Bruk av videokonferanse i justissektoren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av videokonferanse i justissektoren"

Transkript

1 Brukavijustissektoren Analyseavbrukeroppfatninger JørnFenstad HansDonaliTilset NTNUSamfunnsforskningAS 2.juli2008

2 1 Innhold 1 Innhold Innledning Ombrukavnyteknologiiorganisasjoner Videokonferansesomsamarbeidsverktøy Videokonferansersomnyteknologiijustissektoren Spørreundersøkelsen Metode Spørreskjema Gjennomføring Utvelgelseavrespondenter Mangelfullrespons Resultater Bakgrunnsinformasjon Samtykkeibrukav Solennitetshensyn Opplevelserrundtvirkningenavbrukav Respondentensvurderingeromhvordanbrukaveventuelt påvirketdetaktuellerettsmøtet Hvemskaltaavgjørelseombrukav Besparelserellermerarbeidvedbrukavr Oppsummering Oversiktovergrafer Oversiktovertabeller

3 7 Referanser Vedlegg Vedlegg1 Pilotenheter Vedlegg2 Spørreskjema Vedlegg3 Følgeskriv Vedlegg4 Tabellermeddatafordeltpåerfaringsbakgrunn Solennitetshensyn Respondentensvurderingmhtbrukavirettsmøtergenerelt Respondentensvurderingeromhvordanbrukaveventuelt påvirketdetaktuellerettsmøtet Hvemskaltaavgjørelseombrukav Besparelserellermerarbeidvedbrukavr Vedlegg5 Tekstkommentarerfraspørreskjema Vedlegg6 Utdragfraevalueringsrapport

4 2 Innledning Ifølgeenlovendringidomstolloven 143bledet21.desember2005gittforskriftshjemmelfor enforsøksordningforbrukavmellomdomstoler,kriminalomsorgenog politiet/påtalemyndigheten. SomenfølgeavdettehardetiregiavDomstoladministrasjonenværtgjennomførtet forsøksprosjektmedbrukavrveddomstolene.brukenharhovedsakligvært knyttettilisaksforberedenderettsmøter,hovedforhandlingerogrettsmeglingisivilesakerogi tilståelsessakerogmøteromfengslingsforlengelseistraffesaker.itilleggersliktutstyrblitt bruktvedavhøravvitnerogsakkyndigesamtvedbrukavtolk.allbrukaver basertpåsamtykkeavalleberørteparter. Idetteforsøksprosjektetharutprøvingenavværtutførtvedsåkalte pilotenheter(vedlegg1)somharblittvalgtuttildette.erfaringerfraforsøksprosjekteter oppsummertienevalueringsrapportutarbeidetavdomstoladministrasjonen(overlevert Justisdepartementet15.november2007). Heltsentraltiregelverketforbrukav,liggervurderingenomhvorvidt møteformenkanværeetalternativtilfysiskfremmøte.holdningenetildetteerforskjellige. Dettevisersegbådegjennommanglendesamtykkeogvarierendegradavinitiativtilåbruke utstyret.foråfåenoversiktoverholdningertil,ogerfaringermedbrukavi saksavviklingenharstudioaperturavedntnusamfunnsforskningasgjennomførten spørreundersøkelseblantbrukereavutstyret. Formåletmedundersøkelsenharværtåsupplereevalueringsrapportenetterforsøksprosjektet påfølgendemåte: Dokumenteregradenavkvalitetpåen,settiforholdtilvanlige innvendingermotmøteformen. Grundigereanalyseavholdninger,motivasjonogerfaringerbådeblantdesomvilog ikkevildeltaietrettsmøteper. Inviteretilåfåkonkreteerfaringerfraabsoluttalleaktører,inkludertikke profesjonelle aktører(vitnerogparter),sakkyndigeogtolker.evalueringsrapportenbasertesegpå 4

5 erfaringenetilpilotenhetene(politi,domstologfengsel)itilleggtilatriksadvokaten, statsadvokatembeteneogadvokatenesforeningerleverteuttalelser. Gjennomensystematiseringavresultatenevillemankunnedokumentereihvilkengrad egnersegtilbrukirettsmøter.samtidigvilledengiinnspilltilbedre tilretteleggingavkonferansenegjennomåkartleggehvadeulikeaktørenesynesfungerte.det erviktigforrettssikkerhetenatholdningerogerfaringerfraalleaktørerkommertiluttrykk.på denmåtenvilmanfåinnspilltilhvordanbrukavskalbrukespåenoptimal måteijustissektoren. Dennerapportenoppsummererresultateneetterspørreundersøkelsen. 5

6 3 Ombrukavnyteknologiiorganisasjoner Sværtmangeorganisasjonerharmåtteterkjenneatinnføringavnyinformasjonsteknologier enkrevendeprosessogatdesomskalbruketeknologienslettikkeerlikepositivetilallede nyemulighetenesomteknologiengir.foråkunnetautdenmerverdisomliggeriteknologiens funksjonaliteterdetnødvendigatbrukerneakseptererteknologien,atdeakseptererden nødvendigeopplærings oginnføringsprosess,ogatdeakseptererdeendringeri arbeidsprosessersomdettenødvendigvisførermedseg. Detteerforøvrigetområdesomharfåttmyeoppmerksomhet,ogdeterutvikletmangeulike teoretiskemodellerforåforståogforklareproblemstillingeneomkringvarierendegradav brukeraksept.dissemodellene,somharforankringbådeiinformasjonsvitenskap,psykologiog sosiologi,forsøkerågienforlaringpåvariasjoneneibrukeraksept(venkatesh,2003).i artikkelen: UserAcceptanceofInformationTechnology:TowardaUnifiedView av Venkateshet.al,forsøkesdetålageenhelhetligteorisomforklarerhvasompåvirker brukerakseptavinformasjonsteknologi.dettasutgangspunktiåtteeksisterendemodeller, sammenlignerdissebådeteoretiskogempirisk,fortilsluttåforeslåenhelhetligmodell.denne visersegåhastørreforlaringskraftennalledeandre.mensdemodellenesomblebruktsom utgangspunktkunneforklare17 53prosentavvariasjonene,kandennyemodellenforklare hele69prosentavvariasjonenenårmodellenebrukespådesammedataene. KortbeskrivelseavVenkateshet.alsimodell(Weiseth2004): Modellenforsøkeråforklaretovariablerhosbrukerne: 1. Behavioural intention.dettehandlerombrukerensintensjoneromåtateknologieni bruk. 2. Use behaviour.dettehandleromvirkeligbrukavsystemet. Foråforklaredettebrukesfireforklaringsvariabler: 1. Performance expectancy.forventningeromihvilkengradsystemetvilgjøreden enkeltemerefektiviutførelsenavarbeidet. 6

7 2. Effort expectancy.forventningeromhvilkeforenklinger/lettelserdetnyesystemetvil føremedseg. 3. Social influence.ihvilkengradbrukerenføler/oppleveratandresentralepersoneri organisasjonenmenerathan/hunbørtasystemetibruk. 4. Facilitating conditions.ihvilkengraddenenkeltetroratdetfinnesenorganisatorisk ogtekniskinfrastruktursomstøtteroppunderbrukenavsystemet. Itilleggerdetfirevariablersompåvirkereffektenavforklaringsvariableneover: 1. Kjønn.Deterkjønnsvariasjonernårdetgjelderbrukeraksept. 2. Alder.Forskjellermellomaldersgrupper 3. Erfaring.Deterforskjellermellomerfarneoguerfarnebrukereavetsystem 4. Frivillig bruk av teknologi.varierendegradavfrivilligheterogsåenfaktormed betydning. Sammenhengenmellomdissevariableneervistifigurnedenfor: Figur1:Sammenhengmellomfaktorersompåvirkerbrukavinformasjonsteknolgiienorganisasjon. (Venkatesh2003) 7

8 Detsomkanlesesdirekteutavfigurenerfølgende(Weiseth2004): Desshøyereforventningenomåblimerproduktiver,josterkereerintensjonenomå brukesystemet. Sterkereeffektformennogyngre Desshøyereforventningeneromatsystemetvilværelettålæreogbruke,josterkereer intensjonenomåbrukesystemet Sterkereforkvinner,eldre,ogdemedlitenerfaring. Desssterkerepressetomåbrukesystemeter,josterkereerintensjonenomåbruke systemet Sterkereforkvinner,eldre,vedpålagtbrukogdemedlitenerfaring. Dessbedretilgangentilressurseroppfattes,jomervilsystemetblibrukt. Sterkerefor eldremedøkendeerfaring. Desshøyereintensjonenomåbrukesystemeter,jomervilsystemetblibrukt ModellentilVenkateshet.al.ernyttigforåforståhvasompåvirkerbrukernesakseptav teknologiogdengirengodantydningavhvilkefaktorersombørviesoppmerksomhetved innføringavnyinformasjonsteknologi. 3.1 Videokonferansesomsamarbeidsverktøy Nårvikommunisererbrukervimerennbareord.Kroppsspråkogstemmeleieervelsåviktig.I følgealbertmehrabianformidles7prosentavbudskapetgjennomord,38prosentgjennom stemmeleieog55prosentgjennomkroppssspråk.(mehrabian1971).detbetyratstraksvi brukerteknologiforåkommunisere(mediertkommunikasjon)gårviglippavstørreeller mindredeleravinformasjonenikommunikasjonsprosessen.hvavigårglippavoghvormyeer ikkebareavhengigavhvilkenteknologisombenyttes.velsåviktigerhvordanteknologien brukes.videokonferanseerimidlertidavdeteknolgiersomkangimegethøy informasjonsrikhet(mediarichnesstheory,daft1984). Menenvellykketeravhengigavatutsyrethargodnokkvalitet,at kommunikasjonslinjerharnokkapasitetogatansvarligebrukerneharriktigkompetanse. Dårligeerfaringerpgamangelfullteknologiellerfeilbrukkanoftepregefolksoppfatningav hvadetteegnersegtilogikkeilangtid. Forøvrigerdetviktigåværeoppmerksompåhvamediertkommunikasjonsom ikkeegnersegtil.selvomgirenhøygradav 8

9 informasjonsrikhetogervesentligbedreennvanligtelefonerdetmangesituasjonerhvor ansikt til ansiktkommunikasjonabsolutteråforetrekke.dettegjeldersærligsituasjonerhvor temaeneerfølelsesmessigvanskeligforenellerflereparterellerhvormeningsforskjelleneer såstoreatdetutviklestilenkonflikt. 3.2 Videokonferansersomnyteknologiijustissektoren Detfinnessværtmangeeksemplerpåatinnføringavnyteknologiienorganisasjonikkehar lykkes.jonathangrudintrekkerfremetviktigforholdsomhandleromatdeiorganisasjonen somharnytteavteknologienikkenødvendigviserdesammesomdesomoppleverulemper, endredearbeidsprosesserellertilogmedmerarbeid(grudin1988).iettertidhardetteblitt formulertsomgrudinslaw: Whenthosewhobenefitarenotthosewhodothework,thenthe technologyislikelytofail,oratleastbesubverted.detantasatdetteeretforholdsomkanha betydningforprosessenmedinnføringogbrukavijustissektoren. Denforskningviharkjennskaptilnårdetgjelderinnføringavnyteknologierfokusertomkring innføringogbrukienorgansiasjon.nårdetgjelderbrukavirettsmøterer detteenkontekstsomikkekanbeskrivessomenorgansiasjon,ogdermedoppstårendelnye problemstillingerknyttettilakseptavnyteknologi.denvanligebrukenavri enorgansasjon,ellermellomsamarbeideneorganisasjoner,erienkonteksthvor samarbeidsviljenerstorogkonfliktnivåeterlavt.detteervesentligforskjelligfrasituasjoneni etrettsmøtehvordetertopartermedmotstridendeinteressersommøtesoghvorenitillegg kanforventeåfåetbetydelighøyerekonfliktnivåenndetsomervanligienorganisasjon. Etannetaspektsomharbetydningidennesammenhengeratdeltakerneietrettsmøteharulik agendaogulikemål.detteharheltklartbetydningforhvordanvurderesog omdeterentusiasmeellermotviljeknyttettilbruken. DetkanimidlertidvirkesomomVenkateshet.al.sinmodellsomerbeskrevetoverfokuserer påmangeaspektersomogsåerrelevanteietrettsmøte.enfornuftigframgangsmåtefor justissektorenkanderforværeågågrundigereinnidennemodellenogvurderehvordeter sammenfallogrelevansmellomdetmodellenbeskriverogdensituasjonsomforeliggeri rettsmøtet. 9

10 4 Spørreundersøkelsen 4.1 Metode Denspørreundersøkelsensomdennerapportenomhandlerfokusererpåbrukernesholdninger tilogderesopplevelseavvirkningene.deterikketattmedspørsmålomkring strukturelleogutstyrsmessigetingvedbrukav. 4.2 Spørreskjema Detspørreskjemaetsomerutarbeidetharfølgendehovedinndelinger: Bakgrunnsinformasjonomrespondent Grunnertilatdetblesamtykketombruk Synspunktermhtsolennitet Meningermhtbrukavirettsmøtergenerelt Opplevelsermhtbrukavidetterettsmøtet Meningeromhvemsomavgjørbrukav Meningermhtbesparelserellermerarbeidforegendel Sevedlegg2forkomplettspørreskjema. Spørreskjemaeterblittdeltuttilaktuellerespondentersammenmedetfølgeskriv(vedlegg3). Denpraktiskeutdelingenoginnsamlingavbesvarteskjemableutførtavansvarligevedden enkeltepilotenhet.distribusjonavspørreskjemauttilpilotenheteneogallinformeringom undersøkelsenerforetattavdomstoladministrasjonen. Domstoladministrasjonensørgetpåforhåndforsamtykkefraalleberørteregioneri kriminalomsorgenmedhensyntilågjennomførespørreundersøkelsenmotinnsatte.deansatte ivedntnusamfunnsforskningassomjobbetmedundersøkelsenunderskrevitilleggen taushetserklæring. 10

11 4.3 Gjennomføring Spørreundersøkelsenskulleetteropprinneligplangjennomføresiperiodenseptember oktober2007.detkomimidlertidsværtfåspørreskjemaireturiløpetavdenperioden,og sluttdatoforundersøkelsenbleforskjøvetinntilantallrespondentervarhøytnoktilat datamaterialetkunnedannegrunnlagforenanalyse Utvelgelseavrespondenter Ettersomutdelingavspørreskjemableforetattavpilotenhetenehardetikkeværtmuligåføre kontrollmedomalleaktuelledeltakerefikkmulighettilåsvare.detforholdsvislaveantall spørreskjemaireturkantydepåatpilotenheteneikkehardeltutskjemavedallerettsmøter hvordetvaraktuelt.menvikanimidlertidantaatidetilfellenederdetblegjortbledetutdelt tilalleaktører.selvomdetteerensvakhetvedmetodenerdetikkesannsynligatdethar medførtsystematiskefeilidatamaterialet Mangelfullrespons Enplanlagtdelavbrukerundersøkelsenvaråfåbesvarelserogsåfradesomavslårbrukav.Detteerrelevantsidenregelverketperidagfastslåratenslikmøteformistor gradersamtykkebasert.spørreundersøkelsenskullesøkeåavdekkehvasomkonkretligger bakavgjørelsenomåikkevillebenyttemøteformen.funnenefraensliknærmere undersøkelseavårsakervilleværtrelevantbådeiforholdtilåvurdereregelverketog informasjonsarbeidetmotulikegrupper.undersøkelsenharimidlertidingensvarfrapersoner somharavståttbrukav. Enannensentralgruppesomikkeermedblantrespondenteneersiktet/tiltalt.Årsakentil dettekanifølgedomstoladministrasjonenværeatpolitidistriktenehartattsværtfåinitiativtil, ogdermedhellerikkefåttgjennomført,noenfengslingsforlengelserperiløpet avperiodenundersøkelsenharforegått.detteerdettogrunnertil.fornoenav politidistriktenesomhardeltattiprosjekteterbrukavdennemøteformeni fengslingsforlengelserliteaktuelt.entenfordidetaktuellefengseletikkeharutstyrellerfordi deterkortavstandmellomdomstol,politiogfengselslikatressursbesparelsenehevdesåvære små.detandretilfelletgjelderhvorforutsetningeneforåavviklerertilstede, 11

12 menstadigeavslagfraadvokateneharførttilatmanetterhvertharmistetmotivasjonenog ikkelengretarinitiativ.idomstoladministrasjonensevalueringsrapportfrapilotprosjektet (www.domstol.no/)visesdettilatsamtykkekravetkunharkommetpå spissennettoppisakstypenfengslingsforlengelser.herharbrukentilgjengjeldvært omdiskutert,ogadvokater/klienterharitreavfiretilfellerhellerforetrukketåmøtefysiski retten.erfaringenefrapilotprosjektetviserogsåatbrukenavvarmest omfattendehøsten2006,mensdenminsketbetrakteligutoveri2007.konklusjonenerat sværtfåavholdtefengslingsforlengelseriperiodenundersøkelsenharforegåttharmedført manglenderesponsfratogrupper: aktørersomharavslåttbrukav siktet/tiltalt Detatengrupperespondentermanglerfullstendigerensvakhetvedundersøkelsensom helhet,mennårdetgjelderrollensiktet/tiltaltkandetforventesatdeviktigesynspunktene somerknyttettilrettssikkerhetenerivaretattgjennomrespondentermedrolleforsvarere,en gruppesomergodtrepresentertiundersøkelsen. 12

13 4.4 Resultater Genereltomtolkingavavgittesvar Hoveddelenavspørreskjemaeterutformetvedatdetskaltasstillingtilendelutsagn. Respondentenkanvelgemellomfølgendealternativer: Sværtuenig Uenig Verkenenigelleruenig Enig Sværtenig Vetikke Detteerensåkalt5 deltordinalskalahvorenkunnehabenyttetverdiene1til5istedet. HvisenrespondentvelgeråkrysseavforVerkenenigelleruenig,såtolkesdetsomom respondentenikkeerenignoktilåvelgeenig,ogikkeuenignoktilåvelgeuenig.detteeraltså enmellomverdiforderespondentenesomikketarettydeligstandpunktdeneneellerandre veien.detmåikkeforvekslesmedvetikke. EnhøysvarprosentpåVerkenenigelleruenigkantydepåatutsagnetervanskeligåtastilling til.foråunngådetteerutsagneneforsøktformulertslikatdetskalværelettåtastillingtil. 13

14 4.4.2 Bakgrunnsinformasjon Analysenerbasertpådatafra77respondentersomharfyltutogreturnertspørreskjemaet. Fordelingavrespondenteretterrolleirettsmøtetervistigrafennedenfor.Grafenskiller mellomdesomharerfaringiåbrukeogdeuten. Graf1:Fordelingavrespondenteretterrolleirettsmøtet. Ispørreskjemaetvardetitilleggmuligåangirolleneprosessfullmektig,sakkyndigog siktet/tiltalt.blantrespondentenevardetingenmedrollesiktet/tiltalt(omtaltikapittel4.3.2) mensdetvarenrespondentforhveravrolleneprosessfullmektgogsakkyndig.av anonymitetsårsakersamtforåforenkleanalysenblerollenprosessfullmektigslåttsammenmed forsvarerogrollensakkyndigslåttsammenmedvitne. 14

15 4.4.3 Samtykkeibrukav Hensiktenmedspørsmåleteråfåklarlagtdegrunnerrespondentenvektlaisinbeslutningomå samtykketilbrukav.detblefokusertpåbegrunnelserknyttettilressursbrukog sikkerhet. Følgendespørsmåblestilt: Hva var de viktigste grunnene til samtykke? Respondentenehaddemulighettilåangifleregrunnertilatsamtykketilbrukav blegitt.talleneigrafenangirhvormangesomhaddeangittatdeulike grunnenebidrotilatsamtykkeblegitt. Graf2:Årsakertilågisamtykkeibrukav.Prosentvisantallrespondenterprårsak. (Flereårsakerkanangis) Grafennedenforviserdesammeårsakene menkunforrespondenterutentidligereerfaringi bruk(dafallerspørsmålomtidligereerfaringibrukbort) Graf3:Årsakertilågisamtykkeibrukavfordesomikkeharerfaringibruk.Prosentvis antallrespondenterprårsak.(flereårsakerkanangis) 15

16 Enseratdetreviktigstegrunnenetilsamtykke,Foråunngåreise,Raskeregjennomføringav sakenogvideokonferansemedførermindrearbeid,erdesammeuavhengigavtidligereerfaring med.avdettekanenantaatdeterforventningeromenraskereogmer effektivgjennomføringavsakensomerdenstørstemotiverendefaktor. DeterogsåviktigåleggemerketilbegrunnelsenØkttilgjengelighettilsentralepersonerisaken. Dettehandleromtiltaksomførertilatdenaktuellesakenbelysesbedreogdermedøker sannsynlighetenforenriktigavgjørelseiretten. 30%avrespondenteneharitilleggvalgtåoppgi Annengrunn somårsaktilsamtykke. Mangeavdissehandleromgrunnerknyttettildetåunngåreise.Endelkommentarerfra forsvarereerimidlertidverdtåmerkeseg(koplettlistemedkommentarerivedlegg5): Bleikkeopplystomatviskullesamtykke. Vissteikkeatsamtykkeskullegis. Jegbletattlitt påsengen.tvilsomtomjegsamtykkernestegang.vitnetvaruansettikke avbetydningforminklient. Lurttildet.Aldriigjen. Dissekommentarenegirenhentydningomatprosedyreneomkringinformeringangående samtykkekunneværtbedre. 16

17 4.4.4 Solennitetshensyn Solennitethandleromenhøytideligrammeogatmosfæreietrettsmøte.Viønsketatrespondentene skullereflektereomkringhvilkenbetydningdetillapersonligoppmøteogtradisjonellrammepå rettsmøtetisåmåte. Respondenteneskulletastillingtilfølgendeutsagn: For meg er det viktig å møte opp personlig i rettslokalet. Et tradisjonelt rettsmøte med personlig oppmøte er viktig for at rettsmøte skal få en formell ramme. Detervalgtbådeensubjektivogenobjektivvinklingpådettespørsmålet.Detteforåfåettydelig skillemellomdetsomrespondentenmåttehaavpersonligfølelserknyttettildetteogenmer sakligreflekterendeholdningtilproblemstillingen. Grafennedenforgirenoversiktoverrespondentenesvurderingeravdisseutsagnene. Graf4:Oversiktoverrespondentenesvurderingavsolennitetshensyn 17

18 Tabeller For meg er det viktig å møte opp personlig i rettslokalet Gjennomsnitt 3,55 (n=76) Et tradisjonelt rettsmøte med personlig oppmøte er viktig for at rettsmøte skal få en formell ramme 3,34 (n=73) Standardavvik 1,112 1,083 Tabell1:Respondentenesvurderingavsolennitetshensyn Gjennomsnittsverdi,der1=Sværtuenig,og 5=Sværtenig. For meg er det viktig å møte opp personlig i rettslokalet Et tradisjonelt rettsmøte med personlig oppmøte er viktig for at rettsmøte skal få en formell ramme Svært uenig 3,9% 4,1% Uenig 15,8% (n=12) 21,9% (n=16) 22,4% (n=17) 21,9% (n=16) 36,8% (n=28) 39,7% (n=29) 21,1% (n=16) 12,3% (n=9) (n=76) 100% (n=73) Tabell2:Respondentenesvurderingavsolennitetshensyn Fordelingpåsvarkategorieriprosent. Herkandetværeverdtåmerkesegatforbeggeutsagneneerover50%avrespondentene enig/sværtenig Analysenviseratdeteringensignifikantforskjellmhtomrespondentenhartidligereerfaring ellerikkemedbrukav.setabell27ogtabell28ivedlegg4fordatafordeltpå erfaringsbakgrunn. 18

19 Svarfordeltpåroller Formegerdetviktigåmøteopppersonligirettslokalet. Detteutsagnetharensubjektivvinklingogskalfårespondententilåvurdereombrukav betyrnoeforegenrolleirettsmøtet. Viseratvitnerermestuenige.Detkanværefordidetåvitneienrettsakerensjelden foreteelsefordefleste,ogatforestillingenomhøytidelighetenomkringenrettsakikketillegges såmyevekt.forprofesjonelleaktørerersituasjonenenannen.deresholdningtilsolenniteter sannsynligvisforankretideresprofesjonalitetogyrkesetikk.deterogsåavbetydningatfor enkelterollervildetopplevessomompersonligoppmøtepåvirkerkvalitetenpådenjobben somskalgjøres.tolkingviaerforeksempelenstørreutfordringennsåkalt frammøtetolking. Etannetaspekteratforprofesjonelleaktørerutgjørrettsmøterenvanligomikkevesentligdel avjobben,ogovergangtilmedførerendringerikjentearbeidsprosedyrer. Endringeriarbeidsprosedyrermøteroftemotstandideflesteorganisasjoner.Deterverdtå merkeseatbakenenighetidetteutsagnetkandetskjulesegmotstandmotbrukavteknologi ogendringeriarbeidsprosessergenerelt.detteforholdetkanimidlertidikkeavdekkesidenne spørreundersøkelsen. Forøvrigvisertalleneatpolitierdenrollenblantprofesjonellesomharminstvanskeligheter medåutførejobbenutenåværetilstedeirettslokalet(30%,n=3). Bådedommerneogforsvarereerhovedsakeligenig/sværtenigiutsagnet(hhv,85%,n=6og 92%,n=23).Detteerikkeuventetsettilysavdenrollendehar. 19

20 Svært uenig Dommer Uenig 14,3% Statsadvokat Politi Forsvarer Tolk Vitne Total 17,6% 3,9% 30,0% 4,0% 12,5% 35,3% (n=6) 15,8% (n=12) 44,4% (n=4) 30,0% 4,0% 62,5% (n=5) 23,5% (n=4) 22,4% (n=17) 42,9% 33,3% 30,0% 56,0% (n=14) 12,5% 23,5% (n=4) 36,8% (n=28) 42,9% 22,2% 10,0% 36,0% (n=9) 12,5% 21,1% (n=16) (n=9) (n=10) (n=25) (n=8) (n=17) (n=76) Tabell3:Formegerdetviktigåmøteopppersonligirettslokalet Prosentvisfordelingpåsvaralternativ fordeltpåomrespondentenmenerpersonligoppmøteerviktig. Ettradisjoneltrettsmøtemedpersonligoppmøteerviktigforatrettsmøteskalfåenformell ramme. Detteutsagnetharenobjektivvinklingogskalfårespondententilåreflekteremeroverhva personligoppmøteharåbetyforsolennitetengenerelt. Svarenefordelersegpåsammemåtesomforrigeutsagn.Vitnerermestuenigemens profesjonelleaktørerermestenige.alleprofesjonelleaktørerbortsettfrapolitiharimidlertid bevegetsegiretningmotåværemindreenigidetteutsagnetennidetforrige.denne forskjellenerimidlertidikkestatistisksignifikant. Svært uenig Dommer Statsadvokat Politi Forsvarer Tolk Vitne Total 14,3% 11,8% 4,1% Uenig 14,3% 11,1% 30,0% 8,7% 28,6% 41,2% 21,9% (n=16) 14,3% 22,2% 10,0% 21,7% (n=5) 57,1% (n=4) 17,6% 21,9% (n=16) 57,1% (n=4) 66,7% (n=6) 40,0% (n=4) 43,5% (n=10) 29,4% (n=5) 39,7% (n=29) 14,3% 20,0% 26,1% (n=6) 12,3% (n=9) (n=9) (n=10) (n=23) (n=17) (n=73) Tabell4:Ettradisjoneltrettsmøtemedpersonligoppmøteerviktigforatrettsmøteskalfåenformellramme Prosentvisfordelingpåsvaralternativfordeltpåomrespondentenmenerpersonligoppmøtehar betydningforrettsmøtetsformalitet. 20

21 4.4.5 Opplevelserrundtvirkningenavbrukav Dissespørsmålenehandleromhvordandenenkelteoppleverbrukavi rettsmøter.detervalgtåfåbelystbådegenerelleoppfatningersamtvurderingeretternettopp åhadeltattietrettsmøtederblebrukt. Deutsagnenesomrespondentenskullevurderebleispørreskjemaetpresentrertitogrupper: 1. Respondentensvurderingmhtbrukavirettsmøtergenerelt. 2. Respondentensvurderingeromhvordanbrukaveventueltpåvirketdet aktuellerettsmøtet. Respondentensvurderingmhtbrukavirettsmøtergenerelt. Respondenteneskulletastillingtilfølgendeutsagn: Det er viktig for utfallet av en rettsmøte at alle berørte parter er til stede i rettslokalet. Bruken av kan endre utfallet i rettsmøter dramatisk. Jeg opplever at fører til unødvendig fare for misforståelse. Videokonferanse kan ikke erstatte personlig oppmøte i rettsmøter. Disseutsageneermentforatrespondentenskalreflektereoverhvilkenbetydningbrukav harirettsmøtergenerelt,ogrepresentererderforrespondentensobjektive vurderingomkringdette.utsagnnr3harimidlertidenformuleringsomhentyderpå personligeopplevelser. Grafenpånestesidegirenoversiktoverrespondentenesvurderingeravdisseutsagnene. 21

22 Graf5:Oversiktoverrespondentenesgenerellevurderingmhtbrukav Tabeller Det er viktig for utfallet av en rettsmøte at alle berørte parter er til stede i rettslokalet Gjennomsnitt 3,33 (n=75) Bruken av kan endre utfallet i rettsmøter dramatisk 2,43 (n=72) Jeg opplever at fører til unødvendig fare for misforståelse 2,41 (n=74) Videokonferanse kan ikke erstatte personlig oppmøte i rettsmøter 2,80 (n=74) Standardavvik 1,004 0,917 0,890 1,193 Tabell5:Respondentensgenerellevurderingmhtbrukav Gjennomsnittsverdi,der 1=Sværtuenig,og5=Sværtenig. 22

23 Svært uenig Uenig Det er viktig for utfallet av en rettsmøte at alle berørte parter er til stede i rettslokalet 1,3% 22,7% (n=17) 29,3% (n=22) 34,7% (n=26) 12,0% (n=9) (n=75) Bruken av kan endre utfallet i rettsmøter dramatisk 13,9% (n=10) 41,7% (n=30) 34,7% (n=25) 6,9% (n=5) 2,8% 100% (n=72) Jeg opplever at fører til unødvendig fare for misforståelser i rettsmøter 10,8% (n=8) 51,4% (n=38) 27,0% (n=20) 8,1% (n=6) 2,7% 100% (n=74) Videokonferanse kan ikke erstatte personlig oppmøte i rettsmøter 9,5% 43,2% (n=32) 16,2% (n=12) 20,3% (n=15) 10,8% (n=8) 100% (n=74) Tabell6:Respondentensgenerellevurderingmhtbrukav Fordelingpåsvarkategorieri prosent. Viserheratfordeutsagnenesomhandleromutfalletavrettsmøtetogmisforståelser(utsagn2 og3itabell6)erdetomkring10%somerenig/sværtenig.mensforutsagnenesomhandler ombetydningenavatalleberørteparterertilstedesamtatikkekanerstatte personligframmøte(utsagn1og4itabell6),dererdethhv45%og31%somerenig/svært enig. Fortsatterdetingensignifikantforskjellmhtomrespondentenharerfaringellerikkemed brukav.setabell29,tabell30,tabell31ogtabell32ivedlegg4fordatafordeltpå respondentermedellerutenerfaring. 23

24 Svarfordeltpåroller Deterviktigforutfalletavenrettsmøteatalleberørteparterertilstedeirettslokalet. Pådettespørsmåleterdettotaltenovervektavrespondentersomerenig/sværtenigi utsagnet.menenserenatrollenpoliti skiller seg fra de øvrige ved i større grad å være uenig i utsagnet. En mulig forklaring på at politi skiller seg ut i forhold til de andre gruppene som det kan være naturlig å sammenligne med (statsadvokat og dommer) kan være at det er lavere strafferamme i saker der politiet er involvert. Svært uenig Dommer Statsadvokat Politi Forsvarer Tolk Vitne Total 6,3% 1,3% Uenig 28,6% 22,2% 60,0% (n=6) 8,0% 12,5% 25,0% (n=4) 22,7% (n=17) 22,2% 20,0% 24,0% (n=6) 62,5% (n=5) 43,8% 29,3% (n=22) 57,1% (n=4) 55,6% (n=5) 10,0% 52,0% (n=13) 18,8% 34,7% (n=26) 14,3% 10,0% 16,0% (n=4) 25,0% 6,3% 12,0% (n=9) (n=9) (n=10) (n=25) (n=8) (n=16) (n=75) Tabell7:Deterviktigforutfalletavenrettsmøteatalleberørteparterertilstedeirettslokalet Prosentvis fordelingpåsvaralternativfordeltpågrupper 24

25 Brukenavkanendreutfalletirettsmøterdramatisk. Herskillerdemedrolleforsvarersegklartut.Entredjedel(30prosentn=7)avdisseerenigi utsagnet.forstatsadvokatererallerespondentene(n=8)uenig,mens90prosent(n=9)avpoliti eruenig.forklaringentildennetydeligeforskjellenkansannsynligvisforklaresmeddenulike rollendeharirettsmøtethvorsærligforsvarerenvilforsøkeåminimalisereallefaktorersom kanværenegativforklienten.serogsåatenforholdsvisstorgruppe(35%,n=25)ikkehar noenklarformeningomdetteutsagnet.årsakentildettekanværemanglendeerfaring. Svært uenig Uenig Dommer 14,3% 14,3% 71,4% (n=5) Statsadvokat (n=8) (n=8) Politi 50,0% 40,0% 10,0% (n=5) (n=4) (n=10) Forsvarer 8,7% 21,7% 39,1% 21,7% 8,7% (n=5) (n=9) (n=5) (n=23) Tolk 57,1% 42,9% (n=4) Vitne 11,8% 47,1% 41,2% (n=8) (n=17) Total 13,9% 41,7% 34,7% 6,9% 2,8% (n=10) (n=30) (n=25) (n=5) (n=72) Tabell8:Brukenavkanendreutfalletirettsmøterdramatisk Prosentvisfordelingpå svaralternativfordeltpågrupper Jegoppleveratførertilunødvendigfareformisforståelseirettsmøter. Herfinnerviigjendensammeforskjellensomvedforrigespørsmål.Respondentermedrollen forsvarererdesomermestenige,menspolitiogstatsadvokaterstortsetteruenige. Svært uenig Uenig Dommer 71,4% 28,6% (n=5) Statsadvokat (n=9) (n=9) Politi 11,1% 77,8% 11,1% (n=9) Forsvarer 8,0% 20,0% 40,0% 24,0% 8,0% (n=5) (n=10) (n=6) (n=25) Tolk 14,3% 57,1% 28,6% (n=4) Vitne 23,5% 47,1% 29,4% (n=4) (n=8) (n=5) (n=17) Total 10,8% 51,4% 27,0% 8,1% 2,7% (n=8) (n=38) (n=20) (n=6) (n=74) Tabell9:Jegoppleveratførertilunødvendigfareformisforståelserirettsmøter Prosentvisfordelingpåsvaralternativfordeltpågrupper. 25

26 Videokonferansekanikkeerstattepersonligoppmøteirettsmøter. Dettespørsmåletviseratdeterforsvareresomermestopptattavpersonligfremmøtemens statsadvokat,politiogvitnevirkeråværemeruenigiutsagnet. Svært uenig Uenig Dommer 42,9% 57,1% (n=4) Statsadvokat 66,7% 33,3% (n=6) (n=9) Politi 10,0% 70,0% 10,0% 10,0% (n=10) Forsvarer 4,2% 20,8% 12,5% 37,5% 25,0% (n=5) (n=9) (n=6) (n=24) Tolk 12,5% 62,5% 12,5% 12,5% (n=5) (n=8) Vitne 25,0% 37,5% 25,0% 6,3% 6,3% (n=4) (n=6) (n=4) (n=16) Total 9,5% 43,2% 16,2% 20,3% 10,8% (n=32) (n=12) (n=15) (n=8) (n=74) Tabell10:Videokonferansekanikkeerstattepersonligoppmøteirettsmøter Prosentvisfordelingpå svaralternativfordeltpågrupper 26

27 4.4.6 Respondentensvurderingeromhvordanbrukaveventueltpåvirketdet aktuellerettsmøtet. Respondenteneskulletastillingtilfølgendeutsagn: Bruk av i rettssaken virket negativt på hvordan jeg fikk formidlet mine synspunkter. Personlig oppmøte fra alle parter i rettssalen ville ikke påvirket min innflytelse i rettsmøtet. Jeg vil stille meg positiv til bruk av i et rettsmøte ved en senere anledning. Uten hadde rettsmøtet medført større belastninger for de involverte. Disseutsageneermentforatrespondentenskalreflektereoverhvilkenbetydningbrukav haddeidetaktuellerettsmøtetsomrespondentennettopphardeltatti. Grafenpånestesidegirenoversiktoverrespondentenesvurderingeravdisseutsagnene. 27

28 Graf6:Oversiktoverrespondentensvurderingmhtbrukavidetterettsmøte Tabeller Bruk av i rettssaken virket negativt på hvordan jeg fikk formidlet mine synspunkter Gjennomsnitt 2,28 (n=74) Personlig oppmøte fra alle parter i rettssalen ville ikke påvirket min innflytelse i rettsmøtet 3,49 (n=75) Jeg vil stille meg positiv til bruk av i et rettsmøte ved en senere anledning 4,05 (n=74) Uten hadde rettsmøtet medført større belastninger for de involverte 3,83 (n=72) Standardavvik 0,785 0,921 0,978 1,088 Tabell11:Respondentensvurderingmhtbrukavidetterettsmøtet Gjennomsnittsverdi,der1=Sværtuenig,og5=Sværtenig. 28

29 Svært uenig Uenig Bruk av i rettssaken virket negativt på hvordan jeg fikk formidlet mine synspunkter 9,5% 62,2% (n=46) 20,3% (n=15) 6,8% (n=5) 1,4% (n=74) Personlig oppmøte fra alle parter i rettssalen ville ikke påvirket min innflytelse i rettsmøtet 2,7% 9,3% 36,0% (n=27) 40,0% (n=30) 12,0% (n=9) 100% (n=75) Jeg vil stille meg positiv til bruk av i et rettsmøte ved en senere anledning 5,4% (n=4) 1,4% 8,1% (n=6) 52,7% (n=39) 32,4% (n=24) 100% (n=74) Uten hadde rettsmøtet medført større belastninger for de involverte 4,2% 6,9% (n=5) 22,2% (n=16) 34,7% (n=25) 31,9% (n=23) 100% (n=72) Tabell12:Respondentensvurderingmhtbrukavidetterettsmøtet Fordelingpå svarkategorieriprosent. Fordisseutsagneneerdethelleringensignifikanteforskjellerigjennomsnittsverdienemellom gruppensomharerfaringmedbrukavoggruppensomikkeharerfaringmed brukav.setabell33,tabell34,tabell35ogtabell36ivedlegg4fordatafordeltpå respondentermedellerutenerfaringibrukav. 29

Notat. Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon. Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud 07 / 2008

Notat. Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon. Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud 07 / 2008 Notat 07 / 2008 Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon INNHOLD 1. Bakgrunn... 4 2. Utvalg og metode... 5 3. Resultater

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Brukerundersøkelse om TT-ordningen

Brukerundersøkelse om TT-ordningen Brukerundersøkelse om TT-ordningen Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne brukerundersøkelsen er utført på bestilling av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lillian Hansen, Arve

Detaljer

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN Spørreundersøkelse til og /heim om hvordan lånt datautstyr fra folketrygden blir brukt i undervisningssammenheng Et samarbeidsprosjekt mellom Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

Spørreundersøkelse Evaluering av driftsstyreordningen

Spørreundersøkelse Evaluering av driftsstyreordningen Spørreundersøkelse Evaluering av driftsstyreordningen Spørreundersøkelsen er sendt til driftsstyrene på de fire skolene som har innført ordningen. I tillegg er undersøkelsen sendt til rektor og FAU-leder

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner

Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner Endelig rapport 28.01.2010 (siden blank) Report No: 200584-07 Classification: Ubegrenset P

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Vurdering av brukerkrav til Klart DU Kan! Av Fride Skjefte og Hilde Wågan Olsen

Vurdering av brukerkrav til Klart DU Kan! Av Fride Skjefte og Hilde Wågan Olsen Vurdering av brukerkrav til Klart DU Kan! Av Fride Skjefte og Hilde Wågan Olsen Bakgrunn Valg av oppgave Problemstilling Problemløsning Metode Use Case Rapid Application Development Vurdering av dagens

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Veiledning UNIVERSITETET I BERGEN Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Undersøkelsen kartlegger ditt syn på pasientsikkerhet, uønskede hendelser og hendelsesrapportering i den

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE Sett kryss i de rubrikker som passer best for deg og din husstand, s fyller du inn dine svar ut fra din husstands er med den kommunale tjenesteyting.

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang

VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang Delrapport prosjekt Forskning på årskull Hvorfor velger jenter og gutter, som har søkt befalsskoleutdanning, bort Forsvaret? Vernepliktsverket VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang 1 Innhold

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

Gode intensjoner holder det?

Gode intensjoner holder det? Gode intensjoner holder det? En undersøkelse blant deltakere på gjestebud om arbeid og psykisk helse av Angelika Schafft og Asbjørn Grimsmo AFI-rapport 9/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE

Detaljer

FORBRUKERMAKT OG BÆREKRAFT. Ved å sjekke merkelappen i klærne, skal du finne ut hvor klærne er produsert. Hva har det å si? Tilsvarende med mat.

FORBRUKERMAKT OG BÆREKRAFT. Ved å sjekke merkelappen i klærne, skal du finne ut hvor klærne er produsert. Hva har det å si? Tilsvarende med mat. Elevaktiviteter Tittel Oppgave Hensikt Karbonfotavtrykk Et smartere miljøvalg Du skal se deg om og tenke gjennom hva som er et godt, og hva som er et dårlig miljøvalg, og ta bilde av begge deler. Kan gjøres

Detaljer

Raskere? Billigere? Vennligere?

Raskere? Billigere? Vennligere? rhknoff Rapport for Justisdepartementet Raskere? Billigere? Vennligere? Evaluering av prøveordningen med rettsmekling Rapport for Justisdepartementet Raskere? Billigere? Vennligere? Evaluering av prøveordningen

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer