En lanterne innen nærskipsfart Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (SPC-N)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En lanterne innen nærskipsfart Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (SPC-N)"

Transkript

1 En lanterne innen nærskipsfart Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (SPC-N)

2 Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Vi kombinerer vitenskapelige arbeidsmetoder med kreativ idéutvikling for å tilføre våre kunder ny kunnskap. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, forskning og utdanning samt velferds- og utdanningspolitikk. Oxford Research har kontorer i Kristiansand, Stockholm, København og Brussel og retter sitt arbeid mot det nordiske og det europeiske markedet. Se for mer informasjon om selskapet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Østre Strandgate Kristiansand Norge Telefon: (+47) DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Telefon: (+45) Fax: (+45) SVERIGE Oxford Research AB Box 7578 Norrlandsgatan Stockholm Telefon: (+46) BELGIA Oxford Research c/o ENSR 5, Rue Archimède, Box Brussels Phone Fax Oxford Research AS

3 Tittel: Undertittel: Oppdragsgiver: En lanterne innen nærskipsfart Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (SPC-N) Nærings- og handelsdepartementet Prosjektperiode: Juni - august 2012 Prosjektleder: Forfattere: Kort sammendrag: Rune Stiberg-Jamt Rune Stiberg-Jamt og André Flatnes Prosjektet Short Sea Promotion Centre Norway (SPC-N) ble opprettet i 2003 med formål å bistå og promotere nærskipsfartsnæringen gjennom informasjonsspredning, rådgivning, etc. Offentlige aktører bidrar i finansieringen av sentret. Denne rapporten inneholder en beskrivelse av SPC-N, en vurdering av måloppnåelse, resultater og organisering, og evaluators anbefalinger for en videreføring av SPC-N. Oxford Research AS 3

4 Forord Short Sea Promotion Centre Norway (SPC-N) ble opprettet i 2003 med formål å bistå og promotere nærskipsfartsnæringen gjennom informasjonsspredning, rådgivning, etc. Offentlige aktører bidrar i finansieringen av sentret, som er organisert som et prosjekt under Maritimt Forum. Nærings- og handelsdepartementet er oppdragsgiver for SPC-N. Sentret er evaluert av Oxford Research AS. Oxford Research har omfattende erfaring med evalueringer og analyser innen temaer som næringsklynger, forskning og utvikling, innovasjon og regional utvikling. Denne evalueringen har vært gjennomført i perioden fra juni til august Vår tilnærming har vært å benytte kvalitative og kvantitative metoder for å analysere prosjektets måloppnåelse, resultater og organisering. Overordnet sett er vår tilbakemelding at aktørene får mye igjen for sine penger. Grunnet en kompetent, målrettet og effektiv drift av sentret, har man klart å finne en arbeidsform som ser ut til å virke. Imidlertid er tiltaket begrenset og virkningen på godsoverføring ikke stor. Men sentret bidrar til næringens synlighet på en god måte. Derav evalueringens tittel. Arbeidet med evalueringen har vært utført av senioranalytiker Rune Stiberg-Jamt (prosjektleder) og senioranalytiker André Flatnes. Administrerende direktør Harald Furre har kvalitetssikret arbeidet. Underveis i evalueringen har vi hatt dialog med saksansvarlig i NHD. Vi takker for oppdraget og et godt samarbeid. Vi vil også takke alle som har stilt opp til intervjuer og alle som har respondert på det utsendte spørreskjemaet. Til sammen er det en lang rekke personer som har bidratt med informasjon og synspunkter som evalueringen bygger på. Kristiansand, august 2012 Harald Furre Adm. dir. Oxford Research AS 4 Oxford Research AS

5 Innhold Kapittel 1. Sammendrag...7 Kapittel 2. Bakgrunn og metode Evalueringens bakgrunn og formål Problemstillinger Deskriptiv fremstilling av SPC-Ns aktivitet Vurdering Anbefaling Evalueringsmetode Litteraturgjennomgang Intervjuer Spørreskjema...9 Kapittel 3. Beskrivelse av SPC-N Organiseringen av prosjektet Finansiering og utgifter Aktivitet Nøytral markedsinformasjon EUs Marco Polo II program Deltakelse I det europeiske nettverket ESN EUs transportpolitikk Prosjektdeltakelse og rammebetingelser...17 Kapittel 4. Vurdering av satsingen Måloppnåelse Organisering av satsingen Effekter i markedet Kapittel 5. Anbefalinger Videreføring av SPC-N Organisatorisk modell for SPC-N Satsingens innretting og mandat Bestillingens og rapporteringens detaljeringsnivå Oxford Research AS 5

6 Tabelliste Tabell 1: Informanter... 9 Tabell 2: Respondentene fordelt på aktørtyper Tabell 3: SPC-Ns offentlige finansiering Tabell 4: Budsjetterte inntekter SPC-N Tabell 5: Budsjetterte utgifter SPC-N Tabell 6: Nyheter og video Tabell 7: Besøk («Visits») Tabell 8: Konferanser Tabell 9: Rådgivning til Marco Polo-søknader Tabell 10: Møter i ESN Tabell 11: Prosjektengasjement i Norge Tabell 12: Prosjektengasjement i EU Tabell 13: SPC-Ns prosjektengasjement Figurliste Figur 1: Arbeidspakker i evalueringen... 8 Figur 2: Ordsky Figur 3: Tilfredshet med SPC-N Figur 4: Grad av tilfredshet med nyhetsbrev og nettside Figur 5: Tilfredshet med informasjon gitt av SPC-N i konferansesammenheng Figur 6: Tilfredshet med SPC-N som samarbeidspartner i prosjekter Figur 7: SPC-Ns kvaliteter og innretting Figur 8: Næringsaktørenes finansieringsvilje Figur 9: Effekter av SPC-N Figur 10: Har oppmerksomheten vedrørende sjøtransport økt de siste tre årene? Figur 11: Har SPC-N bidratt til en endring i sjøtransportens omdømme og oppmerksomhet de siste tre år? Figur 12: Effekt av SPC-N på virksomheters kunnskap, vurderinger og handlinger Oxford Research AS

7 Kapittel 1. Sammendrag Short Sea Promotion Centre Norway (SPC-N) ble opprettet i 2003 med formål å bistå og promotere nærskipsfartsnæringen gjennom informasjonsspredning, rådgivning, etc. SPC-N er initiert og gitt oppdrag av NHD, som er kontraktspart og tildeler av tilskudd til prosjektet. Senteret mottar i prosjektperioden årlig ,- kroner fra Næringsog handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet/kystverket og Samferdselsdepartementet. Maritimt Forum har siden oppstarten hatt oppgaven med å drifte SPC-N. Funksjonen var plassert internt i Maritimt Forum frem til 2009, da den ble satt ut til en ekstern aktør. Fra 2009 er det etablert gode rutiner for styring og rapportering, og en mer fast struktur for arbeidet. SPC-N rapporterer halvårlig til NHD gjennom skriftlige rapporter og møte med de offentlige finansørene. Det avholdes halvårlige kontaktmøter mellom SPC-N og de involverte departementene og Kystverket. Virksomhetsområdet til SPC-N defineres av NHDs tilskuddsbrev til vertsorganisasjon Maritimt Forum. Midlene fra SD går uavkortet til å bistå norske aktører med søknader til EU-programmet Marco Polo. Det er en forutsetning for myndighetenes tilskudd at senteret også skal ha en betydelig finansiering og egeninnsats fra næringen. SPC-N har økt sin aktivitet betydelig i perioden som følge av økt innsats fra næringen. SPC-N anslår at 80 % av finansieringen i 2012 utgjøres av private midler. Dette inkluderer timer som legges ned av de private aktørene, og kampanjen Velg Sjøveien veier tungt i denne sammenheng. Frem til og med 2009 var det ikke private midler på budsjettet til SPC-N. I prosjektperioden har hovedaktivitetene til SPC-N vært markedsinformasjon (70 % av tidsbruken), rådgivning i forbindelse med EU-programmet Marco Polo II (20 %), deltakelse i det europeiske nettverket ESN (5 %) og informasjon om EUs transportpolitikk (5 %). Utover disse fire hovedaktivitetene er SPC-N involvert i ulike prosjekter og kampanjer, som også til dels kan betraktes som overlappende med hovedaktivitetene, ikke minst oppgaven knyttet til markedsinformasjon. SPC-N har også hatt en rolle knyttet til rammebetingelser for nærskipsfartsnæringen. Det synes å være generell enighet blant involverte aktører om at senteret utfører promoteringsarbeidet på en tilfredsstillende måte. SPC-N kan vise til betydelig aktivitet og økning i informasjonsspredningen i årene Nettsiden har høye og økende besøkstall, antall abonnementer på nyhetsbrevet har doblet seg det seneste året og SPC-N deltar på et stort antall arrangementer. SPC-N promoterer nærskipsfart gjennom en rekke kanaler og i stort omfang. Nytten gjenspeiles i det faktum at aktørene velger å bidra med finansielle midler og egeninnsats i aktiviteter i regi av SPC-N, ikke minst kampanjen Velg Sjøveien. De tre involverte departementene og Kystverket uttrykker stor grad av tilfredshet med aktiviteten som gjennomføres i regi av SPC-N. SD uttrykker tilfredshet med anskaffelsen knyttet til Marco Polo. Drifter av SPC-N innehar den påkrevde kompetansen, og er således i stand til å løse oppgaven på en meget tilfredsstillende måte. Personen har vist stor arbeidskapasitet og engasjement for prosjektet. God og riktig kompetanse kombinert med en viss frihet i utformingen av og innholdet i prosjektet, har vist seg hensiktsmessig. Styringsgraden har gjort det mulig for SPC-N å ta roller i eks. utformingen av et innspill om incentivordning for bruk av nærskipstransport. Det er svært utfordrende å påvise en effekt av SPC-N på overføring av gods fra vei til sjø. Informantene gir uttrykk for at oppmerksomheten om nærskipsfart og intermodal transport er økene, og at SPC-N har vært og er et viktig instrument i denne utviklingen. Evaluator anbefaler en videreføring av SPC-N. Resultatene fra vurderingen tyder på at tiltaket bidrar med relevant og viktig informasjon til næringen. Senteret bør ha en offentlig grunnfinansiering, for å sikre opprettholdelse og nøytralitet. Ved en videreføring av satsingen bør man opprettholde tiltakets nåværende innretting, med fokus på promotering av nærskipsfart mot potensielle transportkjøpere. Det vurderes som hensiktsmessig å opprettholde ordningen med å plassere funksjonen som et oppdrag i en næringslivsorganisasjon, men evaluator anbefaler at oppdraget konkurranseutsettes. Oxford Research AS 7

8 Kapittel 2. Bakgrunn og metode I dette kapittelet presenteres evalueringens bakgrunn og problemstillinger, samt Oxford Researchs metodiske tilnærming til evalueringsoppdraget. 2.1 Evalueringens bakgrunn og formål Short Sea Promotion Centre Norway (SPC-N) ble opprettet i 2003 med formål å bistå og promotere nærskipsfartsnæringen gjennom informasjonsspredning, rådgivning samt nasjonal og internasjonal deltagelse i relevante prosesser. Offentlige aktører bidrar i finansieringen av prosjektet Problemstillinger Evalueringen av SPC-N består av tre deler: En deskriptiv del, en evaluerende del og anbefalinger. Figuren under skisserer disse delene av oppdraget, og arbeidspakkenes posisjon i forhold til hverandre. Figur 1: Arbeidspakker i evalueringen evaluator. I kjernen av figuren over er oppdragsgivers beslutning knyttet til SPC-N videreføring. Det er glidende overganger mellom de ulike delene, da forhold knyttet til beskrivelsen av aktivitetene til dels er av analytisk karakter og ikke utelukkende deskriptiv Deskriptiv fremstilling av SPC-Ns aktivitet Den deskriptive delen av rapporten gir en oversikt over og beskrivelse av prosjektets finansiering, organisasjon og formål, samt aktiviteten gjennomført i regi av SPC-N. Beskrivelsen omfatter primært inneværende prosjektperiode, det vil si årene Fremstillingen er delvis kvantitativ og delvis kvalitativ. Beskrivelsen inneholder for hvert av årene (pr. juni): Data for aktivitet på hjemmesiden Kvantifisering av publiserte nyheter Oversikt over deltakelse i prosjekter Oversikt initiativ til konferanser/møteplasser Kvantifisering av bidrag til Marco Polo-søknader Oversikt over aktivitet knyttet til ESN Data er hentet fra dokumenter, inkludert nettsiden til SPC-N, og gjennom intervjuer. Dialog med SPC-N har vært viktig for identifisering av relevante dokumenter og også for kvalitetssikring av fremstillingens faktiske opplysninger Vurdering Kilde: Oxford Research AS I gjennomføringen av oppdraget har vi begynt med å utarbeide en beskrivelse av SPC-Ns formål, oppgaver, aktiviteter, etc. Data som fremkom i denne arbeidspakken ga innspill til de vurderinger som ble foretatt i den andre arbeidspakken. Vurderingene ledet til et sett anbefalinger fra Oxford Research som Vurderingsdelen av evalueringen er tredelt. Evaluator gir vurderinger knyttet til måloppnåelse, organiseringen av prosjektet og av satsingens effekter i markedet. For det første er det foretatt en vurdering av hvorvidt SPC-N har utført oppgavene som er beskrevet i bestillingen i tilskuddsbrevene. Den faktiske aktiviteten og resultatene er vurdert opp mot målstrukturen til prosjektet, og evaluator har vurdert grad av måloppnåelse for de ulike målsetningene. 8 Oxford Research AS

9 For det andre er det foretatt en vurdering av hvorvidt SPC-N er organisert på en hensiktsmessig måte. Vurderingene er knyttet til styrings- og finansieringsstrukturene for prosjektet. For det tredje har vi vurdert effektene av SPC-Ns innsats i nærskipstransportnæringen. Vurderingene er knyttet til vareeieres oppmerksomhet om sjøtransport som en aktuell transportform, til sjøtransportens omdømme og til fokuset på intermodale transporter. Vi vurderer om det har skjedd noen endring i perioden fra 2010, og i hvilken grad SPC-N har påvirket utviklingen Anbefaling Basert på beskrivelsen og vurderingen av prosjektets organisering og aktivitet har evaluator utledet enkelte anbefalinger for justeringer i prosjektet ved en eventuell videreføring. Anbefalingene er knyttet til følgende forhold: Videreføring av SPC-N Organisatorisk modell for SPC-N Satsingens innretting og mandat Bestillingens og rapporteringens detaljeringsnivå 2.2 Evalueringsmetode I gjennomføringen av evalueringen har Oxford Research benyttet seg av en parallell utnyttelse av kvalitative og kvantitative tilnærminger. Dette innebærer at begge datatyper blir samlet inn og analysert, og dermed supplerer hverandre. De kvantitative dataene gir informasjon om fordelinger og sammenhenger knyttet til fenomenene som undersøkes, og de kvalitative dataene gir informasjon som utdyper og konkretiserer disse fenomenene. Totalt har dette bidratt til å sikre reliabilitet og validitet i undersøkelsen. Treårsplan for SPC-N Evaluering av SPC-N, Transportøkonomisk institutt (2005) Dokumentene utgjorde grunnlaget for utarbeidelsen av intervjuguider og spørreskjema Intervjuer Prosjektteamet innhentet kvalitative data ved å intervjue et utvalg sentrale aktører i SPC-N. Informantene ble valgt ut delvis på grunnlag av innspill fra oppdragsgiver. Informantene fremgår av tabell 1. Tabell 1: Informanter Navn Aktør 1 Hans Kristian Haram SPC-N 2 Jørn Prangerød Maritimt Forum 3 Marit B. Østmo Nærings- og handelsdepartementet 4 Esben Schlytter Fiskeri- og kystdepartementet Anne Katrine Flornes 5 Torbjørn Tråholt Samferdselsdepartementet 6 Thor Vartdal Kystverket 7 Arnt-Einar Litsheim Norsk Havneforening 8 Siri Hatland Fraktefartøyenes Rederiforening 9 Heidi Christine Lund NHO Logistikk og Transport 10 Geir Svendsen Nor Lines 11 Anne Kristin Hjukse Oslo Havn 12 Ingvild Låg Paulsrud Kristin Mørkedal Norges Rederiforbund Kilde: Oxford Research AS Evalueringsteamet deltok i tillegg som observatør på det halvårlige kontaktmøtet for SPC-N i juni Før intervjuene ble gjennomført ble det utarbeidet intervjuguider. Vi benyttet oss av semi-strukturerte intervjuer, der temaene var fastlagt på forhånd, men der rekkefølgen ble bestemt underveis. På den måten var det mulig for intervjuer å følge informantens fortelling, og likevel sørge for å få den informasjonen som er nødvendig Litteraturgjennomgang Evaluator mottok relevante dokumenter fra oppdragsgiver og prosjektledelsen for SPC-N ved oppstarten av arbeidet med evalueringen. Følgende dokumenter er gjennomgått av evaluator: Tilskuddsbrev til SPC-N Rapporter fra SPC-N Referater fra halvårs kontaktmøter Årsplaner for SPC-N Spørreskjema Til innhenting av tilstrekkelig informasjon har Oxford Research funnet det hensiktsmessig å benytte en spørreundersøkelse på nett, rettet mot SPC-Ns «fokusgrupper»: Rederier Agenter Samlastere Oxford Research AS 9

10 Vareeiere Hensikten med spørreundersøkelsen er blant annet å avdekke nytteeffekten av SPC-Ns arbeid for oppfyllelse av definerte målsettinger. Både forhold knyttet til tilfredshet med arbeidet så langt og til viktighet av prioriteringer fremover er vektlagt. For å kunne gjennomføre surveyen har vi fått tilgang til SPC-Ns liste over mottakere av nyhetsbrevet personer med kontaktinfo, og til dels info om bedriften de representerer, var i mai 2012 registrert som mottakere av nyhetsbrevet. Disse er kommet til mellom november 2010 og frem til mai Allerede 11. februar 2011 inneholdt listen over 3600 personer. Deretter er det, ved ulike hjelpemidler, altså tilkommet over 3000 nye kontakter. Siste store tilførsel av kontakter skjedde i januar 2012, da over 1200 kontakter ble registrert. Disse kontaktpersonene representerer 4317 ulike bedrifter. Oxford Research har benyttet den enkelte person som informant og ikke krevd at denne skal uttale seg på vegne av bedriften, da de registrerte personene ikke nødvendigvis har den anledning. Listen inneholder 543 personer som har meldt seg av nyhetsbrevet. Disse utgjør 7,9 % av totalen. 362 av disse avregistrerte seg frem til utgangen av 2011 og resten (181) i løpet av Dette tyder på en jevn, men relativt lav avmelding. På tross av at disse utgjør en interessant respondentgruppe, må deres avmelding tas på alvor og deres kontaktdata ikke benyttes til flere henvendelser. Oxford Research har ikke henvend seg til disse. Etter at listen var gjennomgått med hensyn til doble oppføringer og «firmapost» etc., var populasjonen på Det har vært ønskelig med omkring 400 svar, for å kunne operere med en feilmargin på ca. 5 %. En estimert svarprosent på 20 % gir et bruttoutvalg på 2000 personer. Disse ble trukket tilfeldig fra listen. Listen ble så sjekket med hensyn til at alle sponsorer (bedrifter og institusjoner som bidrar med økonomisk støtte til SPC-N) var med. Det var fire som ikke var dekket opp av det tilfeldige utvalget og som dermed ble tatt med. Bruttoutvalget var dermed på Etter utsendelse fikk vi mange «Autoreply». De aller fleste var knyttet til kortere eller lengre fravær, men også 25 svar hvor personen hadde byttet arbeidssted. Dermed er det endelige bruttoutvalget på personer svarte, noe som gir en svarprosent på 5,5 %. Resultatene er derfor tolket med forsiktighet og ikke alene tillagt avgjørende vekt. Den lave svarprosenten indikerer at mange av mottakerne av nyhetsbrevet ikke har en tett relasjon til SPC-N. Tabellen under viser respondentene fordelt på aktørtyper. Tabell 2: Respondentene fordelt på aktørtyper Aktørtype Antall Rederier 18 Agenter 7 Samlastere 5 Vareeiere 27 Havn 15 Offentlig myndighet 13 Andre 23 Totalt 108 Kilde: Oxford Research AS Informasjonen fra informantene er behandlet konfidensielt, og kun samlede resultater blir presentert i rapporten. Den kvantitative tilnærmingen har gitt oss et bilde av omfanget av ulike forhold som har blitt undersøkt. 10 Oxford Research AS

11 Kapittel 3. Beskrivelse av SPC-N I dette kapittelet gis en deskriptiv fremstilling av SPC- Ns organisering, finansiering og aktivitet. Fremstillingen bygger på litteraturgjennomgangen og intervjuene som er gjennomført i forbindelse med evalueringen. Short Sea Promotion Centre Norway (SPC-N) ble opprettet i SPC-N inngår i et nettverk av 27 europeiske Short Sea Promotion Centres. Etableringen av SPCer i en rekke europeiske land, var et resultat av et EU-initiativ, som norske myndigheter fulgte opp. SPCene ble opprettet som del av en innsats for å avdekke flaskehalser i arbeidet med å overføre gods fra vei til sjø. Det fantes, og finnes fremdeles, en del oppfatninger om sjøtransport som er barrierer i dette arbeidet, blant annet knyttet til manglende punktlighet i leveranser, høy risiko for skader på varene, etc. SPC-N sin funksjon er å synliggjøre for vareeierne at sjøtransport ikke er «tungvint, dyrt og upålitelig». I denne sammenheng er informasjon det viktigste virkemiddelet. Offentlige aktører bidrar i finansieringen av sentret, som skal bistå og promotere næringen gjennom informasjonsspredning, rådgivning, etc. Maritimt Forum har siden oppstarten hatt oppgaven med å drifte SPC-N, som et prosjekt. Det ble gjennomført prosjektperioder i og Senteret var i en uavklart mellomperiode i 2009, da det var betydelig usikkerhet omkring utviklingen av senteret. Senteret har etter dette trukket til seg privat kapital og utvidet aktiviteten. Senterets rolle var noe uklar i begynnelsen, og det ble blant annet brukt som en lobbyaktør mot myndighetene. Etter hvert har informasjonsspredning gjennom nettsiden, nyhetsbrev og ulike arrangementer blitt den dominerende aktiviteten til SPC-N. 3.1 Organiseringen av prosjektet Short Sea Promotion Centre Norway er initiert og gitt oppdrag av NHD, som er kontraktspart og tildeler av tilskudd til prosjektet. Senteret mottar midler fra NHD, FKD ved Kystverket og SD, gjennom årlige tilskuddsbrev fra NHD. Siden oppstarten har SPC-N vært organisert som treårige prosjekter. Maritimt Forum innehar oppdraget med å drive SPC-N også i evalueringsperioden Maritimt Forum har engasjert en privat aktør, et enmannsforetak, til å forestå den faktiske utøvelsen av funksjonen. SPC-N kjøper så selv tjenester tilknyttet nettsiden, til produksjon av nyheter og til telemarketing av nyhetsbrevet. Prosjektoppdraget fra NHD har aldri vært utlyst/konkurranseutsatt, men Maritimt Forum blir av de offentlige finansørene og Maritimt Forum selv betraktet som en velegnet og nøytral instans for senteret. Funksjonen var plassert internt i organisasjonen frem til 2009, da den ble satt ut til en ekstern aktør. For Maritimt Forum er det ønskelig å ha senteret, ettersom det gir synergier, men funksjonen utgjør en liten del av organisasjonens totale virksomhet. SPC-N har etter hvert konsentrert seg i større grad om å promotere sjøtransportalternativet, mens Maritimt Forum håndterer arbeidet med rammebetingelsene for næringen. Det er oppnevnt en egen styringsgruppe for prosjektet i Maritimt Forum. Styringsgruppen ledes av Maritimt Forum selv, men har førøvrig medlemmer fra brukersiden. Fra 2009 er det etablert gode rutiner for styring og rapportering, og en mer fast struktur for arbeidet. SPC-N rapporterer halvårlig til NHD gjennom skriftlige rapporter og møte med de offentlige finansørene. Det avholdes halvårlige kontaktmøter mellom SPC-N og de involverte departementene og Kystverket. Årsmøtet i prosjektet behandler strategier og retning for senteret, mens halvårsmøtet har karakter av informasjonsformidling fra SPC-N til departementene og Kystverket. Bevilgningene fra NHD og FKD betraktes som tilskudd, der føringene for anvendelsen av midlene fremgår av tilskuddsbrevet. Kystverket dekker FKDs tilskudd til SPC-N, og er bedt om å ta en aktiv rolle i senteret ettersom FKD vil styrke Kystverket som en havne- og sjøfartsetat. SD stilling i forhold til SPC-N er noe annerledes enn for FKD og NHD. Departementets relasjon til SPC-N har karakter av et anskaffelsesforhold, ved at det betales for en konkret bestilling. SD engasjerer seg ikke i de øvrige aktivitetsområdene til SPC-N, men Oxford Research AS 11

12 blir informert om disse gjennom rapporter og halvårsmøter. Det har i SD ikke vært vurdert å gå inn med ytterligere midler, ettersom departementet i utgangspunktet ikke har en funksjon når det gjelder maritim infrastruktur. Oppdragsbeskrivelsen fra NHD har ikke endret seg vesentlig i inneværende treårsperiode. I tilskuddsbrevet for 2010 var det imidlertid en spissing på to områder i forhold til tidligere år. Det ble kommunisert tydeligere et ønske om at private aktører i sterkere grad bidrar med finansieringen av SPC-N. I tillegg skulle virksomheten i sterkere grad være rettet mot kjøpere av transporttjenester, og det ble fremhevet at informasjonsvirksomheten skal være markedsnøytral. Bestillingen fra NHD var tidligere mindre tydelig, og spissingen av bestillingen var et resultat av ønsker, både fra NHD og SPC-N. 3.2 Finansiering og utgifter I tilskuddsbrevet fra NHD til Maritimt Forum har man valgt å skille mellom midler til basisdrift og midler til prosjektbaserte aktiviteter. SPC-N har en finansieringsmodell som innebærer en offentlig grunnfinansiering («basisdrift») som sikrer et minimum av aktivitet innen kjerneoppgavene. Midlene til basisdrift utgjør ,- kroner for hvert av årene i perioden Med unntak av midlene fra SD, som uavkortet går til å bistå norske aktører med søknader til EU-programmet Marco Polo, er det ikke mulig å knytte basismidlene til bestemte oppgaver eller aktiviteter, da de er ment å utgjøre et minimumsnivå for alle aktivitetene. Modellen innebærer videre en samfinansiering av et ytterligere aktivitetsnivå, der «prosjektbasert virksomhet» finansieres hovedsakelig ved bidrag fra næringen og delvis over offentlige budsjetter. De prosjektbaserte, offentlige midlene utløses ved at private midler genereres. I praksis forholder NHD og SPC-N seg imidlertid i liten grad til disse begrepene. Prosjektet mottar totalt ,- kroner fra Nærings- og handelsdepartementet, Kystverket/Fiskeriog kystdepartementet og Samferdselsdepartementet. Prosjektets offentlige finansiering i 2012 fordelt på finansiør fremgår av tabellen under. Tabell 3: SPC-Ns offentlige finansiering 2012 Aktør Beløp (kroner) NHD Kystverket/FKD SD Totalt Kilde: SPC-N NHD bevilget ,- kroner til SPC-N i Midlene fordeles på ,- kroner til basis driftsnivå og ,- kroner til den prosjektbaserte virksomheten. Midlene dekkes av bevilgningen under statsbudsjettet (2012), Kap 900 Post 70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner. Også FKD v/kystverket delfinansierer den prosjektbaserte virksomheten innen årlige budsjettrammer. Tilskuddet fra FKD v/kystverket er på ,- kroner, fordelt på ,- kroner til basis driftsnivå og ,- kroner til den prosjektbaserte virksomheten. I tillegg finansierer Samferdselsdepartementet støtte på ,- kroner til markedsføring av EUs Marco Polo II program overfor næringen. Det årlige beløpet har vært uforandret i perioden Av tilskuddsbrevet fremgår det at de offentlig tildelte midlene skal finansiere et basisnivå for aktiviteter innenfor informasjonsspredning og rådgivning, og i tillegg kan delfinansiere relevante prosjekter. Basisdriftnivået omfatter oppgaver innen alle målområder. Næringen, særlig sjøtransportnæringen, tilbydere av havnetjenester og varetransportnæringen, inviteres til å utforme og delta i prosjekter og informasjonsarbeid. Dette skal ha til formål å bidra til å gjøre sjøtransport til et konkurransedyktig alternativ til landbasert transport og til å oppfylle målsettingen om promotering av sjøtransportnæringen. Det er en forutsetning for myndighetenes tilskudd at senteret også skal ha en betydelig finansiering og egeninnsats fra næringen. SPC-N har økt sin aktivitet betydelig i perioden som følge av økt innsats fra næringen. I 2010 finansierte næringen 47 % av senterets kostnader, i % mens det for tilskuddet i 2012 er lagt til grunn at næringens bidrag skal utgjøre om lag 54 % av senterets kostnader. SPC-Ns totale budsjett har økt fra ,- kroner i 2010 og ,- kroner i SPC-N mottar sponsorinntekter fra private aktører, finansiell støtte fra organisasjonene og støtte i form av egeninnsats fra organisasjonene. SPC-N har inngått avtale med enkelte organisasjoner om bidrag til utvikling og drift av senteret. Bidraget gis i form av arbeidstimer ved utførelse av informasjonsarbeid, etc. 12 Oxford Research AS

13 Antall sponsorer eller partnere til SPC-N økte fra 19 i 2010 til 27 i Dette omfatter ti rederier og 17 havner som bidrar med ,- kroner hver, til sammen ,- kroner (budsjettert ,- kroner). I tillegg bidrar Norsk Havneforening og Fraktefartøyenes Rederiforening med ,- kroner hver (budsjettert ,- kroner totalt), noe som gir et samlet sponsorbidrag på ,- kroner for SPC-N mottok i 2011 også sponsorbidrag til utgiftsdekning i forbindelse med konferanser. Egeninnsats fra Maritimt Forum, NHO Logistikk og Transport (tidligere Logistikk- og Transportindustriens Landsforening - LTL), Norges Rederiforbund, Havneorganisasjonene, Norsk Skipsmeglerforbund og Fraktefartøyenes Rederiforening beløp seg til ,- kroner i Prosjektets totale budsjett for 2012 er ,- kroner. Budsjettet skiller mellom bransjeaktørenes bidrag «in cash», altså som tilskudd eller økonomisk støtte, og «in kind», det vil si som egeninnsats. Beløpene fordelt på inntektspost fremgår av tabellen under. Tabell 4: Budsjetterte inntekter SPC-N 2012 Inntektspost Beløp (kroner) Tilskudd fra myndigheter Sponsorinntekter Støtte fra organisasjoner Sum Egeninnsats fra organisasjoner Totalt Kilde: SPC-N I tillegg bidrar næringen i 2012 med om lag 1,7 millioner kroner i egeninnsats og sponsormidler knyttet til en møteserie i 16 havner for å markedsføre sjøtransport for transportkjøpere (kampanjen Velg sjøveien). Målsetningen om å involvere private aktører på finansieringssiden har medført at SPC-N involverer seg i prosjekter og kampanjer med private partnere. SPC-N anslår at 80 % av finansieringen i 2012 utgjøres av private midler. Dette inkluderer timer som legges ned av de private aktørene, og kampanjen Velg Sjøveien veier tungt i denne sammenheng. Frem til og med 2009 var det ikke private midler på budsjettet til SPC-N. Tabell 5: Budsjetterte utgifter SPC-N 2012 Utgiftspost Beløp (kroner) Showcase Leverandørprofiler Nyhetsformidling Oslofjordkonferansen Kysten Rundt kampanje Statistikk Marco Polo ESN Administrasjon Totalt Kilde: SPC-N 3.3 Aktivitet Virksomhetsområdet til SPC-N defineres av NHDs tilskuddsbrev til vertsorganisasjon Maritimt Forum. I prosjektperioden har hovedaktivitetene vært markedsinformasjon, rådgivning i forbindelse med EU-programmet Marco Polo II, deltakelse i det europeiske nettverket ESN og informasjon om EUs transportpolitikk. SPC-N estimerer at ressursfordelingen når det gjelder tidsforbruk mellom de fire hovedaktivitetene er som følger: 70 % til informasjonsspredning, 20 % til aktivitet tilknyttet Marco Polo-programmet, 5 % til deltakelse i ESN og 5 % til aktivitet tilknyttet EUs transportpolitikk. En slik fordeling oppfattes å være i samsvar med bestillingen fra NHD. De to sistnevnte hovedaktivitetene er lavest prioritert, ettersom disse ikke direkte bidrar til overflytting av gods fra vei til sjø. Fordelingen er imidlertid fleksibel, og vil variere blant annet basert på eksterne forhold som for eksempel omfanget av utviklingen i EU angående transportpolitikk. Utover disse fire hovedaktivitetene er SPC-N involvert i ulike prosjekter og kampanjer, som også til dels kan betraktes som overlappende med hovedaktivitetene, ikke minst oppgaven knyttet til markedsinformasjon. SPC-N har også hatt en rolle knyttet til rammebetingelser for nærskipsfartsnæringen. Tilskuddsbrevet for 2012 beskriver prosjektets målsetting på følgende måte: SPC-N har i budsjettet for 2012 totale utgifter på ,- kroner, som tilsvarer prosjektets inntekter. Fordelingen av utgiftene på hovedpostene fremgår av tabellen under. Oxford Research AS 13

14 Målsettinger/oppgaver for SPC-N 1. Nøytral markedsinformasjon SPC-N skal være et kompetansesenter for nærskipsfart og for logistikktjenester knyttet til nærskipsfart. SPC-N skal spre kunnskap med sikte på å overføre gods fra vei til sjø. SPC-N skal bruke web-baserte tjenester som middel for å formidle nøytral markedsinformasjon. Direkte dialog, foredragsvirksomhet og regionale møter med relevante aktører knyttet til sjøtransport, logistikktjenester og vareeiere skal benyttes så langt ressurssituasjonen tillater. NHD presiserer at det ikke er SPC-Ns oppgave å markedsføre enkeltaktører. 2. EUs Marco Polo II program SPC-N skal overfor aktører innen sjøtransport og logistikktjenester bidra med rådgivningstjenester for søknader til EUs Marco Polo II program. 3. Deltakelse i det europeiske nettverket ESN SPC-N skal delta aktivt med videreutvikling av det europeiske nettverket av Short Sea Promotion Centres med sikte på informasjonsutveksling og samarbeid rettet mot nasjonale myndigheter og EUs transportpolitikk. 4. EUs transportpolitikk SPC-N skal ha som oppgave å bidra med nøytral markedsinformasjon til aktører innen transport og til myndigheter inn mot EUs overordnede transportpolitikk. SPC-N skal også holde myndighetene informert med relevant informasjon om næringens utfordringer i forbindelse med EUs transportpolitikk. Kilde: Tilskuddsbrev fra NHD 2012 De fire hovedaktivitetene, prosjekt- og kampanjeporteføljen og arbeidet med rammebetingelser beskrives i større detalj i det følgende Nøytral markedsinformasjon SPC-Ns primære og dominerende aktivitet er informasjonsspredning, særlig gjennom nyhetsbrev, nettside og arrangementer. SPC-N skal spre informasjon til ulike kategorier aktører som har inngripen med dette transportfeltet. Blant mottakerne er både kjøpere og tilbydere av transporttjenester, i tillegg til relevante myndigheter. Typen informasjon som spres er også av ulike typer. SPC-N skal formidle både nøytral markedsinformasjon (til kjøpere), informasjon om markedet (til tilbyderne), informasjon om EUs transportpolitikk (til tilbyder, kjøpere, etc.) og informere om markedets status og utfordringer (til myndighetene). Det fokuseres også på å presentere konkrete suksesshistorier, der sjøtransport fremstår som et godt alternativ til landtransport, eller i effektive intermodale transportkjeder med bane/bil. SPC-N formidler informasjon om de nasjonale og EUs støtteordninger til sjøtransporten. Informasjonsarbeidet omfatter bevisstgjøring om nye tilbud i markedet, positive miljøtiltak av generell eller spesiell art innen næringen og promotering av resultater fra relevante prosjekter fra den prosjektbaserte virksomheten. Enkelte strategier i informasjonsvirksomheten har vist seg mindre hensiktsmessige, og er dermed ikke blitt videreført. Dette har vært tilfelle med bruk av sosiale medier, og også til dels med bruk av videoinnslag på nettsiden. Nyhetsbrev Nyhetsbrevet er en sentral kanal for informasjonsspredningen fra SPC-N. Innholdet i nyhetsbrevene er relatert til nye tjenester, suksesshistorier, rammebetingelser, etc. Hyppigheten for utsendelse av nyhetsbrevet har økt i prosjektperioden, fra omtrent hver tredje uke i 2010 til ukentlig i første halvår av Hvert nyhetsbrev inneholder fem til ni nyheter. Antall abonnenter har også økt betydelig i perioden, fra i 2010 til i underkant av 6200 i juni prosent av abonnentene er transportkjøpere (vareeiere og speditører). Tabellen under viser omfanget av abonnenter, nyhetsbrev, artikler og videoer fordelt på de tre prosjektårene. Tabell 6: Nyheter og video * Totalt for perioden Mottakere Nyhetsbrev Artikler Produserte videoer Kilde: Halvårsrapporter fra SPC-N.* Første halvår 14 Oxford Research AS

15 Nettsiden Nettsiden til SPC-N oppdateres jevnlig og er det viktigste virkemidlet som benyttes i informasjonsspredningen. På nettsiden spres nyheter og suksesshistorier, og den inneholder også relevant statistikk og informasjon om relevante arrangementer, prosjekter og støtteordninger. I tillegg finnes en seilingsdatabase for linjerederier innenfor nærskipsfart, med mulighet for ruteplanlegging. Databasen inneholder også havneinformasjon. Besøkene på hjemmesiden økte med 50 prosent i 2011 i forhold til Økningen har fortsatt i 2012, med en dobling av antall besøk fra første halvår 2011 til første halvår Ruteoppslag er den mest populære tjenesten, og står for 38 prosent av sidevisningene i første halvår av Denne tjenesten oppdateres ukentlig i nært samarbeid med linjene, slik at nye ruter tillegges umiddelbart. Nyheter genererer 24 prosent av sidevisningene, arrangementer 12 prosent og statistikk 7 prosent. Seks havner (Oslo, Moss, Kristiansand, Ålesund, Bergen og Trondheim) publiserer rutedata fra SPC- Ns database på sine nettsider, og to havner (Moss, og Bergen) publiserer også SPC-Ns nyheter. Rutedata og SPC-Ns nyheter publiseres også på nettsidene til Norsk Havneforening. Informasjonsarbeidet til SPC-N over nettet knytter seg primært til sidene og Shortsea- TV-kampanjen består av showcase, reportasjer og videointervjuer. Tabellen under viser antall besøk («visits») per år på de ulike nettsidene. Tabell 7: Besøk («Visits») Alle sss.no ss.tv vs.no Kilde: Oxford Research AS/Google Analytics. Tall for 2012 gjelder første halvår. Figuren under viser en ordsky som illustrerer hvilke ord som ble benyttet flest ganger i nyhetssakene i Fontstørrelsen reflekterer hyppigheten i anvendelse. Figur 2: Ordsky Kilde: SPC-N Konferanser Informasjonsspredningen skjer også gjennom deltakelse på konferanser og arrangering av egne konferanser. Oslofjordkonferansen er en sentral arena for promotering av nærskipsfart. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom SPC-N, NHO Transport og Logistikk og åtte andre partnere. Den er rettet mot transport- og logistikk-medarbeidere hos vareeiere og speditører samt tilbydere av sjøtransport. SPC-N arrangerer også en rekke mindre møter. I 2012 er det gjennomført flere slike arrangementer som del av kampanjen Velg Sjøveien. Tabellen under viser antall konferanser arrangert av SPC-N, antall deltakere og antall holdte foredrag i årene Tabell 8: Konferanser Totalt for perioden Konferanser Deltakere Publiserte foredrag Kilde: Halvårsrapporter fra SPC-N. Tall for 2012 gjelder første halvår. SPC-N deltar blant annet på den årlige Transport- og logistikkmessen på Gardermoen med en egen seksjon. Totalt var over 60 utstillere representert på messen høsten 2011 og antall konferansedeltakere var omtrent 800 totalt. I tillegg til å markedsføre sjøtransport som produkt, har SPC-N en viktig rolle som kobler av aktører fra ulike kategorier i næringssegmentet. Arrangementene som SPC-N har ansvar for eller deltar på er viktige arenaer for næringen fordi de skaper nettverk mellom rederier, havner, vareeiere, etc. Oxford Research AS 15

16 3.3.2 EUs Marco Polo II program Samferdselsdepartementet har hovedansvar for forvaltningen av Norges deltakelse i EU-programmet Marco Polo II, med bistand fra NHD og FKD. Programmet skal fremme et mer miljøvennlig godstransportsystem, og gir økonomisk oppstartstøtte til nye transportløsninger som bidrar til å overføre transport av gods fra vei til sjø, jernbane og indre vannveier. Norges bidrag til programmet finansieres med like deler fra SD, FKD og NHD. Norge har deltatt i programmet (Marco Polo I) siden SDs bestilling til SPC-N omfatter spredning av informasjon om ordningen, samt å gi bistand til norske aktører som ønsker å levere en søknad til programmet. Det er ønskelig at programmet markedsføres overfor norske aktører ettersom Norge bidrar med programmidler. I tillegg gis det rådgivning i forbindelse med konkrete prosjektideer. SPC-N har en overordnet oversikt over aktører og prosjekter, initiativer og prospekter på området. SPC-N formidler informasjon om programmet gjennom sine ordinære kanaler. SPC-N har informert om og promotert ordningen blant annet gjennom nyhetsbrevet og nettsiden. Også SD informerer om programmet i en rekke sammenhenger, og prosjekter og søknadsplaner som fremkommer blir dirigert til SPC-N for eventuell bistand i søknadsutformingen. Det har annet hvert år vært gjennomført en søkerkonferanse knyttet til Marco Polo-ordningen. Konferansen gjennomføres av SPC-N og SD i fellesskap. SPC-N har stått for den praktiske organiseringen og gjennomføringen av konferansen, inkludert å bidra med informasjon om programmet og søknadsprosessen på konferansen. Konferansene har hatt deltakere. Programmet lå en periode ( ) i dvale mens en utredning om mulig konkurransevridning ble gjennomført. SD vurderer at programmet er godt kjent blant vareeiere, men programmets innretting og krav gjør det i vesentlig grad uhensiktsmessig for norske aktører. I seleksjonen av prosjekter favoriseres de som innebærer store volumer (tonnkilometer), og i en slik sammenheng møter norske aktører hard konkurranse fra større, utenlandske aktører. Pågående programperiode, Marco Polo II, løper ut 2013, og det er kommet signaler om at det ikke vil bli en ny programperiode. Dette vil fjerne SDs behov for å kjøpe tjenester fra SPC-N. Det kan være aktuelt å implementere en tilsvarende norsk ordning, der SPC- N kan få en rolle, men en slik ordning er per tid kun på idéstadiet. SD ønsker å benytte SPC-N til å informere om programmet og rådgi søkere så lenge programmet pågår. SPC-N bistår på forespørsel i utforming av søknader til Marco Polo-programmet, og formidler kontakt med andre søkere. Tabellen under viser antall prosjekter som har mottatt rådgivning fra SPC-N i årene Tabell 9: Rådgivning til Marco Polo-søknader Antall prosjekter Kilde: Halvårsrapporter fra SPC-N Generelt kan det merkes at det er få aktører i Norge som er potensielle søkere til programmet. SPC-N har bistått i fem til ni potensielle søknader per år de siste tre årene, og dette har ledet til én til to innleverte søknader per år. De fleste potensielle søknadene blir ikke ført frem til en innlevert søknad fordi det avdekkes at formelle kvalifikasjonskriterier ikke oppfylles eller fordi det anses at muligheten for å få innvilget søknaden er liten. Innvilgelsesprosessen på programnivå er 25 %. Flere av de innleverte søknadene ville ikke blitt sendt uten bistanden fra SPC-N Deltakelse I det europeiske nettverket ESN Aktiviteten tilknyttet ESN har vært utfordrende ettersom nettverket ikke har hatt en felles europeisk finansiering til arrangementer, informasjonsspredning, etc. Aktiviteten på dette feltet har i hovedsak omhandlet å forsøke å få på plass en slik finansiering. I modellen det arbeides med legges det opp til at EU finansierer halvparten av det felles europeiske budsjettet, mens de nasjonale SPCene finansierer resten. En avtale, som innebærer et tilskudd på NOK ,- til SPC-N i 2013, er på god vei til å bli formalisert. SPC-N forventer at denne hovedaktiviteten vil øke sin relative betydning i en eventuell ny kontraktsperiode, til omtrent 15 % av den totale aktiviteten. Nettverket har vært av stor nytte for SPC-N, ikke minst i forbindelse med arrangementer i utlandet, som for eksempel arrangementet i Rotterdam i forbindelse med satsingen Velg Sjøveien. Flere av de 27 SPCene har imidlertid i dag ingen aktivitet. Tabellen under viser antall møter SPC-N har deltatt på i ESN i årene Oxford Research AS

17 Tabell 10: Møter i ESN Møter ESN Kilde: Halvårsrapporter fra SPC-N EUs transportpolitikk NHD understreker i tilskuddsbrevet for 2012 at SPC- N er en viktig aktør for videreformidling av informasjon om EUs arbeid med nærskipsfart. SPC-N fremskaffer informasjon om EUs transportpolitikk ved å delta i møter i ulike fora i EU og ved å lese relevante dokumenter og sirkulærer. Informasjonen omgjøres til nyhetssaker som formidles til brukerne av SPC-N. NHD deltar også på disse møtene, slik at departementene ikke har behov for å motta informasjon fra SPC-N på dette feltet. SPC-N fremhever at den uformelle dialogen med NHD i forbindelse med møtene er nyttig og hensiktsmessig Prosjektdeltakelse og rammebetingelser SPC-N deltar i flere FoU-prosjekter og andre typer prosjekter, både sammen med norske partnere og finansiører og i EU-prosjekter. Enkelte prosjekter er initiert av SPC-N selv, mens andre prosjekter har SPC-N med som partner. SPC-N melder at flere av prosjektene ikke kan vise til vesentlige resultater. Tabellen under viser antall EU-prosjekter SPC-N har vært engasjert i per år i inneværende prosjektperiode. Tabell 12: Prosjektengasjement i EU Antall prosjekter Kilde: Halvårsrapporter fra SPC-N SPC-N har bidratt med nyhetsformidling og opplysningsarbeid som del av prosjektet «Motorways of the Sea», samt nyhetsformidling knyttet til prosjektene «SECA» og «Blue Belt» og EUs hvitbok - «Maritime space without barriers». Det er videre drevet opplysningsarbeid og rådgivning i forbindelse med Marco Polo II. Det pågår per tid syv norske prosjekter der SPC-N deltar. Disse er «Shortsea=Service», «Hvordan lykkes med sjøtransporten?», «ShortseaXML», «FINT», «META», «SHIFT», «Nyfrakt». Prosjektene er ledet av ulike organisasjoner og etater som Rederiforbundet, Fraktefartøyenes rederiforbund, SINTEF, Marintek, Norstella og Kystverket. Resultater fra prosjektene blir presentert på SPCs nyhetsportal. Tabellen under gir en oversikt over disse prosjektene, inkludert tidspunkt for gjennomføring, budsjettstørrelse, offentlig finansiering, partnere og SPC-Ns inngripen og ressursinnsats. Tabellen under viser antall norske prosjekter SPC-N har vært engasjert i. Tabell 11: Prosjektengasjement i Norge Antall prosjekter Kilde: Halvårsrapporter fra SPC-N SPC-N deltok EU-kommisjonens Focal Point for Short Sea Shipping møte i november EU kommisjonen er interessert i å støtte ESN-arbeidet med midler til et statistikkprosjekt som skal utføres av de europeiske Short Sea Promotion sentrene. Bidraget fra Kommisjonen vil være på om lag euro pr år. SPC-N skal ha ansvar for miljødelen av prosjektet. Oxford Research AS 17

18 Tabell 13: SPC-Ns prosjektengasjement Navn på prosjekt Budsjett (NOK) Offentlig finansiering Viktigste partnere i prosjektet SPC-Ns inngripen i prosjektet Tidsperiode Ressursinnsats SPC-N Shortse a=servic e Innovasjon Norge, partnerbidrag SPC prosjektleder. Sea-Cargo, NCL, Tschudi Line, Color Line, DFDS Tok initiativ. Leder prosjektet. Utarbeidelse av løsninger for prosessforbedring. 900 timer META SMART trans SINTEF, COOP, Take Cargo Definere transportprosesser og behov for meldinger for rederier 200 timer FINT SMART trans, MA- ROFF Norstella, Seamless Definere transportprosesser og behov for meldinger for rederier timer SHIFT MAROFF, partnere Marintek, Grieg Logistics Prosjektmøter, statistikk, muligheter, nyhetsformidling 200 timer Hvordan lykkes med sjøtrans transporten? Norsk Havneforening Mange norske havner Nyhetsformidling, deltagelse i prosjektmøter, intervjuobjekter 100 timer NY- FRAKT I + II MAROFF, Innovasjon Norge Fraktefartøyenes Rederiforening Nyhetsformidling, deltagelse i prosjektmøter 80 timer Shortse axml oppfølging EU - Marco Polo 20 partnere fra ulike land. Norstella hovedpartner SPC tok initiativ, forvalter nå websider 30 timer per år nå Kilde: SPC-N Velg Sjøveien Den største kampanjen SPC-N er involvert i er Velg Sjøveien, som totalt har 30 sponsorer. Aktivitetene i kampanjen utgjøres av arrangementer i 15 norske havner, et arrangement i Rotterdam og en avsluttende seanse på Gardermoen høsten I tilskuddsbrevet for 2012 poengterer NHD viktigheten av at SPC-N har fokus på økt samarbeid med aktører i næringen. Satsingen Velg Sjøveien, som er et stort og tidkrevende prosjekt, er en hensiktsmessig aktivitet for senteret vurdert ut fra hovedmålsettingen og føringene i tilskuddsbrevet. Samarbeidet med næringen innebærer en egeninnsats fra næringsaktørene på totalt 2,1 millioner kroner i 2012, i tillegg til sponsorbidragene. Egeninnsatsen gjennomføres i hovedsak som del av Velg Sjøveien. Kampanjen sprang ut av SPC-Ns prosjektide Kysten Rundt og Norsk havneforenings idé om å fjerne myter knyttet til sjøtransport. Man endte med en felles kampanje, som ledes av SPC-N og der en rekke havner og speditører deltar som partnere. Totalt har kampanjen 28 partnere. Kampanjen innebærer arrangementer i norske havner, der en rekke aktører møtes. Blant andre er vareeiere invitert til og godt representert på arrangementene. Hensikten med kampanjen er å informere og hente inn tilbakemeldinger fra vareeierne om hvilke barrierer som eksisterer og hindrer at sjøveien velges som transportmåte. For en vareeier innebærer en overføring av gods fra vei til sjø en betydelig innsats, og informasjon er påkrevd for å senke barrierene for en slik overføring. Kampanjen er rettet direkte mot vareeierne (logistikksjef, transportsjef og medarbeidere ellers) og speditørene (bilsjef). Gjennom kampanjen identifiseres og dokumenteres potensialet for overflytting av gods til sjø. Målsetningen for kam- 18 Oxford Research AS

19 panjen er å belyse dette potensialet, samt å involvere et stort antall aktører innen næringssegmentet. I forbindelse med arrangementene i de ulike havnene satses det på å promotere arrangementet og saken i lokale medier, og i forbindelse med det avsluttende og oppsummerende møtet på Gardermoen høsten 2012 vil det arbeides for å få nasjonal medieomtale. På denne samlingen vil resultatene fra kampanjen presenteres for de ulike aktørtypene og for myndighetene. Den enkelte havn følger opp konkrete avtaler som inngås om sjøtransport. Kampanjen har medført en utvidelse av aktiviteten under SPC-N, og også økt prosjektets inngripen med havnene og en rekke andre aktører. Kampanjen har resultert i en rekke koblinger mellom transportører og vareeiere. Det at rederier bruker store ressurser på kampanjen er en indikator på viktigheten og nytten. Det arbeides med planer for en videreføring av kampanjen. Som del av kampanjen er det utviklet materiell som kan benyttes i en eventuell oppfølging av kampanjen. Innspill til incentivordning SPC-N har gitt et innspill til arbeidet med en mulig incentivordning for bruk av nærskipstransport, der kjøpere mottar et tilskudd ved kjøp av transporttjenester til sjøs. Innspillet ble bestilt av «Sjøtransportalliansen», bestående av aktører tilknyttet næringen, som laget et forslag til nærskipsfartsstrategi for FKD. SPC-N lanserte muligheten for en slik ordning, som har vært innført i andre land, i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) for perioden Ettersom SPC-N hadde kompetanse på feltet innhentet gjennom deltakelse i ESN ble SPC-N bedt om å lage et forslag til incentivordningens utforming. Denne aktiviteten vurderes av SPC-N selv til å ligge på grensen av hva som er mandatet for senteret, ettersom man her er inne på næringens rammevilkår. NHD og FKD mener aktiviteten ikke er problematisk, og at det er naturlig å anvende SPC-Ns kompetanse på feltet. SPC-N er ett av myndighetenes redskaper for å nå målsetningen om å overføre gods fra vei til sjø, og veien videre for næringen og for SPC-N vil i stor grad bero på konklusjonene i NTP. NHD betrakter det som uproblematisk at SPC-N har bistått Sjøalliansen med å forfatte en sak angående incentivordning. SPC-N kan bruke sin kompetanse slik det anses hensiktsmessig ut fra den overordnede målsetningen. Det er et betydelig handlingsrom for SPC-N, ettersom føringene fra NHD er lite spesifikke. Varestrømsanalyse Forprosjektet «FLYTT» er lokalisert i SPC-N, og gjennomføres av SPC-N i samarbeid med NHO Transport og Logistikk. Kystverket er medfinansiør. Prosjektet skal utarbeide en varestrømsanalyse. Dette arbeidet vil fremskaffe et informasjonsgrunnlag og kartlegge potensialet for nærskipstransport. Oxford Research AS 19

20 Kapittel 4. Vurdering av satsingen I dette kapittelet presenteres Oxford Researchs vurdering av SPC-N, basert på det innsamlede datamaterialet. Vurderingene bygger primært på data fra intervjuer og dokumenter, mens data fra spørreundersøkelsen støtter opp om vurderingene. Evaluator vurderer satsingen ut fra måloppnåelse, hensiktsmessigheten i organisasjonsmodellen og effekter i markedet. Innledningsvis må det imidlertid påpekes at prosjektet kan karakteriseres som svært begrenset, både hva angår offentlige bevilgninger og posisjon i departementene. Prosjektet er lite kjent i NHD for andre enn saksbehandler og dennes overordnede, hvilket i noen grad skyldes at det ikke har vært særskilte styringsutfordringer knyttet til prosjektet. Den politiske bevisstheten om sakskomplekset synes også relativt begrenset. 4.1 Måloppnåelse Evaluator har undersøkt hvorvidt SPC-N har utført sine oppgaver beskrevet i tilskuddsbrevene, ved å vurdere den faktiske aktiviteten og resultatene opp mot oppdraget og målstrukturen til SPC-N. SPC-N kan vise til betydelig aktivitet og økning i informasjonsspredningen i årene Nettsiden har høye og økende besøkstall, antall abonnementer på nyhetsbrevet har doblet seg det seneste året og SPC-N deltar på et stort antall arrangementer. SPC-N promoterer nærskipsfart gjennom en rekke kanaler og i stort omfang. SPC-N er den av SPCene i Europa som har størst aktivitet. Nyhetsbrevet og linjedatabasen fremheves av informantene som de viktigste komponentene i senteret. Det synes å være generell enighet blant involverte aktører om at senteret utfører promoteringsarbeidet på en tilfredsstillende måte. Det er evaluators vurdering at SPC-N kan dokumentere omfattende aktivitet på feltet, og at oppgaven løses på en hensiktsmessig måte. På direkte spørsmål har informantene ikke pekt på behov for justeringer når det gjelder måten promoteringsarbeidet utføres. Senteret er godt kjent blant relevante aktører. Informasjonen senteret tilbyr er likevel viktig, da det finnes konseptuelle barrierer for anvendelse av nærsjøtransport. Det er nødvendig og viktig å promotere transportformen, og synliggjøre at den er tilgjengelig og enkel å anvende. Figur 3: Tilfredshet med SPC-N Tilfreds eller svært tilfreds Nokså tilfreds Lite eller svært lite tilfreds Vet ikke Kilde: Oxford Research AS 20 Oxford Research AS

21 Figur 4: Grad av tilfredshet med nyhetsbrev og nettside Kilde: Oxford Research AS Mottakerne av surveyen ble bedt om å angi grad av tilfredshet totalt sett med jobben som SPC-N har utført, på en skala fra «svært lite tilfreds» til «svært tilfreds». Svarene fremgår av figur 3, som viser at det er stor grad av tilfredshet med SPC-N. Av 62 respondenter som har angitt grad av tilfredshet svarer 43 (69 %) at de er tilfreds eller svært tilfreds med jobben SPC-N har utført. Mottakerne av surveyen ble bedt om å angi grad av tilfredshet med nyhetsbrevet og nettsiden som informasjonskanaler, på en skala fra «svært lite tilfreds» til «svært tilfreds». Svarene fremgår av figur 4. Svarene viser at det er stor grad av tilfredshet særlig med nyhetsbrevet, men også med nettsiden. Mottakerne av surveyen ble bedt om å angi grad av tilfredshet med informasjon gitt av SPC-N i konferansesammenheng, på en skala fra «svært lite tilfreds» til «svært tilfreds». Svarene fremgår av figur 5. Svarene viser at det er stor grad av tilfredshet med SPC- Ns aktivitet knyttet til denne informasjonskanalen. 37 av 51 respondenter (73 %) er tilfreds eller svært tilfreds med informasjon gitt av SPC-N i konferansesammenheng. Bransjeaktørene er i stor grad samstemte i sin vurdering av SPC-Ns funksjon og nytte. SPC-N lykkes i å promotere sjøtransport som transportkanal på en nøytral måte. Gjennom informasjonsspredningen mot vareeierne gjør SPC-N det mer aktuelt for dem å velge sjø som transportalternativ. SPC-N oppleves av bransjeaktører å være tilstedeværende på arenaene som eksisterer i nærskipsfartsnæringen, samt å være en kompetent og nyttig formidler av informasjon av interesse for næringsaktørene. Én aktør peker på muligheten for å informere bredere, med større fokus på bulk og tank, i tillegg til linjetransport. De tre involverte departementene og Kystverket uttrykker stor grad av tilfredshet med aktiviteten som gjennomføres i regi av SPC-N. SD uttrykker tilfredshet med anskaffelsen knyttet til Marco Polo. Både promoteringen av programmet og rådgivningen overfor konkrete prospekter og søknader er i henhold til departementets forventninger. Bestillingen har ikke inneholdt spesifikke krav eller måltall. Det er oppfatningen i SD at SPC-N gjør en god jobb og leverer i henhold til bestillingen, og SD har ikke innspill til ønskede justeringer når det gjelder måten SPC-N løser oppdraget på. Aktører som har mottatt rådgivning fra SPC-N gir positive tilbakemeldinger. En indikator på at SPC-N oppleves som nyttig er at en rekke bransjeaktører velger å bidra i finansieringen. Nytten gjenspeiles i det faktum at aktørene velger å bidra med finansielle midler og egeninnsats i aktiviteter i regi av SPC-N, ikke minst kampanjen Velg Sjøveien. Oxford Research AS 21

22 Figur 5: Tilfredshet med informasjon gitt av SPC-N i konferansesammenheng Tilfreds eller svært tilfreds 10 Nokså tilfreds Lite eller svært lite tilfreds 1 3 Vet ikke Antall Kilde: Oxford Research AS Oppgavene knyttet til deltakelse i ESN og EUs transportpolitikk er relativt marginale og lite synlige for store deler av næringsaktørene i bransjen. De tre involverte departementene og Kystverket har ikke kritiske merknader til hvordan disse oppgavene er utført, og påpeker at aktiviteten på disse feltene potensielt kan øke som resultat av EU-midler til ESN og større aktivitet i EU knyttet til lovverket innen maritim sektor. Utøvelsen av funksjonen krever en differensiert kompetanse, som innehas av senteret per tid. Drifteren av SPC-N i perioden gis gode skussmål av samtlige informanter i evalueringen. Oppdraget er mangefasettert og krever en særegen kompetansesammensetting, inkludert evne til dialog med ulike aktørtyper (næringsliv, forvaltning, etc.), evne til å koble aktører, organiseringsevner (i prosjekter, konferanser), teknisk innsikt (drive nettside), journalistisk kompetanse, byråkratisk kompetanse (innhenting av informasjon fra EU), kunnskap om maritim næring, etc. Drifter av SPC-N innehar den påkrevde kompetansen, og er således i stand til å løse oppgaven på en meget tilfredsstillende måte. Personen har vist stor arbeidskapasitet og engasjement for prosjektet. Figur 6 viser SPC-Ns partnere i ulike prosjekter sin tilfredshet med SPC-N som prosjektpartner. Av de 30 respondentene på spørreundersøkelsen som har samarbeidet med SPC-N i prosjekter svarer 21 at de er tilfreds eller svært tilfreds med SPC-N som prosjektpartner. Figur 6: Tilfredshet med SPC-N som samarbeidspartner i prosjekter Kilde: Oxford Research AS Mottakerne av spørreskjemaet ble bedt om å vurdere i hvilken grad de er enige i ulike påstander om SPC-Ns innretting og kvalitet, på en skala fra stor grad (3) til liten grad (1). Svarene fremgår av figur 7. Respondentene er i stor grad enige i at SPC-N fokuserer på de rette tingene (2,77), har tilstrekkelig kompetanse (2,66) og arbeider tilstrekkelig strukturert (2,64), og i noen grad enige i at SPC-N har tilstrekkelige ressurser/kapasitet (2,07). 22 Oxford Research AS

23 Figur 7: SPC-Ns kvaliteter og innretting Tilstrekkelige ressurser/kapasitet 3 2 Fokuserer på de rette tingene 1 Tilstrekkelig kompetanse Arbeider tilstrekkelig strukturert Kilde: Oxford Research AS 4.2 Organisering av satsingen Oppdraget er gitt av NHD til Maritimt Forum, som igjen har engasjert en privat aktør, et enmannsforetak, til å forestå den faktiske utøvelsen av funksjonen. Formelt sett er det Maritimt Forum som er kontraktspart for NHD, og som er ansvarlig for leveransen til departementet. Denne organisasjonsformen, kombinert med en relativt lite detaljert kravspesifikasjon, har vært velfungerende i inneværende prosjektperiode. God og riktig kompetanse kombinert med en viss frihet i utformingen av og innholdet i prosjektet, har vist seg hensiktsmessig. Styringsgraden har gjort det mulig for SPC-N å ta roller i utformingen av et innspill om incentivordning for bruk av nærskipstransport og i kampanjen Velg Sjøveien. Ingen av disse aktivitetene er konkrete bestillinger fra finansørene, men både departementer og relevante næringsaktører ser positivt på SPC-Ns engasjement i disse aktivitetene. Styringsgraden vurderes av departementene og Kystverket å ligge på et hensiktsmessig nivå. Evaluator vil imidlertid påpeke at denne innrettingen av prosjektet, der bestillingen fra myndighetsnivået er lite spesifisert, innebærer en betydelig risiko for prosjektet. Maritimt Forum har tidligere, før 2009 da oppgaven ble håndtert innomhus, erfart at en uspesifisert bestilling kombinert med utskifting av involvert personell virket negativt på resultatene i prosjektet. I en tenkt situasjon der utøvelsen av SPC-funksjonen møter utfordringer, vil en mer spesifikk bestilling redusere risiko. Bransjeaktørene ønsker en fortsatt satsing fra myndighetene på SPC-N. Bruk av offentlige midler til informasjon og promotering av nærskipsfartsbransjen anses som fornuftig og hensiktsmessig. Næringen er i den store sammenheng «noe lite synlig», slik at satsing på promotering oppfattes som et treffende tiltak for å nå målsettingen om overføring av gods fra vei til sjø. Kausaleffekten av tiltaket på denne hovedmålsettingen er utfordrende å påvise, men informantene fremholder at de opplever at tiltaket har effekter på næringens synlighet i relevante markeder og på oppmerksomheten omkring nærskipsfart. Offentlige midler til promotering er fornuftig ut fra tanken om at dette har en effekt i forhold til den overordnede målsettingen, og forutsatt at aktiviteten og effekten ikke vil bli realisert uten offentlig finansiering. Respondentene på spørreundersøkelsen ble spurt om de ville benyttet tjenestene fra SPC-N om deres egen virksomhet måtte bidra til finansieringen av senteret. Svarene fremgår av figur 8. Av 107 respondenter svarte 29 «ja, trolig», 35 «nei, trolig ikke» og 43 «vet ikke». Oxford Research AS 23

24 En offentlig finansiering vil sikre stabilitet i arbeidet og anses som nødvendig for organisasjonen. Samtidig påpeker bransjeaktørene at SPC-N kun kan bidra til målsettingen til en viss grad. Andre forhold som rammebetingelser på EU-nivå har betydelig innvirkning, og må tas i betraktning som en del av rammeverket for SPC-N. I så måte er arbeidet med en incentivordning et svært positivt tiltak for næringen. Også infrastrukturen i form av havner og seilingsfrekvenser er faktorer i dette bildet. Figur 8: Næringsaktørenes finansieringsvilje 4.3 Effekter i markedet Evaluator har vurdert effekten av det arbeidet som er utført av SPC-N. Effektene kan betraktes å være på to nivåer. For det første kan SPC-N tenkes å ha effekter når det gjelder å skape økt oppmerksomhet om sjøtransport og intermodal transport blant vareeiere og speditører, og dermed effekter for sjøtransportens omdømme. For det andre kan det tenkes at dette leder til overføring av gods fra vei til sjø. Denne effektkjeden utgjør rasjonale for anvendelse av offentlige (og private) midler til tiltaket. Det er merverdien (addisjonaliteten) av tiltaket i forhold til oppfyllelse av hovedmålsettingen om overføring av gods fra vei til sjø som er interessant i denne sammenhengen. Det er svært utfordrende å påvise en effekt av SPC-N på overføring av gods fra vei til sjø. Informantene gir uttrykk for at oppmerksomheten om nærskipsfart og intermodal transport er økene, og at SPC-N har vært og er et viktig instrument i denne utviklingen. Kilde: Oxford Research AS Figur 9: Effekter av SPC-N Kilde: Oxford Research AS 24 Oxford Research AS

25 Kystverket har en rolle i strategien med overføring av last fra vei til sjø og i arbeidet med å etablere sterkere integrasjon mellom ulike transportmidler. I arbeidet med disse oppgavene betraktes SPC-N som et viktig verktøy. Mottakerne av spørreskjemaet ble bedt om å vurdere i hvilken grad de er enige i ulike påstander om SPC-Ns aktiviteter og effekter, på en skala fra stor grad (3) til liten grad (1). Svarene fremgår av figur 9. Respondentene er i stor grad enige i at SPC-N er et kompetansesenter for nærskipsfart og formidler nøytral markedsinformasjon, samt at SPC-N bidrar til å øke oppmerksomheten om nærsjøtransport blant vareeiere, til å bedre nærsjøtransportens omdømme og til økt fokus på intermodale transporter. Scoren er mellom 2,5 og 2,7 for samtlige påstander. På spørsmål om i hvilken grad sjøtransportens oppmerksomhet har økt de siste tre årene svarer respondentene på spørreskjemaet overveiende positivt. Svarene fremgår av figur 10. Av totalt 107 respondenter svarer 47 «i stor eller svært stor grad», 36 «i noen grad», 16 «i liten eller svært liten grad» og 8 «vet ikke». Mottakerne av spørreskjemaet ble bedt om å vurdere i hvilken grad SPC-N har bidratt til en endring i sjøtransportens omdømme og oppmerksomhet de siste tre år. Svarene fremgår av figur 11. Av totalt 106 respondenter svarer 38 «i stor eller svært stor grad», 28 «i noen grad», 12 i liten eller svært liten grad» og 28 «vet ikke». Mottakerne av spørreskjemaet ble videre bedt om å vurdere i hvilken grad SPC-N har påvirket ulike forhold ved egen virksomhet, på en skala fra stor grad (3) til liten grad (1). Svarene fremgår av figur 12. Respondentene gir uttrykk for at SPC-N i noen grad har påvirket egen virksomhets kunnskapsnivå om nærskipsfartstilbudet (2,0), men i liten grad virksomhetens policyutforming for valg av fremtidige løsninger (1,7), vurderinger vedrørende valg av transportløsninger (1,5) og faktiske valg av transportløsninger (1,4). I perioden 2000 til 2010 økte sjøtransporten med 6,4 %. Imidlertid har godstransport som helhet økt med 10,5 %, viser tall fra SSB. Dermed er sjøtransportens relative andel sunket fra 18 % til 17 %. Vi vet imidlertid ikke hvordan situasjonen hadde vært om ikke SPC-N hadde bidratt med sine aktiviteter. Evalueringen sannsynliggjør at SPC-N har effekt på oppmerksomheten om nærsjøfarten, men ikke at prosjektet har vesentlig effekt på overføring av gods fra vei til sjø. Dette kan imidlertid skyldes måleproblemer knyttet både til tidshorisont og målenivå og - presisjon. Figur 10: Har oppmerksomheten vedrørende sjøtransport økt de siste tre årene? Kilde: Oxford Research AS Oxford Research AS 25

26 Figur 11: Har SPC-N bidratt til en endring i sjøtransportens omdømme og oppmerksomhet de siste tre år? Kilde: Oxford Research AS Figur 12: Effekt av SPC-N på virksomheters kunnskap, vurderinger og handlinger Kilde: Oxford Research AS 26 Oxford Research AS

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger 1. Sammendrag Suksessen fra i fjor skal følges opp - men på en ny måte. Fokus flyttes fra merkevarebygging av sjøtransport til å øke av antall forespørsler. Varestrømmer, marked, kunder og behov skal kartlegges

Detaljer

Årsrapport 2012. Ved Hans Kristian Haram Daglig leder Shortsea Promotion Centre Norge

Årsrapport 2012. Ved Hans Kristian Haram Daglig leder Shortsea Promotion Centre Norge Årsrapport 2012 Ved Hans Kristian Haram Daglig leder Shortsea Promotion Centre Norge Hovedprioriteringer 1. Nøytral markedsinformasjon 2. Markedsføring av EUs Marco Polo II 3. Deltagelse i ESN 4. EUs transportpolitikk

Detaljer

[NAVN PÅ INSTITUSJON] Evaluering av Læringsmiljøutvalg Selvevalueringsskjema til universiteter og høyskoler

[NAVN PÅ INSTITUSJON] Evaluering av Læringsmiljøutvalg Selvevalueringsskjema til universiteter og høyskoler [NAVN PÅ INSTITUSJON] Evaluering av Læringsmiljøutvalg Selvevalueringsskjema til universiteter og høyskoler 1 Evaluering av Læringsmiljøutvalg Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Evaluator Oxford Research

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

N y h e t s b re v S j ø t ra n s p o r t p r o s j e k t e t

N y h e t s b re v S j ø t ra n s p o r t p r o s j e k t e t N y h e t s b re v S j ø t ra n s p o r t p r o s j e k t e t 20.februar 2012 Sjøtransportprosjektet skyter fart På Transport og Logistikkkonferansen i oktober 2010 ble rapporten Hvordan styrke sjøtransportens

Detaljer

Fremtiden for nærskipsfarten

Fremtiden for nærskipsfarten Fremtiden for nærskipsfarten Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Transportbrukerkonferansen i Sarpsborg, 13. oktober 2003 Transport er nødvendig for verdiskaping Spredt bosetting

Detaljer

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Forskning er nyttig! Erfaringer fra 8 år med SMARTRANS Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Eller sagt på en annen

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan

Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan Mai 2014 1 Samferdselsdepartementet har gitt transportetatene og Avinor i oppdrag å gjennomføre en bred samfunnsanalyse av godstransport. Målet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Evaluering av kommunale næringsfond i Hedmark

Evaluering av kommunale næringsfond i Hedmark Evaluering av kommunale næringsfond i Hedmark Nettverkssamling Hotel Norge Høsbjør, 20. april 2017 André Flatnes Senioranalytiker Om Oxford Research Oxford Research er et internasjonalt analyseselskap

Detaljer

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet 1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Norges Eksportråd Utarbeidet av Marianne Rød og Kathleen Myklatun Oslo, Desember 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2009 Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 RAPPORT 1/2010 Side 2 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Metode...3 1.3 Informasjon om respondentene...4

Detaljer

Sjøtransportprosjektet «Hva gjøres for å styrke effektiviteten i havneterminaler?»

Sjøtransportprosjektet «Hva gjøres for å styrke effektiviteten i havneterminaler?» Sjøtransportprosjektet «Hva gjøres for å styrke effektiviteten i havneterminaler?» Markeds- og logistikksjef Rolf Aarland, Trondheim Havn Årsmøte Norsk Havneforening Drammen 7. september 2012 Sjøtransportprosjektet

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Møte i Maritimt Forum Vestfold Telemark Buskerud Horten, 25. september 2003 Hvorfor ny stortingsmelding?

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Samferdselsdepartementet ønsker å få gjennomført en mikroøkonomisk studie av konkurranseflatene i godstransportmarkedet. I Nasjonal

Detaljer

Vekst gjennom næringslivssamarbeid

Vekst gjennom næringslivssamarbeid Vekst gjennom næringslivssamarbeid Gøteborg 9. desember 2011 Jan Persson og Mats Kullander Oxford Research A/S Falkoner Allé 20 2000 Frederiksberg C Denmark Oxford Research AB Norrlandsgatan 11 111 43

Detaljer

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 12.10.2016 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato 3.10.2016 Sted: Work -Work, Munkegata 58 Tidsrom: 12.10.2016, kl 12.00 15.00 Lunsj ved møtestart og pause avtales underveis

Detaljer

Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012

Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012 INFRA-dagen, 16. februar 2012 Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012 Asbjørn Mo, avdelingsdirektør Forskningsinfrastruktur Hvorfor nasjonal strategi og veikart for forskningsinfrastruktur?

Detaljer

Gap-Analyse av havnene i Helgeland. Gjennomført for Helgeland Havn IKS av GEMBA Seafood Consulting A/S

Gap-Analyse av havnene i Helgeland. Gjennomført for Helgeland Havn IKS av GEMBA Seafood Consulting A/S Gap-Analyse av havnene i Helgeland Gjennomført for Helgeland Havn IKS av GEMBA Seafood Consulting A/S September 2016 Innhold 1. Hensikt... 2 2. Hovedfunn... 3 3. Metode... 4 4. Resultater... 6 4.1 Samlet

Detaljer

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Indikatorer i Elevundersøkelsen Notat Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Mai 2010 Forfatter: bbr Sist lagret: 11.05.2010 15:08:00 Sist utskrevet: 11.05.2010

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek 1 Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek 2 Introduksjon I dette notatet presenteres funnene fra en undersøkelse som ble gjort blant samtlige folkebibliotek, fylkesbibliotek og fag- og forskningsbibliotek.

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Hvilke utfordringer har offentlig sektor når det gjelder elektronisk samhandling?

Hvilke utfordringer har offentlig sektor når det gjelder elektronisk samhandling? Hvilke utfordringer har offentlig sektor når det gjelder elektronisk samhandling? Norstella generalforsamling Oslo, 15. april 2010 Terje Grimstad, Karde Prosjektleder Semicolon Karde AS Innovasjon, rådgivning

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK I BYOMRÅDENE

BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK I BYOMRÅDENE Samferdselsdepartementet 2009 BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK I BYOMRÅDENE Retningslinjer 1. BAKGRUNN Med bakgrunn i St.meld.nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Vestfold fylke 238 000 innbyggere 14 kommuner 8 byer Landets minste fylke i areal TL-kommuner som deltok

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Shortsea Norway hvorfor?

Shortsea Norway hvorfor? Shortsea Norway Et myndighetsinitiativ Shortsea Norway skal bidra til å overføre transport fra land til sjø for å løse et samfunnsproblem En felles europeisk dugnad En kamp mot en tung samfunnstrend Shortsea

Detaljer

Velg sjøveien og. Felles Markedsføring Ved

Velg sjøveien og. Felles Markedsføring Ved Velg sjøveien og Felles Markedsføring Ved Versjon 2.0 Mars 2012 1. Sammendrag... 1 2. Bakgrunn... 2 3. Omfang... 2 4. Målgruppe... 3 5. Målsetning... 3 6. Budskap og merkenavn... 3 7. Kanaler... 4 8. Verktøy...

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Bedre intermodale transport- og logistikkprosesser Seminar gjennomført 01.12.2011 hos W.Wilhelmsen, Lysaker, Oslo

Bedre intermodale transport- og logistikkprosesser Seminar gjennomført 01.12.2011 hos W.Wilhelmsen, Lysaker, Oslo Bedre intermodale transport- og logistikkprosesser Seminar gjennomført 01.12.2011 hos W.Wilhelmsen, Lysaker, Oslo Målet med seminaret var kunnskapsutveksling om nye løsninger, trender og pågående arbeid

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon for Logistikkforeningen Frokostseminar 17. februar 2009 Frøydis Gaarder MAROFF Innhold Målgrupper Historikk i programmet Nasjonal maritim

Detaljer

Invitasjon til klyngutviklingskurs. Sarpsborg 28-29. april 2015

Invitasjon til klyngutviklingskurs. Sarpsborg 28-29. april 2015 Invitasjon til klyngutviklingskurs Sarpsborg 28-29. april 2015 Bakgrunn Klynger bestående av konkurransedyktige virksomheter og kunnskapsinstitusjoner har vist seg å være en viktig kilde til vekst og velstand,

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

FINT Forretningsmodell for Intermodal Transport. Et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Forskningsrådet MAROFF-programmet

FINT Forretningsmodell for Intermodal Transport. Et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Forskningsrådet MAROFF-programmet FINT Forretningsmodell for Intermodal Transport Et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Forskningsrådet MAROFF-programmet Deltagende parter NorStella prosjektledelse Stein Erik Grønland, Sitma,

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Metodiske utfordringer ved evalueringer av barnevernet. Elisabeth Backe-Hansen NOVA

Metodiske utfordringer ved evalueringer av barnevernet. Elisabeth Backe-Hansen NOVA Metodiske utfordringer ved evalueringer av barnevernet Elisabeth Backe-Hansen NOVA Lytterveiledning Jeg kommer til å reise en del utfordringer, som er like relevante for evalueringer av andre velferdsområder

Detaljer

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylkesordfører. For litt over ett år siden, i juni 2008 ble Nord Norges Europakontor et permanent tiltak.

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT

OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT UNDERSØKELSEN ER UTARBEIDET I SAMARBEID MED TRONDHEIM HAVN OG FAVEO PROSJEKTLEDELSE VED PROSJEKTLEDER KRISTIN STORLI Oppsummering Kommuner som inngår i Trondhjemsfjorden

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK- ARR)

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK- ARR) Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER. Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER. Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 1.1 KONSEPT OG DESIGN FOR NETTMAGASIN... 1 1.2 KRAVSPESIFIKASJON

Detaljer

Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2012/1405-7 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av "Økonomisk modell for virkemiddelanalyser i Nord-Norge". Klager anførte at en person i innklagedes

Detaljer

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING - 2007/3/0124 ELDREBØLGEN Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi 2009 Eva H. Johnsen N O R S K E P I L E P S I F O R B U N D ELDREBØLGEN Kartlegging

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Referat fra styremøte 1/2015

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Referat fra styremøte 1/2015 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter Referat fra styremøte 1/2015 Tid: Tirsdag 25. august kl. 16.30 20.00 Sted: Nasjonal institusjon for menneskerettigheters lokaler i Akersgata 8 Til stede: Cecilie

Detaljer

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken side 2 Hensikt Miljøpakken har valgt å samarbeide tett. Det handler ikke bare om å samordne de ulike etatenes virksomhet, men om

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE

DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE Ark.: 255 Lnr.: 7690/12 Arkivsaksnr.: 12/1306-2 Saksbehandler: Jon Sylte DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE Vedlegg: 1. Søknad fra Snowball 2. Samarbeidsavtale 3. Evalueringsrapport,

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, mars. Kystrederiene

Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, mars. Kystrederiene Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, 23. 24. mars Kystrederiene Kystrederiene (ex. Fraktefartøyenes Rederiforening) Nasjonal interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 100 rederier med rundt 300 fartøy Om

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

styremøte i LVSH 19.09.07

styremøte i LVSH 19.09.07 styremøte i LVSH 19.09.07 Forfatter: Stein Wilthil Øhrn Her følger sakspapirene til styremøtet i LVSH 19. september 2007 SAK 1 2007/2008 Oppsummering av landskonferansen

Detaljer

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Februar 2009 Innhold 1.0 Kunnskapsutvikling og - deling i prosjektene... 3 1.1 Formål... 3 2.0 Kontaktperson og prosjektoppfølging...

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN Sluttseminar for Kompetanseoffensiven Sarpsborg 27. november 2015 André Flatnes Vår inngripen med Kompetanseoffensiven Engasjert av Østfold fylkeskommune for å evaluere

Detaljer

Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt?

Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt? Del 1: Logistikkutfordringer Hvorfor går alle bananene til Oslo? Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt?

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Evaluering Hva mener kommunene?

Evaluering Hva mener kommunene? Evaluering Hva mener kommunene? Intervjuundersøkelse: Deltakelse i nettverk klima og energi Bioenergiprosjektet Oppdragsgiver ønsket at undersøkelsen skulle belyse: HYPOTESER: Samarbeidet mellom Fylkeskommunen,

Detaljer

AVTALE. mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING. vedrørende

AVTALE. mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING. vedrørende ^^TT AT-T 19 SEPT 2997 AVTALE mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT og SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING vedrørende PROGRAM FOR UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESAMARBEID MED LAND I

Detaljer

UTVIKLING AV INFRASTRUKTUR FOR LNG SOM DRIVSTOFF I NORGE

UTVIKLING AV INFRASTRUKTUR FOR LNG SOM DRIVSTOFF I NORGE NORSKEKYSTEN LNG PROSJEKT NORSKEKYSTEN LNG UTVIKLING AV INFRASTRUKTUR FOR LNG SOM DRIVSTOFF I NORGE En gjennomgang av status og utviklingstrekk i markedet for LNG som drivstoff med vekt på tilgjengelighet

Detaljer

Hovedresultater omdømmeundersøkelse Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009

Hovedresultater omdømmeundersøkelse Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009 Hovedresultater omdømmeundersøkelse 2009 Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009 Hans Kristian Aspen Utvalg & prosedyre Elektroniske spørreskjema ble sendt ut til 640 respondenter. Undersøkelsen ble

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/7353-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger

Detaljer

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Historikk og bemanning Kom i stand etter signaler fra KRD NFK fikk tilført statlige midler til satsing Fylkestinget valgte i 2002

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Fylkesmannen i Vestfold Svend Foyns gate9 3126 TØNSBERG Deres ref. Vår ref. Dato 201200453-2 11/268-3 5.7.2012 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Vi viser til innsendt

Detaljer

FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER FORELØPIGE INNTRYKK

FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER FORELØPIGE INNTRYKK FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER FORELØPIGE INNTRYKK TREDELT FOKUS ET MÅL Program- og prosjekteffekter Etablere et metodisk grunnlag som muliggjør oppføling av effekter på programnivå samt se på samarbeid

Detaljer

META Mer Effektiv Transport med ARKTRANS

META Mer Effektiv Transport med ARKTRANS META Mer Effektiv Transport med ARKTRANS Hvordan fremme informasjonsutveksling i transportkjeden? Annonsering, bestilling og oppfølging av transport på basis av internasjonale standarder fra OASIS UBL

Detaljer