MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO HOVEDRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR REVISJON NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO HOVEDRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR. 2004-0218 REVISJON NR."

Transkript

1 STATOIL/SHELL/HYDRO MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 HOVEDRAPPORT RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

2 Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: CONNO Godkjent av: Magne Tørhaug Regional Manager Organisasjonsenhet: DNV Consulting DET NORSKE VERITAS AS DNV Consulting Veritasveien Høvik Norway Tel: Fax: Org. No: NO MVA Oppdragsgiver: Oppdragsgiver ref.: STATOIL ASA Stavanger/Shell/Hydro Karl Henrik Bryne Sammendrag: Hovedrapporten inneholder resultater fra den regionale miljøundersøkelsen på Region VI Haltenbanken Totalt inngår 10 felt og 8 regionale stasjoner i undersøkelsen. Sediment er samlet inn fra 199 stasjoner fordelt på følgende felt: Norne, Åsgard, Njord, Draugen, Heidrun, Garn Vest, Garn Central, Mikkel, Kristin og Rogn Sør. De viktigste undersøkelsesparametrene har vært: Makrofauna Kornstørrelsesfordeling/organisk innhold THC/NPD/PAH/dekaliner Metaller Rapporten består av tre deler: Hovedrapport (denne), Sammendragsrapport (norsk og engelsk versjon) og Vedleggsrapport. Rapport nr.: Emnegruppe: Marin overvåking Indekseringstermer Rapporttittel: Miljøovervåking Region VI Haltenbanken Hovedrapport. Utført av: Nøland, S. A., Bakke, S. M., Gjøs, N., Oreld, F., Møskeland, T. Verifisert av: Tor Jensen Sediment Bunnfauna Offshore Hydrokarboner Ingen distribusjon uten tillatelse fra oppdragsgiver eller ansvarlig organisasjonsenhet, dvs. fri distribusjon innen DNV etter 3 år Strengt konfidensiell Dato for denne revisjon: Rev. nr.: Antall sider: Fri distribusjon Hovedkontor: Veritasvn. 1, N-1322-HØVIK, Norway

3 1 RESYMÉ INNLEDNING Kort beskrivelse av Haltenbankregionen Norne Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Åsgard Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Heidrun Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Draugen Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Garn Vest Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Garn Central Njord Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Mikkel Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Rogn Sør Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Kristin 16 3 MATERIALE OG METODER Feltarbeid Prøvetakingsstrategi Prøvetaking/-utstyr Kvalitetssikring av prøvetaking Gjennomføring av toktet Kjemiske analyser og fysisk karakterisering av sedimentene Sedimentkarakterisering Kjemiske analyser Grense for signifikant kontaminering (LSC) Kvalitetssikring 29 Side i

4 3.3 Bunndyrsamfunn Biologiske analyser en introduksjon Sortering og artsbestemmelse Statistiske analyser Kvalitetsikring Avvik fra Aktivitetsforskriften 34 4 RESULTATER Regionale stasjoner Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Grense for forurensning (LSC) Biologiske analyser Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjon Norne Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Åsgard Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Heidrun Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser 123 Side ii

5 Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Draugen Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Garn Vest Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Garn Central Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Konklusjoner Njord Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Mikkel Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser 225 Side iii

6 Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Rogn Sør Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Kristin Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Konklusjoner REGIONALE TRENDER OG KONKLUSJONER Kjemiske analyser Kornstørrelsesfordeling Totalt organisk materiale (TOM) Hydrokarboner Estere Etere Barium Metaller Grense for signifikant kontaminering (LSC) Forurenset/kontaminert areal Påvirkning på bunndyrsfauna Konklusjon Region VI ANBEFALINGER REFERANSER Appendix A Stasjonskart Side iv

7 FORORD Miljøundersøkelsen på Region VI i 2003 er utført i fellesskap av Det Norske Veritas og SINTEF Materialer og kjemi. Rapporten beskriver resultatene av de kjemiske/fysiske analysene av sjøbunnsedimentene samt analyser av bløtbunnssamfunnet i Region VI. Medarbeidere Feltarbeid: Analyser: Kornstørrelsefordeling: Totalt organisk materiale: Metaller: Opparbeiding for organiske analyser: THC, ester, eter, olefiner: NPD, PAH, dekaliner: Biologiske analyser: Tor Jensen (DNV, toktleder) Sam-Arne Nøland (DNV, skiftleder) Thomas Møskeland (DNV, skiftleder) Tormod Hansen (DNV) Knut Hjelmseth (DNV) Liv Guri Faksness (SINTEF) Andreas Parslow (SINTEF) Oddveig M. Bakken, Liv-Guri Faksness, Inger Steinsvik Nina Gjøs Håkon E. Larsen, Andreas Parslow, Karina Ødegård Hilde Drangsholt, Nina Gjøs, Frøydis Oreld, Ingegerd Rustad, Grete Tveten Frøydis Oreld Hilde Drangsholt Inger D. Saanum, Lindesnes Biolab (børstemark,varia) Øystein Stokland, Marine Bunndyr (børstemark, varia) Thomas Møskeland (krepsdyr) Sam-Arne Nøland (pigghuder) Per-Bie Wikander, Mollusca (bløtdyr) Tormod Hansen (børstemark, varia) Siri M. Bakke (børstemark, varia) Helene Østbøll (ansvarlig for sortering) Utarbeidelse av rapporten: Sam-Arne Nøland (hovedrapportering) Siri M. Bakke (bløtbunnssamfunn) Nina Gjøs (kjemi) Frøydis Oreld (kjemi) Thomas Møskeland (databehandling, biologi) Side v

8 Prosjektleder: Verifikatør: Sam-Arne Nøland Tor Jensen De kjemiske analysene er utført ved SINTEF Materialer og kjemi, avd Miljøteknologi og analyse. Bestemmelse av kornstørrelsefordeling er utført ved SINTEF Materialer og kjemi, avd Marin miljøteknologi. Laboratoriene - SINTEF Materialer og kjemi, avd Miljøteknologi og analyse og avd Marin miljøteknologi - er begge akkreditert av Norsk Akkreditering for å utføre kjemiske analyser under akkrediteringsnummer Test 032 og Test 091. Akkrediteringen er i henhold til NS-EN ISO/IEC Akkrediteringen omfatter metoder for bestemmelse av totalmengde hydrokarboner (THC), naftalener, fenantrener og dibenzotiofener (NPD), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), metaller, totalt organisk materiale (TOM) og kornstørrelsefordelingen i sedimenter. De biologiske analysene er utført ved DNVs Bioloboratorium, DNV Consulting. Biolaboratoriet er akkreditert av Norsk Akkreditering for å utføre prøvetaking av marine sedimenter og analyser av bløtbunnssamfunn i henhold til Aktivitetsforskriften under akkreditering nr. TEST 083. Akkrediteringen er i henhold til NS-EN ISO/IEC TEST 083 Side vi

9 1 RESYMÉ Sedimentene er karakterisert ved kornstørrelsesfordeling og innhold av totalt organisk materiale (TOM). Sedimentene er analysert for innhold av totalmengde hydrokarboner (THC) og metaller, og dessuten NPD, PAH, dekaliner, olefiner, estere og etere på utvalgte stasjoner. Miljøundersøkelsen 2003 på Region VI viser: Sedimentene på Region VI er dels dominert av silt og leire og dels av veldig fin sand. Innholdet av totalt organisk materiale i sedimentene er relativt høyt, fra 1,7 % til 8,1 %. De kjemiske resultatene er i overensstemmelse med boringen i regionen. De regionale stasjonene og referansestasjonene er ikke påvirket av borekjemikalier - ingen forurensning eller forhøyede konsentrasjoner er funnet i disse sedimentene. Relativt høye THC nivåer (>50 mg/kg) er funnet på Åsgard M, Heidrun, Njord og Mikkel. På Norne, Åsgard N, S og X, Garn Vest og Rogn Sør er THC konsentrasjonene lavere, og forhøyede THC verdier er ikke funnet på Draugen, Garn Central og Kristin. Utbredelsen varierer, ut til 250m fra installasjonen på nye felt til 2000m på Njord. THC verdiene har økt på Heidrun, Mikkel og delvis på Njord. På Njord inneholder en stasjon fremdeles svært høye THC verdier på grunn av lekkasje av oljebasert slam fra slipjoint i Dekaliner er funnet i de sedimentene hvor boreslamsolje er påvist. Olefiner og estere fra borevæsker er ikke funnet i sedimentene på Heidrun. Etere fra borevæsken Aquamul B II er funnet i sedimentene på Heidrun, samme lave konsentrasjoner som i Resultatene tyder på en langsom nedbrytning. Spredning av borekaks og slam illustreres av bariumresultatene. Forhøyede bariumkonsentrasjoner er funnet ut til 500m på Rogn Sør, ut til 1000m på Garn Vest og ut til 2000m på de andre feltene. Bariumkonsentrasjonene er stort sett som tidligere, men de har avtatt på Draugen og økt på Norne, Heidrun, Garn Vest, Mikkel og delvis på Njord. Konsentrasjonene av tungmetaller er lave, og forhøyede verdier er bare funnet på noen stasjoner. Bunndyrsamfunnet i Regionen kan generelt betraktes som sunt og uforstyrret. Artssammensetning på Regional stasjon 1 og 3 skiller seg noe ut fra de øvrige. På disse stasjonene er det et relativt fint sediment sammenlignet med de øvrige. Trendanalysen viser at det ikke har skjedd vesentlige endringer i artssammensetningen i regionen i perioden 1997 til Side 1

10 Følgende stasjoner betraktes som påvirket: - Stasjon Heidrun-6 (50 /550m) samt Heidrun-7 (45 /1000m) og Heidrun-12 (120 /550m) har en noe forstyrret fauna. Det ble funnet god korrelasjon mellom fauna og en kombinasjon av faktorene Ba, Cd, Pb og THC. - Stasjon DR24B (300 /250m) på Draugenfeltet ble betegnet som påvirket i 2000, og analysene avdekket at dette fortsatt er tilfelle til tross for at nivåene av Ba og THC er redusert. - På Njord er faunaen på stasjon NJ-6 (157,5 /500m) og 13 (337,5 /250m) forstyrret. I tillegg indikerer analysene en lett forstyrrelse på stasjonene NJ-9 (247,5 /250m), 14 (337,5 /500m), NJ-1 (67,5 /250m), NJ-2 (67,5 /500m) og NJ- 5 (157,5 /250m). På flere av feltene og delvis i regionen generelt gir endringer i artssammensetning indikasjon på en økning i tilgang på organisk materiale. Resultatene fra denne undersøkelsen i 2003 er i overenstemmelse med undersøkelsen i Side 2

11 De viktigste parametrene og varasjonen på hvert felt: Regionale stasjoner Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 2,6-4,7 Konsentrasjonen av hydrokarboner, barium og metaller er lav, Ba (mg/kg) og ingen forhøyede verdier er funnet. Diversitet (H ) 5,2 6,0 Upåvirket fauna Norne Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 4,0-25,7 Forhøyede THC verdier ut til 500m (NW) og 1000m (SW). Ba (mg/kg) Forhøyede Ba verdier ut til 2000m. Lavere THC verdiene enn i 2000, og Ba verdier på samme nivå. Diversitet (H ) 4,4 5,2 Generelt sunn og uforstyrret fauna, mulig lett organisk påvirkning på enkelte stasjoner. Åsgard Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 2,8-75,5 Forhøyede THC verdier ut til m. Forhøyede Ba Ba (mg/kg) verdier ut til 500m på bunnrammene N, X og M og ut til 2000m på S. På S har THC verdiene avtatt, og Ba verdiene er som i Diversitet (H ) 4,9 6,0 Generelt sunn og uforstyrret fauna, mulig lett organisk berikning i områdene rundt S og X. Heidrun Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 2,7-76,9 Forhøyede THC verdier ut til 1000m, høyere verdier enn i Ba (mg/kg) Olefiner og estere er ikke påvist. Etere fra Aquamul B II er funnet, samme verdier som i Forhøyede Ba verdier ut til 2000m, en økning siden tonn baritt er sluppet ut i perioden Diversitet (H ) 4,5 5,8 Forstyrrelse i faunaen spesielt på Hei-6 (50 /550m), men også på Hei-7 (45 /1000m) og Heidrun-12 (120 /550m). Draugen Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 2,6-5,1 Forhøyede THC verdier er ikke funnet, men bare en 250m Ba (mg/kg) stasjon er analysert. Forhøyede Ba verdier ut til 2000m, og en tendens til lavere verdier enn i Diversitet (H ) 5,4 6,3 Generelt artsrik og uforstyrret fauna. DR24B (300 /250m) påvirket. Garn Vest Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 3,1-8,2 Lave, men forhøyede THC verdier ut til 250m. Forhøyede Ba Ba (mg/kg) verdier ut til 1000m. En liten økning av THC og Ba verdier siden grunnlagsundersøkelsen i Diversitet (H ) 5,7 6,0 Generelt artsrik og uforstyrret fauna. Indikasjon på større tilgang på organisk materiale i m. Side 3

12 Garn Central Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 3,1-5,6 Grunnlagsundersøkelse. Forhøyede THC verdier er ikke Ba (mg/kg) funnet. Lave, men forhøyede Ba verdier på alle stasjoner ut til 2000m. Diversitet (H ) 5,6 6,0 Artsrik og uforstyrret fauna Njord Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 3, Forhøyede THC verdier ut til 2000m. Fersk boreslamsolje på Ba (mg/kg) stasjon NJ6, 157,5 /500m. Forhøyede Ba verdier ut til 2000m. Noe økning og noe reduksjon både for THC og Ba siden Lekkasjen fra slipjoint i 2000 gir fremdeles svært høy THC verdi. Baritt har vært sluppet ut i 2000, og også noe i 1. halvår Diversitet (H ) 2,8 6,1 NJ-6 (157,5 /500m) og 13 (337,5 /250m) er forstyrret. Noe lettere forstyrrelse på NJ-9 (247,5 /250m), 14 (337,5 /500m), NJ-1 (67,5 /250m), NJ-2 (67,5 /500m) og NJ-5 (157,5 /250m). Mikkel Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 2,4-112 Forhøyede THC verdier ut til 500m. Forhøyede Ba verdier ut Ba (mg/kg) til 2000m. En økning av THC og Ba verdier siden grunnlagsundersøkelsen i Boringen startet i 2002, og 700 tonn baritt er sluppet ut. Høye Cu verdier er funnet på en stasjon. Diversitet (H ) 5,4 5,9 Artsrik og uforstyrret fauna Rogn Sør Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 2,1-11,1 Litt forhøyede verdier på noen få stasjoner, THC til 250m og Ba (mg/kg) Ba til 500m. En liten økning siden grunnlagsundersøkelsen i Boringen startet i 2002, og baritt er ikke sluppet ut. Diversitet (H ) 5,6 6,1 Artsrik og uforstyrret fauna, muligens noe organisk berikning. Kristin Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 1,6-6,9 Grunnlagsundersøkelse. Lave THC verdier, ingen Ba (mg/kg) forurensning. Lave, men forhøyede Ba verdier ut til 1000m. Diversitet (H ) 5,3 6,1 Artsrik og uforstyrret fauna. Side 4

13 2 INNLEDNING Denne rapporten presenterer resultatene fra den regionale undersøkelsen gjennomført på Haltenbanken i Hensikten med de regionale undersøkelsene er å studere miljøeffekter fra petroleumsaktiviteter over et større område enn de tidligere plattformspesifikke undersøkelsene. Regionale miljøundersøkelser på Haltenbanken ble første gang gjennomført i Rapporten presenterer resultatene fra Haltenbanken regionen, dvs. området fra Njord i sør til Norne i nord, se figur 2.1. Bakerst i hovedrapporten (denne) er installasjonene vist på et kart over regionen med dybdekoter. Kartet er til å brette ut. Regionen innbefatter følgende felt: Felt Norne Heidrun Åsgard Mikkel Kristin Draugen Garn Central Garn Vest Rogn Sør Njord Operatør Statoil Statoil Statoil Statoil Statoil Shell Shell Shell Shell Hydro Rapporteringen er inndelt i tre deler. I sammendragsrapporten er de viktigste resultatene presentert, og i hovedrapporten (denne) blir resultatene kommentert og diskutert. Vedleggsrapporten (DNV - rapport nr ) inneholder: Appendiks A Toktrapport Appendiks B Prøvingsrapport-prøvetaking/biologi Appendiks C Kjemiresultater Appendiks E - Undersøkelsesprogrammet I hovedrapporten (denne) presenteres først resultater fra regionen, basert på 8 regionale stasjoner. Deretter presenteres hvert felt, dvs. de installasjonsspesifikke stasjonene. Disse er valgt ut blant det allerede eksisterende stasjonsnettet, der det finnes, for hver enkelt installasjon. Utvalget av stasjoner er basert på historiske data (se forøvrig Programmet i Appendiks E hvor begrunnelse for valg av stasjoner er gitt). Til slutt er det gitt en samlet vurdering av regionen som helhet. Side 5

14 2.1 Kort beskrivelse av Haltenbankregionen Haltenbanken ligger vest for Helgelandskysten og strekker seg fra 64 til 66 N. Dybdeforholdene varierer fra 240m ved Draugen til nær 400m i de nordligste områdene ved Norne. Området karakteriseres med stort dyp og med sediment som i hovedsak består av silt og leire. Området har vært utsatt for isskuring og bunnen har derfor plogfurer, og det er i enkelte områder på Haltenbanken funnet store forekomster av grus og større steiner. Området ligger i utkanten av et stort korallrev som strekker seg fra Frøybanken og nordøstlig mot Haltenbanken. Figur 2.1. Kart over Haltenbanken. Side 6

15 Fremherskende strømretning Det klassiske bilde av strømmønsteret på Haltenbanken er en antisyklon (med klokken) som dannes rundt Haltenbanken. Strømretningen ved de ulike installasjonene influeres av den Norske kyststrøm og det generelle strømmønsteret ved Haltenbanken, figur 2.2. Strømmen i dette området er hovedsakelig todelt, hvor strømmen i de øvre 100m går i nordøstlig og sørøstlig retning, og hvor vann under 100m går i vestlig nordvestlig retning. Gjennomsnittlig strømhastighet varierer, men er typisk 7-11 cm s -1. Hovedstrømmen i området går i nordøstlig retning. Figur 2.2. Norske kyststrøm Side 7

16 2.2 Norne Generell beskrivelse Norne-feltet i Norskehavet ble satt i produksjon 6. november Statoil påviste Norne med en letebrønn boret i desember En avgrensningsbrønn året etter bekreftet at dette var Statoils største oljefunn på mange år. Nornefeltet befinner seg i en lisens som ble tildelt i 1986 og omfatter blokkene 6608/10 og 6608/11. Avstanden fra feltet til Nordlandskysten er om lag 200 kilometer. Avstanden til Heidrunfeltet er 85 kilometer. Vanndypet på Nornefeltet er 380 meter. Plan for Utbygging og drift for Norne ble godkjent i mars Feltet er utbygd med tre hardbunnsrammer i syd (to for produksjon og en for injeksjon) og to i nord (en produksjon og en injeksjon). Figur 2.3. Produksjonsskipet på Norne Et produksjons- og lagerskip er tilknyttet brønnrammene gjennom fleksible stigerør som fører brønnstrømmen til skipet. Skipet dreier rundt en sylinderformet dreieskive (turret) som er forankret til havbunnen. Stigerør og kontrollkabler er også knyttet til denne. Skipet har prosessanlegg på dekk, og lagertanker for olje. Skytteltankskip kan knytte seg til akterpartiet på produksjonsskipet og laste olje. Fra februar 2001 er det blitt eksportert gass fra Norne. En illustrasjon av produksjonsskipet er vist i figur Tidligere aktivitet i området Leteboring ble foretatt i 1991 og Produksjonsboringen startet opp i juli Grunnlagsundersøkelse ble gjennomført i 1996 (RF, 1996). I tabell 2.1 er det gitt en oversikt over utslipp fra Norne. Side 8

17 Tabell 2.1. Oversikt over utslipp fra Norne fra 1994 til Type utslipp /aktivitet kv Antall brønner boret (E, D) 1 (F) 1(B) 1(D) Utslipp i tonn av : Baritt Borekaks Vannbasert boreslam Esterbasert borevæske Oljebasert borevæske Pseudooljebasert borevæske Olje i produsert vann , , ,3 Sementeringskjemikalier ,5 Kompletteringskjemikalier ,09 Akuttutslipp 0 0 < 1 1,8 1,2 2, ,9 0,05 Bunnrammene E og F ligger nord for Norneskipet mens bunnrammene B, C og D ligger sørvest for Norneskipet. På bunnramme C er det ikke registrert utslipp av borekaks eller boreslam i den siste 3-årsperioden. I 1. kvartal 2003 ble det boret med oljebasert boreslam i en brønn på bunnramme D. Oljeholdig kaks ble fraktet til land for behandling/deponering. De operasjonelle utslippene ved bunnrammene er knyttet til boring med vannbasert boreslam samt utslipp fra sementering og komplettering. Det store akuttutslippet av olje i 2001 var knyttet til 3 utslipp av hydraulikkolje, smøreolje og råolje fra Norneskipet. 2.3 Åsgard Generell beskrivelse Åsgard ligger på Haltenbanken i Norskehavet, om lag 200 kilometer fra kysten av Trøndelag og 50 kilometer sør for Heidrunfeltet. Utbyggingen av Åsgard består av fire deler: utbyggingen av Åsgard-feltet i Norskehavet gassrørledningen Åsgard transport, fra Åsgard til gassanlegget på Kårstø i Rogaland Kårstø utbyggingsprosjekt (KUP) gassrørledningen Europipe II, fra Kårstø til Dornum i Nord-Tyskland Samlet sett er Åsgard en av gigantutbyggingene på den norske kontinentalsokkelen, på linje med Ekofisk og Troll. Åsgardfeltet bygges ut med i alt 52 brønner fordelt på 16 rammer på havbunnen. Figur 2.4. Åsgardfeltet Side 9

18 Fra bunnrammene går produksjonsrør til et produksjonsskip (Åsgard A) for olje og en flytende plattform for produksjon av gass (Åsgard B) og et lagerskip (Åsgard C). Produksjonsskipet Åsgard A var på plass 8. februar 1999 og kunne starte oljeproduksjonen samme år i mai. Gassproduksjonen startet opp 1. oktober Åsgard består av gassforekomsten Midgard og feltene Smørbukk og Smørbukk Sør med både olje og gass. De tre forekomstene er spredd over et område som er ca 60 km langt og 20 km bredt, men er bygget ut som en samlet enhet. Havdypet i området er m. Med Åsgard-utbyggingen ble Haltenbanken knyttet til transportsystemene for gass i Nordsjøen. Dermed ble den lenge planlagte rørledningsforbindelsen mellom Norskehavet og Nordsjøen realisert. Den økende etterspørselen etter norsk gass på Kontinentet har gjort dette mulig. Åsgard-gassen blir transportert i en rørledning til Kårstø i Nord-Rogaland og videre til kundene på Kontinentet gjennom rørledningen Europipe II. Oljen som produseres fra produksjonsskipet blir fraktet fra feltet med skytteltankere Tidligere aktivitet i området Leteboring har blitt gjennomført over en lengre periode i området. Brønnene har blitt boret med vannbasert borevæske. Det er utført miljøundersøkelser på Åsgardfeltet i 1996, 1997, 1999 og En oversikt over utslipp fra Åsgard er gitt i tabell 2.2. Tabell 2.2. Oversikt over utslipp fra Åsgard fra 1994 til Type utslipp /aktivitet Antall brønner boret * 9 ** 1 (M) Utslipp i tonn av : Baritt Borekaks Vanbasert boreslam Olje i produsert /0 0/0 0,1/1 3,1 7 5,5 vann/oljefor. vann Sementeringskjemikalier 2 1,6 3 Kompletteringskjemikalier 866 4,2 80 Akuttutslipp 0 < 1 < 1 9,4 11,4 1,7 1,5 2,3 37,7 * : Bunnrammene E, J, H, M, N og X **: Bunnrammene H, M, N, P, S, og Z. Siden 2000 har det ikke vært boreaktivitet på bunnramme F, G, I, K, L, R og Y. Størst aktivitet har det vært rundt bunnramme H, M og N i Smørbukkområdet og bunnramme X i Midgardområdet. De operasjonelle utslippene ved bunnrammene er ellers knyttet til boring med vannbasert boreslam samt utslipp fra sementering og komplettering. Ved bruk av oljebasert slam har dette blitt injisert eller tatt til land. Det har forekommet mindre akuttutslipp av oljebasert slam i de siste årene, men det store akuttutslippet i 2002 er knyttet til et utslipp av råolje fra produksjonskipet. Side 10

19 2.4 Heidrun Generell beskrivelse Heidrunfeltet i Norskehavet har produsert olje og gass siden oktober Dette feltet utenfor Midt-Norge er utbygd med en flytende strekkstagplattform i betong. Heidrun ble påvist av Conoco i Dette selskapet var operatør i lete- og utbyggingsfasen, mens Statoil overtok som operatør for driften. Plattformen er en flytende betongplattform, som er forankret med 16 strekkstag. Oljen eksporteres direkte via 2 lastebøyer (STL) til skip som går i skytteltrafikk mellomfeltet og Mongstadterminalen. Herfra transporteres den videre til kunder i markedet. Gass fra Heidrun er råstoff for Statoils metanolfabrikk på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Feltet var fra høsten 2000 knyttet til det kontinentale gassmarkedet gjennom en forbindelse til Åsgard Transport. Oljeproduksjonen fra Heidrun Nordflanken i Norskehavet startet den 15. august Heidrun Nordflanken er bygd ut som en satellitt til Heidrunfeltet. Nordflanken ligger 4,5 kilometer nordøst for hovedfeltet og er bygd ut med tre havbunnsinstallasjoner og 11 produksjons- og injeksjonsbrønner. Brønnstrømmen går i rørledning til plattformen. Ved utgangen av 2000 var 3 produksjonsbrønner aktive på bunnramme D på Heidrun Nordflanken. Fra 2001 er Heidrun knyttet til rørledningen Åsgard transport som forbinder feltene på Haltenbanken med Kårstø-terminalen i Nord- Rogaland. Bunndypet varierer fra ca. 320 til 370m. Heidrunplattformen er vist i figur 2.5. Figur Heidrun plattformen Tidligere aktivitet i området I løpet av 1993 og 1994 ble det totalt boret åtte produksjonsbrønner. Det har vært benyttet både vann-, eter- og esterbaserte borevæsker. Oljebasert borevæske har ikke vært brukt. Grunnlagsundersøkelsen ble gjennomført i 1988 (NIVA, 1989). En supplerende grunnlagsundersøkelse på seks stasjoner ble gjennomført i 1992, like før igangsettingen av boreaktiviteten (NIVA, 1993), og en ny miljøundersøkelse ble gjennomført i 1993 (NIVA, 1994). Imidlertid avvek resultatene fra disse studiene betydelig fra grunnlagsundersøkelsen, og en ny undersøkelse som ble gjennomført i 1995 (DNV, 1995). Resultatene fra 1995 undersøkelsen samstemmer med grunnlagsundersøkelsen. Side 11

20 Heidrun var også inkludert i de regionale undersøkelsene i 1997 (DNV 1998) og 2000 (DNV 2001). En oversikt over utslipp fra Heidrun er gitt i tabell 2.3. Tabell 2.3. Oversikt over utslipp fra Heidrun fra 1994 til Type utslipp /aktivitet Antall brønner boret (D, E) 3 (D,E) 5 (D,E,F, TLP) Utslipp i tonn av : Baritt 7688 *) Borekaks *) Vannbasert borevæske Oljebasert borevæske Esterbasert borevæske **) Pseudooljebasert borevæske Olje i produsert 0 < /23 49/50 75/76 73, vann/oljefor. vann Sementeringskjemikalier Kompletteringskjemikalier Akuttutslipp < 1 < 1 1,2 1 0,7 9,5 0,3 1,5 0,8 *) I 1994 /1995 var Conoco operatør. Utslipp er her fra SFT rapporter. **) Det ble benyttet både ester og eter i de første brønnene på Heidrun I årene siden siste overvåking har det vært boreaktivitet både ved TLPen og ved de 3 bunnrammene D, E og F. De operasjonelle utslippene ved bunnrammene er knyttet til boring med vannbasert boreslam samt utslipp fra sementering og komplettering. Akuttutslippene har mest vært knyttet til uhell ved produksjonen på TLP. 2.5 Draugen Generell beskrivelse Draugenfeltet ligger i Blokk 6407/9 på Haltenbanken. Vanndypet varierer fra 240 til 290 meter. Blokken ble tildelt som produksjonstillatelse 093 i 8. konsesjonsrunde i 1984, vedtatt utbygd i 1988 og satt i produksjon i oktober Driftsorganisasjon ligger i Kristiansund hvor også helikopteroperasjoner og forsyningsbase for feltet er lokalisert. Feltet er bygd ut med en bunnfast betonginnretning (monosokkel) med integrert dekk. Plattformen står på 251 meters dyp. Eksport av oljen skjer med skytteltankere via bøyelasting på feltet. Figur 2.6. Draugenplattformen Side 12

21 Reservene i feltet består hovedsakelig av olje og den assosierte gassen har frem til høsten 2000 blitt reinjisert som trykkstøtte. Gasseksporten startet opp høsten 2000 gjennom rørledning med tilknytning Åsgard Transportrørledning til Kårstø. Draugen har seks produserende plattformbrønner, 6 satellittbrønner, én gassinjeksjonsbrønn og fem vann-injeksjonsbrønner. I forbindelse med boringen har det kun vært begrensede utslipp. Den siste plattformbrønnen ble boret i Boreaktivitet etter dette har vært på Garn Vest og Rogn Sør (undervannsbrønner) Tidligere aktivitet i området En grunnlagsundersøkelse ble gjennomført i 1992 (IKU, 1992) og en overvåkingsundersøkelse i 1994 (RF 1995). Draugen var også inkludert i det regionale overvåkingsprogrammet i 1997 og Hele feltet er utbygd med bruk av vannbasert borevæske (salt og polymer). En oversikt over utslippene er gitt i tabell 2.4. Tabell 2.4. Oversikt over utslipp fra Draugen fra 1994 til Type utslipp /aktivitet * Antall brønner boret Utslipp i tonn av : Baritt ,4 589, ,0 0,0 384,2 Vannbasert borekaks 3386,2 3559, ,9 80,2 250,0 Vannbasert borevæske ,6 Sementkjemikalier 131,8 455,4 45, ,6 0 2,5 49,4 0,0 Kompletteringskjemikalier 29,8 2441,7 229, , ,3 0,0 Olje i vann (alle typer) 0,13 5,94 7,0 2,14 2,0 8,1 8,1 7,6 7,4 24,0 Akuttutslipp oljer + OBM, 12,1 4,8 4,7 0,76 0,5 6,2 0,2 0,4 1,9 1,0 650,0 m3 * : Estimerte verdier 2.6 Garn Vest Generell beskrivelse Garn Vest, som er et eget avgrenset oljeområde i Draugenfeltet, ble bygd ut og satt i produksjon i Garn Vest består av en undervannsinstallasjon/bunnramme med to produksjonsbrønner der oljen føres i en fleksibel rørledning for prosessering på Draugenplattformen. Garn Vest vil forlenge produksjonsplatået for Draugenfeltet Tidligere aktivitet i området Det ble i 2001 boret 2 brønner fra flyttbar rigg som siden er tilknyttet Draugen-plattformen via en bunnramme. Brønnene ble boret med en kombinasjon av vannbasert og oljebasert borevæske der toppseksjoner og reservoarseksjonene ble boret med vannbasert borevæske. Se Draugenfeltet for utslippshistorikk. Side 13

MILJØUNDERSØKELSE 2000 HALTENBANKEN REGION VI

MILJØUNDERSØKELSE 2000 HALTENBANKEN REGION VI 2000 HALTENBANKEN REGION VI STATOIL/NORSK HYDRO/SHELL HOVEDRAPPORT RAPPORT NR. 2001-0376 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2001-03-20 59000213 Godkjent av: Organisasjonsenhet:

Detaljer

TEKNISK RAPPORT NORSKE SHELL AS GRUNNLAGSUNDERSØKELSE ROGN SØR 2001 RAPPORT NR. 2002-0030 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT NORSKE SHELL AS GRUNNLAGSUNDERSØKELSE ROGN SØR 2001 RAPPORT NR. 2002-0030 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS NORSKE SHELL AS GRUNNLAGSUNDERSØKELSE ROGN SØR 2001 RAPPORT NR. 2002-0030 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2002-03-18 59000384 Godkjent av: Organisasjonsenhet:

Detaljer

Miljøovervåking Region VI Haltenbanken 2006

Miljøovervåking Region VI Haltenbanken 2006 Miljøovervåking Region VI Haltenbanken 2006 Forum Region VI - Haltenbanken felt + 4 grunnlagsundersøkelser Tokt fra 5. til 28. juni Felt Norne Åsgard Heidrun Draugen Garn West

Detaljer

Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 2006

Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 2006 Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 26 Hovedrapport Rapport til Rapport no.: 27-2 Rev 1, 28 mars 27 28 mars 27 Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken

Detaljer

Sedimentovervåkingen 2007

Sedimentovervåkingen 2007 Sedimentovervåkingen 2007 s evaluering Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA FORUM 22.10.2008 1 Omfang Region III (Troll, Oseberg) Region IX (Barentshavet sør) Grunnlagsundersøkelser

Detaljer

Grunnlagsundersøkelse på Oseberg Delta 2006:

Grunnlagsundersøkelse på Oseberg Delta 2006: Grunnlagsundersøkelse på Oseberg Delta 2006: Rapport til Rapport no.: 2007-0539 Rev 1, 27 mars 2007. Grunnlagsundersøkelse på Oseberg Delta 2006 for P.O.BOKS 2560 3901 PORSGRUNN NORWAY DET NORSKE VERITAS

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Grunnlagsundersøkelse Sverdrup (PL330) 2012. RWE Dea Norge AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Grunnlagsundersøkelse Sverdrup (PL330) 2012. RWE Dea Norge AS Rapport Grunnlagsundersøkelse Sverdrup (PL330) 2012 RWE Dea Norge AS Rapportnr./DNV Referansenr.: 2013-0332/ 14MSJXA-25 Rev. 01, 2013-09-27 Innholdsfortegnelse 1 RESYMÉ / RESUMÉ... 1 1.1 Resymé... 1 1.2

Detaljer

Grunnlagsundersøkelser 2010: Pi, Bream, Yme Gamma, Yme Beta, Jordbær og Visund Sør RAPPORT FOR

Grunnlagsundersøkelser 2010: Pi, Bream, Yme Gamma, Yme Beta, Jordbær og Visund Sør RAPPORT FOR Grunnlagsundersøkelser 2010: Pi, Bream, Yme Gamma, Yme Beta, Jordbær og Visund Sør RAPPORT FOR TALISMAN, BG OG STATOIL Rapport nr. 2011-0340/DNV Reg nr: 11ZJA76-9 Rev 01, 2008-03-14 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Grunnlagsundersøkelser i Norskehavet 2013

Grunnlagsundersøkelser i Norskehavet 2013 Grunnlagsundersøkelser i Norskehavet 2013 STATOIL ASA, RWE Dea Report No.: 2014-0392, Rev. 01 Document No.: 16AKYSL-8b Date: 2014-03-31 Innholdsfortegnelse 1 RESYMÉ/RÉSUMÉ... 1 1.1 Resymé... 1 1.2 Resumé...

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO SAMMENDRAG Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag av SFT og representerer en statistisk vurdering av usikkerheten til kjemiske analyser

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Miljøundersøkelse i Region IV, 25 Akvaplan-niva rapport APN-411.3353 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 3 Fax +47 77 75 3 1 www.akvaplan.com Rapporttittel /Report title Miljøundersøkelse i Region IV,

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 198 Åsgardområdet Åsgard Norge Sverige Russland Finland Åsgardområdet ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 200 km utenfor kysten av Trøndelag og 50 km sør for

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Sedimentovervåkingen 2008

Sedimentovervåkingen 2008 Sedimentovervåkingen 2008 Forum 2009 1 Program Region I, Ekofisk Region IV Tampen Region IX og X Barentshavet o Grunnlagsundersøkelser Loshavn (Region I) Forum 2009 2 Region I Uklart om det er SFT 99:01

Detaljer

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Sammendragsrapport

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Sammendragsrapport Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Sammendragsrapport UNI RESEARCH AS Seksjon for anvendt miljøforskning-marin Høyteknologisenteret i Bergen Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Telefon:

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Vannsøyleovervåkingen 2008

Vannsøyleovervåkingen 2008 Vannsøyleovervåkingen 2008 Forum 2009 1 Effektovervåkingen Målsetning: å undersøke om bedret rensing av produsert vann fra Ekofisk kunne spores i lavere biologiske effekter hos torsk og blåskjell i bur

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 189 er et gassfelt sør i Norskehavet, omtrent 130 km nordvest av Molde. Gassen blir ført i land til Nyhamna i Møre og Romsdal. ligger i et område hvor de klimatiske

Detaljer

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Felt Operatør Type PUD Prod.start Nullutslippstiltak Kommentar Albuskjell Olje/gass 25.04.75 26.05.79 Nedstengt 26.08.98 Balder og

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 165 området området ligger sammen med Snorreområdet og Statfjordområdet på Tampen i den nordlige delen av Nordsjøen. området omfatter feltene, Sør, Gimle og Tordis.

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 0 INNLEDNING Denne rapporten gir en oversikt over utslippet til sjø av olje og kjemikalier fra offshore installasjoner

Detaljer

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET 046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET Utgitt i sept 1995 av en arbeidsgruppe under Underutvalg Ytre Miljø Nr.: 046 Etablert: 21.09.95 Rev. nr: Rev. dato: Side 1 av

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

12 Felt under utbygging

12 Felt under utbygging 12 Felt under utbygging FAKTA 2009 169 Alve Blokk og utvinningsløyve Blokk 6507/3 - utvinningsløyve 159 B, tildelt 2004 Funnår 1990 16.03.2007 av Kongen i statsråd StatoilHydro ASA Rettshavarar DONG E&P

Detaljer

Sedimentundersøkelser i Bukkevika, Eydehavn, 2001

Sedimentundersøkelser i Bukkevika, Eydehavn, 2001 Sedimentundersøkelser i Bukkevika, Eydehavn, 2001 Forord På oppdrag fra Arendal kommune har Norsk institutt for vannforskning, NIVA, i mai 2001 gjennomført en undersøkelse av miljøgifter i bunnsedimentene

Detaljer

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter 1 av 13 Miljødirektoratet v/ Mihaela Ersvik Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter I henhold til Forurensningsforskriften

Detaljer

Miljøundersøkelse Region I, 2011.

Miljøundersøkelse Region I, 2011. Miljøundersøkelse Region I, 211. HOVEDRAPPORT Akvaplan-niva AS Rapport: 5339.2 ver-2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Miljøovervåking offshore forskriften og retningslinjene Helsfyr 28.10.2009. Endring av forskriftene nye retningslinjer

Miljøovervåking offshore forskriften og retningslinjene Helsfyr 28.10.2009. Endring av forskriftene nye retningslinjer Miljøovervåking offshore forskriften og retningslinjene Helsfyr 28.10.2009 Endring av forskriftene nye retningslinjer Miljøovervåking Hensikten er å gi en oversikt over tilstand og trender i utviklingen

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

Molabs kommentarer til høringsutkastet for retningslinjer for mijøoverva kning

Molabs kommentarer til høringsutkastet for retningslinjer for mijøoverva kning Molabs kommentarer til høringsutkastet for retningslinjer for mijøoverva kning 1.6. Kvalitetskontroll Miljødirektoratet vil fremheve viktigheten av kvalitetskontrollen i forbindelse med miljøovervåkning.

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

Kårstø. Gassprosesseringsanlegg FAKTA

Kårstø. Gassprosesseringsanlegg FAKTA Kårstø Gassprosesseringsanlegg FAKTA Kårstø gassprosesseringsanlegg i Nord-Rogaland er Europas største i sitt slag. Anlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat

Detaljer

5021 BERGEN 27910 5 + 1 Prosjekt./Rapport referanse: Jordprøver 29.05.2007 Rev. Nr.: Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført av: Signatur:

5021 BERGEN 27910 5 + 1 Prosjekt./Rapport referanse: Jordprøver 29.05.2007 Rev. Nr.: Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført av: Signatur: Kunde: HELSE BERGEN HF Att: Geir Pedersen Haukeland Universitessykehus Jonas Lies vei 68 Adresse: Molab as 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Telefax: 75 13 68 31 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Langstein Fisk Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Dato for prøvetaking: 25.6.2010 OPPSUMMERING FRA PRØVETAKINGEN:

Detaljer

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF Petroleumsvirksomhet..i nord Miljø og petroleumsvirksomhet Rammeverk - Lover og forskrifter Petroleumsvirksomhet og forurensning Utslipp til sjø Nullutslipp Miljøovervåking

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING AVDELIG FR IGEIØRUTDAIG Emne: Analytisk kjemi Fagnr: L435K Faglig veileder: Hanne Thomassen Gruppe(r):2KA Dato: 15. desember 2005 Eksamenstid: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av: Antall sider (inkl.

Detaljer

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 08.12.2014 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune Oktober 2014 Torben Lode Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA)

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) MILJØUNDERSØKELSE Sammenstilling av analyseresultatene August 2010 Tittel: Kirkenes Industrial and Logistics Area Miljøundersøkelse

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

Miljøgifter i marine sediment ved Storelva i Hammerfest havn 2002

Miljøgifter i marine sediment ved Storelva i Hammerfest havn 2002 Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø Tel. +47 77 75 03 00, Faks +47 77 75 03 01 Rapporttittel /Report title Miljøgifter i marine sediment ved Storelva i Hammerfest havn 2002 Forfatter(e) / Author(s) Nina Skjegstad

Detaljer

TEKNISK RAPPORT FRANZEFOSS MILJØKALK AS UTSLIPPSMÅLINGER - 2010 RAPPORT NR. 2010-3494 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT FRANZEFOSS MILJØKALK AS UTSLIPPSMÅLINGER - 2010 RAPPORT NR. 2010-3494 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS FRANZEFOSS MILJØKALK AS UTSLIPPSMÅLINGER - 2010 RAPPORT NR. 2010-3494 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2010-10-25 BA000818 Godkjent av: Organisasjonsenhet: Einar

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene på havbunnen ved bunnramme N og O, Gullfaks i juni 2003

Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene på havbunnen ved bunnramme N og O, Gullfaks i juni 2003 Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene på havbunnen ved bunnramme N og O, Gullfaks i juni 23 UNIFOB AS SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING (SAM) Høyteknologisenteret i Bergen, 52 Bergen Telefon: 55 58

Detaljer

Rapport 2008. Rapport vedrørende Kvikksølvinnhold i. brosme, blåskjell og kongesnegl fanget. ved Skjervøyskjæret ved vraket av. lasteskipet Orizaba

Rapport 2008. Rapport vedrørende Kvikksølvinnhold i. brosme, blåskjell og kongesnegl fanget. ved Skjervøyskjæret ved vraket av. lasteskipet Orizaba Rapport 2008 Rapport vedrørende Kvikksølvinnhold i brosme, blåskjell og kongesnegl fanget ved Skjervøyskjæret ved vraket av lasteskipet Orizaba Kåre Julshamn og Sylvia Frantzen Nasjonalt institutt for

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

0,20 0,15 0,10 0,05 0,20 0,15 0,10 0,05

0,20 0,15 0,10 0,05 0,20 0,15 0,10 0,05 59 A) Barduelva (196) B) Altaelva (212) C) Tanaelva (234) D) Pasvikelva (246) Figur 4.11.2.7 Variasjon i konsentrasjoner av kadmium (Cd, μg/l) i perioden 1990-2008, på RID-stasjonene i Barduelva (A), Altaelva

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

Retningslinjer for innleggelse av data i MOD

Retningslinjer for innleggelse av data i MOD Retningslinjer for innleggelse av data i MOD Dette notatet er utarbeidet av Det Norske Veritas (DNV) for Klima og forurensningstilsynet (Klif) for å belyse og forklare importrutinene og dataformatene til

Detaljer

Presentasjon av SERPENT prosjektet med resultater fra 2006 &2007. Forum for offshore miljøovervåking 2007

Presentasjon av SERPENT prosjektet med resultater fra 2006 &2007. Forum for offshore miljøovervåking 2007 Presentasjon av SERPENT prosjektet med resultater fra 2006 &2007 Forum for offshore miljøovervåking 2007 2 SERPENT: Scientific & Environmental Rov Partnership using Existing industrial Technology Samarbeidsprosjekt

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune Undersøkelser av en gammel fylling ved Ebbesvik på Lillesotra i Fjell kommune Forord På oppdrag fra Norwegian Talc A/S har NIVAs Vestlandsavdeling gjennomført prøvetaking og analyser av vann ved et avfallsdeponi

Detaljer

Resipientundersøkelse

Resipientundersøkelse \j^ék^y^ Resipientundersøkelse MOM-B Lokalitet Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Eystein Hansen Telefon: Org.no 982 932 9 mva Sgvat Skaldsveg 12 Telefaks: 5518 Haugesund Mobil: 9873636 email: gy;hgi)9d

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 18-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 18. juni 2012 MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Stian Ervik Kvalø Trond

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Farlig avfall fra offshorevirksomheten

Farlig avfall fra offshorevirksomheten Farlig avfall fra offshorevirksomheten mengder, fraksjoner, utfordringer og muligheter Ståle Teigen Rådgiver miljøteknologi Statoil Avfall fra borevirksomheten Avfall fra boreaktivitet Borekaks (tørr,

Detaljer

Grunnlagsundersøkelser ved Gjøa, Vega, Troll O2, Hild, Tune sør og Ragnarrock i 2007 Kontraktsnummer: 5408614

Grunnlagsundersøkelser ved Gjøa, Vega, Troll O2, Hild, Tune sør og Ragnarrock i 2007 Kontraktsnummer: 5408614 Grunnlagsundersøkelser ved Gjøa, Vega, Troll O2, Hild, Tune sør og Ragnarrock i 27 Kontraktsnummer: 548614 UNIFOB AS Seksjon for anvendt miljøforskning Høyteknologisenteret i Bergen Thormøhlensgate 49

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Radioaktivitet i produsert vann

Radioaktivitet i produsert vann Radioaktivitet i produsert vann Nullutslippsmålet og OSPAR Helsfyr, 22.10.2014 www.nrpa.no Statens strålevern Statens strålevern er et direktorat under helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet,

Detaljer

SEKTOR FOR PETROLEUMSTEKN&IQGJ

SEKTOR FOR PETROLEUMSTEKN&IQGJ V-bO 1 SEKTOR FOR PETROLEUMSTEKN&IQGJ Rapport xxx. PROLAB j i Kopi nr, ] Anta!! kopier 89.87! 13 PRODUKSJGNS- LABORATORIUM 0 u > Gradering Ingen r i It ei "1~^ Fingerprint?ralyse-av*hydrokarboner!rd tre

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 185 området området ligger ca. 140 km vest for Sognefjorden. I samme område ligger også Statfjord- og Gullfaksfeltene. I området er feltene og Vigdis i produksjon.

Detaljer

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet NGU Rapport 2007.010 Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. JERNBANENETTET... 4 1.2. JERNBANEVERKETS PUKKLEVERANDØRER... 5 1.3. FLOMSEDIMENTDATABASEN...

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2. Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268.

Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2. Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268. Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2 Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268 Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, 6080 Gurskøy Telefon +47

Detaljer

Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene ved Fram Vest i 2002

Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene ved Fram Vest i 2002 Veslemøy Eriksen, Øyvind Tvedten og Stig Westerlund Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene ved Fram Vest i 2002 Rapport RF 2003/083 Prosjektnummer: 7151663 Prosjektets tittel: Troll Sleipner grunnlagsundersøkelse

Detaljer

RADON FRA PUKK. - grenseverdier og prøvetaking -

RADON FRA PUKK. - grenseverdier og prøvetaking - RADON FRA PUKK - grenseverdier og prøvetaking - Pukk kan bl.a. benyttes som avretnings-/dreneringsmasser under og rundt bygninger. Dersom pukken inneholder mye naturlig radium og uran kan det føre til

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Energy Rapport Grunnlagsundersøkelser i Region IX og X - Barentshavet, 2008. SAMMENDRAGSRAPPORT/ ENGLISH SUMMARY

DET NORSKE VERITAS. Energy Rapport Grunnlagsundersøkelser i Region IX og X - Barentshavet, 2008. SAMMENDRAGSRAPPORT/ ENGLISH SUMMARY Energy Rapport Grunnlagsundersøkelser i Region IX og X - Barentshavet, 2008. SAMMENDRAGSRAPPORT/ ENGLISH SUMMARY StatoilHydro Petroleum AS/ Eni Norge AS/ Lundin Norway AS Rapportnr. 2009-0467/DNV Referansenr.:

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 07.08.13 MOM B-undersøkelse ved Dale i Rennesøy kommune Juni 2013 Henrik Rye Jakobsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

LOKALITET DYRHOLMEN ØST

LOKALITET DYRHOLMEN ØST Rapport nr. 375-2009 RESIPIENTGRANSKING MOM-B LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 23 oktober 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal Kontaktperson:

Detaljer

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 06.01.2014 MOM B-undersøkelse ved Store Teistholmen i Sandnes kommune November 2013 Einar Bye-Ingebrigtsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet Bodøseminaret 15.12.2004 Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet 5 5 12 Petoro på norsk sokkel 74 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Barentshavet 72 7120 7122 70 14 12 Harstad 90 utvinningstillatelser 18

Detaljer

MudCube Teknologiutvikling for bedring av arbeidsmiljøet Vegard Peikli Fagleder Yrkeshygiene, StatoilHydro

MudCube Teknologiutvikling for bedring av arbeidsmiljøet Vegard Peikli Fagleder Yrkeshygiene, StatoilHydro MudCube Teknologiutvikling for bedring av arbeidsmiljøet Vegard Peikli Fagleder Yrkeshygiene, StatoilHydro 2 Introduksjon Boreoperasjoner som gjennomføres i forbindelse med produksjon av olje og gass er

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/76/EF. av 23. juli 1999

Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/76/EF. av 23. juli 1999 Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

NGU Rapport 2006.065. Datarapport fra oppfølgende undersøkelser av PAH (16)-konsentrasjoner i 3 asfaltkjerner fra Kristiansand og Oslo

NGU Rapport 2006.065. Datarapport fra oppfølgende undersøkelser av PAH (16)-konsentrasjoner i 3 asfaltkjerner fra Kristiansand og Oslo NGU Rapport 2006.065 Datarapport fra oppfølgende undersøkelser av PAH (16)-konsentrasjoner i 3 asfaltkjerner fra Kristiansand og Oslo Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks

Detaljer

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 Dato: 23.09.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata D Oppsummering

Detaljer

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 ENDRING NR. 1 TIL RAPPORT: Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 UNI RESEARCH AS Seksjon for anvendt miljøforskning-marin Høyteknologisenteret

Detaljer

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier.

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. OPS/Norenvi Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. Presentert av Mike Harris Innledning Denne presentasjonen handler

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Nullutslipp. Utslipp til sjø. Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening

Nullutslipp. Utslipp til sjø. Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening Nullutslipp Norsk sokkel er underlagt strenge miljøkrav, og petroleumsindustrien jobber kontinuerlig for å redusere sine utslipp. Utvikling av ny teknologi

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN Side 1 av 8 AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003 Eurofins Norge AS Akkrediteringen omfatter P12 Kjemisk analyse, P16 Mikrobiologisk analyse og P30 Prøvetaking i henhold til de neste sidene i dette dokumentet.

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 05.11.2012 MOM B-undersøkelse ved Koløy i Fitjar kommune Oktober 2012 Trond Einar Isaksen Tone Vassdal Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer