Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato Seljord kommune - kontrollutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget"

Transkript

1 Vår ref. 15/ /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet Dersom de ikkje kan møte må det snarast meldast ifrå til sekretær for, på e-post: eller tlf Vara møter berre etter eiga innkalling. Vedlagt følgjer sakene 5/15-9/15 for Helge Kasland Leiar Line Bosnes Hegna Sekretær for Temark Postboks BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto:

2 Sakliste for Seljord kommune - kontrollutvalget Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 5/15 15/549 ÅRSREKNESKAPET 2014 FOR SELJORD KOMMUNE 6/15 15/553 SKATTEOPPKREVJARENS ÅRSRAPPORT ORIENTERING 7/15 15/550 FOLKEVALDE SI TEIEPLIKT VED LUKKING AV MØTER 8/15 15/551 BESTILLING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSROSJEKT - RULLERING AV PLANEN 9/15 15/554 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER

3 Sak nr. 5/15 ÅRSREKNESKAPET 2014 FOR SELJORD KOMMUNE Arkivsaksnr.: 15/549 Arkivkode: 210 Saksbehandler: Line Bosnes Behandling i: 5/15 Seljord kommune - kontrollutvalget Forslag til vedtak Kontrollutvalet si uttale til Seljord kommune sitt årsrekneskap for 2014: Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapen og årsmeldinga for 2014 i Seljord kommune. Årsrekneskapen for Seljord kommune viser eit netto driftsresultat på kr og eit mindreforbruk på kr Utvalet baserer si handsaming på revisjonen sitt arbeid, melding frå revisjon, nummerert brev og rapport til. Kontrollutvalet viser til rapport til, der revisor meiner at årsrekneskapen er avlagt i samsvar med lov og forskrifter og gir uttrykk for kommunen si økonomiske stilling pr , og at rekneskapen er i samsvar med god kommunal rekneskapskikk i Noreg. Kontrollutvalet tilrår at årsrekneskapen for 2014 godkjennast. Kommunen bør skjerpe rutinene slik at årsrekneskapet og årsmelding i dei komande åra leverast innan dei lovpålagte fristane. Uttala sendast til kommunestyret. Kopi av uttala sendast formannskapet. Saksopplysningar I henhold til Forskrift om kontrollutvalg 7 skal gi ei uttale til kommunens årsrekneskap til kommunestyret før det vedtas. I følge Forskrift om årsrekneskap og årsmelding 10 skal kommunens årsmelding leggast fram for før det gir si uttale. Kopi av denne utala skal sendast formannskapet før formannskapet avgir tilråding om årsrekneskapet til kommunestyret. Fristen for å avlegge årsrekneskapet er Årsrekneskapet til Seljord kommune vart delvis framlagt , noter til årsrekneskapen blei framlagt Fristen for å avlegge årsmeldinga er 31.03, årsmeldinga til Seljord kommune vart lagt fram Sak 5/15 Side 3 av 10

4 Sak 5/15 Telemark kommunerevisjon skal avlegge revisjonsberetning seinast 15. april. Dette var ikkje mogleg, så derfor sendte revisor eit nummerert brev nr 6 og brev til kommunen om for seint avlagt årsrekneskap og årsmelding, datert Revisor avla endeleg melding Revisor har også laget en revisjonsrapport til datert Desse overnevnte dokumenta dannar grunnlaget for si uttale. Trykt årsrekneskap og rådmannens årsmelding sendast ut direkte frå administrasjonen. Revisjonsmeldinga, nummerert brev og revisjonsrapporten til følgjer som vedlegg i saka. Rådmann og/eller den han sender kommer i møtet og orienterer om årsmelding og årsrekneskap 2014 for Seljord kommune. Kontrollutvalet skal avgi uttale om rekneskapet til kommunestyret med kopi til formannskapet. Denne uttala skal ligge ved saka ved handsaming i kommunestyret. Vedlegg: Kommuneregnskap og årsmelding 2014 for Seljord kommune sendast ut direkte frå kommunen Revisjonsmelding for 2014 og nummerert brev nr.6 Revisors rapport til kontrollutvalget om årsrekneskapet for Side 4 av 10

5 Sak nr. 6/15 SKATTEOPPKREVJARENS ÅRSRAPPORT ORIENTERING Arkivsaksnr.: 15/553 Arkivkode: 210 Saksbehandler: Line Bosnes Behandling i: 6/15 Seljord kommune - kontrollutvalget Forslag til vedtak Saka tas til orientering. Saksopplysningar Skatteoppkrevjaren sitt årsrekneskap og årsrapport for 2014 blir lagt fram for til orientering. Vedlegg: Skatteoppkrevjaren sitt årsrekneskap og årsrapport 2014 Sak 6/15 Side 5 av 10

6 Sak nr. 7/15 FOLKEVALGTES TEIEPLIKT VED LUKKING AV MØTER Arkivsaksnr.: 15/550 Arkivkode: 033 Saksbehandler: Line Bosnes Behandling i: 7/15 Seljord kommune - kontrollutvalget Forslag til vedtak Saka tas til orientering. Saksopplysningar Ei undersøking gjort av Stavanger Aftenblad publisert viste at i 106 av 140 undersøkte kommunar blei folkevalde pålagt generell teieplikt frå lukks møter. Aftenbladets undersøkingar avslører altså at over hundre kommunestyrer har regelverk som pålegg eller opnar for: At politikarar må holde tett om absolutt alt som seiast, debatterast eller forhandlas om i lukka møter. Å gje politikarane munnkurv i lukka møter etter behov, eller når det passar for eksempel ordføraren. Å hemmelegholde vedtaka som vert fatta i lukka møter. Å hemmelegholde dokumenta frå lukka møter. Alt dette er i strid med lova, så lenge det ikkje finnast ein konkret lovheimel for å unnta den aktuelle informasjonen frå offentleg innsyn. Alle landets fylker, med unntak av Oslo, har fleire kommunar som pålegg politikarane ulovleg teieplikt, eller der det kommunale regelverket på området er utydeleg. Det er grunnleggande i eit demokrati at ein skal kunne snakke om og debattere også dei vanskelige sakene. Dei ulovlege reglane skaper ein utryggleik som gjer at politikarane ikkje nyttar sin moglegheit til å ytre seg. Og dette er ei knebling det ikkje er grunnlag for i loven. Det er uheldig hvis politikarar trur dei må følge disse reglane. Da blir befolkninga snytt for masse informasjon, og dei som styrer, kan unndra mykje politikk frå kritikk og opposisjon. «- Vi bør få en lovbestemmelse om dette. I påvente av det, bør vi få et nytt rundskriv der det ikke bare fastslås at folkevalgte står fritt til å uttale seg om et hvilket som helst forhold som ikke er underlagt taushetsplikt ved lov. Det må også gis et absolutt forbud mot enhver form for kommunikasjonskontroll overfor de folkevalgte, sier professor Jan Fr. Bernt.» Sak 7/15 Side 6 av 10

7 Sak 7/15 Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte ut eit brev til alle kommunar, fylkeskommunar og KS der dei oppfordrar kommunane til å ta ein gjennomgang av sine reglement og foreta dei nødvendige endringane. Rådmannen blir bedt om å greie ut i møte for korleis Seljord kommune følger opp oppfordringa frå departementet, jf. brev av Vedlegg: 1) Brev fra KMD ) Presseklipp Stavanger Aftenblad og Side 7 av 10

8 Sak nr. 8/15 BESTILLING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSBROSJEKT - RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 15/551 Arkivkode: 217 Saksbehandler: Line Bosnes Behandling i: 8/15 Seljord kommune - kontrollutvalget Forslag til vedtak Kontrollutvalet rullerar plan for forvaltningsrevisjons og ber Telemark kommunerevisjons IKS starte opp forvaltningsprosjekt om: Førebygging utsette barn Følgande problemstillingar bør belysast: - Korleis jobbar kommunen med det førebyggande arbeidet med utsatt barn, i skule, barnehage og helsetenesta? - Kven har ansvaret for å følgje opp det førebyggande arbeidet i kommunen? Saksopplysningar Seljord kommune skal ha to forvaltningsrevisjonar i løpet av valgperioden. Kommunen har fått levert ein rapport om eigedomsforvaltninga i kommune. Opprinneleg skulle samhandlingsreforma vere neste prosjekt, men det blei avlyst då det var for tidleg å sette i gang dette prosjektet sett i høve til reforma sin oppstart. I plan for forvaltningsrevisjon er det tre prosjekt som er satt opp som aktuelle jf. overordna analyse. Det er: - Miljøarbeid - Offentleg anskaffingar - Førebygging - utsatt barn Miljøarbeid Overordna analyse viser at det kan vere risiko for at kommunen ikkje ivaretar sitt ansvar som miljømynde tilfredstillande. Det kan vere grunn til å sjå korleis dette blir gjort i Seljord. Samstundes kan det vere naturleg å sjå på kva kommunen gjer for å gjere si eiga drift miljøvenleg, t.d. ved oppfylling av mål i klima- og energiplan og «grøne» innkjøp. Sak 8/15 Side 8 av 10

9 Sak 8/15 Offentleg anskaffingar Overordna analyse viser at det kan vere risiko knytt til praktisering av innkjøpsregelverket. Det kan vere grunn til å sjå om kommunen har betra sin praksis på dette området og no gjer innkjøp i samsvar med regelverket og om kommunen er lojale til inngåtte rammeavtalar. Førebygging utsette barn - I følgje fylkesmannen sin tilstandsrapport for 2011 har Telemark særlege utfordringar knytt til oppvekstvilkåra til barn og unge. Mange barn og unge har behov for tiltak og tenester frå fleire instansar. En sentral føresetnad for å lykkast med førebygging er tverrfaglig og tverretatleg samarbeid. Det er en generell risiko for at kommunen ikkje arbeider godt nok med førebyggande tiltak for barne og unge. Kommunane i Vest-Telemark samarbeider om barnevern. Når tenestene er organisert og lokalisert utanfor kommunen kan avstanden bli stor, og det kan gjere at risiko knytt til fokus på temaet og kommunen sitt ansvar for oppfølging. Spørsmålet ein kan stille seg er om kommunen jobbar godt nok med førebygging i forhold til utsette barn, slik at sakene ikkje endar opp som barnevernsaker. Sekretariatet vurderer det som nyttig og aktuelt å sjå på korleis Seljord kommune ivaretar sitt ansvar for forebygging i fht utsette barn. Korleis jobbar skule, barnehage og helsetenesta med førebygging av utsatt barn. Kven har ansvaret for å følgje opp dette arbeidet i kommunen og korleis er samhandlinga med barnevernet. Sekretariatet tilrår å bestille dette prosjektet. Vedlegg: Overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon Side 9 av 10

10 Sak nr. 9/15 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER Arkivsaksnr.: 15/554 Arkivkode: 033 Saksbehandler: Line Bosnes Behandling i: 9/15 Seljord kommune - kontrollutvalget Forslag til vedtak Saksopplysningar Neste møte Eventuelt Sak 9/15 Side 10 av 10

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF 1 Namn og heimel Føretaket sitt namn er Luster bad KF. Føretaket er oppretta med heimel i kommunelova kap. 11, jf vedlegg til vedtektene. 2 Lokalisering Forretningskontoret

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3:8 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Postboks 3563 / / 07367

Postboks 3563 / / 07367 Bø kommune Teknisk eining Buskerud Fylkeskommune U ) Iii: l Postboks 3563 / / 07367 3007DRAMMEN 7/O Dykkar ref: Vár ref: Saksbehandlar: Arkivkode: Dato: 2014/2367-2 14/43-127 DagOddvarMyrvang, 35059183

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer