Tidligere identifisering og rapportering av fremvoksende rusmiddeltrender: Føre Var-systemet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidligere identifisering og rapportering av fremvoksende rusmiddeltrender: Føre Var-systemet"

Transkript

1 Artikel JANE MOUNTENEY SIV-ELIN LEIRVÅG Tidligere identifisering og rapportering av fremvoksende rusmiddeltrender: Føre Var-systemet Bakgrunn Tidlig identifisering av nye og fremvoksende rusmiddeltrender og -mønstre er en stor utfordring for både politiske beslutningsmyndigheter og fagfolk innen rusfeltet. Fagfolk trenger tidsriktig og pålitelig informasjon om slike trender for å kunne ta evidensbaserte beslutninger og legge planer som kan redusere den offentlige helsefaren og andre potensielle rusmiddelskader. Uten oppdaterte data er det større fare for at rusmiddelpolitikk og intervensjoner vil være basert på utdatert forskning eller sensasjonspregede nyhetsoppslag, ganske enkelt fordi dette er den eneste informasjonen som er tilgjengelig. I 1999 publiserte EUs narkotikaovervåkningssenter en pilotstudie med fokus på å oppdage og forstå fremvoksende rusmiddeltrender (EMCDDA 1999). Undersøkelsen omfattet en gjennomgang av britisk litteratur som dokumenterte oppblomstringen av røyking av heroin på slutten av 1970-tallet og bruk av ecstasy på slutten av 1980-tallet. Denne gjennomgangen tydeliggjorde et kultur- og tidsgap mellom nye rusmiddeltrender på den ene siden og rusinformasjonssystemer på den andre (Griffiths et al. 2000). I begge tilfeller gikk det mange år ABSTRACT J. Mounteney & S-E. Leirvåg: Providing an earlier warning of emerging drug trends: the Føre Var system Aim In 2002 the Bergen Clinics Foundation established Føre Var, a city-wide early warning system geared towards the identification, monitoring and reporting of drug and alcohol trends in the city of Bergen, Norway, on a six-monthly basis. The primary goal for the system was the dissemination of earlier, more reliable information on new and emerging trends to enable timely and more effective interventions by policy makers and practitioners in the drug and alcohol field. METHODS The Føre Var system triangulates and crossreferences a wide range of statistical and quantitative data, including drug seizures data, treatment figures, alcohol sales and a school survey, with information from a number of leading edge or sensitive data sources, including Internet sites, youth and local media, cultural mapping and key informants. Data is collected from sources NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

2 fra de første rapportene i media til det ble utgitt rapporter fra offentlige og vitenskapelige kilder. Slike tidsgap hindrer en rask videreformidling av informasjon til forskere, politiske beslutningstakere og fagfolk om nye eller endrede rusmønstre og de tilhørende helsefarene (EMCDDA 2001). Undersøkelsen satte søkelyset på flere utfordringer som bør kunne takles av et rusinformasjonssystem som tar sikte på å sikre tidsriktig og pålitelig rapportering av begynnende rusmiddeltrender: 1) Informasjon om rusmiddeltrender blir ofte låst i en organisasjon. Det fantes tilgjengelig informasjon på et relativt tidlig tidspunkt både da røyking av heroin og bruken av ecstasy var i sin spede begynnelse, men det var ingen som samlet inn denne informasjonen, tolket den eller distribuerte den i tide. Enkeltpersoner, både rusmiddelbrukere og fagpersoner, visste hva som var i ferd med å skje, men det fantes ikke noe system for utveksling og sammenlikning av informasjon. Utfordringen er å finne fram til en fornuftig og praktisk metode for å hente ut slik låst informasjon. 2) En kan identifisere mønstre i spredning av informasjon når det gjelder hvordan nye rusmiddeltrender blir beskrevet for allmennheten. Nye trender ble først omtalt i trendmagasiner, raskt etterfulgt av tabloidavisene. Deretter fulgte årsrapportene til utekontaktene, etterfulgt av tollvesenets beslagstall. Dette gir en tydelig pekepinn på hvilke viktige informasjonskilder man må vurdere å inkludere i et hurtig rapporteringssystem. 3) De fleste tradisjonelle rusinformasjonssystemer, enten det dreier seg om behandlingsdata, beslagdata eller skoleundersøkelser, er ikke blitt utarbeidet med tanke på å rapportere hurtig om nye rusfenomener. Slike systemer har vanligvis innebygd et betydelig tidsgap mellom innsamling av data og rapportering av resultater. Dessuten vil undersøkelser og databaser trenge nye koder hver gang man skal undersøke et nytt tema. Pilotstudien til EMCDDA påpekte to sentrale spørsmål som Føre Var-prosjektet prøver å besvare: Hvordan kan man utarbeide et hurtig rapporteringssystem basert på både foreliggende og nye datakilder som gjør det mulig å samordne, evaluere og spre informasjon på en effektiv måte? Er det mulig å utvikle en modell som primært gjør bruk av, eller tilfører merverdi til, eksisterende rusinformasjonsevery six months, analysed for identifiable patterns and trends, and then disseminated widely. RESULTS & CONCLUSION This paper details the system s developmental stages and methodologies, in addition to summarizing results from the first three Føre Var reports. Finally, the strengths and weaknesses of the model, its replicability as well as the potential advantages of a city-level network are discussed. KEY WORDS early warning, drug trends, surveillance, method triangulation, information system This article is also published in English in «Drugs: Education, Prevention and Policy» Vol 12, No 2 26 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

3 systemer heller enn å kreve at det utarbeides et helt nytt apparat for hurtigere rapportering? Andre systemer I løpet av det siste tiåret er det blitt igangsatt en rekke tiltak med sikte på å oppnå en raskere rapportering av nye rusmiddeltrender, og det finnes både internasjonale, nasjonale og lokale modeller. I 2002 ble samarbeidsprosjektet European Trend etablert for å identifisere og forstå nye rusmidler og endret rusmiddelbruk på et tidligere stadium enn det man har oppnådd med tradisjonelle overvåkingssystemer (OFDT 2003). På nasjonalt nivå har australske Illicit Drug Reporting System (IDRIS) overvåket trendene siden 1996 (Darke et al. 2001). På samme måte har man i USA siden 1995 brukt det landsomfattende Pulse Check-systemet, som gjør bruk av tre utvalg av nøkkelinformanter for å hente informasjon om nasjonale og lokale trender (ONDCP 2002). På bynivå har Antenna-prosjektet gitt årlig oppdatert informasjon om ungdoms- og rusmiddelmiljøene i Amsterdam siden 1993 (Korf & Nabben 2002). Et toårig forskningsprosjekt i Berlin (Domes & Kraus 2002) undersøkte i hvilken grad fagpersoner evner å gi et nøyaktig bilde av rusmiddeltrender, og i hvilken grad dette stemmer overens med statistiske kilder. Nylig har også Frankfurt utviklet MoSyd-systemet for overvåking av rusmiddeltrender. De gjør bruk av en skoleundersøkelse, et panel av trendspeidere og en undersøkelse med personer med rusproblemer (Kemmesies & Hess 2001). I et forsøk på å imøtegå noen av de nevnte utfordringene anvender og videreutvikler Føre Var-prosjektet metoder som er utviklet av andre. Føre Var-systemet Med utgangspunkt i teorien og mange av de anbefalingene som fremkom i EMCDDAs undersøkelse ble Føre Var-prosjektet utarbeidet med tanke på å etablere et system som kontinuerlig ville kunne identifisere, overvåke og rapportere om rusmiddeltrendene i Bergen by på en rask og pålitelig måte. Systemet er i bunn og grunn et lokalt overvåkingssystem for rusbruk der fokus ligger på hurtig og systematisk halvårlig innsamling, analyse og rapportering av data, mønstre og trender. Målgruppen for halvårsrapportene er fagfolk og politiske beslutningstakere som arbeider med russpørsmål i Bergen, men rapportene er også av interesse for forskere og andre som arbeider mer generelt med russpørsmål. Føre Var-systemet tar utgangspunkt i en rekke prinsipper: 1) Politiske beslutningstakere og fagfolk har behov for informasjon om rusmiddelmønstre og trender på et så tidlig stadium som mulig for å kunne fatte relevante og velinformerte beslutninger. 2) Tradisjonelle rusinformasjonssystemer gir relativt dårlig informasjon om både rekreasjonsmessig bruk av rusmidler og nye rusmiddeltrender. 3) Det finnes ikke en enkelt datakilde som kan gi et pålitelig bilde av rusmisbruket. Det er derfor nødvendig å gjøre bruk av flere ulike metoder samt triangulering. 4) Det foreligger relevant informasjon om russituasjonen. Utfordringen er å finne fram til kreative metoder for å hente fram og samordne opplysningene. 5) Utarbeidelsen av nye modeller for innsamling, samordning og analyse av eksisterende data har høyere prioritet enn å generere nye datakilder. NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

4 Føre Var bygger på forutsetningen om at informasjon på et tidligere stadium vil muliggjøre tidligere og derfor mer effektive intervensjoner. Terminologi EMCDDA skiller mellom sekundærdata og såkalte leading edge, eller sensitive data, i forbindelse med utvikling av rusinformasjonssystemer. Begge typer data blir ansett å spille en viktig rolle, og det er kombinasjonen av dem som danner grunnlaget for et relevant og pålitelig system. I denne sammenhengen refererer sekundærdataene til statistikk som finnes i eksisterende innsamlings- og rapporteringssystemer av rusmiddeldata, som for eksempel tall fra behandlingsinstitusjoner, arrestasjons- og beslagdata fra rettsvesenet, tall fra skoleundersøkelser osv. Slike data er imidlertid ofte gamle og de utgjør derfor et relativt uskarpt verktøy som mer bekrefter resultater enn raskt går inn og identifiserer nye trender og mønstre. Kildene til de mer sensitive dataene er speidere, som ofte er de første til å identifisere mønstre og endringer i rustrendene. Kjennetegn ved disse kildene er at de befinner seg i forkant av de nye trendene (EMCDDA 2001), og brukes fordi de har et nært forhold til gatemiljøet og er følsomme overfor endringene der. Dette gjelder kilder som f.eks. trendmagasiner, ungdomsblader, internettsteder og rusmisbrukerne selv. Svakheten ved disse kildene er at de er subjektive og lite pålitelige; de kan sammenlignes med en bilalarm de registrerer en lang rekke mulige bevegelser og kan derfor ofte gi falske alarmer. Slike sensitive datakilder kan klassifiseres som nøkkelpersoner, mediekilder og noen forskningskilder. Slike data samles inn ved hjelp av ulike innsamlingsmetoder: mens det er best å intervjue en som bruker anabole steroider, overvåkes avisartikler ved hjelp av databaser på internett. Se oversiktstabellen 1. Tabell 1. Mulige kilder til sensitive data og innsamlingsmetoder PERSONER / INFORMANTER DATAINNSAMLINGSMETODER AINNSAMLINGSMETODER Undersøkende journalister Kulturell kartlegging Rusbrukere og ungdommer Panelundersøkelse Kulturelle deltagere (ansatte på utesteder, Intervjuer diskjockeyer osv) Spørreskjema Fagfolk: Fokusgrupper terapeuter Overvåking av media ungdomsarbeidere helsepersonell ansatte i rettsvesenet kvalitative forskere MEDIEKILDER Aviser Ungdoms-, musikk- og trendmagasiner Internett FORSKNINGSKILDER Hurtig kartlegging Markedsundersøkelser Søk på internett og i databaser Overvåking av media Kulturell kartlegging Forskningsnettverk Overvåking av media 28 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

5 NØKKELINFORMANTPANEL INTERNETT FØRE VAR- RAPPORT SEKUNDÆRDATA Beslag Behandling Alkoholsalg Urin-/blodprøver Arrestasjoner Overdoser HIV/Hepatitt C Hjelpetelefoner SKOLE- UNDER- SØKELSE LOKALPRESSEN & UNGDOMSMEDIA HURTIG KARTLEGGINGS RAPPORTER Figur 1. Oversikt over informasjonskildene brukt i Føre Var Metodikk Føre Var-systemet gjør bruk av flere metoder, triangulering og hurtig rapportering, og har mye til felles med Rapid Assessment and Response-metoden (Stimson et al. 1999) (hurtig kartlegging). Modellens styrke ligger i at den kombinerer og analyserer kvantitative og kvalitative data for å gi et så pålitelig bilde som mulig av rusmiddeltrendene i Bergen. Det er Føre Var-systemets kontinuerlige overvåkingsfunksjon som gjør at det skiller seg så klart fra de fleste enkeltstående kartleggingsprosjekter, som ofte igangsettes som respons til et bestemt problem. Figur 1 oppsummerer Føre Var-systemets brede spekter av informasjonskilder. De fleste kildene som brukes i Føre Var eksisterte allerede før systemet ble etablert. Mange av dem er likevel tilrettelagt med tanke på rapportering og analyse innenfor rammene av Føre Var-systemet. Både panelet av nøkkelinformanter og de lokale RAR-kartleggingsrapportene ble utviklet som nye kvalitative informasjonskilder. Etableringen av et slikt system medfører forskjellige metodiske utfordringer, som for eksempel: Identifikasjon og samling av relevante lokale kilder til rusmiddeldata. Samordning og standardisering av ulike datasett. Kryssreferering, vekting og analyse av datasett for å gi et helhetlig bilde. Modellutviklingsarbeidet For å etablere en vel fungerende modell var det nødvendig å gå gjennom en rekke utviklingsfaser. Prosjektgruppen foretok først en omfattende kritisk gjennomgang av alle potensielle datakilder i byen og regionen. Dette resulterte i identifikasjon av flere sekundær- og sensitive datakilder NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

6 som kunne inkluderes i en forsøksfase. Deretter ble det etablert systemer for å samle inn og samordne dataene fra disse kildene. Samtidig ble det foretatt en kartlegging av Bergens ungdoms- og rusmiljøer slik at man kunne tegne et oppdatert kart over de ulike rusarenaene. På grunnlag av denne kartleggingen ble det rekruttert en rekke nøkkelinformanter med ekspertkunnskap tilknyttet de arenaene som var blitt identifisert. Det ble utarbeidet et delvis strukturert spørreskjema og en intervjuguide for bruk overfor nøkkelinformantene. Intervjuene fant sted over en tomåneders periode, og resultatene ble systematisk analysert og sett i sammenheng med sekundærdataene og de sensitive dataene. Flere steg i prosjektsyklusen blir gjentatt hver sjette måned (se Figur 2): Prosjektplanlegging og intern evaluering. Prosjektteamet gjennomgår og evaluerer forrige rapport og planlegger neste utgave. Dette kan dreie seg om å identifisere nye datakilder og nye nøkkelinformanter, eller å fastsette spesialemner for neste rapport. Kulturell kartlegging. En gang i året blir det gjennomført en kartlegging av ulike subkulturelle arenaer for å identifisere eventuelle trender i ungdomskulturen som måtte være i fremvekst eller endring. Spørreskjema og intervjuer med nøkkelinformanter. Omtrent to måneder før utgivelsen av en halvårsrapport blir det foretatt en spørreundersøkelse blant informantene. Spørreskjemaene er delvis strukturerte og analyseres ved hjelp av statistikkprogrammet SPSS. Supplerende dybdeintervjuer med informanter finner sted en gang i året. Innsamling og gjennomgang av sekundærdata og data fra media. Dette innebærer halvårlig innsamling av statistiske data fra alle de instansene som prosjektet har inngått avtale med, samt oppsummering av disse dataene i tabellform. Informasjon fra mediekildene blir dessuten kompilert og stilt opp i tabellform så langt dette er mulig. Resultatene fra begge kilder blir oppsummert i hovedrapporten. Oppsummering og utarbeidelse av spesialfokuskapitlene. Dette kan innebære en oppsummering av relevante lokale forskningsstudier skrevet av andre, eller prosjektteamet velger å presentere en mer inngående diskusjon av et bestemt emne. Kulturell kartlegging en gang i året Planlegging og intern evaluering Spørreundersøkelse og intervju med nøkkelinformanter Publikasjon og distribuering Innsamling og gjennongang av sekundærdata og mediedata Analyse av data og utarbeide rapportutkast Skrive spesialfokus Figur 2. Halvårlig prosjektsyklus 30 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

7 Dataanalyse og utarbeiding av rapportutkast. Omtrent en måned før utgivelse avholder prosjektteamet møte med ekspertgruppen for å gjennomgå de samlede resultatene, og peke på viktige trender som fremheves i den offentlige rapporten. Man diskuterer vekting og analyse av dataene samt eventuelle konsekvenser av funnene. Den endelige rapporten, og en kortversjon, blir deretter utarbeidet og sendt ut til intern og ekstern gjennomlesning. Utgivelse og distribusjon. Så snart rapporten er utgitt blir det gitt intervjuer til den lokale pressen og rapporten distribueres bredt. Det blir dessuten arrangert presentasjoner og interaktive seminarer med en rekke lokale politikere og fagfolk (utekontakt, ungdomspsykiatri, rusbehandling og politi/rettsvesen). Gjennomgang av eksisterende data Et overraskende høyt antall offentlige og private instanser samler rutinemessig inn statistisk materiale som har å gjøre med rusmidler. Mange av disse instansene faller utenfor den kretsen som arbeider med tradisjonelt rusmisbruk. En lang rekke av byens og regionens instanser ble kontaktet og bedt om å gi detaljopplysninger med hensyn til hva slags rusrelaterte data de samlet inn. Totalt ble over 50 ulike datakilder gjennomgått og vurdert med tanke på mulig bruk i prosjektet. Dette dreide seg om alt fra offentlige etater som politi og tollvesen til kulturelle kilder som ungdomsblader og internett. Alle kildene ble vurdert opp mot følgende kriterier: Pålitelighet hvor pålitelige er dataene? Tidsriktighet kan denne datakilden rapportere hver sjette måned? Relevans er dataene relevante for prosjektet? I første omgang var det bare 7 kilder som innfridde kriteriene. De fleste var uegnet med hensyn til tidsperspektivet. De fleste rusbehandlingsinstitusjonene sender for eksempel ut årlige rapporter, noe som betyr at tallene kan være opp til to år gamle når de blir publisert. Sosialkontoret oppbevarer saksjournaler for spesifikke rusmiddelmisbrukere, men har ingen systematiserte eller kontinuerlig overvåkende data. For kvalitative forskningsprosjekter tar det ofte lang tid fra gjennomføringen av studien til rapporten foreligger, så selv om slik forskning og kunnskap kunne være av interesse for prosjektet ville selve forskningsrapportene falle utenfor seksmånederskriteriet. En slik datagjennomgang vil sannsynligvis avdekke at det finnes ulike kilder i ulike geografiske områder enkelte byer har forskningsinstitutter og behandlingsinstitusjoner osv. andre har utekontakter. Ved utarbeiding av enhver modell må man derfor først tilpasse modellen til de informasjonskildene som alt finnes tilgjengelig, og deretter fylle hullene eller etablere nye kilder etter behov. Innsamling av sekundærdata Det ble inngått avtaler med offentlige og private instanser som hadde relevante statistiske datasett om å sende inn oppdatert materiale hver sjette måned. Selv om bare fem datasett var tilgjengelig for prøverapporten i november 2002, økte dette til 21 datasett når tredje rapport skulle utgis i mai I skrivende stund brukes følgende sekundærdata: Bergen politi og Kripos: rusmiddelbeslag i form av totalt antall og vekt (4 datasett), antall arrestasjoner (1 datasett) og NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

8 overdosedødsfall (1 datasett) Tollvesenets beslag i form av totalt antall og vekt (2 datasett) Stiftelsen Bergensklinikkene: rusmiddel i bruk ved behandlingsinntak (1 datasett) Alkoholsalg (4 datasett) Aidstilfeller; Hepatitt C-tilfeller (2 datasett) Beslag av rusmidler i fengsel, samt urin- /blodprøver (2 datasett) Henvendelser til hjelpetelefon for rusmisbrukere (2 datasett) Sprøytedistribusjon (1 datasett) Rusmiddeloverdoser ambulansetjenesten (1 datasett). Disse kan deles inn i data som gir detaljert informasjon om spesifikke rusmiddel, og som derfor er nyttige med tanke på rusmiddelspesifikke trendmønstre (alkoholsalg, beslag, hjelpetelefoner, urin-/blodprøver og behandling), og data som gir informasjon om de generelle helsemessige, strafferettslige og sosiale effektene av rusmisbruk (HIV, Hepatitt C, sprøytedistribusjon, overdoser og arrestasjoner). Med ett eller to unntak er alle de ovenstående datasettene indikatorer, heller enn spesifikke mål på rusmiddelbruk. De må derfor vurderes i sammenheng og behandles med en viss forsiktighet. For eksempel kan beslagdata fortelle mer om etatens prioriteringer og aktiviteter enn om hvor tilgjengelig rusmiddelet er. Hvis tallene for en periode viser høye verdier for beslag av Rohypnol vil dette kunne være fordi tolletaten har satt spesielt fokus på dette i en periode. Det betyr derfor ikke nødvendigvis at det er mer Rohypnol tilgjengelig eller at det blir brukt mer Rohypnol på gaten. På samme måte vil en merkbar økning i antall behandlingsklienter med alkoholrelaterte problemer kunne bety at det er blitt åpnet et nytt hjelpetilbud for alkoholikere, heller enn at alkoholproblemet i befolkningen som sådan har økt. Alkoholsalg er et forholdsvis godt mål på alkoholkonsum i en befolkning, selv om verken smugling, importert alkohol eller hjemmebrent er medregnet. På samme måte kan data fra blodprøver i fengsel gi en rimelig indikasjon på rusmisbruket blant innsatte, selv om både implementeringsnivået og rusmiddelets nedbrytningstid i kroppen er faktorer som reduserer nøyaktighetsgraden. For en videre diskusjon av datasettenes begrensninger (se Mounteney & Leirvåg 2003a & b). Føre Var-rapporten som blir utgitt i november baserer seg på statistisk materiale for perioden 1. april til 30. september, mens mairapporten baserer seg på materiale for perioden 1. oktober til 31. mars. Mediekilder Gjennomgangen av dataene identifiserte også flere såkalte sensitive kilder: internettsteder, lokal presse og ungdomsmedia. Disse vil kunne supplere de statistiske kildene. Det har ofte vært undersøkende journalister som først har skrevet om nye rusmidler, nye ruskombinasjoner og uvanlige måter å bruke kjente rusmidler på. Som nevnt har disse samme kildene også publisert artikler om trender som det ikke er blitt noe av og om kortlevde moter som ikke har noen varig innvirkning verken på ungdoms- eller ruskulturen. Disse kildene må derfor behandles med en viss grad av forsiktighet, men de spiller en rolle i en samlet modell, eller et overordnet system. En spesiell fordel med ungdomsmedia er at disse ofte fokuserer på rekreasjonsmessige bruksmønstre, heller enn problematisk 32 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

9 rusmisbruk (EMCDDA 2001). Føre Var omfatter en rekke mediekilder som systematisk blir gjennomgått på halvårlig basis med henblikk på relevant innhold i forhold til både rus- og ungdomstrender. Mer bestemt gjelder dette fem internettsteder, to lokalaviser og fem ungdomsmagasiner. Listen er ikke uttømmende og nye kilder blir inkludert etter hvert som de blir identifisert. Det har til en viss grad vært mulig å standardisere datainnsamlingen fra mediekilder, på grunnlag av hypotesen om at henvisningsfrekvensen til et bestemt rusmiddel sier noe om dette rusmidlets spredningspotensiale (EMCDDA 2001). Ordsøk på internettsteder og i databaser kan gi en oversikt over hvor hyppig et bestemt rusmiddel blir nevnt. Denne aktiviteten blir ledsaget av gjennomlesing av blader, noe som gir mer kvalitativ og detaljert informasjon. Internett er en av de kildene som det er vanskeligst å overvåke både fordi det stadig dukker opp nye nettsteder med rusmiddelrelatert innhold, og på grunn av dets globale omfang. Fra Føre Var-prosjektets synspunkt var det en fordel at man kunne begrense seg til å overvåke norske nettsteder selv om norske ungdommers gode engelskkunnskaper betyr at de har tilgang til og bruker hele internettet. Nettsteder som har vært av spesiell interesse med hensyn til trendovervåking er rusrelaterte nettsider som nettsiden til Motgift (drevet av Norsk Narkotikapolitiforening), samt et nettsted med fokus på ecstasy (internasjonalt opphav, men med en norsk seksjon). Praterom kan også være en mulig datakilde, men består ofte av detaljerte erfaringer fra brukere med fargerike rusbeskrivelser. Kulturell kartlegging og nøkkelinformantpanel I tillegg til å samle inn eksisterende data om rusmidler har Føre Var-prosjektet etablert et panel av nøkkelinformanter. Panelet består av lokale eksperter på byens rusmiljøer, noe som er en ytterligere kilde til informasjon av høy kvalitet. Målet var å få med ekspertene, stemmene og observasjonene til ungdommene og de som selv bruker rusmidler, samt erfaringene til de mange fagfolkene som er i regelmessig kontakt med dem. Det er ikke en ny idé å bruke nøkkelinformanter slike informanter brukes både i forbindelse med andre former for kvalitativ forskning og ved hurtig kartlegging. Antenna-prosjektet i Amsterdam har arbeidet med et panel av nøkkelinformanter over en tiårsperiode og har publisert informasjon om de rekrutteringsmetodene som ble anvendt, og om de utfordringer metoden fører med seg (Korf & Nabben 2002). Kulturell kartlegging The illicit and hidden nature of drug use makes any information gathering activities difficult, regardless of the topic. When new drug trends are considered, initially at least, only small numbers of individuals are likely to be engaging in the activity and, as such, detection is likely to be challenging simply because of issues of scale. New patterns of use, however, are most difficult to detect when they occur in populations that are largely hidden (EMCDDA 2001). For å unngå at vi rapporterte tilbake til oss selv om rusmiddelbrukere vi allerede var i kontakt med og med misbruksmønstre vi allerede kjente til, gjennomførte prosjekt- NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

10 teamet en detaljert kartlegging av de ulike rusmiljøene og -arenaene i byen før nøkkelinformantpanelet ble etablert. Målet var å se utover de injiserende stoffmiljøene og mot dagens ungdomstrender og subkulturer. Denne prosessen involverte intervjuer med en lang rekke enkeltpersoner med fokus på subkulturelle trender i ungdomskulturen og deres rusmønstre. Med intervjuobjektenes hjelp ble det nedtegnet fire detaljerte kart med fokus på fire områder: Musikkarenaer Fritid Sentrale geografiske områder hot spots Risikogrupper Kartlegging av musikk- og rusmiljøet et eksempel Bergen har internasjonalt omdømme som musikkby, med flere internasjonale festivaler og en rekke utesteder der det spilles musikk, alt fra hip hop og Goan trance til metal og jazz. For å kunne kartlegge dette sammensatte musikkmiljøet besøkte prosjektarbeiderne platebutikker og musikkbyråer og snakket med lokale diskjockeyer, danseinstruktører, eiere av utesteder og ungdommer for å tegne et nøyaktig kart over ungdoms- og musikkmiljøer i Bergen. Dette ble etterfulgt av spørsmål om hva slags rusmidler som var knyttet til de ulike musikkgenrene og utestedene. Samme prosess ble brukt til å utarbeide alle fire kart. Det siste steget var å etablere koblinger mellom kartene. For eksempel viste det seg at de som var involvert i hip hopkulturen stort sett brukte cannabis, oppholdt seg på et par helt bestemte steder og hadde nær tilknytning til graffiti- og taggekulturen i byen. Til sist så teamet på kartene og identifiserte ulike miljøer der det så ut til å foregå bruk av rusmidler. Her begynte vi å lete etter nøkkelinformanter med nær tilknytning til miljøet for å invitere dem til å delta i panelet. I noen tilfeller ble dette ett av intervjuobjektene fra den kulturelle kartleggingen, i andre tilfeller førte denne kontakten videre til en annen og mer kunnskapsrik person eller vi fant fram til en helt ny informant. Det var spesielt viktig å unngå flere informanter fra samme miljø. Den verst tenkelige situasjonen ville være å ha Tabell 2. Kulturellkartlegging musikk, utesteder og rusmidler et eksempel MILJØ KOBLING TIL STED RUSMIDDEL KOMMENTARER MULIGE NØKKEL- ANDREMILJØER INFORMANTER GOTHIC PUNK ROCK JAZZ METAL TRANCE RAP HIP HOP HOUSE TEKNO ELEKTRONISK FESTIVALER 34 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

11 et stort antall informanter som rapporterte om aktivitetene til en liten gruppe rusmiddelbrukere ettersom dette ville gi et uriktig inntrykk av en mye bredere rustrend i byen. Det er blitt påvist at trender, og spesielt nye rusmiddeltrender, tar til i identifiserbare sosiale grupper. Korf & Nabben (2002) identifiserte to bestemte ungdomskulturer, begge assosiert med nye trender innen rusbruk: 1) Trendsettere og partyløver. Dette er gjerne middelklasseungdommer som ivrer etter å befinne seg i forkant av nye sosiale trender (inkludert rusmiddelbruk). Disse ungdommene er ikke i kontakt med sosialtjenesten eller behandlingsapparatet og er ofte assosiert med misbruk av syntetiske rusmidler. 2) Risikoungdommer sårbare unge mennesker. Dette er eksempelvis ungdommer som skulker skolen, er i kontakt med rettsvesen, sosialtjeneste osv. og de kommer ofte fra familier med en lavere sosioøkonomisk status. Disse ungdommene er gjerne de første til å eksperimentere med hardere rusmidler som crack og injiserende rusmidler. Føre Var-prosjektet brukte teorien om trendsettere - og risiko -ungdom som en utgangshypotese og som grunnlag for arbeidet med den kulturelle kartleggingen og identifikasjon av nøkkelinformanter. Det ble gjennomført en rekke intervjuer med medlemmer av byens musikk- og kunstnermiljøer og med personer fra det homofile miljøet, men det viste seg å være vanskelig å lokalisere spesifikke trendsettende miljøer i Bergen. I en by med ca innbyggere forelå det i realiteten en relativt stor grad av integrasjon mellom de ulike miljøene, og som en av informantene forklarte kunne man inntil ganske nylig finne både trendsettere - og risiko - ungdommer på samme utested. Som en følge av dette omarbeidet vi modellen for Bergen, og satte opp et nytt rammeverk som fokuserte på tre hovedarenaer for å finne fram til et utgangspunkt for arbeidet med å rekruttere nøkkelinformanter: 1) Risiko-/tungarena. Her rekrutterte vi informanter med kunnskap om risikomiljøer og befolkningsgrupper med rusproblemer (f.eks. kvinner i gateprostitusjon, ansatte ved utekontakten, terapeuter). 2) Utelivsarena. Disse informantene har innsikt i Bergens musikk-, nattklubb- og utelivsmiljøer (f.eks. bartendere, dørvakter, utestedsklientell). 3) Det sivile samfunn. Denne arenaen omfatter informanter med en bred kontaktflate i forhold til rusmiddelproblematikk i Bergen (f.eks. politi, ambulansetjeneste, skolepersonell). En viktig mekanisme i arbeidet med både den kulturelle kartleggingen og identifiseringen av nøkkelinformanter var etableringen av en arbeidsgruppe bestående av prosjektteamet og feltarbeidere ved Utekontakten i Bergen. Ikke bare hadde disse sosialarbeiderne stor kunnskap om lokal ungdomskultur, men de kunne også introdusere prosjektteamet for potensielle informanter, fungere som døråpnere og garantere for prosjektteamets troverdighet. Denne gruppen fungerte i tillegg som et verdigfullt forum for diskusjon av foreløpige resultater, kontroll av rykter og utveksling av bekymringer. Korf & Nabben (2002) gir en liste over potensielle nøkkelinformanter: diskjockeyer, bartendere, dørvakter, selgere av narkotiske stoffer, arrangører av student- NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

FØRE VAR - Identifisering av rusmiddeltrender 63

FØRE VAR - Identifisering av rusmiddeltrender 63 FØRE VAR - Identifisering av rusmiddeltrender 63 Rusfag nr. 1 2013 Av: Liv Flesland og Randi Vartdal Knoff, KoRus - Bergen Føre Var-systemet gir informasjon om hvordan rusmidlenes tilgjengelighet, bruk

Detaljer

Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 01/14 HOVEDFUNN VÅR 2014

Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 01/14 HOVEDFUNN VÅR 2014 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff FØRE Var RUSTRENDER I BERGEN 01/14 HOVEDFUNN VÅR 2014 Økning i tilgjengelighet på cannabis Nedgang

Detaljer

Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger

Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger INNLEDNING OG AVGRENSNING - Hvorfor er det en prinsipiell forskjell på alkohol og cannabis? (Journalist Gry Blekastad Almås) - Fordi det ene

Detaljer

Et glass vin etter jobben?

Et glass vin etter jobben? Rusmiddelvaner i det kvinnedominerte arbeidslivet Prosjektrapport Arvid Skutle*, Kristin Buvik** og Erik Iversen* *Stiftelsen Bergensklinikkene **Akan Kompetansesenter ISBN 978-82-8224-014-7 Rusmiddelvaner

Detaljer

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/14 HOVEDFUNN HØST 2014

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/14 HOVEDFUNN HØST 2014 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff RUSTRENDER I BERGEN 02/14 FØRE Var HOVEDFUNN HØST Økning i bruk av alkohol Svak økning i bruk av

Detaljer

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Utviklingen av narkotikabruk i Norge

Utviklingen av narkotikabruk i Norge Artikel STURLA NORDLUND Utviklingen av Tilgjengelighet, holdinger og bruk i følge surveydata Innledning Før 1960-årene ble narkotikabruk og narkotikaproblemer nesten utelukkende knyttet til godt voksne

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang Redaktør: Ellen J. Amundsen Forfattere: Ingeborg Lund & Anne Line Bretteville-Jensen, Astrid Skretting, Jostein Rise, Sturla Nordlund og Ellen J. Amundsen Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

ET BEDRE LIV MED METADON?

ET BEDRE LIV MED METADON? ET BEDRE LIV MED METADON? En kvalitativ studie av velfungerende metadonbrukere i Oslo-området Marit Gryt November 2005 Masteroppgave i Sosiologi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Jeg vet ikke hva jeg er verdt.

Jeg vet ikke hva jeg er verdt. Jeg vet ikke hva jeg er verdt. En kvalitativ studie av eldre innvandrermenns opplevelse av helse Prosjektemne for studenter ved Tverrfaglige kjønnsstudier Universitetet i Oslo Vår 2010 Oda Stormo, Regina

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det

Detaljer

Når virkeligheten strammer grepet Overdoser hos beboere i lavterskel botiltak i Oslo: ansatte forteller

Når virkeligheten strammer grepet Overdoser hos beboere i lavterskel botiltak i Oslo: ansatte forteller Når virkeligheten strammer grepet Overdoser hos beboere i lavterskel botiltak i Oslo: ansatte forteller Anne Skoglund Master of Public Health MPH 2011:2 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Når virkeligheten

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Økt bruk av «Program mot ruspåvirket kjøring»?

Økt bruk av «Program mot ruspåvirket kjøring»? NIBR-rapport 2014:6 Sigrid Stokstad Økt bruk av «Program mot ruspåvirket kjøring»? Økt bruk av «Program mot ruspåvirket kjøring»? Andre publikasjoner fra NIBR: Rapportene koster fra kr 250,- til kr 350,-og

Detaljer

Det er jo ingen som sulter her, men...

Det er jo ingen som sulter her, men... Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll Det er jo ingen som sulter her, men... Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom Inger

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer Thomas Nordahl, Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer En kvantitativ og kvalitativ analyse av forskjeller og likheter mellom skolene Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Når troen tar Nye veier

Når troen tar Nye veier Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker Når troen tar Nye veier En studie av pendling mellom kristne og nyåndelige miljøer KIFO Rapport 2013: 1 Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker NÅR TROEN TAR NYE

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer