Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge"

Transkript

1 Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Innsamlingsregisteret Krav, funksjon og målsetting 1 Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Øvre Slottsgt. 7, Postboks 395, Sentrum, 0103 Oslo Tlf: , Faks: , E-post

2 Innsamlingskontrollens formål Stiftelsen skal ivareta allmennhetens interesser i at innsamlinger til ideelle og allmennyttige formål forøvrig rettet mot offentligheten organiseres og gjennomføres på en betryggende måte og at forvaltningen av midlene er forsvarlig. 2

3 Veldedige organisasjoner Intet krav til organisering Intet krav til styret I utgangspunktet intet krav til regnskap Intet krav til revisjon (Gjelder ikke for stiftelser. Regnskapsplikt ved eiendeler over NOK 20 mill. eller mer enn 20 ansatte.) 3

4 IK skal sikre Forsvarlig organisering av aktiviteten Vedtekter/formålsbestemmelser Budsjett/regnskap og kontrollsystemer Forsvarlig kommunikasjon og markedsføring Forsvarlig forvaltning og kanalisering av innsamlede midler til formålet så snart som mulig Kort og informativ rapportering til givere og allmennheten 4

5 Bakgrunnen for lovforslaget Formålet med forslaget om en lovfestet registreringsordning for innsamlinger er å bidra til økt åpenhet om gjennomføring av, og pengeforvaltning ved, pengeinnsamling. Det foreslås ikke registreringsplikt. Målsettingen er at flest mulig av både de små og de store innsamlingene skal se nytten av å være registrert i registeret. Det foreslås at minst 65 % av det innsamlede beløp i hver aksjon skal gå til innsamlingens angitte formål. 5

6 Lovens formål Formålet med loven er å medvirke til at midler som gis til innsamlinger i størst mulig grad gir overskudd til beste for det oppgitte formål med innsamlingen. Med innsamling menes i denne lov enhver frivillig innsamling av penger eller gaver rettet mot offentligheten til inntekt for samfunnsnyttige formål. 6

7 Lovens motiver Bidra til økt åpenhet om gjennomføring av, og pengeforvaltning ved, pengeinnsamling. Målsettingen er at flest mulig av både de små og de store innsamlingene skal se nytten av å være registrert i registeret. Minst 65 % av det innsamlede beløp i hver aksjon skal gå til innsamlingens angitte formål. Øke troverdigheten Kvalitetsstempel for registrerte organisasjoner og innsamlinger 7

8 Rammene for registeret Frivillig Selvfinansierende Registerfører fastsetter følgende: Normer/standard for regnskap Størrelsen av årsavgift og innmeldingsgebyr Beregningsgrunnlag for minsteandel på 65 % Utforming av innsamlingsmerke Vilkår for registrering 8

9 65 % Kravet Lovbestemt minimumskrav IK fastsetter beregningsgrunnlaget Omfatter i dag alle inntekter uavhengig av kilde Særbehandling av offentlige tilskudd? IK kan skjerpe kravet ved endring av bregningsgrunnlaget 9

10 Vilkår for registrering Må være registrert i Frivillighetsregisteret. Ikke forbehold mht registrering av vedtekter og regnskap. Regnskap føres ihht standarden: God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Budsjett hvor minimum av 65 % innsamlede midler skal gå til formålet Regnskap revideres av ekstern revisor som må være statsautorisert eller registrert. Uavhengighet i forhold til utenforstående som foretar innsamling på kommersiell basis. Plikt til å benytte IK s logo/innsamlingsmerke. 10

11 Registreringssøknad For organisasjoner tilknyttet IK Enkeltinnsamlinger (ikke tilknyttet IK) Innsamlingsorganisasjoner (ikke tilnyttet IK) 11

12 Regnskap Skal være i samsvar med standarden god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner IK har laget maler for: Aktivitetsregnskap Balanseoppstilling Disse malene brukes for å forsikre oss om at alle får fremlagt sine regnskapstall på lik måte, og på en måte som gir et korrekt grunnlag for utregning av de nøkkeltall som publiseres i Innsamlingsregisteret. 12

13 Regnskapsmal Kopi av regnskapsmal_ xls 13

14 14 IK s nettside;

15 15 IK s nettside; innsamlingsregisteret

16 16 IK s nettside; organisasjon

17 Regnskap - nøkkeltall På siden for regnskap pr. organisasjon finner man: Nøkkeltall Aktivitetsregnskap Balanse Mulighet til å laste ned andre relevante dokumenter for hver organisasjon Link til forklaring på regnskapene 17

18 18 Regnskap

19 Forklaring - Nøkkeltall Regnskapene må vurderes i forhold til om inntektene kommer fra egen aktivitet eller fra offentlig eller andre tilskudd. Det er ikke tatt hensyn til slike forhold ved beregningen av formålsprosenten. Kostnader til formål av totale inntekter må også vurderes i forhold til om inntektene er forbrukt eller ikke i løpet av regnskapsåret. 19

20 20

21 Regnskap - forklaring Generelt Må vurderes i forhold til aktiviteten som utføres og det inntektsgrunnlag aktiviteten er basert på. Regnskapstall er ikke direkte sammenlignbare. Forholdstallene må vurderes i forhold til den virksomhet som drives og sammenholdes med regnskapene med noter og styrets beretning. 21

22 Regnskap - forklaring Kostnader til formål av totale inntekter Alle innsamlinger skal ha et budsjett hvor minst 65 % av de innsamlede midler skal gå uavkortet til det oppgitte formål ( 6 i lov om registrering av innsamlinger). De midlene som brukes for å oppfylle formålet med innsamlingen. Adm.kostnader, driftskostnader, lønn og kostnader til anskaffelse av midler anses ikke som kostnad til formålet. Nøkkeltallsopplysninger viser forholdet mellom det nettobeløp som går til formålet i forhold til totale inntekter. Bakgrunnen for at lovens formålsprosent skal beregnes av de totale inntekter er prinsippet om at innsamlede midler skal kanaliseres til formålet snarest mulig. Det kan imidlertid være fornuftig forvaltning av midler at disse brukes over tid. 22

23 Regnskap - forklaring Kostnader til formål av forbrukte midler Viser hvor effektivt organisasjonen/ innsamlingen drives. Dersom organisasjonen ikke har avsatt midler eller disponert over tidligere års avsetninger, vil denne prosentsatsen være sammenfallende med kostnader til formål av totale inntekter. Dess høyere prosentsatsen er, dess mer effektivt drives organisasjonen. 23

24 Pengene som faller av lasset Artikkel fra Finansavisen, lørdag 29/ Norsk Folkehjelp er best i klassen. Av hver 100-lapp går 95 kroner til gode formål. SOS-barnebyer bruker tre ganger så mye og hudfletter målemetoden. SOS-Barnebyer spør: Er vi mindre effektive fordi vi samler inn pengene våre selv? Svar fra IK: Det vil på denne bakgrunn føre helt galt av sted å rangere organisasjonenes effektivitet på den måten Finansavisen gjør i sin artikkel. 24

25 Artikkel; Pengene som faller av lasset F:\FAside46_ pdf 25

26 IK s kontrollfunksjon Regnskapsgjennomgang med kommentarer Vurdering og beregning av formålsandel 26

27 IK s sanksjonsmuligheter Utvidet kontroll av regnskapene Sperring av konti Tiltak for å advare givere Slette eller nekte registrering 27

28 Regnskapskommentarer (eksempler) Vi må også i år gjenta vår bemerkning omkring de høye kostnadene ved anskaffelse av midler. Dette blir særlig demonstrert i år ved at disse kostnader overstiger innsamlede midler og viser et teoretisk tap på kr. 14,6 mill. Det vil altså lønne seg ikke å samle inn penger? Dette forutsetter naturlig at offentlige tilskudd ikke medfører kostnader. Når vi måler mot bruttoinntekt, blir imidlertid forholdstallene flotte 5,9 % til kostnader ved innsamling og kun 0,74 % til administrasjon, og hele 95,7 % til formål. Styrets beretning forklarer de høye kostnadene ved større investeringer i fastgiver produktene og blant annet i showet.. Det ble vervet 9511 nye faste givere som vil medføre økning i de fremtidige inntektene over flere år fremover uten tilsvarende kostnader. 28

29 Regnskapskommentarer Vi registrerer at kun 32,6 % går med til formålsrettet virksomhet. I denne sammenheng finner vi grunn til å minne om at lov om registrering av innsamlinger fastsetter at alle registrerte innsamlinger skal ha et budsjett hvor minst 65 % av de innsamlede midler skal gå uavkortet til det oppgitte formålet med innsamlingen. Beregningen av minsteandelen kan skje i forhold til en tidsperiode på maksimalt 3 år. Vi ber om at det redegjøres for om og eventuelt hvorledes foreningen vil tilpasse seg lovens normer. 29

30 Regnskapskommentarer Egenkapitalen har nå passert NOK 9 mill. I forbindelse med gjennomgangen av regnskapet for 2005 påpekte vi i vårt brev av 2. oktober 2006 at en så liten andel av kanalisering av midler til formålsrettet aktivitet neppe kan være i samsvar med givernes ønsker. Vi minner i den sammenheng om pkt. 1-4 i våre etiske retningslinjer, hvor det fremgår at innsamlede midler skal nyttes til å realisere formålet snarest mulig med mindre det foreligger særlige grunner for noe annet. 30

31 Regnskapskommentarer Vi registrerer at ca. 75 % går med til formålsrettet virksomhet. Balansen må imidlertid omarbeides for å tilfredsstille de nye retningslinjene hva angår kapitalbildet. Egenkapitalen skal vise EK med eksterne bindinger, EK med interne bindinger og fri EK. 31

32 Årsavgift og innmeldingsgebyr Innmeldingsgebyr; engangsbeløp på kr. 5000,- Årsavgift; omsetningsbasert 32

33 Registerets funksjon Gir kvalitetsstempel til registrerte organisasjoner Åpenhet om regnskap og organisasjon skaper tillit Øker kreditibiliteten Bidrar til markedsføring av formålet Gir giverne trygghet Kan bidra til økt giverglede 33

34 Innsamlingskontrollen Kvalitetssikrer innsamlinger Les mer på: 34

Retningslinjer for regnskap for organisasjoner tilsluttet Innsamlingsregisteret (Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge)

Retningslinjer for regnskap for organisasjoner tilsluttet Innsamlingsregisteret (Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge) Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge INNSAMLINGSREGISTERET Retningslinjer for regnskap for organisasjoner tilsluttet Innsamlingsregisteret (Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge) Innsamlingsorganisasjoner

Detaljer

Åpent møte om regnskapsstandarden god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner 2.12.2014 - Oppsummering

Åpent møte om regnskapsstandarden god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner 2.12.2014 - Oppsummering Åpent møte om regnskapsstandarden god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner 2.12.2014 - Oppsummering Det var rekordstor oppslutning om møtet sammenlignet med tilsvarende møter om regnskapsregler for

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS Unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens 5a EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 2. FORMÅL... 4 3. PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av Bransjenorm Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger Siste oppdatering: 14. november 2012 Utarbeidet av Norges Innsamlingsråd i samarbeid med Datatilsynet og Forbrukerombudet Frivillige

Detaljer

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene.

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene. 1. Formål med økonomihåndboken Rotarys virksomhet er basert på høye etiske normer. Dette innebærer at det må stilles strenge krav til intern økonomisk styring og kontroll, slik at man til enhver tid opptrer

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis 1. Innledning Oslo Børs vil nedenfor redegjøre for de krav som må tilfredsstilles for selskap

Detaljer

Bufetat. Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner

Bufetat. Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner Bufetat Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner 1 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 RETTSLIG GRUNNLAG... 3 3 PROSESSER OMFATTET AV RETNINGSLINJENE...

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

Aktivitetsregnskap og balansert målstyring for Kirkens Bymisjon på Haugalandet

Aktivitetsregnskap og balansert målstyring for Kirkens Bymisjon på Haugalandet Aktivitetsregnskap og balansert målstyring for Kirkens Bymisjon på Haugalandet En casestudie (Foto: I.J. Lossius) Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid!

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid! God styreskikk GOD STYRESKIKK...4 CORPORATE GOVERNANCE...5 Hva er Corporate Governance?...5 Hvordan...7 STYRE OG LEDELSESORGANER...9 Generalforsamling - årsmøte...9 Kontrollkomité...9 Valgkomité...9 Bedriftsforsamling/representantskap...10

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer