Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 11/15 Fusjon mellom HSH og UiS - intensjonsavtale Saksnr: 15/ Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: John B. Møst, universitetsdirektør Dokumenter i saken: Fusjonskart fra Aftenposten Intensjonsavtale om fusjon mellom HSH og UiS Saken gjelder I denne saken ber universitetsdirektøren styret godkjenne den fremlagte intensjonsavtalen om fusjon mellom HSH og UiS og oppnevne en ekstern styrerepresentant til forhandlingsutvalget. Bakgrunn og status I US 02/15 vedtok styret å iverksette fusjonsprosessen med HSH. Etter styrets vedtak har ledelsene ved UiS og HSH hatt fusjonssamtaler og sammen utformet intensjonsavtalen som nå legges fram for styret. I tillegg har vi lyst ut konkurranse på Doffin på stillingen som prosjektleder for fusjonsprosessen med anbudsfrist 10. mars. Kartet for fusjoner i UH-sektoren begynner å avtegne seg. Vedlagt finne et oversiktskart med status for fusjoner mellom universiteter og statlige høgskoler sakset fra Aftenpostens søndagsutgave 1. mars. Den mest omtalte sammenslåingen er fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund. Dette blir landets største universitet med rundt studenter og ansatte. Fusjonen skal gjennomføres innen 1. januar Strukturmeldingen vil bli lagt fram før påske og behandlet på Stortinget senest i juni. Politisk ledelse har meddelt at kongelige resolusjoner om fusjoner er planlagt til juni. Intensjonsavtalen Den vedlagte intensjonsavtalen inneholder omtale av begrunnelse og prinsipper for samarbeid, ambisjon for fusjonsarbeidet, profil på den fusjonerte enheten, mål for fusjonen, SAKS-midler, organisering og gjennomføring av fusjonsprosessen, beslutningsgrunnlag og fusjonsplattform samt tidsplan og milepæler for fusjonsprosessens fase 1 (fram til utgangen av juni 2015). Til nå har de to rektorene og direktørene utgjort forhandlingsutvalget. Som det går fram av intensjonsavtalen, ønsker partene at en av de eksterne styrerepresentantene fra hver av institusjonene tiltrer forhandlingsutvalget. Utvalgets funksjonstid er fram til utgangen av juni. Universitetsdirektøren ber styret godkjenne intensjonsavtalen og oppnevne ett eksternt styremedlem fra UiS til forhandlingsutvalget. Etter at styret har sluttet seg til avtalen, vil den bli undertegnet av partene. Universitetsdirektøren vil gjøre nærmere rede for saken under sin innledning på styremøtet. Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner intensjonsavtale om fusjon mellom HSH og UiS. 2. Styret oppnevner xx (eksternt styremedlem) til forhandlingsutvalget. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 1

2

3 INTENSJONSAVTALE OM FUSJON MELLOM HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND (HSH) OG UNIVERSITETET I STAVANGER (UIS) Begrunnelse og prinsipper for samarbeid Denne intensjonsavtalen om fusjon mellom HSH og UiS har sin begrunnelse i to forhold: a) Kunnskapsministerens ambisjoner om faglig robusthet og kvalitet i høyere utdanning og forskning. b) De to institusjonenes vilje til sammen å se muligheter for å styrke utdanning, forskning, innovasjon og regional utvikling gjennom en sammenslåing. Styrene ved HSH og UiS har gitt klarsignal til å starte fusjonsprosessen. Følgende prinsipper for samarbeid skal ligge til grunn for fusjonsarbeidet: Et samarbeid tuftet på likeverdighet og ønske om å drive kunnskapsutvikling sammen Et samarbeid med aktiv medvirkning fra de ansatte og studentene Et samarbeidsklima preget av gjensidig respekt, vilje og evne til å se muligheter og finne løsninger i fusjonsprosessen, som skal danne grunnlag for en framtidsrettet og robust utdannings og forskningsinstitusjon Den fusjonerte institusjonen vil få universitetsstatus. Derfor omtales den sammenslåtte enheten nedenfor som Universitetet. Ambisjon I fusjonsarbeidet har de to institusjonene en ambisjon om å bygge strukturer for virksomheten som bidrar til å føre Universitetet i følgende utviklingsretning: Universitetet skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet attraktivt for studenter, fagfolk og samarbeidspartnere fra regionen, andre steder i Norge og utlandet Den regionale forankringen og viktigheten av institusjonenes bidrag til regionens utvikling står sentralt i begge institusjonenes nåværende strategier. De to institusjonene er lokalisert på Stord, i Haugesund og Stavanger. Den utvidede regionale dimensjonen for de to institusjonene med de tre lokaliseringene vil stå sentralt i videreutviklingen av Universitetet. Samtidig har begge institusjonene nasjonale og internasjonale ambisjoner for den faglige virksomheten og samfunnskontakten. Det nasjonale og internasjonale aspektet vil derfor være viktig for Universitetet. En nærmere konkretisering av ovennevnte kan komme i fusjonsplattformen (se nedenfor). De to institusjonene vil utarbeide Universitetets endelige visjon i en felles strategiprosess. 1

4 Profil Universitetets profil vil være forankret i HSH og UiS sine eksisterende profiler og egenart. Universitetet skal være en flercampus institusjon med studiesteder på Stord, i Haugesund og Stavanger. Universitetet skal ha ettertraktede studier med hovedvekt på teknologi og profesjonsutdanninger i et attraktivt læringsmiljø. Studieporteføljen består i dag primært av flerfaglige og yrkesrettede utdanninger innen teknologi, maritime fag, brann, risikostyring og samfunnssikkerhet, utdanning, helse og sosial, økonomi og ledelse, hotell og reiseliv, kunst, kultur og mediefag. Disiplinfagene (realfag, samfunnsfag og humanistiske fag) utgjør en viktig del i våre tverrfaglige utdanninger. Forskningen er for en stor del rettet mot de samfunnssektorer vi utdanner til. Grunnleggende forskning står sentralt innen alle doktorgradsområdene. Universitetet skal ha tett samarbeid med regionen og være en drivkraft for utviklingen på Sørog Vestlandet, bl.a. gjennom samarbeidet i UH Nett Vest. Universitetet skal være internasjonalt orientert i videreutviklingen av sine faglige aktiviteter. Universitetet er medlem i European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Institusjonene i ECIU vektlegger innovasjonskultur og har tette forbindelser med industrien og regionen der de er lokalisert. Universitetets profil og egenart vil bli ytterligere konkretisert i fusjonsplattformen og videreutviklet i ny strategi for Universitetet. Ambisjonen for fusjonsarbeidet med ønsket utviklingsretning og profil for Universitetet gjenspeiles i målformuleringene nedenfor. Mål De to institusjonene er enige om følgende mål: Fusjonen skal bidra til økt kvalitet og mer robuste utdanninger og fagmiljøer ved Universitetet Fusjonen skal styrke tilbudet på alle tre campus Fusjonen skal samle like utdanninger og fagmiljøer i felles enheter. Fusjonen skal styrke Universitetets relasjoner til regionens samfunns og arbeidsliv Fusjonen skal gi økt mulighet for høyere utdanning i hele regionen og tilføre arbeidslivet rett kompetanse til rett tid Fusjonen skal gi økt internasjonaliseringsvirksomhet Fusjonen skal bidra til kompetanseheving og kompetanseutvikling for de ansatte, herunder heving av førstekompetansen i det vitenskapelige personalet Fusjonen skal gi bedre administrative tjenester Ingen ansatte skal sies opp, eller måtte skifte arbeidssted permanent, som følge av fusjonen. Det kan imidlertid bli tale om andre arbeidsoppgaver. Ytterligere perfeksjonering og supplering av målformuleringer for strategiske, faglige og administrative gevinster og eventuelt rasjonaliseringspotensial ved en fusjon vil tas i fusjonsforhandlingene og i arbeidet med fusjonsplattformen. SAKS midler En forutsetning for å gjennomføre fusjonen, er at det tilføres SAKS midler fra KD. 2

5 Organisering og gjennomføring av fusjonsprosessen Målsettingen er at Universitetet er etablert Det er enighet om at en intensjonsavtale foreligger i midten av mars og en felles fusjonsplattform i begynnelsen av juni Ytterligere tidsplan utredes videre, og inkluderes i fusjonsplattformen. De enkelte sakene i fusjonsprosessen har en planleggings og forhandlings, beslutnings og implementeringsfase. For å sikre gode beslutninger og driv i fusjonsprosessen, nedsettes det et forhandlingsutvalg i fase 1 (fram til utgangen av juni 2015) bestående av rektor, direktør og en ekstern styrerepresentant fra hver institusjon. I andre fase (fra primo juli 2015) opprettes en styringsgruppe bestående av rektor, direktør, samt en studentrepresentant, tillitsvalgt og faglig representant fra hver institusjon. Det opprettes et fusjonssekretariat ledet av en ekstern prosjektleder og totalt 3 årsverk fra de to institusjonene. Det er enighet om en fleksibel organisering av interne ressurser i sekretariatet. Direktørene i samarbeid med rektorene nedsetter styringsgruppe og fusjonssekretariat og gir disse to funksjonene tydelige mandater. Kontakt mellom fagmiljøer og støttefunksjoner ved de to institusjonene er allerede etablert, og det oppfordres til videre samarbeid. Det er også enighet om å legge til rette for møtearenaer for ledernivå, eksempelvis felles ledermøter på institusjonsnivå, administrativt lederforum m.m. I første halvdel av 2015 nedsettes det faglige og administrative arbeidsgrupper på tvers av institusjonene. Forhandlingsutvalget gir disse gruppene tydelige mandater. Arbeidsgruppenes representasjon skal sikre medvirkning og forankring i begge institusjonene, inkludert studentmedvirkning. Arbeidsgruppene vil få ansvar for (del)utrednings og utviklingsarbeid som legger premisser for beslutninger i styringsgruppen. På nåværende tidspunkt er det flere momenter som er uavklarte fra sentrale myndigheter. Det er derfor enighet om at det er behov for å ha en organisering som gir relativ stor grad av fleksibilitet. Beslutningsgrunnlag og fusjonsplattform Denne intensjonsavtalen skal munne ut i en felles plattform for fusjon, som styrene ved de to institusjonene får til behandling i juni Det skal utarbeides et bredt og godt beslutningsgrunnlag, som skal ligge til grunn for fusjonsplattformen. Fusjonsplattformen skal inkludere visjonsgrunnlag (ambisjon), profil, mål og en beskrivelse og vurdering av faglig virksomhet, herunder en vurdering av framtidig utdannings og forskningsportefølje. Det strategiske og faglige grunnlaget for fusjon må vurderes med utgangspunkt i virksomhetsområdene: utdanning og læringsmiljø, forskning og innovasjon, formidling og samfunnskontakt (herunder regionalt samarbeid og regionutvikling, nasjonale og internasjonale samarbeid), organisasjon og ressurser. I fusjonsplattformen skal også organisering, styring og ledelse for Universitetet fremgå og eventuelle mål for, og omtale av, rasjonaliseringspotensial/ gevinster ved fusjon i tillegg til 3

6 omstillingsavtale/ plan. Videre skal også ansattes rettigheter, studentdemokratiet og studentvelferd ivaretas. Navn på Universitetet, og videre fusjonsprosess med tidsplan skal inkluderes i dokumentet. Plattformen skal risikovurderes. For å sikre et godt beslutningsgrunnlag er det enighet om at fusjonssekretariatet innhenter mest mulig informasjon før beslutningsgrunnlaget ferdigstilles. Dette gjelder innspill fra a) ansatte og deres vurdering av fusjonsmuligheter og strategiske, faglige og administrative gevinster, b) studentene om studentdemokratiet, c) regionens samfunns og arbeidsliv og d) studentsamskipnadene e) andre institusjoner med fusjonserfaringer. Tidsplan og milepæler Fase 1 (til utgangen av juni 2015): Midten av mars: Intensjonsavtale Primo juni: En felles fusjonsplattform Stord/Haugesund/Stavanger, 12. mars 2015 Liv Reidun Grimstvedt rektor HSH Marit Boyesen rektor UiS 4

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 80/15 Fusjonen mellom HSH og UiS Saksnr: 15/00876-11 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: 21.06.2015

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark SAKSFREMLEGG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Dokumentdato 06.03.2015 Saksbehandler Per Eirik Lund Saksnummer 15/00801-1 Saksgang Høgskolestyret HBV Møtedato Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

INNSPILL FRA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

INNSPILL FRA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN Dato : 31.10.2014 Vår ref. : 2014/1020-10262/2014 Deres ref.. : 14/2719 Deres dato: : Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO INNSPILL FRA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Kartlegging av mulighetene for en fusjon eller utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder

Kartlegging av mulighetene for en fusjon eller utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder Kartlegging av mulighetene for en fusjon eller utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder 7. april 2011 2 Høgskolen i Telemark (HiT) Organisasjon: Avdelinger Avdeling for allmennvitenskapelige

Detaljer

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et forslag til innspill til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

HS-V-01/15 Institusjonelle veivalg for HiST. Forslag til vedtak. Til møtet 16.01.15

HS-V-01/15 Institusjonelle veivalg for HiST. Forslag til vedtak. Til møtet 16.01.15 HS-V-01/15 Institusjonelle veivalg for HiST HS-V-01/15 Institusjonelle veivalg for HiST Til møtet 16.01.15 Fra Rektor Sakstype Vedtakssak Saksbehandler Arnulf Omdal og Morten Thoresen, Rektoratet Tidligere

Detaljer

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5. desember 2014 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00286 SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 45/15 Orientering om Meld. St. 28 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Saksnr: 15/02673-1

Detaljer

Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning

Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning 1302 1901 US-SAK NR: 175/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av direktørstilling for

Detaljer

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering (versjon 1.0, 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering (versjon 1.0, 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering (versjon 1.0, 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. HiBVs profil... 3 3. Visjon

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 10.04.2014 S-sak 29/14 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT

Detaljer

HiOA underveis mot strategiske mål?

HiOA underveis mot strategiske mål? HiOA underveis mot strategiske mål? Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus Kyrre Lekve, Svein Kyvik, Bjørn Stensaker, Agnete

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.06.13 S-sak 43/13 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER STATUS

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET

STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET Forslag til vedtak: Styret ser positivt på det pågående utredningsarbeidet

Detaljer

FELLESPROSJEKTET UiA/HiT 2011-2014 FUSJON ELLER SAMARBEID

FELLESPROSJEKTET UiA/HiT 2011-2014 FUSJON ELLER SAMARBEID FELLESPROSJEKTET UiA/HiT 2011-2014 FUSJON ELLER SAMARBEID DELRAPPORT 30. MAI 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sentrale utviklingstrekk og utfordringer for UiA og HiT... 5 1.2

Detaljer

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold v/styret Pb 2243 3103 Tønsberg Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Tildelingsbrevet for 2013 består

Detaljer

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Høgskolen i Harstad En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Fakta om Høgskolen H i Harstad Etablert i 1983 Helse- og sosialfag og Økonomi- og samfunnsfag

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Høgskolen i Telemark UTREDNINGSNOTAT OM UNIVERSITETSSATSINGEN OG ALTERNATIVE UTVIKLINGSSCENARIER

Høgskolen i Telemark UTREDNINGSNOTAT OM UNIVERSITETSSATSINGEN OG ALTERNATIVE UTVIKLINGSSCENARIER Høgskolen i Telemark UTREDNINGSNOTAT OM UNIVERSITETSSATSINGEN OG ALTERNATIVE UTVIKLINGSSCENARIER Februar 2010 1 Rammebetingelsene Staten som eier stiller økende krav til norske universiteter og høyskoler

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer