Bruk av videokonferanse i justissektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av videokonferanse i justissektoren"

Transkript

1 Brukavijustissektoren Analyseavbrukeroppfatninger JørnFenstad HansDonaliTilset NTNUSamfunnsforskningAS 2.juli2008

2 1 Innhold 1 Innhold Innledning Ombrukavnyteknologiiorganisasjoner Videokonferansesomsamarbeidsverktøy Videokonferansersomnyteknologiijustissektoren Spørreundersøkelsen Metode Spørreskjema Gjennomføring Utvelgelseavrespondenter Mangelfullrespons Resultater Bakgrunnsinformasjon Samtykkeibrukav Solennitetshensyn Opplevelserrundtvirkningenavbrukav Respondentensvurderingeromhvordanbrukaveventuelt påvirketdetaktuellerettsmøtet Hvemskaltaavgjørelseombrukav Besparelserellermerarbeidvedbrukavr Oppsummering Oversiktovergrafer Oversiktovertabeller

3 7 Referanser Vedlegg Vedlegg1 Pilotenheter Vedlegg2 Spørreskjema Vedlegg3 Følgeskriv Vedlegg4 Tabellermeddatafordeltpåerfaringsbakgrunn Solennitetshensyn Respondentensvurderingmhtbrukavirettsmøtergenerelt Respondentensvurderingeromhvordanbrukaveventuelt påvirketdetaktuellerettsmøtet Hvemskaltaavgjørelseombrukav Besparelserellermerarbeidvedbrukavr Vedlegg5 Tekstkommentarerfraspørreskjema Vedlegg6 Utdragfraevalueringsrapport

4 2 Innledning Ifølgeenlovendringidomstolloven 143bledet21.desember2005gittforskriftshjemmelfor enforsøksordningforbrukavmellomdomstoler,kriminalomsorgenog politiet/påtalemyndigheten. SomenfølgeavdettehardetiregiavDomstoladministrasjonenværtgjennomførtet forsøksprosjektmedbrukavrveddomstolene.brukenharhovedsakligvært knyttettilisaksforberedenderettsmøter,hovedforhandlingerogrettsmeglingisivilesakerogi tilståelsessakerogmøteromfengslingsforlengelseistraffesaker.itilleggersliktutstyrblitt bruktvedavhøravvitnerogsakkyndigesamtvedbrukavtolk.allbrukaver basertpåsamtykkeavalleberørteparter. Idetteforsøksprosjektetharutprøvingenavværtutførtvedsåkalte pilotenheter(vedlegg1)somharblittvalgtuttildette.erfaringerfraforsøksprosjekteter oppsummertienevalueringsrapportutarbeidetavdomstoladministrasjonen(overlevert Justisdepartementet15.november2007). Heltsentraltiregelverketforbrukav,liggervurderingenomhvorvidt møteformenkanværeetalternativtilfysiskfremmøte.holdningenetildetteerforskjellige. Dettevisersegbådegjennommanglendesamtykkeogvarierendegradavinitiativtilåbruke utstyret.foråfåenoversiktoverholdningertil,ogerfaringermedbrukavi saksavviklingenharstudioaperturavedntnusamfunnsforskningasgjennomførten spørreundersøkelseblantbrukereavutstyret. Formåletmedundersøkelsenharværtåsupplereevalueringsrapportenetterforsøksprosjektet påfølgendemåte: Dokumenteregradenavkvalitetpåen,settiforholdtilvanlige innvendingermotmøteformen. Grundigereanalyseavholdninger,motivasjonogerfaringerbådeblantdesomvilog ikkevildeltaietrettsmøteper. Inviteretilåfåkonkreteerfaringerfraabsoluttalleaktører,inkludertikke profesjonelle aktører(vitnerogparter),sakkyndigeogtolker.evalueringsrapportenbasertesegpå 4

5 erfaringenetilpilotenhetene(politi,domstologfengsel)itilleggtilatriksadvokaten, statsadvokatembeteneogadvokatenesforeningerleverteuttalelser. Gjennomensystematiseringavresultatenevillemankunnedokumentereihvilkengrad egnersegtilbrukirettsmøter.samtidigvilledengiinnspilltilbedre tilretteleggingavkonferansenegjennomåkartleggehvadeulikeaktørenesynesfungerte.det erviktigforrettssikkerhetenatholdningerogerfaringerfraalleaktørerkommertiluttrykk.på denmåtenvilmanfåinnspilltilhvordanbrukavskalbrukespåenoptimal måteijustissektoren. Dennerapportenoppsummererresultateneetterspørreundersøkelsen. 5

6 3 Ombrukavnyteknologiiorganisasjoner Sværtmangeorganisasjonerharmåtteterkjenneatinnføringavnyinformasjonsteknologier enkrevendeprosessogatdesomskalbruketeknologienslettikkeerlikepositivetilallede nyemulighetenesomteknologiengir.foråkunnetautdenmerverdisomliggeriteknologiens funksjonaliteterdetnødvendigatbrukerneakseptererteknologien,atdeakseptererden nødvendigeopplærings oginnføringsprosess,ogatdeakseptererdeendringeri arbeidsprosessersomdettenødvendigvisførermedseg. Detteerforøvrigetområdesomharfåttmyeoppmerksomhet,ogdeterutvikletmangeulike teoretiskemodellerforåforståogforklareproblemstillingeneomkringvarierendegradav brukeraksept.dissemodellene,somharforankringbådeiinformasjonsvitenskap,psykologiog sosiologi,forsøkerågienforlaringpåvariasjoneneibrukeraksept(venkatesh,2003).i artikkelen: UserAcceptanceofInformationTechnology:TowardaUnifiedView av Venkateshet.al,forsøkesdetålageenhelhetligteorisomforklarerhvasompåvirker brukerakseptavinformasjonsteknologi.dettasutgangspunktiåtteeksisterendemodeller, sammenlignerdissebådeteoretiskogempirisk,fortilsluttåforeslåenhelhetligmodell.denne visersegåhastørreforlaringskraftennalledeandre.mensdemodellenesomblebruktsom utgangspunktkunneforklare17 53prosentavvariasjonene,kandennyemodellenforklare hele69prosentavvariasjonenenårmodellenebrukespådesammedataene. KortbeskrivelseavVenkateshet.alsimodell(Weiseth2004): Modellenforsøkeråforklaretovariablerhosbrukerne: 1. Behavioural intention.dettehandlerombrukerensintensjoneromåtateknologieni bruk. 2. Use behaviour.dettehandleromvirkeligbrukavsystemet. Foråforklaredettebrukesfireforklaringsvariabler: 1. Performance expectancy.forventningeromihvilkengradsystemetvilgjøreden enkeltemerefektiviutførelsenavarbeidet. 6

7 2. Effort expectancy.forventningeromhvilkeforenklinger/lettelserdetnyesystemetvil føremedseg. 3. Social influence.ihvilkengradbrukerenføler/oppleveratandresentralepersoneri organisasjonenmenerathan/hunbørtasystemetibruk. 4. Facilitating conditions.ihvilkengraddenenkeltetroratdetfinnesenorganisatorisk ogtekniskinfrastruktursomstøtteroppunderbrukenavsystemet. Itilleggerdetfirevariablersompåvirkereffektenavforklaringsvariableneover: 1. Kjønn.Deterkjønnsvariasjonernårdetgjelderbrukeraksept. 2. Alder.Forskjellermellomaldersgrupper 3. Erfaring.Deterforskjellermellomerfarneoguerfarnebrukereavetsystem 4. Frivillig bruk av teknologi.varierendegradavfrivilligheterogsåenfaktormed betydning. Sammenhengenmellomdissevariableneervistifigurnedenfor: Figur1:Sammenhengmellomfaktorersompåvirkerbrukavinformasjonsteknolgiienorganisasjon. (Venkatesh2003) 7

8 Detsomkanlesesdirekteutavfigurenerfølgende(Weiseth2004): Desshøyereforventningenomåblimerproduktiver,josterkereerintensjonenomå brukesystemet. Sterkereeffektformennogyngre Desshøyereforventningeneromatsystemetvilværelettålæreogbruke,josterkereer intensjonenomåbrukesystemet Sterkereforkvinner,eldre,ogdemedlitenerfaring. Desssterkerepressetomåbrukesystemeter,josterkereerintensjonenomåbruke systemet Sterkereforkvinner,eldre,vedpålagtbrukogdemedlitenerfaring. Dessbedretilgangentilressurseroppfattes,jomervilsystemetblibrukt. Sterkerefor eldremedøkendeerfaring. Desshøyereintensjonenomåbrukesystemeter,jomervilsystemetblibrukt ModellentilVenkateshet.al.ernyttigforåforståhvasompåvirkerbrukernesakseptav teknologiogdengirengodantydningavhvilkefaktorersombørviesoppmerksomhetved innføringavnyinformasjonsteknologi. 3.1 Videokonferansesomsamarbeidsverktøy Nårvikommunisererbrukervimerennbareord.Kroppsspråkogstemmeleieervelsåviktig.I følgealbertmehrabianformidles7prosentavbudskapetgjennomord,38prosentgjennom stemmeleieog55prosentgjennomkroppssspråk.(mehrabian1971).detbetyratstraksvi brukerteknologiforåkommunisere(mediertkommunikasjon)gårviglippavstørreeller mindredeleravinformasjonenikommunikasjonsprosessen.hvavigårglippavoghvormyeer ikkebareavhengigavhvilkenteknologisombenyttes.velsåviktigerhvordanteknologien brukes.videokonferanseerimidlertidavdeteknolgiersomkangimegethøy informasjonsrikhet(mediarichnesstheory,daft1984). Menenvellykketeravhengigavatutsyrethargodnokkvalitet,at kommunikasjonslinjerharnokkapasitetogatansvarligebrukerneharriktigkompetanse. Dårligeerfaringerpgamangelfullteknologiellerfeilbrukkanoftepregefolksoppfatningav hvadetteegnersegtilogikkeilangtid. Forøvrigerdetviktigåværeoppmerksompåhvamediertkommunikasjonsom ikkeegnersegtil.selvomgirenhøygradav 8

9 informasjonsrikhetogervesentligbedreennvanligtelefonerdetmangesituasjonerhvor ansikt til ansiktkommunikasjonabsolutteråforetrekke.dettegjeldersærligsituasjonerhvor temaeneerfølelsesmessigvanskeligforenellerflereparterellerhvormeningsforskjelleneer såstoreatdetutviklestilenkonflikt. 3.2 Videokonferansersomnyteknologiijustissektoren Detfinnessværtmangeeksemplerpåatinnføringavnyteknologiienorganisasjonikkehar lykkes.jonathangrudintrekkerfremetviktigforholdsomhandleromatdeiorganisasjonen somharnytteavteknologienikkenødvendigviserdesammesomdesomoppleverulemper, endredearbeidsprosesserellertilogmedmerarbeid(grudin1988).iettertidhardetteblitt formulertsomgrudinslaw: Whenthosewhobenefitarenotthosewhodothework,thenthe technologyislikelytofail,oratleastbesubverted.detantasatdetteeretforholdsomkanha betydningforprosessenmedinnføringogbrukavijustissektoren. Denforskningviharkjennskaptilnårdetgjelderinnføringavnyteknologierfokusertomkring innføringogbrukienorgansiasjon.nårdetgjelderbrukavirettsmøterer detteenkontekstsomikkekanbeskrivessomenorgansiasjon,ogdermedoppstårendelnye problemstillingerknyttettilakseptavnyteknologi.denvanligebrukenavri enorgansasjon,ellermellomsamarbeideneorganisasjoner,erienkonteksthvor samarbeidsviljenerstorogkonfliktnivåeterlavt.detteervesentligforskjelligfrasituasjoneni etrettsmøtehvordetertopartermedmotstridendeinteressersommøtesoghvorenitillegg kanforventeåfåetbetydelighøyerekonfliktnivåenndetsomervanligienorganisasjon. Etannetaspektsomharbetydningidennesammenhengeratdeltakerneietrettsmøteharulik agendaogulikemål.detteharheltklartbetydningforhvordanvurderesog omdeterentusiasmeellermotviljeknyttettilbruken. DetkanimidlertidvirkesomomVenkateshet.al.sinmodellsomerbeskrevetoverfokuserer påmangeaspektersomogsåerrelevanteietrettsmøte.enfornuftigframgangsmåtefor justissektorenkanderforværeågågrundigereinnidennemodellenogvurderehvordeter sammenfallogrelevansmellomdetmodellenbeskriverogdensituasjonsomforeliggeri rettsmøtet. 9

10 4 Spørreundersøkelsen 4.1 Metode Denspørreundersøkelsensomdennerapportenomhandlerfokusererpåbrukernesholdninger tilogderesopplevelseavvirkningene.deterikketattmedspørsmålomkring strukturelleogutstyrsmessigetingvedbrukav. 4.2 Spørreskjema Detspørreskjemaetsomerutarbeidetharfølgendehovedinndelinger: Bakgrunnsinformasjonomrespondent Grunnertilatdetblesamtykketombruk Synspunktermhtsolennitet Meningermhtbrukavirettsmøtergenerelt Opplevelsermhtbrukavidetterettsmøtet Meningeromhvemsomavgjørbrukav Meningermhtbesparelserellermerarbeidforegendel Sevedlegg2forkomplettspørreskjema. Spørreskjemaeterblittdeltuttilaktuellerespondentersammenmedetfølgeskriv(vedlegg3). Denpraktiskeutdelingenoginnsamlingavbesvarteskjemableutførtavansvarligevedden enkeltepilotenhet.distribusjonavspørreskjemauttilpilotenheteneogallinformeringom undersøkelsenerforetattavdomstoladministrasjonen. Domstoladministrasjonensørgetpåforhåndforsamtykkefraalleberørteregioneri kriminalomsorgenmedhensyntilågjennomførespørreundersøkelsenmotinnsatte.deansatte ivedntnusamfunnsforskningassomjobbetmedundersøkelsenunderskrevitilleggen taushetserklæring. 10

11 4.3 Gjennomføring Spørreundersøkelsenskulleetteropprinneligplangjennomføresiperiodenseptember oktober2007.detkomimidlertidsværtfåspørreskjemaireturiløpetavdenperioden,og sluttdatoforundersøkelsenbleforskjøvetinntilantallrespondentervarhøytnoktilat datamaterialetkunnedannegrunnlagforenanalyse Utvelgelseavrespondenter Ettersomutdelingavspørreskjemableforetattavpilotenhetenehardetikkeværtmuligåføre kontrollmedomalleaktuelledeltakerefikkmulighettilåsvare.detforholdsvislaveantall spørreskjemaireturkantydepåatpilotenheteneikkehardeltutskjemavedallerettsmøter hvordetvaraktuelt.menvikanimidlertidantaatidetilfellenederdetblegjortbledetutdelt tilalleaktører.selvomdetteerensvakhetvedmetodenerdetikkesannsynligatdethar medførtsystematiskefeilidatamaterialet Mangelfullrespons Enplanlagtdelavbrukerundersøkelsenvaråfåbesvarelserogsåfradesomavslårbrukav.Detteerrelevantsidenregelverketperidagfastslåratenslikmøteformistor gradersamtykkebasert.spørreundersøkelsenskullesøkeåavdekkehvasomkonkretligger bakavgjørelsenomåikkevillebenyttemøteformen.funnenefraensliknærmere undersøkelseavårsakervilleværtrelevantbådeiforholdtilåvurdereregelverketog informasjonsarbeidetmotulikegrupper.undersøkelsenharimidlertidingensvarfrapersoner somharavståttbrukav. Enannensentralgruppesomikkeermedblantrespondenteneersiktet/tiltalt.Årsakentil dettekanifølgedomstoladministrasjonenværeatpolitidistriktenehartattsværtfåinitiativtil, ogdermedhellerikkefåttgjennomført,noenfengslingsforlengelserperiløpet avperiodenundersøkelsenharforegått.detteerdettogrunnertil.fornoenav politidistriktenesomhardeltattiprosjekteterbrukavdennemøteformeni fengslingsforlengelserliteaktuelt.entenfordidetaktuellefengseletikkeharutstyrellerfordi deterkortavstandmellomdomstol,politiogfengselslikatressursbesparelsenehevdesåvære små.detandretilfelletgjelderhvorforutsetningeneforåavviklerertilstede, 11

12 menstadigeavslagfraadvokateneharførttilatmanetterhvertharmistetmotivasjonenog ikkelengretarinitiativ.idomstoladministrasjonensevalueringsrapportfrapilotprosjektet (www.domstol.no/)visesdettilatsamtykkekravetkunharkommetpå spissennettoppisakstypenfengslingsforlengelser.herharbrukentilgjengjeldvært omdiskutert,ogadvokater/klienterharitreavfiretilfellerhellerforetrukketåmøtefysiski retten.erfaringenefrapilotprosjektetviserogsåatbrukenavvarmest omfattendehøsten2006,mensdenminsketbetrakteligutoveri2007.konklusjonenerat sværtfåavholdtefengslingsforlengelseriperiodenundersøkelsenharforegåttharmedført manglenderesponsfratogrupper: aktørersomharavslåttbrukav siktet/tiltalt Detatengrupperespondentermanglerfullstendigerensvakhetvedundersøkelsensom helhet,mennårdetgjelderrollensiktet/tiltaltkandetforventesatdeviktigesynspunktene somerknyttettilrettssikkerhetenerivaretattgjennomrespondentermedrolleforsvarere,en gruppesomergodtrepresentertiundersøkelsen. 12

13 4.4 Resultater Genereltomtolkingavavgittesvar Hoveddelenavspørreskjemaeterutformetvedatdetskaltasstillingtilendelutsagn. Respondentenkanvelgemellomfølgendealternativer: Sværtuenig Uenig Verkenenigelleruenig Enig Sværtenig Vetikke Detteerensåkalt5 deltordinalskalahvorenkunnehabenyttetverdiene1til5istedet. HvisenrespondentvelgeråkrysseavforVerkenenigelleruenig,såtolkesdetsomom respondentenikkeerenignoktilåvelgeenig,ogikkeuenignoktilåvelgeuenig.detteeraltså enmellomverdiforderespondentenesomikketarettydeligstandpunktdeneneellerandre veien.detmåikkeforvekslesmedvetikke. EnhøysvarprosentpåVerkenenigelleruenigkantydepåatutsagnetervanskeligåtastilling til.foråunngådetteerutsagneneforsøktformulertslikatdetskalværelettåtastillingtil. 13

14 4.4.2 Bakgrunnsinformasjon Analysenerbasertpådatafra77respondentersomharfyltutogreturnertspørreskjemaet. Fordelingavrespondenteretterrolleirettsmøtetervistigrafennedenfor.Grafenskiller mellomdesomharerfaringiåbrukeogdeuten. Graf1:Fordelingavrespondenteretterrolleirettsmøtet. Ispørreskjemaetvardetitilleggmuligåangirolleneprosessfullmektig,sakkyndigog siktet/tiltalt.blantrespondentenevardetingenmedrollesiktet/tiltalt(omtaltikapittel4.3.2) mensdetvarenrespondentforhveravrolleneprosessfullmektgogsakkyndig.av anonymitetsårsakersamtforåforenkleanalysenblerollenprosessfullmektigslåttsammenmed forsvarerogrollensakkyndigslåttsammenmedvitne. 14

15 4.4.3 Samtykkeibrukav Hensiktenmedspørsmåleteråfåklarlagtdegrunnerrespondentenvektlaisinbeslutningomå samtykketilbrukav.detblefokusertpåbegrunnelserknyttettilressursbrukog sikkerhet. Følgendespørsmåblestilt: Hva var de viktigste grunnene til samtykke? Respondentenehaddemulighettilåangifleregrunnertilatsamtykketilbrukav blegitt.talleneigrafenangirhvormangesomhaddeangittatdeulike grunnenebidrotilatsamtykkeblegitt. Graf2:Årsakertilågisamtykkeibrukav.Prosentvisantallrespondenterprårsak. (Flereårsakerkanangis) Grafennedenforviserdesammeårsakene menkunforrespondenterutentidligereerfaringi bruk(dafallerspørsmålomtidligereerfaringibrukbort) Graf3:Årsakertilågisamtykkeibrukavfordesomikkeharerfaringibruk.Prosentvis antallrespondenterprårsak.(flereårsakerkanangis) 15

16 Enseratdetreviktigstegrunnenetilsamtykke,Foråunngåreise,Raskeregjennomføringav sakenogvideokonferansemedførermindrearbeid,erdesammeuavhengigavtidligereerfaring med.avdettekanenantaatdeterforventningeromenraskereogmer effektivgjennomføringavsakensomerdenstørstemotiverendefaktor. DeterogsåviktigåleggemerketilbegrunnelsenØkttilgjengelighettilsentralepersonerisaken. Dettehandleromtiltaksomførertilatdenaktuellesakenbelysesbedreogdermedøker sannsynlighetenforenriktigavgjørelseiretten. 30%avrespondenteneharitilleggvalgtåoppgi Annengrunn somårsaktilsamtykke. Mangeavdissehandleromgrunnerknyttettildetåunngåreise.Endelkommentarerfra forsvarereerimidlertidverdtåmerkeseg(koplettlistemedkommentarerivedlegg5): Bleikkeopplystomatviskullesamtykke. Vissteikkeatsamtykkeskullegis. Jegbletattlitt påsengen.tvilsomtomjegsamtykkernestegang.vitnetvaruansettikke avbetydningforminklient. Lurttildet.Aldriigjen. Dissekommentarenegirenhentydningomatprosedyreneomkringinformeringangående samtykkekunneværtbedre. 16

17 4.4.4 Solennitetshensyn Solennitethandleromenhøytideligrammeogatmosfæreietrettsmøte.Viønsketatrespondentene skullereflektereomkringhvilkenbetydningdetillapersonligoppmøteogtradisjonellrammepå rettsmøtetisåmåte. Respondenteneskulletastillingtilfølgendeutsagn: For meg er det viktig å møte opp personlig i rettslokalet. Et tradisjonelt rettsmøte med personlig oppmøte er viktig for at rettsmøte skal få en formell ramme. Detervalgtbådeensubjektivogenobjektivvinklingpådettespørsmålet.Detteforåfåettydelig skillemellomdetsomrespondentenmåttehaavpersonligfølelserknyttettildetteogenmer sakligreflekterendeholdningtilproblemstillingen. Grafennedenforgirenoversiktoverrespondentenesvurderingeravdisseutsagnene. Graf4:Oversiktoverrespondentenesvurderingavsolennitetshensyn 17

18 Tabeller For meg er det viktig å møte opp personlig i rettslokalet Gjennomsnitt 3,55 (n=76) Et tradisjonelt rettsmøte med personlig oppmøte er viktig for at rettsmøte skal få en formell ramme 3,34 (n=73) Standardavvik 1,112 1,083 Tabell1:Respondentenesvurderingavsolennitetshensyn Gjennomsnittsverdi,der1=Sværtuenig,og 5=Sværtenig. For meg er det viktig å møte opp personlig i rettslokalet Et tradisjonelt rettsmøte med personlig oppmøte er viktig for at rettsmøte skal få en formell ramme Svært uenig 3,9% 4,1% Uenig 15,8% (n=12) 21,9% (n=16) 22,4% (n=17) 21,9% (n=16) 36,8% (n=28) 39,7% (n=29) 21,1% (n=16) 12,3% (n=9) (n=76) 100% (n=73) Tabell2:Respondentenesvurderingavsolennitetshensyn Fordelingpåsvarkategorieriprosent. Herkandetværeverdtåmerkesegatforbeggeutsagneneerover50%avrespondentene enig/sværtenig Analysenviseratdeteringensignifikantforskjellmhtomrespondentenhartidligereerfaring ellerikkemedbrukav.setabell27ogtabell28ivedlegg4fordatafordeltpå erfaringsbakgrunn. 18

19 Svarfordeltpåroller Formegerdetviktigåmøteopppersonligirettslokalet. Detteutsagnetharensubjektivvinklingogskalfårespondententilåvurdereombrukav betyrnoeforegenrolleirettsmøtet. Viseratvitnerermestuenige.Detkanværefordidetåvitneienrettsakerensjelden foreteelsefordefleste,ogatforestillingenomhøytidelighetenomkringenrettsakikketillegges såmyevekt.forprofesjonelleaktørerersituasjonenenannen.deresholdningtilsolenniteter sannsynligvisforankretideresprofesjonalitetogyrkesetikk.deterogsåavbetydningatfor enkelterollervildetopplevessomompersonligoppmøtepåvirkerkvalitetenpådenjobben somskalgjøres.tolkingviaerforeksempelenstørreutfordringennsåkalt frammøtetolking. Etannetaspekteratforprofesjonelleaktørerutgjørrettsmøterenvanligomikkevesentligdel avjobben,ogovergangtilmedførerendringerikjentearbeidsprosedyrer. Endringeriarbeidsprosedyrermøteroftemotstandideflesteorganisasjoner.Deterverdtå merkeseatbakenenighetidetteutsagnetkandetskjulesegmotstandmotbrukavteknologi ogendringeriarbeidsprosessergenerelt.detteforholdetkanimidlertidikkeavdekkesidenne spørreundersøkelsen. Forøvrigvisertalleneatpolitierdenrollenblantprofesjonellesomharminstvanskeligheter medåutførejobbenutenåværetilstedeirettslokalet(30%,n=3). Bådedommerneogforsvarereerhovedsakeligenig/sværtenigiutsagnet(hhv,85%,n=6og 92%,n=23).Detteerikkeuventetsettilysavdenrollendehar. 19

20 Svært uenig Dommer Uenig 14,3% Statsadvokat Politi Forsvarer Tolk Vitne Total 17,6% 3,9% 30,0% 4,0% 12,5% 35,3% (n=6) 15,8% (n=12) 44,4% (n=4) 30,0% 4,0% 62,5% (n=5) 23,5% (n=4) 22,4% (n=17) 42,9% 33,3% 30,0% 56,0% (n=14) 12,5% 23,5% (n=4) 36,8% (n=28) 42,9% 22,2% 10,0% 36,0% (n=9) 12,5% 21,1% (n=16) (n=9) (n=10) (n=25) (n=8) (n=17) (n=76) Tabell3:Formegerdetviktigåmøteopppersonligirettslokalet Prosentvisfordelingpåsvaralternativ fordeltpåomrespondentenmenerpersonligoppmøteerviktig. Ettradisjoneltrettsmøtemedpersonligoppmøteerviktigforatrettsmøteskalfåenformell ramme. Detteutsagnetharenobjektivvinklingogskalfårespondententilåreflekteremeroverhva personligoppmøteharåbetyforsolennitetengenerelt. Svarenefordelersegpåsammemåtesomforrigeutsagn.Vitnerermestuenigemens profesjonelleaktørerermestenige.alleprofesjonelleaktørerbortsettfrapolitiharimidlertid bevegetsegiretningmotåværemindreenigidetteutsagnetennidetforrige.denne forskjellenerimidlertidikkestatistisksignifikant. Svært uenig Dommer Statsadvokat Politi Forsvarer Tolk Vitne Total 14,3% 11,8% 4,1% Uenig 14,3% 11,1% 30,0% 8,7% 28,6% 41,2% 21,9% (n=16) 14,3% 22,2% 10,0% 21,7% (n=5) 57,1% (n=4) 17,6% 21,9% (n=16) 57,1% (n=4) 66,7% (n=6) 40,0% (n=4) 43,5% (n=10) 29,4% (n=5) 39,7% (n=29) 14,3% 20,0% 26,1% (n=6) 12,3% (n=9) (n=9) (n=10) (n=23) (n=17) (n=73) Tabell4:Ettradisjoneltrettsmøtemedpersonligoppmøteerviktigforatrettsmøteskalfåenformellramme Prosentvisfordelingpåsvaralternativfordeltpåomrespondentenmenerpersonligoppmøtehar betydningforrettsmøtetsformalitet. 20

21 4.4.5 Opplevelserrundtvirkningenavbrukav Dissespørsmålenehandleromhvordandenenkelteoppleverbrukavi rettsmøter.detervalgtåfåbelystbådegenerelleoppfatningersamtvurderingeretternettopp åhadeltattietrettsmøtederblebrukt. Deutsagnenesomrespondentenskullevurderebleispørreskjemaetpresentrertitogrupper: 1. Respondentensvurderingmhtbrukavirettsmøtergenerelt. 2. Respondentensvurderingeromhvordanbrukaveventueltpåvirketdet aktuellerettsmøtet. Respondentensvurderingmhtbrukavirettsmøtergenerelt. Respondenteneskulletastillingtilfølgendeutsagn: Det er viktig for utfallet av en rettsmøte at alle berørte parter er til stede i rettslokalet. Bruken av kan endre utfallet i rettsmøter dramatisk. Jeg opplever at fører til unødvendig fare for misforståelse. Videokonferanse kan ikke erstatte personlig oppmøte i rettsmøter. Disseutsageneermentforatrespondentenskalreflektereoverhvilkenbetydningbrukav harirettsmøtergenerelt,ogrepresentererderforrespondentensobjektive vurderingomkringdette.utsagnnr3harimidlertidenformuleringsomhentyderpå personligeopplevelser. Grafenpånestesidegirenoversiktoverrespondentenesvurderingeravdisseutsagnene. 21

22 Graf5:Oversiktoverrespondentenesgenerellevurderingmhtbrukav Tabeller Det er viktig for utfallet av en rettsmøte at alle berørte parter er til stede i rettslokalet Gjennomsnitt 3,33 (n=75) Bruken av kan endre utfallet i rettsmøter dramatisk 2,43 (n=72) Jeg opplever at fører til unødvendig fare for misforståelse 2,41 (n=74) Videokonferanse kan ikke erstatte personlig oppmøte i rettsmøter 2,80 (n=74) Standardavvik 1,004 0,917 0,890 1,193 Tabell5:Respondentensgenerellevurderingmhtbrukav Gjennomsnittsverdi,der 1=Sværtuenig,og5=Sværtenig. 22

23 Svært uenig Uenig Det er viktig for utfallet av en rettsmøte at alle berørte parter er til stede i rettslokalet 1,3% 22,7% (n=17) 29,3% (n=22) 34,7% (n=26) 12,0% (n=9) (n=75) Bruken av kan endre utfallet i rettsmøter dramatisk 13,9% (n=10) 41,7% (n=30) 34,7% (n=25) 6,9% (n=5) 2,8% 100% (n=72) Jeg opplever at fører til unødvendig fare for misforståelser i rettsmøter 10,8% (n=8) 51,4% (n=38) 27,0% (n=20) 8,1% (n=6) 2,7% 100% (n=74) Videokonferanse kan ikke erstatte personlig oppmøte i rettsmøter 9,5% 43,2% (n=32) 16,2% (n=12) 20,3% (n=15) 10,8% (n=8) 100% (n=74) Tabell6:Respondentensgenerellevurderingmhtbrukav Fordelingpåsvarkategorieri prosent. Viserheratfordeutsagnenesomhandleromutfalletavrettsmøtetogmisforståelser(utsagn2 og3itabell6)erdetomkring10%somerenig/sværtenig.mensforutsagnenesomhandler ombetydningenavatalleberørteparterertilstedesamtatikkekanerstatte personligframmøte(utsagn1og4itabell6),dererdethhv45%og31%somerenig/svært enig. Fortsatterdetingensignifikantforskjellmhtomrespondentenharerfaringellerikkemed brukav.setabell29,tabell30,tabell31ogtabell32ivedlegg4fordatafordeltpå respondentermedellerutenerfaring. 23

24 Svarfordeltpåroller Deterviktigforutfalletavenrettsmøteatalleberørteparterertilstedeirettslokalet. Pådettespørsmåleterdettotaltenovervektavrespondentersomerenig/sværtenigi utsagnet.menenserenatrollenpoliti skiller seg fra de øvrige ved i større grad å være uenig i utsagnet. En mulig forklaring på at politi skiller seg ut i forhold til de andre gruppene som det kan være naturlig å sammenligne med (statsadvokat og dommer) kan være at det er lavere strafferamme i saker der politiet er involvert. Svært uenig Dommer Statsadvokat Politi Forsvarer Tolk Vitne Total 6,3% 1,3% Uenig 28,6% 22,2% 60,0% (n=6) 8,0% 12,5% 25,0% (n=4) 22,7% (n=17) 22,2% 20,0% 24,0% (n=6) 62,5% (n=5) 43,8% 29,3% (n=22) 57,1% (n=4) 55,6% (n=5) 10,0% 52,0% (n=13) 18,8% 34,7% (n=26) 14,3% 10,0% 16,0% (n=4) 25,0% 6,3% 12,0% (n=9) (n=9) (n=10) (n=25) (n=8) (n=16) (n=75) Tabell7:Deterviktigforutfalletavenrettsmøteatalleberørteparterertilstedeirettslokalet Prosentvis fordelingpåsvaralternativfordeltpågrupper 24

25 Brukenavkanendreutfalletirettsmøterdramatisk. Herskillerdemedrolleforsvarersegklartut.Entredjedel(30prosentn=7)avdisseerenigi utsagnet.forstatsadvokatererallerespondentene(n=8)uenig,mens90prosent(n=9)avpoliti eruenig.forklaringentildennetydeligeforskjellenkansannsynligvisforklaresmeddenulike rollendeharirettsmøtethvorsærligforsvarerenvilforsøkeåminimalisereallefaktorersom kanværenegativforklienten.serogsåatenforholdsvisstorgruppe(35%,n=25)ikkehar noenklarformeningomdetteutsagnet.årsakentildettekanværemanglendeerfaring. Svært uenig Uenig Dommer 14,3% 14,3% 71,4% (n=5) Statsadvokat (n=8) (n=8) Politi 50,0% 40,0% 10,0% (n=5) (n=4) (n=10) Forsvarer 8,7% 21,7% 39,1% 21,7% 8,7% (n=5) (n=9) (n=5) (n=23) Tolk 57,1% 42,9% (n=4) Vitne 11,8% 47,1% 41,2% (n=8) (n=17) Total 13,9% 41,7% 34,7% 6,9% 2,8% (n=10) (n=30) (n=25) (n=5) (n=72) Tabell8:Brukenavkanendreutfalletirettsmøterdramatisk Prosentvisfordelingpå svaralternativfordeltpågrupper Jegoppleveratførertilunødvendigfareformisforståelseirettsmøter. Herfinnerviigjendensammeforskjellensomvedforrigespørsmål.Respondentermedrollen forsvarererdesomermestenige,menspolitiogstatsadvokaterstortsetteruenige. Svært uenig Uenig Dommer 71,4% 28,6% (n=5) Statsadvokat (n=9) (n=9) Politi 11,1% 77,8% 11,1% (n=9) Forsvarer 8,0% 20,0% 40,0% 24,0% 8,0% (n=5) (n=10) (n=6) (n=25) Tolk 14,3% 57,1% 28,6% (n=4) Vitne 23,5% 47,1% 29,4% (n=4) (n=8) (n=5) (n=17) Total 10,8% 51,4% 27,0% 8,1% 2,7% (n=8) (n=38) (n=20) (n=6) (n=74) Tabell9:Jegoppleveratførertilunødvendigfareformisforståelserirettsmøter Prosentvisfordelingpåsvaralternativfordeltpågrupper. 25

26 Videokonferansekanikkeerstattepersonligoppmøteirettsmøter. Dettespørsmåletviseratdeterforsvareresomermestopptattavpersonligfremmøtemens statsadvokat,politiogvitnevirkeråværemeruenigiutsagnet. Svært uenig Uenig Dommer 42,9% 57,1% (n=4) Statsadvokat 66,7% 33,3% (n=6) (n=9) Politi 10,0% 70,0% 10,0% 10,0% (n=10) Forsvarer 4,2% 20,8% 12,5% 37,5% 25,0% (n=5) (n=9) (n=6) (n=24) Tolk 12,5% 62,5% 12,5% 12,5% (n=5) (n=8) Vitne 25,0% 37,5% 25,0% 6,3% 6,3% (n=4) (n=6) (n=4) (n=16) Total 9,5% 43,2% 16,2% 20,3% 10,8% (n=32) (n=12) (n=15) (n=8) (n=74) Tabell10:Videokonferansekanikkeerstattepersonligoppmøteirettsmøter Prosentvisfordelingpå svaralternativfordeltpågrupper 26

27 4.4.6 Respondentensvurderingeromhvordanbrukaveventueltpåvirketdet aktuellerettsmøtet. Respondenteneskulletastillingtilfølgendeutsagn: Bruk av i rettssaken virket negativt på hvordan jeg fikk formidlet mine synspunkter. Personlig oppmøte fra alle parter i rettssalen ville ikke påvirket min innflytelse i rettsmøtet. Jeg vil stille meg positiv til bruk av i et rettsmøte ved en senere anledning. Uten hadde rettsmøtet medført større belastninger for de involverte. Disseutsageneermentforatrespondentenskalreflektereoverhvilkenbetydningbrukav haddeidetaktuellerettsmøtetsomrespondentennettopphardeltatti. Grafenpånestesidegirenoversiktoverrespondentenesvurderingeravdisseutsagnene. 27

28 Graf6:Oversiktoverrespondentensvurderingmhtbrukavidetterettsmøte Tabeller Bruk av i rettssaken virket negativt på hvordan jeg fikk formidlet mine synspunkter Gjennomsnitt 2,28 (n=74) Personlig oppmøte fra alle parter i rettssalen ville ikke påvirket min innflytelse i rettsmøtet 3,49 (n=75) Jeg vil stille meg positiv til bruk av i et rettsmøte ved en senere anledning 4,05 (n=74) Uten hadde rettsmøtet medført større belastninger for de involverte 3,83 (n=72) Standardavvik 0,785 0,921 0,978 1,088 Tabell11:Respondentensvurderingmhtbrukavidetterettsmøtet Gjennomsnittsverdi,der1=Sværtuenig,og5=Sværtenig. 28

29 Svært uenig Uenig Bruk av i rettssaken virket negativt på hvordan jeg fikk formidlet mine synspunkter 9,5% 62,2% (n=46) 20,3% (n=15) 6,8% (n=5) 1,4% (n=74) Personlig oppmøte fra alle parter i rettssalen ville ikke påvirket min innflytelse i rettsmøtet 2,7% 9,3% 36,0% (n=27) 40,0% (n=30) 12,0% (n=9) 100% (n=75) Jeg vil stille meg positiv til bruk av i et rettsmøte ved en senere anledning 5,4% (n=4) 1,4% 8,1% (n=6) 52,7% (n=39) 32,4% (n=24) 100% (n=74) Uten hadde rettsmøtet medført større belastninger for de involverte 4,2% 6,9% (n=5) 22,2% (n=16) 34,7% (n=25) 31,9% (n=23) 100% (n=72) Tabell12:Respondentensvurderingmhtbrukavidetterettsmøtet Fordelingpå svarkategorieriprosent. Fordisseutsagneneerdethelleringensignifikanteforskjellerigjennomsnittsverdienemellom gruppensomharerfaringmedbrukavoggruppensomikkeharerfaringmed brukav.setabell33,tabell34,tabell35ogtabell36ivedlegg4fordatafordeltpå respondentermedellerutenerfaringibrukav. 29

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Publisert fra 21.05.2012 til 15.08.2012 35 respondenter (35 unike) 2. Alt i alt, hvordan opplevde du å være vitne i denne saken, i forhold til de forventningene

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

Videokonferanseprosjektet

Videokonferanseprosjektet Videokonferanseprosjektet i justissektoren Evalueringsrapport Domstoladministrasjonen november 2007 1 Sammendrag Reduserte kostnader og økt rettssikkerhet Videokonferanseprosjektet i justissektoren hadde

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24)

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24) Dato: NPR-nr Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24) Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet,

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling. Vi forstår at dette var

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 1 of 16 18.12.2014 09:09 ALM. MEDLEMMER_NORGE_161214 Kjære alminnelige medlemmer i Fylkesnemndene, Denne spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjekt som tar for seg beslutningsfatning i barnevernssystemer

Detaljer

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN Publisert fra 29.06.2011 til 29.08.2011 72 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 67 år 19,4 % 14 2 67-79 år 23,6 % 17 3 80-90 år 43,1 %

Detaljer

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp 2006 Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp BUP September/2006 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan foresatte opplever

Detaljer

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Veiledning UNIVERSITETET I BERGEN Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Undersøkelsen kartlegger ditt syn på pasientsikkerhet, uønskede hendelser og hendelsesrapportering i den

Detaljer

FJERNMØTE OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER FORSLAG OM PERMANENTE REGLER

FJERNMØTE OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER FORSLAG OM PERMANENTE REGLER Høringsnotat Lovavdelingen Mars 2009 S.nr. 200802270 FJERNMØTE OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER FORSLAG OM PERMANENTE REGLER 1. Innledning... 1 2. Gjeldende rett...2 3. Erfaringene med prøveordningen Videokonferanseprosjektet

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

Spørreundersøkelsen vil ta om lag 9-13 minutter å besvare.

Spørreundersøkelsen vil ta om lag 9-13 minutter å besvare. 1 of 10 18.12.2014 09:11 NEMNDSLEDERE_NORWAY_2_12_14 Kjære nemndsledere i Fylkesnemndene, Denne spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjekt som tar for seg beslutningsfatning i barnevernssystemer

Detaljer

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010 Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Bakgrunn: Gjennomført i perioden: 24.11. 08.12.. Undersøkelsen er kun sendt til kandidater (Bachelor/Master) fullført i perioden 01.03.2009 31.08. med registrert

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Høringsnotat Sivilavdelingen Mars 2011 S.nr. 201012053 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Innhold 1 Hovedinnhold i høringsnotatet... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Fjernmøter i straffesaker...

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning Lokale brukerundersøkelse høsten 2014 fylkessammenligning Hovedspørsmål - Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV-kontoret 1 536 3 313 2 766 1 523 1 838 1 759 1 521 864 1 029 3 007 2 935

Detaljer

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Nasjonal samling for skoler Geir Engebretsen Oslo tingrett mars 2012 Hovedutfordringene Omfanget 160 bistandsadvokater representerer nesten 800 fornærmede

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolehelsetjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolehelsetjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for skolehelsetjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelse... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort.

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort. SPØRREUNDERSØKELSE OM FOLKEHELSEARBEID I XXX KOMMUNE Du er blitt valgt ut til å delta i en intern evaluering av folkehelsearbeidet i XXX kommune. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Østfoldhelsa

Detaljer

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 I perioden april/mai 2012 gjennomførte avdelingen en brukerundersøkelse for offentlige

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for kulturskolen Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Orientering til etterlatte og fornærmede Utarbeidet av Oslo tingrett januar 2012 Sakens rammebetingelser Hovedforhandlingen starter 16. april 2012, varighet

Detaljer

ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D

ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D A D V O K A T E N E ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D I KONT@ ]røllesskap MEDLEMMER AV DEN N O ^ K E ADVOKATFORENING w w w.advokatene-lea-haavik-helland.no Rune Leander

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for byggesaksbehandling Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 5 5 Analyse

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

For å gjennomføre undersøkelsen på norsk trykker du på det norske flagget under. Du

For å gjennomføre undersøkelsen på norsk trykker du på det norske flagget under. Du Velkommen til IT-avdelingens brukerundersøkelse! Welcome to the IT Department's user survey! For å gjennomføre undersøkelsen på norsk trykker du på det norske flagget under. Du starter undersøkelsen ved

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 1 of 17 18.12.2014 08:42 FAGKYNDIGE_MEDLEMMER_NORGE_121214 Kjære fagkyndige meddommer i Fylkesnemnda, Denne spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjekt som tar for seg beslutningsfatning i barnevernssystemer

Detaljer

Evaluering. Ung i jobb

Evaluering. Ung i jobb Evaluering 01 Ung i jobb TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 700 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Evaluering Ung i jobb 01 Bestiller: Personaltjenesten v/tone Solberg Dato: 16.9.01 Antall

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for psykisk helsetjeneste

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for psykisk helsetjeneste Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for psykisk helsetjeneste Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag Bakgrunnsdata med tabeller, grafer oppsummeringer fra spørreundersøkelser

Detaljer

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Rapport 17. mars 2016 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Hovedfunn... 4 Snittverdier på kvalitetsdimensjonene... 4 Hovedfunn i undersøkelsen...

Detaljer

OSLO TINGRETT -----BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim.

OSLO TINGRETT -----BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. OSLO TINGRETT -----BESLUTNING --- -- Avsagt: 04.11.2011 Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Begjæring om fjernmøte i fengslingssak Oslo politidistrikt Politiadvokat

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for helsestasjonstjenesten 0-5 år

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for helsestasjonstjenesten 0-5 år Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for helsestasjonstjenesten 0-5 år Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelse... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Jeg takker på forhånd for god samarbeidsvilje og ønsker lykke til med utfyllingen av spørreundersøkelsen.

Jeg takker på forhånd for god samarbeidsvilje og ønsker lykke til med utfyllingen av spørreundersøkelsen. 1. Introduksjon Det har fremgått av media at utviklingen av norske elevers leseferdigheter etter PISA 2009 er på rett spor. Ved å svare på denne undersøkelsen bidrar du til å belyse hvordan engelsklærere

Detaljer

«Hjelp oss å bli bedre» Sammenstilling av resultater fra brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen 2015

«Hjelp oss å bli bedre» Sammenstilling av resultater fra brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen 2015 «Hjelp oss å bli bedre» Sammenstilling av resultater fra brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen 2015 Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen 2016 Brukerundersøkelse 2015 Foretatt på fem

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

Justitia Justitia er eit symbol for lov og rettferd. Sverdet står for å handheve lova Vekten står for den dømande verksemd Bindet står for

Justitia Justitia er eit symbol for lov og rettferd. Sverdet står for å handheve lova Vekten står for den dømande verksemd Bindet står for Justitia Justitia er eit symbol for lov og rettferd. Sverdet står for å handheve lova Vekten står for den dømande verksemd Bindet står for upartiskheit/nøytralitet Maktfordelingsprinsippet Makta i landet

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE FASE 2

BRUKERUNDERSØKELSE FASE 2 Brukerundersøkelse Antall besvarelser: 658 Svarprosent: 14% BRUKERUNDERSØKELSE FASE 2 KONTAKTEN MED 01 SAKSBEHANDLER Det har vært klart for meg hvem som har vært saksbehandleren min 66 41 15 12 11 9 13

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO)

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Brukerundersøkelse blant brukere av Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) 2011

Brukerundersøkelse blant brukere av Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) 2011 Brukerundersøkelse blant brukere av Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) 2011 Hilde Kløvstad Hans Blystad Tone Bruun 10.01.2012 Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Bakgrunn

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene for å få tilbakemelding på deres tilfredshet.

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Dine sterke sider slik andre ser dem. Hartmark Consulting AS Jon Fredrik Alfsen

Dine sterke sider slik andre ser dem. Hartmark Consulting AS Jon Fredrik Alfsen Dine sterke sider slik andre ser dem Hartmark Consulting AS Jon Fredrik Alfsen Veiledning Som supplement til dine egne betraktninger om styrker og utviklingsområder, er det viktig å undersøke hvordan andre

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for barneverntjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for barneverntjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for barneverntjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 7 5 Analyse

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2013

BRUKERUNDERSØKELSEN 2013 Vest Antall besvarelser: 18 Svarprosent: 10 BRUKERUNDERSØKELSEN 2013 INNLEDNING 01 Innhold I denne rapporten finner du resultater fra Bufetats nasjonale brukerundersøkelse blant barn og unge i statlige

Detaljer

Tid: Fredag 01.02.13, kl. 08.30 09.50 Alexandra Hotell Deltagere: Torgeir Dahl, Per Øvermo, Bernhard Riksfjord, Geir Inge Lien

Tid: Fredag 01.02.13, kl. 08.30 09.50 Alexandra Hotell Deltagere: Torgeir Dahl, Per Øvermo, Bernhard Riksfjord, Geir Inge Lien Molde, 01.02.13 REFERAT FRA STYREMØTE ROR 01.02.13 Tid: Fredag 01.02.13, kl. 08.30 09.50 Sted: Alexandra Hotell Deltagere: Torgeir Dahl, Per Øvermo, Bernhard Riksfjord, Geir Inge Lien Forfall: Liv Husby

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal) mot A (advokat

Detaljer

Nordisk spørreskjema om sikkerhetsklima på arbeidsplassen

Nordisk spørreskjema om sikkerhetsklima på arbeidsplassen NOSACQ-50- Norway Nordisk spørreskjema om sikkerhetsklima på arbeidsplassen Hensikten med dette spørreskjemaet er å få ditt syn på sikkerheten på denne arbeidsplassen. Svarene dine vil bli behandlet elektronisk

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

Pilot. Evaluering av spørreskjema om barrierer:

Pilot. Evaluering av spørreskjema om barrierer: Pilot Evaluering av spørreskjema om barrierer: Takk for at du vil hjelpe oss med å prøve ut spørreskjemaet om barrierer for ernæring av kritisk syke pasienter. Når du fullfører spørreskjemaet, vær vennlig

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for tjenester til personer med utviklingshemming

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for tjenester til personer med utviklingshemming Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for tjenester til personer med utviklingshemming Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av

Detaljer

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014 Barne- og familietjenesten Fosterhjemsundersøkelsen 214 Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Om Fosterhjemsundersøkelsen 214...5 1.2. Datagrunnlag, svarprosent og avgrensninger...5 1.3. Hvordan lese og tolke

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse for ikke-organiserte frivillige hjelpere Utøya

Resultater fra spørreundersøkelse for ikke-organiserte frivillige hjelpere Utøya Resultater fra spørreundersøkelse for ikke-organiserte frivillige hjelpere Utøya 13. august 2012 I februar 2012 inviterte kommisjonen de ikke-organiserte frivillige hjelperne ved Utøya til å delta i en

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE Sett kryss i de rubrikker som passer best for deg og din husstand, s fyller du inn dine svar ut fra din husstands er med den kommunale tjenesteyting.

Detaljer

Rettsmøte som fjernmøte. En samfunnsøkonomisk analyse av innføring av fjernmøteteknologi i domstolene

Rettsmøte som fjernmøte. En samfunnsøkonomisk analyse av innføring av fjernmøteteknologi i domstolene Rettsmøte som fjernmøte En samfunnsøkonomisk analyse av innføring av fjernmøteteknologi i domstolene Eksamensoppgave i egovernment - omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT SOS6510 Del av masterprogram

Detaljer

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Publisert fra 02.09.2011 til 23.10.2011 52 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Sula "NAV-kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: 2 uker Fra 12.09.2011

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet «Reindriftas hverdag»

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet «Reindriftas hverdag» Norgga Boazosápmelaččid Riikasearvi Norske Reindri samers Landsforbund Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš psykalaš dearvvasvuođasuddjen Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern Boazodoalu árgabeaivi

Detaljer

02.03.2010 09:54 QuestBack eksport - Undersøkelse: bruk av elektroniske kalendere

02.03.2010 09:54 QuestBack eksport - Undersøkelse: bruk av elektroniske kalendere Undersøkelse: bruk av elektroniske kalendere Publisert fra 04.02.2010 til 26.02.2010 33 respondenter (1 unike) Filter: Kjønn "Kjønn" = "Kvinne" "Kjønn" = "Mann" 1. Bruker du digitale kalendere til daglig?

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for vann- og avløpstjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for vann- og avløpstjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for vann- og avløpstjenesten I samarbeid med Norsk Vann Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring

Detaljer

OSLO/AKERSHUS HORDALAND SØR- OG NORD- TRØNDELAG

OSLO/AKERSHUS HORDALAND SØR- OG NORD- TRØNDELAG BRUKERUNDERSØKELSE 2015 OSLO/AKERSHUS HORDALAND SØR- OG NORD- TRØNDELAG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSUMMERING... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Opplegg og metode... 5 2.2 Utvalg... 6 2.3 Svarprosent/respondentene...

Detaljer

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elevens ID: Elevspørreskjema 4. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Spørreskjema 2012 Brukeropplevelse av kunstig barnestemme

Spørreskjema 2012 Brukeropplevelse av kunstig barnestemme Spørreskjema 2012 Brukeropplevelse av kunstig barnestemme Dette spørreskjemaet er en del av prosjektet Kunstig barnestemme (KUBA). Målet vårt er å undersøke hvilke ønsker barn som benytter kunstige stemmer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Lesing i engelsk på ungdomstrinnet

Lesing i engelsk på ungdomstrinnet Lesing i engelsk på ungdomstrinnet 1. Les gjennom følgende påstander og velg ett svaralternativ: Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Elevene mine er generelt godt motivert for å lese på engelsk. 30,0%

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Maktfordelingen i Norge

Maktfordelingen i Norge Maktfordelingen i Norge De tre statsmakter Stortinget Lovgivende makt Regjeringen Utøvende makt Domstolene Dømmende makt Domstolene og rettspleien i Norge Høyesterett 6 lagmannsretter 68 tingretter Inkludert

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2015 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten.

Detaljer