Gap-Analyse av havnene i Helgeland. Gjennomført for Helgeland Havn IKS av GEMBA Seafood Consulting A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gap-Analyse av havnene i Helgeland. Gjennomført for Helgeland Havn IKS av GEMBA Seafood Consulting A/S"

Transkript

1 Gap-Analyse av havnene i Helgeland Gjennomført for Helgeland Havn IKS av GEMBA Seafood Consulting A/S September 2016

2 Innhold 1. Hensikt Hovedfunn Metode Resultater Samlet resultat service-gap ved havnene i Helgeland Mosjøen Havn Sandnessjøen Havn Næringsstrukturer Diskusjon av forskjeller og likheter mellom næringsstrukturene Konklusjon og tilleggsfunn

3 1. Hensikt I forbindelse med ringvirkningsanalysen av havnene i Helgeland ble respondentene spurt om hvor viktige forskjellige havnetjenester var for dem og deres vurdering av kvaliteten på disse tjenestene. Denne informasjonen ble brukt til å gjennomføre en gap-analyse der avstanden mellom forventingene og hvordan tjenestene blir oppfattet er vurdert. Hensikten med denne analysen er derfor å bestemme viktigheten og kvaliteten på tjenester som tilbys ved havnen. Analysen er delt inn i de to største havnene i regionen Mosjøen Havn og Alstahaug Havn. Dataene er ikke tilstrekkelig til å gjøre en analyse av havnene i Dønna og Herøy. Analysen gir en saklig og solid bakgrunn for strategisk planleggingsformål og utbedringsprosjekter. Analysen er basert på tilbakemeldinger fra 20 selskaper ved Mosjøen havn og 21 tilbakemeldinger ved Alstahaug Havn. Selskapene ved Mosjøen havn og Alstahaug Havn ble bedt om å evaluere åtte dimensjoner av havnetjenester i forhold til viktighet og opplevd kvalitet: Krankapasitet Kaikapasitet Infrastruktur (vei, til-/frakjørsel) Havneadministrasjonens fleksibilitet og tjenester Kaikapasitet for cruiseskip Tilgjengelige næringsarealer med mulighet for utvidelse Havneadministrasjonens fokus på forretningsutvikling Prisnivå på leie av arealer Dimensjonene i gap-analysen ble valgt i samarbeid mellom havnene i Helgeland og GEMBA Seafood Consulting A/S. På grunn av veldig få tilbakemeldinger på viktighet og oppfattet kvalitet av kaikapasiteten for cruiseskip ble denne dimensjonen ekskludert fra analysen. 2

4 2. Hovedfunn Gap-analysen viser at det i hovedsak er stor grad av tilfredshet med tjenestene som blir tilbudt ved havnene Mosjøen og Sandnessjøen. Mens analysen viser at Mosjøen Havn har positive gap i de fleste dimensjonene har Alstahaug Havn flere utviklings-gap. Analysen peker på hvor disse utviklings-gapene er mest uttalt og foreslår hva som skal til for å lukke gapene. Generelle funn, Mosjøen Havn og Alstahaug Havn De generelle funnene ved gap-analysen av de to havneområdene og dermed majoriteten av de fusjonerte Helgelandshavnene: Alle servicedimensjonene bortsett fra krankapasitet er vurdert til å være av stor betydning (over 4) for selskapene som har gitt tilbakemelding. Det er ingen store gap, og servicedimensjonene er dermed vurdert til å være av høy kvalitet (nære eller over 4). Servicedimensjonene infrastruktur, nye næringsarealer, næringsutvikling og prisnivå på leie er alle evaluert til å ha et lite utviklings-gap. Servicedimensjonene krankapasitet, kaikapasitet og havneadministrasjonen ble vurdert til å ha ingen eller et positivt service-gap. Resultatene fra gap-analysen ble delt i to næringsstrukturer: maritime tjenester og produksjon, og transport og logistikk. Den første av de to viser flere positive service-gap, mens den siste viser utviklings-gap for alle dimensjonene. Mosjøen Havn Kvaliteten er vurdert til høy (nære 5) for alle dimensjonene og viktigheten ble vurdert til nære eller over 4 for alle dimensjonene noe som gir positive service-gap for fem av syv dimensjoner. Havneadministrasjon og kaikapasitet var de to dimensjonene som ble vurdert til å ha det største positive gap. Utelates det store produksjonsselskapet ALCOA fra analysen ser situasjonen annerledes ut, og utviklings-gap ses for nye næringsarealer og infrastruktur. Alstahaug Havn Viktigheten er vurdert til høy (over 4) for alle dimensjonene bortsett fra krankapasitet. Kvaliteten ble vurdert til rund 3, bortsett fra for havneadministrasjonen noe som gir utviklings-gap for de fleste dimensjonene. De største utviklings-gap ses i forhold til infrastruktur og prisnivå. 3

5 3. Metode Selskapene som benytter seg av Mosjøen Havn og Alstahaug Havn fikk tilsendt et spørreskjema og ble bedt om å vurdere de åtte servicedimensjonene listet over i forhold til hvor viktige de forskjellige dimensjonene er for dem og hvordan de opplever kvaliteten på disse. Respondentene ble bedt om å vurdere de åtte tjenestene på en skala fra 1 (lite viktig/dårlig kvalitet) til 5 (veldig viktig/høy kvalitet). Dette betyr at respondentene først vurderte hvor viktig, for eksempel, kaikapasiteten er viktig for deres aktiviteter og dermed hvordan de oppfatter kvaliteten på denne. Dette gir videre informasjon om gapene mellom vurderingen av viktigheten og oppfattet kvalitet av servicedimensjonen. Hvis den oppfattede kvaliteten er vurdert til å være høyere enn graden av viktighet ser man et positivt service-gap. Når kvaliteten er oppfattet som lavere enn den vurderte graten av viktighet får man et utviklings-gap. I boksen under vises definisjonene for positivt gap, utviklings-gap og ingen gap. Nøkkel Viktighet < kvalitet Viktighet > kvalitet Viktighet = kvalitet Positivt gap Utviklings-gap Ingen gap Når det oppstår et utviklings-gap kan dette fungerer som en oppfordring til havneadministrasjonen og styret om å bedre denne servicedimensjonen. Ved et positivt gap overgår kvaliteten på servicedimensjonen det faktiske behovet, og dimensjonen kan få mindre oppmerksomhet med tanke på utvikling. Dette kan i tillegg brukes til å styrke allerede positive handlinger på havnen. Analysen er basert på data fra 41 selskaper ved Mosjøen Havn og Sandnessjøen Havn som er avhengige av havnetjenestene, men er plassert lengre unna havnene. Omtrent 45% av spørreskjemaene ble besvart og returnert via mail, de resterende brukerne ble kontaktet og intervjuet per telefon. Alle selskapene vurderte minst én servicedimensjon i spørreskjemaet, og dersom noen av dimensjonene ikke ble vurdert (ikke besvart) ble det beregnet og brukt en gjennomsnittlig vurdering. Ved å bruke denne gjennomsnittsvurderingen var det mulig å inkludere alle 41 selskapene i gap-analysen. For å kvalitetssikre innspillene fra spørreskjemaet ble 11 viktige brukere av havnen intervjuet. Videre har det vært mulig å dele resultatene inn i to relevante næringsstrukturer ved havnen i Helgeland: 4

6 Transport og logistikk Maritime tjenester og produksjon Denne oppdelingen gir informasjon om hvordan virksomhetene i hver av disse næringsstrukturene oppfatter kvaliteten på de forskjellige tjenestene og hvor viktige de er for dem. Oppdelingen i næringsstrukturene er basert på selskapenes NACE-koder (European industry standard classification system) og kunnskaper om selskapenes aktiviteter. Oppdelingen i de to næringsstrukturene er basert på begge havnene og gir et bilde av selskapenes oppfattelse av havnetjenestene ved havnene i Helgeland. Ettersom det er store forskjeller i hvordan de forskjellige brukerne benytter seg av havnens tjenester har tilbakemeldingene fra de forskjellige virksomhetene blitt vektet basert på flere faktorer. For det første har antall ansatte i virksomheten blitt tatt i betraktning; vurderingen av virksomheter med flere ansatte har blitt vektet høyere enn den av virksomheter med færre ansatte. Videre har selskaper som er plassert på havnen blitt vurdert til i større grad benytte seg av havnens tjenester og er dermed ansett som mer relevante. Svarene fra disse virksomhetene med umiddelbar nærhet til havnen har blitt vektet høyere for å understreke at deres vurdering har betydning. Til slutt har det blitt gjort en subjektiv vurdering av hvor viktige selskapene er for havnen for å sikre at de viktigste og mest relevante virksomhetene blir vektet riktig. 5

7 4. Resultater Funnene er presentert som et samlet resultat der alle tjenestene ved begge havnene er summerte. Dette gir, basert på de to havnene, en generell oppfatning av havnetjenestene som tilbys ved Helgelandshavnene. Videre er resultatene delt opp for de to havnene: Mosjøen Havn og Alstahaug Havn. Presentasjonen av resultatene er bastet på tilbakemeldinger fra spørreskjemaet og intervjuer med relevante selskaper i de to havneområdene. 4.1 Samlet resultat service-gap ved havnene i Helgeland Figur 1 viser de samlede resultatene av de syv analyserte servicedimensjonene som blir tilbudt av de to havnene. Dette betyr at figuren viser den vurderte graden av viktighet av tjenesten for selskapene og hvordan selskapene oppfatter kvaliteten på disse. Resultatene gir en indikasjon på hvordan havnen i Helgeland yter sine tjenester basert på innspill fra de to havnene. Figur 1: Service-gap vurdering av graden av viktighet og oppfattet kvalitet av selskapene ved de to havnene i Mosjøen og Sandnessjøen. Viktighet Kvalitet Krankapasitet 5 4 Prisnivå Kaikapasitet Næringsutvikling Infrastruktur Nye næringsarealer Havneadministrasjon 6

8 Figur 1 viser at alle tjenester, bortsett fra krankapasitet, blir vurdert til høy grad av viktighet (over 4). De eksisterende service-gapene er små og går i begge retninger. I forhold til de to dimensjonene krankapasitet og havneadministrasjon er det positive service-gap der kvaliteten overgår viktigheten. Det er små utviklings-gap i forhold til infrastruktur, nye næringsarealer, næringsutvikling og prisnivå. En ytterligere analyse av service-gapene blir utdypet i den detaljerte analysen av de to havnene. 7

9 4.2 Mosjøen Havn Analysen av service-gap ved Mosjøen Havn er basert på data fra 20 virksomheter som er enten plassert direkte på havnen eller er avhengig av den. I tillegg ble det gjennomført intervjuer med fire virksomheter. Figur 2 illustrerer service-gapene uttrykt av virksomhetene ved Mosjøen Havn. Figur 2: Service-gap vurdering av graden av viktighet og oppfattet kvalitet ved Mosjøen havn. Viktighet Krankapasitet 5 Kvalitet Prisnivå 4 3 Kaikapasitet Næringsutvikling Infrastruktur Nye næringsarealer Havneadministrasjon Virksomhetene ved Mosjøen Havn er tilsynelatende fornøyde med tjenestene havnen leverer. Alle dimensjonene fikk høyere eller tilsvarende vurdering av kvaliteten som graden av viktighet. I de to dimensjonene næringsutvikling og prisnivå er det ingen gap, mens de fem resterende dimensjonene er vurdert til positivt gap. Graden av viktighet av havneadministrasjonen og kaikapasitet er vurdert til mindre enn 4, men kvaliteten er vurdert til nesten 5. Dette betyr at stor grad av tilfredshet med begge dimensjonene og at det kan bli ansett som en overkapasitet. Gap-analysen av Mosjøen Havn er basert på innspill fra 20 respondenter, men i kraft av å være et stort selskap og en viktig arbeidsgiver dominerer Alcoas vurdering det totale bildet. Dette indikerer at det største selskapet ved havnen i høy grad er tilfredse med tjenestene de mottar ved alle dimensjonene. 8

10 For å skape et bilde av vurderingen fra resten av virksomhetene ved Mosjøen Havn viser figur 3 dette, der tilbakemeldingene fra Alcoa er utelatt fra analysen. Figur 3: Service-gap vurdering av graden av viktighet og oppfattet kvalitet for Mosjøen Havn med unntak av Alcoa. Viktighet Krankapasitet 5 Kvalitet Prisnivå 4 3 Kaikapasitet Næringsutvikling Infrastruktur Nye næringsarealer Havneadministrasjon Resultatene basert på de 19 virksomhetene gir et annet bilde av vurderingen av havnen. Generelt viser virksomhetene stor grad av tilfredshet, men det er utviklings-gap i forhold til infrastruktur og nye næringsarealer. Viktigheten av kaikapasitet, havneadministrasjonen, næringsutvikling og prisnivå er vurdert til lavere sammenlignet med situasjonen når Alcoa er inkludert. Ved å ekskludere Alcoa oppstår det et relativt stort utviklings-gap i forhold til dimensjonen for nye næringsarealer. Tilgjengelighet på nye arealer for å utvikle virksomheten til eksisterende brukere av havnen er vurdert til å være viktig, men kvaliteten på dimensjonen antyder at det på nåværende tidspunkt er utilstrekkelige muligheter for utvikling. 9

11 4.3 Alstahaug Havn Gap-analysen av tjenestene ved Alstahaug Havn er basert på data fra 21 virksomheter som enten ligger direkte ved havnen eller er avhengig av den. Videre har det blitt gjennomført intervjuer med syv virksomheter. I figur 4 er service-gapene uttrykt av virksomhetene på Sandnessjøen Havn illustrert. Figur 4: Service-gap - vurdering av graden av viktighet og oppfattet kvalitet ved Alstahaug havn. Viktighet Krankapasitet 5 Kvalitet 4 Prisnivå 3 Kaikapasitet Næringsutvikling Infrastruktur Nye næringsarealer Havneadministrasjon Vurderingen av viktighet og kvalitet ved Alstahaug Havn viser flere utviklings-gap av forskjellig størrelse. I forhold til krankapasitet og havneadministrasjon er imidlertid gapene enten små eller ikke-eksisterende. Det største utviklings-gapet ses i sammenheng med infrastruktur som er vurdert til en viktighet på 4,5 og kvalitetsscore på 2,7. Den laveste scoren i forhold til infrastruktur ses blant selskapene som bruker kaiområdene i den sentrale delen av havnen. Det samme mønsteret ses i forhold til kaikapasitet, der utviklings-gapet, igjen, i hovedsak kan tilskrives kaiene i sentrum. Intervjuer med virksomhetene som hovedsakelig bruker kaiene i sentrum bekrefter at havneområdene i sentrum er utfordret i forhold til 10

12 kaikapasitet og infrastruktur. Det er flere steder behov for utbedringer og vedlikehold av kaiene for å håndtere et økende behov og generell vekst. Under intervjuene ble det foreslått at havneområdet skulle utvikles og at det skulle bli lagt en plan og strategi for området. Utviklings-gapet i dimensjonen nye næringsarealer ble vurdert som viktig av flere virksomheter ved de forskjellige havneområdene. Ved havneområdet i Sandnessjøen sentrum nevnte intervjuobjektene at optimering av området kan føre til bedre utnyttelse av området, samt gi næringsarealer som kan brukes av eksisterende virksomheter til utvidelse eller tiltrekke seg nye virksomheter. Diskusjonen om nye næringsarealer passer dermed godt i diskusjonen om de to dimensjonene infrastruktur og kaikapasitet der hovedproblemet ble tilskrevet mangel på en helhetlig tilnærming for bruken av området. 11

13 4.4 Næringsstrukturer Basert på tilbakemeldingene fra alle deltakerne ved Helgelandshavnene har det videre vært mulig å dele evalueringen i to næringsstrukturer: Transport og logistikk, og Maritime tjenester og produksjon. Disse næringsstrukturene er basert på hele strukturen rundt havnene i Helgeland. De to diagrammene i figur 5 viser to heller forskjellige bilder av den oppfattede kvaliteten på tjenestene som blir levert av Helgelandshavnene. Figur 5: service-gap for de to næringsstrukturene: Maritime tjenester og pordusjon og Transport og logistikk, og antallet (n) av virksomheter i hver næringsstruktur. Maritime tjenester og produksjon n=25 Viktighet Kvalitet Prisnivå Næringsutvikling Krankapasitet Kaikapasitet Infrastruktur Nye næringsarealer Havneadministrasjon Transport og logistikk n=16 Krankapasitet 5 Vigtighet Prisnivå Kaikapasitet Kvalitet 1 - Næringsutvikling Infrastruktur Nye næringsarealer Havneadministrasjon 12

14 5. Diskusjon av forskjeller og likheter mellom næringsstrukturene De 25 virksomhetene gruppert i kategorien Maritime tjenester og produksjon viser positive service-gap ved fem dimensjoner, og små til ingen gap ved to dimensjoner. De 16 selskapene i Transport og logistikk-gruppen viser utviklings-gap ved alle syv dimensjonene. Virksomhetene i Transport og logistikk-kategorien anså de syv dimensjonene som viktigere enn hva virksomhetene i kategorien Maritime tjenester og produksjon gjorde. Dette avspeiles i at mange av virksomhetene innen Transport og logistikk er hyppige brukere av havnetjenestene. I tillegg har flere av virksomhetene i denne kategorien aktiviteter ved havner i andre byer og har derfor et annet sammenligningsgrunnlag for å gjennomføre vurderingen. Selskapene i begge næringsstrukturene vurderte dimensjonen havneadministrasjon til å ha stor grad av viktighet, og mens selskapene innen Maritime tjenester og produksjon vurderte kvaliteten til å overskride viktigheten, vurderte selskapene innen Transport og logistikk kvaliteten til å være nære viktigheten. Dette indikerer at havneadministrasjonen er viktig for alle selskapene, og at kvaliteten på denne dimensjonen er god. Den høye vurderingen av dimensjonen ble støttet under intervjuene der det ble konstatert at havneadministrasjonen forvalter ressursene på en god måte. Om man derimot der på muligheten for næringsutvikling, en dimensjon der havneadministrasjonen også spiller en viktig rolle, er det et utviklings-gap blant selskapene innen Transport og logistikk mens det ikke er noe gap blant selskapene innen Maritime tjenester og produksjon. Under intervjuene ble det nevnt at havneadministrasjonen generelt er god til å holde dag-tildagoperasjonene i gang, men at de mer utviklingsorienterte aktivitetene blir holdt på et minimum. Under intervjuene ble det også konstatert at med en fusjon til Helgeland Havn IKS vil det bli ekstra fokus på utvikling, og dermed sikre at havneadministrasjonen ikke kun fokuserer på daglig virksomhet, men kan frigjøre ressurser til å tenke på utvikling av havnene. Behovet for utvikling er størst i forhold til havnearealene i Sandnessjøen sentrum. Selskapene i Maritim service og produksjon-kategorien vurderte dimensjonene kaikapasitet og infrastruktur til å ha positive service-gap, mens i kategorien Transport og logistikk ble disse dimensjonene vurdert til å ha relativt store utviklings-gap. For transport og logistikk-selskapene er infrastrukturen til og fra havnen, samt over og langs 13

15 kaiene, viktig for at de skal kunne gjennomføre sine aktiviteter, og det er dermed et krav om høy kvalitet. I følge intervjuene er det spesielt infrastrukturen som binder transporten til havnearealene som trenger utbedring. Deler av denne utviklingen er utenfor jurisdiksjonen til havneledelse og faller tilbake på de ansvarlige kommunene. Men til tross for at ankomstveiene til havneområdene forvaltes av kommunene og i noen tilfeller fylkene, ble det uttrykt under intervjuene at havneadministrasjonen bør øke presset på de ansvarlige myndigheter for å bedre dette. Et av intervjuobjektene hevdet at dette kan være enklere med den fusjonerte havneadministrasjonen, hvor en høyere stemme i større grad kan påvirke beslutningstakere til å bedre infrastrukturen. I forhold til kaikapasiteten ble det nevnt at dersom havnen (hovedsakelig i forbindelse til Sandnessjøen sentrum) ønsker å utvikle tilstedeværende og tiltrekke seg nye virksomheter, er det behov for å oppgradere kaiene og områdene bak kaiene. Prisnivået blir vurdert som heller viktig for begge næringsstrukturene, men kvaliteten er vurdert til å være langt under (Transport og logistikk) og på samme nivå (Maritime tjenester og produksjon). Blant produksjonsselskapene kan leieprisene utgjøre bare en liten del av de totale produksjonskostnadene, mens noen transport- og logistikkselskaper er mer avhengige av å ha lavere leiekostnader. 14

16 6. Konklusjon og tilleggsfunn Generelt synes brukerne av havnene i Helgeland å være fornøyde med tjenestene levert av havnen. Service-gapene er vurdert som mer positive ved Mosjøen Havn enn ved Alstahaug Havn, der det ble funnet utviklings-gap ved flere dimensjoner. Resultatene fra gap-analysen og de supplerende intervjuene foreslår at for å utvikle de allerede tilstedeværende og tiltrekke seg nye virksomhetene til havnene i Helgeland er det behov for fokus på å optimere kaiene og kaiarealene. Ved både Mosjøen Havn og Alstahaug Havn er det behov for en mer helhetlig planlegging og utvikling av de tilgjengelige arealene for å oppnå vekst på havnene. Ytelsen til havneadministrasjonen var den dimensjonen som fikk den mest positive evalueringen på tvers av både havne og næringsstrukturene. Det var imidlertid et krav blant intervjuobjektene om å skape mer samarbeid og interaksjoner mellom brukerne av havnen og havneadministrasjonen. Noen respondenter argumenterte for at en mer felles tilnærming for markedsføring av havnen og strategisk utvikling i større grad skulle inkludere virksomhetene ved havnene, og at denne felles tilnærmingen videre bør bli vektlagt i en fusjonert havneadministrasjon. 15

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

SAMMENDRAG 1.1 Formålet med evalueringen 1.2 Råd til KS Felles IT-system for kommuner og sykehus Se på kommunes utgifter Beste praksis

SAMMENDRAG 1.1 Formålet med evalueringen 1.2 Råd til KS Felles IT-system for kommuner og sykehus Se på kommunes utgifter Beste praksis SAMMENDRAG Evalueringen av «KS FoU-prosjekt nr. 124005: Utskrivningsklare pasienter endrer praksis seg?» på oppdrag for KS, er gjennomført av Rambøll Management Consulting (Rambøll), med SALUS Consulting

Detaljer

Karmøy kommunes omdømme

Karmøy kommunes omdømme Karmøy kommunes omdømme Hovedfunn i omdømmeundersøkelsen 3. september 2007 Undersøkelsen er utført av Apeland Informasjon i samarbeid med Reputation Institute. Undersøkelsen er gjennomført med telefonintervju

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2009 Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 RAPPORT 1/2010 Side 2 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Metode...3 1.3 Informasjon om respondentene...4

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Tittel: Forfatter: År: Serietittel: Språk: Bakgrunnsinformasjon om NAV-kontorene i undersøkelsen

Tittel: Forfatter: År: Serietittel: Språk: Bakgrunnsinformasjon om NAV-kontorene i undersøkelsen Tittel: Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor Forfatter: Tone Alm Andreassen og Kristin Reichborn-Kjennerud År: 2009 Serietittel: AFI-notat ; 2009:2 Språk: Norsk Sammendrag De første lokale, samlede

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem 2006 Innhold: Om undersøkelsen... 3 Del 1 Helhetlig vurdering av Lillehammer sykehjem... 5 Del 2 Vurdering av trivsel... 6 Del 3 Behandling og omsorg...

Detaljer

Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret?

Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret? Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret? AV: MARTIN HEWITT SAMMENDRAG Våren 2007 ble det gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot personbrukere ved de 25 første pilotkontorene i NAV. Resultatene

Detaljer

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden »

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden » MEDBORGERNOTAT # 5 «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juni 2017 Norske velgeres tilfredshet

Detaljer

Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015

Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015 EPSI Rating om Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse

Detaljer

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Marnardal kommune 216: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Mai 216 Eva Kvelland Ordkraft Bakgrunn og metode Undersøkelsen er gjennomført av Ordkraft AS og Respons Analyse på oppdrag fra Marnardal kommune.

Detaljer

OMDØMMEUNDERSØKELSE 2015

OMDØMMEUNDERSØKELSE 2015 OMDØMMEUNDERSØKELSE 2015 1 Metodeoppsummering År Bruttoutvalg Netto antall i utvalget Svarprosent Metode Tidspunkt 2010 665 224 35 WEB 24.11-10.12 2012 820 268 32 WEB 08.10-19.10 2015 947 316 33 WEB 23.02-13.03

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total %

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total % Patentstyrets kundeundersøkelser Patentstyret gjennomfører årlig kundeundersøkelser blant de som har levert patentsøknad, varemerke- eller design-registrering. Denne rapporten tar for seg resultatene fra

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Brit Logstein og Arild Blekesaune Notat nr. 6/10, ISBN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll 7491 Trondheim brit.logstein@bygdeforskning.no

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1)

Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1) Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1) Kåre Hansen Økt satsing på markedsbasert produktutvikling vil være en viktig fremtidig strategi for økt verdiskaping i norsk

Detaljer

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: Bindeleddet NTNU. Trondheim, NTNU 8.

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: Bindeleddet NTNU. Trondheim, NTNU 8. Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant årets diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse. Undersøkelsen er web basert, og den foregikk i år i

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

INNLEDNING 3 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL 2 TRIVSEL 7 DEL 3 - BEHANDLING, OMSORG OG SAMARBEID 15

INNLEDNING 3 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL 2 TRIVSEL 7 DEL 3 - BEHANDLING, OMSORG OG SAMARBEID 15 INNLEDNING 3 BAKGRUNN 3 GJENNOMFØRING 3 OM SPØRRESKJEMAET 3 OM RAPPORTEN 4 GJENNOMSNITT OG STANDARDAVVIK EN KORT FORKLARING 4 KORT OM RESULTATENE 5 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 11 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 65% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 194 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 23% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 11 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 48% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 10 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 45% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 31 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 53% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 17 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 68% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015 Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord Presentasjon Ulvik 1. desember 201 1 Disposisjon Om gjennomføring av undersøkelsen Funn fra innbyggerundersøkelsen Vurderinger av tilhørighet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie TØI rapport 537/2001 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Kjartan Sælensminde Oslo 2001, 77 sider Sammendrag: Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Detaljer

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Komparative analyser av befolkningen i rurale og urbane kommuner Alexander Thanem Norsk senter for bygdeforskning Delresultater fra Lokalsamfunnsundersøkelsen

Detaljer

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Rapport 17. mars 2016 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Hovedfunn... 4 Snittverdier på kvalitetsdimensjonene... 4 Hovedfunn i undersøkelsen...

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Bakgrunnsinformasjon om undersøkelsen Datainnsamlingsmetode: Denne undersøkelsen er gjennomført av Apeland Informasjon og Reputation Institute på oppdrag fra

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Hjertesykdommer, Grønn gruppe (gruppebasert tilbud) Voksne pasienter (over 18 år) med hjertesykdommer mottar gruppebasert tilbud på Grønn gruppe.

Detaljer

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport Beregnet til Mental Helse Dokument type Rapport Dato September 2012 EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123)

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 216 OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester

Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester Nedenfor følger resultatene fra evalueringen av PBL - veilederne på 8. semester høsten 2007. Evalueringen er basert på en elektronisk spørreundersøkelse som ble

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 11. november Styret slutter seg til fremlagte forslag til måling av tilfredshet på kundenivå

Styret Sykehuspartner HF 11. november Styret slutter seg til fremlagte forslag til måling av tilfredshet på kundenivå Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR 063-2015 MÅLING AV TILFREDSHET PÅ KUNDENIVÅ Forslag til vedtak: Styret slutter seg til fremlagte forslag til måling

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 41 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 172 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 62% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 84%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 84% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Barnehagerapport Antall besvarelser: 28 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 2 258 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 35% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 66%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 66% Brukerundersøkelsen 06 Antall besvarelser: 0 040 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 66% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 06 OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Haukedalsmyra barnehage Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 3% BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 Haukedalsmyra barnehage OM RAPPORTEN

Detaljer

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet.

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet. Dato: 8. september 2009 Byrådssak 360/09 Byrådet Brukerundersøkelse i syke- og aldershjem 2009 NSNY SARK-40-200909139-5 Hva saken gjelder: Bruker- og pårørendeundersøkelser i regi av Kommunenes Sentralforbund

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars 2016,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 57 Svarprosent: 70% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 39% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 82%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 82% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 01, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 77%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 77% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 77% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til. mars 206,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 53%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 53% Barnehagerapport Antall besvarelser: 39 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 53% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 34% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 54 Svarprosent: 60% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 78%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 78% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 68 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 78% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Sandslimarka -barnehage Antall besvarelser: 64 Svarprosent: 5% BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 Sandslimarka -barnehage OM RAPPORTEN

Detaljer

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser Tromsø, 8.3.203 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Hvorfor skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser? For å få svar på hva brukerne synes om tjenesten.

Detaljer

Oslo Havn KF. Kundeundersøkelse. Oslo Havn KF Side 1 18.01.2012 Utarbeidet av Lise M. Bye

Oslo Havn KF. Kundeundersøkelse. Oslo Havn KF Side 1 18.01.2012 Utarbeidet av Lise M. Bye Oslo Havn KF Kundeundersøkelse 2011 Oslo Havn KF Side 1 18.01.2012 Utarbeidet av Lise M. Bye 1. INNLEDNING 3 1.1 Formål... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Målgruppen... 3 1. Presentasjon av undersøkelsen...

Detaljer

Fravær pa Horten viderega ende skole

Fravær pa Horten viderega ende skole Fravær pa Horten viderega ende skole Horten videregående skole har hatt problemer med høyt fravær og frafall blant sine elever. Når vi skulle velge oppgave, synes vi det kunne være spennende å finne ut

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 60%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 60% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 6 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten 2011 Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 19. september 10. oktober 2011

Detaljer

Kommunestrukturer på Helgeland

Kommunestrukturer på Helgeland Kommunestrukturer på Helgeland Hald, Vefsn,Grane, Hattfjelldal, (28 877 innb.) HALD +Vefsn (25 947 innb.) HALD (12 695 innb.) Vefsn +Grane +Hattfjelldal (16 128 innb.) 102 Befolkningsutvikling per kommune

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 Svarprosent: 6% BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 06, og er

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Bjerknesparken barnehage Antall besvarelser: 4 Svarprosent: 9% BRUKERUNDERSØKELSEN 016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Bjerknesparken barnehage OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MROD-13/10100-22 86205/14 17.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 96 Svarprosent: 9% BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 26 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

Omfanget av deltidsarbeid

Omfanget av deltidsarbeid Økonomiske analyser 6/23 Ylva Lohne og Helge Nome Næsheim Det er 6 deltidssysselsatte personer ifølge Arbeidskraftundersøkelsene. er imidlertid større. Dette kommer til syne når man tar utgangspunkt i

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 75%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 75% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 01, og

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 49, år 2016, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 74%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 74% Barnehagerapport Fana barnehage Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 7% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 Fana barnehage OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 7% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 39 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar

Detaljer

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Kurset IBER1501 er et introduksjonskurs til iberiske verdens historie. Kurset er på 10 studiepoeng og undervises fra

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse!

Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse! Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse! Markedsundersøkelsen skal gi svar på om det er behov for produktet Markedsundersøkelsen skal gi svar på om kundene virkelig er interesserte i produktet deres.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Barnehagerapport Kjenndalslia barnehage Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 7% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Kjenndalslia barnehage OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Håndtering av forurensede sedimenter og involvering av interessenter

Håndtering av forurensede sedimenter og involvering av interessenter Håndtering av forurensede sedimenter og involvering av interessenter Av Magnus Sparrevik, Amy M.P. Oen, David Barton, Udaya Sekhar Nagothu, Gerald Jan Ellen, Gijs Breedveld, Jens Skei and Adriaan Slob

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer