Bruk av videokonferanse i justissektoren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av videokonferanse i justissektoren"

Transkript

1 Brukavijustissektoren Analyseavbrukeroppfatninger JørnFenstad HansDonaliTilset NTNUSamfunnsforskningAS 2.juli2008

2 1 Innhold 1 Innhold Innledning Ombrukavnyteknologiiorganisasjoner Videokonferansesomsamarbeidsverktøy Videokonferansersomnyteknologiijustissektoren Spørreundersøkelsen Metode Spørreskjema Gjennomføring Utvelgelseavrespondenter Mangelfullrespons Resultater Bakgrunnsinformasjon Samtykkeibrukav Solennitetshensyn Opplevelserrundtvirkningenavbrukav Respondentensvurderingeromhvordanbrukaveventuelt påvirketdetaktuellerettsmøtet Hvemskaltaavgjørelseombrukav Besparelserellermerarbeidvedbrukavr Oppsummering Oversiktovergrafer Oversiktovertabeller

3 7 Referanser Vedlegg Vedlegg1 Pilotenheter Vedlegg2 Spørreskjema Vedlegg3 Følgeskriv Vedlegg4 Tabellermeddatafordeltpåerfaringsbakgrunn Solennitetshensyn Respondentensvurderingmhtbrukavirettsmøtergenerelt Respondentensvurderingeromhvordanbrukaveventuelt påvirketdetaktuellerettsmøtet Hvemskaltaavgjørelseombrukav Besparelserellermerarbeidvedbrukavr Vedlegg5 Tekstkommentarerfraspørreskjema Vedlegg6 Utdragfraevalueringsrapport

4 2 Innledning Ifølgeenlovendringidomstolloven 143bledet21.desember2005gittforskriftshjemmelfor enforsøksordningforbrukavmellomdomstoler,kriminalomsorgenog politiet/påtalemyndigheten. SomenfølgeavdettehardetiregiavDomstoladministrasjonenværtgjennomførtet forsøksprosjektmedbrukavrveddomstolene.brukenharhovedsakligvært knyttettilisaksforberedenderettsmøter,hovedforhandlingerogrettsmeglingisivilesakerogi tilståelsessakerogmøteromfengslingsforlengelseistraffesaker.itilleggersliktutstyrblitt bruktvedavhøravvitnerogsakkyndigesamtvedbrukavtolk.allbrukaver basertpåsamtykkeavalleberørteparter. Idetteforsøksprosjektetharutprøvingenavværtutførtvedsåkalte pilotenheter(vedlegg1)somharblittvalgtuttildette.erfaringerfraforsøksprosjekteter oppsummertienevalueringsrapportutarbeidetavdomstoladministrasjonen(overlevert Justisdepartementet15.november2007). Heltsentraltiregelverketforbrukav,liggervurderingenomhvorvidt møteformenkanværeetalternativtilfysiskfremmøte.holdningenetildetteerforskjellige. Dettevisersegbådegjennommanglendesamtykkeogvarierendegradavinitiativtilåbruke utstyret.foråfåenoversiktoverholdningertil,ogerfaringermedbrukavi saksavviklingenharstudioaperturavedntnusamfunnsforskningasgjennomførten spørreundersøkelseblantbrukereavutstyret. Formåletmedundersøkelsenharværtåsupplereevalueringsrapportenetterforsøksprosjektet påfølgendemåte: Dokumenteregradenavkvalitetpåen,settiforholdtilvanlige innvendingermotmøteformen. Grundigereanalyseavholdninger,motivasjonogerfaringerbådeblantdesomvilog ikkevildeltaietrettsmøteper. Inviteretilåfåkonkreteerfaringerfraabsoluttalleaktører,inkludertikke profesjonelle aktører(vitnerogparter),sakkyndigeogtolker.evalueringsrapportenbasertesegpå 4

5 erfaringenetilpilotenhetene(politi,domstologfengsel)itilleggtilatriksadvokaten, statsadvokatembeteneogadvokatenesforeningerleverteuttalelser. Gjennomensystematiseringavresultatenevillemankunnedokumentereihvilkengrad egnersegtilbrukirettsmøter.samtidigvilledengiinnspilltilbedre tilretteleggingavkonferansenegjennomåkartleggehvadeulikeaktørenesynesfungerte.det erviktigforrettssikkerhetenatholdningerogerfaringerfraalleaktørerkommertiluttrykk.på denmåtenvilmanfåinnspilltilhvordanbrukavskalbrukespåenoptimal måteijustissektoren. Dennerapportenoppsummererresultateneetterspørreundersøkelsen. 5

6 3 Ombrukavnyteknologiiorganisasjoner Sværtmangeorganisasjonerharmåtteterkjenneatinnføringavnyinformasjonsteknologier enkrevendeprosessogatdesomskalbruketeknologienslettikkeerlikepositivetilallede nyemulighetenesomteknologiengir.foråkunnetautdenmerverdisomliggeriteknologiens funksjonaliteterdetnødvendigatbrukerneakseptererteknologien,atdeakseptererden nødvendigeopplærings oginnføringsprosess,ogatdeakseptererdeendringeri arbeidsprosessersomdettenødvendigvisførermedseg. Detteerforøvrigetområdesomharfåttmyeoppmerksomhet,ogdeterutvikletmangeulike teoretiskemodellerforåforståogforklareproblemstillingeneomkringvarierendegradav brukeraksept.dissemodellene,somharforankringbådeiinformasjonsvitenskap,psykologiog sosiologi,forsøkerågienforlaringpåvariasjoneneibrukeraksept(venkatesh,2003).i artikkelen: UserAcceptanceofInformationTechnology:TowardaUnifiedView av Venkateshet.al,forsøkesdetålageenhelhetligteorisomforklarerhvasompåvirker brukerakseptavinformasjonsteknologi.dettasutgangspunktiåtteeksisterendemodeller, sammenlignerdissebådeteoretiskogempirisk,fortilsluttåforeslåenhelhetligmodell.denne visersegåhastørreforlaringskraftennalledeandre.mensdemodellenesomblebruktsom utgangspunktkunneforklare17 53prosentavvariasjonene,kandennyemodellenforklare hele69prosentavvariasjonenenårmodellenebrukespådesammedataene. KortbeskrivelseavVenkateshet.alsimodell(Weiseth2004): Modellenforsøkeråforklaretovariablerhosbrukerne: 1. Behavioural intention.dettehandlerombrukerensintensjoneromåtateknologieni bruk. 2. Use behaviour.dettehandleromvirkeligbrukavsystemet. Foråforklaredettebrukesfireforklaringsvariabler: 1. Performance expectancy.forventningeromihvilkengradsystemetvilgjøreden enkeltemerefektiviutførelsenavarbeidet. 6

7 2. Effort expectancy.forventningeromhvilkeforenklinger/lettelserdetnyesystemetvil føremedseg. 3. Social influence.ihvilkengradbrukerenføler/oppleveratandresentralepersoneri organisasjonenmenerathan/hunbørtasystemetibruk. 4. Facilitating conditions.ihvilkengraddenenkeltetroratdetfinnesenorganisatorisk ogtekniskinfrastruktursomstøtteroppunderbrukenavsystemet. Itilleggerdetfirevariablersompåvirkereffektenavforklaringsvariableneover: 1. Kjønn.Deterkjønnsvariasjonernårdetgjelderbrukeraksept. 2. Alder.Forskjellermellomaldersgrupper 3. Erfaring.Deterforskjellermellomerfarneoguerfarnebrukereavetsystem 4. Frivillig bruk av teknologi.varierendegradavfrivilligheterogsåenfaktormed betydning. Sammenhengenmellomdissevariableneervistifigurnedenfor: Figur1:Sammenhengmellomfaktorersompåvirkerbrukavinformasjonsteknolgiienorganisasjon. (Venkatesh2003) 7

8 Detsomkanlesesdirekteutavfigurenerfølgende(Weiseth2004): Desshøyereforventningenomåblimerproduktiver,josterkereerintensjonenomå brukesystemet. Sterkereeffektformennogyngre Desshøyereforventningeneromatsystemetvilværelettålæreogbruke,josterkereer intensjonenomåbrukesystemet Sterkereforkvinner,eldre,ogdemedlitenerfaring. Desssterkerepressetomåbrukesystemeter,josterkereerintensjonenomåbruke systemet Sterkereforkvinner,eldre,vedpålagtbrukogdemedlitenerfaring. Dessbedretilgangentilressurseroppfattes,jomervilsystemetblibrukt. Sterkerefor eldremedøkendeerfaring. Desshøyereintensjonenomåbrukesystemeter,jomervilsystemetblibrukt ModellentilVenkateshet.al.ernyttigforåforståhvasompåvirkerbrukernesakseptav teknologiogdengirengodantydningavhvilkefaktorersombørviesoppmerksomhetved innføringavnyinformasjonsteknologi. 3.1 Videokonferansesomsamarbeidsverktøy Nårvikommunisererbrukervimerennbareord.Kroppsspråkogstemmeleieervelsåviktig.I følgealbertmehrabianformidles7prosentavbudskapetgjennomord,38prosentgjennom stemmeleieog55prosentgjennomkroppssspråk.(mehrabian1971).detbetyratstraksvi brukerteknologiforåkommunisere(mediertkommunikasjon)gårviglippavstørreeller mindredeleravinformasjonenikommunikasjonsprosessen.hvavigårglippavoghvormyeer ikkebareavhengigavhvilkenteknologisombenyttes.velsåviktigerhvordanteknologien brukes.videokonferanseerimidlertidavdeteknolgiersomkangimegethøy informasjonsrikhet(mediarichnesstheory,daft1984). Menenvellykketeravhengigavatutsyrethargodnokkvalitet,at kommunikasjonslinjerharnokkapasitetogatansvarligebrukerneharriktigkompetanse. Dårligeerfaringerpgamangelfullteknologiellerfeilbrukkanoftepregefolksoppfatningav hvadetteegnersegtilogikkeilangtid. Forøvrigerdetviktigåværeoppmerksompåhvamediertkommunikasjonsom ikkeegnersegtil.selvomgirenhøygradav 8

9 informasjonsrikhetogervesentligbedreennvanligtelefonerdetmangesituasjonerhvor ansikt til ansiktkommunikasjonabsolutteråforetrekke.dettegjeldersærligsituasjonerhvor temaeneerfølelsesmessigvanskeligforenellerflereparterellerhvormeningsforskjelleneer såstoreatdetutviklestilenkonflikt. 3.2 Videokonferansersomnyteknologiijustissektoren Detfinnessværtmangeeksemplerpåatinnføringavnyteknologiienorganisasjonikkehar lykkes.jonathangrudintrekkerfremetviktigforholdsomhandleromatdeiorganisasjonen somharnytteavteknologienikkenødvendigviserdesammesomdesomoppleverulemper, endredearbeidsprosesserellertilogmedmerarbeid(grudin1988).iettertidhardetteblitt formulertsomgrudinslaw: Whenthosewhobenefitarenotthosewhodothework,thenthe technologyislikelytofail,oratleastbesubverted.detantasatdetteeretforholdsomkanha betydningforprosessenmedinnføringogbrukavijustissektoren. Denforskningviharkjennskaptilnårdetgjelderinnføringavnyteknologierfokusertomkring innføringogbrukienorgansiasjon.nårdetgjelderbrukavirettsmøterer detteenkontekstsomikkekanbeskrivessomenorgansiasjon,ogdermedoppstårendelnye problemstillingerknyttettilakseptavnyteknologi.denvanligebrukenavri enorgansasjon,ellermellomsamarbeideneorganisasjoner,erienkonteksthvor samarbeidsviljenerstorogkonfliktnivåeterlavt.detteervesentligforskjelligfrasituasjoneni etrettsmøtehvordetertopartermedmotstridendeinteressersommøtesoghvorenitillegg kanforventeåfåetbetydelighøyerekonfliktnivåenndetsomervanligienorganisasjon. Etannetaspektsomharbetydningidennesammenhengeratdeltakerneietrettsmøteharulik agendaogulikemål.detteharheltklartbetydningforhvordanvurderesog omdeterentusiasmeellermotviljeknyttettilbruken. DetkanimidlertidvirkesomomVenkateshet.al.sinmodellsomerbeskrevetoverfokuserer påmangeaspektersomogsåerrelevanteietrettsmøte.enfornuftigframgangsmåtefor justissektorenkanderforværeågågrundigereinnidennemodellenogvurderehvordeter sammenfallogrelevansmellomdetmodellenbeskriverogdensituasjonsomforeliggeri rettsmøtet. 9

10 4 Spørreundersøkelsen 4.1 Metode Denspørreundersøkelsensomdennerapportenomhandlerfokusererpåbrukernesholdninger tilogderesopplevelseavvirkningene.deterikketattmedspørsmålomkring strukturelleogutstyrsmessigetingvedbrukav. 4.2 Spørreskjema Detspørreskjemaetsomerutarbeidetharfølgendehovedinndelinger: Bakgrunnsinformasjonomrespondent Grunnertilatdetblesamtykketombruk Synspunktermhtsolennitet Meningermhtbrukavirettsmøtergenerelt Opplevelsermhtbrukavidetterettsmøtet Meningeromhvemsomavgjørbrukav Meningermhtbesparelserellermerarbeidforegendel Sevedlegg2forkomplettspørreskjema. Spørreskjemaeterblittdeltuttilaktuellerespondentersammenmedetfølgeskriv(vedlegg3). Denpraktiskeutdelingenoginnsamlingavbesvarteskjemableutførtavansvarligevedden enkeltepilotenhet.distribusjonavspørreskjemauttilpilotenheteneogallinformeringom undersøkelsenerforetattavdomstoladministrasjonen. Domstoladministrasjonensørgetpåforhåndforsamtykkefraalleberørteregioneri kriminalomsorgenmedhensyntilågjennomførespørreundersøkelsenmotinnsatte.deansatte ivedntnusamfunnsforskningassomjobbetmedundersøkelsenunderskrevitilleggen taushetserklæring. 10

11 4.3 Gjennomføring Spørreundersøkelsenskulleetteropprinneligplangjennomføresiperiodenseptember oktober2007.detkomimidlertidsværtfåspørreskjemaireturiløpetavdenperioden,og sluttdatoforundersøkelsenbleforskjøvetinntilantallrespondentervarhøytnoktilat datamaterialetkunnedannegrunnlagforenanalyse Utvelgelseavrespondenter Ettersomutdelingavspørreskjemableforetattavpilotenhetenehardetikkeværtmuligåføre kontrollmedomalleaktuelledeltakerefikkmulighettilåsvare.detforholdsvislaveantall spørreskjemaireturkantydepåatpilotenheteneikkehardeltutskjemavedallerettsmøter hvordetvaraktuelt.menvikanimidlertidantaatidetilfellenederdetblegjortbledetutdelt tilalleaktører.selvomdetteerensvakhetvedmetodenerdetikkesannsynligatdethar medførtsystematiskefeilidatamaterialet Mangelfullrespons Enplanlagtdelavbrukerundersøkelsenvaråfåbesvarelserogsåfradesomavslårbrukav.Detteerrelevantsidenregelverketperidagfastslåratenslikmøteformistor gradersamtykkebasert.spørreundersøkelsenskullesøkeåavdekkehvasomkonkretligger bakavgjørelsenomåikkevillebenyttemøteformen.funnenefraensliknærmere undersøkelseavårsakervilleværtrelevantbådeiforholdtilåvurdereregelverketog informasjonsarbeidetmotulikegrupper.undersøkelsenharimidlertidingensvarfrapersoner somharavståttbrukav. Enannensentralgruppesomikkeermedblantrespondenteneersiktet/tiltalt.Årsakentil dettekanifølgedomstoladministrasjonenværeatpolitidistriktenehartattsværtfåinitiativtil, ogdermedhellerikkefåttgjennomført,noenfengslingsforlengelserperiløpet avperiodenundersøkelsenharforegått.detteerdettogrunnertil.fornoenav politidistriktenesomhardeltattiprosjekteterbrukavdennemøteformeni fengslingsforlengelserliteaktuelt.entenfordidetaktuellefengseletikkeharutstyrellerfordi deterkortavstandmellomdomstol,politiogfengselslikatressursbesparelsenehevdesåvære små.detandretilfelletgjelderhvorforutsetningeneforåavviklerertilstede, 11

12 menstadigeavslagfraadvokateneharførttilatmanetterhvertharmistetmotivasjonenog ikkelengretarinitiativ.idomstoladministrasjonensevalueringsrapportfrapilotprosjektet (www.domstol.no/)visesdettilatsamtykkekravetkunharkommetpå spissennettoppisakstypenfengslingsforlengelser.herharbrukentilgjengjeldvært omdiskutert,ogadvokater/klienterharitreavfiretilfellerhellerforetrukketåmøtefysiski retten.erfaringenefrapilotprosjektetviserogsåatbrukenavvarmest omfattendehøsten2006,mensdenminsketbetrakteligutoveri2007.konklusjonenerat sværtfåavholdtefengslingsforlengelseriperiodenundersøkelsenharforegåttharmedført manglenderesponsfratogrupper: aktørersomharavslåttbrukav siktet/tiltalt Detatengrupperespondentermanglerfullstendigerensvakhetvedundersøkelsensom helhet,mennårdetgjelderrollensiktet/tiltaltkandetforventesatdeviktigesynspunktene somerknyttettilrettssikkerhetenerivaretattgjennomrespondentermedrolleforsvarere,en gruppesomergodtrepresentertiundersøkelsen. 12

13 4.4 Resultater Genereltomtolkingavavgittesvar Hoveddelenavspørreskjemaeterutformetvedatdetskaltasstillingtilendelutsagn. Respondentenkanvelgemellomfølgendealternativer: Sværtuenig Uenig Verkenenigelleruenig Enig Sværtenig Vetikke Detteerensåkalt5 deltordinalskalahvorenkunnehabenyttetverdiene1til5istedet. HvisenrespondentvelgeråkrysseavforVerkenenigelleruenig,såtolkesdetsomom respondentenikkeerenignoktilåvelgeenig,ogikkeuenignoktilåvelgeuenig.detteeraltså enmellomverdiforderespondentenesomikketarettydeligstandpunktdeneneellerandre veien.detmåikkeforvekslesmedvetikke. EnhøysvarprosentpåVerkenenigelleruenigkantydepåatutsagnetervanskeligåtastilling til.foråunngådetteerutsagneneforsøktformulertslikatdetskalværelettåtastillingtil. 13

14 4.4.2 Bakgrunnsinformasjon Analysenerbasertpådatafra77respondentersomharfyltutogreturnertspørreskjemaet. Fordelingavrespondenteretterrolleirettsmøtetervistigrafennedenfor.Grafenskiller mellomdesomharerfaringiåbrukeogdeuten. Graf1:Fordelingavrespondenteretterrolleirettsmøtet. Ispørreskjemaetvardetitilleggmuligåangirolleneprosessfullmektig,sakkyndigog siktet/tiltalt.blantrespondentenevardetingenmedrollesiktet/tiltalt(omtaltikapittel4.3.2) mensdetvarenrespondentforhveravrolleneprosessfullmektgogsakkyndig.av anonymitetsårsakersamtforåforenkleanalysenblerollenprosessfullmektigslåttsammenmed forsvarerogrollensakkyndigslåttsammenmedvitne. 14

15 4.4.3 Samtykkeibrukav Hensiktenmedspørsmåleteråfåklarlagtdegrunnerrespondentenvektlaisinbeslutningomå samtykketilbrukav.detblefokusertpåbegrunnelserknyttettilressursbrukog sikkerhet. Følgendespørsmåblestilt: Hva var de viktigste grunnene til samtykke? Respondentenehaddemulighettilåangifleregrunnertilatsamtykketilbrukav blegitt.talleneigrafenangirhvormangesomhaddeangittatdeulike grunnenebidrotilatsamtykkeblegitt. Graf2:Årsakertilågisamtykkeibrukav.Prosentvisantallrespondenterprårsak. (Flereårsakerkanangis) Grafennedenforviserdesammeårsakene menkunforrespondenterutentidligereerfaringi bruk(dafallerspørsmålomtidligereerfaringibrukbort) Graf3:Årsakertilågisamtykkeibrukavfordesomikkeharerfaringibruk.Prosentvis antallrespondenterprårsak.(flereårsakerkanangis) 15

16 Enseratdetreviktigstegrunnenetilsamtykke,Foråunngåreise,Raskeregjennomføringav sakenogvideokonferansemedførermindrearbeid,erdesammeuavhengigavtidligereerfaring med.avdettekanenantaatdeterforventningeromenraskereogmer effektivgjennomføringavsakensomerdenstørstemotiverendefaktor. DeterogsåviktigåleggemerketilbegrunnelsenØkttilgjengelighettilsentralepersonerisaken. Dettehandleromtiltaksomførertilatdenaktuellesakenbelysesbedreogdermedøker sannsynlighetenforenriktigavgjørelseiretten. 30%avrespondenteneharitilleggvalgtåoppgi Annengrunn somårsaktilsamtykke. Mangeavdissehandleromgrunnerknyttettildetåunngåreise.Endelkommentarerfra forsvarereerimidlertidverdtåmerkeseg(koplettlistemedkommentarerivedlegg5): Bleikkeopplystomatviskullesamtykke. Vissteikkeatsamtykkeskullegis. Jegbletattlitt påsengen.tvilsomtomjegsamtykkernestegang.vitnetvaruansettikke avbetydningforminklient. Lurttildet.Aldriigjen. Dissekommentarenegirenhentydningomatprosedyreneomkringinformeringangående samtykkekunneværtbedre. 16

17 4.4.4 Solennitetshensyn Solennitethandleromenhøytideligrammeogatmosfæreietrettsmøte.Viønsketatrespondentene skullereflektereomkringhvilkenbetydningdetillapersonligoppmøteogtradisjonellrammepå rettsmøtetisåmåte. Respondenteneskulletastillingtilfølgendeutsagn: For meg er det viktig å møte opp personlig i rettslokalet. Et tradisjonelt rettsmøte med personlig oppmøte er viktig for at rettsmøte skal få en formell ramme. Detervalgtbådeensubjektivogenobjektivvinklingpådettespørsmålet.Detteforåfåettydelig skillemellomdetsomrespondentenmåttehaavpersonligfølelserknyttettildetteogenmer sakligreflekterendeholdningtilproblemstillingen. Grafennedenforgirenoversiktoverrespondentenesvurderingeravdisseutsagnene. Graf4:Oversiktoverrespondentenesvurderingavsolennitetshensyn 17

18 Tabeller For meg er det viktig å møte opp personlig i rettslokalet Gjennomsnitt 3,55 (n=76) Et tradisjonelt rettsmøte med personlig oppmøte er viktig for at rettsmøte skal få en formell ramme 3,34 (n=73) Standardavvik 1,112 1,083 Tabell1:Respondentenesvurderingavsolennitetshensyn Gjennomsnittsverdi,der1=Sværtuenig,og 5=Sværtenig. For meg er det viktig å møte opp personlig i rettslokalet Et tradisjonelt rettsmøte med personlig oppmøte er viktig for at rettsmøte skal få en formell ramme Svært uenig 3,9% 4,1% Uenig 15,8% (n=12) 21,9% (n=16) 22,4% (n=17) 21,9% (n=16) 36,8% (n=28) 39,7% (n=29) 21,1% (n=16) 12,3% (n=9) (n=76) 100% (n=73) Tabell2:Respondentenesvurderingavsolennitetshensyn Fordelingpåsvarkategorieriprosent. Herkandetværeverdtåmerkesegatforbeggeutsagneneerover50%avrespondentene enig/sværtenig Analysenviseratdeteringensignifikantforskjellmhtomrespondentenhartidligereerfaring ellerikkemedbrukav.setabell27ogtabell28ivedlegg4fordatafordeltpå erfaringsbakgrunn. 18

19 Svarfordeltpåroller Formegerdetviktigåmøteopppersonligirettslokalet. Detteutsagnetharensubjektivvinklingogskalfårespondententilåvurdereombrukav betyrnoeforegenrolleirettsmøtet. Viseratvitnerermestuenige.Detkanværefordidetåvitneienrettsakerensjelden foreteelsefordefleste,ogatforestillingenomhøytidelighetenomkringenrettsakikketillegges såmyevekt.forprofesjonelleaktørerersituasjonenenannen.deresholdningtilsolenniteter sannsynligvisforankretideresprofesjonalitetogyrkesetikk.deterogsåavbetydningatfor enkelterollervildetopplevessomompersonligoppmøtepåvirkerkvalitetenpådenjobben somskalgjøres.tolkingviaerforeksempelenstørreutfordringennsåkalt frammøtetolking. Etannetaspekteratforprofesjonelleaktørerutgjørrettsmøterenvanligomikkevesentligdel avjobben,ogovergangtilmedførerendringerikjentearbeidsprosedyrer. Endringeriarbeidsprosedyrermøteroftemotstandideflesteorganisasjoner.Deterverdtå merkeseatbakenenighetidetteutsagnetkandetskjulesegmotstandmotbrukavteknologi ogendringeriarbeidsprosessergenerelt.detteforholdetkanimidlertidikkeavdekkesidenne spørreundersøkelsen. Forøvrigvisertalleneatpolitierdenrollenblantprofesjonellesomharminstvanskeligheter medåutførejobbenutenåværetilstedeirettslokalet(30%,n=3). Bådedommerneogforsvarereerhovedsakeligenig/sværtenigiutsagnet(hhv,85%,n=6og 92%,n=23).Detteerikkeuventetsettilysavdenrollendehar. 19

20 Svært uenig Dommer Uenig 14,3% Statsadvokat Politi Forsvarer Tolk Vitne Total 17,6% 3,9% 30,0% 4,0% 12,5% 35,3% (n=6) 15,8% (n=12) 44,4% (n=4) 30,0% 4,0% 62,5% (n=5) 23,5% (n=4) 22,4% (n=17) 42,9% 33,3% 30,0% 56,0% (n=14) 12,5% 23,5% (n=4) 36,8% (n=28) 42,9% 22,2% 10,0% 36,0% (n=9) 12,5% 21,1% (n=16) (n=9) (n=10) (n=25) (n=8) (n=17) (n=76) Tabell3:Formegerdetviktigåmøteopppersonligirettslokalet Prosentvisfordelingpåsvaralternativ fordeltpåomrespondentenmenerpersonligoppmøteerviktig. Ettradisjoneltrettsmøtemedpersonligoppmøteerviktigforatrettsmøteskalfåenformell ramme. Detteutsagnetharenobjektivvinklingogskalfårespondententilåreflekteremeroverhva personligoppmøteharåbetyforsolennitetengenerelt. Svarenefordelersegpåsammemåtesomforrigeutsagn.Vitnerermestuenigemens profesjonelleaktørerermestenige.alleprofesjonelleaktørerbortsettfrapolitiharimidlertid bevegetsegiretningmotåværemindreenigidetteutsagnetennidetforrige.denne forskjellenerimidlertidikkestatistisksignifikant. Svært uenig Dommer Statsadvokat Politi Forsvarer Tolk Vitne Total 14,3% 11,8% 4,1% Uenig 14,3% 11,1% 30,0% 8,7% 28,6% 41,2% 21,9% (n=16) 14,3% 22,2% 10,0% 21,7% (n=5) 57,1% (n=4) 17,6% 21,9% (n=16) 57,1% (n=4) 66,7% (n=6) 40,0% (n=4) 43,5% (n=10) 29,4% (n=5) 39,7% (n=29) 14,3% 20,0% 26,1% (n=6) 12,3% (n=9) (n=9) (n=10) (n=23) (n=17) (n=73) Tabell4:Ettradisjoneltrettsmøtemedpersonligoppmøteerviktigforatrettsmøteskalfåenformellramme Prosentvisfordelingpåsvaralternativfordeltpåomrespondentenmenerpersonligoppmøtehar betydningforrettsmøtetsformalitet. 20

21 4.4.5 Opplevelserrundtvirkningenavbrukav Dissespørsmålenehandleromhvordandenenkelteoppleverbrukavi rettsmøter.detervalgtåfåbelystbådegenerelleoppfatningersamtvurderingeretternettopp åhadeltattietrettsmøtederblebrukt. Deutsagnenesomrespondentenskullevurderebleispørreskjemaetpresentrertitogrupper: 1. Respondentensvurderingmhtbrukavirettsmøtergenerelt. 2. Respondentensvurderingeromhvordanbrukaveventueltpåvirketdet aktuellerettsmøtet. Respondentensvurderingmhtbrukavirettsmøtergenerelt. Respondenteneskulletastillingtilfølgendeutsagn: Det er viktig for utfallet av en rettsmøte at alle berørte parter er til stede i rettslokalet. Bruken av kan endre utfallet i rettsmøter dramatisk. Jeg opplever at fører til unødvendig fare for misforståelse. Videokonferanse kan ikke erstatte personlig oppmøte i rettsmøter. Disseutsageneermentforatrespondentenskalreflektereoverhvilkenbetydningbrukav harirettsmøtergenerelt,ogrepresentererderforrespondentensobjektive vurderingomkringdette.utsagnnr3harimidlertidenformuleringsomhentyderpå personligeopplevelser. Grafenpånestesidegirenoversiktoverrespondentenesvurderingeravdisseutsagnene. 21

22 Graf5:Oversiktoverrespondentenesgenerellevurderingmhtbrukav Tabeller Det er viktig for utfallet av en rettsmøte at alle berørte parter er til stede i rettslokalet Gjennomsnitt 3,33 (n=75) Bruken av kan endre utfallet i rettsmøter dramatisk 2,43 (n=72) Jeg opplever at fører til unødvendig fare for misforståelse 2,41 (n=74) Videokonferanse kan ikke erstatte personlig oppmøte i rettsmøter 2,80 (n=74) Standardavvik 1,004 0,917 0,890 1,193 Tabell5:Respondentensgenerellevurderingmhtbrukav Gjennomsnittsverdi,der 1=Sværtuenig,og5=Sværtenig. 22

23 Svært uenig Uenig Det er viktig for utfallet av en rettsmøte at alle berørte parter er til stede i rettslokalet 1,3% 22,7% (n=17) 29,3% (n=22) 34,7% (n=26) 12,0% (n=9) (n=75) Bruken av kan endre utfallet i rettsmøter dramatisk 13,9% (n=10) 41,7% (n=30) 34,7% (n=25) 6,9% (n=5) 2,8% 100% (n=72) Jeg opplever at fører til unødvendig fare for misforståelser i rettsmøter 10,8% (n=8) 51,4% (n=38) 27,0% (n=20) 8,1% (n=6) 2,7% 100% (n=74) Videokonferanse kan ikke erstatte personlig oppmøte i rettsmøter 9,5% 43,2% (n=32) 16,2% (n=12) 20,3% (n=15) 10,8% (n=8) 100% (n=74) Tabell6:Respondentensgenerellevurderingmhtbrukav Fordelingpåsvarkategorieri prosent. Viserheratfordeutsagnenesomhandleromutfalletavrettsmøtetogmisforståelser(utsagn2 og3itabell6)erdetomkring10%somerenig/sværtenig.mensforutsagnenesomhandler ombetydningenavatalleberørteparterertilstedesamtatikkekanerstatte personligframmøte(utsagn1og4itabell6),dererdethhv45%og31%somerenig/svært enig. Fortsatterdetingensignifikantforskjellmhtomrespondentenharerfaringellerikkemed brukav.setabell29,tabell30,tabell31ogtabell32ivedlegg4fordatafordeltpå respondentermedellerutenerfaring. 23

24 Svarfordeltpåroller Deterviktigforutfalletavenrettsmøteatalleberørteparterertilstedeirettslokalet. Pådettespørsmåleterdettotaltenovervektavrespondentersomerenig/sværtenigi utsagnet.menenserenatrollenpoliti skiller seg fra de øvrige ved i større grad å være uenig i utsagnet. En mulig forklaring på at politi skiller seg ut i forhold til de andre gruppene som det kan være naturlig å sammenligne med (statsadvokat og dommer) kan være at det er lavere strafferamme i saker der politiet er involvert. Svært uenig Dommer Statsadvokat Politi Forsvarer Tolk Vitne Total 6,3% 1,3% Uenig 28,6% 22,2% 60,0% (n=6) 8,0% 12,5% 25,0% (n=4) 22,7% (n=17) 22,2% 20,0% 24,0% (n=6) 62,5% (n=5) 43,8% 29,3% (n=22) 57,1% (n=4) 55,6% (n=5) 10,0% 52,0% (n=13) 18,8% 34,7% (n=26) 14,3% 10,0% 16,0% (n=4) 25,0% 6,3% 12,0% (n=9) (n=9) (n=10) (n=25) (n=8) (n=16) (n=75) Tabell7:Deterviktigforutfalletavenrettsmøteatalleberørteparterertilstedeirettslokalet Prosentvis fordelingpåsvaralternativfordeltpågrupper 24

25 Brukenavkanendreutfalletirettsmøterdramatisk. Herskillerdemedrolleforsvarersegklartut.Entredjedel(30prosentn=7)avdisseerenigi utsagnet.forstatsadvokatererallerespondentene(n=8)uenig,mens90prosent(n=9)avpoliti eruenig.forklaringentildennetydeligeforskjellenkansannsynligvisforklaresmeddenulike rollendeharirettsmøtethvorsærligforsvarerenvilforsøkeåminimalisereallefaktorersom kanværenegativforklienten.serogsåatenforholdsvisstorgruppe(35%,n=25)ikkehar noenklarformeningomdetteutsagnet.årsakentildettekanværemanglendeerfaring. Svært uenig Uenig Dommer 14,3% 14,3% 71,4% (n=5) Statsadvokat (n=8) (n=8) Politi 50,0% 40,0% 10,0% (n=5) (n=4) (n=10) Forsvarer 8,7% 21,7% 39,1% 21,7% 8,7% (n=5) (n=9) (n=5) (n=23) Tolk 57,1% 42,9% (n=4) Vitne 11,8% 47,1% 41,2% (n=8) (n=17) Total 13,9% 41,7% 34,7% 6,9% 2,8% (n=10) (n=30) (n=25) (n=5) (n=72) Tabell8:Brukenavkanendreutfalletirettsmøterdramatisk Prosentvisfordelingpå svaralternativfordeltpågrupper Jegoppleveratførertilunødvendigfareformisforståelseirettsmøter. Herfinnerviigjendensammeforskjellensomvedforrigespørsmål.Respondentermedrollen forsvarererdesomermestenige,menspolitiogstatsadvokaterstortsetteruenige. Svært uenig Uenig Dommer 71,4% 28,6% (n=5) Statsadvokat (n=9) (n=9) Politi 11,1% 77,8% 11,1% (n=9) Forsvarer 8,0% 20,0% 40,0% 24,0% 8,0% (n=5) (n=10) (n=6) (n=25) Tolk 14,3% 57,1% 28,6% (n=4) Vitne 23,5% 47,1% 29,4% (n=4) (n=8) (n=5) (n=17) Total 10,8% 51,4% 27,0% 8,1% 2,7% (n=8) (n=38) (n=20) (n=6) (n=74) Tabell9:Jegoppleveratførertilunødvendigfareformisforståelserirettsmøter Prosentvisfordelingpåsvaralternativfordeltpågrupper. 25

26 Videokonferansekanikkeerstattepersonligoppmøteirettsmøter. Dettespørsmåletviseratdeterforsvareresomermestopptattavpersonligfremmøtemens statsadvokat,politiogvitnevirkeråværemeruenigiutsagnet. Svært uenig Uenig Dommer 42,9% 57,1% (n=4) Statsadvokat 66,7% 33,3% (n=6) (n=9) Politi 10,0% 70,0% 10,0% 10,0% (n=10) Forsvarer 4,2% 20,8% 12,5% 37,5% 25,0% (n=5) (n=9) (n=6) (n=24) Tolk 12,5% 62,5% 12,5% 12,5% (n=5) (n=8) Vitne 25,0% 37,5% 25,0% 6,3% 6,3% (n=4) (n=6) (n=4) (n=16) Total 9,5% 43,2% 16,2% 20,3% 10,8% (n=32) (n=12) (n=15) (n=8) (n=74) Tabell10:Videokonferansekanikkeerstattepersonligoppmøteirettsmøter Prosentvisfordelingpå svaralternativfordeltpågrupper 26

27 4.4.6 Respondentensvurderingeromhvordanbrukaveventueltpåvirketdet aktuellerettsmøtet. Respondenteneskulletastillingtilfølgendeutsagn: Bruk av i rettssaken virket negativt på hvordan jeg fikk formidlet mine synspunkter. Personlig oppmøte fra alle parter i rettssalen ville ikke påvirket min innflytelse i rettsmøtet. Jeg vil stille meg positiv til bruk av i et rettsmøte ved en senere anledning. Uten hadde rettsmøtet medført større belastninger for de involverte. Disseutsageneermentforatrespondentenskalreflektereoverhvilkenbetydningbrukav haddeidetaktuellerettsmøtetsomrespondentennettopphardeltatti. Grafenpånestesidegirenoversiktoverrespondentenesvurderingeravdisseutsagnene. 27

28 Graf6:Oversiktoverrespondentensvurderingmhtbrukavidetterettsmøte Tabeller Bruk av i rettssaken virket negativt på hvordan jeg fikk formidlet mine synspunkter Gjennomsnitt 2,28 (n=74) Personlig oppmøte fra alle parter i rettssalen ville ikke påvirket min innflytelse i rettsmøtet 3,49 (n=75) Jeg vil stille meg positiv til bruk av i et rettsmøte ved en senere anledning 4,05 (n=74) Uten hadde rettsmøtet medført større belastninger for de involverte 3,83 (n=72) Standardavvik 0,785 0,921 0,978 1,088 Tabell11:Respondentensvurderingmhtbrukavidetterettsmøtet Gjennomsnittsverdi,der1=Sværtuenig,og5=Sværtenig. 28

29 Svært uenig Uenig Bruk av i rettssaken virket negativt på hvordan jeg fikk formidlet mine synspunkter 9,5% 62,2% (n=46) 20,3% (n=15) 6,8% (n=5) 1,4% (n=74) Personlig oppmøte fra alle parter i rettssalen ville ikke påvirket min innflytelse i rettsmøtet 2,7% 9,3% 36,0% (n=27) 40,0% (n=30) 12,0% (n=9) 100% (n=75) Jeg vil stille meg positiv til bruk av i et rettsmøte ved en senere anledning 5,4% (n=4) 1,4% 8,1% (n=6) 52,7% (n=39) 32,4% (n=24) 100% (n=74) Uten hadde rettsmøtet medført større belastninger for de involverte 4,2% 6,9% (n=5) 22,2% (n=16) 34,7% (n=25) 31,9% (n=23) 100% (n=72) Tabell12:Respondentensvurderingmhtbrukavidetterettsmøtet Fordelingpå svarkategorieriprosent. Fordisseutsagneneerdethelleringensignifikanteforskjellerigjennomsnittsverdienemellom gruppensomharerfaringmedbrukavoggruppensomikkeharerfaringmed brukav.setabell33,tabell34,tabell35ogtabell36ivedlegg4fordatafordeltpå respondentermedellerutenerfaringibrukav. 29

Videokonferanseprosjektet

Videokonferanseprosjektet Videokonferanseprosjektet i justissektoren Evalueringsrapport Domstoladministrasjonen november 2007 1 Sammendrag Reduserte kostnader og økt rettssikkerhet Videokonferanseprosjektet i justissektoren hadde

Detaljer

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Publisert fra 21.05.2012 til 15.08.2012 35 respondenter (35 unike) 2. Alt i alt, hvordan opplevde du å være vitne i denne saken, i forhold til de forventningene

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling. Vi forstår at dette var

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet,

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Nasjonal samling for skoler Geir Engebretsen Oslo tingrett mars 2012 Hovedutfordringene Omfanget 160 bistandsadvokater representerer nesten 800 fornærmede

Detaljer

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Orientering til etterlatte og fornærmede Utarbeidet av Oslo tingrett januar 2012 Sakens rammebetingelser Hovedforhandlingen starter 16. april 2012, varighet

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Veiledning UNIVERSITETET I BERGEN Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Undersøkelsen kartlegger ditt syn på pasientsikkerhet, uønskede hendelser og hendelsesrapportering i den

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 1 of 16 18.12.2014 09:09 ALM. MEDLEMMER_NORGE_161214 Kjære alminnelige medlemmer i Fylkesnemndene, Denne spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjekt som tar for seg beslutningsfatning i barnevernssystemer

Detaljer

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Rapport 17. mars 2016 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Hovedfunn... 4 Snittverdier på kvalitetsdimensjonene... 4 Hovedfunn i undersøkelsen...

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Spørreundersøkelsen vil ta om lag 9-13 minutter å besvare.

Spørreundersøkelsen vil ta om lag 9-13 minutter å besvare. 1 of 10 18.12.2014 09:11 NEMNDSLEDERE_NORWAY_2_12_14 Kjære nemndsledere i Fylkesnemndene, Denne spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjekt som tar for seg beslutningsfatning i barnevernssystemer

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolehelsetjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolehelsetjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for skolehelsetjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelse... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse

Detaljer

Tid: Fredag 01.02.13, kl. 08.30 09.50 Alexandra Hotell Deltagere: Torgeir Dahl, Per Øvermo, Bernhard Riksfjord, Geir Inge Lien

Tid: Fredag 01.02.13, kl. 08.30 09.50 Alexandra Hotell Deltagere: Torgeir Dahl, Per Øvermo, Bernhard Riksfjord, Geir Inge Lien Molde, 01.02.13 REFERAT FRA STYREMØTE ROR 01.02.13 Tid: Fredag 01.02.13, kl. 08.30 09.50 Sted: Alexandra Hotell Deltagere: Torgeir Dahl, Per Øvermo, Bernhard Riksfjord, Geir Inge Lien Forfall: Liv Husby

Detaljer

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp 2006 Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp BUP September/2006 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan foresatte opplever

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010 Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Bakgrunn: Gjennomført i perioden: 24.11. 08.12.. Undersøkelsen er kun sendt til kandidater (Bachelor/Master) fullført i perioden 01.03.2009 31.08. med registrert

Detaljer

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014 Barne- og familietjenesten Fosterhjemsundersøkelsen 214 Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Om Fosterhjemsundersøkelsen 214...5 1.2. Datagrunnlag, svarprosent og avgrensninger...5 1.3. Hvordan lese og tolke

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for helsestasjonstjenesten 0-5 år

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for helsestasjonstjenesten 0-5 år Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for helsestasjonstjenesten 0-5 år Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelse... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for byggesaksbehandling Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 5 5 Analyse

Detaljer

Maktfordelingen i Norge

Maktfordelingen i Norge Maktfordelingen i Norge De tre statsmakter Stortinget Lovgivende makt Regjeringen Utøvende makt Domstolene Dømmende makt Domstolene og rettspleien i Norge Høyesterett 6 lagmannsretter 68 tingretter Inkludert

Detaljer

b) ved krav om salær fra det offentlige fremsatt overfor domstolene.

b) ved krav om salær fra det offentlige fremsatt overfor domstolene. Forskrift om elektronisk kommunikasjon med domstolene Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet xx.xx.2016 med hjemmel i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) 163 a og 197 a, jf.

Detaljer

ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D

ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D A D V O K A T E N E ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D I KONT@ ]røllesskap MEDLEMMER AV DEN N O ^ K E ADVOKATFORENING w w w.advokatene-lea-haavik-helland.no Rune Leander

Detaljer

Rettsmøte som fjernmøte. En samfunnsøkonomisk analyse av innføring av fjernmøteteknologi i domstolene

Rettsmøte som fjernmøte. En samfunnsøkonomisk analyse av innføring av fjernmøteteknologi i domstolene Rettsmøte som fjernmøte En samfunnsøkonomisk analyse av innføring av fjernmøteteknologi i domstolene Eksamensoppgave i egovernment - omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT SOS6510 Del av masterprogram

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

Brukerundersøkelse blant brukere av Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) 2011

Brukerundersøkelse blant brukere av Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) 2011 Brukerundersøkelse blant brukere av Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) 2011 Hilde Kløvstad Hans Blystad Tone Bruun 10.01.2012 Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Bakgrunn

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag Bakgrunnsdata med tabeller, grafer oppsummeringer fra spørreundersøkelser

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 4 Tinghuset i Tromsø Hålogaland lagmannsrett er Nord-Norges ankedomstol og en av seks lagmannsretter i Norge. Lagdømmet omfatter fylkene Nordland, Troms

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for ergo-/fysioterapitjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for ergo-/fysioterapitjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for ergo-/fysioterapitjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelse... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 7

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO)

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for kulturskolen Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og

Detaljer

Del I GENERELL INFORMASJON

Del I GENERELL INFORMASJON Del I GENERELL INFORMASJON Undersøkelsen ble sendt ut til norske foretak. Totalt 4 besvarelser kom inn, hvorav hadde valutaeksponering. Av disse har hele undersøkelsen. respondenter er fjernet fordi de

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 Tinghuset i Tromsø ligger nord i sentrum like ved Tromsøbrua, og ble tatt i bruk i mars 3. Tinghuset har et bruksareal på ca. 5 m 2 og består av torgrom/vrimlehall,

Detaljer

SALTEN TINGRETT. Den 11. oktober 2007 kl ble rettsmøte holdt i Salten tingrett. dommerfullmektig Kristian Jarland

SALTEN TINGRETT. Den 11. oktober 2007 kl ble rettsmøte holdt i Salten tingrett. dommerfullmektig Kristian Jarland SALTEN TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 11. oktober 2007 kl. 1200 ble rettsmøte holdt i Salten tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Rettsvitne: Saken gjelder: 07-142507ENE-SALT dommerfullmektig

Detaljer

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim 17 19 januar 2002 Berit Skog ISS NTNU Ann Iren Jamtøy Sentio as INNHOLD INNLEDNING...3 1. UNGDOM OG SMS...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Hvorfor har de unge mobiltelefon?...5

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for vann- og avløpstjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for vann- og avløpstjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for vann- og avløpstjenesten I samarbeid med Norsk Vann Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring

Detaljer

Familiesegmentet Tele2

Familiesegmentet Tele2 Familiesegmentet Tele Leif Henrik Husom Oslo,.. Leif.henrik.husom@perceptor.no Mellomrapport: Norske virksomheters bruk av sosiale medier Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen

Detaljer

Evaluering. Ung i jobb

Evaluering. Ung i jobb Evaluering 01 Ung i jobb TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 700 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Evaluering Ung i jobb 01 Bestiller: Personaltjenesten v/tone Solberg Dato: 16.9.01 Antall

Detaljer

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER...

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... Sammendrag av resultatene fra Husbankens Bostøtteundersøkelse gevinstrealisering - Gjennomført i mai/juni 2014 Innhold FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... 5 1.1 Hvilket av Husbankens regionkontor

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal) mot A (advokat

Detaljer

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning?

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Resultater fra en spørreundersøkelse til IP-godkjente 1-5 Rapport til Bevæpningsutvalget 12. oktober 2012 Professor Liv Finstad Noen hovedresultater Undersøkelsen

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2014 truffet vedtak i. Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2014 truffet vedtak i. Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2014 truffet vedtak i Sak nr.: 14-075 (arkivnr.: 14/12-14) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Rapport. momskompensasjonsordningen

Rapport. momskompensasjonsordningen Rapport momskompensasjonsordningen 2013 Rapport om momskompensasjonsordningen 2013 For å samle inn erfaringer rundt momskompensasjonsordningen i 2013, ble et spørreskjema sendt ut til alle medlemmer i

Detaljer

Therese Gulbrandsen og Bengt Oscar Lagerstrøm. Undersøkelse om dommeravhør og observasjon av barn i seksuallovbruddssaker. 2004/32 Notater 2004

Therese Gulbrandsen og Bengt Oscar Lagerstrøm. Undersøkelse om dommeravhør og observasjon av barn i seksuallovbruddssaker. 2004/32 Notater 2004 2004/32 Notater 2004 Therese Gulbrandsen og Bengt Oscar Lagerstrøm Undersøkelse om dommeravhør og observasjon av barn i seksuallovbruddssaker Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for bibliotektjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for bibliotektjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for bibliotektjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av brukerundersøkelsen... 6 5

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 18.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-079526SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagmann Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for tjenester til personer med utviklingshemming

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for tjenester til personer med utviklingshemming Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for tjenester til personer med utviklingshemming Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg.

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Spørreundersøkelse leiligheter Eidsvåg desember 21. Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Bakgrunn Nesset kommune sliter med fraflytting, og 21 har vært et dårlig

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005 Resultater fra brukerundersøkelse - Byggesaksbehandling 25 Tjenesteområde Areal og miljø Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning... 3 2. Hvordan lese resultatene?... 3 2. Statistisk

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 118633 - To, eventuelt tre embeter som tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett (Ref. 15/1380) ID: 1 - Søker er unntatt offentlighet ID: 2 - Benedicte Aas (45), Trondheim.

Detaljer

Status mat og måltider i

Status mat og måltider i Status mat og måltider i sykehjem og hjemmetjenester Presentasjon av resultater av undersøkelser 28.01.14 Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold Heidi Aagaard, HIØ 1 Bakgrunn Et stort antall eldre

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 118633 - To, eventuelt tre embeter som tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett (Ref. 15/1380) ID: 1 - Søker er unntatt offentlighet ID: 2 - Benedicte Aas (45), Trondheim.

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 29/12 (arkivnr: 201200411-23) og 30/12 (arkivnr: 201200416-20) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. September 2009 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Side 1 av 12 Behandling av fengslinger og fjernmøter Nummer: 2008/01 Retningslinjens formål: Sikre enhetlig behandling og smidig gjennomføring av fengslingssaker. Retningslinjene gjelder også for Oslo

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 10.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-088455SAK-BORG/04 Dommere: Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius Svein Kristensen Siktet Bjarte

Detaljer

I. Varsel om søksmål etter tvisteloven 5-2

I. Varsel om søksmål etter tvisteloven 5-2 INTERNE RETNINGSLINJER Rettssaker og saker for internasjonale overvåkningsorganer Formål: Legge til rette for et godt og effektivt samarbeid med Regjeringsadvokaten om rettssaker, gi utgangspunkter for

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 10 februar 2012 11-188627MED-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen. Statsadvokat Inga Bejer Engh

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 10 februar 2012 11-188627MED-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen. Statsadvokat Inga Bejer Engh OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 10 februar 2012 Saksnr: 11-188627MED-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen Den offentlige påtalemyndighet Statsadvokat Svein Holden, Statsadvokat Inga

Detaljer

Rettssaker og saker for internasjonale overvåkningsorganer

Rettssaker og saker for internasjonale overvåkningsorganer INTERNE RETNINGSLINJER Rettssaker og saker for internasjonale overvåkningsorganer Formål: Legge til rette for et godt og effektivt samarbeid med Regjeringsadvokaten om rettssaker, gi utgangspunkter for

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

Rettane til den fornærma og dei etterlatne

Rettane til den fornærma og dei etterlatne Rettane til den fornærma og dei etterlatne Denne brosjyren gir ei oversikt over dei viktigaste reglane. Dersom du ønskjer å vite meir, sjå kontaktinformasjonen på baksida av brosjyren. Den som er offer

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 9. september 2015 truffet vedtak i. TU-nr. 15-058 (arkivnr:15/859)

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 9. september 2015 truffet vedtak i. TU-nr. 15-058 (arkivnr:15/859) Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 9. september 2015 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: TU-nr. 15-058 (arkivnr:15/859) Klage fra A på lagdommer B, lagdommer C og ekstraordinær

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Helse Nord Informasjon om det Informasjon om det nasjonale utvalget Totalt svarte 1236 respondenter på undersøkelsen. 1067 av disse var innenfor

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. November 2014 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

Tilståelsesrabatt. Oppfølgingsundersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser.

Tilståelsesrabatt. Oppfølgingsundersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser. Tilståelsesrabatt Oppfølgingsundersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser. 22. oktober 2010 Sammendrag Straffeloven av 1902 fikk i 2001 en egen bestemmelse om strafferabatt ved uforbeholden

Detaljer

Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett. Skedsmo Rådhus Januar 2013

Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett. Skedsmo Rådhus Januar 2013 Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett Skedsmo Rådhus Januar 2013 Temaer som behandles Om rettssystemet og Nedre Romerike tingrett Meddommernes rolle/oppgaver Valg til meddommerutvalget Dommeres

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Det synes ut fra innholdet i epos ten din å være uklart om det er ment å fremsette en anke over tingrettens dom av

Det synes ut fra innholdet i epos ten din å være uklart om det er ment å fremsette en anke over tingrettens dom av POLITIET HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT Rune Leander Hansen 5568 VIKEBYGD Deres referanse '[/år referanse D ato 12656375 9850/ 13-32 03.09.2014 D ok.nr. 17 Din epost av 04.08.2014 Anke Det vises

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Tabell 1 gir en oversikt over når datainnsamlingene skjer for de fire panelene.

Tabell 1 gir en oversikt over når datainnsamlingene skjer for de fire panelene. StudData-4, fase 1 I denne dokumentasjonsrapporten legges det frem en metodisk dokumentasjon på spørreskjemaundersøkelsen blant studentene som begynte en profesjonsutdanning høsten 2012. Undersøkelsen

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i Sak nr: 16-003 (arkivnr: 16/105) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Riksadvokatembetet Regjeringsadvokaten 2 Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene om utarbeidelse og bruk av sakkyndige bidrag i sivile saker og straffesaker

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato. Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer

Deres referanse Vår referanse Dato. Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer OSLO TINGRETT Deres referanse Vår referanse Dato 11.04.2012 Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer Foranlediget av spørsmål fra advokat

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN?

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? INNLEDNING Siden 1. januar 1997 har et prøveprosjekt om rettsmekling vært utprøvd ved Tønsberg byrett, Agder lagmannsrett, Nordmøre herredsrett, Salten herredsrett,

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-129394ENE-OTIR/06 Tingrettsdommer Hugo Abelseth Dommeren Begjæring om

Detaljer