Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet"

Transkript

1 Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Produktivitet poliklinikker for barn og unge I nøkkeltallsrapporten er indikatorer på produktivitet på nasjonalt nivå, regionalt nivå og helseforetaksnivå publisert. I de følgende tabellene presenteres i tillegg tall for enkeltpoliklinikker. Det presenteres her indikatorer på produktivitet i poliklinikker for barn og unge. Tre indikatorer er sentrale: - antall tiltak - antall tiltak pasient - antall pasienter Tiltak sier mest om hvor mye pasientrettet arbeid hver enkelt behandler i gjennomsnitt utfører, mens pasienter behandler er et uttrykk for tilgjengelighet: I hvilken grad den pasientrettede aktiviteten er fordelt på mange pasienter - alternativt konsentrert om få pasienter som får omfattende behandling. Med menes antall årsverk totalt minus kategorien annet sonell (merkantilt sonell). For året er antall beregnet ved å ta gjennomsnittet for registrerte årsverk i og. Årsaken er at årsverkstall baserer seg på punkttellinger ved slutten av året, og ved endringer i løpet av året vil gjennomsnittet gi et bedre uttrykk for den faktiske årsverksinnsatsen. Fagårsverk for er beregnet på tilsvarende måte. Antall tiltak og behandlede pasienter er hentet fra pasientdata fra NPR. Antall tiltak omfatter direkte tiltak (pasient eller foresatte til stede) og indirekte tiltak (møter med samarbeidspartnere mm). Datagrunnlaget er nærmere beskrevet i vedlegget Pasientdata. Psykisk helsevern for barn og unge (PV2) under definisjoner og omtale av datagrunnlag på SAMDATAs hjemmeside ( Årsverksdata er innhentet av SSB og er nærmere beskrevet i Personell og døgnplasser. Psykisk helsevern (PV4). Flere forhold bør trekkes inn ved sammenlikning av produktivitet. Det bør blant annet tas hensyn til forskjeller i pasientsammensetning. En poliklinikk med spesialoppgave å drive utredning av en krevende pasientgruppe lar seg ikke uten videre sammenlikne med en poliklinikk med et generelt befolkningsansvar. En poliklinikk vil kunne fremstå som svært produktiv eller lite produktiv avhengig av hvilken av indikatorene som velges, noe som igjen kan være knyttet til pasientsammensetning. Ved bruk av enkle indikatorer bør derfor poliklinikker først og fremst sammenliknes med seg selv. Det er i tillegg viktig å være oppmerksom på at tallene for små behandlingsenheter er følsomme overfor vakanser og andre endringer i sonellinnsatsen. For sammenlikning mellom enheter kan det argumenteres for at helseforetak er mer egnet enn poliklinikk. 1

2 Tabell 1 Behandlede pasienter, tiltak og i poliklinikker psykisk helsevern for barn og unge. Institusjoner. og. pasienter pasienter tiltak tiltak Helse Sør-Øst RHF BUP polikl Askim BUP polikl Fredrikstad BUP polikl Halden BUP polikl Moss BUP polikl Sarpsborg Ungdomspsyk poliklinikk Østfold Sykehuset Østfold HF Lillestrømklinikken, avd BUP Grorud barne- og ungd.psyk polikl Jessheimklinikken BUP polikl Akershus universitetssykehus HF Psykiatrisk senter Bærum, BUP Psykiatrisk senter Asker, BUP Sykehuset Asker og Bærum HF BUP polikl Furuset BUP polikl Tøyen BUP poliklinikk Follo Aker universitetssykehus HF Barneavd for psyk helse, Ullevål Ungdomsavd for psyk helse, Ullevål BUP poliklinikk Nord BUP poliklinikk Syd Ullevål universitetssykehus HF Sh Innlandet HF, barne- og ungd.psyk Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Buskerud, BUPA Sykehuset i Buskerud HF

3 pasienter pasienter tiltak tiltak Hallingdal sjukestugu, BUP poli Ringerike sykehus, BUP poliklinikk Ringe Ringerike sykehus HF Kongsberg sykehus BUP polikl Notodden sykehus BUP Blefjell sykehus HF Psyk i Vestfold, BUP-avd Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset Telemark BUP DPS Vestmar, BUP poliklinikk Sykehuset i Telemark HF Barne- og ungd.psyk avd Arendal Barne- og ungd.psyk avd Kristiansand Sørlandet sykehus HF Mentalhygienisk rådgivningskontor Nic Waals institutt Direkte under Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Stavanger universitetssjukehus, BUPA Helse Stavanger HF BUP Helse Fonna Helse Fonna HF Haukeland univ.sykehus, BUP avd Voss sjukehus, BUP avd Helse Bergen HF

4 pasienter pasienter tiltak tiltak Førde BUP Nordfjord BUP Sogndal BUP Helse Førde HF Betanien BUP poliklinikk Direkte under Helse Vest RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Psyk helsev for barn og unge, H Sunnmøre Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal BUP Kristiansund sykehus BUP polikl Helse Nordmøre og Romsdal HF Barne- og ungd.psyk klinikk St. Olavs Hospital HF Sykehuset Levanger, BUP avd Sykehuset Namsos, BUP polikl Helse Nord-Trøndelag HF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Mosjøen BUP poliklinikk og familieavd Mo i Rana BUP polikl Sandnessjøen BUP polikl Helgelandssykehuset HF Rønvik, BUP avdeling BUP poli, Lofoten BUP poli, Vesterålen Nordlandssykehuset HF

5 pasienter pasienter tiltak tiltak Barne- og ungdomsklinikken, BUP Tromsø BUP Nord-Troms, Storslett Bup polikl Sør-Troms Narvik BUP polikl Senter for psyk helse Midt-Troms, BUP po Universitetssykeh. i Nord-Norge HF BUP polikl Alta BUP polikl Hammerfest BUP polikl Midt-Finnmark BUP polikl Øst-Finnmark Helse Finnmark HF Helse Nord RHF Landet

6 Tabell 2 Tiltak, tiltak pasient og pasienter i poliklinikker, psykisk helsevern for barn og unge. Institusjoner og. Tiltak Tiltak Tiltak pasient Tiltak pasient Pasienter Pasienter Helse Sør-Øst RHF BUP polikl Askim BUP polikl Fredrikstad BUP polikl Halden BUP polikl Moss BUP polikl Sarpsborg Ungdomspsyk poliklinikk Østfold Sykehuset Østfold HF Lillestrømklinikken, avd BUP Grorud barne- og ungd.psyk polikl Jessheimklinikken BUP polikl Akershus universitetssykehus HF Psykiatrisk senter Bærum, BUP Psykiatrisk senter Asker, BUP Sykehuset Asker og Bærum HF BUP polikl Furuset BUP polikl Tøyen BUP poliklinikk Follo Aker universitetssykehus HF Barneavd for psyk helse, Ullevål Ungdomsavd for psyk helse, Ullevål BUP poliklinikk Nord BUP poliklinikk Syd Ullevål universitetssykehus HF Sh Innlandet HF, barne- og ungd.psyk Sykehuset Innlandet HF

7 Tiltak Tiltak Tiltak pasient Tiltak pasient Pasienter Pasienter Sykehuset Buskerud, BUPA Sykehuset i Buskerud HF Hallingdal sjukestugu, BUP poli Ringerike sykehus, BUP poliklinikk Ringe Ringerike sykehus HF Kongsberg sykehus BUP polikl Notodden sykehus BUP Blefjell sykehus HF Psyk i Vestfold, BUP-avd Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset Telemark BUP DPS Vestmar, BUP poliklinikk Sykehuset i Telemark HF Barne- og ungd.psyk avd Arendal Barne- og ungd.psyk avd Kristiansand Sørlandet sykehus HF Mentalhygienisk rådgivningskontor Nic Waals institutt Direkte under Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Stavanger universitetssjukehus, BUPA Helse Stavanger HF BUP Helse Fonna Helse Fonna

8 Tiltak Tiltak Tiltak pasient Tiltak pasient Pasienter Pasienter Haukeland univ.sykehus, BUP avd Voss sjukehus, BUP avd Helse Bergen HF Førde BUP Nordfjord BUP Sogndal BUP Helse Førde HF Betanien BUP poliklinikk Direkte under Helse Vest RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Ps. h.v. for barn og unge, H Sunnmøre Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal BUP Kristiansund sykehus BUP polikl Helse Nordmøre og Romsdal HF Barne- og ungd.psyk klinikk St. Olavs Hospital HF Sykehuset Levanger, BUP avd Sykehuset Namsos, BUP polikl Helse Nord-Trøndelag HF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Mosjøen BUP poliklinikk og familieavd Mo i Rana BUP polikl Sandnessjøen BUP polikl Helgelandssykehuset HF

9 Tiltak Tiltak Tiltak pasient Tiltak pasient Pasienter Pasienter Rønvik, BUP avdeling BUP poli, Lofoten BUP poli, Vesterålen Nordlandssykehuset HF Barne- og ungdomsklinikken, BUP Tromsø BUP Nord-Troms, Storslett Bup polikl Sør-Troms Narvik BUP polikl Senter for psyk helse Midt-Troms, BUP po Universitetssykeh. i Nord-Norge HF BUP polikl Alta BUP polikl Hammerfest BUP polikl Midt-Finnmark BUP polikl Øst-Finnmark Helse Finnmark HF Helse Nord RHF Landet

10 Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren konsultasjoner beregnet for hver poliklinikk. Det er viktig å merke seg at jo mindre poliklinikkene er med hensyn til antall årsverk, jo større er variasjonen i antall konsultasjoner. Dette har sammenheng med flere forhold. For det første: For små enheter vil endringer i sonell fra et år til et annet som følge av lengre tids fravær eller avsluttede arbeidsforhold, slå spesielt sterk ut. For det andre: Små enheter kan bestå av spesialteam som ut fra sin funksjon må bruke svært lang tid på få pasienter og følgelig må ha lav produktivitet. Ved organisatoriske endringer hvor team med avvikende produktivitetsnivå skifter organisatorisk tilknytning, vil produktiviteten kunne endres for de berørte poliklinikkene uten at det har skjedd substansiell endring i virksomheten sett under ett. Ved organisatoriske endringer som involverer to helseforetak, vil produktiviteten tilsvarende kunne endres for begge helseforetak. Som følge av dette, er det grunn til å minne om at tallene som presenteres bør betraktes nettopp som indikatorer på produktivitet. 10

11 Tabell 3 og i poliklinikker for voksne. Institusjoner. og. Institusjoner Konsulta- sjoner Fagårsverk Fagårsverk Helse Sør-Øst RHF DPS Edwin Ruud ,3 16, DPS Fredrikstad ,8 25, DPS Halden/Sarpsborg ,6 32, DPS Moss ,1 28, Sykehuset Østfold HF ,9 101, Akershus Universitetssykehus ,9 5, Grorud DPS ,7 33, Jessheimklinikken DPS ,3 31, Lillestrømklinikken DPS ,6 54, Akershus universitetssykehus HF ,5 125, Blakstad sykehus ,9 6, Psykiatrisk senter Asker ,3 32, Psykiatrisk senter Bærum ,5 35, Sykehuset Asker og Bærum HF ,7 74, Aker universitetssykehus ,4 28, Alna DPS ,3 33, Folloklinikken ,1 52, Aker universitetssykehus HF ,9 113, Ullevål universitetssykehus ,1 28, Josefinegt DPS ,6 31, Søndre Oslo DPS ,3 41, Ullevål universitetssykehus HF ,0 100, Sykehuset Buskerud ,0 4, Drammen psyk senter ,2 53, Sykehuset i Buskerud HF ,2 58,

12 Institusjoner Konsulta- sjoner Konsulta- sjoner Fagårsverk Fagårsverk Hallingdal sjukestugu ,0 6, Ringerike sykehus ,4 23, Poliklinikken, Modum Bad ,3 6, Ringerike sykehus HF ,7 36, DPS Notodden/Seljord ,2 17, Kongsberg sykehus ,5 27, Blefjell sykehus HF ,7 44, Psykiatrien i Vestfold, Fylkesavdelingen ,2 36, Nordre Vestfold DPS ,6 60, Søndre Vestfold DPS ,3 43, Psykiatrien i Vestfold HF ,1 139, DPS Skien ,2 41, DPS Porsgrunn ,0 25, Kragerød sykehus DPS Vestmar ,9 18, Sykehuset i Telemark HF ,1 85, Sørlandet sykehus Arendal ,0 1, Sørlandet sykehus Kristiansand ,4 6, DPS Aust-Agder ,3 37, DPS Lister ,7 15, DPS Lovisenlund ,9 23, DPS Mandal ,2 12, DPS Solvang ,3 22, Sørlandet sykehus HF ,7 118, Diakonhjemmets sykehus ,2 8, DPS Vinderen ,8 40, Tøyen DPS ,0 62, Lovisenberg DPS ,8 26, Direkte under Helse Sør-Øst ,7 137, Helse Sør-Øst RHF , ,

13 Institusjoner Konsulta- sjoner Konsulta- sjoner Fagårsverk Fagårsverk Helse Vest Stavanger univ.sjukehus ,8 77, Dalane DPS ,5 15, Ryfylke DPS ,8 6, Sandnes DPS ,0 19, Sola DPS ,0 12, Stavanger DPS ,9 31, Helse Stavanger HF ,9 163, Haugesund sjukehus ,8 17, Folgefonn DPS ,6 13, Haugaland DPS ,8 35, Karmøy DPS ,0 2, Stord DPS ,2 13, Helse Fonna HF ,3 82, Haukeland univ.sjukehus ,2 13, Bjørgvin DPS ,1 53, Fjell og Årstad DPS ,9 33, Voss DPS ,6 6, Helse Bergen HF ,7 107, Helse Førde, Psykiatrisk klinikk ,2 30, Indre Sogn psykiatrisenter ,1 9, Nordfjord psykiatrisenter ,4 12, Helse Førde HF ,6 52, NKS Olaviken alderspsyk sykehus ,1 8, Betanien DPS ,8 17, Jæren DPS ,1 26, Solli sykehus ,2 14, Direkte under Helse Vest RHF ,2 67, Helse Vest RHF ,7 473,

14 Institusjoner Konsulta- sjoner Konsulta- sjoner Fagårsverk Fagårsverk Helse Midt-Norge RHF Ålesund sjukehus ,0 4, DPA, Helse Sunnmøre ,7 49, Helse Sunnmøre HF ,7 53, Molde sjukehus ,0 7, Helse Nordmøre og Romsdal DPA ,3 66, Helse Nordmøre og Romsdal HF ,3 74, St Olavs hospital ,0 23, Leistad DPS ,3 53, Orkdal DPS ,4 19, Tiller DPS ,6 32, Habiliteringstjenesten for voksne, St Ol ,4 24, St. Olavs Hospital HF ,8 153, Sykehuset Levanger ,6 39, Sykehuset Namsos ,3 25, DPS Kolvereid ,4 2, DPS Stjørdal ,6 10, Helse Nord-Trøndelag HF ,8 78, Helse Midt-Norge RHF ,6 358, Helse Nord RHF Psyk senter Mo i Rana ,6 13, Psyk senter Mosjøen ,3 9, Psyk senter Ytre Helgeland ,6 18, Helgelandssykehuset HF ,4 41, Nordlandssykehuset, Salten ,0 61, Vesterålen DPS ,7 16, Psyk poliklinikk Lofoten ,6 31, Nordlandssykehuset HF ,3 108,

15 Institusjoner Konsulta- sjoner Konsulta- sjoner Fagårsverk Fagårsverk Universitetssykehuset i Nord-Norge ,0 7, DPS Sør-Troms ,0 11, Ofoten psyk senter ,4 25, Psyk senter for Tromsø og omegn ,1 52, Senter for psyk helse Nord-Troms ,5 11, Senter for psyk helse, Midt-Troms ,5 19, Universitetssykeh. i Nord- Norge HF ,5 127, Senter for psyk helse, Midt- Finnmark ,7 13, Senter for psyk helse, Vest- Finnmark ,0 21, Senter for psyk helse, Øst-Finnmark ,6 14, Helse Finnmark HF ,2 49, Kløveråsen utredn. og komp.senter ,8 4, Direkte under Helse Nord RHF ,8 4, Helse Nord RHF ,2 331, Landet , , Datakilde: NPR og SSB 15

16 Kapasitetsutnyttelse i døgninstitusjoner for voksne Tabell 10.3 og 10.4 gir en oversikt over indikatorer for kapasitetsutnytting i døgnvirksomhet på henholdsvis helseforetaks- og institusjonsnivå. Man må være oppmerksom på at eventuell omorganisering innad eller på tvers av helseforetakene og institusjonene vil påvirke sammenlignbarheten mellom og (se også innledningsvis). Resultatene må følgelig tolkes med forsiktighet. Små absolutte endringer vil kunne gi store utslag målt i prosent ved små enheter. På institusjonsnivå presenteres derfor absolutte tall for 2005 og. 16

17 Tabell 4 Kapasitetsutnytting ved døgninstitusjoner i psykisk helsevern for voksne. og endring fra RHF/HF/Inst Personellfaktor Behandlerfaktor Utskr årsverk Beleggsprosent Pst endr Pst endr Pst endr Sykehuset Østfold 3,2-16,4 2,1 22,0 5,1 42, DPS Halden/Sarpsborg 2,6 50,7 1,2 17,8 3,3-38, DPS Moss 3,0 78,2 1,3 20,6 3,4-34, DPS Fredrikstad 1,8 27,7 0,8-4,4 3,7-18, DPS Edwin Ruud 2,4 46,1 1,3 28,4 4,5-18, Sykehuset Østfold HF 2,8-1,6 1,6 18,2 4,6 15, Akershus Universitetssykehus 3,3-1,9 2,1-12,8 3,8 5, Lillestrømklinikken DPS 2,4 2,1 1,4-2,2 3,8 71, Jessheimklinikken DPS 1,8-3,6 0,8-22,7 2,7 16, Grorud DPS 3,6-2,1 2,1-11,1 2,9 74, Akershus universitetsykehus HF 2,8-1,7 1,7-12,6 3,7 15, Blakstad sykehus 3,7 0,3 1,5-5,4 2,3 10, Psykiatrisk senter Bærum 2,6 30,0 1,9 24,0 1,8-26, Psykiatrisk senter Asker 1,4-9,6 0,8-13,8 1,8 12, Sykehuset Asker og Bærum HF 2,9-2,5 1,4-2,2 2,2 4, Aker universitetssykehus 4,4-0,7 2,4 3,6 2,0-4, Alna DPS 10,6 76,4 5,3 62,7 2,8-54, Folloklinikken 5,3 41,4 2,1 26,5 3,5-12,7 74 Aker universitetsykehus HF 4,8 9,2 2,5 10,1 2,3-9, Sykehuset Innlandet 4,0 7,3 2,2 6,8 2,4-16, Ullevål universitetssykehus 5,8 1,9 2,2 1,3 1,2-3, DPS Tynset 4,8 16,4 2,1 5,6 1,9-19, DPS Kongsvinger 3,1 51,8 1,3 39,6 2,4-37, Josefinegt DPS 1,8-12,7 0,7-10,6 2,7-3, Søndre Oslo DPS 2,2 6,6 1,4 2,9 5,6 14, DPS Gjøvik 3,1 53,2 1,8 57,3 4,0-33, DPS Lillehammer 3,3 9,1 1,3 17,3 3,6-1, Bymisjonens psyk døgnrehab 0,6-16,2 0,4-14,0 1,1 54, Solbu ettervernshjem 0,8 3,0 0,7-11,7 0,6-42, Ullevål universitetsykehus HF 4,2-2,2 1,6-2,7 1,5-2, Sykehuset Innlandet HF 3,7 16,9 2,0 16,8 2,7-19, Helse Sør-Øst RHF 3,3 6,4 1,8 7,6 3,3-2,

18 RHF/HF/Inst Personellfaktor Behandlerfaktor Utskr årsverk Beleggsprosent Pst endr Pst endr Pst endr DPS Notodden/Seljord 3,5 7,1 1,7 9,5 3,3-3, Kongsberg sykehus 4,0 5,8 2,0 16,1 3,5-4, Blefjell sykehus HF 3,7 7,0 1,8 12,2 3,4-3, Psykiatrien i Vestfold, Fylkesavdelingen 3,9 0,9 2,5-4,1 4,8 10, Søndre Vestfold DPS 3,2 1,5 1,4-2,2 2,5 8, Nordre Vestfold DPS 2,7 16,7 1,3 8,4 5,0 72, Psykiatrien i Vestfold HF 3,4-0,5 1,9-4,1 4,4 13, Sykehuset Telemark 2,6 18,6 1,6 48,1 3,7 21, DPS Skien 2,3 22,3 1,1 39,2 6,7-9, Sykehuset i Telemark HF 2,5 19,0 1,5 46,8 4,1 13, Sørlandet sykehus Kristiansand 3,5 9,9 2,0-0,1 4,6-21, Sørlandet sykehus Arendal 5,1 15,3 3,3-1,9 4,9-8, DPS Lovisenlund 2,6 6,6 0,9-14,4 6,8-8, DPS Solvang 2,8 13,3 1,4 58,0 7,5-15, DPS Mandal 3,2 24,5 1,4 23,3 4,3-17, DPS Lister 2,9-0,9 1,6 0,5 5,4 9, DPS Aust-Agder 2,6 1,0 1,4 7,7 7,7 5, Sørlandet sykehus HF 3,4 11,2 1,9 5,6 5,5-11, Oslo Hospital 2,4-0,9 1,6-4,4 1,6-1, Modum Bad 1,7 1,8 1,0-1,4 8,7-0, Diakonhjemmets sykehus 3,3 9,6 1,7 12,8 4,4-0, Lovisenberg diakonale sykehus 3,5 8,5 2,2 8,5 4,5-19, Tøyen DPS 2,2 44,5 1,4 33,1 12,0 8, DPS Vinderen 2,3 45,8 1,2 22,8 4,1-25, Manifestsenteret 2,6 16,7 1,4 29,6 0,8-12, Grefsenlia BOB 2,3 0,0 0,8 7,8 0,7 52, Furukollen psykiatriske senter 2,4-0,8 0,7 12,2 0,1-38, Skjelfoss psyk senter 1,3 4,0 0,7 9,4 0,3 52, Direkte under Helse Sør-Øst RHF 2,7 14,0 1,5 12,2 3,8-10, Direkte under staten 1,7 1,8 1,0-1,4 8,7-0, Sykehuset Buskerud 4,2 4,3 2,8 26,4 3,3 0, Drammen psyk senter 3,6 13,3 2,0 0,8 3,2-10, Sykehuset Buskerud HF 4,0 7,4 2,5 17,7 3,3-3,

19 RHF/HF/Inst Personellfaktor Behandlerfaktor Utskr årsverk Beleggsprosent Pst endr Pst endr Pst endr Ringerike sykehus 2,9 22,9 1,5 61,9 3,0-17, Hallingdal sjukestugu 3,4 43,3 2,0 71,6 3,8-9, Ringerike sykehus HF 3,0 28,7 1,6 63,6 3,3-14, Stavanger univ.sjukehus 3,5 14,4 2,5 10,6 3,7-3, Stavanger DPS 2,2-8,2 1,0-4,7 3,6-2, Sandnes DPS 2,0-16,3 1,2-16,3 5,1 8, Dalane DPS 2,1 29,6 1,3 48,3 3,5-33, Ryfylke DPS 2,2 8,1 1,5 24,9 2,8 26, Sola DPS 3,2 2,3 4,9 72 Helse Stavanger HF 3,0 11,0 2,0 11,4 3,8-1, Valen sjukehus 3,5-0,2 1,2-2,0 1,2 24, Haugesund sjukehus 3,1 9,4 2,3 16,3 6,5 5, Stord DPS 2,4 29,8 1,0 3,3 4,4-5, Haugaland DPS 3,7 3,2 2,1-2,7 7,9 29, Folgefonn DPS 2,4 5,8 0,9-14,4 4,3 7, Karmøy DPS 3,1 28,8 1,9 41,9 5,7-16, Helse Fonna 3,2 6,5 1,5 4,7 3,9 12, Haukeland univ.sjukehus 3,2-6,0 2,2-0,8 3,3 8, Askviknes voksenpsyk senter 2,0 9,8 0,9 13,3 2,6-9, Bjørgvin DPS 2,2 6,2 1,3 1,2 3,3 22, Fjell og Årstad DPS 2,0 0,7 1,4 10,2 4,7 4, Helse Bergen HF 2,7-2,3 1,8 1,4 3,4 9, Helse Førde, Psykiatrisk klinikk 3,7 4,7 1,8 1,8 3,0-8, Indre Sogn psykiatrisenter 3,9 2,8 2,1 2,4 2,8 12, Nordfjord psykiatrisenter 2,6-13,4 1,4 1,8 4,0 1, Helse Førde HF 3,5 0,6 1,7 1,4 3,1-3, NKS Olaviken alderspsyk sykehus 3,8 2,4 1,8-2,8 1,9 12, Voss DPS, NKS Bjørkeli 2,4-5,3 1,4-4,7 2,8-30, Solli sykehus 2,9 20,0 2,0 19,7 4,0-24, Jæren DPS 3,6 31,9 1,9 20,0 5,9 2, Betanien DPS 1,9-4,0 1,6 6,1 6,7-0, Direkte under Helse Vest RHF 3,0 12,3 1,8 9,3 4,2-9, Helse Vest RHF 3,0 4,4 1,8 5,7 3,7 2,

20 RHF/HF/Inst Personellfaktor Behandlerfaktor Utskr årsverk Beleggsprosent Pst endr Pst endr Pst endr Ålesund sjukehus 3,3-2,3 2,4-1,3 7,1 12, DPA, Helse Sunnmøre 2,0-1,3 1,1-1,4 6,6 9, Helse Sunnmøre HF 2,6-2,5 1,7-2,1 6,9 10, Molde sjukehus 4,2-3,2 2,0-7,5 3,0-5, Helse Nordmøre og Romsdal DPA 2,1-25,6 1,1-34,2 6,6 84, Helse Nordmøre og Romsdal HF 3,4-8,4 1,6-16,0 3,9 16, St Olavs hospital 4,2 6,7 2,5 7,9 3,1-0, Orkdal DPS 2,7 16,3 1,3 9,0 5,6 11, Tiller DPS 2,8 0,0 1,9 1,0 5,7 18, Leistad DPS 2,5 11,4 1,8 16,5 3,6-5, Betania Malvik 1,7-2,0 1,2 56,8 2,1-20, St. Olavs Hospital HF 3,4 5,2 2,1 8,0 3,6 4, Sykehuset Namsos 4,8 40,1 2,9 30,4 3,9-8, Sykehuset Levanger 4,6 24,0 2,7 4,8 3,8-8, DPS Stjørdal 3,0-1,2 1,9 2,2 4,7 20, DPS Kolvereid 4,1 23,3 2,2 23,1 2,4-33, Betania psyk senter Sparbu 1,8 2,5 1,1 32,3 6,0-6, Helse Nord-Trøndelag HF 4,0 24,7 2,4 15,3 4,0-8, Helse Midt-Norge RHF 3,4 4,0 2,0 2,8 4,1 6, Psyk senter Mo i Rana 3,0 5,3 1,9-11,4 2,5-22, Psyk senter Mosjøen 3,5 11,3 2,2 21,7 3,6-20, Helgelandssykehuset HF 3,3 8,7 2,1 7,2 3,2-21, Nordlandssykehuset, Salten 2,8 0,8 1,6-11,8 3,3 3, Vesterålen DPS 5,1 2,5 2,8-13,0 6,3 38, Nordlandsykehuset HF 3,0 0,8 1,7-12,1 3,7 8, Universitetssykehuset i Nord-Norge 4,7 12,4 3,0-0,9 2,6-13, Senter for psyk helse Nord-Troms 6,6 31,7 4,5 42,6 2,4-16, Senter for psyk helse, Midt-Troms 3,7 5,2 1,3-3,2 4,6-28, Psyk senter for Tromsø og omegn 4,0-4,5 1,9-35,2 7,1 1, Ofoten psyk senter 5,6 32,6 3,1 28,5 7,8-0, DPS Sør-Troms 5,4 32,6 3,7 5,3 5,3-14, Universitetsykehuset i Nord-Norge HF 4,6 10,6 2,8-5,9 4,0-6,

21 RHF/HF/Inst Personellfaktor Behandlerfaktor Utskr årsverk Beleggsprosent Pst endr Pst endr Pst endr Senter for psyk helse, Midt-Finnmark 3,0-22,8 1,6-22,8 9,1 23, Senter for psyk helse, Øst-Finnmark 3,3-23,0 1,7-14,8 5,3 58, Senter for psyk helse, Vest-Finnmark 4,3 68,9 2,7 110,2 3,7-30, Helse Finnmark HF 3,6 7,6 2,1 23,6 5,3 8, Viken senter for psykiatri og sjelesorg 3,3 1,9 4,5 56 Kløveråsen utredn. og komp.senter 10,4 8,9 4,3-15,1 1,7-26, Direkte under Helse Nord RHF 4,3-54,5 2,3-55,6 3,6 52, Helse Nord RHF 3,8 6,2 2,2-5,8 4,0-0, totalt 3,3 5,7 1,8 5,2 3,6-0,

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Innholdsfortegnelse Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...1 Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Tabeller på helseforetaksnivå 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt... 2 6 Tilleggstabeller til kapittel

Detaljer

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Vedleggsrapport Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Heidi Jensberg (red.) Linda Midttun, Kjartan Sarheim Anthun, Johan Håkon Bjørngaard, Vidar Halsteinli,

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne

Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne PG2 Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for voksne. 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Antall utskr fra

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret nr 3-2009 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspykiatriske sentre i 2008. Institusjonsresultater.

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater.

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport 6 2008 fra Kunnskapssenteret Tittel Brukererfaringer med poliklinikker for voksne

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF

Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Statistikkåret 2015 Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF 12 993467049 879594162 Oslo universitetssykehus HF, Rusbehandling Aker, Avd avgift 1 og 2 Tverrfaglig

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 2015 Health region 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 12 993467049 879594162

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Landets kontrollkommisjoner

Landets kontrollkommisjoner Landets kontrollkommisjoner Fylke Kontrollkommisjon for Navn på enheter Leder Østfold Østfold I Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Asbjørn Bøe Østfold II Åsebråten Barnepsykiatrisk Klinikk John Grimstad

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Tromsø;Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);Universitetet

Detaljer

Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48

Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48 Fylke 56 totalt Østfold 3 Østfold I Kontrollkommisjon for Navn på enheter Funksjon Fornavn Etternavn Telefon 1 Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48 Østfold II Leder Kjerstin

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/09

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

IS-1926 Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2010 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

IS-1926 Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2010 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre IS-96 Rapport Distriktspsykiatriske tjenester 00 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Heftets tittel: Distriktspsykiatriske tjenester 00. Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Detaljer

IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008. Norsk pasientregister

IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008. Norsk pasientregister IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008 Norsk pasientregister 1 Heftets tittel: Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008 Utgitt: 09/2009 Bestillingsnummer: IS-1749 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 590 Telefaks: 93 70 800 Rapport /08 ISBN 978-8-4-045-6 ISSN 080-4979 SINTEF Helse

Detaljer

Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Rapport IS-2027 Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Utgitt: Oktober 2012 Bestillingsnummer: IS-2027 ISBN-nr. 978-82-8081-270-4 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 27 Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4 259 Telefaks: 932 7 8 Rapport 2/8 ISBN 978-82-14-4511-6 ISSN 82-4979 SINTEF Helse

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF.

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF. Tabell 8.17 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dag- og døgnopphold i. -områder i Øst. 2004. Østfold Asker og Bærum Akershus univ.sh. Ullevål og Aker Innlandet Andre i

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer

Status investeringer

Status investeringer Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Helse Norge Øystein Jensen

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/09 ISBN

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan Andreas Moan Rådgiver dr.med. Kapasitet i spesialisthelsetjenesten Stor vekst i poliklinisk aktivitet Relativt uendret

Detaljer

Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse

Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 4-2008 (PasOpp-rapport) Nasjonalt

Detaljer

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Hva har vi oppnådd og hva har vi lært? Lene Granly, psykologspesialist/ TF-CBT-konsulent TF-CBT-KONFERANSEN januar 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 klinikker

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN Oppsummering fra presentasjon på MFR seminar for fødeinstitusjonene i Bergen 17.11 2010 Stein Emil Vollset, avdelingsdirektør, Medisinsk fødselsregister,

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Hva har opptrappingsplanen bidratt til?

Hva har opptrappingsplanen bidratt til? Hva har opptrappingsplanen bidratt til? Har man fått til det som ble lovet? Johan Håkon Bjørngaard, SINTEF Helse Helse 1 Tema Mål i opptrappingsplanen kvantitative mål Det psykiske helsevernet for voksne

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling SINTEF A11381 RAPPORT Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling Ragnild Bremnes og Heidi Jensberg SINTEF Helsetjenesteforskning Mars

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2013. Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2013. Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Rapport Distriktspsykiatriske tjenester 2013 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Utgitt: November 2014 Bestillingsnummer: IS-2235 ISBN: 978-82-8081-338-1 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene?

10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene? 10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene? Per Bernhard Pedersen Sammendrag I kapitlet undersøkes om vi har fått en desentralisering av tjenestene til voksne, i tråd

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Fylkeskonferanse LO Telemark 14. mars 2008 Statssekretær Rigmor Aaserud Soria Moria Alle skal ha tilgang til

Detaljer

Avbrudd i behandling i TSB

Avbrudd i behandling i TSB Avbrudd i i TSB Behandlingssted Andel pasienter med avbrudd i Hele landet 9,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 5,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 0,0 3 _UP_Akershus universitetssykehus, avd. rus og avhengighet

Detaljer

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Forbruk av antibiotika 2012 2. tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Helse Nord RHF Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100

Detaljer

Samhandlingsmøte Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger

Samhandlingsmøte Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger Samhandlingsmøte 11.06.2012 Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger PSYKIATRISK KLINIKK 5 timer 2005 1980 En klinikk 2003 Antall behandlede Antall pasientkontakter Psykiatrisk

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer