Jane Mounteney Siv-Elin Leirvåg HØST 2003 TIL VÅR HOVEDFUNN Ingen endring i det totale salget av alkohol

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jane Mounteney Siv-Elin Leirvåg HØST 2003 TIL VÅR 2004. HOVEDFUNN Ingen endring i det totale salget av alkohol"

Transkript

1 HØST 2003 TIL VÅR 2004 HOVEDFUNN Ingen endring i det totale salget av alkohol Ingen store endringer når det gjelder flertallet av rusmidler Fortsatt en økende bruk og tilgjengelighet av cannabis En liten økning i tilgjengeligheten av amfetamin En økning i bruk og tilgjengelighet av anabole steroider Fortsatt en økende bruk og tilgjengelighet av Temgesic RUSTRENDER I BERGEN FØRE VAR NR.3. MAI 2004 FØRE VAR Jane Mounteney Siv-Elin Leirvåg STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE

2 Stiftelsen Bergensklinikkene har gleden av å presentere Føre Var-rapporten om rustrender i Bergen for perioden oktober 2003 til mars Dette er den tredje Føre Var-rapporten siden Stiftelsen Bergensklinikkene startet med overvåking av rustrender i Bergen våren Det er spennende å se hvordan Føre Var-systemet i Bergen har utviklet seg lokalt og samtidig spredt seg til andre norske byer. Et resultat av denne positive utviklingen er at den foreliggende rapporten baserer seg på i alt 40 forskjellige kilder som bidrar til å gi et bilde av hvordan russituasjonen i Bergen har vært i denne perioden. Stiftelsen Bergensklinikkene ønsker å ha en toveis kommunikasjon med ulike instanser og institusjoner i Bergen, og håper at Føre Var-rapportene og arbeidet rundt disse kan bidra til dette. Samtidig ønsker Stiftelsen Bergensklinikkene å kunne bidra til å gi oppdatert informasjon om bruk og tendenser for rusbruk, og støtte opp om evidensbasert praksis i rusfeltet. Føre Var-rapporten hadde ikke vært en realitet uten all den positive interesse og engasjement blant bidragsyterne. Stiftelsen Bergensklinikkene ønsker derfor å rette en stor takk til alle informanter, både ungdommer, fagpersoner og andre deltagere, samt til institusjoner og instanser som har bidratt med viktige informasjon og materiale. Erling Pedersen Adm.direktør Stiftelsen Bergensklinikkene Mai 2004

3 Hva er Føre Var? Hvem er rapporten for? Føre Var er et prosjekt ved Stiftelsen Bergensklinikkene som har som målsetting å etablere et vidt system som er i stand til å gi en rask og pålitelig identifikasjon, overvåking og rapportering av lokale trender i forhold til tilgjenglighet og bruk av rusmidler i Bergen. Dette forsøker vi å oppnå ved å: Innhente og sammenholde data vedrørende rusmiddelsituasjonen i Bergen Utvikle nye informasjonskilder ved behov Analysere og rapportere om lokale rustrender hver sjette måned Målgruppen for denne rapporten er hovedsakelig politikere, virksomheter og fagpersoner som arbeider innenfor rusfeltet i Bergen. Rapporten kan imidlertid også være interessant for forskere og andre som arbeider med rusmiddelmisbrukere og rusproblematikk. Fordeler med Føre Var-prosjektet Prosessen Tidlig informasjon om rustrender gir muligheter for tidligere intervensjon. Lokal overvåking kan spesielt hjelpe til med å: Identifisere nye og oppblomstrende trender på et tidlig tidspunkt Fremskaffe mer dybdeinformasjon om rus til bruk for fagfeltet og politiske miljøer For å etablere et pålitelig og nøyaktig bilde av rusbruken i Bergen sees ulike rusrelaterte data i sammenheng, både kvalitative og kvantitative. Indikatorene som benyttes er: 28 rutineindikatorer. Dette er statistikk, som alkoholsalgstall, behandlingsdata og tall fra kriminal- og fengselsvesenet. 12 leading edge indikatorer. Disse kommer fra kilder som internettsider, ungdomsmedier, lokalaviser og nøkkelinformanter. De er ikke like pålitelige, men gir rask rapportering. Litt om nøkkelinformantene Føre Var-prosjektet har 27 anonyme nøkkelinformanter som er utvalgt på grunn av deres ekspertkunnskap om rusbruk i Bergen. Informantene består av fagfolk, personer som er tett på ulike ungdomskulturer, eksempelvis discjockeyer og baransatte, og rusmiddelmisbrukere selv. De rapporterer ved å besvare et spørreskjema hver sjette måned og intervjues en gang i året. Hva er nytt med rapport Nr. 3? I denne rapporten har vi foretatt noen endringer på bakgrunn av en intern evaluering og vi har inkludert flere informasjonskilder. Vi har også denne gangen to nye spesialfokus. Det ene er et sammendrag av funnene fra første Føre Varprosjektet i Oslo sommer/høst 2003, mens det andre fokuserer på alkoholtrendene i Bergen i løpet av de to siste årene.

4 Føre Var kilder mai 2004 Nøkkelinformantpanel FØRE VAR Rapport mai 2004 Rutinedata Beslagdata Behandlingsdata Alkoholsalg Urinprøver Sprøyteutdeling Arrester Overdoser Aids/Hepatitt C Internett Lokale medier og ungdomsmedier Spesialfokus Hovedfunn fra høst 2003 til vår 2004 Ingen endring i dettotale salgetav alkohol Ingen store endringer når detgjelder flertalletav rusmidler Fortsatt en økende bruk og tilgjengelighet av cannabis En liten økning i tilgjengeligheten av amfetamin En økning i bruk og tilgjengelighet av anabole steroider Fortsatt en økende bruk og tilgjengelighet av Temgesic Sammendrag av funn fra nøkkelinformantene og rutinekilder viser: Ingen endring i dettotale salgetav alkohol Salgstall for alkohol er en relativt sterk indikator for alkoholkonsum, og viktige kilder viste samlet sett ingen endring i alkoholsalget i løpet av de siste 6 månedene. To av alkoholsalgskildene viste en liten økning, mens to andre kilder rapporterte om en liten nedgang i denne perioden. Dagligvarekjeden Coop viste at de hadde hatt en nedgang i salget av rusbrus og cider. Også for Hansa Borg Bryggerier har det vært en nedgang i salget for alle alkoholtyper, foruten sterkøl og alkoholfritt. Data fra Vinmonopolet viste at de har hatt en økning i salget for alle alkoholtyper, men størst var salget for øl da det var sesong for juleøl. Nøkkelinformantene rapporterte om ingen endring i konsum av alkohol. Alkoholtrender? I spesialfokuset ser vi på alkoholtrendene i Bergen over en toårsperiode. Oppsummert kan en si: Ser en på dataene år for år ser det ut til at trenden har vært en liten økning i alkoholsalget i Bergen - noe som samsvarer med en større nasjonal trend. Det foreligger sesongbetonte svingninger for alkoholsaget. Vinmonopolet og Vectura selger mer alkohol i perioden oktober til mars, mens Hansa Borg Bryggerier og Coop selger mer i perioden april til september. Det er en rekke faktorer som spiller inn på alkoholkonsumet i Bergen, det kan være alt fra værforhold, til avgiftspolitikk og uforutsette episoder som eksempelvis metanolsaken.

5 Ingen store endringer når detgjelder flertalletav rusmidler Generelt har rusbildet vært stabilt i Bergen i løpet av de siste seks månedene. Alkohol, cannabis og Rohypnol er fortsatt de tre mest brukte rusmidlene i henhold til nøkkelinformantene i løpet av den siste seksmånedersperioden. Bruk og tilgjengelighet av alkohol, kokain, LSD, fleinsopp, heroin, metadon og Rohypnol ser ut til å være relativt stabil. Politi og tolletaten har beslaglagt større mengder LSD denne gangen, men ingen andre data støtter opp om at det er en økende bruk av dette rusmiddelet. Nøkkelinformantene rapporterte også denne perioden om en økning i misbruk og tilgjengelighet for Subutex. En rekke andre legemidler ble brukt og her var Stesolid det legemiddelet som oftest ble rapportert. Fortsatt en økende bruk og tilgjengelighet av cannabis Funn fra nøkkelinformantene viste at det også i denne perioden har vært en liten økning i både bruk og tilgjengelighet av cannabis. Dette fortsetter etter en rapportering om økende bruk fra de foregående periodene. En rekke rutinedatakilder viste også en økning i cannabis. Hordaland politikammer og Bergen fengsel viste en økning i antall beslag og mengde som ble beslaglagt, RUStelefonen har hatt flere innringninger der samtalen omhandler cannabis, og Noabuse har hatt flere artikler som omhandler cannabis. En liten økning i tilgjengeligheten av amfetamin Politiet har gjort flere og større beslag av amfetamin i løpet av den siste seksmånedersperioden, mens tolletaten har beslaglagt litt mer amfetamin dette halvåret sammenlignet med foregående periode. Fengselet har også funnet mer amfetamin sammenlignet med sist periode. Informantene rappor-terte også at tilgjengeligheten på amfetamin har økt. En økning i bruk og tilgjengelighet av anabole steroider I perioden oktober 2003 til mars 2004 rapporterte både politiet og tolletaten om en økning i mengden og antall beslag av anabole steroider. Nøkkelinformantene rapporterte også om en gradvis økning i misbruk av anabole steroider. Informantene fra utelivsarenaen sa at anabole steroider var det tredje mest brukte rusmiddelet på denne arenaen i løpet av vinteren og våren Fortsatt økning i tilgjengelighet og bruk av Temgesic i risikomiljøer og blant tunge rusmiddelmisbrukere Et flertall av nøkkelinformantene fra risikomiljøer og blant tunge rusmiddelmisbrukere rapporterte om en fortsatt økning i misbruk av Temgesic i løpet av de siste seks månedene. Urinprøver fra Bergen fengsel indikerte også en økning i bruk av buprenorfin (virkestoffet i Subutex og Temgesic). Tolletaten har gjort litt større beslag av Temgesic denne perioden sammenlignet med foregående periode. Media har vært interesserte i forskrivning og Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i løpet av de siste seks månedene, spesielt tilknyttet arrangerte turer til Danmark for å få Subutex og leger i Bergen som forskriver Temgesic osv. Ingen endring i overdosedødsfall Politiet registrerer antall overdosedødsfall i Bergen kommune. I løpet av de siste seks månedene har seks personer dødd av overdose. Dette er det samme antall

6 personer som i perioden forut, dvs. april til september Det har vært en nedgang i antall rapporterte overdoseuttrykninger fra ambulansetjenesten i inneværende periode. Konklusjoner Det er interessant å registrere videreføringen av et antall bruksmønstre og tendenser som ble identifisert i Føre Var-rapporten fra november Dette gjelder spesielt indikasjonen om at den økende bruken av cannabis og av Temgesic har fortsatt inn i I henhold til nøkkelinformantene er det fortsatt en økning i misbruk av Subutex, men det er lite rutinedata som støtter opp om dette. Mens tilgjengeligheten på Rohypnol på gatenivå ser ut til å variere er fortsatt bruken blant unge høy. Nøkkelinformantene rapporterer at Rohypnol var det tredje mest brukte rusmiddelet. Til slutt rapporteres det om en økende bruk av anabole steroider dette er den tredje økningen som er rapportert i løpet av fire Føre Var-rapporter. Føre Var er primært blitt etablert for å fremskaffe svar til spørsmålet: Hva skjer i henhold til bruk av rusmidler i Bergen? Og i etterkant av en rapport blir spørsmålet: Hvorfor? Hvorfor øker bruken av Temgesic? Hvorfor er amfetamin mer tilgjengelig nå? Denne gangen har vi hatt mulighet til å stille spørsmål til informantene for å få bedre innblikk i hvordan situasjonen er, men utfyllende forklaringer er en utfordring for alle som jobber i rusfeltet. Imidlertid foreligger det for første gang muligheter til å utforske Føre Vardataene mer detaljert. Gjennom spesialfokuset har vi begynt prosessen med å se på trender over en lengre tidsperiode med alkohol og dette vil bli Anabole steroider: noen fakta Anabole steroider er en gruppe syntetiske stoffer med de samme virkningene som androgener (mannlige hormoner). Det finnes flere ulike klasser av anabole steroider, og dets virkninger og bivirkninger varierer i betydelig grad etter kjemisk struktur og etter om de gis som injeksjoner eller tabletter. De er reseptpliktige legemidler som forskrives for å behandle tilstander som forstyrr-elser i testosteronnivået, forsinket pubertet, enkelte typer impotens, brystkreft og svekkelser forårsaket av HIV/AIDS eller andre sykdommer. I tillegg til medisinsk bruk blir anabole steroider brukt ulovlig av en del kroppsbygg-ere, idrettsutøvere og unge kroppsbevisste menn. Anabole steroider kan tas som tabletter eller kapsler, ved injeksjoner i muskelen eller som kremer eller salver. De tas ofte i kurer som kan vare fra 6 til 16 uker. Slenguttrykk for anabole steroider kan være: bol, boler og vekst.

7 videreutviklet i de fremtidige Føre Var-rapporter. Analysen viser sesongbetonte svinginger for alkoholsalgene som vi i fremtiden kan utelate i de fremtidige Føre Var-rapportene. I tillegg til å begynne en trendanalyse som går over lengre tid, fremskaffer denne tredje Føre Var- rapporten for første gang en mulighet til å sammenligne geografiske mønstre gjennom funn fra Oslos første Føre Var-rapport fra sommeren/høsten På grunn av at tidsperioden for noen av dataene er uklare, umuliggjør dette en presis sammenligning med Bergens Føre Var-prosjekt. Vi kan likevel begynne å stille interessante spørsmål som; er det lignende brukermønstre i Oslo og Bergen? Oppstår nye trender først i Oslo for så og komme til Bergen, eller er det vice versa? Funn fra den foregående Føre Var-rapporten (november 2003) og resultatene fra Oslo ser ut til å stemme overens på flere områder. Bergen rapporterte om en nedgang i tilgjengeligheten til ecstasy, mens Oslo fant at ecstasy var «mindre brukt og muligens på vei ut». Bergen rapporterte om en liten økning i cannabisbruk, noe som også ble identifisert i Oslo. Bergen så en økning i bruk og tilgjengelighet for Temgesic, noe Oslo ikke rapporterte. Oslo identifiserte på sin side at kokain var på vei inn i ungdomsmiljøer i Bergen var kokainbruk stabilt. Et interessant trekk som ble diskutert blant medlemmene i Føre Vars ekspertgruppe var økende medikalisering av rusarenaen i Bergen i løpet av de siste årene. Det er spesielt interessant å merke seg at medikamenter som Temgesic, Subutex, Rohypnol i økende grad blir brukt som et rusmiddel. Andre medisiner som anabole steroider blir brukt innen kroppsbygging. Ved lengre tids bruk kan man oppleve svekket sexlyst, depresjon, humørsvingninger og ukontrollert aggresjon. Andre bivirkninger er sterilitet, at testiklene skrumper, brystutvikling hos menn, hjertesykdom, kviser, skallethet, lever- og nyresykdom og utvikling av mannlige trekk hos kvinner. For unge mennesker kan bruk av anabole steroider føre til at kroppen slutter å vokse. Det er forbudt for enkeltpersoner å innføre, oppbevare og selge anabole steroider i Norge. Det er ikke forbudt å bruke anabole steroider. Justisdepartementet nedsatte en komité som skulle se på sammenhengen mellom vold og bruk av anabole steroider. Komiteen konkluderte høsten 2003 med at det ikke var tilstrekk-elig vitenskapelig dokumentasjon for å kunne si at det forelå en årsakssammenheng, men de kunne heller ikke utelukke en slik årsakssammenheng særlig ved bruk av høye doser og/eller kombinasjon av ulike stoffer hos følsomme individer. Kilder:

8 Anabole steroider tilbakemelding fra nøkkelinformantene til Føre Var Vi intervjuet en rekke nøkkelinformanter om deres observasjoner av bruk av anabole steroider blant unge menn i Bergen. Nedenfor vises et utvalg av sitatene: Hvordan får en tak i anabole steroider? «De kjøper det fra internett eller en langer». «Det er lett å få tak i anabole steroider. Hvis jeg ville kunne jeg ringt litt rundt og fått tak i det innen fem minutt. Når det er sagt så blir det ofte kjøpt over internett der mye ikke er kontrollert av tollen. De som handler over nettet aner ikke hva innholdet i pillene er, det kunne vært rottegift for den del». «De som selger bruker ofte selv de opptrer som konsulenter og gir råd om hva folk bør ta og hva de bør gjøre. Rådene er ikke alltid pålitelige de er ikke klar over alle risikoene». «Folk får tak i det over internett ikke som enkeltpersoner en person bestiller en bolk og så selges det videre til andre». Har du observert noen bieffekter ved bruk av steroider? «I tillegg til å bygge opp kroppsmuskulaturen kan steroider endre adferden. Dette kan av og til sammenlignes med bruken av alkohol, iht. aggresjon så det er vanskelig å skille mellom de to. Steroider medfører en endring i mentaliteten brukernes selvtillit kan gangens med 100 eller 1000». Hvordan brukers anabole steroider? «Bruken av steroider kan være sesongbetont. Noen trener seriøst pga. de ønsker å se godt ut om sommeren. De som vil se bra ut bruker vanligvis tabletter, de som er i mer seriøs trening injiserer og ofte en kombinasjon av steroider». «Bruken av steroider er sesongbetont. Det er mer i omløp nå for nå nærmer vi oss sommeren». Er detnoen blanding av anabole steroider og andre rusmidler? «Noen av de som selger og som trener seriøst selger også andre rusmidler for å finansiere deres eget bruk av steroider noe som kan være ganske dyrt». «Unge menn kjøper også rusmidler over internett, for å miste kroppsvekt rusmidler som efedrin for å speede opp metabolismen. Slik at gutter klan miste fett men ikke muskler». «De (les: de tyngre rusmiddelmisbrukerne) kjøper gjerne noen steroider, men ikke et helt sett. De bruker dem ikke skikkelig og de bruker dem vanligvis sammen med andre rusmidler». Det er mange som har bidratt i Føre Var prosjektet. Vi vil gjerne takke: Bergen kommune Hordaland politidistrikt Bergen politikammer Bergen Fengsel Tollregionen Vest-Norge ved Bergen regiontollsted Vinmonopolet AS Vectura AS Coop Hordaland Hansa Borg Bryggerier ASA Kripos Utekontakten i Bergen Straxhuset Apoteket Nordstjernen Kollegaer ved Stiftelsen Bergensklinikkene En spesiell takk til medlemmer av ekspertgruppen og alle nøkkelinformantene som har deltatt i Føre Var-prosjektet. Dette sammendraget er basert på en mer detaljert Føre Var rapport. Ønskes hovedrapporten fra mai 2004, vennligst kontakt: Reidun Hesthammer: eller ring: Mestring av rusproblemer. Forebygging behandling forskning undervisning. Design: Jorunn Småland. Illustrasjon: Liv Andrea Mosdøl

VÅR TIL HØST 2004. HOVEDFUNN Ingen store endringer når det gjelder alkohol. En relativt stabil situasjon med hensyn til illegale stoffer

VÅR TIL HØST 2004. HOVEDFUNN Ingen store endringer når det gjelder alkohol. En relativt stabil situasjon med hensyn til illegale stoffer VÅR TIL HØST 2004 HOVEDFUNN Ingen store endringer når det gjelder alkohol En relativt stabil situasjon med hensyn til illegale stoffer En økning i tilgjengelighet av kokain Et sammensatt bilde for misbruk

Detaljer

FØRE RESYMÈ RUSTRENDER I BERGEN 02/13. Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff. Kompetansesenter Rus region vest Bergen HOVEDFUNN HØST 2013

FØRE RESYMÈ RUSTRENDER I BERGEN 02/13. Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff. Kompetansesenter Rus region vest Bergen HOVEDFUNN HØST 2013 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff FØRE Var RUSTRENDER I BERGEN 02/13 RESYMÈ HOVEDFUNN HØST 2013 Nedgang i bruk av GHB/GBL Stabil bruk,

Detaljer

Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 01/14 HOVEDFUNN VÅR 2014

Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 01/14 HOVEDFUNN VÅR 2014 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff FØRE Var RUSTRENDER I BERGEN 01/14 HOVEDFUNN VÅR 2014 Økning i tilgjengelighet på cannabis Nedgang

Detaljer

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/14 HOVEDFUNN HØST 2014

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/14 HOVEDFUNN HØST 2014 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff RUSTRENDER I BERGEN 02/14 FØRE Var HOVEDFUNN HØST Økning i bruk av alkohol Svak økning i bruk av

Detaljer

Tidligere identifisering og rapportering av fremvoksende rusmiddeltrender: Føre Var-systemet

Tidligere identifisering og rapportering av fremvoksende rusmiddeltrender: Føre Var-systemet Artikel JANE MOUNTENEY SIV-ELIN LEIRVÅG Tidligere identifisering og rapportering av fremvoksende rusmiddeltrender: Føre Var-systemet Bakgrunn Tidlig identifisering av nye og fremvoksende rusmiddeltrender

Detaljer

FØRE VAR - Identifisering av rusmiddeltrender 63

FØRE VAR - Identifisering av rusmiddeltrender 63 FØRE VAR - Identifisering av rusmiddeltrender 63 Rusfag nr. 1 2013 Av: Liv Flesland og Randi Vartdal Knoff, KoRus - Bergen Føre Var-systemet gir informasjon om hvordan rusmidlenes tilgjengelighet, bruk

Detaljer

Det gode liv med LAR?

Det gode liv med LAR? ØF-notat nr. 01/2007 Det gode liv med LAR? En kvantitativ studie av klienter i legemiddelassistert rehabilitering av Vegard Johansen ØF-notat nr. 01/2007 Det gode liv med LAR? En kvantitativ studie av

Detaljer

Veileder i rushåndtering i ungdomsskolen

Veileder i rushåndtering i ungdomsskolen Veileder i rushåndtering i ungdomsskolen Kapittel 1: Rus i sammenheng 1 Samfunns- og rusutvikling >> 4 2 Fakta; internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Dramatikk og debut >> 4 3 Hva er normalt/unormalt, og

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Forbruk av heroin i Norge. Anne Line Bretteville-Jensen og Ellen J. Amundsen

Forbruk av heroin i Norge. Anne Line Bretteville-Jensen og Ellen J. Amundsen Forbruk av heroin i Norge Anne Line Bretteville-Jensen og Ellen J. Amundsen SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2009 1 Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) ble opprettet 1.

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Bruk av rusmidler

Detaljer

01/14 KARTLEGGINGSRAPPORT OM ÅPNE RUSSCENER I BERGEN SENTRUM DELRAPPORT 1, JUNI 2014 UTEKONTAKTEN I BERGEN

01/14 KARTLEGGINGSRAPPORT OM ÅPNE RUSSCENER I BERGEN SENTRUM DELRAPPORT 1, JUNI 2014 UTEKONTAKTEN I BERGEN 01/14 KARTLEGGINGSRAPPORT OM ÅPNE RUSSCENER I BERGEN SENTRUM DELRAPPORT 1, JUNI 2014 RAPPORTEN ER SKREVET AV JANNICE MYRMEL ISAKSEN UTEKONTAKTEN I BERGEN KARTLEGGINGSRAPPORT OM ÅPNE RUSSCENER I BERGEN

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

AIDS-INFORMASJONSBUSSEN I OSLO En intervju-undersøkelse av brukere

AIDS-INFORMASJONSBUSSEN I OSLO En intervju-undersøkelse av brukere Astrid Skretting, Randi Ervik og Kjell Erik Øie AIDS-INFORMASJONSBUSSEN I OSLO En intervju-undersøkelse av brukere.... I ' I I. I I.. á AIDS-INFORMASJONSBUSSEN I OSLO En intervju-undersøkelse av brukere

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2011/3178-16722/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 14.05.2013 Saksframlegg Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Utv.saksnr

Detaljer

Det handler jo om livet i bunn og grunn!

Det handler jo om livet i bunn og grunn! NF-notat nr. 1001/2013 Det handler jo om livet i bunn og grunn! Refleksjoner omkring samtaler med aktører i et bofellesskap for rusavhengige 20 15 Annelin Gustavsen i samarbeid med Ann Kristin Eide 10

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 26. april 2012 sak nr. 21/12 2 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? side 3 1.1

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Lokale konsekvenser av sexkjøpsloven i Bergen En kartleggingsrapport om kvinnene, markedet og samfunnet

Lokale konsekvenser av sexkjøpsloven i Bergen En kartleggingsrapport om kvinnene, markedet og samfunnet Lokale konsekvenser av sexkjøpsloven i Bergen En kartleggingsrapport om kvinnene, markedet og samfunnet Rapporten er skrevet av Astrid H. Gerdts UTEKONTAKTEN I BERGEN 01 02 3 4 5 6 9 Lokale konsekvenser

Detaljer

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo 1.09.2009 Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo Astrid Skretting & Hilgunn Olsen Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Forord Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

01/11. Menn som selger seksuelle tjenester En kartleggingsrapport om mennene, markedet og hjelpetilbudene i Bergen UTEKONTAKTEN I BERGEN

01/11. Menn som selger seksuelle tjenester En kartleggingsrapport om mennene, markedet og hjelpetilbudene i Bergen UTEKONTAKTEN I BERGEN 01/11 Menn som selger seksuelle tjenester En kartleggingsrapport om mennene, markedet og hjelpetilbudene i Bergen Rapporten er skrevet av Camilla Fonnes Haaland UTEKONTAKTEN I BERGEN MENN SOM SELGER SEKSUELLE

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011 2014 LEIRFJORD KOMMUNE

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011 2014 LEIRFJORD KOMMUNE RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011 2014 LEIRFJORD KOMMUNE 1.0 INNLEDNING Grunnlag Verdigrunnlaget for norsk rusmiddelpolitikk dreier seg om omsorg for enkelt mennesket og om samfunnets evne til solidaritet.

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN GENERELL DEL

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN GENERELL DEL RINGSAKER KOMMUNE RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN GENERELL DEL EN SEPARAT DEL AV KOMMUNENS RUSPOLITISKE HANDLINGSPLAN VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 23. MAI 2007, SAK NR. 60. 1 Innhold INNLEDNING 1.1 Lovgivning

Detaljer