PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS"

Transkript

1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET... 4 BELIGGENHET, AVGRENSNING OG STØRRELSE... 4 EIERFORHOLD... 4 PLANSTATUS... 4 TOPOGRAFI, VEGETASJON, SOLFORHOLD... 6 EKSISTERENDE BEBYGGELSE... 6 KULTURMINNER... 6 TRAFIKKFORHOLD... 6 MILJØFORHOLD... 6 BESKRIVELSE AV NÆROMRÅDET... 6 BESKRIVELSE AV PLANEN... 8 RAMMER OG KRAV GITT I PLAN MED BESTEMMELSER... 8 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET SOM LIGGER TIL GRUNN FOR PLANEN ILLUSTRASJONER AV PROSJEKTET SOM LIGGER TIL GRUNN FOR REGULERINGEN ANALYSER/UTREDNINGER STØYUTREDNING EVENTUELT KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE KONSEKVENSER KONSEKVENSER I FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER OG MÅL KONSEKVENSER FOR NATUR OG MILJØ SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER ESTETISKE KONSEKVENSER KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE SAKSGANG KUNNGJØRING VURDERING AV PLANEN MED HENSYN TIL KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING TIDLIGERE POLITISKE VEDTAK FORHÅNDSKONFERANSE FORHÅNDSUTTALELSER LISTE OVER INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER RESYMÉ AV INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL FORHÅNDSUTTALELSENE VEDLEGG: 1. Plankart 2. Reguleringsbestemmelser 3. Planer, snitt og illustrasjoner 4. Sol- og skyggediagram 5. Kopi av varslingsbrev og annonser 6. Adresseliste og naboer 7. Kopi av forhåndsuttalelser 8. Støysonekart fra Veivesenet 9. Analyse fra COWI 10. Dokumentasjon av SEFRAK-bygg 11. ROS-analyse 2

3 BAKGRUNN Planområdet omfatter eiendommene med gnr/bnr 262/29, 128, 27, 110, 35, 107, 158, 166, 184, 186, 187 og 2 i Gran kommune. Den største av disse er en branntomt etter en bilbutikk. De bebygde tomtene har adresse Hovsgutua 9, 11, 13, 21, 25, 27, 29 og Øvre Hovsgutua 61. De er bebygd med småhus, og ligger i sentrum av Gran, langs Oslolinna/Miljøgate Gran. Gaten heter i skrivende stund Oslolinna og er nåværende riksvei 4, men skal gjøres om til Miljøgate Gran etter omleggingen av Riksvei 4. Sør for tomten er det nylig bygget en videregående skole og et kulturhus. Gran Kommune ønsker høyere utnyttelse og forretninger innenfor planområdet. Forslagstiller ønsker å rive deler av eksisterende bygningsmasse for å oppføre næringslokaler og boliger. Tre av eneboligene skal stå, Hovsgutua 9 og 11 og Øvre Hovsgutua 61. Målsetting med planforslaget: Regulere området til forretnings- og boligformål. Tilrettelegge for god forretningsdrift og et godt bomiljø. Sikre tilgjengelighet for alle både inne og ute så langt terrenget tillater dette. Sikre en god tilpasning mellom ny bebyggelse og tilliggende boligområder. 3

4 ØVRE HOVSGUTUA BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet, avgrensning og størrelse OSLOLINNA 262/ / / / / /27 HOVSGUTUA 262/35 262/ / /166 Området ligger mellom veiene Hovsgutua, Øvre Hovsgutua, Skolelia og Oslolinna. Det ligger ca. 400 meter fra Gran stasjon som har togforbindelse til resten av regionen. Området er på omtrent 22,5 mål. 262/29 262/2 SKOLELIA Eierforhold Gran Boligbygg AS: Tomt 262/29, 128 Gran Eiendomsutvikling AS: 262/ 27,30,34,35,110 Tomter ikke markert i med blått eies av Stenberg og Øverlier Planstatus Regional Planstrategi: Reguleringsplanen for området må sees i samsvar med retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, barn og unges interesser, samt universell utforming. Det er et mål å fortette langs kollektive knutepunkt. Det må tas hensyn til klima og energi, støy samt vann-og luftforurensning. Risiko og sårbarhetsanalyse må utarbeides. Kommuneplan, samfunnsdel: Kommuneplanen fokuserer på arealplanlegging med miljøhensyn, Gran er en Grønn energikommune. Det skal legges til rette for et inkluderende nærmiljø, og man har et ønske en om bærekraftig utvikling som gir økonomisk grunnlag for tilstrekkelig service, lettere pendling og en økning i arbeidsplasser til innbyggerne. Gran sentrum skal fortettes. Gran 4

5 ønsker en befolkningsvekst på 1,5 prosent årlig i planperioden. Bosetningsmønsteret viser at folk stadig bor tettere og at urbanitet er et attraktivt trekkplaster for tilflytting. Reguleringsmessig status: Gjeldene plan for området er Kommunedelplan for Gran sentrum, vedtatt Deler av planområdet er avsatt til sentrumsformål, og er regulert til næring og bolig. Høyder er angitt til 3 etasjer mot øst og 4 i vest, og utnyttelse inntil en BYA på 65%. Deler av området er også regulert til bolig, hvor etasjetallet er satt til 2 og BYA satt til 25%. Planen legger føringer for takform og materialbruk (tre). Planen fokuserer særlig på utarbeidelse av lekemuligheter for barn i forskjellige aldersgrupper. Tilgrensende planer: Miljøgate Gran: Denne er under utarbeidelse. Planen forutsetter næringsbebyggelse langs Oslolinna. Planen legger på dette tidspunkt ikke opp til et kryss mellom Skolelia og Oslolinna/Miljøgaten. Hadeland Videregående skole : Utbyggingen i tråd med planen er snart ferdigstilt. Den omregulerer Skolelia til en samleveg som er sperret fra den nye traséen til Oslolinna. Den reduserer også utnyttelsen på ca 1500 m 2 av den øverste delen av tomta, som tidligere var regulert til BYA 25% i KP til frittliggende småhusbebyggelse, til BYA 15%. Den regulerer også inn kollektivholdeplass og vannvei ved Hovsbekken. Det store volumet som skolen utgjør har utelukkende tre som fasademateriale. Reguleringsplan Hovsbekken : Reguleringsplanen flomsikrer Hovsbekken, som har naturlig vannveg ned skråningen i Hovslia. Den regulerer ogstå det østligste området innenfor planavgrensningen med BYA og høyder. Ønskede endringer i.f.t tilgrensende planer Hadeland Videregående Skole Miljøgate Gran Foreløpig Reguleringsplan for Miljøgate Gran er markert i blått og Hadeland Videregående skole er markert i grønt. Planens begrensning for Hovslia er stiplet i sort. Punktene hvor Hovslia overlapper med de andre planene er kommentert videre ) I formålet Frittliggende bebyggelse ønskes en endret utnyttelse fra BYA 15% til 25% i nytt forslag. 2) Foreslått formål er bolig/kontor/forretning i planen til Miljøgate Gran. Det settes til bolig/forretning med mulighet til servering i denne planen. 5

6 3) Her ønskes det avkjørsler ut mot samleveg 2 eller Skolelia. Foreslått reguleringsplan forholder seg til byggegrensene regulert i Miljøgate Gran mot vest og byggegrenser som er lenger tilbaketrukket enn Hadeland Videregående i sør. Topografi, vegetasjon, solforhold Sentrumsområdet ligger blant heier med dyrka mark og skog oppe i åsene. Det er generelt gode solforhold siden landskapet er lite kupert og skråner mot vest/sørvest. Landskapet faller mest øst på tomten og slakes ut vest på tomten, mot Gran miljøgate. Eksisterende bebyggelse På området står noen eneboliger. Eksisterende bebyggelse planlegges revet med unntak av Hovsgutua 9 og 11, og Øvre Hovsgutua 61. Kulturminner To av husene som skal rives, med gnr/bnr 262/35 og 262/110, tilhører vernekategori 4 i følge Kommunens kart. Vernekategori 4 tilsvarer, i følge Randsfjordmuseenes prosjektrapport: SEFRAK, byggeskikk og verneverdi i land og på Hadeland fra , vernekategori C. Vernekategori C er bygg som tilhører generelle bestemmelser jfr. Plan- og bygningsloven. Følgelig er det ikke et reelt vernehensyn på tomten. For dokumentasjon se vedlegg 10, dokumentasjon SEFRAK-bygg. Trafikkforhold Tomten grenser til Hovsgutua, som er tilkomst til området i dag. Hovsgutua er sperret med bom mellom Oslolinna og Øvre Hovsgutua. Det er ikke særlig trafikk til området, kun til tilliggende boligområder og den nye skolen. Området er under utvikling i dag og trafikkforholdene er preget av utbyggingsområder på tre kanter. Den omlagte veien Skolelia (betegnet som samleveg 2 i reguleringsplan for Hadeland VGS) skiller tomten fra Hadeland VGS og har tidligere hatt gjennomkjøring. Oslolinna er i skrivende stund enda hovedvegen gjennom Gran og traséen for riksvei 4, dette endrer seg når riksvei 4 blir lagt utenom sentrum og Miljøgate Gran legges i en tilsvarende trasé. Øvre Hovsgutua vil endres etter utbyggingen av planene for Hadeland VGS og omlegging av Hovsbekken. Det er i følge reguleringsplanen for Hadeland VGS anlagt kollektivholdeplass øst på planområdet for Hovslia. Miljøforhold Klima: Området ligger innenfor sone med fare for vann i kjellerområder som ligger mindre enn 2,5 m høyere enn flomsonen. Det har gått en bekk gjennom området som ble flyttet ved reguleringen av Hadeland VGS. Bekken har vært flomutsatt og det gamle bekkedraget er fortsatt naturlig vannvei for overflatevannet på tomten. Støy: Dagens trafikkstøy innebærer at vestre del av tomten ligger innenfor gul støysone. Dette vil endres noe etter at Miljøgate Gran er på plass, i følge støyberegninger gjort av Veivesenet vil den vestre kanten av tomten ligge innenfor rød støysone i (Denne delen av tomten er foreslått bebygget med næringslokaler). Se vedlagt støysonekart fra Vegvesenet. Forurensning: På kart for Grunnforurensning laget av Klima og forureiningsdirektoratet er det i området ikke markert forurensning. Radon: Gran kommune ligger i en sone med høye konsentrasjoner av radon (gjennomsnittsverdi på 307 Bq/m 3 ). Tiltak skal iverksettes ved konsentrasjon over 100 Bq/m 3. Det skal derfor som minimumstiltak ved nybygging installeres radonsperre (sikre gasstetthet mot grunnen) og radonbrønn (passivt trykkreduserende tiltak). Påfølgende kontrollmålinger utføres når bygget er oppført. Dette ivaretas også gjennom føringer gitt i PBL. Beskrivelse av nærområdet Gran er 1 time unna Oslo med tog og er et regionssenter. Området ligger i umiddelbar nærhet til Hadeland VGS, Kulturhuset og den nye Miljøgate Gran. Sammen vil disse utgjøre en forlengelse av Gran sentrum sørover. I dag ligger næringstyngdepunktet på andre siden av Oslolinna/Miljøgate Gran og litt lenger nord. Området er derfor på vei til å bli et av de mest urbane stedene i Gran, som utenfor sentrum er en landbrukskommune med grendebebyggelse. 6

7 Nord for planområdet er det bygget konsentrert boligbebyggelse i form av leilighetsblokker litt opp i høyden. I tillegg er det næringsareal med potensiale for ytterligere fortetting langs det som vil bli den nye Miljøgate Gran. Rett vest for planområdet ligger en Shell stasjon og det vil ved Hadeland VGS bli opprettet et kollektivknutepunkt. Forholdene for gående og syklende skal bedres som en følge av gjennomføringen av planen for Hadeland VGS og kulturhuset, samt ved opparbeidelse av nye Miljøgate Gran. Planområdet ligger sentrumsnært, og således nært offentlige og private tjenester. 7

8 BESKRIVELSE AV PLAN Rammer og krav gitt i plan med bestemmelser Området reguleres til: Bolig/forretning (felt 24 KDP), Felt A Det tillates servering Boligbebyggelse - blokkbebyggelse (felt 39 KDP) Felt B Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse Felt C Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse Felt D Fortau Kjøreveg 1 (privat avkjørsel) Kjøreveg 2 (innsnevring fra Miljøgate gran til eksisterende Hovsgutua) Annen veggrunn VG 1,2,3,4 grøntareal H410_ sone for krav vedrørende infrastruktur ca 10.4 daa ca 5.5 daa ca 1.4 daa ca 2.4 daa Bebyggelse Innenfor området for sentrumsformål planlegges det forretning og servering i første etasje med inngang langs Miljøgate Gran, og tre boligblokker i henholdsvis tre og fire etasjer med lengderetning øst/vest på taket til næringsarealet. Det legges to tilsvarende lameller med lengderetning nord-sør i overgangen mellom terreng og tak på næringsområdet. Innenfor området for bolig legges det opp til en bygningsmasse bestående av mindre enheter i mer parkmessige omgivelser. Tomten skråner mot vest, taket på forretningsdelen bygges som en terrasse til det skrånende terrenget over og fungerer som uteoppholdsområder for blokkene. 8

9 Adkomst for kjøretøy og parkering Det opparbeides egne avkjørsler for hvert av de tre punkthusene i Felt B langs Hovsgutua. Bommen som hindrer gjennomkjørselen av Hovsgutua i dag plasseres for å begrense belastningen på den eksisterende veien. Det foreslås at beboere til felt A og besøkende/ansatte til næringsdelen ankommer nedenfra og boenheter fra felt B og C ovenfra. Man ankommer enten fra Øvre Hovsgutua i øst eller rundkjøringen i Miljøgate Gran i vest. Adkomsten for bebyggelsen i Felt D er fra Samleveg 2/Skolelia, regulert inn som KV 1. Biladkomst til Felt A skal skje med innkjørsel og utkjørsel på Hovsgutua i Nord, med parkeringsplass i parkeringskjeller vest på tomten. Parkeringskjelleren vil bli delt opp i en del for beboere, en for kunder/gjester og en for varelevering og ansatte. Delen for kunder er åpen for alle, resten er adskilt med port. Faste parkeringsplasser for leiligheter er planlagt i en del med lavere takhøyde i den nordøstre delen av anlegget. (Parkering uformes etter Byggforskserien ). Arealet av parkeringskjellerne telles ikke med i BYA, slik det fremkommer av kommunedelplanen for Gran sentrum. Dette er illustrert i vedlegget Garasjeplan. Tiltaket forholder seg til kommunedelplanens bestemmelser om parkeringsforhold i 4.5, Bestemmelser og retningslinjer for kommunedelplan Gran sentrum. Krav til 5 % HC parkering og 2 sykkelplasser per enhet er satt med tanke på at området er sentralt. Gangforbindelser Innad på området vil husene være knyttet sammen til lekearealer og friområder med interne gangveier som vil underordne seg gangveiene som leder ut ved å ha en mer sti-lignende karakter. For gående som besøker næringsdelen blir gangforbindelsen langs Miljøgate Gran. Varelevering Varelevering til næringsdelen skjer ved at man kjører gjennom parkeringsanlegget, fra Hovsgutua på nordsiden til Skolelia på sørsiden. Dette for å unngå rygging og snuplass inne i anlegget. Utkjøring skjer i egen utkjørsel i Skolelia. Vi mener at utkjøringssituasjonen er såpass oversiktlig at Skolelia tåler utkjørsler her når det er snakk om en frekvens på et par biler i døgnet. For å sikre at denne utkjørselen kun blir brukt til varetransport er kjelleren lukket med port som kun kan brukes av varetransport. Illustrasjoner viser dimensjonering for levering med vogntog, men hovedsakelig vil levering skje med liten lastebil. Krav til estetisk utforming Bygningsmassen skal tilstrebes tilpasset eksisterende bebyggelse i området innenfor gitte rammer i forhold til størrelse. Overgangen av bebyggelsen i sonen regulert som sentrumsformål og omkringliggende boliger skal gjøres så naturlig som mulig. I samsvar med kommunens retningslinjer for materialbruk vurderes tre som byggemateriale. En av naboene er Hadeland VGS, et relativt stort bygg, som utelukkende har tre i fasaden. Det kan oppfattes som litt massivt. Det er ikke ønskelig at boligblokkene får et tilsvarende massivt uttrykk. Tre skal likevel brukes som dominerende fasademateriale. Høyder og utnyttelse Utnyttelsen er som foreslått i kommunedelplanen i Felt A. I Felt B foreslår vi at utnyttelsen settes noe høyere, fra to etasjer til fire etasjer med tilbaketrukket fjerde etasje. Det foreslår vi fordi området tåler høy utnyttelse og estetisk sett fordi bebyggelsen da får en overgangstørrelse i punkthusene, slik at det blir en mellomstørrelse mellom lamellbebyggelsen og eneboligene lenger oppe og ved siden av. Oppland fylkeskommune støtter en høyere utnyttelse i området fordi det både befinner seg i utbygd boligområde med potensiale for forsiktig fortetting. Høyere utnyttelse er også i samsvar med Grans ønske om urbanitet og ønsket om fortetting slik at behov for flere boliger ikke legger press på landbruksarealet i nærmiljøet. 9

10 Utbyggingsrekkefølge For å sikre det bymessige preget kommunen ønsker langs Miljøgate Gran inneholder bestemmelsene utbyggingsrekkefølge for de byggene som ligger langs gaten. De sikrer at blokkene som ligger i forkant bygges først. De inneholder også et punkt om at ved prosjektering og utførelse av forretningsareal i Byggetrinn 1, må gjennomføring av senere byggetrinn sikres, både i forhold til tekniske løsninger og logistikk. Dette må dokumenteres ved søknad for Byggetrinn 1. Det sikrer at det fra oppstart av det første byggetrinnet tilrettelegges for/investeres i videre utbygging. For utbygging av de resterende byggene kan utbyggingstrinn fastsettes ved søknad om tiltak, i etterkant av utbygging av byggetrinn 1. Vi har også vurdert andre rekkefølger, men fra et byutviklingsperspektiv, og ikke minst med tanke på de som skal bo der under utbyggingen er dette rekkefølgen som anbefales. Den muliggjør følgende scenarioer: Trinn 1: forretningsareal og søndre boliglamell Trinn 2: Midtre boliglamell Trinn 3: Nordre boliglamell 10

11 Komplett utbygging Mulig scenario Mulig scenario 11

12 Krav til universell utforming Universell utforming skal legges til grunn ved planlegging av næringsareal, fellesarealer ute og inne, så langt det lar seg gjøre i forhold til helning på terreng. Leilighetene innenfor planområdet skal være tilgjengelige. Krav til barn- og unges interesser Arealer som skal brukes av barn og unge skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Det skal anlegges areal tilrettelagt for lek og opphold for ulike årstider og for ulike aldersgrupper. Også større barn skal ha et designert lekeområde. (For disse blir i praksis også nærhet til ballspillområder ved Hadeland VGS aktuelle) I sentrumsnære strøk bør det være m 2 grøntområde per boenhet. Halvparten av dette skal dekkes ved et samlet lekeareal med god arrondering og beliggenhet. For Hovslia, som har 146 enheter, betyr dette at grøntområdene til sammen må være på mellom 4380 m 2 og 7300 m 2, med et samlet areal på halvparten av det totale. Tiltaket legger opp til et område på ca 3600 m 2 sentralt på planområdet sør for det gamle bekkefallet. I tillegg knyttes det opp mot det ubebygde arealet øst for tomten og lekeplassene i de små parkene (1 og 4) som er planlagt mellom blokkbebyggelsen. Lekeplassene er lagt så langt borte fra veiene som mulig og har sitt eget gangnettverk for å sikre barns sikkerhet og mulighet for utfoldelse. De forskjellige plassene som dannes er tiltenkt forskjellige aldersgrupper, fra de aller yngste barna(1), til barn som kan leke alene(4) til de mest voksne(2). 12

13 BYGG H BYGG G BYGG A BYGG F Lekeplass mindre barn BYGG D Opphold med utsikt over sentrum Uteopphold BYGG B Lekeplass større barn BYGG E BYGG C Leke-plan Kriminalitetsforebyggende planlegging Utbygging skal planlegges ut ifra hensyn til kriminalitetsforebyggende tiltak. Støybeskyttelsestiltak Behov for eventuelle støybeskyttelsestiltak vil bli utredet i forbindelse med byggesak. Arealer hvor trafikkstøyen overskrider verdiene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 eller senere vedtatte forskrifter må støyskjermes med fysiske tiltak. Uteoppholdsarealer er lagt til områder som delvis inneholder prognose for gul støysone i Den høyeste verdien er 64 desibel på nivå med gaten. Uteoppholdsarealene er tenkt omtrent 6 meter lenger oppe med et tett høyt rekkverk. Dette i seg selv fører til at støyen reduseres med 5 desibel ved rekkverket og opp til 10 desibel i det du ikke lenger kan se veien over rekkverket. Den gule støysonens utstrekning vil derfor reduseres til det området hvor prognosen sier over 60 desibel i Alle leilighetene har tilgang til uteoppholdsarealer som er utenfor gul støysone. Tilknytningsplikt fjernvarmeanlegg Området ligger innenfor område for fjernvarmekonsesjon. Krav om tilknytning til fjernvarme er derfor tilstede. Beskrivelse av prosjektet som ligger til grunn for planen 13

14 Illustrasjon fra sørvest (Se også foregående avsnitt) Organisering Langs den vestvendte skråningen har det tidligere gått et bekkeløp. Langsmed der bekkeløpet en gang har gått legges det opp til en sti med forskjellige utearealer og friområder knyttet til seg. Byggene er plassert rundt denne indre felles hagen. Ønsket med organiseringen er å skape et fysisk miljø hvor uterommene har varierende krav til brukeren og forskjellige attraksjoner, men har gode klimatiske utgangspunkt(sol, le osv). Det er lagt opp til både konstruerte og naturlige lekeplasser. For de eldste er det lagt opp til trinnfrie vestvendte uterom med utsikt over Gran Miljøgate, mot Gran sentrum. Plassering Området vil plasseres med urban typologi mot Miljøgate Gran med næring langs gaten i første etasje og boliger over. Bak næringsdelen legges parkeringskjeller og over næringsdelen legges parkmessige utearealer og tre leilighetsbygg, som har kontakt med terrenget på østsiden/i bakkant. De tre leilighetsbyggene, A,B og C, er vendt mot sør/sørøst med kortsiden inn mot Miljøgate Gran og to vestvendte uterom imellom seg. Der 1. etasje/forretningssdelen møter terrenget ligger to leilighetsbygg til, D og E, vendt mot vest. Det går en gangvei mellom de vestvendte leilighetsbyggene som knytter de to parkmessige uterommene over næringsdelen til flere uterom, lekeplasser og friområder oppover i skråningen. Ovenfor leilighetsbyggene ligger tre punkthus langs Hovsgutua, bygg F, G, H. Disse har også parkeringsanlegg i kjelleren. Adkomst bil Punkthusene har egen adkomstvei fra Hovsgutua, leilighetene har adkomst for fotgjengere via Hovsgutua eller Skolelia eller med bil via en felles parkeringskjeller med innkjørsel fra Hovsgutua. Ønsket om en gjennomkjørbar parkeringskjeller er en konsekvens av at det skal foregå varelevering i parkeringskjelleren. At den er gjennomkjørbar er viktig for en tryggere, sikrere og mindre plasskrevende levering av varer. Det etableres derfor to innkjøringer ved Hovsgutua og to utkjøringer ved Skolelia, en for næring og en for felt D. Hovsgutua på strekningen nord for planens avgrensning er i dag en rolig vei med liten trafikkbelastning. For å begrense trafikkbelastningen anbefales det å sette opp en bom slik at område A må kjøre ut til rundkjøringen mens område B kan kjøre opp i krysset til Øvre Hovsgutua. Det er allikevel en sak som må vurderes nærmere i samråd med kommunen, reguleringsbestemmelsene åpner derfor for bruken av en bom men fastsetter ingen plassering. 14

15 INN Antall & fasiliteter Boligområdet har totalt ca. 146 leiligheter. Felles uteoppholdsareal er sikret gjennom areal på bakken, alle leiligheter har i tillegg privat uteoppholdsareal på balkong. De har tilgang på bod og garasje i kjeller og sykkelplass og hovedinngang på bakkenivå. Det er en trapp og heiskjerne i hvert bygg. Størrelsene på leilighetene varierer. Gangadkomst Hovedatkomst for gående til lamellbebyggelsen, bygg A, B, C, D og E, blir fra fortauet langs Hovsgutua, og inn til inngangen med trapp og heis via uteoppholdsareal på taket av forretningsdelen. Fra fortauet ved Hovsgutua skal det også anlegges en gangvei langs rampe til p-kjeller og frem til trapp- og heiskjerne for de leilighetene som ligger på taket av næringsdelen. Det skal også gå en gangforbindelse gjennom anlegget i nord/sør retning. Punkthusene vil ha adkomst med egne gangveier som kommer fra fortauet langs Hovsgutua. Disse kobles til gangveinettverket med gangveier gjennom uteoppholdsarealet. Parkering I hver parkeringskjeller under punkthusene må det være ca 11 plasser og i den store parkeringskjelleren må det være ca 53 plasser for kunder til forretningsdelen og ca 128 plasser for boligdelen. Parkeringskjelleren under område A er organisert med et adgangskontrollfritt anlegg ytterst, med gjesteparkering til forretningene og boligene. Som vist på diagram under er det port inn til parkering for beboere, ansatte parkering og varelevering. Porten ut mot Skolelia kan kun brukes av varelevering, ikke av ansatte. Innkjøring fra nord låses av at heisen må gå ned i kjelleren(markert i rødt) fra bygget over. For å bevare god sikt bør gjennomkjøringen være en strekning som er så rett som mulig. Dette er for sikkerhets skyld, men også med hensyn på en effektiv plassering de tre sonene som skal inn i anlegget. Det er også ønskelig av arealer til forretning/café blir så lyse som mulig, fordi det vil ha betydning for attraktiviteten til området. Næringsareal B har en maks dybde på 19 m og næringsareal A en maks dybde på 23 meter. 205 Innkjøring næring/ innkjøring/ utkjøring bolig INN innkjøring/ utkjøring bolig 2. etg Boder 01 Næring A 905,1 m! 02 Næring B 706,7 m! Parkering besøkende og gjester Parkering ansatte/ avlastningssone Parkering beboere 5 109,7 m 2 902,9 m 2 Utkjøring Varelevering INN diagram kjeller plan :500 Situasjonssnitt Hovslia 15

16 Planforhold I forhold til Miljøgate Gran er formålet endret fra bolig/kontor/forretning til bolig/forretning. Grunnen til det er at næringsarealet planlegges å brukes til forretninger og ikke kontor. Et foreløpig planutkast av Miljøgate Gran har blitt brukt til å sette byggegrenser mot vest. Planforslaget ligger nå ute til høring. Byggegrensene lagt ut til høring vil bli brukt for planen til Hovslia. Fortauet langs Hovsgutua som begynner i planen for Miljøgate Gran fortsettes i planen for Hovslia. Byggegrensene holder samme avstand fra senter vei oppover Hovsgutua som de gjør i planen for Miljøgate Gran. Også langs Skolelia er byggegrensene fra Miljøgate Gran brukt som utgangspunkt for byggegrensen langs Samleveg 2/Skolelia og så trukket en meter lenger tilbake. Forholdene rundt de eksisterende hus/avkjørsler er som dagens situasjon for bolighusene i Felt D, som har regulert avkjørsel fra Hovsgutua og Skolelia. Det legges til to avkjørsler fra området som ikke er lagt opp til i planen for Hadeland VGS. Illustrasjoner av prosjektet som ligger til grunn for reguleringen ANALYSER/UTREDNINGER Eventuelt krav om konsekvensutredning Reguleringsplanen utløser ikke krav om konsekvensutredning da næringsbygg på denne størrelsen hverken faller inn under 2 eller 3 i Forskrift for konsekvensutredning. Støyutredning I forbindelse med planen for Miljøgate Gran har Statens vegvesen utformet støydiagram for eksisterende, 2012, og kommende situasjon, Se vedlegg. Disse viser at små deler av planområdet i fremtiden vil ligge mot rød støysone, men bebyggelsen legges utenfor denne. Noen av leilighetene vil ligge og ligger i gul støysone. Uteoppholdsarealene ligger i gul eller ingen støysone, det vil derfor ikke være behov for tiltak for å oppnå tilfredsstillende støybelastning her, jamfør T-1422/2012. Det var opprinnelig stilt krav til utarbeidelse av en detaljert støyrapport som beskriver nødvendige tiltak ved søknad om tillatelse til tiltak, her viser vi til utredninger gjort av Statens veivesen og at vi legger boligbebyggelsen i gul sone. Risiko- og sårbarhetsanalyse Nedenstående er en kort sammenfatning av ROS-analysen. Denne ligger ved som eget vedlegg. Bakgrunn Se avsnitt Bakgrunn først i planbeskrivelsen. 16

17 Grunnforhold Tomten består av Randmorene i øst og Torv og myr i vest. Det er ingen erosjonsrisiko på tomta. Flom Det er fare for flom i området utenfor planområdet. Hovsbekken, som tidligere gikk gjennom planområdet, er flomsikret ved at det er lagt i ny kulvert jamfør plan. Det gamle bekkeleiet ligger igjen, og er en naturlig vannvei for nedbørsvann. Dette er omtalt i rapport Overvannshåndtering Hovslia fra , utarbeidet av COWI, som også var ansvarlige for å legge Hovsbekken i rør i forbindelse med planen for Hadeland Videregående skole. Det er gjort flomsikring mot elva Vigga ved at det er bygget flomvoll mot denne. På bakgrunn av ovennevnte vurderes det at det er gjort tilstrekkelige tiltak som sikrer arealet mot flom gjennom tidligere planer og gjennomføring av disse. Når det gjelder håndtering av overvann, er det konkludert med at overvann bør fordrøyes før det ledes ut til offentlig overvannsnett og resipienter. Dette skal gjøres gjennom mest mulig åpne løsninger. Overvannet vil føres videre ut i elva Vigga i et eksisterende overvannsrør, hvor Hovsbekken tidligere rant ut i elva Vigga. Mengden overvann som skal føres til eksisterende ledning skal ikke overskride den mengden som blir tilført i dag. Se vedlagt rapport for videre forklaring rundt dette. Ledningsanlegg Det er en kabeltrasé og en nettstasjon i området. Ved gjennomføring av tiltak må det tas kontakt med nettleverandør for å avklare kapasitet på ledningsnett/trafo samt vurdering av en eventuell omlegging av disse. Forurensing Det har tidligere vært bilbutikk på tomten, men det er ikke registrert noen forurensing i grunn eller kjente forurensningskilder i nærområdet. Veg/Trafikk Det er ikke behov for utredning eller analyser av trafikk/vegforhold. Ombygging av Hovsgutua til Miljøgate Gran vil sikre lav hastighet på trafikken, dette sammen med etablering av gang- og sykkelvei samt fortau vil skape trygghet for myke trafikanter til og fra planområdet. Innenfor planområdet legges det opp til bilfrie utearealer vest i området. For de to mer østlige blokkene er parkeringen lagt med innkjøring fra Hovsgutua på bakkeplan. Planområdet vil ha et nettverk av gangveier helt skjermet fra biltrafikk. Varelevering samt renovasjonshåndtering for forretningsdelen skal skje uten rygging hvilket vil medføre oversiktlige forhold for sjåføren. Reguleringsplanen foreslår en høyere utnyttelse (med større forretningslokaler) enn det som er der i dag. Dette medfører mer trafikk, men fordi nærheten til buss er umiddelbar og tog i gangavstand legger man opp til at kollektiv trafikk i stor grad vil benyttes, slik at konsekvensene først og fremst blir i forhold til forretningslokalene. Karakteren til Hovsgutua nord for planområdet vil endres noe med økt trafikk, dette vil bli forsøkt begrenset ved (om-)plassering av bom i veien. Plasseringen vil i stor grad bli opp til kommunen å bestemme. Andre forhold Det planlegges for flere enn 40 boenheter, og det skal derfor vurderes vannbåren varme og bruk av bioenergi i følge Kommuneplanens arealdel, bestemmelser og retningslinjer. Området har god tilkomst for utrykningskjøretøy i forbindelse med ev. brann eller personskader. I tilknytning til planområdet er det ikke kjente virksomheter som kan medføre en uforholdsmessig risiko i form av brann, eksplosjon, forurensing eller terrorhandlinger. 17

18 KONSEKVENSER Gjennomføring av planen vil gi følgende konsekvenser: Konsekvenser i forhold til overordnede planer og mål Regional Planstrategi: Fortetting innenfor området er i samsvar med overordnede føringer knyttet til areal og transport. Reguleringsplanen skal ivareta barn og unges interesser og legge til rette for universell utforming. Konsekvenser for Risiko- og sårbarhet; se eget vedlegg. Kommuneplan, samfunnsdel: Området er i tråd med KP, det er en del av arealet Gran kommune har avsatt til fortetting slik at behov for flere boliger ikke legger press på landbruksarealet i nærmiljøet. Kommuneplanens samfunnsdel: Tiltaket ønsker å ta konsekvensen av Grans profil som en Grønn energikommune. Planlagt bebyggelse vil passe godt inn i Gran kommunes ønske om urbanitet. Reguleringsmessig status: Planen er i samsvar med reguleringsbestemmelsene, med unntak av et ønske om høyere utnyttelse av område 39, som er satt til to etasjes bebyggelse der det er et ønske om fire. Det er også ønskelig med to avkjøringer via Skolelia. Se vedlagt sol/skyggediagram for konsekvenser av økt etasjeantall. Tilgrensende planer: Miljøgate Gran: Planforslaget til Miljøgate Gran vil være førende for byggelinjer, men formålet foreslåes presisert. Hadeland Videregående skole : Planen er under oppføring, den har omregulert Skolelia til samleveg 2 som er sperret fra den nye traséen til Oslolinna/Miljøgate Gran. Det har konsekvenser for påkjørselen fra parkeringskjelleren, som vil legges ut mot samlevegen. Planen regulerer areal som i kommunedelplanen(under benevnelsen Hovsbakken S) var satt til 25% utnyttelse til 15% utnyttelse. Reguleringsplan Hovsbekken : flomsikringen kommer tomten til gode men det gamle bekkeløpet er fortsatt den naturlige vannveien og brukes til fordrøyningsareal i plan for overvannshåndtering. Konsekvenser for natur og miljø Området er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens paragrafer Til å vurdere planområdet er det benyttet informasjon fra direktoratet for naturforvaltning, NGU og Miljøverndepartementet. Området er allerede bebygd og har ikke blitt klassifisert på bonitets skalaen(marka har ikke evne til å produsere trevirke). Det er ingen vegetasjon som utmerker seg som bevaringsverdig innenfor planområdet. Det er derfor kun aktuelt å legge føringer for ny vegetasjon. Det er heller ikke registrert leveområder for dyr innenfor planområdet. Prosjektet vil derfor ikke komme i konflikt med det økosystemet, naturmangfoldet eller geologisk mangfold som finnes i nærområdet. natur, grønnstruktur, vegetasjon : Tiltaket medfører ingen konflikter i forhold til grønnstruktur etc. sol- skyggeforhold: De vestligste lamellene er lagt på tvers av lamellene som vender mot vest, øst for førstnevnte lameller. Det er for å sikre gode solforhold for lamellbebyggelsen. Utearealene mellom lamellene er vendt mot vest slik at også de får rikelig med sol. Punkthusene bak vil ikke skygge for hverandre. Tiltaket vil ikke skygge for omkringliggende naboer. Se også sol- og skyggediagram (eget vedlegg). støy og forurensning: Tiltaket vil innebære noe økt trafikk til området, som kan medføre noe økt støy og forurensning. friluftsinteressene: Tiltaket medfører ingen konflikter i forhold til friluftsinteresser. kulturminner: Tiltaket medfører ingen konflikter i forhold til kjente kulturminner. landbruk: Tiltaket medfører ingen konflikt i forhold til landbruksinteresser. Det bidrar derimot til å redusere presset på omliggende jordbruksareal. biologisk mangfold: Tiltaket medfører ingen konflikt i forhold til biologisk mangfold. risiko og sårbarhet; flom, ras etc.: Se ROS-analyse. 18

19 Samfunnsmessige konsekvenser befolkningsøkning og arbeidsplasser: Planen med ny forretningsdel og boliger vil skape nye arbeidsplasser, og en økt boligmasse i sentrum vil kunne legge til rette for tilflytning til kommunen. offentlig og privat service: Butikker vil bidra til økt privat service og arbeidsplasser i bydelen. sosial infrastruktur: Planen påvirker ikke den sosiale infrastrukturen i området på annen måte en at butikkene og områdene utenfor vil bli uformelle møtested for beboere i nærområdet og at typologien leiligheter i et etablert eneboligområde vil muliggjøre en mer differensiert befolkningsdemografi. Planen gjør det også mulig å ha en mer miljøvennlig livsstil i forhold til andre botilbud i kommunen. trafikkforhold: Planen vil ikke gi noen vesentlige endrede avkjøringsforhold i forhold til eksisterende veinett, men i forhold til antall brukere og karakteren på Hovsgutua vil denne endres til å få et mer urbant preg. Estetiske konsekvenser landskap, terreng, byform: Landskaps- og terrengmessige konsekvenser er i samsvar med kommunens ønske. Den høye bebyggelsen i bunnen av skråningen vil binde sammen den urbane strukturen som er nord og sør for området langsmed Miljøgate Gran. Fjerneffekten vil dermed være at byggene er med på å danne en sentrumsstruktur. Beboerne vil bidra til liv i sentrum og bebyggelsen til å skape et bymessig preg i området. Det skrånende terrenget spiller en aktiv del i organiseringen av byggene på tomten. En terrassering av skråningen mot Miljøgate Gran utnyttes til å få til næring samtidig som utearealene til boligblokkene oppleves som én sammenhengende park oppover hele lia. Det at eneboligene på tomten ligger høyere enn blokkbebyggelsen bidrar også til at de vil beholde en større grad av den åpenheten de har nå. Utbyggingsrekkefølge: Det er en risiko for at ikke hele prosjektet blir bygget, det vil uansett ikke bli bygget samtidig. Det er derfor en risiko for at området vil se uferdig ut i en periode. Se illustrasjoner i kapittelet Plan. Utbyggingsrekkefølgen er satt for å sikre det bymessige preget som ønskes langs Miljøgate Gran. Konsekvenser for barn og unge Tiltaket fjerner så vidt vi er kjent med ikke eksisterende oppholds- eller lekearealer. Felles uteplasser på tak over forretningsbygg samt lekeplass og oppholdsarealer på mark skal gi gode forhold for beboerne innenfor reguleringsområdet. Området skal tilrettelegges for barn og unge. SAKSGANG Kunngjøring Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort og publisert i Hadeland lokalavis fredag 20 mars. Vurdering av planen med hensyn til krav om konsekvensutredning Planen er vurdert iht. plan- og bygningslovens kapittel VII Konsekvensutredninger med tilhørende forskrift. Tiltaket faller etter forslagstillers syn ikke inn under forskriftens omfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. Tidligere politiske vedtak Det er ikke kjennskap til tidligere politiske vedtak. Utbyggingsavtaler Det skal inngås utbyggingsavtale mellom berørte parter. Kommunen varsler. 19

20 Oppstartsmøte Prosjektet ble presentert for myndighetene første gang i 2006 og forsøkt regulert 24 juni Det har måttet vente på Statens veivesens planer for Miljøgate i Gran, samt omlegging av riksvei 4 utenfor byen. Oppstartsmøte ble på nytt avholdt

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TEGNFORKLA FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 14.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: Detaljregulering

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Gran. Detaljregulering for Hovslia TEGNFORKLARING. Forslag til reguleringsplan. Hovslia

Gran. Detaljregulering for Hovslia TEGNFORKLARING. Forslag til reguleringsplan. Hovslia Gran Mi ate ljøg elia Skol TEGNFORKLARING Detaljregulering for Hovslia Forslag til reguleringsplan Gran Hovslia Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HOVSLIA OMRÅDET INNENFOR PLANAVGRENSNINGEN

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX.

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX. PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX. Nordbohus HLV AS/Cowi AS. Hønefoss, 07.10.2011. BJLE. Bakgrunn. På oppdrag for Nordbohus HLV AS er det utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197.

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197. PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197. Nordbohus HLV. AS/Cowi AS. Hønefoss, 07.10.2011. BJLE. Revidert: 07.005.2012.Sile Bakgrunn. På oppdrag for Nordbohus

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling.

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2016 Sak: 138/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25513

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Hans Sperre Eiendom AS

Hans Sperre Eiendom AS 1 Hans Sperre Eiendom AS Forespørsel om detaljregulering for Kvartal 40 25. april 2014 Prosjektnummer: 12310 2 DETALJREGULERING FOR KVARTAL 40 FORESPØRSEL OM REGULERING Vi viser til møte med administrasjonen

Detaljer

Planen faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger og skal derfor ikke konsekvensutredes.

Planen faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger og skal derfor ikke konsekvensutredes. Norsk ornitologisk forening naturvernkontakt@nofoa.no Prosjekt Prosjektnr. A-lab Saksnummer PBE Forslagsstiller Eterveien 50-14-6941 201407135 A-lab på vegne av JM Norge AS Oslo, 17.12.2014 ETERVEIEN 10,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 77/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/48965 Vedtak:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Vår saksbehandler Jogeir Engeset Mikalsen -23 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Leistadvegen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID Dato: 09.08.17 Revidert: 04.10.17 (etter 1.gangsbehandling 20.09.17) Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND Akiv: PLNR-1121.0441, K2-L12 Vår ref.: 12/424-8 Journalpostid: 12/16551 Saksbeh.: Ingvild Kristine Wathne Røst PLAN 0441.00: DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND Saksgang:

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Vår saksbehandler Erlend Wold -57 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Selsbakkvegen 75, detaljregulering,

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 1 REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Hovdinntunet Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64 Oppdal kommune Planbestemmelser datert : 04/11/2008 Dato for siste rev. av bestemmelsene

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Krav til støy skal tilfredsstille Miljøverndepartementets skriv, T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging».

Krav til støy skal tilfredsstille Miljøverndepartementets skriv, T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging». 2 3 FELLES BESTEMMELSER 3.1 Kulturvern 3.2 Støy Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Planbeskrivelse PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - GNR/BNR 58/130 M.FL.

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Forslag til detaljregulering iht. pbl. 12-3. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Plan-ID: 012220160001 Dato: 13.01.2017 1 Dato: Revidering

Detaljer

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 046/14 Utval for tekniske saker og næring 08.04.2014 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 11/2210-14/9948 Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LIE MELLOM CORT ADELERS GATE OG OTTO BARNHOLDTS GATE

REGULERINGSPLAN FOR LIE MELLOM CORT ADELERS GATE OG OTTO BARNHOLDTS GATE Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR LIE MELLOM CORT ADELERS GATE OG OTTO BARNHOLDTS GATE 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Melding til utvalg for byutvikling 20.01.10-1/10 vedlegg 4 Side: 1 av 10 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FELT B14, SKAARLIA SANDNES KOMMUNE, 2003115-01 Sist revidert: 1. desember 2009, Dimensjon

Detaljer

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49. Varslingspliktige naboer Berørte parter, Offentlige høringsinstanser 05. september 2014 Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2016/3539-12 Arkiv: 023729300 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 18.05.2017 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR ÅRETTA VED RØYSLIMOEN. Arealene innenfor planområdet er regulert til følgende formål, jf.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR ÅRETTA VED RØYSLIMOEN. Arealene innenfor planområdet er regulert til følgende formål, jf. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR ÅRETTA VED RØYSLIMOEN Dato: 19.02.2016 1. GENERELT 1.01 Det regulerte området er vist på plankart datert 19.02.2016. 1.02 Arealene innenfor planområdet

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer