Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 96/16 Strategiprosessen ved UiS Saksnr: 16/ Saksansvarlig: Anne Selnes, Strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Anne Selnes, Strategi- og kommunikasjonsdirektør Saken gjelder I denne saken bes styret gi sin tilslutning til føringene for det videre arbeidet med utforming av Strategi med eventuelle innspill som kommer frem under møtet. Bakgrunn I US 81/16 la styret føringer for strategiarbeidet og fremdriftsplan for, og organisering av, strategiprosessen Basert på styrets behandling av US 81/16 utformet rektormøtet utkast til del I av strategidokumentet som ble sendt ut internt og publisert på UiS-nettet med invitasjon til innspill. Med basis i innspillene gjorde rektormøtet visse revideringer i det utsendte utkastet til del I. Utkastet styret skal ta stilling til som utgangspunkt for det videre strategiarbeidet er i kortversjon følgende (hele teksten i del I går fram av saksfremlegget): Samfunnsoppdrag: Utfordre det velkjente og utforske det ukjente Visjon: Drivkraft i kunnskapsutvikling og endring Verdier: Uavhengig, involverende og skapende Profil: Et innovativt universitet Tverrgående og gjennomgripende satsingsområder: Innovasjon Teknologiorientering Regional utvikling Internasjonalisering Universitetsdirektørens vurdering Universitetsdirektøren er fornøyd med utkastet til del I av revidert strategidokument som nå foreligger. Utkastet er i tråd med de føringer som ble lagt for strategiarbeidet i US 81/16 og kommentarer KD har gitt i tilbakemeldingen fra etatsstyringsmøtet. Det er også godt samsvar mellom utviklingsavtalen mellom KD og UiS og de fire tverrgående og gjennomgående satsingsområdene i utkastet til del I av strategidokumentet. Sistnevnte er viktig for styret å merke seg. Styret inviteres ikke i denne saken til å vedta del I. Vedtaket skal gjøres i junimøtet etter en formell høringsrunde internt og eksternt våren Imidlertid vil del I, og i særdeleshet de fire tverrgående og gjennomgående satsingsområdene, være førende for utforming av del II av strategidokumentet. Satsingsområdene bygger på dagens tverrgående satsingsområder Som gjort rede for i US 81/16, viser strategisekretariatets statusvurdering av nåværende strategi at mange av de institusjonelle tiltakene under virksomhetsområdene er del av ordinær drift. Følgelig er de lite relevante i en revidert utgave av strategidokumentet. Universitetsdirektøren mener derfor at det må gjøres strenge prioriteringer av mål, og ikke minst institusjonelle tiltak, i det videre arbeidet med strategiutforming av virksomhetsområdene. Føringene er derfor også et kortere dokument enn nåværende. Med utgangspunkt i ovennevnte ber universitetsdirektøren styret slutte seg til føringene for det videre arbeidet med utforming av Strategi Forslag til vedtak: Styret slutter seg til føringene i saksfremlegget for det videre arbeidet med utforming av Strategi med innspill som kom frem under møtet. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 1

2 US 96/16 Strategiprosessen ved UiS Saken gjelder I denne saken bes styret gi sin tilslutning til føringene for det videre arbeidet med utforming av Strategi med eventuelle innspill som kommer frem under møtet. Bakgrunn I US 81/16 sluttet styret seg til føringer for strategiarbeidet og fremdriftsplan for, og organisering av, strategiprosessen som skissert i saksfremlegget. Fremdriftsplan I ovennevnte styresak ble det i tillegg til organisering av strategiprosessen (involvering og kommunikasjon) gjort rede for en detaljert fremdriftsplan. Sistnevnte ser i kortversjon slik ut fram til styrets endelige vedtak av revidert strategi : Fase I (til styremøtet ): Retningsfasen føringer og prosessutforming Fase II (til styremøtet ): Visjon, verdier, profil og satsingsområder (innspill fra enhetene, tjenestemannsorganisasjoner, StOr og «alle» via nettsiden) Fase III (til styreseminaret ): Strategiutforming virksomhetsområdene (innspill fra enhetene, tj.mannsorg., StOr, Verdiskapingsforum 1 og «alle» via nettsiden) Fase IV (til styremøtet ): Høringsutkast (styremøtet ), formell høringsrunde (enhetene, tjenestemannsorganisasjoner, StOr og eksterne interessenter) og vedtak Grunnlagsdokumenter Til grunn for strategirevideringen av nåværende strategidokument ligger en statusvurdering av nåværende strategi og et grunnlagsdokument, «Utfordringer for UiS i et 2020-perspektiv». Sistnevnte viser et internasjonalt, nasjonalt, regionalt og institusjonelt bilde samt en SWOT-analyse som bakteppe for strategirevideringen. Til sammen danner disse dokumentene utgangspunktet for hvor UiS står, og hvor UiS går. Det er det foretatt noen små revideringer i grunnlagsdokumentet 3 etter innspill under sist styremøte og innspillsrunden til del 1 av strategi som skal behandles i dette styremøtet. Utviklingsavtalen mellom UiS og KD er del av det institusjonelle bildet og sees i sammenheng med strategirevideringen. Føringer for strategiarbeidet Med utgangspunkt i ovennevnte dokumenter ble følgende føringer for strategiarbeidet skissert i US 81/16: Et nytt og revidert strategidokument blir gjeldende for perioden , slik at ny enhetlig ledelse og nytt styre kan starte en ny strategiprosess og sette sitt preg på strategien etter at enhetlig leder og nytt styre tiltrer formelt Den reviderte strategien bør være et kortere dokument enn nåværende - et måldokument med noen få institusjonelle tiltak under hvert virksomhetsområde som gjenspeiler prioriteringene i strategiperioden. Det bør gjøres justeringer i visjon og verdiene som bygger på nåværende visjon og verdigrunnlag (strategiens side 3). Universitetsdirektøren og RM mener en kortere visjon og færre verdier er enklere å implementere i organisasjonen. Profilen bør spisses og være i tråd med universitetets egenart (strategiens side 4). 1 Verdiskapingsforum ved UiS (VF, bredt sammensatt forum med eksterne aktører) skal ha et eget strategiseminar for innspill til strategiarbeidet. Orientert om strategiarbeidet under VF Strategi for UiS : 3 Grunnlagsdokumentet av november 2016: 2

3 Faglige satsingsområder skal komme frem i de fakultære strategiene ikke i revidert strategi for UiS (strategiens side 4). Strategien bør inndeles i virksomhetsområder som nå (utdanning, forskning, formidling, organisasjon og museal virksomhet, strategiens side 5-11). Det er vurdert som en hensiktsmessig inndeling. Strategien bør inneholde tverrgående og gjennomgripende satsingsområder som i hovedsak bygger på dagens tverrgående satsingsområder (nyskaping og entreprenørskap, digitalisering (teknologiorientering), internasjonalisering, samfunnskontakt og regional innovasjon). Disse prioriteringene bør komme frem etter omtale av profil (strategiens side 4) og gjenspeiles i mål, delmål og institusjonelle tiltak under virksomhetsområdene. Universitetsdirektøren og RM mener det fortsatt gjenstår et arbeid på de tverrgående satsingsområdene de kommende årene. Satsingsområdene er også profilbyggende: Innspillsrunde internt Basert på styrets behandling av US 81/16 utformet rektormøtet 4 med hjelp av strategisekretariatet 5 et utkast til del I av revidert strategi: visjon, verdier, profil og satsingsområder som sammen med grunnlagsdokumentet ble sendt enhetene internt, tjenestemannsorganisasjoner og StudentOrganisasjonen (StOr) med invitasjon til innspill. Samtidig ble invitasjonen publisert på nettsiden, slik at alle som ville (også enkeltpersoner) kunne gi innspill 6. Flere enheter og enkeltpersoner kom med innspill til det utsendte utkastet 7. Med basis i innspillene gjorde rektormøtet med hjelp av strategisekretariatet revideringer i utkastet til del I. Utkastet styret skal ta stilling til som utgangspunkt for det videre strategiarbeidet er følgende (): 4 Rektormøtet (RM) består av rektor, prorektor, universitetsdirektør, dekanene, museumsdirektør, strategi- og kommunikasjonsdirektør og forsknings- og innovasjonsdirektør 5 Strategisekretariatet (SS) består av strategi- og kommunikasjonsdirektør (koordinator), forsknings- og innovasjonsdirektør, seniorrådgiver i Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring og organisasjonspsykolog i HRavdelingen 6 Invitasjon til innspill finnes her: %C3%A5der% pdf 7 Innspillene kan i sin helhet leses her: tsningsomr%c3%a5der.%20november% pdf 3

4 «UTKAST TIL STRATEGI DEL I: Samfunnsoppdrag, visjon, verdier og tverrgående og gjennomgripende satsingsområder Samfunnsoppdrag: Utfordre det velkjente og utforske det ukjente Vårt samfunnsoppdrag er høyere utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og innovasjon. Dette oppdraget har vi konkretisert og gjort til vårt motto: Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Visjon: Drivkraft i kunnskapsutvikling og endring Universitetet i Stavanger skal være en drivkraft i kunnskapsutviklingen i et samfunn i endring og et universitet med en innovativ og internasjonal profil. Verdier: Uavhengig, involverende og skapende Verdigrunnlaget er styrende for vår atferd i møte med studenter, ansatte og samfunnet og gir oss retning for hvordan vi skal nå vår visjon og våre mål som universitet. Universitetet i Stavanger er: Uavhengig Våre studenter og ansatte skal være i kontinuerlig samspill med samfunnet samtidig som vi driver uavhengig søken etter ny kunnskap. Som institusjon bygd på demokratiske og humanistiske verdier verner vi om forskningens uavhengighet og vår akademiske tradisjon og fremmer våre idealer om ytringsfrihet, integritet og likeverd. Gjennom kritisk refleksjon og tydelig kommunikasjon skal vi sette dagsorden for viktige saker og være aktive deltakere i fag- og samfunnsdebatten. Involverende Vi verdsetter åpenhet og involverer studenter, ansatte og samfunnet i vårt akademiske fellesskap og deler vår kunnskap og kompetanse. Forpliktende samhandling er drivkraft for gode resultater og godt miljø. Respekt for hverandres forskjellighet og bakgrunn gir betingelser for sosial og faglig deltakelse. Universell utforming skal prege våre studier og fysiske og digitale læringsmiljø, og i vårt læringsmiljø ses mangfold på som ressurs. Skapende Kreativitet og skapende aktivitet kjennetegner vår vitenskapelige, kunstneriske og administrative virksomhet. Vi vil flytte grenser for kunnskap og ferdigheter. Studiene skal være dannelsesreiser som gir grobunn for kritisk tenkning, kloke beslutninger og anvendelse av ny kunnskap i samfunns- og arbeidsliv. Vi skal skape verdier for den enkelte og samfunnet og styrke grunnlaget for livskvalitet, gode levekår og bærekraftig utvikling. Profil: Et innovativt universitet Vi samhandler tett med omgivelsene og utnytter fordelene ved å være del av en internasjonalt rettet og innovativ region. Vi har både et regionalt, nasjonalt og globalt blikk i våre faglige aktiviteter og har internasjonalt orienterte medarbeidere og studenter. Vi legger til rette for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning hvor idéer omsettes til verdiskapning for individ og samfunn. Vi prioriterer studentaktiv og innovativ læring, undervisningskvalitet og innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteter. Tverrgående og gjennomgripende satsingsområder I strategiperioden skal vi prioritere følgende tverrgående og gjennomgripende satsingsområder: Innovasjon Gjennom å utfordre og utforske skal vi forbedre måtene vi arbeider på og fremme samhandling. I det innovative universitetet preger nyskaping og innovasjon alle våre utdanninger, vår undervisning, forskning, formidling og den kunnskapen som utvikles og deles. Innovasjon og entreprenørskap skal være tema i undervisningen i alle våre utdanninger, og vi skal legge til rette for at studenter og ansatte har mulighet til å gjennomføre egne entreprenørskapsaktiviteter. 4

5 Teknologiorientering Teknologi berører alle våre virksomhetsområder. Utvikling og bruk av teknologi gir mulighet for innovasjon og nye måter å utvikle, dele og formidle informasjon og kunnskap på. Vi skal utnytte muliggjørende teknologier og potensialet i koblingen mellom teknologi og fag både som studietilbud og forskningsfelt. Regional utvikling Våre kompakte campus gir gode betingelser for samhandling mellom de ansatte og studentene og innad i disse gruppene. Nærheten til regionens mangfoldige arbeidsliv gir store muligheter for samarbeid mellom studenter, ansatte og regionale aktører. Denne samhandlingen skal gi kraft til et kunnskapsbasert arbeidsliv og innovasjon i en region i omstilling. Internasjonalisering Regionens internasjonale særpreg skal vi utnytte i vår forskning, våre utdanninger, vår formidling og i våre entreprenørskapsaktiviteter. Vi vil også finne nye relevante områder å undersøke og bidra til å løse globale utfordringer. Gjennom internasjonalisering av studier og forskning skal vi legge til rette for økt mobilitet og deltakelse i det globale kunnskapsfellesskapet. Faglige satsingsområder er nærmere beskrevet i strategiplanene til de faglige enhetene.» Ovennevnte () er utkast til del I av Strategi som nå legges fram for styret som førende for det videre strategiarbeidet (del II strategiutforming av virksomhetsområdene). Det gjøres oppmerksom på at fakultetenes strategiplaner vil bli vedtatt etter at UiS-styret har vedtatt det overordnede strategidokumentet i styremøtet Essensen i endringene Sammenlignet med nåværende strategidokument er de vesentligste endringene i utkastet til del I som følger: - Basert på innspillsrunden er ordet «misjon» skiftet ut med ordet «samfunnsoppdrag». Brødteksten er noe omskrevet. «Utfordre og utforske» er fortsatt vårt motto. - Visjonen er en omskrevet versjon av dagens visjon, hvor et «samfunn i endring» er tatt med, som et svar på en region i omstilling og de globale utfordringene vi skal bidra til å løse. Vi har også laget en kortversjon av visjonen, «Drivkraft i kunnskapsutvikling og endring», i tråd med føringene fra US 81/16. - Antall verdier er redusert fra fem til tre. De nye verdiene bygger på eksisterende verdigrunnlag. - Profilen er den samme «et innovativt universitet», men brødteksten er omskrevet og forkortet. - I tråd med føringene fra US 81/16 er fire tverrgående og gjennomgående satsingsområder skissert, som bygger på dagens tverrgående satsingsområder Videre er det også i tråd med føringene at de faglige satsingsområdene skal beskrives i strategiplanene til de faglige enhetene (ikke i overordnet strategi). Videre arbeid innspillsrunde 2 Nedenfor skisseres mal for, og kortversjon av, et fullstendig strategidokumentet for UiS Neste skritt er innspillsrunde til del II mål og institusjonelle tiltak for virksomhetsområdene. DEL I: Samfunnsoppdrag: Utfordre det velkjente og utforske det ukjente Visjon: Drivkraft i kunnskapsutvikling og endring Verdier: Uavhengig, involverende og skapende Profil: Et innovativt universitet Tverrgående og gjennomgripende satsingsområder: Innovasjon Teknologiorientering Regional utvikling Internasjonalisering 5

6 DEL II: Mål og institusjonelle tiltak for virksomhetsområdene Utdanning Forskning Samfunnsengasjement 8 Museumsvirksomhet Organisasjon og ressurser Føringer for det videre strategiarbeidet går frem av universitetsdirektørens vurdering. Universitetsdirektørens vurdering Universitetsdirektøren er fornøyd med utkastet til del I av revidert strategidokument som nå foreligger. Utkastet er i tråd med de føringer som ble lagt for strategiarbeidet i US 81/16 og kommentarer KD har gitt i tilbakemeldingen fra etatsstyringsmøtet. Det er også godt samsvar mellom utviklingsavtalen mellom KD og UiS og de fire tverrgående og gjennomgående satsingsområdene i utkastet til del I av strategidokumentet. Sistnevnte er viktig for styret å merke seg. Styret inviteres ikke i denne saken til å vedta del I. Vedtaket skal gjøres i junimøtet etter en formell høringsrunde internt og eksternt våren Imidlertid vil del I, og i særdeleshet de fire tverrgående og gjennomgående satsingsområdene, være førende for utforming av del II av strategidokumentet. Satsingsområdene bygger på dagens tverrgående satsingsområder Som gjort rede for i US 81/16, viser strategisekretariatets statusvurdering av nåværende strategi at mange av de institusjonelle tiltakene under virksomhetsområdene er del av ordinær drift. Følgelig er de lite relevante i en revidert utgave av strategidokumentet. Universitetsdirektøren mener derfor at det må gjøres strenge prioriteringer av mål, og ikke minst institusjonelle tiltak, i det videre arbeidet med strategiutforming av virksomhetsområdene (del II av strategidokumentet). Føringene er derfor også et kortere dokument enn nåværende. Med utgangspunkt i ovennevnte ber universitetsdirektøren styret slutte seg til føringene for det videre arbeidet med utforming av Strategi Forslag til vedtak: Styret slutter seg til føringene i saksfremlegget for det videre arbeidet med utforming av Strategi med innspill som kom frem under møtet. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Anne Selnes strategi- og kommunikasjonsdirektør 8 «Samfunnsengasjement» er av strategisekretariatet foreslått som den foreløpige arbeidstittelen for virksomhetsområdet «Formidling og samfunnskontakt» i nåværende strategidokument 6

Høringsutkastet inneholder idégrunnlag, visjon, verdier og hovedstrategi, samt mål og strategiske føringer for virksomhetsområdene.

Høringsutkastet inneholder idégrunnlag, visjon, verdier og hovedstrategi, samt mål og strategiske føringer for virksomhetsområdene. Universitetet i Stavanger Styret US 42/08 Strategi for UiS 2009-2020 - høringsutkast (ephortesak 2008/1260) Saken gjelder I denne saken inviteres styret til å komme med merknader til utkastet om ny strategi

Detaljer

STRATEGI FOR HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

STRATEGI FOR HANDELSHØGSKOLEN VED UIS STRATEGI FOR HANDELSHØGSKOLEN VED UIS 2018-2020 Vedtatt av styret ved HH-UiS 18.12.17 Innholdsfortegnelse Side DEL I: UiS: Samfunnsoppdrag, visjon, profil, verdier og tverrgående satsingsområder 3 Del

Detaljer

Samhandling med næringslivet

Samhandling med næringslivet Samhandling med næringslivet Prorektor Dag Husebø og Leder for senter for entreprenørskap Minnah F. Haniffa Universitetet i Stavanger uis.no 17. oktober 2017 Mål for innlegg 1. UiS og regionen, i dag og

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Strategi for UiS utkast for endelig styrebehandling (vedlagt)

Strategi for UiS utkast for endelig styrebehandling (vedlagt) Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 43/17 Strategi for UiS 2017-2020 Saksnr: 16/05864-17 Saksansvarlig: Anne Selnes, Strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: 08.06.2017

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 11/15 Fusjon mellom HSH og UiS - intensjonsavtale Saksnr: 15/00876-3 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag:

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 12/16 Flerårige utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - pilotprosjekt Saksnr: 16/00664-4 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, Seniorrådgiver

Detaljer

INTS NSV 01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste V. INTS NSV 02/17 Referat fra Fakultetsstyremøte O - Orientering

INTS NSV 01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste V. INTS NSV 02/17 Referat fra Fakultetsstyremøte O - Orientering Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Interimstyret det nye SV-fakultet Utvalg: Møtested: EAL H-150 Dato: 17.1.2017, kl 12:00 Eventuelt forfall meldes snarest på e-post til espen.skjoldal@uis.no

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Alle dokumenter knyttet til strategiprosessen vil fortløpende bli lagt ut på dette nettstedet:

Alle dokumenter knyttet til strategiprosessen vil fortløpende bli lagt ut på dette nettstedet: Til: Fakulteter og institutter Stabs- og fellesenheter Tjenestemannsorganisasjoner StOr 6. oktober 2016 INNSPILL TIL STRATEGIPROSESSEN VED UiS 2016-2017 Styret ved UiS har vedtatt fremdriftsplan og organisering

Detaljer

Foreløpig fordeling status

Foreløpig fordeling status Foreløpig fordeling 2018 - status Rektormøtet 29. mai 2017 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 30.05.2017 Budsjettprosessen for 2018 I. Budsjettinnspill kommet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 35/16 Utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - utkast til avtale Saksnr: 16/00664-7 Saksansvarlig: Kristofer

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

STRATEGI FOR UNIVERSITETET I STAVANGER

STRATEGI FOR UNIVERSITETET I STAVANGER STRATEGI FOR UNIVERSITETET I STAVANGER 2017-2020 Vedtatt av UiS-styret 120617 1 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 DEL I: Samfunnsoppdrag, visjon, profil, verdier og tverrgående satsingsområder 4 Del II:

Detaljer

Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering

Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering Høringssvar fra Fellesadministrasjonen: 06.04.16 Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering Et ungt og innovativt universitet med et regionalt og globalt engasjement.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 112/15 Prinsipper for forskning og oppdragsporteføljen ved UiS - felles institusjonelle mål og verktøy Saksnr: 15/05953-2 Saksansvarlig:

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27.04.2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 18/2012 Journalnr.: 12/375 Saksbehandler: Inger Langeggen STRATEGIPLAN 2012-2020 FOR FAKULTET FOR HELSEFAG I. FORSLAG TIL VEDTAK Fakultetsstyrets

Detaljer

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter Universitetet i Oslo Juridisk Fakultet/Norsk Senter for Menneskerettigheter Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter 2015-2018 Innledning Norsk senter for menneskerettigheter er et fler- og tverrfaglig

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Høringsutkast 27.06.2016 1 Innhold Innledning... 3 NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 4 Visjon... 4 3 hovedmål... 4 Hovedmål 1... 5 NTNU skal

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911 HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller Rune Nilsen Langesund 220911 Hovedpunkter Universitets og høgskoleloven http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html Hva er status ved HIT Hvilke

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 13/16 Lederplattform for Universitetet i Stavanger Saksnr: 15/06658-7 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 10.03.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 11/17 Strategi for UiS 2017-2020 - høringsutkast Saksnr: 16/05864-11 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag:

Detaljer

1. møte i arbeidsgruppen 15/10-14: IMDs HANDLINGSPLAN 2015-17

1. møte i arbeidsgruppen 15/10-14: IMDs HANDLINGSPLAN 2015-17 1. møte i arbeidsgruppen 15/10-14: IMDs HANDLINGSPLAN 2015-17 Universitetet i Stavanger uis.no 15.01.2015 Rammer: Strategiarbeid ved UiS Strategi UiS 2013-2020: Visjon Visjonen angir Universitetet i Stavangers

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Mål: Oppfyllelse av strategi 2020 Ev.delmål: Kritiske suksessfaktorer A. Et godt omdømme og en tydelig institusjonsprofil,

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Institutt for musikk og dans. IS-IMD sak 15/13 HØRINGSSAK: IMDs innspill til fakultetets strategi

Institutt for musikk og dans. IS-IMD sak 15/13 HØRINGSSAK: IMDs innspill til fakultetets strategi Institutt for musikk og dans 17. september 2013 IS-IMD sak 15/13 HØRINGSSAK: IMDs innspill til fakultetets strategi Dokumenter i saken (fra fakultetet): 1) Høringsbrev fakultetsstrategien 0609 2013 2)

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

(Valgfritt relevant bilde/illustrasjon)

(Valgfritt relevant bilde/illustrasjon) STRATEGI FOR FAKULTETET/AM (NAVN) 2014 (Valgfritt relevant bilde/illustrasjon) Vedtatt av fakultetsstyret/am-styret (navn) dato 1 Forord (dekanen/museumsdirektøren velger teksten her) Bilde av dekan/museumsdirektør

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Strategi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Strategi Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Strategi 2017-2020 UNIVERSITETET I STAVANGER Innhold UIS Strategi 2017 2020... 2 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet... 4 Fakultetets strategiske perspektiv

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 10/16 Orientering om OU-prosessen Saksnr: 16/01398-1 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 10.03.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Institutt for musikk og dans. IS-IMD sak 15/13 HØRINGSSAK: IMDs innspill til fakultetets strategi

Institutt for musikk og dans. IS-IMD sak 15/13 HØRINGSSAK: IMDs innspill til fakultetets strategi Institutt for musikk og dans 17. september 2013 IS-IMD sak 15/13 HØRINGSSAK: IMDs innspill til fakultetets strategi Dokumenter i saken (fra fakultetet): 1) Høringsbrev fakultetsstrategien 0609 2013 2)

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

1. UTKAST TIL VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 2

1. UTKAST TIL VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 2 Høringsnotat UiAs strategi 2016-2020. Versjon 15.3.2016 VISJON OG SATSING Universitetsstyret skal vedta ny strategiplan for 2016-2020 i sitt junimøte. 20. april skal styret vedta visjonsformulering og

Detaljer

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013 NMBU Rektors ledergrupper Ledersamling 8.okt.2013 Rektors ledergrupper Presentasjon av ledergruppene Rolle og arbeidsform Samspillet mellom ledergruppene Forankring i strategiprosessene Hvordan sikre god

Detaljer

Visjon. Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig

Visjon. Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig Strategi 2017-2021 Visjon Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig HSN er et internasjonalt orientert, regionalt forankret og entreprenørielt universitet. Universitetet har høy internasjonal

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Universitetet i Bergens egenart og verdier Faglig virksomhet fornyes i takt med samfunnsendringer Fornyelsen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Rektors og prorektors lønnsvilkår Saksnr: 15/05628-1 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Vedta Norsk studentorganisasjons (NSO) prinsipprogram for perioden

Vedta Norsk studentorganisasjons (NSO) prinsipprogram for perioden Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Prinsipprogramkomiteen Saksnummer LM6 05.02-16 Gjelder Prinsipprogram 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til prinsipprogram for 2016-2019 3 PRINSIPPROGRAM

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Høringsinnspill til høringsnotat om UiAs strategi ang. visjon og satsinger

Høringsinnspill til høringsnotat om UiAs strategi ang. visjon og satsinger Fra: Fakultet for humaniora og pedagogikk v/fakultetsdirektør Terje Tellefsen Til: Styret Dato: 6. april 2016 Sak nr.: Arkiv nr.: Kopi til: Høringsinnspill til høringsnotat om UiAs strategi 2016-2020 ang.

Detaljer

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag US-SAK NR:59 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR:2011/571 Høringsuttalelse om det nye

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Endring av navn på to masterprogram Saksnr: 15/05228-2 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 63/16 Lønnsoppgjøret i staten - lokale lønnsforhandlinger 2016 Saksnr: 15/06843-7 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 08.06.2016

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 ephortesak: 2014/1630 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 44/09 Fakultetenes F handlingsplaner - revidert versjon (ephortesak 2009/1974) Saken gjelder I denne saken inviteres styret til å ta fakultetenes rullerte handlingsplaner

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Strategi for fakultet for utdannings- vitenskap og humaniora

Strategi for fakultet for utdannings- vitenskap og humaniora Strategi for fakultet for utdannings- vitenskap og humaniora 2018-2020 Vedtatt av fakultetsstyret 5.12.17 Innholdsfortegnelse Forord... 3 DEL I: Samfunnsoppdrag, visjon, profil, verdier og tverrgående

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien ephortesak: 2013/2716 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, ressursdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 25. oktober 2013 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL MØTESTED: ÅPNING: Inge Særheim, møteleder, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2015-2018 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 14/14 OPPRETTELSE AV ARBEIDSGRUPPER FOR UTREDNING AV NYE FAKULTETER ephortesak: 2014/455 Saksansvarlig: Lone Litlehamar Møtedag: 25.2.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 70/17 Revidert mandat for forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 17/04159-3 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

NTNU S-sak 65/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Merete Kvidal NOTAT

NTNU S-sak 65/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Merete Kvidal NOTAT NTNU S-sak 65/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.10.2016 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Merete Kvidal NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling ved NTNU kvalitetsprogram

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 Universitetet i Stavanger Styret US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 ephortesak: 10/3636 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø Møtedag: 25. november 2010 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 73/16 Styrets godtgjørelse - innspill til Kunnskapsdepartementet Saksnr: 16/03127-3 Saksansvarlig: Sonja Meyer, Underdirektør Møtedag:

Detaljer

Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak

Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Cj Sak nr.: 20V2. Møte: 29.11.12 Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak Det vises til sak 17/12, der det ble lagt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer