivå og ,- kroner til den prosjektbaserte virksomheten. Midlene dekkes av bevilgningen under statsbudsjettet (2012), Kap 900 Post 70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner. Også FKD v/kystverket delfinansierer den prosjektbaserte virksomheten innen årlige budsjettrammer. Tilskuddet fra FKD v/kystverket er på ,- kroner, fordelt på ,- kroner til basis driftsnivå og ,- kroner til den prosjektbaserte virksomheten. I tillegg finansierer Samferdselsdepartementet støtte på ,- kroner til markedsføring av EUs Marco Polo II program overfor næringen. Det årlige beløpet har vært uforandret i perioden Av tilskuddsbrevet fremgår det at de offentlig tildelte midlene skal finansiere et basisnivå for aktiviteter innenfor informasjonsspredning og rådgivning, og i tillegg kan delfinansiere relevante prosjekter. Basisdriftnivået omfatter oppgaver innen alle målområder. Næringen, særlig sjøtransportnæringen, tilbydere av havnetjenester og varetransportnæringen, inviteres til å utforme og delta i prosjekter og informasjonsarbeid. Dette skal ha til formål å bidra til å gjøre sjøtransport til et konkurransedyktig alternativ til landbasert transport og til å oppfylle målsettingen om promotering av sjøtransportnæringen. Det er en forutsetning for myndighetenes tilskudd at senteret også skal ha en betydelig finansiering og egeninnsats fra næringen. SPC-N har økt sin aktivitet betydelig i perioden som følge av økt innsats fra næringen. I 2010 finansierte næringen 47 % av senterets kostnader, i % mens det for tilskuddet i 2012 er lagt til grunn at næringens bidrag skal utgjøre om lag 54 % av senterets kostnader. SPC-Ns totale budsjett har økt fra ,- kroner i 2010 og ,- kroner i SPC-N mottar sponsorinntekter fra private aktører, finansiell støtte fra organisasjonene og støtte i form av egeninnsats fra organisasjonene. SPC-N har inngått avtale med enkelte organisasjoner om bidrag til utvikling og drift av senteret. Bidraget gis i form av arbeidstimer ved utførelse av informasjonsarbeid, etc. 12 Oxford Research AS

13 Antall sponsorer eller partnere til SPC-N økte fra 19 i 2010 til 27 i Dette omfatter ti rederier og 17 havner som bidrar med ,- kroner hver, til sammen ,- kroner (budsjettert ,- kroner). I tillegg bidrar Norsk Havneforening og Fraktefartøyenes Rederiforening med ,- kroner hver (budsjettert ,- kroner totalt), noe som gir et samlet sponsorbidrag på ,- kroner for SPC-N mottok i 2011 også sponsorbidrag til utgiftsdekning i forbindelse med konferanser. Egeninnsats fra Maritimt Forum, NHO Logistikk og Transport (tidligere Logistikk- og Transportindustriens Landsforening - LTL), Norges Rederiforbund, Havneorganisasjonene, Norsk Skipsmeglerforbund og Fraktefartøyenes Rederiforening beløp seg til ,- kroner i Prosjektets totale budsjett for 2012 er ,- kroner. Budsjettet skiller mellom bransjeaktørenes bidrag «in cash», altså som tilskudd eller økonomisk støtte, og «in kind», det vil si som egeninnsats. Beløpene fordelt på inntektspost fremgår av tabellen under. Tabell 4: Budsjetterte inntekter SPC-N 2012 Inntektspost Beløp (kroner) Tilskudd fra myndigheter Sponsorinntekter Støtte fra organisasjoner Sum Egeninnsats fra organisasjoner Totalt Kilde: SPC-N I tillegg bidrar næringen i 2012 med om lag 1,7 millioner kroner i egeninnsats og sponsormidler knyttet til en møteserie i 16 havner for å markedsføre sjøtransport for transportkjøpere (kampanjen Velg sjøveien). Målsetningen om å involvere private aktører på finansieringssiden har medført at SPC-N involverer seg i prosjekter og kampanjer med private partnere. SPC-N anslår at 80 % av finansieringen i 2012 utgjøres av private midler. Dette inkluderer timer som legges ned av de private aktørene, og kampanjen Velg Sjøveien veier tungt i denne sammenheng. Frem til og med 2009 var det ikke private midler på budsjettet til SPC-N. Tabell 5: Budsjetterte utgifter SPC-N 2012 Utgiftspost Beløp (kroner) Showcase Leverandørprofiler Nyhetsformidling Oslofjordkonferansen Kysten Rundt kampanje Statistikk Marco Polo ESN Administrasjon Totalt Kilde: SPC-N 3.3 Aktivitet Virksomhetsområdet til SPC-N defineres av NHDs tilskuddsbrev til vertsorganisasjon Maritimt Forum. I prosjektperioden har hovedaktivitetene vært markedsinformasjon, rådgivning i forbindelse med EU-programmet Marco Polo II, deltakelse i det europeiske nettverket ESN og informasjon om EUs transportpolitikk. SPC-N estimerer at ressursfordelingen når det gjelder tidsforbruk mellom de fire hovedaktivitetene er som følger: 70 % til informasjonsspredning, 20 % til aktivitet tilknyttet Marco Polo-programmet, 5 % til deltakelse i ESN og 5 % til aktivitet tilknyttet EUs transportpolitikk. En slik fordeling oppfattes å være i samsvar med bestillingen fra NHD. De to sistnevnte hovedaktivitetene er lavest prioritert, ettersom disse ikke direkte bidrar til overflytting av gods fra vei til sjø. Fordelingen er imidlertid fleksibel, og vil variere blant annet basert på eksterne forhold som for eksempel omfanget av utviklingen i EU angående transportpolitikk. Utover disse fire hovedaktivitetene er SPC-N involvert i ulike prosjekter og kampanjer, som også til dels kan betraktes som overlappende med hovedaktivitetene, ikke minst oppgaven knyttet til markedsinformasjon. SPC-N har også hatt en rolle knyttet til rammebetingelser for nærskipsfartsnæringen. Tilskuddsbrevet for 2012 beskriver prosjektets målsetting på følgende måte: SPC-N har i budsjettet for 2012 totale utgifter på ,- kroner, som tilsvarer prosjektets inntekter. Fordelingen av utgiftene på hovedpostene fremgår av tabellen under. Oxford Research AS 13

14 Målsettinger/oppgaver for SPC-N 1. Nøytral markedsinformasjon SPC-N skal være et kompetansesenter for nærskipsfart og for logistikktjenester knyttet til nærskipsfart. SPC-N skal spre kunnskap med sikte på å overføre gods fra vei til sjø. SPC-N skal bruke web-baserte tjenester som middel for å formidle nøytral markedsinformasjon. Direkte dialog, foredragsvirksomhet og regionale møter med relevante aktører knyttet til sjøtransport, logistikktjenester og vareeiere skal benyttes så langt ressurssituasjonen tillater. NHD presiserer at det ikke er SPC-Ns oppgave å markedsføre enkeltaktører. 2. EUs Marco Polo II program SPC-N skal overfor aktører innen sjøtransport og logistikktjenester bidra med rådgivningstjenester for søknader til EUs Marco Polo II program. 3. Deltakelse i det europeiske nettverket ESN SPC-N skal delta aktivt med videreutvikling av det europeiske nettverket av Short Sea Promotion Centres med sikte på informasjonsutveksling og samarbeid rettet mot nasjonale myndigheter og EUs transportpolitikk. 4. EUs transportpolitikk SPC-N skal ha som oppgave å bidra med nøytral markedsinformasjon til aktører innen transport og til myndigheter inn mot EUs overordnede transportpolitikk. SPC-N skal også holde myndighetene informert med relevant informasjon om næringens utfordringer i forbindelse med EUs transportpolitikk. Kilde: Tilskuddsbrev fra NHD 2012 De fire hovedaktivitetene, prosjekt- og kampanjeporteføljen og arbeidet med rammebetingelser beskrives i større detalj i det følgende Nøytral markedsinformasjon SPC-Ns primære og dominerende aktivitet er informasjonsspredning, særlig gjennom nyhetsbrev, nettside og arrangementer. SPC-N skal spre informasjon til ulike kategorier aktører som har inngripen med dette transportfeltet. Blant mottakerne er både kjøpere og tilbydere av transporttjenester, i tillegg til relevante myndigheter. Typen informasjon som spres er også av ulike typer. SPC-N skal formidle både nøytral markedsinformasjon (til kjøpere), informasjon om markedet (til tilbyderne), informasjon om EUs transportpolitikk (til tilbyder, kjøpere, etc.) og informere om markedets status og utfordringer (til myndighetene). Det fokuseres også på å presentere konkrete suksesshistorier, der sjøtransport fremstår som et godt alternativ til landtransport, eller i effektive intermodale transportkjeder med bane/bil. SPC-N formidler informasjon om de nasjonale og EUs støtteordninger til sjøtransporten. Informasjonsarbeidet omfatter bevisstgjøring om nye tilbud i markedet, positive miljøtiltak av generell eller spesiell art innen næringen og promotering av resultater fra relevante prosjekter fra den prosjektbaserte virksomheten. Enkelte strategier i informasjonsvirksomheten har vist seg mindre hensiktsmessige, og er dermed ikke blitt videreført. Dette har vært tilfelle med bruk av sosiale medier, og også til dels med bruk av videoinnslag på nettsiden. Nyhetsbrev Nyhetsbrevet er en sentral kanal for informasjonsspredningen fra SPC-N. Innholdet i nyhetsbrevene er relatert til nye tjenester, suksesshistorier, rammebetingelser, etc. Hyppigheten for utsendelse av nyhetsbrevet har økt i prosjektperioden, fra omtrent hver tredje uke i 2010 til ukentlig i første halvår av Hvert nyhetsbrev inneholder fem til ni nyheter. Antall abonnenter har også økt betydelig i perioden, fra i 2010 til i underkant av 6200 i juni prosent av abonnentene er transportkjøpere (vareeiere og speditører). Tabellen under viser omfanget av abonnenter, nyhetsbrev, artikler og videoer fordelt på de tre prosjektårene. Tabell 6: Nyheter og video * Totalt for perioden Mottakere Nyhetsbrev Artikler Produserte videoer Kilde: Halvårsrapporter fra SPC-N.* Første halvår 14 Oxford Research AS

15 Nettsiden Nettsiden til SPC-N oppdateres jevnlig og er det viktigste virkemidlet som benyttes i informasjonsspredningen. På nettsiden spres nyheter og suksesshistorier, og den inneholder også relevant statistikk og informasjon om relevante arrangementer, prosjekter og støtteordninger. I tillegg finnes en seilingsdatabase for linjerederier innenfor nærskipsfart, med mulighet for ruteplanlegging. Databasen inneholder også havneinformasjon. Besøkene på hjemmesiden økte med 50 prosent i 2011 i forhold til Økningen har fortsatt i 2012, med en dobling av antall besøk fra første halvår 2011 til første halvår Ruteoppslag er den mest populære tjenesten, og står for 38 prosent av sidevisningene i første halvår av Denne tjenesten oppdateres ukentlig i nært samarbeid med linjene, slik at nye ruter tillegges umiddelbart. Nyheter genererer 24 prosent av sidevisningene, arrangementer 12 prosent og statistikk 7 prosent. Seks havner (Oslo, Moss, Kristiansand, Ålesund, Bergen og Trondheim) publiserer rutedata fra SPC- Ns database på sine nettsider, og to havner (Moss, og Bergen) publiserer også SPC-Ns nyheter. Rutedata og SPC-Ns nyheter publiseres også på nettsidene til Norsk Havneforening. Informasjonsarbeidet til SPC-N over nettet knytter seg primært til sidene og Shortsea- TV-kampanjen består av showcase, reportasjer og videointervjuer. Tabellen under viser antall besøk («visits») per år på de ulike nettsidene. Tabell 7: Besøk («Visits») Alle sss.no ss.tv vs.no Kilde: Oxford Research AS/Google Analytics. Tall for 2012 gjelder første halvår. Figuren under viser en ordsky som illustrerer hvilke ord som ble benyttet flest ganger i nyhetssakene i Fontstørrelsen reflekterer hyppigheten i anvendelse. Figur 2: Ordsky Kilde: SPC-N Konferanser Informasjonsspredningen skjer også gjennom deltakelse på konferanser og arrangering av egne konferanser. Oslofjordkonferansen er en sentral arena for promotering av nærskipsfart. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom SPC-N, NHO Transport og Logistikk og åtte andre partnere. Den er rettet mot transport- og logistikk-medarbeidere hos vareeiere og speditører samt tilbydere av sjøtransport. SPC-N arrangerer også en rekke mindre møter. I 2012 er det gjennomført flere slike arrangementer som del av kampanjen Velg Sjøveien. Tabellen under viser antall konferanser arrangert av SPC-N, antall deltakere og antall holdte foredrag i årene Tabell 8: Konferanser Totalt for perioden Konferanser Deltakere Publiserte foredrag Kilde: Halvårsrapporter fra SPC-N. Tall for 2012 gjelder første halvår. SPC-N deltar blant annet på den årlige Transport- og logistikkmessen på Gardermoen med en egen seksjon. Totalt var over 60 utstillere representert på messen høsten 2011 og antall konferansedeltakere var omtrent 800 totalt. I tillegg til å markedsføre sjøtransport som produkt, har SPC-N en viktig rolle som kobler av aktører fra ulike kategorier i næringssegmentet. Arrangementene som SPC-N har ansvar for eller deltar på er viktige arenaer for næringen fordi de skaper nettverk mellom rederier, havner, vareeiere, etc. Oxford Research AS 15

16 3.3.2 EUs Marco Polo II program Samferdselsdepartementet har hovedansvar for forvaltningen av Norges deltakelse i EU-programmet Marco Polo II, med bistand fra NHD og FKD. Programmet skal fremme et mer miljøvennlig godstransportsystem, og gir økonomisk oppstartstøtte til nye transportløsninger som bidrar til å overføre transport av gods fra vei til sjø, jernbane og indre vannveier. Norges bidrag til programmet finansieres med like deler fra SD, FKD og NHD. Norge har deltatt i programmet (Marco Polo I) siden SDs bestilling til SPC-N omfatter spredning av informasjon om ordningen, samt å gi bistand til norske aktører som ønsker å levere en søknad til programmet. Det er ønskelig at programmet markedsføres overfor norske aktører ettersom Norge bidrar med programmidler. I tillegg gis det rådgivning i forbindelse med konkrete prosjektideer. SPC-N har en overordnet oversikt over aktører og prosjekter, initiativer og prospekter på området. SPC-N formidler informasjon om programmet gjennom sine ordinære kanaler. SPC-N har informert om og promotert ordningen blant annet gjennom nyhetsbrevet og nettsiden. Også SD informerer om programmet i en rekke sammenhenger, og prosjekter og søknadsplaner som fremkommer blir dirigert til SPC-N for eventuell bistand i søknadsutformingen. Det har annet hvert år vært gjennomført en søkerkonferanse knyttet til Marco Polo-ordningen. Konferansen gjennomføres av SPC-N og SD i fellesskap. SPC-N har stått for den praktiske organiseringen og gjennomføringen av konferansen, inkludert å bidra med informasjon om programmet og søknadsprosessen på konferansen. Konferansene har hatt deltakere. Programmet lå en periode ( ) i dvale mens en utredning om mulig konkurransevridning ble gjennomført. SD vurderer at programmet er godt kjent blant vareeiere, men programmets innretting og krav gjør det i vesentlig grad uhensiktsmessig for norske aktører. I seleksjonen av prosjekter favoriseres de som innebærer store volumer (tonnkilometer), og i en slik sammenheng møter norske aktører hard konkurranse fra større, utenlandske aktører. Pågående programperiode, Marco Polo II, løper ut 2013, og det er kommet signaler om at det ikke vil bli en ny programperiode. Dette vil fjerne SDs behov for å kjøpe tjenester fra SPC-N. Det kan være aktuelt å implementere en tilsvarende norsk ordning, der SPC- N kan få en rolle, men en slik ordning er per tid kun på idéstadiet. SD ønsker å benytte SPC-N til å informere om programmet og rådgi søkere så lenge programmet pågår. SPC-N bistår på forespørsel i utforming av søknader til Marco Polo-programmet, og formidler kontakt med andre søkere. Tabellen under viser antall prosjekter som har mottatt rådgivning fra SPC-N i årene Tabell 9: Rådgivning til Marco Polo-søknader Antall prosjekter Kilde: Halvårsrapporter fra SPC-N Generelt kan det merkes at det er få aktører i Norge som er potensielle søkere til programmet. SPC-N har bistått i fem til ni potensielle søknader per år de siste tre årene, og dette har ledet til én til to innleverte søknader per år. De fleste potensielle søknadene blir ikke ført frem til en innlevert søknad fordi det avdekkes at formelle kvalifikasjonskriterier ikke oppfylles eller fordi det anses at muligheten for å få innvilget søknaden er liten. Innvilgelsesprosessen på programnivå er 25 %. Flere av de innleverte søknadene ville ikke blitt sendt uten bistanden fra SPC-N Deltakelse I det europeiske nettverket ESN Aktiviteten tilknyttet ESN har vært utfordrende ettersom nettverket ikke har hatt en felles europeisk finansiering til arrangementer, informasjonsspredning, etc. Aktiviteten på dette feltet har i hovedsak omhandlet å forsøke å få på plass en slik finansiering. I modellen det arbeides med legges det opp til at EU finansierer halvparten av det felles europeiske budsjettet, mens de nasjonale SPCene finansierer resten. En avtale, som innebærer et tilskudd på NOK ,- til SPC-N i 2013, er på god vei til å bli formalisert. SPC-N forventer at denne hovedaktiviteten vil øke sin relative betydning i en eventuell ny kontraktsperiode, til omtrent 15 % av den totale aktiviteten. Nettverket har vært av stor nytte for SPC-N, ikke minst i forbindelse med arrangementer i utlandet, som for eksempel arrangementet i Rotterdam i forbindelse med satsingen Velg Sjøveien. Flere av de 27 SPCene har imidlertid i dag ingen aktivitet. Tabellen under viser antall møter SPC-N har deltatt på i ESN i årene Oxford Research AS

17 Tabell 10: Møter i ESN Møter ESN Kilde: Halvårsrapporter fra SPC-N EUs transportpolitikk NHD understreker i tilskuddsbrevet for 2012 at SPC- N er en viktig aktør for videreformidling av informasjon om EUs arbeid med nærskipsfart. SPC-N fremskaffer informasjon om EUs transportpolitikk ved å delta i møter i ulike fora i EU og ved å lese relevante dokumenter og sirkulærer. Informasjonen omgjøres til nyhetssaker som formidles til brukerne av SPC-N. NHD deltar også på disse møtene, slik at departementene ikke har behov for å motta informasjon fra SPC-N på dette feltet. SPC-N fremhever at den uformelle dialogen med NHD i forbindelse med møtene er nyttig og hensiktsmessig Prosjektdeltakelse og rammebetingelser SPC-N deltar i flere FoU-prosjekter og andre typer prosjekter, både sammen med norske partnere og finansiører og i EU-prosjekter. Enkelte prosjekter er initiert av SPC-N selv, mens andre prosjekter har SPC-N med som partner. SPC-N melder at flere av prosjektene ikke kan vise til vesentlige resultater. Tabellen under viser antall EU-prosjekter SPC-N har vært engasjert i per år i inneværende prosjektperiode. Tabell 12: Prosjektengasjement i EU Antall prosjekter Kilde: Halvårsrapporter fra SPC-N SPC-N har bidratt med nyhetsformidling og opplysningsarbeid som del av prosjektet «Motorways of the Sea», samt nyhetsformidling knyttet til prosjektene «SECA» og «Blue Belt» og EUs hvitbok - «Maritime space without barriers». Det er videre drevet opplysningsarbeid og rådgivning i forbindelse med Marco Polo II. Det pågår per tid syv norske prosjekter der SPC-N deltar. Disse er «Shortsea=Service», «Hvordan lykkes med sjøtransporten?», «ShortseaXML», «FINT», «META», «SHIFT», «Nyfrakt». Prosjektene er ledet av ulike organisasjoner og etater som Rederiforbundet, Fraktefartøyenes rederiforbund, SINTEF, Marintek, Norstella og Kystverket. Resultater fra prosjektene blir presentert på SPCs nyhetsportal. Tabellen under gir en oversikt over disse prosjektene, inkludert tidspunkt for gjennomføring, budsjettstørrelse, offentlig finansiering, partnere og SPC-Ns inngripen og ressursinnsats. Tabellen under viser antall norske prosjekter SPC-N har vært engasjert i. Tabell 11: Prosjektengasjement i Norge Antall prosjekter Kilde: Halvårsrapporter fra SPC-N SPC-N deltok EU-kommisjonens Focal Point for Short Sea Shipping møte i november EU kommisjonen er interessert i å støtte ESN-arbeidet med midler til et statistikkprosjekt som skal utføres av de europeiske Short Sea Promotion sentrene. Bidraget fra Kommisjonen vil være på om lag euro pr år. SPC-N skal ha ansvar for miljødelen av prosjektet. Oxford Research AS 17

18 Tabell 13: SPC-Ns prosjektengasjement Navn på prosjekt Budsjett (NOK) Offentlig finansiering Viktigste partnere i prosjektet SPC-Ns inngripen i prosjektet Tidsperiode Ressursinnsats SPC-N Shortse a=servic e Innovasjon Norge, partnerbidrag SPC prosjektleder. Sea-Cargo, NCL, Tschudi Line, Color Line, DFDS Tok initiativ. Leder prosjektet. Utarbeidelse av løsninger for prosessforbedring. 900 timer META SMART trans SINTEF, COOP, Take Cargo Definere transportprosesser og behov for meldinger for rederier 200 timer FINT SMART trans, MA- ROFF Norstella, Seamless Definere transportprosesser og behov for meldinger for rederier timer SHIFT MAROFF, partnere Marintek, Grieg Logistics Prosjektmøter, statistikk, muligheter, nyhetsformidling 200 timer Hvordan lykkes med sjøtrans transporten? Norsk Havneforening Mange norske havner Nyhetsformidling, deltagelse i prosjektmøter, intervjuobjekter 100 timer NY- FRAKT I + II MAROFF, Innovasjon Norge Fraktefartøyenes Rederiforening Nyhetsformidling, deltagelse i prosjektmøter 80 timer Shortse axml oppfølging EU - Marco Polo 20 partnere fra ulike land. Norstella hovedpartner SPC tok initiativ, forvalter nå websider 30 timer per år nå Kilde: SPC-N Velg Sjøveien Den største kampanjen SPC-N er involvert i er Velg Sjøveien, som totalt har 30 sponsorer. Aktivitetene i kampanjen utgjøres av arrangementer i 15 norske havner, et arrangement i Rotterdam og en avsluttende seanse på Gardermoen høsten I tilskuddsbrevet for 2012 poengterer NHD viktigheten av at SPC-N har fokus på økt samarbeid med aktører i næringen. Satsingen Velg Sjøveien, som er et stort og tidkrevende prosjekt, er en hensiktsmessig aktivitet for senteret vurdert ut fra hovedmålsettingen og føringene i tilskuddsbrevet. Samarbeidet med næringen innebærer en egeninnsats fra næringsaktørene på totalt 2,1 millioner kroner i 2012, i tillegg til sponsorbidragene. Egeninnsatsen gjennomføres i hovedsak som del av Velg Sjøveien. Kampanjen sprang ut av SPC-Ns prosjektide Kysten Rundt og Norsk havneforenings idé om å fjerne myter knyttet til sjøtransport. Man endte med en felles kampanje, som ledes av SPC-N og der en rekke havner og speditører deltar som partnere. Totalt har kampanjen 28 partnere. Kampanjen innebærer arrangementer i norske havner, der en rekke aktører møtes. Blant andre er vareeiere invitert til og godt representert på arrangementene. Hensikten med kampanjen er å informere og hente inn tilbakemeldinger fra vareeierne om hvilke barrierer som eksisterer og hindrer at sjøveien velges som transportmåte. For en vareeier innebærer en overføring av gods fra vei til sjø en betydelig innsats, og informasjon er påkrevd for å senke barrierene for en slik overføring. Kampanjen er rettet direkte mot vareeierne (logistikksjef, transportsjef og medarbeidere ellers) og speditørene (bilsjef). Gjennom kampanjen identifiseres og dokumenteres potensialet for overflytting av gods til sjø. Målsetningen for kam- 18 Oxford Research AS

19 panjen er å belyse dette potensialet, samt å involvere et stort antall aktører innen næringssegmentet. I forbindelse med arrangementene i de ulike havnene satses det på å promotere arrangementet og saken i lokale medier, og i forbindelse med det avsluttende og oppsummerende møtet på Gardermoen høsten 2012 vil det arbeides for å få nasjonal medieomtale. På denne samlingen vil resultatene fra kampanjen presenteres for de ulike aktørtypene og for myndighetene. Den enkelte havn følger opp konkrete avtaler som inngås om sjøtransport. Kampanjen har medført en utvidelse av aktiviteten under SPC-N, og også økt prosjektets inngripen med havnene og en rekke andre aktører. Kampanjen har resultert i en rekke koblinger mellom transportører og vareeiere. Det at rederier bruker store ressurser på kampanjen er en indikator på viktigheten og nytten. Det arbeides med planer for en videreføring av kampanjen. Som del av kampanjen er det utviklet materiell som kan benyttes i en eventuell oppfølging av kampanjen. Innspill til incentivordning SPC-N har gitt et innspill til arbeidet med en mulig incentivordning for bruk av nærskipstransport, der kjøpere mottar et tilskudd ved kjøp av transporttjenester til sjøs. Innspillet ble bestilt av «Sjøtransportalliansen», bestående av aktører tilknyttet næringen, som laget et forslag til nærskipsfartsstrategi for FKD. SPC-N lanserte muligheten for en slik ordning, som har vært innført i andre land, i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) for perioden Ettersom SPC-N hadde kompetanse på feltet innhentet gjennom deltakelse i ESN ble SPC-N bedt om å lage et forslag til incentivordningens utforming. Denne aktiviteten vurderes av SPC-N selv til å ligge på grensen av hva som er mandatet for senteret, ettersom man her er inne på næringens rammevilkår. NHD og FKD mener aktiviteten ikke er problematisk, og at det er naturlig å anvende SPC-Ns kompetanse på feltet. SPC-N er ett av myndighetenes redskaper for å nå målsetningen om å overføre gods fra vei til sjø, og veien videre for næringen og for SPC-N vil i stor grad bero på konklusjonene i NTP. NHD betrakter det som uproblematisk at SPC-N har bistått Sjøalliansen med å forfatte en sak angående incentivordning. SPC-N kan bruke sin kompetanse slik det anses hensiktsmessig ut fra den overordnede målsetningen. Det er et betydelig handlingsrom for SPC-N, ettersom føringene fra NHD er lite spesifikke. Varestrømsanalyse Forprosjektet «FLYTT» er lokalisert i SPC-N, og gjennomføres av SPC-N i samarbeid med NHO Transport og Logistikk. Kystverket er medfinansiør. Prosjektet skal utarbeide en varestrømsanalyse. Dette arbeidet vil fremskaffe et informasjonsgrunnlag og kartlegge potensialet for nærskipstransport. Oxford Research AS 19

20 Kapittel 4. Vurdering av satsingen I dette kapittelet presenteres Oxford Researchs vurdering av SPC-N, basert på det innsamlede datamaterialet. Vurderingene bygger primært på data fra intervjuer og dokumenter, mens data fra spørreundersøkelsen støtter opp om vurderingene. Evaluator vurderer satsingen ut fra måloppnåelse, hensiktsmessigheten i organisasjonsmodellen og effekter i markedet. Innledningsvis må det imidlertid påpekes at prosjektet kan karakteriseres som svært begrenset, både hva angår offentlige bevilgninger og posisjon i departementene. Prosjektet er lite kjent i NHD for andre enn saksbehandler og dennes overordnede, hvilket i noen grad skyldes at det ikke har vært særskilte styringsutfordringer knyttet til prosjektet. Den politiske bevisstheten om sakskomplekset synes også relativt begrenset. 4.1 Måloppnåelse Evaluator har undersøkt hvorvidt SPC-N har utført sine oppgaver beskrevet i tilskuddsbrevene, ved å vurdere den faktiske aktiviteten og resultatene opp mot oppdraget og målstrukturen til SPC-N. SPC-N kan vise til betydelig aktivitet og økning i informasjonsspredningen i årene Nettsiden har høye og økende besøkstall, antall abonnementer på nyhetsbrevet har doblet seg det seneste året og SPC-N deltar på et stort antall arrangementer. SPC-N promoterer nærskipsfart gjennom en rekke kanaler og i stort omfang. SPC-N er den av SPCene i Europa som har størst aktivitet. Nyhetsbrevet og linjedatabasen fremheves av informantene som de viktigste komponentene i senteret. Det synes å være generell enighet blant involverte aktører om at senteret utfører promoteringsarbeidet på en tilfredsstillende måte. Det er evaluators vurdering at SPC-N kan dokumentere omfattende aktivitet på feltet, og at oppgaven løses på en hensiktsmessig måte. På direkte spørsmål har informantene ikke pekt på behov for justeringer når det gjelder måten promoteringsarbeidet utføres. Senteret er godt kjent blant relevante aktører. Informasjonen senteret tilbyr er likevel viktig, da det finnes konseptuelle barrierer for anvendelse av nærsjøtransport. Det er nødvendig og viktig å promotere transportformen, og synliggjøre at den er tilgjengelig og enkel å anvende. Figur 3: Tilfredshet med SPC-N Tilfreds eller svært tilfreds Nokså tilfreds Lite eller svært lite tilfreds Vet ikke Kilde: Oxford Research AS 20 Oxford Research AS

21 Figur 4: Grad av tilfredshet med nyhetsbrev og nettside Kilde: Oxford Research AS Mottakerne av surveyen ble bedt om å angi grad av tilfredshet totalt sett med jobben som SPC-N har utført, på en skala fra «svært lite tilfreds» til «svært tilfreds». Svarene fremgår av figur 3, som viser at det er stor grad av tilfredshet med SPC-N. Av 62 respondenter som har angitt grad av tilfredshet svarer 43 (69 %) at de er tilfreds eller svært tilfreds med jobben SPC-N har utført. Mottakerne av surveyen ble bedt om å angi grad av tilfredshet med nyhetsbrevet og nettsiden som informasjonskanaler, på en skala fra «svært lite tilfreds» til «svært tilfreds». Svarene fremgår av figur 4. Svarene viser at det er stor grad av tilfredshet særlig med nyhetsbrevet, men også med nettsiden. Mottakerne av surveyen ble bedt om å angi grad av tilfredshet med informasjon gitt av SPC-N i konferansesammenheng, på en skala fra «svært lite tilfreds» til «svært tilfreds». Svarene fremgår av figur 5. Svarene viser at det er stor grad av tilfredshet med SPC- Ns aktivitet knyttet til denne informasjonskanalen. 37 av 51 respondenter (73 %) er tilfreds eller svært tilfreds med informasjon gitt av SPC-N i konferansesammenheng. Bransjeaktørene er i stor grad samstemte i sin vurdering av SPC-Ns funksjon og nytte. SPC-N lykkes i å promotere sjøtransport som transportkanal på en nøytral måte. Gjennom informasjonsspredningen mot vareeierne gjør SPC-N det mer aktuelt for dem å velge sjø som transportalternativ. SPC-N oppleves av bransjeaktører å være tilstedeværende på arenaene som eksisterer i nærskipsfartsnæringen, samt å være en kompetent og nyttig formidler av informasjon av interesse for næringsaktørene. Én aktør peker på muligheten for å informere bredere, med større fokus på bulk og tank, i tillegg til linjetransport. De tre involverte departementene og Kystverket uttrykker stor grad av tilfredshet med aktiviteten som gjennomføres i regi av SPC-N. SD uttrykker tilfredshet med anskaffelsen knyttet til Marco Polo. Både promoteringen av programmet og rådgivningen overfor konkrete prospekter og søknader er i henhold til departementets forventninger. Bestillingen har ikke inneholdt spesifikke krav eller måltall. Det er oppfatningen i SD at SPC-N gjør en god jobb og leverer i henhold til bestillingen, og SD har ikke innspill til ønskede justeringer når det gjelder måten SPC-N løser oppdraget på. Aktører som har mottatt rådgivning fra SPC-N gir positive tilbakemeldinger. En indikator på at SPC-N oppleves som nyttig er at en rekke bransjeaktører velger å bidra i finansieringen. Nytten gjenspeiles i det faktum at aktørene velger å bidra med finansielle midler og egeninnsats i aktiviteter i regi av SPC-N, ikke minst kampanjen Velg Sjøveien. Oxford Research AS 21

22 Figur 5: Tilfredshet med informasjon gitt av SPC-N i konferansesammenheng Tilfreds eller svært tilfreds 10 Nokså tilfreds Lite eller svært lite tilfreds 1 3 Vet ikke Antall Kilde: Oxford Research AS Oppgavene knyttet til deltakelse i ESN og EUs transportpolitikk er relativt marginale og lite synlige for store deler av næringsaktørene i bransjen. De tre involverte departementene og Kystverket har ikke kritiske merknader til hvordan disse oppgavene er utført, og påpeker at aktiviteten på disse feltene potensielt kan øke som resultat av EU-midler til ESN og større aktivitet i EU knyttet til lovverket innen maritim sektor. Utøvelsen av funksjonen krever en differensiert kompetanse, som innehas av senteret per tid. Drifteren av SPC-N i perioden gis gode skussmål av samtlige informanter i evalueringen. Oppdraget er mangefasettert og krever en særegen kompetansesammensetting, inkludert evne til dialog med ulike aktørtyper (næringsliv, forvaltning, etc.), evne til å koble aktører, organiseringsevner (i prosjekter, konferanser), teknisk innsikt (drive nettside), journalistisk kompetanse, byråkratisk kompetanse (innhenting av informasjon fra EU), kunnskap om maritim næring, etc. Drifter av SPC-N innehar den påkrevde kompetansen, og er således i stand til å løse oppgaven på en meget tilfredsstillende måte. Personen har vist stor arbeidskapasitet og engasjement for prosjektet. Figur 6 viser SPC-Ns partnere i ulike prosjekter sin tilfredshet med SPC-N som prosjektpartner. Av de 30 respondentene på spørreundersøkelsen som har samarbeidet med SPC-N i prosjekter svarer 21 at de er tilfreds eller svært tilfreds med SPC-N som prosjektpartner. Figur 6: Tilfredshet med SPC-N som samarbeidspartner i prosjekter Kilde: Oxford Research AS Mottakerne av spørreskjemaet ble bedt om å vurdere i hvilken grad de er enige i ulike påstander om SPC-Ns innretting og kvalitet, på en skala fra stor grad (3) til liten grad (1). Svarene fremgår av figur 7. Respondentene er i stor grad enige i at SPC-N fokuserer på de rette tingene (2,77), har tilstrekkelig kompetanse (2,66) og arbeider tilstrekkelig strukturert (2,64), og i noen grad enige i at SPC-N har tilstrekkelige ressurser/kapasitet (2,07). 22 Oxford Research AS

23 Figur 7: SPC-Ns kvaliteter og innretting Tilstrekkelige ressurser/kapasitet 3 2 Fokuserer på de rette tingene 1 Tilstrekkelig kompetanse Arbeider tilstrekkelig strukturert Kilde: Oxford Research AS 4.2 Organisering av satsingen Oppdraget er gitt av NHD til Maritimt Forum, som igjen har engasjert en privat aktør, et enmannsforetak, til å forestå den faktiske utøvelsen av funksjonen. Formelt sett er det Maritimt Forum som er kontraktspart for NHD, og som er ansvarlig for leveransen til departementet. Denne organisasjonsformen, kombinert med en relativt lite detaljert kravspesifikasjon, har vært velfungerende i inneværende prosjektperiode. God og riktig kompetanse kombinert med en viss frihet i utformingen av og innholdet i prosjektet, har vist seg hensiktsmessig. Styringsgraden har gjort det mulig for SPC-N å ta roller i utformingen av et innspill om incentivordning for bruk av nærskipstransport og i kampanjen Velg Sjøveien. Ingen av disse aktivitetene er konkrete bestillinger fra finansørene, men både departementer og relevante næringsaktører ser positivt på SPC-Ns engasjement i disse aktivitetene. Styringsgraden vurderes av departementene og Kystverket å ligge på et hensiktsmessig nivå. Evaluator vil imidlertid påpeke at denne innrettingen av prosjektet, der bestillingen fra myndighetsnivået er lite spesifisert, innebærer en betydelig risiko for prosjektet. Maritimt Forum har tidligere, før 2009 da oppgaven ble håndtert innomhus, erfart at en uspesifisert bestilling kombinert med utskifting av involvert personell virket negativt på resultatene i prosjektet. I en tenkt situasjon der utøvelsen av SPC-funksjonen møter utfordringer, vil en mer spesifikk bestilling redusere risiko. Bransjeaktørene ønsker en fortsatt satsing fra myndighetene på SPC-N. Bruk av offentlige midler til informasjon og promotering av nærskipsfartsbransjen anses som fornuftig og hensiktsmessig. Næringen er i den store sammenheng «noe lite synlig», slik at satsing på promotering oppfattes som et treffende tiltak for å nå målsettingen om overføring av gods fra vei til sjø. Kausaleffekten av tiltaket på denne hovedmålsettingen er utfordrende å påvise, men informantene fremholder at de opplever at tiltaket har effekter på næringens synlighet i relevante markeder og på oppmerksomheten omkring nærskipsfart. Offentlige midler til promotering er fornuftig ut fra tanken om at dette har en effekt i forhold til den overordnede målsettingen, og forutsatt at aktiviteten og effekten ikke vil bli realisert uten offentlig finansiering. Respondentene på spørreundersøkelsen ble spurt om de ville benyttet tjenestene fra SPC-N om deres egen virksomhet måtte bidra til finansieringen av senteret. Svarene fremgår av figur 8. Av 107 respondenter svarte 29 «ja, trolig», 35 «nei, trolig ikke» og 43 «vet ikke». Oxford Research AS 23

24 En offentlig finansiering vil sikre stabilitet i arbeidet og anses som nødvendig for organisasjonen. Samtidig påpeker bransjeaktørene at SPC-N kun kan bidra til målsettingen til en viss grad. Andre forhold som rammebetingelser på EU-nivå har betydelig innvirkning, og må tas i betraktning som en del av rammeverket for SPC-N. I så måte er arbeidet med en incentivordning et svært positivt tiltak for næringen. Også infrastrukturen i form av havner og seilingsfrekvenser er faktorer i dette bildet. Figur 8: Næringsaktørenes finansieringsvilje 4.3 Effekter i markedet Evaluator har vurdert effekten av det arbeidet som er utført av SPC-N. Effektene kan betraktes å være på to nivåer. For det første kan SPC-N tenkes å ha effekter når det gjelder å skape økt oppmerksomhet om sjøtransport og intermodal transport blant vareeiere og speditører, og dermed effekter for sjøtransportens omdømme. For det andre kan det tenkes at dette leder til overføring av gods fra vei til sjø. Denne effektkjeden utgjør rasjonale for anvendelse av offentlige (og private) midler til tiltaket. Det er merverdien (addisjonaliteten) av tiltaket i forhold til oppfyllelse av hovedmålsettingen om overføring av gods fra vei til sjø som er interessant i denne sammenhengen. Det er svært utfordrende å påvise en effekt av SPC-N på overføring av gods fra vei til sjø. Informantene gir uttrykk for at oppmerksomheten om nærskipsfart og intermodal transport er økene, og at SPC-N har vært og er et viktig instrument i denne utviklingen. Kilde: Oxford Research AS Figur 9: Effekter av SPC-N Kilde: Oxford Research AS 24 Oxford Research AS

25 Kystverket har en rolle i strategien med overføring av last fra vei til sjø og i arbeidet med å etablere sterkere integrasjon mellom ulike transportmidler. I arbeidet med disse oppgavene betraktes SPC-N som et viktig verktøy. Mottakerne av spørreskjemaet ble bedt om å vurdere i hvilken grad de er enige i ulike påstander om SPC-Ns aktiviteter og effekter, på en skala fra stor grad (3) til liten grad (1). Svarene fremgår av figur 9. Respondentene er i stor grad enige i at SPC-N er et kompetansesenter for nærskipsfart og formidler nøytral markedsinformasjon, samt at SPC-N bidrar til å øke oppmerksomheten om nærsjøtransport blant vareeiere, til å bedre nærsjøtransportens omdømme og til økt fokus på intermodale transporter. Scoren er mellom 2,5 og 2,7 for samtlige påstander. På spørsmål om i hvilken grad sjøtransportens oppmerksomhet har økt de siste tre årene svarer respondentene på spørreskjemaet overveiende positivt. Svarene fremgår av figur 10. Av totalt 107 respondenter svarer 47 «i stor eller svært stor grad», 36 «i noen grad», 16 «i liten eller svært liten grad» og 8 «vet ikke». Mottakerne av spørreskjemaet ble bedt om å vurdere i hvilken grad SPC-N har bidratt til en endring i sjøtransportens omdømme og oppmerksomhet de siste tre år. Svarene fremgår av figur 11. Av totalt 106 respondenter svarer 38 «i stor eller svært stor grad», 28 «i noen grad», 12 i liten eller svært liten grad» og 28 «vet ikke». Mottakerne av spørreskjemaet ble videre bedt om å vurdere i hvilken grad SPC-N har påvirket ulike forhold ved egen virksomhet, på en skala fra stor grad (3) til liten grad (1). Svarene fremgår av figur 12. Respondentene gir uttrykk for at SPC-N i noen grad har påvirket egen virksomhets kunnskapsnivå om nærskipsfartstilbudet (2,0), men i liten grad virksomhetens policyutforming for valg av fremtidige løsninger (1,7), vurderinger vedrørende valg av transportløsninger (1,5) og faktiske valg av transportløsninger (1,4). I perioden 2000 til 2010 økte sjøtransporten med 6,4 %. Imidlertid har godstransport som helhet økt med 10,5 %, viser tall fra SSB. Dermed er sjøtransportens relative andel sunket fra 18 % til 17 %. Vi vet imidlertid ikke hvordan situasjonen hadde vært om ikke SPC-N hadde bidratt med sine aktiviteter. Evalueringen sannsynliggjør at SPC-N har effekt på oppmerksomheten om nærsjøfarten, men ikke at prosjektet har vesentlig effekt på overføring av gods fra vei til sjø. Dette kan imidlertid skyldes måleproblemer knyttet både til tidshorisont og målenivå og - presisjon. Figur 10: Har oppmerksomheten vedrørende sjøtransport økt de siste tre årene? Kilde: Oxford Research AS Oxford Research AS 25

26 Figur 11: Har SPC-N bidratt til en endring i sjøtransportens omdømme og oppmerksomhet de siste tre år? Kilde: Oxford Research AS Figur 12: Effekt av SPC-N på virksomheters kunnskap, vurderinger og handlinger Kilde: Oxford Research AS 26 Oxford Research AS

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Rollag Midtveisevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og

Detaljer

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Følgeevaluering av Bedriftene i fokus Delrapport 2015

Følgeevaluering av Bedriftene i fokus Delrapport 2015 Følgeevaluering av Bedriftene i fokus Delrapport 0 Følgeevaluering av Bedriftene i fokus Delrapport 0 Om rapporten Følgeevaluering av Bedriftene i fokus Delrapport 0 Oppdragsgiver Oppland fylkeskommune

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Evaluering av Arena Vindenergi. Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Vindenergi. Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Vindenergi Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at

Detaljer

Analyse av Vestnordenfondet. Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd

Analyse av Vestnordenfondet. Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd Analyse av Vestnordenfondet Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik

Detaljer

Fra minefelt til etablert forskningsområde. Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Fra minefelt til etablert forskningsområde. Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin Fra minefelt til etablert forskningsområde Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Oxford Research: Se www.oxford.no for mer informasjon om selskapet.

Oxford Research: Se www.oxford.no for mer informasjon om selskapet. MAREANO-programmet Underveisevaluering 2012 Oxford Research er et nordisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Tverrfaglig, relevant og bortgjemt Evaluering av tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Tverrfaglig, relevant og bortgjemt Evaluering av tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Tverrfaglig, relevant og bortgjemt Evaluering av tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom

Detaljer

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Organisering, effektivitet og rettssikkerhet

Organisering, effektivitet og rettssikkerhet Organisering, effektivitet og rettssikkerhet Evaluering av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Evalueringsrapport utarbeidet av Oxford Research i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Tid for handling. Evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse. Andre delrapport.

Tid for handling. Evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse. Andre delrapport. Tid for handling Evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse. Andre delrapport. Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund En ordning, et mangfold av løsninger Forskningsprosjekt om studieforbund Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer