Mestring av hverdagen. Et tilbud til ansatte om veiledning hos psykolog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mestring av hverdagen. Et tilbud til ansatte om veiledning hos psykolog"

Transkript

1 Mestring av hverdagen Et tilbud til ansatte om veiledning hos psykolog Sluttrapport Prosjekt

2

3 Innhold Sammendrag... 2 Bakgrunn og målsetting... 3 Prosjektorganisering... 3 Prosjektmidler... 4 Gjennomføring av prosjektperioden... 4 Psykologtilbudet... 4 Informasjon om tiltaket... 5 Statusmøter... 5 Evalueringsmetode... 5 Resultater... 6 Mål for prosjektet... 6 Økonomi... 7 Tilbakemeldinger fra Volvat... 7 Erfaringer... 9 Evalueringsskjema... 9 Sykefraværsstatistikk Evaluering Nærvær Økonomi Anbefalinger Vedlegg 1: Evalueringsskjema Vedlegg 2: Informasjonsbrosjyre Mestring av hverdagen

4 Sammendrag Psykiske helseplager er en av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge, og ifølge NAV er lettere psykiske lidelser årsaken til hver 5. fraværsdag. Ventelistene for polikliniske tjenester er lange, og kostnadene ved å benytte private psykologtjenester er høye. Samtidig er det stort behov for å satse på forebygging og tidlig innsats for å unngå langvarige sykdomsforløp. På bakgrunn av dette har Fredrikstad kommune prøvd ut et psykologtilbud til kommunens ansatte, der de med behov for behandling hos psykolog raskt har fått tilbud om time til en lav egenandel. Tilbudet om behandling hos psykolog for kommunens ansatte startet opp 15. mars 2011, og ble avsluttet i juni Psykologene Jenny Kristin Lure og Lars Skahjem ved Volvat Medisinske Senter har levert psykologtjenestene i prosjektet. Psykologtilbudet har vært et populært tiltak med høy oppslutning. Nær 200 ansatte har benyttet seg av tiltaket. Prosjektgruppa, HMS-avdelingen, ledere og personalkonsulenter har mottatt mange tilbakemeldinger om at dette er et godt, ønsket og nyttig tiltak. Prosjektgruppa anbefaler at Fredrikstad kommune viderefører psykologtilbudet som et tiltak for kommunens ansatte. Tiltaket har vært et ledd i kommunens IA-arbeid. Psykologtjenestene har i sin helhet blitt dekket av prosjektmidler fra KLP. Fredrikstad kommune ønsker å takke KLP så mye for den økonomiske støtten til prosjektet. 2

5 Bakgrunn og målsetting Psykiske helseplager er en av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. Ifølge NAV er lettere psykiske lidelser årsaken til hver 5. fraværsdag. Tilbakemeldinger fra ledere og personalkonsulenter i Fredrikstad kommune bekrefter at mye av sykefraværet i kommunens arbeidsstokk skyldes ansatte som befinner seg i psykisk belastende situasjoner. Fredrikstad kommune rapporterer hvert år om høye sykefraværstall, og vi kan anta at minst 20 prosent av dette fraværet skyldes psykiske helseplager. Med et sykefravær rett i underkant av 10 % vil dette si at 100 ansatte hver dag er borte fra jobb på grunn av psykiske helseplager. Ventelistene for polikliniske tjenester er lange, og kostnadene ved å benytte private psykologtjenester er høye. Samtidig er det stort behov for å satse på forebygging og tidlig innsats for å unngå langvarige sykdomsforløp. På bakgrunn av dette ønsket Fredrikstad kommune å prøve ut et lavterskel psykologtilbud til kommunens arbeidstakere. Psykologtilbudet skulle være et forebyggende tiltak i kommunens IA-arbeid, der ansatte med behov for behandling hos psykolog raskt skulle få tilbud om time til en lav egenandel. Fredrikstad kommune søkte KLP om prosjektmidler. KLP viste stor interesse for tiltaket og tildelte kommunen økonomisk støtte til å sette i gang prosjektet. Sykefraværsstatistikken for Fredrikstad kommune viser et spesielt høyt fravær blant kvinner i forhold til menn i aldersgruppen 30 til 40 år. Vi kan anta at årsak til sykefravær for denne aldersgruppen er mindre slitasje og belastninger på kroppen enn for eldre aldersgrupper. Mye av dette fraværet kan derfor skyldes psykiske plager, og vi ønsket derfor å ha et spesielt fokus på denne aldersgruppen i evalueringen av tiltaket. Prosjektorganisering Psykologtilbudet er et tiltak i kommunens IA-abeid. Prosjektperioden varte fra desember 2010 til august Prosjektdirektiv ble godkjent av styringsgruppen og underskrevet 6. januar Tilbud om konsultasjon hos psykolog for kommunens ansatte startet opp 15. mars 2011, og ble avsluttet i juni Prosjektperioden avsluttes med denne rapporten i august Personalavdelingen har hatt hovedansvar for prosjektet. Prosjektgruppen har bestått av: Prosjektleder: Maria Mørk Solberg, personal- og organisasjonsrådgiver Prosjektdeltakere: Tove Kolstad Solberg, personalrådgiver Anette Grønneberg, personalrådgiver Aud Thorvaldsen, tillitsvalgt Fagforbundet Styringsgruppen har bestått av kommunalsjef for økonomi og organisasjonsutvikling Anne Skau, personalsjef Kirsti Sand Aune, og prosjektleder Maria Mørk Solberg. Referansepersoner for prosjektgruppen har vært HMS-rådgiver Evelyn Håkansson, og virksomhetslederne Erik Otto Lund, Junne Jacobsen og Anne Fraugerud Normann. 3

6 Prosjektmidler Fredrikstad kommune har fått økonomisk støtte fra KLP til å gjennomføre prosjektet. Kommunen fikk i utgangspunktet tildelt kr i økonomisk støtte til prosjektet. Tiltaket ble imidlertid raskt så populært at kr viste seg å være for lite midler til at vi kunne fullføre tiltaket ut prosjektperioden. Løsningen ble omdisponering av kr fra fond (økonomiske midler vi tidligere har fått tildelt av KLP), samt at KLP ga kr i prosjektstøtte for Totalt har KLP da støttet prosjektet med kr. Gjennomføring av prosjektperioden Prosjektarbeidet startet med en planleggings- og oppstartsfase fra desember 2010 til mars I denne perioden ble det utarbeidet anbudsdokument og inngått avtale med leverandør av psykologtjenesten. Konkurransegrunnlaget ble sendt ut til tre tilbydere. Den valgte leverandøren var Volvat Medisinske Senter AS (heretter Volvat). Tilbudet om behandling hos psykolog for kommunens ansatte startet opp 15. mars Tilbudet ble raskt populært og pr. 27. mai 2011 var 70 ansatte tilknyttet avtalen. For at Volvat skulle kunne ivareta faglig kvalitet og oppfølging innen rimelig tid ble tilbudet midlertidig stoppet for inntak av nye brukere fra 30. mai til 1. september Det ble også klart for prosjektgruppen at bruken av tiltaket ville føre til kostnader utover prosjektrammen. Prosjektgruppen hadde derfor behov for å skaffe økte prosjektmidler for å kunne fortsette prosjektet ut prosjektperioden. Psykologtilbudet ble så tilgjengelig for nye brukere fra 1. september 2011 frem til 1. april Alle konsultasjoner tilknyttet denne prosjektavtalen mellom Fredrikstad kommune og Volvat ble avsluttet i løpet av juni Det har til sammen blitt gjennomført 812 konsultasjoner; 551 i 2011 og 261 i Ved avslutningen av prosjektet var 209 personer registrert som brukere av tiltaket. 197 personer hadde vært eller var under behandling, og 12 personer hadde ikke møtt opp. I følge Volvat er dette et lavt antall ikke møtt innen fagfeltet psykologi. Psykologtilbudet Ansatte som ønsket å benytte seg av psykologtjenesten tok selv kontakt med Volvat (se brosjyre i vedlegg 2). De måtte ved bestilling av time opplyse om at de var ansatt i Fredrikstad kommune. For å kunne benytte seg av psykologtilbudet måtte man være fast ansatt eller inneha vikariat/vikariater av en varighet på minimum 6 måneder. Tiltaket inkluderte tilbud om førstegangssamtale innen 8 virkedager, og inntil 6 konsultasjoner pr. ansatt. Brukere av tiltaket betalte selv en egenandel på 200 kr pr. konsultasjon, og Fredrikstad kommune betalte ved prosjektmidler det resterende beløp. Journalføring, ressursbruk ved oppfølging og statusmøter var inkludert i konsultasjonsprisen, og Fredrikstad kommune ble ikke fakturert for dette. Ved prosjektets oppstart var det Jenny Kristin Lure som utførte psykologtjenesten i prosjektet. Høsten 2011 ansatte imidlertid Volvat en psykolog til. Ansatte som ønsket å benytte seg av psykologtilbudet kunne dermed benytte seg av enten psykolog Jenny Kristin Lure, eller psykolog Lars Skahjem. 4

7 Etter anbefaling fra psykologene ble det åpnet opp for at Volvat kunne tilby brukere av tiltaket en ekstra konsultasjonstime, utover de seks som var avtalt, som en booster time. Denne konsultasjonstimen ble gjennomført en tid etter de 6 konsultasjonene, som en oppfølging av brukeren av psykologtilbudet. Den totale timeprisen hos Volvat var 1250 kr for første konsultasjon, og 990 kr for videre konsultasjonstimer. Med en egenandel på 200 kr, betalte Fredrikstad kommune henholdsvis 1050 kr for første konsultasjon og 790 kr for påfølgende konsultasjonstimer. Dette gir en totalpris pr. bruker av tiltaket på maksimalt 5790 kr (6 timer + «booster time»). Metode Psykologene har benyttet en aktiv terapeut stil og kognitive teknikker. I tillegg til en-til-en samtaler har det blitt gjennomført foreldre-barn samtaler og parsamtaler. Det har også vært samarbeid med fastleger og ledere. Noen brukere har ved behov blitt henvist videre. Informasjon om tiltaket Prosjektgruppa utarbeidet en kommunikasjonsplan i samarbeid med Kommunikasjonsenheten i Service- og kommunikasjonsavdelingen (tidligere Informasjonsavdelingen). For å informere om tiltaket ble det lagt ut informasjon på Frekit og sendt ut brosjyrer og plakater til kommunens seksjoner, virksomheter, hovedstillitsvalgte og hovedvernombud. Kommunalsjefene ble også oppfordret til å informere om tiltaket på virksomhetsledermøter. Det ble orientert om tiltaket i Arbeidsmiljøutvalget, Attføringsutvalget (avviklet i 2012), Kontaktutvalget og Rådmannens ledergruppe våren Media har vist interesse for psykologtiltaket, og prosjektleder ble intervjuet av NRK Østfold Radio i mai 2011 og Fredrikstad Blad hadde en artikkel om prosjektet 19. mai Idébanken la ut et nyhetsbrev om tiltaket på 6. oktober KLP inviterte Fredrikstad kommune til å fortelle om prosjektet på HMS-workshop i KLP-huset i november Prosjektgruppa er også invitert til å fortelle om prosjektet til HR-avdelingen i KLP i september Statusmøter Det har blitt avholdt tre statusmøter mellom Volvat, representert ved psykologene og avdelingsleder ved Volvat, og prosjektgruppa underveis i prosjektperioden. Psykologene ga i statusmøtene en muntlig rapportering om bruken av tiltaket; fordeling av brukere mellom de ulike seksjonene, kjønn- og aldersfordeling, vanlige temaer for samtalene, generelt om behov for psykologbistand, og vurderinger og anbefalinger for videre drift. Evalueringsmetode Ansatte som benyttet seg av tiltaket ble etter siste time hos psykologen bedt om å fylle ut et anonymt evalueringsskjema med demografisk informasjon om kjønn og alder, informasjon om stillingsprosent, om de var sykmeldt da de startet behandling hos psykologen, og egen 5

8 vurdering av om behandling hos psykologen hadde økt opplevelsen av å mestre hverdagen, og hjulpet personen tilbake i arbeid (ved sykmeldt) eller til å bli stående i jobb (se vedlegg 1). Evalueringen baseres i tillegg til datamaterialet på tilbakemeldinger, vurderinger og anbefalinger fra psykologene, tilbakemeldinger fra brukere av tiltaket, ledere, personalkonsulenter, tillitsvalgte, HMS-avdelingen og andre ansatte. Det har blitt tatt ut sykefraværsstatistikk fra kommunens datasystem før og etter prosjektperioden. Psykologene har i tillegg benyttet standardiserte kartleggingsskjemaer for måling av subjektive helseplager, angst og depresjon, søvnplager og jobb/sosial tilpasning (WSAS). Informasjon som er samlet gjennom disse kartleggingsskjemaene vil sammenfattes i en artikkel som skrives i løpet av høsten Resultater Mål for prosjektet Målgruppe Ansatte med behov og ønske om veiledning hos psykolog. Vi ønsket i evalueringen å ha spesielt fokus på kvinner i aldersgruppen 30 til 40 år, jf. avsnittet om bakgrunn og målsetting. Resultatmål Resultatmålene er de målene som skal realiseres i løpet av prosjektperioden, det som prosjektet skal levere. 1. Lavterskel psykologtilbud er utviklet, prøvd ut og evaluert Avtale med psykolog er inngått Informasjonsmateriale er utarbeidet og kommunisert ut i alle virksomheter og avdelinger i Fredrikstad kommune Tiltaket er evaluert med en anbefaling om avvikling eller videre drift. Med avslutning av denne sluttrapporten fra prosjektet er alle resultatmålene nådd. Effektmål Effektmålene viser til ønskede virkninger av tiltaket på lengre sikt. Disse målene har en tidshorisont på 3 til 5 år, og vil derfor ikke være mulig å måle i løpet av prosjektperioden. 1. Bidra med nedgang i sykefraværet, spesielt i aldersgruppen år. 2. Bidra til et etablert lavterskeltilbud til ansatte i Fredrikstad kommune om veiledning hos psykolog. 6

9 Økonomi Kostnader Finansiering/inntekter Tekst Beløp Tekst KLP Informasjonsmatriell Prosjektstøtte Omdisponering av fondsmidler Psykologtjenester Prosjektstøtte Psykologtjenester Sum kostnader Sum inntekter Antall måneder tiltaket har vært i drift: 15 ½ måneder. Med stopp for inntak av nye brukere i 6 av de 15 ½ månedene. Utgiftene til psykologtjenestene har variert fra måned til måned, og det er vanskelig og gi et eksakt beløp på månedlige kostnader for dette tiltaket. Men, vurderinger av kostnader ut i fra alle månedlige fakturaer gir et anslag på ca kr pr. måned for dette tiltaket. Tilbakemeldinger fra Volvat Hvem er brukerne? De fleste brukerne av psykologtilbudet har vært kvinner, og hovedandelen har vært ansatt i seksjon for omsorg og sosiale tjenester. Dette er både naturlig og forventet siden det er flest kvinnelige ansatte i kommunen, og over halvparten av kommunens ansatte arbeider i seksjon for omsorg og sosiale tjenester. Ellers er det spredning i både aldersgrupper og stillingstitler blant de som har benyttet seg av tiltaket. Flere var helt eller delvis sykmeldte ved oppstart. Psykologenes antagelser er at flere hadde blitt gående sykmeldte over en lengre periode uten behandling. Temaer for samtalene Brukerne av psykologtilbudet har som regel (78 %) tatt utgangspunkt i utfordringer innen den private sfære ved første møte med psykologen. Det er imidlertid gråsoner her, og mange opplevde etter hvert at det også handlet om jobbrelaterte temaer. Hovedtendensen er at det som oftest har vært en utfordring parallelt mellom jobb- og privatliv. Jobbrelaterte temaer: tidligere og nåværende konflikter sykefravær som gjør det vanskelig å komme tilbake i jobb ledelse som ikke stiller opp høy arbeidsbelastning underbemanning ressursutfordringer og bemanningssituasjoner konflikt mellom verdier omorganisering vanskelig å tilpasse seg jobbrollen (nyutdannede) 7

10 Privatrelaterte temaer: utfordringer ved sykdom (egen eller i nær familie) utfordringer i parforhold/skilsmisse, og samarbeid om barn ved skilsmisse vold spiseforstyrrelser familieproblemer og samspill på tvers av generasjoner rusproblemer (egne eller i familien) depresjon/senket stemningsleie angstlidelser og reaktiverte traumer Psykologenes erfaringer Psykologenes erfaringer er at de aller fleste som har benyttet seg av tiltaket har hatt behov for psykologbistand, og de anser tilbudet om seks timer pluss en booster time som et godt tilbud. Behandling og forebygging går hånd i hånd, og booster timen skal fungere som forebygging. Til sammen syv brukere har valgt å fortsette behandling hos Volvat utover tilbudet om 6+1 timer. Mens flere har klart seg med 3-4 timer, og noen har blitt henvist til andre behandlingsinstanser. Det ser ut til at tiltaket kan ha senket terskelen for å ta kontakt med psykolog. Erfaringene tilsier at mange hadde ventet og tenkt lenge på å benytte seg av psykologhjelp, og at Mestring-prosjektet var et tiltak som ga de en mulighet og et ekstra push. Psykologtilbudet er satt i system, de ansatte vet hvor de kan henvende seg, det har vært god informasjonsspredning om tiltaket, og psykologtilbudet er såpass rimelig at ansatte har råd til å benytte seg av det. Psykologene antar at de høye kostnadene ved å oppsøke psykolog privat er en medvirkende årsak til at mange som har behov allikevel ikke kommer seg til behandling. Psykologenes erfaringer fra ulike deler av kommuneorganisasjonen viser at det bør arbeides mer med mellomlederrollen. Mellomlederne står i en skvis, og dårlig oppfølging og ledelse på dette nivået kan lett føre til konflikter. Mangel på opplæring og god kommunikasjonskompetanse i dette leddet kan derfor gi store konsekvenser. Mellomlederne har behov for kunnskap om hvordan de kan gjennomføre gode og konstruktive samtaler, og konflikthåndtering. Som tidligere nevnt er det relativt få som ikke har møtt, i forhold til vanlig praksis innen psykologi fagfeltet. Volvat antar at en mulig årsak til dette er at de ansatte har følt seg forpliktet til å møte, gi tilbakemeldinger og avbestille i tide fordi dette er et tilbud som de får av arbeidsgiveren. Suksessfaktorer Viktig suksessfaktorer: tilbudet er eksternt man må ikke innom leder for å benytte seg av det lav egenandel Egenandelen kan justeres noe opp, men Volvat anbefaler ikke mer enn 300 kr pr time. 8

11 Erfaringer Det har kommet mange tilbakemeldinger fra ansatte og ledere om at dette har vært et svært nyttig tiltak som ønskes videreført. Under følger noen sitater: Fint å ha den muligheten som dette prosjektet ga. For meg så gjorde det at jeg kunne stå i jobb uten en eneste sykmelding eller egenmelding, så tror nok Fredrikstad kommune vil være godt tjent med en slik ordning. Lykke til med å få det videreført! Super oppfølging og klaring av tanker og følelser. Det gir en positiv effekt ut til ansatte at de har muligheten til å motta et slikt tilbud i kommunens regi. Det i seg selv har jeg hørt at ansatte opplever som positivt. Her blir vi sett, tatt vare på og hørt. Anbefaling at ansatte får tilgang på psykolog videre til en rimelig pris. Jeg og mine kollegaer på HMS-avdelingen som har deltatt på dialogmøter med ansatte, har erfart at mange ansatte har uttrykt at de har hatt meget god hjelp av dette tiltaket. De har altså vært langtidssykmeldte, derfor dialogmøter. De som har sagt at de har fått hjelp har vært udelt positive. Vi har vært veldig fornøyd med dette tiltaket. Det viktigste er at ansatte kommer raskt i gang med behandling. Sammen med psykologen prøvde jeg å finne ut hva som skulle til tidligere for at jeg skulle bli engasjert hva jeg pleide å bli glad av hvordan jeg tenkte da jeg var helt frisk. Dette var tanker jeg skulle jobbe med mellom konsultasjonene hos psykologen. Sakte men sikkert, med gradvis mindre sykemelding, samt samtaler med psykologen var jeg en dag på senhøsten tilbake i full jobb med mitt engasjement og min glede. Evalueringsskjema Prosjektgruppa har mottatt 92 utfylte evalueringsskjemaer, av totalt 197 ansatte som har benyttet seg av psykologtilbudet (se vedlegg 1: Evalueringsskjema). Dette betyr at 47 % av de som har brukt tiltaket har levert utfylt evalueringsskjema. Mulige årsaker Volvat oppgir som grunner til at brukere av tiltaket ikke har fylt ut skjemaet er: usikkerhet i forhold til ivaretagelse av egen anonymitet. skjemaet passet ikke med problemstillingen de hadde jobbet med. skjemaet kan ha blitt lagt til side da de som har benyttet tiltaket samtidig fikk flere andre kartleggingsskjemaer å svare på. den ansatte bestilte ikke ny time hos psykologen, så han/hun sluttet før psykologen antok vedkommende kom til å slutte. Volvat har sendt ut evalueringsskjema til flere med oppfordring om å sende det tilbake, noen har ikke returnert skjemaet og enkelte skjemaer kom i retur fordi adressen var ukjent. Resultater 81 % av de som har fylt ut evalueringsskjemaet er kvinner, mens 19 % er menn. De fleste er i aldersgruppene år og år, med henholdsvis 41,3 % i hver av disse aldersgruppene. 14 % er i aldersgruppen år, mens 3 % er år. 9

12 51 % opplyser at de gjennomsnittlig jobber mer enn 80 % i måneden. 27 % jobber %, mens 16 % jobber mellom %. De resterende 6 % jobber gjennomsnittlig under 40 % i måneden. 49 % opplyser at de var sykmeldt da de startet behandling hos pyskologen, mens 51 % ikke var sykmeldt. Evalueringsskjemaet inneholdt to påstander for å måle brukernes opplevelse av tiltakets betydning for evnen til å mestre hverdagen og stå i jobb/komme tilbake i arbeid. Hver av disse påstandene ble besvart på en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig). Søylediagrammene under viser svarfordeling for de to påstandene. A. Veiledning/behandling hos psykologen har økt min opplevelse av å mestre hverdagen: Svar på en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig). Alle som fylte ut evalueringsskjemaet svarte på denne påstanden. Gjennomsnittskår for påstand A er 4,7, og 85 % svarte 4 eller bedre. Ut fra dette kan vi si at det store flertall syntes tiltaket økte deres opplevelse av å mestre hverdagen. 10

13 B. Har hjulpet meg til å bli stående i jobb/hjulpet meg tilbake i arbeid: Svar på en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig). 84 av de 92 som fylte ut evalueringsskjemaet svarte på denne påstanden. Enkelte har skrevet at de ikke har svart på denne påstanden fordi de ikke har ansett spørsmålet som relevant. Gjennomsnittskår for påstand B er 4,4, og 76 % svarte 4 eller bedre. Ut fra dette kan vi si at et stort flertall syntes tiltaket hjalp de til å bli stående i jobb, eller tilbake i arbeid. Et av spørsmålene i evalueringsskjemaet var om vedkommende var sykmeldt eller ikke da hun/han startet behandling hos psykologen. Som nevnt svarte 49 % at de var sykmeldt da de startet behandling hos pyskologen, mens 51 % svarte at de ikke var sykmeldt. Det er interessant å se på forholdet mellom de som var sykmeldt/ikke sykmeldt og svar på de to påstandene om opplevd effekt av behandlingen hos psykologen. Søylediagrammet under viser hvordan svar på påstanden om økt opplevelse av å mestre hverdagen fordeler seg i forhold til de som har svart ja de var sykmeldt da de startet behandling hos psykologen, eller nei de var ikke sykmeldt da de startet behandling hos psykologen. 11

14 Svar på skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig). Ja = var sykmeldt Nei = var ikke sykmeldt Gjennomsnittskåren er henholdsvis 4,7 blant de som var sykmeldte, og 4,3 blant de som ikke var sykmeldte. Som diagrammet viser er andelen som har svart 5 eller 6 noe høyere blant de som var sykmeldte da de startet behandling hos psykologen, enn blant de som ikke var sykmeldte. Ut fra dette kan vi si at de fleste av både de som var sykmeldte og de som ikke var sykmeldte anser at behandling hos pyskologen har økt opplevelsen av å mestre hverdagen, med et noe høyere positivt resultat blant de som var sykmeldte da de startet behandlingen. Neste søylediagram viser hvordan påstanden om behandling hos psykologen har hjulpet vedkommende til å bli stående i jobb, eller hjulpet hun/han tilbake i arbeid fordeler seg i forhold til de som har svart ja de var sykmeldt da de startet behandling hos psykologen, eller nei de var ikke sykmeldt da de startet behandling hos psykologen. Svar på skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig). Ja = var sykmeldt Nei = var ikke sykmeldt 12

15 Gjennomsnittskåren er henholdsvis 4,5 blant de som var sykmeldte, og 4,4 blant de som ikke var sykmeldte. Som diagrammet viser er andelen som har svart 6 høyere blant de som var sykmeldte da de startet behandling hos psykologen, enn blant de som ikke var sykmeldte. Hele 33 % av de som var sykmeldte har svart 6 helt enig på påstanden om at behandlingen hos psykologen har hjulpet de tilbake i arbeid. Svarene viser at for både de som var sykmeldte og de som ikke var sykmeldte er det en overvekt i vurderingen av at behandling hos psykologen har hjulpet de til å bli stående i jobb, eller tilbake i arbeid. Vi kan således si at tiltaket har hatt en positiv effekt på jobbsituasjonen. Vi ønsket i evalueringen av tiltaket å ha et spesielt fokus på kvinner i aldersgruppen år. Bakgrunnen for dette er at sykefraværsstatistikken for Fredrikstad kommune viser et spesielt høyt fravær blant kvinner i forhold til menn i aldersgruppen 30 til 40 år. I evalueringsskjemaet valgte vi en inndeling i aldersgrupper slik at gruppen ble utvidet til år. Det som er aktuelt å se på i den informasjonen vi har tilgjengelig er hvordan kvinner i denne aldersgruppen har vurdert de to påstandene i evalueringsskjemaet. Søylediagrammene under viser hvordan kvinner, fordelt i de fire ulike aldersgrupperingene, har svart på påstandene om tiltaket har økt opplevelsen av å mestre hverdagen, og hjulpet de til å bli stående i jobb/hjulpet de tilbake i arbeid. Svar på skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig). Gjennomsnittskåren for kvinner i aldersgruppen 30 til 42 år på påstanden om tiltaket har økt opplevelsen av å mestre hverdagen er 4,6, og omtrent lik gjennomsnittet for det totale utvalget som har svart på evalueringsskjemaet. Ser vi på de andre aldersgruppene er det for få både i den eldste og den yngste aldersgruppen til å vurdere disse, mens gjennomsnittskåren for kvinner i aldersgruppen 43 til 55 år er 4,8. Det er flest i aldersgruppen 43 til 55 år som har svart 6, mens det er flest i aldersgruppen 30 til 42 år som 13

16 har svart 5. Det er ikke noe som skiller svarene til kvinner i aldersgruppen 30 til 42 år fra resultatene for det totale utvalget. Svar på skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig). Gjennomsnittskåren for kvinner i aldersgruppen 30 til 42 år på påstanden om tiltaket har hjulpet vedkommende til å stå i jobb, eller tilbake i arbeid er 4,4, og lik gjennomsnittet for det totale utvalget som har svart på evalueringsskjemaet. Ser vi på de andre aldersgruppene er det for få både i den eldste og den yngste aldersgruppen til å vurdere disse, mens gjennomsnittskåren for kvinner i aldersgruppen 43 til 55 år er 4,3. Det er flest i aldersgruppen 43 til 55 år som har svart 6, mens det er flest i aldersgruppen 30 til 42 år som har svart 4 og 5. Det er ikke noe som skiller svarene til kvinner i aldersgruppen 30 til 42 år fra resultatene for det totale utvalget. Sykefraværsstatistikk Et av de ønskede effektmålene for tiltaket er å bidra til nedgang i sykefraværet. Antallet som har benyttet seg av tiltaket i denne prosjektperioden er omtrent 200 av ca ansatte. Mulige effekter som dette tiltaket kan ha hatt på kommunens sykefravær vil kamufleres av den store massen på ansatte, og vil således vanskelig kunne vises i kommunens sykefraværsstatistikk. Halvparten av de som har fylt ut evalueringsskjemaet opplyser at de var sykmeldte da de startet behandlingen hos psykologen. Som resultatene viser vurderer flertallet av de som var sykmeldte at behandlingen har hjulpet de tilbake i jobb. En mulig effekt tiltaket kan ha hatt er en forkorting i sykefraværet blant de som allerede var sykmeldte. Sykefraværsstatistikken for Fredrikstad kommune viser, som beskrevet tidligere, et spesielt høyt fravær blant kvinner i forhold til menn i aldersgruppen 30 til 40 år. Sykefraværet for denne aldersgruppen viste i ,2 % for kvinner og 4,4 % for menn. Med en generell økning i kommunens sykefravær viser fraværet for ,6 % for kvinner og 5,0 % for menn. Avstanden i sykefravær mellom kvinner og menn i denne aldersgruppen er fortsatt stor, og det bør ses på tiltak rettet spesielt inn mot kvinner i denne aldersgruppen. 14

17 Evaluering Psykologtilbudet har vært et populært tiltak med høy oppslutning i den perioden det har vært i drift. Nær 200 ansatte har benyttet seg av tiltaket, og prosjektgruppa, HMS-avdelingen, ledere og personalkonsulenter har mottatt mange tilbakemeldinger om at dette er et godt, ønsket og nyttig tiltak. Ut i fra psykologenes erfaringer ser det ut til at tiltaket kan ha senket terskelen for å ta kontakt med psykolog, noe som den lave egenandelen kan være en medvirkende årsak til. Andre viktige faktorer vi har fått tilbakemelding om har bidratt til at tiltaket har vært vellykket er at psykologtilbudet har vært eksternt; utenfor kommunens egne virksomheter og avdelinger, og at de som har ønsket å benytte seg av tiltaket ikke må innom leder for å få kontakt med psykologen. I tilbakemeldingene fra psykologene vises det spesielt til at det bør arbeides med utvikling av mellomlederrollen i kommunen. Dårlig oppfølging fra ledelsen kan lett føre til konflikter og vanskeligheter, og mangelen på lederkompetanse på mellomledernivået kan derfor gi uheldige konsekvenser. Nærvær En effekt kommunen ønsker å oppnå ved et slikt tiltak er flere tilstede på jobb, det betyr færre sykmeldte og økt nærvær. Det er ikke mulig å se om dette tiltaket har hatt effekter på kommunens sykefraværsstatistikk, da 200 ansatte er en relativt liten andel av kommunens totalt ansatte, og de som har benyttet seg av tiltaket er anonyme. Ut i fra tilbakemeldingene i evalueringsskjemaene kan vi imidlertid se at tiltaket har hatt en positiv effekt på ansattes opplevelse av å mestre hverdagen, og hjulpet de til å bli stående i jobb, eller hjulpet de tilbake i arbeid. Noe som er særlig interessant er at en av tre av de som var sykmeldte da de startet behandling hos psykologen har gitt høyeste skår, 6 helt enig, på spørsmålet om tiltaket har hjulpet de tilbake i arbeid. Dette viser at psykologtilbudet har vært et veldig nyttig tiltak i oppfølgingen av sykmeldte, noe som bekreftes i erfaringene fra HMS-avdelingen og tilbakemeldinger fra psykologene. Vi kan ikke se noen særskilte resultater av dette tiltaket for kvinner i aldersgruppen 30 til 40 år, men for dette formålet er også utvalget for lite. Det som imidlertid sykefraværsstatistikken hvert år bekrefter er at det er behov for å sette igang målrettede tiltak spesielt for kvinner i denne aldersgruppen. Økonomi Den totale utgiften pr. bruker av psykologtilbudet har i dette prosjektet vært 5790 kr, dersom den ansatte har tatt i bruk alle konsultasjonstimene hun/han har hatt mulighet til. Avveiningen blir om dette er en akseptabel pris å betale dersom det forebygger eller hindrer videre sykefravær. Vi har sett på mulige alternative løsninger, som kan påvirke utgiftene for et slikt tiltak: 15

18 1. Et alternativ er å øke egenandelen. Dette har også blitt diskutert med Volvat og psykologene. De så dette som en mulig løsning, med en anbefaling om å holde seg like under egenandeltakst, f.eks. 280 kr. 2. Første konsultasjon hos psykologen koster mer enn de påfølgende konsultasjonstimene. En mulig løsning er å ta en prosentvis andel i egenandel, slik at egenandelen blir noe høyere for den første konsultasjonstimen. 3. Det er også mulig å organisere tiltaket slik at det går gjennom leder, ev. personalkonsulenter, personalavdelingen og HMS-avdelingen. Dette strider imidlertid i mot en av suksessfaktorene; at man ikke må gå gjennom leder for å benytte seg av tiltaket. 4. Tiltaket kan gjøres mindre åpent enn det har vært i prosjektperioden, og knyttes nærmere opp til BIA-arbeidet i kommunen, og først og fremst tilbys som et tiltak i sykefraværsoppfølgingen. Anbefalinger Den store interessen for og bruken av psykologtilbudet viser at vi helt klart har truffet et stort behov blant våre ansatte, noe vi antar ikke er et unikt tilfelle i dagens samfunn. Enkelte ansatte hadde sannsynligvis ikke tatt i bruk psykologtjenester om ikke Fredrikstad kommune hadde tilbydt et slikt tiltak. Samtidig som behandling hos psykolog har vist seg å være akkurat det de har behov for. Ser man på den samfunnsøkonomiske siden av saken og kommunens økende rolle som ansvarlig for forebygging av helseplager, bør dette ha betydning for den innsatsen som legges ned i forebygging av psykiske helseplager. Fredrikstad kommune har mål om å være en helsefremmende arbeidsplass, og psykologtilbudet er et tiltak for de ansatte som støtter opp under dette målet. Halvparten av oss vil i løpet av livet oppleve utfordringer som setter psyken på prøve. Psykiske lidelser er blant de vanligste årsakene til sykefravær i Norge, samtidig som det er den dyreste av alle årsaker til uføretrygd. Det faktum at psykiske lidelser er så utbredt i vårt samfunn som det er, samtidig som man i stor grad er henvist til det private marked for å få rask hjelp, opplever vi som et problem det er nødvendig å ta tak i. Prosjektgruppa anbefaler derfor på det sterkeste at Fredrikstad kommune viderefører psykologtilbudet som et tiltak for kommunens ansatte. 16

19 Vedlegg 1: Evalueringsskjema Individuelt evalueringsskjema Prosjekt Mestring av hverdagen et tilbud til ansatte om veiledning hos psykolog Prosjektet Mestring av hverdagen er et tilbud Fredrikstad kommune som arbeidsgiver tilbyr sine ansatte som en del av arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv. Det er et tilbud til deg som av ulike grunner ønsker og har behov for veiledning/behandling hos psykolog. Vi har tro på at dette tiltaket er et godt tilbud til våre ansatte. For å kunne vurdere effekten av tiltaket og eventuelt gi anbefalinger til beslutningsmyndighetene i kommunen om videre drift, er vi avhengig av tilbakemelding fra de som benytter seg av tilbudet. Vi håper derfor du tar deg tid til å svare på spørsmålene under her. Spørreundersøkelsen er anonym og svarene dine vil ikke spores tilbake til deg. På forhånd takk for hjelpen! Kjønn Mann Kvinne Alder år år år år Stillingsprosent hvor mye arbeider du gjennomsnittlig hver måned? <20% 20-40% 40-60% 60-80% >80% Var du sykmeldt da du startet behandling hos psykologen? Ja Nei Vurder følgende påstander på en skal fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig): Veiledning/behandling hos psykologen: A. Har økt min opplevelse av å mestre hverdagen B. Har hjulpet meg til å bli stående i jobb/hjulpet meg tilbake i arbeid

20 Vedlegg 2: Informasjonsbrosjyre Mestring av hverdagen 18

Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne

Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne Sluttrapport prosjekt Brukerinvolvering Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne Hva betyr egentlig brukerinvolvering? Hva skal til for å få dette til i praksis?

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter Stressmestringskurs INNLEDNING Gruppebasert aktivitet er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere

Detaljer

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014 Jobbfokusert terapi Arbeid for alle! Alle moderne reformer bygger opp under Arbeidslinja Oppretthold en høy arbeidsstyrke og hjelp grupper som

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

Jobbfokusert kognitiv terapi ved vanlige psykiske lidelser. Psykologene Torkil Berge og Marit Hannisdal Hull i CV en: Veien tilbake 26.

Jobbfokusert kognitiv terapi ved vanlige psykiske lidelser. Psykologene Torkil Berge og Marit Hannisdal Hull i CV en: Veien tilbake 26. Jobbfokusert kognitiv terapi ved vanlige psykiske lidelser Psykologene Torkil Berge og Marit Hannisdal Hull i CV en: Veien tilbake 26. januar 2016 Sentrale elementer og faser Kartlegg: barrierer for tilbakevending

Detaljer

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III:

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: Sluttrapport: Prosjektets navn: Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: I Lyngdal Trene Mi! Prosjektets mål I Lyngdal Trene Mi! hovedmål:

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Se mulighetene: Jobbfokusert terapi ved depresjon, angstplager og utmattelse. Psykolog Torkil Berge Schizofrenidagene Stavanger 5.

Se mulighetene: Jobbfokusert terapi ved depresjon, angstplager og utmattelse. Psykolog Torkil Berge Schizofrenidagene Stavanger 5. Se mulighetene: Jobbfokusert terapi ved depresjon, angstplager og utmattelse Psykolog Torkil Berge Schizofrenidagene Stavanger 5. november 2014 Selvhjelp Trange rom og åpne plasser. Hjelp til mestring

Detaljer

Forankring og prosess

Forankring og prosess Forankring og prosess Prosjektledersamling Thon hotel Vettre, Asker Steinar Hannevig prosjektleder Prosjektet samhandling NAV, lege og arbeidsgiver Prosjekt samhandling lege, arbeidsgiver og NAV oppdragsgiver:

Detaljer

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75).

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75). Side 1av 13 Bakgrunn I oktober 2000 sendte prosjektet ut 400 spørreskjema til pasientene ved Tiller Psykiatriske poliklinikk. Bakgrunnen for utsendelsen var at man hadde opplevd å få manglende oppslutning

Detaljer

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon Mestring og forebygging av depresjon Aktivitet og depresjon Depresjon og aktivitet Depresjon er selvforsterkende: Mangel på krefter: alt er et ork Man blir passiv Trekker seg tilbake fra sosial omgang

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO Sluttrapport Søkeorganisasjon: Norsk Tourette Forening Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 0490/ 2008 Prosjektnavn: Informasjonskampanje Prosjektleder: Liv Irene Nøstvik 1 Forord Det enkle prosjektnavnet,

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Nærvær og sykefravær Hva virker? Kristen Dalby, ressursgruppa Løten 23.04.13 Kort status på hva vi vet noe om Den foreliggende kunnskapsstatusen k t viser at man vet; Mye om risikofaktorer, altså hvilke

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Utvidet Skolehelsetjeneste på videregående skoler. -BUP I skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist/stipendiat

Utvidet Skolehelsetjeneste på videregående skoler. -BUP I skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist/stipendiat Utvidet Skolehelsetjeneste på videregående skoler -BUP I skolene Jo Magne Ingul Psykologspesialist/stipendiat Bakgrunnen for prosjektet De videregående skolene Flere suicid ved videregående skoler i Nord-Trøndelag,

Detaljer

GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda?

GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda? GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda? Sluttrapport Gravid og i arbeid GIA Resultatmål Øke kunnskap og bevissthet blant gravide og ledere, dermed mulighet for reduksjon av sykefraværet blant gravide Sykefraværet

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Treparts - samarbeidet mellom. Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen

Treparts - samarbeidet mellom. Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen Treparts - samarbeidet mellom fastlege, sykmeldt og arbeidsgiver Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen g Utdanning i trygdemedisin for spesialister i allmennmedisin: EØS godkjent

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Psykososialt arbeidsmiljø. UiO

Psykososialt arbeidsmiljø. UiO Psykososialt arbeidsmiljø Psykisk helse og omstilling UiO 12.06.2015 Trine Lanes Østbye og Sidsel Dobak seniorrådgivere NAV Arbeidslivssenter Oslo Alle har en psykisk helse Definisjon av god psykisk helse:

Detaljer

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar 2012 Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold HVORFOR BØR VI LYKKES MED IA? SYKEFRAVÆRET KOSTER OSS 40 MILLIARDER

Detaljer

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010 Personalavdelingen Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010 Innhold: 1. Seniorpolitikk i Porsgrunn kommune oppsummering og videre tiltak 2. Hovedmål / delmål 3. Grunnelementene i de seniorpolitiske tiltakene

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Stor interesse for forsøket

Stor interesse for forsøket Litt om oss Tinn Kommune ligger i øvre Telemark Det er i underkant av seks tusen innbyggere Vi har 559 faste årsverk ansatt i kommunen Forsøket med 365 dagers egenmelding er på et sykehjem med 96 ansatte

Detaljer

Helsefremmende arbeidsplass. Prosjekt Reipå barnehage 2015-2016

Helsefremmende arbeidsplass. Prosjekt Reipå barnehage 2015-2016 Prosjekt Reipå barnehage 2015-2016 Innledning: Barnehagen skal barnehageåret 2015/2016 jobbe med Helsefremmende barnehage som satsningsområde, med fokus på Nordland fylkes kommune sine kriterier for hva

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Rogaland

NAV Arbeidslivssenter Rogaland NAV Arbeidslivssenter Rogaland Å sette psykisk helse på dagsorden, bidrar til økt trygghet hos alle i virksomheten Psykisk sykdom er årsak til Hver 5. fraværsdag Hver 4. nye uføretrygdet Hver 3. som er

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Informasjonsskriv til interesserte virksomheter Innhold 1. Generell informasjon... 1 1.1 Hvilke og hvor mange virksomheter skal delta i forsøket?... 2

Detaljer

Arbeid og psykisk helse

Arbeid og psykisk helse Arbeid og psykisk helse Innsatskommuner Sykefravær Nettverksamling Mandal Pål Nystuen, Psykologbistand Psykiske lidelser er årsak til: Hver 5. sykefraværsdag Hver 4. nye som blir uføretrygdet Hver 3.

Detaljer

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Sykefravær Hvilken ny forskningsbasert viten har vi nå?

Sykefravær Hvilken ny forskningsbasert viten har vi nå? Sykefravær Hvilken ny forskningsbasert viten har vi nå? Bør ny viten endre våre strategier som arbeidsgiver/ledelse? ET FORENKLET OG KORTFATTET INNSPILL OM ARBEID MED NYE STRATEGIER VITEN som ligger bak

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

SLUTTRAPPORT BETA-PROSJEKTET

SLUTTRAPPORT BETA-PROSJEKTET FREDRIKSTAD KOMMUNE SLUTTRAPPORT BETA-PROSJEKTET Sluttrapport utarbeidet av prosjektleder Liv Smedbakken SAMMENDRAG Bakgrunn Fredrikstad er blant 12 utvalgte kommuner i Kvalitetskommuneprogrammet Innsatskommune

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene Målgruppeundersøkelsen -svar fra elevene Tyrili FoU Skrevet av Tone H. Bergly August 2016 Innholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøkelsen... 3 2. Elevene i Tyrili... 3 2.1 Kjønn, alder og enhet 3 2.2

Detaljer

Idegrunnlag, metoder og resultater i sykefraværsarbeidet ved Norske Skog Saugbrugs. Personalsjef Lars Th Larsen

Idegrunnlag, metoder og resultater i sykefraværsarbeidet ved Norske Skog Saugbrugs. Personalsjef Lars Th Larsen Idegrunnlag, metoder og resultater i sykefraværsarbeidet ved Norske Skog Saugbrugs Personalsjef Lars Th Larsen Norske Skog Saugbrugs Halden Hvor stort tror dere det reelle sykefraværet på Saugbrugs er?

Detaljer

Klagebehandling Innhold

Klagebehandling Innhold Klagebehandling Innhold 1. Forebygging av klager...2 2. Klager eller tilbakemeldinger...2 3. Tilbakemeldinger eller klager fra medarbeider...2 3.1.Tilbakemeldinger...2 3.2. Klage...3 Hvem retter medarbeider

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen»

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Innledning Samarbeidsprosjektet startet opp høsten 2010, som et resultat

Detaljer

Senter for jobbmestring NAV Arbeidsrådgivning Troms Hvordan øke jobbdeltakelse for mennesker med alminnelige psykiske lidelser?

Senter for jobbmestring NAV Arbeidsrådgivning Troms Hvordan øke jobbdeltakelse for mennesker med alminnelige psykiske lidelser? Senter for jobbmestring NAV Arbeidsrådgivning Troms Hvordan øke jobbdeltakelse for mennesker med alminnelige psykiske lidelser? Ruth-Laila Sivertsen Psykolog/ leder Disposisjon Bakgrunn Satsning på arbeid

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Evaluering av kurs i «Mindfulness/oppmerksomt nærvær for pårørende» i PIO-senteret - høst 2011

Evaluering av kurs i «Mindfulness/oppmerksomt nærvær for pårørende» i PIO-senteret - høst 2011 Evaluering av kurs i «Mindfulness/oppmerksomt nærvær for pårørende» i PIO-senteret - høst 2011 Bakgrunn PIO-senteret møter mange pårørende som opplever å leve i en vedvarende krisesituasjon med store følelsesmessige

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef

Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef Styresak 91/2015. Vedlegg 1 Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef 1. Problemstilling Helgelandssykehuset HF har et høyt sykefravær. Hvordan bedre og kvalitetssikre at sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk.

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk. Det motsatte a Ulf Lund Halvorsen er sykmeldt fra jobben i DnB NOR. Nå jobber han for Kirkens Bymisjon, blant annet i brukthandelen de driver i Tønsberg. Senior HRrådgiver Titti Røneid i DnB NOR er på

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031)

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) 1 Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) Hva har skjedd i Statoil DST/FPL? SYKEFRAVÆR I 1997: Fraværskultur Kilde til konflikt/forhandling

Detaljer

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN UNGDOMMMERS ERFARINGER MED HJELPEAPPARATET Psykologene Unni Heltne og Atle Dyregrov Bakgrunn Denne undersøkelsen har hatt som målsetting å undersøke ungdommers erfaringer med

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07 Mandal kommune Arkiv: 461 Saksmappe: 05/01695-20 Saksbehandler: Irene Lunde Saksfremstilling Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07 SØKNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1785 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1785 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1785 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE Rådmannens innstilling: Rask psykisk helsehjelp videreføres i samme omfang fra 2017.

Detaljer

Erfaringer med å holde KIB- kurs i Risør Fagdag for Frisklivssentralene, desember 2017

Erfaringer med å holde KIB- kurs i Risør Fagdag for Frisklivssentralene, desember 2017 Erfaringer med å holde KIB- kurs i Risør Fagdag for Frisklivssentralene, desember 2017 v/ Christine Sønningdal Fysioterapeut/Folkehelsekoordinator Risør kommune Agenda Hva er KID og KIB KIB i Risør- bakgrunn

Detaljer

Velkommen til temasamlingen. Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet

Velkommen til temasamlingen. Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet Velkommen til temasamlingen Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet Målet for samlingen: Er å øke forståelsen for hva psykiske helseproblemer innebærer Det blir lagt vekt på hva arbeidsplassen

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKSJON OG METODE... 3 2.0 RESULTATER... 4 2.01 Demografiske data på utvalget i undersøkelsen... 4 2.02 Henvendelsesårsaker...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 2010 Satt i drift 01.01.2011. Et lite Samhandlingstiltak som stiller de store spørsmålene.

Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 2010 Satt i drift 01.01.2011. Et lite Samhandlingstiltak som stiller de store spørsmålene. Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 2010 Satt i drift 01.01.2011 Et lite Samhandlingstiltak som stiller de store spørsmålene. Frisk Bris Samhandlende enhet Vilje til fleksibilitet - bedre resultater for

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Psykiatri Prosjektnummer: 2011/0243 Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse Søkerorganisasjon: Mental Helse 1 Forord Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

IA Avtale og IA arbeid

IA Avtale og IA arbeid IA Avtale og IA arbeid Alor nettverksamling 26.09.2013 NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal, IA-rådgivere Eilin O Sandvik og Anne Kristin Kjerstad Snurr film: Vafler og Saft www.idebanken.org IA-avtalen

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer