Mestring av hverdagen. Et tilbud til ansatte om veiledning hos psykolog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mestring av hverdagen. Et tilbud til ansatte om veiledning hos psykolog"

Transkript

1 Mestring av hverdagen Et tilbud til ansatte om veiledning hos psykolog Sluttrapport Prosjekt

2

3 Innhold Sammendrag... 2 Bakgrunn og målsetting... 3 Prosjektorganisering... 3 Prosjektmidler... 4 Gjennomføring av prosjektperioden... 4 Psykologtilbudet... 4 Informasjon om tiltaket... 5 Statusmøter... 5 Evalueringsmetode... 5 Resultater... 6 Mål for prosjektet... 6 Økonomi... 7 Tilbakemeldinger fra Volvat... 7 Erfaringer... 9 Evalueringsskjema... 9 Sykefraværsstatistikk Evaluering Nærvær Økonomi Anbefalinger Vedlegg 1: Evalueringsskjema Vedlegg 2: Informasjonsbrosjyre Mestring av hverdagen

4 Sammendrag Psykiske helseplager er en av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge, og ifølge NAV er lettere psykiske lidelser årsaken til hver 5. fraværsdag. Ventelistene for polikliniske tjenester er lange, og kostnadene ved å benytte private psykologtjenester er høye. Samtidig er det stort behov for å satse på forebygging og tidlig innsats for å unngå langvarige sykdomsforløp. På bakgrunn av dette har Fredrikstad kommune prøvd ut et psykologtilbud til kommunens ansatte, der de med behov for behandling hos psykolog raskt har fått tilbud om time til en lav egenandel. Tilbudet om behandling hos psykolog for kommunens ansatte startet opp 15. mars 2011, og ble avsluttet i juni Psykologene Jenny Kristin Lure og Lars Skahjem ved Volvat Medisinske Senter har levert psykologtjenestene i prosjektet. Psykologtilbudet har vært et populært tiltak med høy oppslutning. Nær 200 ansatte har benyttet seg av tiltaket. Prosjektgruppa, HMS-avdelingen, ledere og personalkonsulenter har mottatt mange tilbakemeldinger om at dette er et godt, ønsket og nyttig tiltak. Prosjektgruppa anbefaler at Fredrikstad kommune viderefører psykologtilbudet som et tiltak for kommunens ansatte. Tiltaket har vært et ledd i kommunens IA-arbeid. Psykologtjenestene har i sin helhet blitt dekket av prosjektmidler fra KLP. Fredrikstad kommune ønsker å takke KLP så mye for den økonomiske støtten til prosjektet. 2

5 Bakgrunn og målsetting Psykiske helseplager er en av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. Ifølge NAV er lettere psykiske lidelser årsaken til hver 5. fraværsdag. Tilbakemeldinger fra ledere og personalkonsulenter i Fredrikstad kommune bekrefter at mye av sykefraværet i kommunens arbeidsstokk skyldes ansatte som befinner seg i psykisk belastende situasjoner. Fredrikstad kommune rapporterer hvert år om høye sykefraværstall, og vi kan anta at minst 20 prosent av dette fraværet skyldes psykiske helseplager. Med et sykefravær rett i underkant av 10 % vil dette si at 100 ansatte hver dag er borte fra jobb på grunn av psykiske helseplager. Ventelistene for polikliniske tjenester er lange, og kostnadene ved å benytte private psykologtjenester er høye. Samtidig er det stort behov for å satse på forebygging og tidlig innsats for å unngå langvarige sykdomsforløp. På bakgrunn av dette ønsket Fredrikstad kommune å prøve ut et lavterskel psykologtilbud til kommunens arbeidstakere. Psykologtilbudet skulle være et forebyggende tiltak i kommunens IA-arbeid, der ansatte med behov for behandling hos psykolog raskt skulle få tilbud om time til en lav egenandel. Fredrikstad kommune søkte KLP om prosjektmidler. KLP viste stor interesse for tiltaket og tildelte kommunen økonomisk støtte til å sette i gang prosjektet. Sykefraværsstatistikken for Fredrikstad kommune viser et spesielt høyt fravær blant kvinner i forhold til menn i aldersgruppen 30 til 40 år. Vi kan anta at årsak til sykefravær for denne aldersgruppen er mindre slitasje og belastninger på kroppen enn for eldre aldersgrupper. Mye av dette fraværet kan derfor skyldes psykiske plager, og vi ønsket derfor å ha et spesielt fokus på denne aldersgruppen i evalueringen av tiltaket. Prosjektorganisering Psykologtilbudet er et tiltak i kommunens IA-abeid. Prosjektperioden varte fra desember 2010 til august Prosjektdirektiv ble godkjent av styringsgruppen og underskrevet 6. januar Tilbud om konsultasjon hos psykolog for kommunens ansatte startet opp 15. mars 2011, og ble avsluttet i juni Prosjektperioden avsluttes med denne rapporten i august Personalavdelingen har hatt hovedansvar for prosjektet. Prosjektgruppen har bestått av: Prosjektleder: Maria Mørk Solberg, personal- og organisasjonsrådgiver Prosjektdeltakere: Tove Kolstad Solberg, personalrådgiver Anette Grønneberg, personalrådgiver Aud Thorvaldsen, tillitsvalgt Fagforbundet Styringsgruppen har bestått av kommunalsjef for økonomi og organisasjonsutvikling Anne Skau, personalsjef Kirsti Sand Aune, og prosjektleder Maria Mørk Solberg. Referansepersoner for prosjektgruppen har vært HMS-rådgiver Evelyn Håkansson, og virksomhetslederne Erik Otto Lund, Junne Jacobsen og Anne Fraugerud Normann. 3

6 Prosjektmidler Fredrikstad kommune har fått økonomisk støtte fra KLP til å gjennomføre prosjektet. Kommunen fikk i utgangspunktet tildelt kr i økonomisk støtte til prosjektet. Tiltaket ble imidlertid raskt så populært at kr viste seg å være for lite midler til at vi kunne fullføre tiltaket ut prosjektperioden. Løsningen ble omdisponering av kr fra fond (økonomiske midler vi tidligere har fått tildelt av KLP), samt at KLP ga kr i prosjektstøtte for Totalt har KLP da støttet prosjektet med kr. Gjennomføring av prosjektperioden Prosjektarbeidet startet med en planleggings- og oppstartsfase fra desember 2010 til mars I denne perioden ble det utarbeidet anbudsdokument og inngått avtale med leverandør av psykologtjenesten. Konkurransegrunnlaget ble sendt ut til tre tilbydere. Den valgte leverandøren var Volvat Medisinske Senter AS (heretter Volvat). Tilbudet om behandling hos psykolog for kommunens ansatte startet opp 15. mars Tilbudet ble raskt populært og pr. 27. mai 2011 var 70 ansatte tilknyttet avtalen. For at Volvat skulle kunne ivareta faglig kvalitet og oppfølging innen rimelig tid ble tilbudet midlertidig stoppet for inntak av nye brukere fra 30. mai til 1. september Det ble også klart for prosjektgruppen at bruken av tiltaket ville føre til kostnader utover prosjektrammen. Prosjektgruppen hadde derfor behov for å skaffe økte prosjektmidler for å kunne fortsette prosjektet ut prosjektperioden. Psykologtilbudet ble så tilgjengelig for nye brukere fra 1. september 2011 frem til 1. april Alle konsultasjoner tilknyttet denne prosjektavtalen mellom Fredrikstad kommune og Volvat ble avsluttet i løpet av juni Det har til sammen blitt gjennomført 812 konsultasjoner; 551 i 2011 og 261 i Ved avslutningen av prosjektet var 209 personer registrert som brukere av tiltaket. 197 personer hadde vært eller var under behandling, og 12 personer hadde ikke møtt opp. I følge Volvat er dette et lavt antall ikke møtt innen fagfeltet psykologi. Psykologtilbudet Ansatte som ønsket å benytte seg av psykologtjenesten tok selv kontakt med Volvat (se brosjyre i vedlegg 2). De måtte ved bestilling av time opplyse om at de var ansatt i Fredrikstad kommune. For å kunne benytte seg av psykologtilbudet måtte man være fast ansatt eller inneha vikariat/vikariater av en varighet på minimum 6 måneder. Tiltaket inkluderte tilbud om førstegangssamtale innen 8 virkedager, og inntil 6 konsultasjoner pr. ansatt. Brukere av tiltaket betalte selv en egenandel på 200 kr pr. konsultasjon, og Fredrikstad kommune betalte ved prosjektmidler det resterende beløp. Journalføring, ressursbruk ved oppfølging og statusmøter var inkludert i konsultasjonsprisen, og Fredrikstad kommune ble ikke fakturert for dette. Ved prosjektets oppstart var det Jenny Kristin Lure som utførte psykologtjenesten i prosjektet. Høsten 2011 ansatte imidlertid Volvat en psykolog til. Ansatte som ønsket å benytte seg av psykologtilbudet kunne dermed benytte seg av enten psykolog Jenny Kristin Lure, eller psykolog Lars Skahjem. 4

7 Etter anbefaling fra psykologene ble det åpnet opp for at Volvat kunne tilby brukere av tiltaket en ekstra konsultasjonstime, utover de seks som var avtalt, som en booster time. Denne konsultasjonstimen ble gjennomført en tid etter de 6 konsultasjonene, som en oppfølging av brukeren av psykologtilbudet. Den totale timeprisen hos Volvat var 1250 kr for første konsultasjon, og 990 kr for videre konsultasjonstimer. Med en egenandel på 200 kr, betalte Fredrikstad kommune henholdsvis 1050 kr for første konsultasjon og 790 kr for påfølgende konsultasjonstimer. Dette gir en totalpris pr. bruker av tiltaket på maksimalt 5790 kr (6 timer + «booster time»). Metode Psykologene har benyttet en aktiv terapeut stil og kognitive teknikker. I tillegg til en-til-en samtaler har det blitt gjennomført foreldre-barn samtaler og parsamtaler. Det har også vært samarbeid med fastleger og ledere. Noen brukere har ved behov blitt henvist videre. Informasjon om tiltaket Prosjektgruppa utarbeidet en kommunikasjonsplan i samarbeid med Kommunikasjonsenheten i Service- og kommunikasjonsavdelingen (tidligere Informasjonsavdelingen). For å informere om tiltaket ble det lagt ut informasjon på Frekit og sendt ut brosjyrer og plakater til kommunens seksjoner, virksomheter, hovedstillitsvalgte og hovedvernombud. Kommunalsjefene ble også oppfordret til å informere om tiltaket på virksomhetsledermøter. Det ble orientert om tiltaket i Arbeidsmiljøutvalget, Attføringsutvalget (avviklet i 2012), Kontaktutvalget og Rådmannens ledergruppe våren Media har vist interesse for psykologtiltaket, og prosjektleder ble intervjuet av NRK Østfold Radio i mai 2011 og Fredrikstad Blad hadde en artikkel om prosjektet 19. mai Idébanken la ut et nyhetsbrev om tiltaket på 6. oktober KLP inviterte Fredrikstad kommune til å fortelle om prosjektet på HMS-workshop i KLP-huset i november Prosjektgruppa er også invitert til å fortelle om prosjektet til HR-avdelingen i KLP i september Statusmøter Det har blitt avholdt tre statusmøter mellom Volvat, representert ved psykologene og avdelingsleder ved Volvat, og prosjektgruppa underveis i prosjektperioden. Psykologene ga i statusmøtene en muntlig rapportering om bruken av tiltaket; fordeling av brukere mellom de ulike seksjonene, kjønn- og aldersfordeling, vanlige temaer for samtalene, generelt om behov for psykologbistand, og vurderinger og anbefalinger for videre drift. Evalueringsmetode Ansatte som benyttet seg av tiltaket ble etter siste time hos psykologen bedt om å fylle ut et anonymt evalueringsskjema med demografisk informasjon om kjønn og alder, informasjon om stillingsprosent, om de var sykmeldt da de startet behandling hos psykologen, og egen 5

8 vurdering av om behandling hos psykologen hadde økt opplevelsen av å mestre hverdagen, og hjulpet personen tilbake i arbeid (ved sykmeldt) eller til å bli stående i jobb (se vedlegg 1). Evalueringen baseres i tillegg til datamaterialet på tilbakemeldinger, vurderinger og anbefalinger fra psykologene, tilbakemeldinger fra brukere av tiltaket, ledere, personalkonsulenter, tillitsvalgte, HMS-avdelingen og andre ansatte. Det har blitt tatt ut sykefraværsstatistikk fra kommunens datasystem før og etter prosjektperioden. Psykologene har i tillegg benyttet standardiserte kartleggingsskjemaer for måling av subjektive helseplager, angst og depresjon, søvnplager og jobb/sosial tilpasning (WSAS). Informasjon som er samlet gjennom disse kartleggingsskjemaene vil sammenfattes i en artikkel som skrives i løpet av høsten Resultater Mål for prosjektet Målgruppe Ansatte med behov og ønske om veiledning hos psykolog. Vi ønsket i evalueringen å ha spesielt fokus på kvinner i aldersgruppen 30 til 40 år, jf. avsnittet om bakgrunn og målsetting. Resultatmål Resultatmålene er de målene som skal realiseres i løpet av prosjektperioden, det som prosjektet skal levere. 1. Lavterskel psykologtilbud er utviklet, prøvd ut og evaluert Avtale med psykolog er inngått Informasjonsmateriale er utarbeidet og kommunisert ut i alle virksomheter og avdelinger i Fredrikstad kommune Tiltaket er evaluert med en anbefaling om avvikling eller videre drift. Med avslutning av denne sluttrapporten fra prosjektet er alle resultatmålene nådd. Effektmål Effektmålene viser til ønskede virkninger av tiltaket på lengre sikt. Disse målene har en tidshorisont på 3 til 5 år, og vil derfor ikke være mulig å måle i løpet av prosjektperioden. 1. Bidra med nedgang i sykefraværet, spesielt i aldersgruppen år. 2. Bidra til et etablert lavterskeltilbud til ansatte i Fredrikstad kommune om veiledning hos psykolog. 6

9 Økonomi Kostnader Finansiering/inntekter Tekst Beløp Tekst KLP Informasjonsmatriell Prosjektstøtte Omdisponering av fondsmidler Psykologtjenester Prosjektstøtte Psykologtjenester Sum kostnader Sum inntekter Antall måneder tiltaket har vært i drift: 15 ½ måneder. Med stopp for inntak av nye brukere i 6 av de 15 ½ månedene. Utgiftene til psykologtjenestene har variert fra måned til måned, og det er vanskelig og gi et eksakt beløp på månedlige kostnader for dette tiltaket. Men, vurderinger av kostnader ut i fra alle månedlige fakturaer gir et anslag på ca kr pr. måned for dette tiltaket. Tilbakemeldinger fra Volvat Hvem er brukerne? De fleste brukerne av psykologtilbudet har vært kvinner, og hovedandelen har vært ansatt i seksjon for omsorg og sosiale tjenester. Dette er både naturlig og forventet siden det er flest kvinnelige ansatte i kommunen, og over halvparten av kommunens ansatte arbeider i seksjon for omsorg og sosiale tjenester. Ellers er det spredning i både aldersgrupper og stillingstitler blant de som har benyttet seg av tiltaket. Flere var helt eller delvis sykmeldte ved oppstart. Psykologenes antagelser er at flere hadde blitt gående sykmeldte over en lengre periode uten behandling. Temaer for samtalene Brukerne av psykologtilbudet har som regel (78 %) tatt utgangspunkt i utfordringer innen den private sfære ved første møte med psykologen. Det er imidlertid gråsoner her, og mange opplevde etter hvert at det også handlet om jobbrelaterte temaer. Hovedtendensen er at det som oftest har vært en utfordring parallelt mellom jobb- og privatliv. Jobbrelaterte temaer: tidligere og nåværende konflikter sykefravær som gjør det vanskelig å komme tilbake i jobb ledelse som ikke stiller opp høy arbeidsbelastning underbemanning ressursutfordringer og bemanningssituasjoner konflikt mellom verdier omorganisering vanskelig å tilpasse seg jobbrollen (nyutdannede) 7

10 Privatrelaterte temaer: utfordringer ved sykdom (egen eller i nær familie) utfordringer i parforhold/skilsmisse, og samarbeid om barn ved skilsmisse vold spiseforstyrrelser familieproblemer og samspill på tvers av generasjoner rusproblemer (egne eller i familien) depresjon/senket stemningsleie angstlidelser og reaktiverte traumer Psykologenes erfaringer Psykologenes erfaringer er at de aller fleste som har benyttet seg av tiltaket har hatt behov for psykologbistand, og de anser tilbudet om seks timer pluss en booster time som et godt tilbud. Behandling og forebygging går hånd i hånd, og booster timen skal fungere som forebygging. Til sammen syv brukere har valgt å fortsette behandling hos Volvat utover tilbudet om 6+1 timer. Mens flere har klart seg med 3-4 timer, og noen har blitt henvist til andre behandlingsinstanser. Det ser ut til at tiltaket kan ha senket terskelen for å ta kontakt med psykolog. Erfaringene tilsier at mange hadde ventet og tenkt lenge på å benytte seg av psykologhjelp, og at Mestring-prosjektet var et tiltak som ga de en mulighet og et ekstra push. Psykologtilbudet er satt i system, de ansatte vet hvor de kan henvende seg, det har vært god informasjonsspredning om tiltaket, og psykologtilbudet er såpass rimelig at ansatte har råd til å benytte seg av det. Psykologene antar at de høye kostnadene ved å oppsøke psykolog privat er en medvirkende årsak til at mange som har behov allikevel ikke kommer seg til behandling. Psykologenes erfaringer fra ulike deler av kommuneorganisasjonen viser at det bør arbeides mer med mellomlederrollen. Mellomlederne står i en skvis, og dårlig oppfølging og ledelse på dette nivået kan lett føre til konflikter. Mangel på opplæring og god kommunikasjonskompetanse i dette leddet kan derfor gi store konsekvenser. Mellomlederne har behov for kunnskap om hvordan de kan gjennomføre gode og konstruktive samtaler, og konflikthåndtering. Som tidligere nevnt er det relativt få som ikke har møtt, i forhold til vanlig praksis innen psykologi fagfeltet. Volvat antar at en mulig årsak til dette er at de ansatte har følt seg forpliktet til å møte, gi tilbakemeldinger og avbestille i tide fordi dette er et tilbud som de får av arbeidsgiveren. Suksessfaktorer Viktig suksessfaktorer: tilbudet er eksternt man må ikke innom leder for å benytte seg av det lav egenandel Egenandelen kan justeres noe opp, men Volvat anbefaler ikke mer enn 300 kr pr time. 8

11 Erfaringer Det har kommet mange tilbakemeldinger fra ansatte og ledere om at dette har vært et svært nyttig tiltak som ønskes videreført. Under følger noen sitater: Fint å ha den muligheten som dette prosjektet ga. For meg så gjorde det at jeg kunne stå i jobb uten en eneste sykmelding eller egenmelding, så tror nok Fredrikstad kommune vil være godt tjent med en slik ordning. Lykke til med å få det videreført! Super oppfølging og klaring av tanker og følelser. Det gir en positiv effekt ut til ansatte at de har muligheten til å motta et slikt tilbud i kommunens regi. Det i seg selv har jeg hørt at ansatte opplever som positivt. Her blir vi sett, tatt vare på og hørt. Anbefaling at ansatte får tilgang på psykolog videre til en rimelig pris. Jeg og mine kollegaer på HMS-avdelingen som har deltatt på dialogmøter med ansatte, har erfart at mange ansatte har uttrykt at de har hatt meget god hjelp av dette tiltaket. De har altså vært langtidssykmeldte, derfor dialogmøter. De som har sagt at de har fått hjelp har vært udelt positive. Vi har vært veldig fornøyd med dette tiltaket. Det viktigste er at ansatte kommer raskt i gang med behandling. Sammen med psykologen prøvde jeg å finne ut hva som skulle til tidligere for at jeg skulle bli engasjert hva jeg pleide å bli glad av hvordan jeg tenkte da jeg var helt frisk. Dette var tanker jeg skulle jobbe med mellom konsultasjonene hos psykologen. Sakte men sikkert, med gradvis mindre sykemelding, samt samtaler med psykologen var jeg en dag på senhøsten tilbake i full jobb med mitt engasjement og min glede. Evalueringsskjema Prosjektgruppa har mottatt 92 utfylte evalueringsskjemaer, av totalt 197 ansatte som har benyttet seg av psykologtilbudet (se vedlegg 1: Evalueringsskjema). Dette betyr at 47 % av de som har brukt tiltaket har levert utfylt evalueringsskjema. Mulige årsaker Volvat oppgir som grunner til at brukere av tiltaket ikke har fylt ut skjemaet er: usikkerhet i forhold til ivaretagelse av egen anonymitet. skjemaet passet ikke med problemstillingen de hadde jobbet med. skjemaet kan ha blitt lagt til side da de som har benyttet tiltaket samtidig fikk flere andre kartleggingsskjemaer å svare på. den ansatte bestilte ikke ny time hos psykologen, så han/hun sluttet før psykologen antok vedkommende kom til å slutte. Volvat har sendt ut evalueringsskjema til flere med oppfordring om å sende det tilbake, noen har ikke returnert skjemaet og enkelte skjemaer kom i retur fordi adressen var ukjent. Resultater 81 % av de som har fylt ut evalueringsskjemaet er kvinner, mens 19 % er menn. De fleste er i aldersgruppene år og år, med henholdsvis 41,3 % i hver av disse aldersgruppene. 14 % er i aldersgruppen år, mens 3 % er år. 9

12 51 % opplyser at de gjennomsnittlig jobber mer enn 80 % i måneden. 27 % jobber %, mens 16 % jobber mellom %. De resterende 6 % jobber gjennomsnittlig under 40 % i måneden. 49 % opplyser at de var sykmeldt da de startet behandling hos pyskologen, mens 51 % ikke var sykmeldt. Evalueringsskjemaet inneholdt to påstander for å måle brukernes opplevelse av tiltakets betydning for evnen til å mestre hverdagen og stå i jobb/komme tilbake i arbeid. Hver av disse påstandene ble besvart på en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig). Søylediagrammene under viser svarfordeling for de to påstandene. A. Veiledning/behandling hos psykologen har økt min opplevelse av å mestre hverdagen: Svar på en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig). Alle som fylte ut evalueringsskjemaet svarte på denne påstanden. Gjennomsnittskår for påstand A er 4,7, og 85 % svarte 4 eller bedre. Ut fra dette kan vi si at det store flertall syntes tiltaket økte deres opplevelse av å mestre hverdagen. 10

13 B. Har hjulpet meg til å bli stående i jobb/hjulpet meg tilbake i arbeid: Svar på en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig). 84 av de 92 som fylte ut evalueringsskjemaet svarte på denne påstanden. Enkelte har skrevet at de ikke har svart på denne påstanden fordi de ikke har ansett spørsmålet som relevant. Gjennomsnittskår for påstand B er 4,4, og 76 % svarte 4 eller bedre. Ut fra dette kan vi si at et stort flertall syntes tiltaket hjalp de til å bli stående i jobb, eller tilbake i arbeid. Et av spørsmålene i evalueringsskjemaet var om vedkommende var sykmeldt eller ikke da hun/han startet behandling hos psykologen. Som nevnt svarte 49 % at de var sykmeldt da de startet behandling hos pyskologen, mens 51 % svarte at de ikke var sykmeldt. Det er interessant å se på forholdet mellom de som var sykmeldt/ikke sykmeldt og svar på de to påstandene om opplevd effekt av behandlingen hos psykologen. Søylediagrammet under viser hvordan svar på påstanden om økt opplevelse av å mestre hverdagen fordeler seg i forhold til de som har svart ja de var sykmeldt da de startet behandling hos psykologen, eller nei de var ikke sykmeldt da de startet behandling hos psykologen. 11

14 Svar på skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig). Ja = var sykmeldt Nei = var ikke sykmeldt Gjennomsnittskåren er henholdsvis 4,7 blant de som var sykmeldte, og 4,3 blant de som ikke var sykmeldte. Som diagrammet viser er andelen som har svart 5 eller 6 noe høyere blant de som var sykmeldte da de startet behandling hos psykologen, enn blant de som ikke var sykmeldte. Ut fra dette kan vi si at de fleste av både de som var sykmeldte og de som ikke var sykmeldte anser at behandling hos pyskologen har økt opplevelsen av å mestre hverdagen, med et noe høyere positivt resultat blant de som var sykmeldte da de startet behandlingen. Neste søylediagram viser hvordan påstanden om behandling hos psykologen har hjulpet vedkommende til å bli stående i jobb, eller hjulpet hun/han tilbake i arbeid fordeler seg i forhold til de som har svart ja de var sykmeldt da de startet behandling hos psykologen, eller nei de var ikke sykmeldt da de startet behandling hos psykologen. Svar på skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig). Ja = var sykmeldt Nei = var ikke sykmeldt 12

15 Gjennomsnittskåren er henholdsvis 4,5 blant de som var sykmeldte, og 4,4 blant de som ikke var sykmeldte. Som diagrammet viser er andelen som har svart 6 høyere blant de som var sykmeldte da de startet behandling hos psykologen, enn blant de som ikke var sykmeldte. Hele 33 % av de som var sykmeldte har svart 6 helt enig på påstanden om at behandlingen hos psykologen har hjulpet de tilbake i arbeid. Svarene viser at for både de som var sykmeldte og de som ikke var sykmeldte er det en overvekt i vurderingen av at behandling hos psykologen har hjulpet de til å bli stående i jobb, eller tilbake i arbeid. Vi kan således si at tiltaket har hatt en positiv effekt på jobbsituasjonen. Vi ønsket i evalueringen av tiltaket å ha et spesielt fokus på kvinner i aldersgruppen år. Bakgrunnen for dette er at sykefraværsstatistikken for Fredrikstad kommune viser et spesielt høyt fravær blant kvinner i forhold til menn i aldersgruppen 30 til 40 år. I evalueringsskjemaet valgte vi en inndeling i aldersgrupper slik at gruppen ble utvidet til år. Det som er aktuelt å se på i den informasjonen vi har tilgjengelig er hvordan kvinner i denne aldersgruppen har vurdert de to påstandene i evalueringsskjemaet. Søylediagrammene under viser hvordan kvinner, fordelt i de fire ulike aldersgrupperingene, har svart på påstandene om tiltaket har økt opplevelsen av å mestre hverdagen, og hjulpet de til å bli stående i jobb/hjulpet de tilbake i arbeid. Svar på skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig). Gjennomsnittskåren for kvinner i aldersgruppen 30 til 42 år på påstanden om tiltaket har økt opplevelsen av å mestre hverdagen er 4,6, og omtrent lik gjennomsnittet for det totale utvalget som har svart på evalueringsskjemaet. Ser vi på de andre aldersgruppene er det for få både i den eldste og den yngste aldersgruppen til å vurdere disse, mens gjennomsnittskåren for kvinner i aldersgruppen 43 til 55 år er 4,8. Det er flest i aldersgruppen 43 til 55 år som har svart 6, mens det er flest i aldersgruppen 30 til 42 år som 13

16 har svart 5. Det er ikke noe som skiller svarene til kvinner i aldersgruppen 30 til 42 år fra resultatene for det totale utvalget. Svar på skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig). Gjennomsnittskåren for kvinner i aldersgruppen 30 til 42 år på påstanden om tiltaket har hjulpet vedkommende til å stå i jobb, eller tilbake i arbeid er 4,4, og lik gjennomsnittet for det totale utvalget som har svart på evalueringsskjemaet. Ser vi på de andre aldersgruppene er det for få både i den eldste og den yngste aldersgruppen til å vurdere disse, mens gjennomsnittskåren for kvinner i aldersgruppen 43 til 55 år er 4,3. Det er flest i aldersgruppen 43 til 55 år som har svart 6, mens det er flest i aldersgruppen 30 til 42 år som har svart 4 og 5. Det er ikke noe som skiller svarene til kvinner i aldersgruppen 30 til 42 år fra resultatene for det totale utvalget. Sykefraværsstatistikk Et av de ønskede effektmålene for tiltaket er å bidra til nedgang i sykefraværet. Antallet som har benyttet seg av tiltaket i denne prosjektperioden er omtrent 200 av ca ansatte. Mulige effekter som dette tiltaket kan ha hatt på kommunens sykefravær vil kamufleres av den store massen på ansatte, og vil således vanskelig kunne vises i kommunens sykefraværsstatistikk. Halvparten av de som har fylt ut evalueringsskjemaet opplyser at de var sykmeldte da de startet behandlingen hos psykologen. Som resultatene viser vurderer flertallet av de som var sykmeldte at behandlingen har hjulpet de tilbake i jobb. En mulig effekt tiltaket kan ha hatt er en forkorting i sykefraværet blant de som allerede var sykmeldte. Sykefraværsstatistikken for Fredrikstad kommune viser, som beskrevet tidligere, et spesielt høyt fravær blant kvinner i forhold til menn i aldersgruppen 30 til 40 år. Sykefraværet for denne aldersgruppen viste i ,2 % for kvinner og 4,4 % for menn. Med en generell økning i kommunens sykefravær viser fraværet for ,6 % for kvinner og 5,0 % for menn. Avstanden i sykefravær mellom kvinner og menn i denne aldersgruppen er fortsatt stor, og det bør ses på tiltak rettet spesielt inn mot kvinner i denne aldersgruppen. 14

17 Evaluering Psykologtilbudet har vært et populært tiltak med høy oppslutning i den perioden det har vært i drift. Nær 200 ansatte har benyttet seg av tiltaket, og prosjektgruppa, HMS-avdelingen, ledere og personalkonsulenter har mottatt mange tilbakemeldinger om at dette er et godt, ønsket og nyttig tiltak. Ut i fra psykologenes erfaringer ser det ut til at tiltaket kan ha senket terskelen for å ta kontakt med psykolog, noe som den lave egenandelen kan være en medvirkende årsak til. Andre viktige faktorer vi har fått tilbakemelding om har bidratt til at tiltaket har vært vellykket er at psykologtilbudet har vært eksternt; utenfor kommunens egne virksomheter og avdelinger, og at de som har ønsket å benytte seg av tiltaket ikke må innom leder for å få kontakt med psykologen. I tilbakemeldingene fra psykologene vises det spesielt til at det bør arbeides med utvikling av mellomlederrollen i kommunen. Dårlig oppfølging fra ledelsen kan lett føre til konflikter og vanskeligheter, og mangelen på lederkompetanse på mellomledernivået kan derfor gi uheldige konsekvenser. Nærvær En effekt kommunen ønsker å oppnå ved et slikt tiltak er flere tilstede på jobb, det betyr færre sykmeldte og økt nærvær. Det er ikke mulig å se om dette tiltaket har hatt effekter på kommunens sykefraværsstatistikk, da 200 ansatte er en relativt liten andel av kommunens totalt ansatte, og de som har benyttet seg av tiltaket er anonyme. Ut i fra tilbakemeldingene i evalueringsskjemaene kan vi imidlertid se at tiltaket har hatt en positiv effekt på ansattes opplevelse av å mestre hverdagen, og hjulpet de til å bli stående i jobb, eller hjulpet de tilbake i arbeid. Noe som er særlig interessant er at en av tre av de som var sykmeldte da de startet behandling hos psykologen har gitt høyeste skår, 6 helt enig, på spørsmålet om tiltaket har hjulpet de tilbake i arbeid. Dette viser at psykologtilbudet har vært et veldig nyttig tiltak i oppfølgingen av sykmeldte, noe som bekreftes i erfaringene fra HMS-avdelingen og tilbakemeldinger fra psykologene. Vi kan ikke se noen særskilte resultater av dette tiltaket for kvinner i aldersgruppen 30 til 40 år, men for dette formålet er også utvalget for lite. Det som imidlertid sykefraværsstatistikken hvert år bekrefter er at det er behov for å sette igang målrettede tiltak spesielt for kvinner i denne aldersgruppen. Økonomi Den totale utgiften pr. bruker av psykologtilbudet har i dette prosjektet vært 5790 kr, dersom den ansatte har tatt i bruk alle konsultasjonstimene hun/han har hatt mulighet til. Avveiningen blir om dette er en akseptabel pris å betale dersom det forebygger eller hindrer videre sykefravær. Vi har sett på mulige alternative løsninger, som kan påvirke utgiftene for et slikt tiltak: 15

18 1. Et alternativ er å øke egenandelen. Dette har også blitt diskutert med Volvat og psykologene. De så dette som en mulig løsning, med en anbefaling om å holde seg like under egenandeltakst, f.eks. 280 kr. 2. Første konsultasjon hos psykologen koster mer enn de påfølgende konsultasjonstimene. En mulig løsning er å ta en prosentvis andel i egenandel, slik at egenandelen blir noe høyere for den første konsultasjonstimen. 3. Det er også mulig å organisere tiltaket slik at det går gjennom leder, ev. personalkonsulenter, personalavdelingen og HMS-avdelingen. Dette strider imidlertid i mot en av suksessfaktorene; at man ikke må gå gjennom leder for å benytte seg av tiltaket. 4. Tiltaket kan gjøres mindre åpent enn det har vært i prosjektperioden, og knyttes nærmere opp til BIA-arbeidet i kommunen, og først og fremst tilbys som et tiltak i sykefraværsoppfølgingen. Anbefalinger Den store interessen for og bruken av psykologtilbudet viser at vi helt klart har truffet et stort behov blant våre ansatte, noe vi antar ikke er et unikt tilfelle i dagens samfunn. Enkelte ansatte hadde sannsynligvis ikke tatt i bruk psykologtjenester om ikke Fredrikstad kommune hadde tilbydt et slikt tiltak. Samtidig som behandling hos psykolog har vist seg å være akkurat det de har behov for. Ser man på den samfunnsøkonomiske siden av saken og kommunens økende rolle som ansvarlig for forebygging av helseplager, bør dette ha betydning for den innsatsen som legges ned i forebygging av psykiske helseplager. Fredrikstad kommune har mål om å være en helsefremmende arbeidsplass, og psykologtilbudet er et tiltak for de ansatte som støtter opp under dette målet. Halvparten av oss vil i løpet av livet oppleve utfordringer som setter psyken på prøve. Psykiske lidelser er blant de vanligste årsakene til sykefravær i Norge, samtidig som det er den dyreste av alle årsaker til uføretrygd. Det faktum at psykiske lidelser er så utbredt i vårt samfunn som det er, samtidig som man i stor grad er henvist til det private marked for å få rask hjelp, opplever vi som et problem det er nødvendig å ta tak i. Prosjektgruppa anbefaler derfor på det sterkeste at Fredrikstad kommune viderefører psykologtilbudet som et tiltak for kommunens ansatte. 16

19 Vedlegg 1: Evalueringsskjema Individuelt evalueringsskjema Prosjekt Mestring av hverdagen et tilbud til ansatte om veiledning hos psykolog Prosjektet Mestring av hverdagen er et tilbud Fredrikstad kommune som arbeidsgiver tilbyr sine ansatte som en del av arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv. Det er et tilbud til deg som av ulike grunner ønsker og har behov for veiledning/behandling hos psykolog. Vi har tro på at dette tiltaket er et godt tilbud til våre ansatte. For å kunne vurdere effekten av tiltaket og eventuelt gi anbefalinger til beslutningsmyndighetene i kommunen om videre drift, er vi avhengig av tilbakemelding fra de som benytter seg av tilbudet. Vi håper derfor du tar deg tid til å svare på spørsmålene under her. Spørreundersøkelsen er anonym og svarene dine vil ikke spores tilbake til deg. På forhånd takk for hjelpen! Kjønn Mann Kvinne Alder år år år år Stillingsprosent hvor mye arbeider du gjennomsnittlig hver måned? <20% 20-40% 40-60% 60-80% >80% Var du sykmeldt da du startet behandling hos psykologen? Ja Nei Vurder følgende påstander på en skal fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig): Veiledning/behandling hos psykologen: A. Har økt min opplevelse av å mestre hverdagen B. Har hjulpet meg til å bli stående i jobb/hjulpet meg tilbake i arbeid

20 Vedlegg 2: Informasjonsbrosjyre Mestring av hverdagen 18

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016 EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z090015.10 ISBN 978-82-8232-199-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund Bilbransjen og inkluderende arbeidsliv Norges Bilbransjeforbund (NBF) ønsker med dette heftet å synliggjøre inkluderende arbeidsliv (IA)

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder?

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? - En deltagerundersøkelse etter ett års prosjektperiode. Karete Høiberg Johansen Oda Bjørgum Aust-Agder idrettskrets 2015 Norges idrettsforbund Sammendrag

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Trondheim kommunes arbeid med oppfølging av sykmeldte - et følgeforskningsprosjekt. FORFATTERE Solveig Osborg Ose og Rune Slettebak

Trondheim kommunes arbeid med oppfølging av sykmeldte - et følgeforskningsprosjekt. FORFATTERE Solveig Osborg Ose og Rune Slettebak arbei dsmi l j øl oven F o r s k ni ng s r a p p o r t Tr o nd h e i mk o mmune sa r b e i dme do p p f ø l g i ng a vs y k me l d t e-e tf ø l g e f o r s k ni ng s p r o s j e k t F o r s k e r eb a

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefraværsarbeid i Nes kommune Til: Kontrollutvalget i Nes kommune den 4.12.2013 Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt FORORD Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

Evaluering av: Raskere tilbake redusert sykefravær i Oslo kommune

Evaluering av: Raskere tilbake redusert sykefravær i Oslo kommune SINTEF A12783 RAPPORT Evaluering av: Raskere tilbake redusert sykefravær i Oslo kommune Karl-Gerhard Hem, Silja Rønningsen og Eva Lassemo SINTEF Teknologi og samfunn Oktober 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer