MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO HOVEDRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR REVISJON NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO HOVEDRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR. 2004-0218 REVISJON NR."

Transkript

1 STATOIL/SHELL/HYDRO MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 HOVEDRAPPORT RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

2 Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: CONNO Godkjent av: Magne Tørhaug Regional Manager Organisasjonsenhet: DNV Consulting DET NORSKE VERITAS AS DNV Consulting Veritasveien Høvik Norway Tel: Fax: Org. No: NO MVA Oppdragsgiver: Oppdragsgiver ref.: STATOIL ASA Stavanger/Shell/Hydro Karl Henrik Bryne Sammendrag: Hovedrapporten inneholder resultater fra den regionale miljøundersøkelsen på Region VI Haltenbanken Totalt inngår 10 felt og 8 regionale stasjoner i undersøkelsen. Sediment er samlet inn fra 199 stasjoner fordelt på følgende felt: Norne, Åsgard, Njord, Draugen, Heidrun, Garn Vest, Garn Central, Mikkel, Kristin og Rogn Sør. De viktigste undersøkelsesparametrene har vært: Makrofauna Kornstørrelsesfordeling/organisk innhold THC/NPD/PAH/dekaliner Metaller Rapporten består av tre deler: Hovedrapport (denne), Sammendragsrapport (norsk og engelsk versjon) og Vedleggsrapport. Rapport nr.: Emnegruppe: Marin overvåking Indekseringstermer Rapporttittel: Miljøovervåking Region VI Haltenbanken Hovedrapport. Utført av: Nøland, S. A., Bakke, S. M., Gjøs, N., Oreld, F., Møskeland, T. Verifisert av: Tor Jensen Sediment Bunnfauna Offshore Hydrokarboner Ingen distribusjon uten tillatelse fra oppdragsgiver eller ansvarlig organisasjonsenhet, dvs. fri distribusjon innen DNV etter 3 år Strengt konfidensiell Dato for denne revisjon: Rev. nr.: Antall sider: Fri distribusjon Hovedkontor: Veritasvn. 1, N-1322-HØVIK, Norway

3 1 RESYMÉ INNLEDNING Kort beskrivelse av Haltenbankregionen Norne Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Åsgard Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Heidrun Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Draugen Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Garn Vest Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Garn Central Njord Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Mikkel Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Rogn Sør Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Kristin 16 3 MATERIALE OG METODER Feltarbeid Prøvetakingsstrategi Prøvetaking/-utstyr Kvalitetssikring av prøvetaking Gjennomføring av toktet Kjemiske analyser og fysisk karakterisering av sedimentene Sedimentkarakterisering Kjemiske analyser Grense for signifikant kontaminering (LSC) Kvalitetssikring 29 Side i

4 3.3 Bunndyrsamfunn Biologiske analyser en introduksjon Sortering og artsbestemmelse Statistiske analyser Kvalitetsikring Avvik fra Aktivitetsforskriften 34 4 RESULTATER Regionale stasjoner Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Grense for forurensning (LSC) Biologiske analyser Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjon Norne Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Åsgard Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Heidrun Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser 123 Side ii

5 Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Draugen Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Garn Vest Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Garn Central Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Konklusjoner Njord Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Mikkel Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser 225 Side iii

6 Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Rogn Sør Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Kristin Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Konklusjoner REGIONALE TRENDER OG KONKLUSJONER Kjemiske analyser Kornstørrelsesfordeling Totalt organisk materiale (TOM) Hydrokarboner Estere Etere Barium Metaller Grense for signifikant kontaminering (LSC) Forurenset/kontaminert areal Påvirkning på bunndyrsfauna Konklusjon Region VI ANBEFALINGER REFERANSER Appendix A Stasjonskart Side iv

7 FORORD Miljøundersøkelsen på Region VI i 2003 er utført i fellesskap av Det Norske Veritas og SINTEF Materialer og kjemi. Rapporten beskriver resultatene av de kjemiske/fysiske analysene av sjøbunnsedimentene samt analyser av bløtbunnssamfunnet i Region VI. Medarbeidere Feltarbeid: Analyser: Kornstørrelsefordeling: Totalt organisk materiale: Metaller: Opparbeiding for organiske analyser: THC, ester, eter, olefiner: NPD, PAH, dekaliner: Biologiske analyser: Tor Jensen (DNV, toktleder) Sam-Arne Nøland (DNV, skiftleder) Thomas Møskeland (DNV, skiftleder) Tormod Hansen (DNV) Knut Hjelmseth (DNV) Liv Guri Faksness (SINTEF) Andreas Parslow (SINTEF) Oddveig M. Bakken, Liv-Guri Faksness, Inger Steinsvik Nina Gjøs Håkon E. Larsen, Andreas Parslow, Karina Ødegård Hilde Drangsholt, Nina Gjøs, Frøydis Oreld, Ingegerd Rustad, Grete Tveten Frøydis Oreld Hilde Drangsholt Inger D. Saanum, Lindesnes Biolab (børstemark,varia) Øystein Stokland, Marine Bunndyr (børstemark, varia) Thomas Møskeland (krepsdyr) Sam-Arne Nøland (pigghuder) Per-Bie Wikander, Mollusca (bløtdyr) Tormod Hansen (børstemark, varia) Siri M. Bakke (børstemark, varia) Helene Østbøll (ansvarlig for sortering) Utarbeidelse av rapporten: Sam-Arne Nøland (hovedrapportering) Siri M. Bakke (bløtbunnssamfunn) Nina Gjøs (kjemi) Frøydis Oreld (kjemi) Thomas Møskeland (databehandling, biologi) Side v

8 Prosjektleder: Verifikatør: Sam-Arne Nøland Tor Jensen De kjemiske analysene er utført ved SINTEF Materialer og kjemi, avd Miljøteknologi og analyse. Bestemmelse av kornstørrelsefordeling er utført ved SINTEF Materialer og kjemi, avd Marin miljøteknologi. Laboratoriene - SINTEF Materialer og kjemi, avd Miljøteknologi og analyse og avd Marin miljøteknologi - er begge akkreditert av Norsk Akkreditering for å utføre kjemiske analyser under akkrediteringsnummer Test 032 og Test 091. Akkrediteringen er i henhold til NS-EN ISO/IEC Akkrediteringen omfatter metoder for bestemmelse av totalmengde hydrokarboner (THC), naftalener, fenantrener og dibenzotiofener (NPD), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), metaller, totalt organisk materiale (TOM) og kornstørrelsefordelingen i sedimenter. De biologiske analysene er utført ved DNVs Bioloboratorium, DNV Consulting. Biolaboratoriet er akkreditert av Norsk Akkreditering for å utføre prøvetaking av marine sedimenter og analyser av bløtbunnssamfunn i henhold til Aktivitetsforskriften under akkreditering nr. TEST 083. Akkrediteringen er i henhold til NS-EN ISO/IEC TEST 083 Side vi

9 1 RESYMÉ Sedimentene er karakterisert ved kornstørrelsesfordeling og innhold av totalt organisk materiale (TOM). Sedimentene er analysert for innhold av totalmengde hydrokarboner (THC) og metaller, og dessuten NPD, PAH, dekaliner, olefiner, estere og etere på utvalgte stasjoner. Miljøundersøkelsen 2003 på Region VI viser: Sedimentene på Region VI er dels dominert av silt og leire og dels av veldig fin sand. Innholdet av totalt organisk materiale i sedimentene er relativt høyt, fra 1,7 % til 8,1 %. De kjemiske resultatene er i overensstemmelse med boringen i regionen. De regionale stasjonene og referansestasjonene er ikke påvirket av borekjemikalier - ingen forurensning eller forhøyede konsentrasjoner er funnet i disse sedimentene. Relativt høye THC nivåer (>50 mg/kg) er funnet på Åsgard M, Heidrun, Njord og Mikkel. På Norne, Åsgard N, S og X, Garn Vest og Rogn Sør er THC konsentrasjonene lavere, og forhøyede THC verdier er ikke funnet på Draugen, Garn Central og Kristin. Utbredelsen varierer, ut til 250m fra installasjonen på nye felt til 2000m på Njord. THC verdiene har økt på Heidrun, Mikkel og delvis på Njord. På Njord inneholder en stasjon fremdeles svært høye THC verdier på grunn av lekkasje av oljebasert slam fra slipjoint i Dekaliner er funnet i de sedimentene hvor boreslamsolje er påvist. Olefiner og estere fra borevæsker er ikke funnet i sedimentene på Heidrun. Etere fra borevæsken Aquamul B II er funnet i sedimentene på Heidrun, samme lave konsentrasjoner som i Resultatene tyder på en langsom nedbrytning. Spredning av borekaks og slam illustreres av bariumresultatene. Forhøyede bariumkonsentrasjoner er funnet ut til 500m på Rogn Sør, ut til 1000m på Garn Vest og ut til 2000m på de andre feltene. Bariumkonsentrasjonene er stort sett som tidligere, men de har avtatt på Draugen og økt på Norne, Heidrun, Garn Vest, Mikkel og delvis på Njord. Konsentrasjonene av tungmetaller er lave, og forhøyede verdier er bare funnet på noen stasjoner. Bunndyrsamfunnet i Regionen kan generelt betraktes som sunt og uforstyrret. Artssammensetning på Regional stasjon 1 og 3 skiller seg noe ut fra de øvrige. På disse stasjonene er det et relativt fint sediment sammenlignet med de øvrige. Trendanalysen viser at det ikke har skjedd vesentlige endringer i artssammensetningen i regionen i perioden 1997 til Side 1

10 Følgende stasjoner betraktes som påvirket: - Stasjon Heidrun-6 (50 /550m) samt Heidrun-7 (45 /1000m) og Heidrun-12 (120 /550m) har en noe forstyrret fauna. Det ble funnet god korrelasjon mellom fauna og en kombinasjon av faktorene Ba, Cd, Pb og THC. - Stasjon DR24B (300 /250m) på Draugenfeltet ble betegnet som påvirket i 2000, og analysene avdekket at dette fortsatt er tilfelle til tross for at nivåene av Ba og THC er redusert. - På Njord er faunaen på stasjon NJ-6 (157,5 /500m) og 13 (337,5 /250m) forstyrret. I tillegg indikerer analysene en lett forstyrrelse på stasjonene NJ-9 (247,5 /250m), 14 (337,5 /500m), NJ-1 (67,5 /250m), NJ-2 (67,5 /500m) og NJ- 5 (157,5 /250m). På flere av feltene og delvis i regionen generelt gir endringer i artssammensetning indikasjon på en økning i tilgang på organisk materiale. Resultatene fra denne undersøkelsen i 2003 er i overenstemmelse med undersøkelsen i Side 2

11 De viktigste parametrene og varasjonen på hvert felt: Regionale stasjoner Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 2,6-4,7 Konsentrasjonen av hydrokarboner, barium og metaller er lav, Ba (mg/kg) og ingen forhøyede verdier er funnet. Diversitet (H ) 5,2 6,0 Upåvirket fauna Norne Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 4,0-25,7 Forhøyede THC verdier ut til 500m (NW) og 1000m (SW). Ba (mg/kg) Forhøyede Ba verdier ut til 2000m. Lavere THC verdiene enn i 2000, og Ba verdier på samme nivå. Diversitet (H ) 4,4 5,2 Generelt sunn og uforstyrret fauna, mulig lett organisk påvirkning på enkelte stasjoner. Åsgard Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 2,8-75,5 Forhøyede THC verdier ut til m. Forhøyede Ba Ba (mg/kg) verdier ut til 500m på bunnrammene N, X og M og ut til 2000m på S. På S har THC verdiene avtatt, og Ba verdiene er som i Diversitet (H ) 4,9 6,0 Generelt sunn og uforstyrret fauna, mulig lett organisk berikning i områdene rundt S og X. Heidrun Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 2,7-76,9 Forhøyede THC verdier ut til 1000m, høyere verdier enn i Ba (mg/kg) Olefiner og estere er ikke påvist. Etere fra Aquamul B II er funnet, samme verdier som i Forhøyede Ba verdier ut til 2000m, en økning siden tonn baritt er sluppet ut i perioden Diversitet (H ) 4,5 5,8 Forstyrrelse i faunaen spesielt på Hei-6 (50 /550m), men også på Hei-7 (45 /1000m) og Heidrun-12 (120 /550m). Draugen Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 2,6-5,1 Forhøyede THC verdier er ikke funnet, men bare en 250m Ba (mg/kg) stasjon er analysert. Forhøyede Ba verdier ut til 2000m, og en tendens til lavere verdier enn i Diversitet (H ) 5,4 6,3 Generelt artsrik og uforstyrret fauna. DR24B (300 /250m) påvirket. Garn Vest Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 3,1-8,2 Lave, men forhøyede THC verdier ut til 250m. Forhøyede Ba Ba (mg/kg) verdier ut til 1000m. En liten økning av THC og Ba verdier siden grunnlagsundersøkelsen i Diversitet (H ) 5,7 6,0 Generelt artsrik og uforstyrret fauna. Indikasjon på større tilgang på organisk materiale i m. Side 3

12 Garn Central Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 3,1-5,6 Grunnlagsundersøkelse. Forhøyede THC verdier er ikke Ba (mg/kg) funnet. Lave, men forhøyede Ba verdier på alle stasjoner ut til 2000m. Diversitet (H ) 5,6 6,0 Artsrik og uforstyrret fauna Njord Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 3, Forhøyede THC verdier ut til 2000m. Fersk boreslamsolje på Ba (mg/kg) stasjon NJ6, 157,5 /500m. Forhøyede Ba verdier ut til 2000m. Noe økning og noe reduksjon både for THC og Ba siden Lekkasjen fra slipjoint i 2000 gir fremdeles svært høy THC verdi. Baritt har vært sluppet ut i 2000, og også noe i 1. halvår Diversitet (H ) 2,8 6,1 NJ-6 (157,5 /500m) og 13 (337,5 /250m) er forstyrret. Noe lettere forstyrrelse på NJ-9 (247,5 /250m), 14 (337,5 /500m), NJ-1 (67,5 /250m), NJ-2 (67,5 /500m) og NJ-5 (157,5 /250m). Mikkel Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 2,4-112 Forhøyede THC verdier ut til 500m. Forhøyede Ba verdier ut Ba (mg/kg) til 2000m. En økning av THC og Ba verdier siden grunnlagsundersøkelsen i Boringen startet i 2002, og 700 tonn baritt er sluppet ut. Høye Cu verdier er funnet på en stasjon. Diversitet (H ) 5,4 5,9 Artsrik og uforstyrret fauna Rogn Sør Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 2,1-11,1 Litt forhøyede verdier på noen få stasjoner, THC til 250m og Ba (mg/kg) Ba til 500m. En liten økning siden grunnlagsundersøkelsen i Boringen startet i 2002, og baritt er ikke sluppet ut. Diversitet (H ) 5,6 6,1 Artsrik og uforstyrret fauna, muligens noe organisk berikning. Kristin Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 1,6-6,9 Grunnlagsundersøkelse. Lave THC verdier, ingen Ba (mg/kg) forurensning. Lave, men forhøyede Ba verdier ut til 1000m. Diversitet (H ) 5,3 6,1 Artsrik og uforstyrret fauna. Side 4

13 2 INNLEDNING Denne rapporten presenterer resultatene fra den regionale undersøkelsen gjennomført på Haltenbanken i Hensikten med de regionale undersøkelsene er å studere miljøeffekter fra petroleumsaktiviteter over et større område enn de tidligere plattformspesifikke undersøkelsene. Regionale miljøundersøkelser på Haltenbanken ble første gang gjennomført i Rapporten presenterer resultatene fra Haltenbanken regionen, dvs. området fra Njord i sør til Norne i nord, se figur 2.1. Bakerst i hovedrapporten (denne) er installasjonene vist på et kart over regionen med dybdekoter. Kartet er til å brette ut. Regionen innbefatter følgende felt: Felt Norne Heidrun Åsgard Mikkel Kristin Draugen Garn Central Garn Vest Rogn Sør Njord Operatør Statoil Statoil Statoil Statoil Statoil Shell Shell Shell Shell Hydro Rapporteringen er inndelt i tre deler. I sammendragsrapporten er de viktigste resultatene presentert, og i hovedrapporten (denne) blir resultatene kommentert og diskutert. Vedleggsrapporten (DNV - rapport nr ) inneholder: Appendiks A Toktrapport Appendiks B Prøvingsrapport-prøvetaking/biologi Appendiks C Kjemiresultater Appendiks E - Undersøkelsesprogrammet I hovedrapporten (denne) presenteres først resultater fra regionen, basert på 8 regionale stasjoner. Deretter presenteres hvert felt, dvs. de installasjonsspesifikke stasjonene. Disse er valgt ut blant det allerede eksisterende stasjonsnettet, der det finnes, for hver enkelt installasjon. Utvalget av stasjoner er basert på historiske data (se forøvrig Programmet i Appendiks E hvor begrunnelse for valg av stasjoner er gitt). Til slutt er det gitt en samlet vurdering av regionen som helhet. Side 5

14 2.1 Kort beskrivelse av Haltenbankregionen Haltenbanken ligger vest for Helgelandskysten og strekker seg fra 64 til 66 N. Dybdeforholdene varierer fra 240m ved Draugen til nær 400m i de nordligste områdene ved Norne. Området karakteriseres med stort dyp og med sediment som i hovedsak består av silt og leire. Området har vært utsatt for isskuring og bunnen har derfor plogfurer, og det er i enkelte områder på Haltenbanken funnet store forekomster av grus og større steiner. Området ligger i utkanten av et stort korallrev som strekker seg fra Frøybanken og nordøstlig mot Haltenbanken. Figur 2.1. Kart over Haltenbanken. Side 6

15 Fremherskende strømretning Det klassiske bilde av strømmønsteret på Haltenbanken er en antisyklon (med klokken) som dannes rundt Haltenbanken. Strømretningen ved de ulike installasjonene influeres av den Norske kyststrøm og det generelle strømmønsteret ved Haltenbanken, figur 2.2. Strømmen i dette området er hovedsakelig todelt, hvor strømmen i de øvre 100m går i nordøstlig og sørøstlig retning, og hvor vann under 100m går i vestlig nordvestlig retning. Gjennomsnittlig strømhastighet varierer, men er typisk 7-11 cm s -1. Hovedstrømmen i området går i nordøstlig retning. Figur 2.2. Norske kyststrøm Side 7

16 2.2 Norne Generell beskrivelse Norne-feltet i Norskehavet ble satt i produksjon 6. november Statoil påviste Norne med en letebrønn boret i desember En avgrensningsbrønn året etter bekreftet at dette var Statoils største oljefunn på mange år. Nornefeltet befinner seg i en lisens som ble tildelt i 1986 og omfatter blokkene 6608/10 og 6608/11. Avstanden fra feltet til Nordlandskysten er om lag 200 kilometer. Avstanden til Heidrunfeltet er 85 kilometer. Vanndypet på Nornefeltet er 380 meter. Plan for Utbygging og drift for Norne ble godkjent i mars Feltet er utbygd med tre hardbunnsrammer i syd (to for produksjon og en for injeksjon) og to i nord (en produksjon og en injeksjon). Figur 2.3. Produksjonsskipet på Norne Et produksjons- og lagerskip er tilknyttet brønnrammene gjennom fleksible stigerør som fører brønnstrømmen til skipet. Skipet dreier rundt en sylinderformet dreieskive (turret) som er forankret til havbunnen. Stigerør og kontrollkabler er også knyttet til denne. Skipet har prosessanlegg på dekk, og lagertanker for olje. Skytteltankskip kan knytte seg til akterpartiet på produksjonsskipet og laste olje. Fra februar 2001 er det blitt eksportert gass fra Norne. En illustrasjon av produksjonsskipet er vist i figur Tidligere aktivitet i området Leteboring ble foretatt i 1991 og Produksjonsboringen startet opp i juli Grunnlagsundersøkelse ble gjennomført i 1996 (RF, 1996). I tabell 2.1 er det gitt en oversikt over utslipp fra Norne. Side 8

17 Tabell 2.1. Oversikt over utslipp fra Norne fra 1994 til Type utslipp /aktivitet kv Antall brønner boret (E, D) 1 (F) 1(B) 1(D) Utslipp i tonn av : Baritt Borekaks Vannbasert boreslam Esterbasert borevæske Oljebasert borevæske Pseudooljebasert borevæske Olje i produsert vann , , ,3 Sementeringskjemikalier ,5 Kompletteringskjemikalier ,09 Akuttutslipp 0 0 < 1 1,8 1,2 2, ,9 0,05 Bunnrammene E og F ligger nord for Norneskipet mens bunnrammene B, C og D ligger sørvest for Norneskipet. På bunnramme C er det ikke registrert utslipp av borekaks eller boreslam i den siste 3-årsperioden. I 1. kvartal 2003 ble det boret med oljebasert boreslam i en brønn på bunnramme D. Oljeholdig kaks ble fraktet til land for behandling/deponering. De operasjonelle utslippene ved bunnrammene er knyttet til boring med vannbasert boreslam samt utslipp fra sementering og komplettering. Det store akuttutslippet av olje i 2001 var knyttet til 3 utslipp av hydraulikkolje, smøreolje og råolje fra Norneskipet. 2.3 Åsgard Generell beskrivelse Åsgard ligger på Haltenbanken i Norskehavet, om lag 200 kilometer fra kysten av Trøndelag og 50 kilometer sør for Heidrunfeltet. Utbyggingen av Åsgard består av fire deler: utbyggingen av Åsgard-feltet i Norskehavet gassrørledningen Åsgard transport, fra Åsgard til gassanlegget på Kårstø i Rogaland Kårstø utbyggingsprosjekt (KUP) gassrørledningen Europipe II, fra Kårstø til Dornum i Nord-Tyskland Samlet sett er Åsgard en av gigantutbyggingene på den norske kontinentalsokkelen, på linje med Ekofisk og Troll. Åsgardfeltet bygges ut med i alt 52 brønner fordelt på 16 rammer på havbunnen. Figur 2.4. Åsgardfeltet Side 9

18 Fra bunnrammene går produksjonsrør til et produksjonsskip (Åsgard A) for olje og en flytende plattform for produksjon av gass (Åsgard B) og et lagerskip (Åsgard C). Produksjonsskipet Åsgard A var på plass 8. februar 1999 og kunne starte oljeproduksjonen samme år i mai. Gassproduksjonen startet opp 1. oktober Åsgard består av gassforekomsten Midgard og feltene Smørbukk og Smørbukk Sør med både olje og gass. De tre forekomstene er spredd over et område som er ca 60 km langt og 20 km bredt, men er bygget ut som en samlet enhet. Havdypet i området er m. Med Åsgard-utbyggingen ble Haltenbanken knyttet til transportsystemene for gass i Nordsjøen. Dermed ble den lenge planlagte rørledningsforbindelsen mellom Norskehavet og Nordsjøen realisert. Den økende etterspørselen etter norsk gass på Kontinentet har gjort dette mulig. Åsgard-gassen blir transportert i en rørledning til Kårstø i Nord-Rogaland og videre til kundene på Kontinentet gjennom rørledningen Europipe II. Oljen som produseres fra produksjonsskipet blir fraktet fra feltet med skytteltankere Tidligere aktivitet i området Leteboring har blitt gjennomført over en lengre periode i området. Brønnene har blitt boret med vannbasert borevæske. Det er utført miljøundersøkelser på Åsgardfeltet i 1996, 1997, 1999 og En oversikt over utslipp fra Åsgard er gitt i tabell 2.2. Tabell 2.2. Oversikt over utslipp fra Åsgard fra 1994 til Type utslipp /aktivitet Antall brønner boret * 9 ** 1 (M) Utslipp i tonn av : Baritt Borekaks Vanbasert boreslam Olje i produsert /0 0/0 0,1/1 3,1 7 5,5 vann/oljefor. vann Sementeringskjemikalier 2 1,6 3 Kompletteringskjemikalier 866 4,2 80 Akuttutslipp 0 < 1 < 1 9,4 11,4 1,7 1,5 2,3 37,7 * : Bunnrammene E, J, H, M, N og X **: Bunnrammene H, M, N, P, S, og Z. Siden 2000 har det ikke vært boreaktivitet på bunnramme F, G, I, K, L, R og Y. Størst aktivitet har det vært rundt bunnramme H, M og N i Smørbukkområdet og bunnramme X i Midgardområdet. De operasjonelle utslippene ved bunnrammene er ellers knyttet til boring med vannbasert boreslam samt utslipp fra sementering og komplettering. Ved bruk av oljebasert slam har dette blitt injisert eller tatt til land. Det har forekommet mindre akuttutslipp av oljebasert slam i de siste årene, men det store akuttutslippet i 2002 er knyttet til et utslipp av råolje fra produksjonskipet. Side 10

19 2.4 Heidrun Generell beskrivelse Heidrunfeltet i Norskehavet har produsert olje og gass siden oktober Dette feltet utenfor Midt-Norge er utbygd med en flytende strekkstagplattform i betong. Heidrun ble påvist av Conoco i Dette selskapet var operatør i lete- og utbyggingsfasen, mens Statoil overtok som operatør for driften. Plattformen er en flytende betongplattform, som er forankret med 16 strekkstag. Oljen eksporteres direkte via 2 lastebøyer (STL) til skip som går i skytteltrafikk mellomfeltet og Mongstadterminalen. Herfra transporteres den videre til kunder i markedet. Gass fra Heidrun er råstoff for Statoils metanolfabrikk på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Feltet var fra høsten 2000 knyttet til det kontinentale gassmarkedet gjennom en forbindelse til Åsgard Transport. Oljeproduksjonen fra Heidrun Nordflanken i Norskehavet startet den 15. august Heidrun Nordflanken er bygd ut som en satellitt til Heidrunfeltet. Nordflanken ligger 4,5 kilometer nordøst for hovedfeltet og er bygd ut med tre havbunnsinstallasjoner og 11 produksjons- og injeksjonsbrønner. Brønnstrømmen går i rørledning til plattformen. Ved utgangen av 2000 var 3 produksjonsbrønner aktive på bunnramme D på Heidrun Nordflanken. Fra 2001 er Heidrun knyttet til rørledningen Åsgard transport som forbinder feltene på Haltenbanken med Kårstø-terminalen i Nord- Rogaland. Bunndypet varierer fra ca. 320 til 370m. Heidrunplattformen er vist i figur 2.5. Figur Heidrun plattformen Tidligere aktivitet i området I løpet av 1993 og 1994 ble det totalt boret åtte produksjonsbrønner. Det har vært benyttet både vann-, eter- og esterbaserte borevæsker. Oljebasert borevæske har ikke vært brukt. Grunnlagsundersøkelsen ble gjennomført i 1988 (NIVA, 1989). En supplerende grunnlagsundersøkelse på seks stasjoner ble gjennomført i 1992, like før igangsettingen av boreaktiviteten (NIVA, 1993), og en ny miljøundersøkelse ble gjennomført i 1993 (NIVA, 1994). Imidlertid avvek resultatene fra disse studiene betydelig fra grunnlagsundersøkelsen, og en ny undersøkelse som ble gjennomført i 1995 (DNV, 1995). Resultatene fra 1995 undersøkelsen samstemmer med grunnlagsundersøkelsen. Side 11

20 Heidrun var også inkludert i de regionale undersøkelsene i 1997 (DNV 1998) og 2000 (DNV 2001). En oversikt over utslipp fra Heidrun er gitt i tabell 2.3. Tabell 2.3. Oversikt over utslipp fra Heidrun fra 1994 til Type utslipp /aktivitet Antall brønner boret (D, E) 3 (D,E) 5 (D,E,F, TLP) Utslipp i tonn av : Baritt 7688 *) Borekaks *) Vannbasert borevæske Oljebasert borevæske Esterbasert borevæske **) Pseudooljebasert borevæske Olje i produsert 0 < /23 49/50 75/76 73, vann/oljefor. vann Sementeringskjemikalier Kompletteringskjemikalier Akuttutslipp < 1 < 1 1,2 1 0,7 9,5 0,3 1,5 0,8 *) I 1994 /1995 var Conoco operatør. Utslipp er her fra SFT rapporter. **) Det ble benyttet både ester og eter i de første brønnene på Heidrun I årene siden siste overvåking har det vært boreaktivitet både ved TLPen og ved de 3 bunnrammene D, E og F. De operasjonelle utslippene ved bunnrammene er knyttet til boring med vannbasert boreslam samt utslipp fra sementering og komplettering. Akuttutslippene har mest vært knyttet til uhell ved produksjonen på TLP. 2.5 Draugen Generell beskrivelse Draugenfeltet ligger i Blokk 6407/9 på Haltenbanken. Vanndypet varierer fra 240 til 290 meter. Blokken ble tildelt som produksjonstillatelse 093 i 8. konsesjonsrunde i 1984, vedtatt utbygd i 1988 og satt i produksjon i oktober Driftsorganisasjon ligger i Kristiansund hvor også helikopteroperasjoner og forsyningsbase for feltet er lokalisert. Feltet er bygd ut med en bunnfast betonginnretning (monosokkel) med integrert dekk. Plattformen står på 251 meters dyp. Eksport av oljen skjer med skytteltankere via bøyelasting på feltet. Figur 2.6. Draugenplattformen Side 12

21 Reservene i feltet består hovedsakelig av olje og den assosierte gassen har frem til høsten 2000 blitt reinjisert som trykkstøtte. Gasseksporten startet opp høsten 2000 gjennom rørledning med tilknytning Åsgard Transportrørledning til Kårstø. Draugen har seks produserende plattformbrønner, 6 satellittbrønner, én gassinjeksjonsbrønn og fem vann-injeksjonsbrønner. I forbindelse med boringen har det kun vært begrensede utslipp. Den siste plattformbrønnen ble boret i Boreaktivitet etter dette har vært på Garn Vest og Rogn Sør (undervannsbrønner) Tidligere aktivitet i området En grunnlagsundersøkelse ble gjennomført i 1992 (IKU, 1992) og en overvåkingsundersøkelse i 1994 (RF 1995). Draugen var også inkludert i det regionale overvåkingsprogrammet i 1997 og Hele feltet er utbygd med bruk av vannbasert borevæske (salt og polymer). En oversikt over utslippene er gitt i tabell 2.4. Tabell 2.4. Oversikt over utslipp fra Draugen fra 1994 til Type utslipp /aktivitet * Antall brønner boret Utslipp i tonn av : Baritt ,4 589, ,0 0,0 384,2 Vannbasert borekaks 3386,2 3559, ,9 80,2 250,0 Vannbasert borevæske ,6 Sementkjemikalier 131,8 455,4 45, ,6 0 2,5 49,4 0,0 Kompletteringskjemikalier 29,8 2441,7 229, , ,3 0,0 Olje i vann (alle typer) 0,13 5,94 7,0 2,14 2,0 8,1 8,1 7,6 7,4 24,0 Akuttutslipp oljer + OBM, 12,1 4,8 4,7 0,76 0,5 6,2 0,2 0,4 1,9 1,0 650,0 m3 * : Estimerte verdier 2.6 Garn Vest Generell beskrivelse Garn Vest, som er et eget avgrenset oljeområde i Draugenfeltet, ble bygd ut og satt i produksjon i Garn Vest består av en undervannsinstallasjon/bunnramme med to produksjonsbrønner der oljen føres i en fleksibel rørledning for prosessering på Draugenplattformen. Garn Vest vil forlenge produksjonsplatået for Draugenfeltet Tidligere aktivitet i området Det ble i 2001 boret 2 brønner fra flyttbar rigg som siden er tilknyttet Draugen-plattformen via en bunnramme. Brønnene ble boret med en kombinasjon av vannbasert og oljebasert borevæske der toppseksjoner og reservoarseksjonene ble boret med vannbasert borevæske. Se Draugenfeltet for utslippshistorikk. Side 13

MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO SAMMENDRAGSRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI - HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR DET NORSKE VERITAS

MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO SAMMENDRAGSRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI - HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR DET NORSKE VERITAS STATOIL/SHELL/HYDRO MILJØOVERVÅKING REGION VI - HALTENBANKEN 2003 SAMMENDRAGSRAPPORT RAPPORT NR. 2004-0316 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS SAMMENDRAGSRAPPORT Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.:

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE 2000 HALTENBANKEN REGION VI

MILJØUNDERSØKELSE 2000 HALTENBANKEN REGION VI 2000 HALTENBANKEN REGION VI STATOIL/NORSK HYDRO/SHELL HOVEDRAPPORT RAPPORT NR. 2001-0376 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2001-03-20 59000213 Godkjent av: Organisasjonsenhet:

Detaljer

TEKNISK RAPPORT NORSKE SHELL AS GRUNNLAGSUNDERSØKELSE ROGN SØR 2001 RAPPORT NR. 2002-0030 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT NORSKE SHELL AS GRUNNLAGSUNDERSØKELSE ROGN SØR 2001 RAPPORT NR. 2002-0030 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS NORSKE SHELL AS GRUNNLAGSUNDERSØKELSE ROGN SØR 2001 RAPPORT NR. 2002-0030 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2002-03-18 59000384 Godkjent av: Organisasjonsenhet:

Detaljer

SAMMENDRAGSRAPPORT STATOIL - HYDRO - SHELL MILJØUNDERSØKELSE REGION VI HALTENBANKEN 2000 RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

SAMMENDRAGSRAPPORT STATOIL - HYDRO - SHELL MILJØUNDERSØKELSE REGION VI HALTENBANKEN 2000 RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS STATOIL - HYDRO - SHELL MILJØUNDERSØKELSE REGION VI HALTENBANKEN 2000 RAPPORT NR. 2001-0378 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2001-03-19 59000213 Godkjent av:

Detaljer

Miljøovervåking Region VI Haltenbanken 2006

Miljøovervåking Region VI Haltenbanken 2006 Miljøovervåking Region VI Haltenbanken 2006 Forum Region VI - Haltenbanken felt + 4 grunnlagsundersøkelser Tokt fra 5. til 28. juni Felt Norne Åsgard Heidrun Draugen Garn West

Detaljer

Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 2006.

Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 2006. Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 26. Sammendragsrapport Rapport til Rapport no.: 27-529 Rev 1, 28 mars 27 Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken

Detaljer

Sedimentovervåking og grunnlagsundersøkelser 2013

Sedimentovervåking og grunnlagsundersøkelser 2013 Sedimentovervåking og grunnlagsundersøkelser 2013 Norskehavet - Grunnlagsundersøkelser Region 9 - Overvåking og grunnlagsundersøkelser Region 10 - Grunnlagsundersøkelser Sam Arne Nøland 21.okt. 2014 1

Detaljer

Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 2006

Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 2006 Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 26 Hovedrapport Rapport til Rapport no.: 27-2 Rev 1, 28 mars 27 28 mars 27 Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken

Detaljer

Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen

Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak NOTAT Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen Utført av Akvaplan-niva AS for faggruppen for Nordsjøen 20.05.2010 TA-nummer: 2658/2010

Detaljer

Sedimentovervåking Martin Linge 2015

Sedimentovervåking Martin Linge 2015 OIL & GAS Sedimentovervåking Martin Linge 2015 Forum 18.10.2016 Sam Arne Nøland 1 SAFER, SMARTER, GREENER Martin Linge Martin Linge er et felt under utbygging i blokk 29/6, tett opp til britisk sektor

Detaljer

TEKNISK RAPPORT NORSK HYDRO GRUNNLAGSUNDERSØKELSE BLÅVEIS 2001 RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT NORSK HYDRO GRUNNLAGSUNDERSØKELSE BLÅVEIS 2001 RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS NORSK HYDRO GRUNNLAGSUNDERSØKELSE BLÅVEIS 2001 RAPPORT NR. 2002-0028 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2002-03-18 59000384 Godkjent av: Organisasjonsenhet: Miljørådgivning

Detaljer

Sedimentovervåkingen 2007

Sedimentovervåkingen 2007 Sedimentovervåkingen 2007 s evaluering Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA FORUM 22.10.2008 1 Omfang Region III (Troll, Oseberg) Region IX (Barentshavet sør) Grunnlagsundersøkelser

Detaljer

Miljøovervåking Region 2 i 2015

Miljøovervåking Region 2 i 2015 OIL & GAS Miljøovervåking Region 2 i 2015 FORUM 18.10 2016 Sam Arne Nøland 1 SAFER, SMARTER, GREENER Region 2 Felt Operatør Type Sleipner Vest Statoil Oppfølgende Sleipner Øst Statoil Oppfølgende Sleipner

Detaljer

Grunnlagsundersøkelse på Oseberg Delta 2006:

Grunnlagsundersøkelse på Oseberg Delta 2006: Grunnlagsundersøkelse på Oseberg Delta 2006: Rapport til Rapport no.: 2007-0539 Rev 1, 27 mars 2007. Grunnlagsundersøkelse på Oseberg Delta 2006 for P.O.BOKS 2560 3901 PORSGRUNN NORWAY DET NORSKE VERITAS

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/NORSK HYDRO REGION IX FINNMARK 2000 HOVEDRAPPORT RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/NORSK HYDRO REGION IX FINNMARK 2000 HOVEDRAPPORT RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS STATOIL/NORSK HYDRO REGION IX FINNMARK 2000 HOVEDRAPPORT RAPPORT NR. 2001-0373 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2001-03-20 59000213 Godkjent av: Organisasjonsenhet:

Detaljer

Grunnlagsundersøkelse Snøhetta

Grunnlagsundersøkelse Snøhetta Grunnlagsundersøkelse Snøhetta Rapport til Rapport nr.: 2005-0558 Rev. 01, 06 mai 2005. Side i Grunnlagsundersøkelse Snøhetta for P.O.BOKS 2560 3901 PORSGRUNN NORWAY DET NORSKE VERITAS AS Veritasveien

Detaljer

TEKNISK RAPPORT NORSK DYPVANNSPROGRAM GRUNNLAGSUNDERSØKELSE VØRING MILJØUNDERSØKELSE PÅ DYPT VANN 1998 RAPPORT NR REVISJON NR.

TEKNISK RAPPORT NORSK DYPVANNSPROGRAM GRUNNLAGSUNDERSØKELSE VØRING MILJØUNDERSØKELSE PÅ DYPT VANN 1998 RAPPORT NR REVISJON NR. NORSK DYPVANNSPROGRAM GRUNNLAGSUNDERSØKELSE VØRING MILJØUNDERSØKELSE PÅ DYPT VANN 1998 RAPPORT NR. 99-3135 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 10. mai 1999 69010340

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Miljøovervåking Region III 2010 SAMMENDRAGSRAPPORT. FOR Statoil Petroleum AS

DET NORSKE VERITAS. Miljøovervåking Region III 2010 SAMMENDRAGSRAPPORT. FOR Statoil Petroleum AS Miljøovervåking Region III 2010 SAMMENDRAGSRAPPORT FOR Rapportnr. 2011-0262 / DNV Referansenr.: 12O31ER-12 Rev.01, 2011-02-25 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 STATUS FOR REGION III... 2 3 FELTARBEID...

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO Hvordan har variabiliteten i analysene utviklet seg over tid? Sampling oppsett V X sd 100 17 grabber + 3 referanse/regionale stasjoner Avstander

Detaljer

Overvåking Ormen Lange og grunnlagsundersøkelse Aasta Hansteen

Overvåking Ormen Lange og grunnlagsundersøkelse Aasta Hansteen OIL & GAS Overvåking Ormen Lange og grunnlagsundersøkelse Aasta Hansteen Erfaringer fra prøvetaking med VAMS Sam Arne Nøland og Øyvind Fjukmoen 1 SAFER, SMARTER, GREENER Tokt Grunnlagsundersøkelse Aasta

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 3 Felt og prosjekt under utbygging (Godkjente utbygginger som betraktes som oppgradering av eksisterende felt er omtalt i kapittel 2. Dette selv om utbyggingen har krevd egen godkjennelse for Plan for

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Grunnlagsundersøkelse Sverdrup (PL330) 2012. RWE Dea Norge AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Grunnlagsundersøkelse Sverdrup (PL330) 2012. RWE Dea Norge AS Rapport Grunnlagsundersøkelse Sverdrup (PL330) 2012 RWE Dea Norge AS Rapportnr./DNV Referansenr.: 2013-0332/ 14MSJXA-25 Rev. 01, 2013-09-27 Innholdsfortegnelse 1 RESYMÉ / RESUMÉ... 1 1.1 Resymé... 1 1.2

Detaljer

TEKNISK RAPPORT BP NORGE GRUNNLAGSUNDERSØKELSE 2001 VALHALL FLANKE NORD VALHALL FLANKE SØR RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT BP NORGE GRUNNLAGSUNDERSØKELSE 2001 VALHALL FLANKE NORD VALHALL FLANKE SØR RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS BP NORGE GRUNNLAGSUNDERSØKELSE 2001 VALHALL FLANKE NORD VALHALL FLANKE SØR RAPPORT NR. 2002-0118 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2002-03-25 59000366 Godkjent

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Funn i planleggingsfase (hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt). 2/12-1 Freja...135 3/7-4

Detaljer

OIL & GAS. Hyme og Morvin Sediment og visuell overvåking. 12 October Ungraded. 12 October 2016 SAFER, SMARTER, GREENER

OIL & GAS. Hyme og Morvin Sediment og visuell overvåking. 12 October Ungraded. 12 October 2016 SAFER, SMARTER, GREENER OIL & GAS Hyme og Morvin 2015 Sediment og visuell overvåking 1 SAFER, SMARTER, GREENER Program visuelt Hyme og Morvin har forekomster av koraller Potensiell fare for ødeleggelse av koraller ved grabbing

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

16 Fremtidige utbygginger

16 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja... 143 3/7-4

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja.................................................

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Grunnlagsundersøkelser i Norskehavet 2013

Grunnlagsundersøkelser i Norskehavet 2013 Grunnlagsundersøkelser i Norskehavet 2013 STATOIL ASA, RWE Dea Report No.: 2014-0392, Rev. 01 Document No.: 16AKYSL-8b Date: 2014-03-31 Innholdsfortegnelse 1 RESYMÉ/RÉSUMÉ... 1 1.1 Resymé... 1 1.2 Resumé...

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Sedimentovervåkingen 2009 Foreløpig evaluering. Ketil Hylland, UiO Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA

Sedimentovervåkingen 2009 Foreløpig evaluering. Ketil Hylland, UiO Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA Sedimentovervåkingen 2009 Foreløpig evaluering Ketil Hylland, UiO Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA Program 2009 Region II, Sleipner Region V, Ormen Lange Region VI, Haltenbanken

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Miljøundersøkelse i Region IV, 25 Akvaplan-niva rapport APN-411.3353 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 3 Fax +47 77 75 3 1 www.akvaplan.com Rapporttittel /Report title Miljøundersøkelse i Region IV,

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO SAMMENDRAG Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag av SFT og representerer en statistisk vurdering av usikkerheten til kjemiske analyser

Detaljer

Grunnlagsundersøkelser 2010: Pi, Bream, Yme Gamma, Yme Beta, Jordbær og Visund Sør RAPPORT FOR

Grunnlagsundersøkelser 2010: Pi, Bream, Yme Gamma, Yme Beta, Jordbær og Visund Sør RAPPORT FOR Grunnlagsundersøkelser 2010: Pi, Bream, Yme Gamma, Yme Beta, Jordbær og Visund Sør RAPPORT FOR TALISMAN, BG OG STATOIL Rapport nr. 2011-0340/DNV Reg nr: 11ZJA76-9 Rev 01, 2008-03-14 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Publisert 04.07.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 92 er et oljefelt i den sørøstlige delen av norsk sokkel i Nordsjøen på 77-93 meters havdyp. Det er det første oljefeltet på norsk sokkel som blir bygd ut på ny

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 198 Åsgardområdet Åsgard Norge Sverige Russland Finland Åsgardområdet ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 200 km utenfor kysten av Trøndelag og 50 km sør for

Detaljer

TEKNISK RAPPORT BP AMOCO, STATOIL, PHILLIPS MILJØOVERVÅKING - REGION I, 1999 SAMMENDRAGSRAPPORT RAPPORT NR REVISJON NR.

TEKNISK RAPPORT BP AMOCO, STATOIL, PHILLIPS MILJØOVERVÅKING - REGION I, 1999 SAMMENDRAGSRAPPORT RAPPORT NR REVISJON NR. BP AMOCO, STATOIL, PHILLIPS MILJØOVERVÅKING - REGION I, 1999 SAMMENDRAGSRAPPORT RAPPORT NR. 2000-3245 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS SINTEF APPLIED CHEMISTRY Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.:

Detaljer

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region II i 2006

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region II i 2006 Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region II i 2006 Kontraktsnummer: 4501108894 Sammendragsrapport UNIFOB AS Seksjon for anvendt miljøforskning Høyteknologisenteret i Bergen Thormøhlensgate 49 5006

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

SINTEF. OC2017 A Restricted. Rapport. Forurensningsprøver fra Heines fyr. Forfatter Kjersti Almås. Foto fra Wikipedia.

SINTEF. OC2017 A Restricted. Rapport. Forurensningsprøver fra Heines fyr. Forfatter Kjersti Almås. Foto fra Wikipedia. SINTEF OC2017 A-228 - Restricted Rapport Forurensningsprøver fra Heines fyr Forfatter Kjersti Almås Foto fra Wikipedia SINTEF Ocean AS 2017-11-22 SINTEF SINTEF Ocean AS Postadresse: Postboks 4762 Torgard

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Valg av prøvetakings- og analysemetodikk for Barytt i sedimenter

Valg av prøvetakings- og analysemetodikk for Barytt i sedimenter Valg av prøvetakings- og analysemetodikk for Barytt i sedimenter Resultater fra uttesting i felt og lab Cecilie Fjeld Nygaard og Alf G. Melbye SINTEF Materialer og Kjemi / Marin Miljøteknologi Materialer

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Grunnlagsundersøkelse PL228:

Grunnlagsundersøkelse PL228: Grunnlagsundersøkelse PL228: Rapport til Rapport no.: 65217860 Rev 01, 22 mars 2007 PL228 Grunnlagsundersøkelse PL228 for Drammensveien 264 0283 OSLO NORWAY DET NORSKE VERITAS AS Veritasveien 1 1322 Høvik

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelser i Region II Sammendragsrapport

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelser i Region II Sammendragsrapport Rapport Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelser i Region II 2012 Sammendragsrapport Statoil Petroleum AS Talisman Energy Norge AS ExxonMobil Exploration & Production Norway AS Marathon Oil Norge AS Det

Detaljer

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091 Årsrapport 2011 for Vega Sør Gradering: Internal Side 2 av 10 Innhold 1 STATUS... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet... 9 1.4 Overskridelser

Detaljer

Sedimentovervåkingen 2008

Sedimentovervåkingen 2008 Sedimentovervåkingen 2008 Forum 2009 1 Program Region I, Ekofisk Region IV Tampen Region IX og X Barentshavet o Grunnlagsundersøkelser Loshavn (Region I) Forum 2009 2 Region I Uklart om det er SFT 99:01

Detaljer

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002 Security Classification: Internal - Status: Final Page 1 of 10 Innhold 1 Feltets Status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Alve... 7 1.4 Overskridelser

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 15 Felt og prosjekt under utbygging Fram Vest... 135 Grane... 135 Kristin (Haltenbanken Vest)... 136 Kvitebjørn... 136 Mikkel... 137 Sigyn... 137 Snøhvit (inkl. Albatross og Askeladd)... 138 Tune... 139

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 189 er et gassfelt sør i Norskehavet, omtrent 130 km nordvest av Molde. Gassen blir ført i land til Nyhamna i Møre og Romsdal. ligger i et område hvor de klimatiske

Detaljer

SAMMENDRAG / SUMMARY STATOIL - NORSK HYDRO REGION IX - FINNMARK 2000 SAMMENDRAGSRAPPORT/ ENGLISH SUMMARY RAPPORT NR REVISJON NR.

SAMMENDRAG / SUMMARY STATOIL - NORSK HYDRO REGION IX - FINNMARK 2000 SAMMENDRAGSRAPPORT/ ENGLISH SUMMARY RAPPORT NR REVISJON NR. STATOIL - NORSK HYDRO REGION IX - FINNMARK 2000 SAMMENDRAGSRAPPORT/ ENGLISH SUMMARY RAPPORT NR. 2001-0375 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2001-03-20 59000213

Detaljer

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Felt Operatør Type PUD Prod.start Nullutslippstiltak Kommentar Albuskjell Olje/gass 25.04.75 26.05.79 Nedstengt 26.08.98 Balder og

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite -

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - Statusrapport 2011 Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - mars/april 2011 Bente M. Nilsen, Sylvia Frantzen, Amund Måge og Kåre Julshamn Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 1. mars 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 2 UTSLIPP FRA BORING...

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

Vannsøyleovervåkingen 2008

Vannsøyleovervåkingen 2008 Vannsøyleovervåkingen 2008 Forum 2009 1 Effektovervåkingen Målsetning: å undersøke om bedret rensing av produsert vann fra Ekofisk kunne spores i lavere biologiske effekter hos torsk og blåskjell i bur

Detaljer

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET 046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET Utgitt i sept 1995 av en arbeidsgruppe under Underutvalg Ytre Miljø Nr.: 046 Etablert: 21.09.95 Rev. nr: Rev. dato: Side 1 av

Detaljer

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Sammendragsrapport

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Sammendragsrapport Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Sammendragsrapport UNI RESEARCH AS Seksjon for anvendt miljøforskning-marin Høyteknologisenteret i Bergen Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Telefon:

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 0 INNLEDNING Denne rapporten gir en oversikt over utslippet til sjø av olje og kjemikalier fra offshore installasjoner

Detaljer

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005?

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Unn Orstein 17.02.2005 Situasjonen i dag Boring pågår 2006: Snøhvit gass/kondensat Norsk sokkel har noen av de strengeste

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 165 området området ligger sammen med Snorreområdet og Statfjordområdet på Tampen i den nordlige delen av Nordsjøen. området omfatter feltene, Sør, Gimle og Tordis.

Detaljer

12 Felt under utbygging

12 Felt under utbygging 12 Felt under utbygging FAKTA 2009 169 Alve Blokk og utvinningsløyve Blokk 6507/3 - utvinningsløyve 159 B, tildelt 2004 Funnår 1990 16.03.2007 av Kongen i statsråd StatoilHydro ASA Rettshavarar DONG E&P

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Sammenstilling av borekaksdata

Sammenstilling av borekaksdata Sammenstilling av borekaksdata I forbindelse med myndighetenes rapportering til OSPAR Øyvind Tvedten DNV, ytre miljø, Stavanger Innhold Bakgrunn OSPARs kriterier for etterlatelse av borekakshauger Datainnsamling

Detaljer

APPENDIKS A KAKS OG BOREVÆSKE (BARYTT) PÅ HAVBUNNEN

APPENDIKS A KAKS OG BOREVÆSKE (BARYTT) PÅ HAVBUNNEN APPENDIKS A KAKS OG BOREVÆSKE (BARYTT) PÅ HAVBUNNEN I det følgende er inkludert figurer for presentasjon av resultatene. 12 beregningstilfeller er vist. For hvert tilfelle er vist 3 figurer: A) Spredning/deponering

Detaljer

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite -

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - Statusrapport 2012 Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - juni-august 2011 og mars 2012 Bente M. Nilsen, Amund Måge og Kåre Julshamn Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 03.05.2012

Detaljer

Miljøundersøkelse Region I, 2011.

Miljøundersøkelse Region I, 2011. Miljøundersøkelse Region I, 211. HOVEDRAPPORT Akvaplan-niva AS Rapport: 5339.2 ver-2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Miljøovervåking offshore forskriften og retningslinjene Helsfyr 28.10.2009. Endring av forskriftene nye retningslinjer

Miljøovervåking offshore forskriften og retningslinjene Helsfyr 28.10.2009. Endring av forskriftene nye retningslinjer Miljøovervåking offshore forskriften og retningslinjene Helsfyr 28.10.2009 Endring av forskriftene nye retningslinjer Miljøovervåking Hensikten er å gi en oversikt over tilstand og trender i utviklingen

Detaljer

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport: B-undersøkelse, Ersvikneset2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: 77 75 03 00,

Detaljer

11Felt under utbygging

11Felt under utbygging fakta_2005_kap11_15 12-04-05 14:48 Side 142 11Felt under utbygging Godkjente oppgraderingar av eksisterande felt er omtala i kapittel 10 fakta_2005_kap11_15 12-04-05 14:48 Side 143 Alvheim Blokk og utvinningsløyve

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

Sedimentundersøkelser i Bukkevika, Eydehavn, 2001

Sedimentundersøkelser i Bukkevika, Eydehavn, 2001 Sedimentundersøkelser i Bukkevika, Eydehavn, 2001 Forord På oppdrag fra Arendal kommune har Norsk institutt for vannforskning, NIVA, i mai 2001 gjennomført en undersøkelse av miljøgifter i bunnsedimentene

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Habitatovervåkingen 2011 Ekspertgruppens evaluering. Ketil Hylland, UiO Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA

Habitatovervåkingen 2011 Ekspertgruppens evaluering. Ketil Hylland, UiO Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA Habitatovervåkingen 2011 Ekspertgruppens evaluering Ketil Hylland, UiO Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA Program 2011 Region I, Ekofisk Regulær sedimentovervåking Region

Detaljer

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter 1 av 13 Miljødirektoratet v/ Mihaela Ersvik Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter I henhold til Forurensningsforskriften

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Grunnlagsundersøkelse Brynhild Lundin Norway AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Grunnlagsundersøkelse Brynhild Lundin Norway AS Rapport Lundin Norway AS Rapportnr./DNV Referansenr.: 2012-1574 / 14MSJXA-18 Rev. 01, 2013-09-27 Innholdsfortegnelse 1 RESYMÉ / RESUMÉ... 1 1.1 Resymé... 1 1.2 Resumé... 2 2 INNLEDNING... 3 3 MATERIALE

Detaljer

Kårstø. Gassprosesseringsanlegg FAKTA

Kårstø. Gassprosesseringsanlegg FAKTA Kårstø Gassprosesseringsanlegg FAKTA Kårstø gassprosesseringsanlegg i Nord-Rogaland er Europas største i sitt slag. Anlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U22 Arkivsaksnr: 2012/3462-4 Saksbehandler: Audny Merete Mehammer Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Konsekvensutredning PL 475

Detaljer

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF Petroleumsvirksomhet..i nord Miljø og petroleumsvirksomhet Rammeverk - Lover og forskrifter Petroleumsvirksomhet og forurensning Utslipp til sjø Nullutslipp Miljøovervåking

Detaljer

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Innhold 1 Feltets status... 4 2 Utslipp fra boring... 5 3 Utslipp av olje...

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

5021 BERGEN 27910 5 + 1 Prosjekt./Rapport referanse: Jordprøver 29.05.2007 Rev. Nr.: Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført av: Signatur:

5021 BERGEN 27910 5 + 1 Prosjekt./Rapport referanse: Jordprøver 29.05.2007 Rev. Nr.: Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført av: Signatur: Kunde: HELSE BERGEN HF Att: Geir Pedersen Haukeland Universitessykehus Jonas Lies vei 68 Adresse: Molab as 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Telefax: 75 13 68 31 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELTETS STATUS... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Produksjonen på feltet... 5 1.3. Utslippstillatelser... 5 2. FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING... 5 3. OLJEHOLDIG VANN... 5 4. BRUK

Detaljer