INNKALLING TIL MØTE I NETTVERKSGRUPPEN FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I NETTVERKSGRUPPEN FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR"

Transkript

1 Oslo, INNKALLING TIL MØTE I NETTVERKSGRUPPEN FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR Tid: 26. februar 2014 kl Sted: Frivillighet Norges sekretariat, St. Olavs gate 25 Påmelding til: innen 24. februar 2014 NB!! Nettverksgruppen ble etablert av årsmøtet Årsmøtet la samtidig ned nettverksgruppene skatt og avgift og inntektsskapende arbeid. Nettverksgruppen for frivillige organisasjoners økonomiske rammevilkår skal videreføre arbeide i de to tidligere nettverksgruppene og er således en erstatning for disse. DAGSORDEN 1. Etablering av fond for fordeling av herreløs arv på frivillige organisasjoner Innledning ved sekretariatet. Diskusjon. 2. Kulturdepartementets oppfølging av evalueringen ev Innsamlingsregisteret Innledning ved sekretariatet. Diskusjon. SAK 1 Etablering av fond for fordeling av herreløs arv på frivillige organisasjoner I fellesutspill under Arendalsuka 2013 gikk en samlet opposisjonen inn for å etablere et fond for fordeling av herreløs på frivillige organisasjoner. I Sundvoldenerklæringen (s. 53) skriver regjeringen at den vil la "herreløs arv" tilfalle frivillige organisasjoner. Arvelovsutvalget som la fram sin innstilling i NOU 2014: 1 Ny arvelov som ble lagt fram , går etter en summarisk behandling av spørsmålet ikke inn for at herreløs arv skal tilfalle de frivillige organisasjonene. Utvalget vurderer derfor heller ingen forslag til nødvendige lovtekniske grep for å realisere regjeringens løfte. Styret i Frivillighet Norge konkluderte i styremøte med spørsmålet om etablering av et fond for herreløs arv som skal fordeles på de frivillige organisasjonene skal behandles organisatorisk i Frivillighet Norge, med sikte på at organisasjonene skal komme fram til konsensus om en policy for hvordan et slikt fond skal etableres og styres, i løpet av året. I det følgende redegjøres det kort for: 1. Hvorfor dette er en sak Frivillighet Norge bør engasjere seg i. 2. Hva er herreløs arv? 3. Hvor stor beløp utgjør den herreløse arven? 4. Om "Arvsfonden" i Sverige 5. Forslag til utgangspunkter for Frivillighet Norges policy diskusjon

2 1. HVORFOR ER DETTE EN SAK FRIVILLIGHET NORGE BØR ENGASJERE SEG I? Fond for herreløs arv har stått på agendaen vår siden starten. I perioden foreslo Frivillighet Norge i Frivillighetspolitiske plattform og i forbindelse med Stortingsmeldingen om frivillighet 1, at det burde etableres et fond for herreløs arv som kunne fordeles på de frivillige organisasjonene, etter modell fra Sverige. De rødgrønne var ikke interessert og opposisjonen mistet interesse da det ble klart at den herreløse arven er relativt liten. Frivillighet Norge la av taktiske årsaker saken bort i 2008 og brukte ikke ressurser på nærmere utredning, eller på å drøfte saken i detalj. For å opprettholde mangfoldet og sikre nyskaping og vekst i frivilligheten må det etableres flere muligheter for alle typer frivillige organisasjoner til å skaffe seg stabile frie inntekter. Offentlig finansiering av frivillig sektor er svært viktig, men det ligger i frivillighetens natur at det er dens folkelige bredde og styrke som også må være hovedgrunnlaget for dens finansiering. Stadig flere "vinduer" for finansiering av frivillighet er stengt som følge av offentlige reguleringer. Gjennom etablering av et fond for fordeling av herreløs arv kan regjeringen åpne et nytt vindu og kanalisere frie midler til frivillige organisasjoner. Den herreløse arven står i utgangspunktet i en annen posisjon enn andre statlige inntekter (skatter og avgifter) og bør derfor ikke være underlagt politisk styring. Dette kan bli en ny frivillighetspolitisk bauta allà momskompensasjonen: en ny stabil og voksende inntektskilde som treffer hele frivilligheten! Hvis frivilligheten klarer og samles bak ett innspill til hvordan et fond for herreløs arv bør etableres og styres gir vi regjeringen en gylden mulighet til å sette opp sin frivillighetspolitiske bauta, som vil få stor betydning for en samlet frivillig sektor i framtiden. Sjansen for å gå gjennomslag øker når regjeringen ser mulighetene til suksess. Alternativet for dem en energikrevende hestehandel og risiko for misnøye. 2. HVA ER HERRELØS ARV? Når en person uten arvinger, og som ikke har skrevet testamente, dør blir verdiene som er igjen etter vedkommende å anse som herreløs arv. De tilfaller i henhold til arveloven, staten. Herreløs arv kan bestå i eiendeler, fast eiendom, verdipapirer, bankinnskudd og rede penger. 3. HVOR STORE BELØP UTGJØR DEN HERRELØSE ARVEN? Finansdepartementet opplyste for noen år siden at herreløs arv beløper seg til mellom 5 og 30 mill kr årlig. Tallene er usikre, men bekreftes i Arvelovsutvalgets utredning. Sekretariatet mener det kan være en muligmat omfanget på herreløs arv i Norge kan øke noe fordi befolkningstallet stiger, og kanskje også som følge av at antallet enslige øker. Arvelovsutvalget konkluderer imidlertid med det motsatte: at den herreløse arven kan bli mindre. Deres vurdering beror på reglene i arveloven alene, og konklusjonen blir begrunnelse er at det åpnes for at også samboere på visse vilkår skal kunne ta arv etter hverandre. 1

3 4. OM ARVSFONDEN I SVERIGE I Sverige etablerte man et fond for herreløs arv, Arvsfonden 2, på 1920-tallet. I følge loven som etablerer fondet skal herreløs arv fordeles på ideelle organisasjoners prosjekter rettet mot barn, ungdom og funksjonshemmede. Fondet beskriver virksomheten sin slik: Arvsfonden mottar arven etter ca 1800 personer årlig. Slik sekretariatet oppfatter arvsfond-loven skal 1/10 av verdiene fondet mottar tillegges forvaltningskapitalen/brukes på administrasjon og det øvrige deles ut innen en viss tid. Arvsfonden er blitt stort. Mens fondet i 2006 delte ut i underkant av 300 mill SeK, skulle 550 mill. SeK deles ut i Forventet beløp til utdeling i 2014 er 600 mill 3. De siste årene er antall og omfang på prosjektsøknader for lavt i forhold til potten som skal deles ut. Utvidelse av fondets formål diskuteres i følge det vi får opplyst. Kammarkollegiet, som er en del av statsadministrasjonen, tar i mot dødsbo og står for oppgjøret, eller fatter evt. beslutning om å avstå fra å motta arven. Kammarkollegiet forvalter også fondets midler. Beslutninger om tildeling av støtte fra fondet ligger i et fondsstyre som så vidt vi har fått opplyst, oppnevnes blant politikere. Så vidt sekretariatet vet er det bare Island som har etablert fond for fordeling av herreløs arv alla Sverige. Det islandske fondet finansierer prosjekter som har funksjonshemmede som målgruppe. Vi kjenner ikke til hvordan fondet er organisert. 5. FORSLAG TIL UTGANGSPUNKTER FOR FRIVILLIGHET NORGES POLICY DISKUSJON Det legges til grunn at Frivillighet Norges policy skal handle om hvilke overordnete prinsipper som skal ligge til grunn for etableringen og styringen av et fond. Detaljer knyttet til forvaltningsstrategi og strategi for utdelinger/formål som skal støttes må utstå til operasjonaliseringsfasen (fase 2). Nedenfor følger forslag/utgangspunkter for hvilke prinsipper Frivillighet Norge kan gå inn for nå

4 1. Mottak av arv og oppgjør av dødsbo - Det offentlige må stå for mottak og oppgjør av dødsboene Det er i utgangspunktet ikke behov for at frivilligheten skal uttrykke synspunkter på hvem i statsforvaltningen som bør håndtere denne oppgaven, eller hvordan. Men det kan bli aktuelt for Frivillighet Norge å mene noe om på et senere tidspunkt. 2. Om styringen av fondet - Et fritt og uavhengig fond Fondet må ha et uavhengig styre som fatter beslutninger om forvaltning av kapitalen og strategier for utdelinger i tråd med stiftelsesdokumenter og lovgivning. Frivilligheten og både opposisjonen og posisjonen på Stortinget, bør ha sete i styret. 3. Forvaltning av fondet - Et fond for evigheten Ikke minst fordi den herreløse arven i utgangspunktet representerer relativt små verdier bør en del av midlene forvaltes med sikte på å bygge opp fondet. Dette betyr at det vil være lite til utdeling til frivillige formål i en oppbyggingsfase. Målet må være at fondet skal være en kilde til finansiering av frivillige formål i en uoverskuelig framtid, og i økende grad i takt med at fondet vokser som følge av forvaltning og tilførsel av ny herreløs arv. - Behov for transparens og medvirkning til utforming av forvaltningsstrategi og utdelingsstrategi Frivilligheten må inkluderes i forvaltningsstrategi for fondet gjennom styredeltakelse i fondet. Det må også sikres at representanter både fra opposisjon og posisjon på Stortinget har styreplasser ref pkt 2 ovenfor. - Behov for forankring hos publikum/offentligheten Resultater både av forvaltningen av fondet og rapporter fra de prosjekter/aktiviteter som fondet har støttet, må være offentlig tilgjengelig. Publikum skal ha tillit til at fondets midler både forvaltes og brukes på en god måte. 4. Om fondets utdelinger - Et fond for frivilligheten Utdelinger fra fondet bør forbeholdes frivillige non-profitbaserte organisasjoner alene. Virksomhet som er organisert av det offentlige eller fortjenestebasert virksomhet skal ikke kunne søke eller motta midler fra fondet. - Et fond for framtidens utfordringer og muligheter Fondet må bidra til at frivilligheten får utvikle seg på egne premisser snarere enn til å sementere arbeidsmetoder, organisasjonsformer og strukturer. Strategien for utdeling bør derfor vedtas for tidsavgrensede perioder for eksempel for 10 år av gangen. - Et fond som støtter ulike formål i hele frivillig sektor Fondet må kunne støtte så mange ulike formål at det over tid skal være mulig for en stor bredde i frivilligheten å søke støtte i fondet. Etter hvert som fondet foretar større utdelinger må det være et mål at ikke bare flere får støtte hvert år, men også at bredden i formålene som får støtte, økes.

5 5. Om fondets kommunikasjon med publikum som framtidige arvelatere - Fondet må ikke konkurrere med frivillige organisasjoners fundraising Fondet må bidra til å skape trygghet hos framtidige arvelatere for at arven fondet forvalter blir brukt på en forsvarlig og god måte for samfunnet. Fondet skal imidlertid ikke aktivt oppfordre dem som ikke har arvinger til å forholde seg passive for at arven skal tilfalle fondet. Fondet skal heller ikke oppfordre publikum til å foreta testamentariske disposisjoner til fordel for fondet. SAK 2 Kulturdepartementets oppfølging av evalueringen ev Innsamlingsregisteret PricewaterhouseCoopers (PwC) evaluerte Innsamlingsregisteret og la fram en rapport med forslag til endringer i ordningen høsten Kulturdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Skattedirektoratet, Forbrukerombudet, PST, Lotteritilsynet, Justisdepartementet, Innsamlingsrådet, Innsamlingsregisteret og Frivillighet Norge som ledd i oppfølgingen av evalueringen. Gruppen ledes av PwC. KUD er observatør. Arbeidsgruppen skal vurdere problemene med useriøse innsamlingsaktører og foreslå tiltak som vil gjøre det lettere å skille useriøse innsamlingsaktører fra seriøse og gjøre det vanskeligere for useriøse aktører å drive innsamlingsaktivitet. Gruppen skal fokusere på andre tiltak enn registreringsplikt og økt statlig kontroll av innsamlinger som vil kunne styrke givernes tillit. Arbeidsgruppen skal bidra til å utarbeide en rapport som skal: innsamlingsaktiviteter og innsamlingsaktører useriøse mulighetene for straffeforfølging av useriøse aktører og statlig kontroll av innsamlinger, som vil kunne gjøre det lettere å skille de useriøse aktørene fra de seriøse, og gjøre det vanskeligere for useriøse aktører å drive innsamlingsaktivitet Arbeidsgruppen har hatt det første av i alt 4 møter og skal avslutte i løpet av 2 måneder. Der ble det blant annet klargjort at det ikke skal foretas undersøkelser/kartlegginger, men at arbeidsgruppas rapport skal baseres på deltakernes eksisterende kunnskap og erfaringer fra feltet. Utfordringene som så langt har utkrystallisert seg er: - Hvordan skal vi definere en useriøs innsamlingsaktør? - Det er høyst uklart hvor stort problemet med useriøse aktører faktisk er. - Hvordan skal norske myndigheter håndheve forbud mot innsamling til terroristgrupper/kriminelle formål som følger av de internasjonale avtaler og konvensjoner Norge har sluttet seg til? - Useriøse aktører bruker ofte telemarketing og respekterer ikke reservasjonsretten.

6

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

EIERSKAP OG SELSKAPSSTYRING I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

EIERSKAP OG SELSKAPSSTYRING I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Saknr. 3173/08 Løpenr.9078/08 Ark.nr.. Saksbehandlere: Øyvind Hartvedt Bjarne H. Christiansen EIERSKAP OG SELSKAPSSTYRING I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget slutter

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

www.pwc.no Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon frivillig sektor Evaluering

www.pwc.no Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon frivillig sektor Evaluering www.pwc.no Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor Evaluering 2012 Forord Vi takker Kulturdepartementet for tildelingen av oppdraget med å gjennomføre evalueringen. Vår rapport

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011)

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011) Innst. 436 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 15 (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer

SYNODEN 2014 Fredtun

SYNODEN 2014 Fredtun Saksdokumenter til menighetsbehandling SAKSDOKUMENTER DEL 1 SYNODEN 2014 Fredtun 30.oktober til 2.november 2014 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Sammen om oppdraget Saksdokumenter til menighetsbehandling

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Organisering av Oslo Pride AS

Organisering av Oslo Pride AS Organisering av Oslo Pride AS OPAS-utvalget 2013 Rapport fra utvalget som ble nedsatt av LLH Oslo og Akershus årsmøte I 2013 for å utrede organiseringen av Oslo Pride AS LLH Oslo og Akershus Vedlegg: Forslag

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Regelen om plassering av privatpersoner i et eget kategoridomene priv.no ble sist vurdert i 2010, og er nå oppe til ny vurdering. Norpol drøftet

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001 Ole-Jacob Skodvin Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland En gjennomgang og vurdering NIFU skriftserie nr. 2/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Etisk forvaltning av petroleumsfondet

Etisk forvaltning av petroleumsfondet Norsk Økonomisk Tidsskrift 118 (2004) s. 77-90 Etisk forvaltning av petroleumsfondet Alexander W. Cappelen A Sammendrag Stortinget vedtok i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2004 å innføre etiske

Detaljer

Læringspunkter for framtidige større omstillinger

Læringspunkter for framtidige større omstillinger Læringspunkter for framtidige større omstillinger I mange tiår hadde det vært en strid mellom eierne av Oslosykehusene om kompetanse, finansiering og pasientstrøm. Mange løsninger har vært vurdert. Regjeringens

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Råd, regler og representasjon

Råd, regler og representasjon Marte Winsvold Siri Nørve Sigrid Stokstad Guri-Mette Vestby Råd, regler og representasjon Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne NOTAT 2014:101 Tittel: Forfatter: Råd, regler og representasjon Eldre

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat Geir Melby og advokatfullmektig Runar N Johnsen Februar 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer