MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO HOVEDRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR REVISJON NR.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO HOVEDRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR. 2004-0218 REVISJON NR."

Transkript

1 STATOIL/SHELL/HYDRO MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 HOVEDRAPPORT RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

2 Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: CONNO Godkjent av: Magne Tørhaug Regional Manager Organisasjonsenhet: DNV Consulting DET NORSKE VERITAS AS DNV Consulting Veritasveien Høvik Norway Tel: Fax: Org. No: NO MVA Oppdragsgiver: Oppdragsgiver ref.: STATOIL ASA Stavanger/Shell/Hydro Karl Henrik Bryne Sammendrag: Hovedrapporten inneholder resultater fra den regionale miljøundersøkelsen på Region VI Haltenbanken Totalt inngår 10 felt og 8 regionale stasjoner i undersøkelsen. Sediment er samlet inn fra 199 stasjoner fordelt på følgende felt: Norne, Åsgard, Njord, Draugen, Heidrun, Garn Vest, Garn Central, Mikkel, Kristin og Rogn Sør. De viktigste undersøkelsesparametrene har vært: Makrofauna Kornstørrelsesfordeling/organisk innhold THC/NPD/PAH/dekaliner Metaller Rapporten består av tre deler: Hovedrapport (denne), Sammendragsrapport (norsk og engelsk versjon) og Vedleggsrapport. Rapport nr.: Emnegruppe: Marin overvåking Indekseringstermer Rapporttittel: Miljøovervåking Region VI Haltenbanken Hovedrapport. Utført av: Nøland, S. A., Bakke, S. M., Gjøs, N., Oreld, F., Møskeland, T. Verifisert av: Tor Jensen Sediment Bunnfauna Offshore Hydrokarboner Ingen distribusjon uten tillatelse fra oppdragsgiver eller ansvarlig organisasjonsenhet, dvs. fri distribusjon innen DNV etter 3 år Strengt konfidensiell Dato for denne revisjon: Rev. nr.: Antall sider: Fri distribusjon Hovedkontor: Veritasvn. 1, N-1322-HØVIK, Norway

3 1 RESYMÉ INNLEDNING Kort beskrivelse av Haltenbankregionen Norne Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Åsgard Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Heidrun Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Draugen Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Garn Vest Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Garn Central Njord Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Mikkel Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Rogn Sør Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Kristin 16 3 MATERIALE OG METODER Feltarbeid Prøvetakingsstrategi Prøvetaking/-utstyr Kvalitetssikring av prøvetaking Gjennomføring av toktet Kjemiske analyser og fysisk karakterisering av sedimentene Sedimentkarakterisering Kjemiske analyser Grense for signifikant kontaminering (LSC) Kvalitetssikring 29 Side i

4 3.3 Bunndyrsamfunn Biologiske analyser en introduksjon Sortering og artsbestemmelse Statistiske analyser Kvalitetsikring Avvik fra Aktivitetsforskriften 34 4 RESULTATER Regionale stasjoner Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Grense for forurensning (LSC) Biologiske analyser Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjon Norne Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Åsgard Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Heidrun Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser 123 Side ii

5 Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Draugen Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Garn Vest Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Garn Central Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Konklusjoner Njord Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Mikkel Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser 225 Side iii

6 Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Rogn Sør Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Kristin Sedimentkarakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Prøvetakingseffektivitet Faunasammensetning Indekser Likhetsanalyser Konklusjoner REGIONALE TRENDER OG KONKLUSJONER Kjemiske analyser Kornstørrelsesfordeling Totalt organisk materiale (TOM) Hydrokarboner Estere Etere Barium Metaller Grense for signifikant kontaminering (LSC) Forurenset/kontaminert areal Påvirkning på bunndyrsfauna Konklusjon Region VI ANBEFALINGER REFERANSER Appendix A Stasjonskart Side iv

7 FORORD Miljøundersøkelsen på Region VI i 2003 er utført i fellesskap av Det Norske Veritas og SINTEF Materialer og kjemi. Rapporten beskriver resultatene av de kjemiske/fysiske analysene av sjøbunnsedimentene samt analyser av bløtbunnssamfunnet i Region VI. Medarbeidere Feltarbeid: Analyser: Kornstørrelsefordeling: Totalt organisk materiale: Metaller: Opparbeiding for organiske analyser: THC, ester, eter, olefiner: NPD, PAH, dekaliner: Biologiske analyser: Tor Jensen (DNV, toktleder) Sam-Arne Nøland (DNV, skiftleder) Thomas Møskeland (DNV, skiftleder) Tormod Hansen (DNV) Knut Hjelmseth (DNV) Liv Guri Faksness (SINTEF) Andreas Parslow (SINTEF) Oddveig M. Bakken, Liv-Guri Faksness, Inger Steinsvik Nina Gjøs Håkon E. Larsen, Andreas Parslow, Karina Ødegård Hilde Drangsholt, Nina Gjøs, Frøydis Oreld, Ingegerd Rustad, Grete Tveten Frøydis Oreld Hilde Drangsholt Inger D. Saanum, Lindesnes Biolab (børstemark,varia) Øystein Stokland, Marine Bunndyr (børstemark, varia) Thomas Møskeland (krepsdyr) Sam-Arne Nøland (pigghuder) Per-Bie Wikander, Mollusca (bløtdyr) Tormod Hansen (børstemark, varia) Siri M. Bakke (børstemark, varia) Helene Østbøll (ansvarlig for sortering) Utarbeidelse av rapporten: Sam-Arne Nøland (hovedrapportering) Siri M. Bakke (bløtbunnssamfunn) Nina Gjøs (kjemi) Frøydis Oreld (kjemi) Thomas Møskeland (databehandling, biologi) Side v

8 Prosjektleder: Verifikatør: Sam-Arne Nøland Tor Jensen De kjemiske analysene er utført ved SINTEF Materialer og kjemi, avd Miljøteknologi og analyse. Bestemmelse av kornstørrelsefordeling er utført ved SINTEF Materialer og kjemi, avd Marin miljøteknologi. Laboratoriene - SINTEF Materialer og kjemi, avd Miljøteknologi og analyse og avd Marin miljøteknologi - er begge akkreditert av Norsk Akkreditering for å utføre kjemiske analyser under akkrediteringsnummer Test 032 og Test 091. Akkrediteringen er i henhold til NS-EN ISO/IEC Akkrediteringen omfatter metoder for bestemmelse av totalmengde hydrokarboner (THC), naftalener, fenantrener og dibenzotiofener (NPD), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), metaller, totalt organisk materiale (TOM) og kornstørrelsefordelingen i sedimenter. De biologiske analysene er utført ved DNVs Bioloboratorium, DNV Consulting. Biolaboratoriet er akkreditert av Norsk Akkreditering for å utføre prøvetaking av marine sedimenter og analyser av bløtbunnssamfunn i henhold til Aktivitetsforskriften under akkreditering nr. TEST 083. Akkrediteringen er i henhold til NS-EN ISO/IEC TEST 083 Side vi

9 1 RESYMÉ Sedimentene er karakterisert ved kornstørrelsesfordeling og innhold av totalt organisk materiale (TOM). Sedimentene er analysert for innhold av totalmengde hydrokarboner (THC) og metaller, og dessuten NPD, PAH, dekaliner, olefiner, estere og etere på utvalgte stasjoner. Miljøundersøkelsen 2003 på Region VI viser: Sedimentene på Region VI er dels dominert av silt og leire og dels av veldig fin sand. Innholdet av totalt organisk materiale i sedimentene er relativt høyt, fra 1,7 % til 8,1 %. De kjemiske resultatene er i overensstemmelse med boringen i regionen. De regionale stasjonene og referansestasjonene er ikke påvirket av borekjemikalier - ingen forurensning eller forhøyede konsentrasjoner er funnet i disse sedimentene. Relativt høye THC nivåer (>50 mg/kg) er funnet på Åsgard M, Heidrun, Njord og Mikkel. På Norne, Åsgard N, S og X, Garn Vest og Rogn Sør er THC konsentrasjonene lavere, og forhøyede THC verdier er ikke funnet på Draugen, Garn Central og Kristin. Utbredelsen varierer, ut til 250m fra installasjonen på nye felt til 2000m på Njord. THC verdiene har økt på Heidrun, Mikkel og delvis på Njord. På Njord inneholder en stasjon fremdeles svært høye THC verdier på grunn av lekkasje av oljebasert slam fra slipjoint i Dekaliner er funnet i de sedimentene hvor boreslamsolje er påvist. Olefiner og estere fra borevæsker er ikke funnet i sedimentene på Heidrun. Etere fra borevæsken Aquamul B II er funnet i sedimentene på Heidrun, samme lave konsentrasjoner som i Resultatene tyder på en langsom nedbrytning. Spredning av borekaks og slam illustreres av bariumresultatene. Forhøyede bariumkonsentrasjoner er funnet ut til 500m på Rogn Sør, ut til 1000m på Garn Vest og ut til 2000m på de andre feltene. Bariumkonsentrasjonene er stort sett som tidligere, men de har avtatt på Draugen og økt på Norne, Heidrun, Garn Vest, Mikkel og delvis på Njord. Konsentrasjonene av tungmetaller er lave, og forhøyede verdier er bare funnet på noen stasjoner. Bunndyrsamfunnet i Regionen kan generelt betraktes som sunt og uforstyrret. Artssammensetning på Regional stasjon 1 og 3 skiller seg noe ut fra de øvrige. På disse stasjonene er det et relativt fint sediment sammenlignet med de øvrige. Trendanalysen viser at det ikke har skjedd vesentlige endringer i artssammensetningen i regionen i perioden 1997 til Side 1

10 Følgende stasjoner betraktes som påvirket: - Stasjon Heidrun-6 (50 /550m) samt Heidrun-7 (45 /1000m) og Heidrun-12 (120 /550m) har en noe forstyrret fauna. Det ble funnet god korrelasjon mellom fauna og en kombinasjon av faktorene Ba, Cd, Pb og THC. - Stasjon DR24B (300 /250m) på Draugenfeltet ble betegnet som påvirket i 2000, og analysene avdekket at dette fortsatt er tilfelle til tross for at nivåene av Ba og THC er redusert. - På Njord er faunaen på stasjon NJ-6 (157,5 /500m) og 13 (337,5 /250m) forstyrret. I tillegg indikerer analysene en lett forstyrrelse på stasjonene NJ-9 (247,5 /250m), 14 (337,5 /500m), NJ-1 (67,5 /250m), NJ-2 (67,5 /500m) og NJ- 5 (157,5 /250m). På flere av feltene og delvis i regionen generelt gir endringer i artssammensetning indikasjon på en økning i tilgang på organisk materiale. Resultatene fra denne undersøkelsen i 2003 er i overenstemmelse med undersøkelsen i Side 2

11 De viktigste parametrene og varasjonen på hvert felt: Regionale stasjoner Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 2,6-4,7 Konsentrasjonen av hydrokarboner, barium og metaller er lav, Ba (mg/kg) og ingen forhøyede verdier er funnet. Diversitet (H ) 5,2 6,0 Upåvirket fauna Norne Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 4,0-25,7 Forhøyede THC verdier ut til 500m (NW) og 1000m (SW). Ba (mg/kg) Forhøyede Ba verdier ut til 2000m. Lavere THC verdiene enn i 2000, og Ba verdier på samme nivå. Diversitet (H ) 4,4 5,2 Generelt sunn og uforstyrret fauna, mulig lett organisk påvirkning på enkelte stasjoner. Åsgard Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 2,8-75,5 Forhøyede THC verdier ut til m. Forhøyede Ba Ba (mg/kg) verdier ut til 500m på bunnrammene N, X og M og ut til 2000m på S. På S har THC verdiene avtatt, og Ba verdiene er som i Diversitet (H ) 4,9 6,0 Generelt sunn og uforstyrret fauna, mulig lett organisk berikning i områdene rundt S og X. Heidrun Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 2,7-76,9 Forhøyede THC verdier ut til 1000m, høyere verdier enn i Ba (mg/kg) Olefiner og estere er ikke påvist. Etere fra Aquamul B II er funnet, samme verdier som i Forhøyede Ba verdier ut til 2000m, en økning siden tonn baritt er sluppet ut i perioden Diversitet (H ) 4,5 5,8 Forstyrrelse i faunaen spesielt på Hei-6 (50 /550m), men også på Hei-7 (45 /1000m) og Heidrun-12 (120 /550m). Draugen Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 2,6-5,1 Forhøyede THC verdier er ikke funnet, men bare en 250m Ba (mg/kg) stasjon er analysert. Forhøyede Ba verdier ut til 2000m, og en tendens til lavere verdier enn i Diversitet (H ) 5,4 6,3 Generelt artsrik og uforstyrret fauna. DR24B (300 /250m) påvirket. Garn Vest Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 3,1-8,2 Lave, men forhøyede THC verdier ut til 250m. Forhøyede Ba Ba (mg/kg) verdier ut til 1000m. En liten økning av THC og Ba verdier siden grunnlagsundersøkelsen i Diversitet (H ) 5,7 6,0 Generelt artsrik og uforstyrret fauna. Indikasjon på større tilgang på organisk materiale i m. Side 3

12 Garn Central Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 3,1-5,6 Grunnlagsundersøkelse. Forhøyede THC verdier er ikke Ba (mg/kg) funnet. Lave, men forhøyede Ba verdier på alle stasjoner ut til 2000m. Diversitet (H ) 5,6 6,0 Artsrik og uforstyrret fauna Njord Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 3, Forhøyede THC verdier ut til 2000m. Fersk boreslamsolje på Ba (mg/kg) stasjon NJ6, 157,5 /500m. Forhøyede Ba verdier ut til 2000m. Noe økning og noe reduksjon både for THC og Ba siden Lekkasjen fra slipjoint i 2000 gir fremdeles svært høy THC verdi. Baritt har vært sluppet ut i 2000, og også noe i 1. halvår Diversitet (H ) 2,8 6,1 NJ-6 (157,5 /500m) og 13 (337,5 /250m) er forstyrret. Noe lettere forstyrrelse på NJ-9 (247,5 /250m), 14 (337,5 /500m), NJ-1 (67,5 /250m), NJ-2 (67,5 /500m) og NJ-5 (157,5 /250m). Mikkel Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 2,4-112 Forhøyede THC verdier ut til 500m. Forhøyede Ba verdier ut Ba (mg/kg) til 2000m. En økning av THC og Ba verdier siden grunnlagsundersøkelsen i Boringen startet i 2002, og 700 tonn baritt er sluppet ut. Høye Cu verdier er funnet på en stasjon. Diversitet (H ) 5,4 5,9 Artsrik og uforstyrret fauna Rogn Sør Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 2,1-11,1 Litt forhøyede verdier på noen få stasjoner, THC til 250m og Ba (mg/kg) Ba til 500m. En liten økning siden grunnlagsundersøkelsen i Boringen startet i 2002, og baritt er ikke sluppet ut. Diversitet (H ) 5,6 6,1 Artsrik og uforstyrret fauna, muligens noe organisk berikning. Kristin Variasjon Beskrivelse av feltet THC (mg/kg) 1,6-6,9 Grunnlagsundersøkelse. Lave THC verdier, ingen Ba (mg/kg) forurensning. Lave, men forhøyede Ba verdier ut til 1000m. Diversitet (H ) 5,3 6,1 Artsrik og uforstyrret fauna. Side 4

13 2 INNLEDNING Denne rapporten presenterer resultatene fra den regionale undersøkelsen gjennomført på Haltenbanken i Hensikten med de regionale undersøkelsene er å studere miljøeffekter fra petroleumsaktiviteter over et større område enn de tidligere plattformspesifikke undersøkelsene. Regionale miljøundersøkelser på Haltenbanken ble første gang gjennomført i Rapporten presenterer resultatene fra Haltenbanken regionen, dvs. området fra Njord i sør til Norne i nord, se figur 2.1. Bakerst i hovedrapporten (denne) er installasjonene vist på et kart over regionen med dybdekoter. Kartet er til å brette ut. Regionen innbefatter følgende felt: Felt Norne Heidrun Åsgard Mikkel Kristin Draugen Garn Central Garn Vest Rogn Sør Njord Operatør Statoil Statoil Statoil Statoil Statoil Shell Shell Shell Shell Hydro Rapporteringen er inndelt i tre deler. I sammendragsrapporten er de viktigste resultatene presentert, og i hovedrapporten (denne) blir resultatene kommentert og diskutert. Vedleggsrapporten (DNV - rapport nr ) inneholder: Appendiks A Toktrapport Appendiks B Prøvingsrapport-prøvetaking/biologi Appendiks C Kjemiresultater Appendiks E - Undersøkelsesprogrammet I hovedrapporten (denne) presenteres først resultater fra regionen, basert på 8 regionale stasjoner. Deretter presenteres hvert felt, dvs. de installasjonsspesifikke stasjonene. Disse er valgt ut blant det allerede eksisterende stasjonsnettet, der det finnes, for hver enkelt installasjon. Utvalget av stasjoner er basert på historiske data (se forøvrig Programmet i Appendiks E hvor begrunnelse for valg av stasjoner er gitt). Til slutt er det gitt en samlet vurdering av regionen som helhet. Side 5

14 2.1 Kort beskrivelse av Haltenbankregionen Haltenbanken ligger vest for Helgelandskysten og strekker seg fra 64 til 66 N. Dybdeforholdene varierer fra 240m ved Draugen til nær 400m i de nordligste områdene ved Norne. Området karakteriseres med stort dyp og med sediment som i hovedsak består av silt og leire. Området har vært utsatt for isskuring og bunnen har derfor plogfurer, og det er i enkelte områder på Haltenbanken funnet store forekomster av grus og større steiner. Området ligger i utkanten av et stort korallrev som strekker seg fra Frøybanken og nordøstlig mot Haltenbanken. Figur 2.1. Kart over Haltenbanken. Side 6

15 Fremherskende strømretning Det klassiske bilde av strømmønsteret på Haltenbanken er en antisyklon (med klokken) som dannes rundt Haltenbanken. Strømretningen ved de ulike installasjonene influeres av den Norske kyststrøm og det generelle strømmønsteret ved Haltenbanken, figur 2.2. Strømmen i dette området er hovedsakelig todelt, hvor strømmen i de øvre 100m går i nordøstlig og sørøstlig retning, og hvor vann under 100m går i vestlig nordvestlig retning. Gjennomsnittlig strømhastighet varierer, men er typisk 7-11 cm s -1. Hovedstrømmen i området går i nordøstlig retning. Figur 2.2. Norske kyststrøm Side 7

16 2.2 Norne Generell beskrivelse Norne-feltet i Norskehavet ble satt i produksjon 6. november Statoil påviste Norne med en letebrønn boret i desember En avgrensningsbrønn året etter bekreftet at dette var Statoils største oljefunn på mange år. Nornefeltet befinner seg i en lisens som ble tildelt i 1986 og omfatter blokkene 6608/10 og 6608/11. Avstanden fra feltet til Nordlandskysten er om lag 200 kilometer. Avstanden til Heidrunfeltet er 85 kilometer. Vanndypet på Nornefeltet er 380 meter. Plan for Utbygging og drift for Norne ble godkjent i mars Feltet er utbygd med tre hardbunnsrammer i syd (to for produksjon og en for injeksjon) og to i nord (en produksjon og en injeksjon). Figur 2.3. Produksjonsskipet på Norne Et produksjons- og lagerskip er tilknyttet brønnrammene gjennom fleksible stigerør som fører brønnstrømmen til skipet. Skipet dreier rundt en sylinderformet dreieskive (turret) som er forankret til havbunnen. Stigerør og kontrollkabler er også knyttet til denne. Skipet har prosessanlegg på dekk, og lagertanker for olje. Skytteltankskip kan knytte seg til akterpartiet på produksjonsskipet og laste olje. Fra februar 2001 er det blitt eksportert gass fra Norne. En illustrasjon av produksjonsskipet er vist i figur Tidligere aktivitet i området Leteboring ble foretatt i 1991 og Produksjonsboringen startet opp i juli Grunnlagsundersøkelse ble gjennomført i 1996 (RF, 1996). I tabell 2.1 er det gitt en oversikt over utslipp fra Norne. Side 8

17 Tabell 2.1. Oversikt over utslipp fra Norne fra 1994 til Type utslipp /aktivitet kv Antall brønner boret (E, D) 1 (F) 1(B) 1(D) Utslipp i tonn av : Baritt Borekaks Vannbasert boreslam Esterbasert borevæske Oljebasert borevæske Pseudooljebasert borevæske Olje i produsert vann , , ,3 Sementeringskjemikalier ,5 Kompletteringskjemikalier ,09 Akuttutslipp 0 0 < 1 1,8 1,2 2, ,9 0,05 Bunnrammene E og F ligger nord for Norneskipet mens bunnrammene B, C og D ligger sørvest for Norneskipet. På bunnramme C er det ikke registrert utslipp av borekaks eller boreslam i den siste 3-årsperioden. I 1. kvartal 2003 ble det boret med oljebasert boreslam i en brønn på bunnramme D. Oljeholdig kaks ble fraktet til land for behandling/deponering. De operasjonelle utslippene ved bunnrammene er knyttet til boring med vannbasert boreslam samt utslipp fra sementering og komplettering. Det store akuttutslippet av olje i 2001 var knyttet til 3 utslipp av hydraulikkolje, smøreolje og råolje fra Norneskipet. 2.3 Åsgard Generell beskrivelse Åsgard ligger på Haltenbanken i Norskehavet, om lag 200 kilometer fra kysten av Trøndelag og 50 kilometer sør for Heidrunfeltet. Utbyggingen av Åsgard består av fire deler: utbyggingen av Åsgard-feltet i Norskehavet gassrørledningen Åsgard transport, fra Åsgard til gassanlegget på Kårstø i Rogaland Kårstø utbyggingsprosjekt (KUP) gassrørledningen Europipe II, fra Kårstø til Dornum i Nord-Tyskland Samlet sett er Åsgard en av gigantutbyggingene på den norske kontinentalsokkelen, på linje med Ekofisk og Troll. Åsgardfeltet bygges ut med i alt 52 brønner fordelt på 16 rammer på havbunnen. Figur 2.4. Åsgardfeltet Side 9

18 Fra bunnrammene går produksjonsrør til et produksjonsskip (Åsgard A) for olje og en flytende plattform for produksjon av gass (Åsgard B) og et lagerskip (Åsgard C). Produksjonsskipet Åsgard A var på plass 8. februar 1999 og kunne starte oljeproduksjonen samme år i mai. Gassproduksjonen startet opp 1. oktober Åsgard består av gassforekomsten Midgard og feltene Smørbukk og Smørbukk Sør med både olje og gass. De tre forekomstene er spredd over et område som er ca 60 km langt og 20 km bredt, men er bygget ut som en samlet enhet. Havdypet i området er m. Med Åsgard-utbyggingen ble Haltenbanken knyttet til transportsystemene for gass i Nordsjøen. Dermed ble den lenge planlagte rørledningsforbindelsen mellom Norskehavet og Nordsjøen realisert. Den økende etterspørselen etter norsk gass på Kontinentet har gjort dette mulig. Åsgard-gassen blir transportert i en rørledning til Kårstø i Nord-Rogaland og videre til kundene på Kontinentet gjennom rørledningen Europipe II. Oljen som produseres fra produksjonsskipet blir fraktet fra feltet med skytteltankere Tidligere aktivitet i området Leteboring har blitt gjennomført over en lengre periode i området. Brønnene har blitt boret med vannbasert borevæske. Det er utført miljøundersøkelser på Åsgardfeltet i 1996, 1997, 1999 og En oversikt over utslipp fra Åsgard er gitt i tabell 2.2. Tabell 2.2. Oversikt over utslipp fra Åsgard fra 1994 til Type utslipp /aktivitet Antall brønner boret * 9 ** 1 (M) Utslipp i tonn av : Baritt Borekaks Vanbasert boreslam Olje i produsert /0 0/0 0,1/1 3,1 7 5,5 vann/oljefor. vann Sementeringskjemikalier 2 1,6 3 Kompletteringskjemikalier 866 4,2 80 Akuttutslipp 0 < 1 < 1 9,4 11,4 1,7 1,5 2,3 37,7 * : Bunnrammene E, J, H, M, N og X **: Bunnrammene H, M, N, P, S, og Z. Siden 2000 har det ikke vært boreaktivitet på bunnramme F, G, I, K, L, R og Y. Størst aktivitet har det vært rundt bunnramme H, M og N i Smørbukkområdet og bunnramme X i Midgardområdet. De operasjonelle utslippene ved bunnrammene er ellers knyttet til boring med vannbasert boreslam samt utslipp fra sementering og komplettering. Ved bruk av oljebasert slam har dette blitt injisert eller tatt til land. Det har forekommet mindre akuttutslipp av oljebasert slam i de siste årene, men det store akuttutslippet i 2002 er knyttet til et utslipp av råolje fra produksjonskipet. Side 10

19 2.4 Heidrun Generell beskrivelse Heidrunfeltet i Norskehavet har produsert olje og gass siden oktober Dette feltet utenfor Midt-Norge er utbygd med en flytende strekkstagplattform i betong. Heidrun ble påvist av Conoco i Dette selskapet var operatør i lete- og utbyggingsfasen, mens Statoil overtok som operatør for driften. Plattformen er en flytende betongplattform, som er forankret med 16 strekkstag. Oljen eksporteres direkte via 2 lastebøyer (STL) til skip som går i skytteltrafikk mellomfeltet og Mongstadterminalen. Herfra transporteres den videre til kunder i markedet. Gass fra Heidrun er råstoff for Statoils metanolfabrikk på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Feltet var fra høsten 2000 knyttet til det kontinentale gassmarkedet gjennom en forbindelse til Åsgard Transport. Oljeproduksjonen fra Heidrun Nordflanken i Norskehavet startet den 15. august Heidrun Nordflanken er bygd ut som en satellitt til Heidrunfeltet. Nordflanken ligger 4,5 kilometer nordøst for hovedfeltet og er bygd ut med tre havbunnsinstallasjoner og 11 produksjons- og injeksjonsbrønner. Brønnstrømmen går i rørledning til plattformen. Ved utgangen av 2000 var 3 produksjonsbrønner aktive på bunnramme D på Heidrun Nordflanken. Fra 2001 er Heidrun knyttet til rørledningen Åsgard transport som forbinder feltene på Haltenbanken med Kårstø-terminalen i Nord- Rogaland. Bunndypet varierer fra ca. 320 til 370m. Heidrunplattformen er vist i figur 2.5. Figur Heidrun plattformen Tidligere aktivitet i området I løpet av 1993 og 1994 ble det totalt boret åtte produksjonsbrønner. Det har vært benyttet både vann-, eter- og esterbaserte borevæsker. Oljebasert borevæske har ikke vært brukt. Grunnlagsundersøkelsen ble gjennomført i 1988 (NIVA, 1989). En supplerende grunnlagsundersøkelse på seks stasjoner ble gjennomført i 1992, like før igangsettingen av boreaktiviteten (NIVA, 1993), og en ny miljøundersøkelse ble gjennomført i 1993 (NIVA, 1994). Imidlertid avvek resultatene fra disse studiene betydelig fra grunnlagsundersøkelsen, og en ny undersøkelse som ble gjennomført i 1995 (DNV, 1995). Resultatene fra 1995 undersøkelsen samstemmer med grunnlagsundersøkelsen. Side 11

20 Heidrun var også inkludert i de regionale undersøkelsene i 1997 (DNV 1998) og 2000 (DNV 2001). En oversikt over utslipp fra Heidrun er gitt i tabell 2.3. Tabell 2.3. Oversikt over utslipp fra Heidrun fra 1994 til Type utslipp /aktivitet Antall brønner boret (D, E) 3 (D,E) 5 (D,E,F, TLP) Utslipp i tonn av : Baritt 7688 *) Borekaks *) Vannbasert borevæske Oljebasert borevæske Esterbasert borevæske **) Pseudooljebasert borevæske Olje i produsert 0 < /23 49/50 75/76 73, vann/oljefor. vann Sementeringskjemikalier Kompletteringskjemikalier Akuttutslipp < 1 < 1 1,2 1 0,7 9,5 0,3 1,5 0,8 *) I 1994 /1995 var Conoco operatør. Utslipp er her fra SFT rapporter. **) Det ble benyttet både ester og eter i de første brønnene på Heidrun I årene siden siste overvåking har det vært boreaktivitet både ved TLPen og ved de 3 bunnrammene D, E og F. De operasjonelle utslippene ved bunnrammene er knyttet til boring med vannbasert boreslam samt utslipp fra sementering og komplettering. Akuttutslippene har mest vært knyttet til uhell ved produksjonen på TLP. 2.5 Draugen Generell beskrivelse Draugenfeltet ligger i Blokk 6407/9 på Haltenbanken. Vanndypet varierer fra 240 til 290 meter. Blokken ble tildelt som produksjonstillatelse 093 i 8. konsesjonsrunde i 1984, vedtatt utbygd i 1988 og satt i produksjon i oktober Driftsorganisasjon ligger i Kristiansund hvor også helikopteroperasjoner og forsyningsbase for feltet er lokalisert. Feltet er bygd ut med en bunnfast betonginnretning (monosokkel) med integrert dekk. Plattformen står på 251 meters dyp. Eksport av oljen skjer med skytteltankere via bøyelasting på feltet. Figur 2.6. Draugenplattformen Side 12

21 Reservene i feltet består hovedsakelig av olje og den assosierte gassen har frem til høsten 2000 blitt reinjisert som trykkstøtte. Gasseksporten startet opp høsten 2000 gjennom rørledning med tilknytning Åsgard Transportrørledning til Kårstø. Draugen har seks produserende plattformbrønner, 6 satellittbrønner, én gassinjeksjonsbrønn og fem vann-injeksjonsbrønner. I forbindelse med boringen har det kun vært begrensede utslipp. Den siste plattformbrønnen ble boret i Boreaktivitet etter dette har vært på Garn Vest og Rogn Sør (undervannsbrønner) Tidligere aktivitet i området En grunnlagsundersøkelse ble gjennomført i 1992 (IKU, 1992) og en overvåkingsundersøkelse i 1994 (RF 1995). Draugen var også inkludert i det regionale overvåkingsprogrammet i 1997 og Hele feltet er utbygd med bruk av vannbasert borevæske (salt og polymer). En oversikt over utslippene er gitt i tabell 2.4. Tabell 2.4. Oversikt over utslipp fra Draugen fra 1994 til Type utslipp /aktivitet * Antall brønner boret Utslipp i tonn av : Baritt ,4 589, ,0 0,0 384,2 Vannbasert borekaks 3386,2 3559, ,9 80,2 250,0 Vannbasert borevæske ,6 Sementkjemikalier 131,8 455,4 45, ,6 0 2,5 49,4 0,0 Kompletteringskjemikalier 29,8 2441,7 229, , ,3 0,0 Olje i vann (alle typer) 0,13 5,94 7,0 2,14 2,0 8,1 8,1 7,6 7,4 24,0 Akuttutslipp oljer + OBM, 12,1 4,8 4,7 0,76 0,5 6,2 0,2 0,4 1,9 1,0 650,0 m3 * : Estimerte verdier 2.6 Garn Vest Generell beskrivelse Garn Vest, som er et eget avgrenset oljeområde i Draugenfeltet, ble bygd ut og satt i produksjon i Garn Vest består av en undervannsinstallasjon/bunnramme med to produksjonsbrønner der oljen føres i en fleksibel rørledning for prosessering på Draugenplattformen. Garn Vest vil forlenge produksjonsplatået for Draugenfeltet Tidligere aktivitet i området Det ble i 2001 boret 2 brønner fra flyttbar rigg som siden er tilknyttet Draugen-plattformen via en bunnramme. Brønnene ble boret med en kombinasjon av vannbasert og oljebasert borevæske der toppseksjoner og reservoarseksjonene ble boret med vannbasert borevæske. Se Draugenfeltet for utslippshistorikk. Side 13

Grunnlagsundersøkelser 2010: Pi, Bream, Yme Gamma, Yme Beta, Jordbær og Visund Sør RAPPORT FOR

Grunnlagsundersøkelser 2010: Pi, Bream, Yme Gamma, Yme Beta, Jordbær og Visund Sør RAPPORT FOR Grunnlagsundersøkelser 2010: Pi, Bream, Yme Gamma, Yme Beta, Jordbær og Visund Sør RAPPORT FOR TALISMAN, BG OG STATOIL Rapport nr. 2011-0340/DNV Reg nr: 11ZJA76-9 Rev 01, 2008-03-14 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV HOVEDRAPPORT

REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV HOVEDRAPPORT REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV 1999 HOVEDRAPPORT 9296 Tromsø Telefon: 77 75 3 Telefax: 77 75 3 1 Rapporttittel /Report title REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV 1999 Forfatter(e) / Author(s) Akvaplan-niva

Detaljer

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VALDEMARSVIK KOMMUN HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VANN I VALDEMARSVIKEN RAPPORT NR. 23-1121 REVISJON NR. 1 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 23-12-5 CONNO651748

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1569

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1569 Forenklet resipientundersøkelse utenfor avløpet til Franzefoss Gjenvinning AS og Eide fyllplass i Fjell kommune 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1569 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Forenklet

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 34 2014 MOM C-undersøkelse fra lokalitet Store Teistholmen i Sandnes kommune, 2014 Torben Lode Trond Einar Isaksen Foto: Bjarte

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur...

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur... Sygna Konsekvensutredning Statfjord C Vedlegg til Plan for Utbygging og drift Statfjord nordflanken Statfjord Nord Sygna Produksjonsbunnramme N HK GT 980390 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon...

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Grunnlagsrapport til utredning av konsekvenser av ytre påvirkning, helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet SFT rapport TA 2366/2008

Detaljer

Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin

Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E Utvikling av Dagny og Eirin Del 2 Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2012 Side 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 2

Detaljer

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003 Innhold 1 Status... 6 1.1 Feltstatus... 6 1.2 Status forbruk og produksjon... 7 1.3 Status på nullutslippsarbeidet... 9 1.4 Kommentarer fra SFT til årsrapport 2005... 11 2 Utslipp fra boring... 12 2.1

Detaljer

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter Plan for utbygging og drift Troll Prosjekter Troll Unit (PL 054/PL 085) Troll Vest Oljeprovins Troll Øst 60 45 Troll Vest Gassprovins 3 40 Del 2 Konsekvensutredning Utarbeidet av StatoilHydro Mai 2008

Detaljer

Melkøya, Hammerfest. Foto: Guttorm Christensen, Apn

Melkøya, Hammerfest. Foto: Guttorm Christensen, Apn bunndyr og fisk gjenana 2008 RAPPORT L.NR.5756-2009 StatoilHydros miljøovervåkingsprogram for Snøhvit Overvåking av vann- og sedimentkjemi, vannvegetasjon, bunndyr og fisk gjenanalyser 2008 Melkøya, Hammerfest.

Detaljer

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE Innhold 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING... 4 2.1 LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING... 4 2.2 KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.3 FORHOLDET

Detaljer

Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160

Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160 Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 1 av 121 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 2 av 121

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

PL435 Zidane. Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Konsekvensutredning

PL435 Zidane. Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Konsekvensutredning PL435 Zidane Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Innhold Sammendrag 1 1 Innledning 4 1.1 Formålet med konsekvensutredningen 5 1.2 Lovverkets krav til konsekvensutredning 5 1.2.1 Krav i internasjonalt

Detaljer

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet Regional Konsekvensutredning for Norskehavet; Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet 3 8 13 18 70 70 37 0 09 41 17 18 19 20 43 42 13 16 37 1 12 13 14 46 48 44

Detaljer

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Desember 2002 Innhold: Sameksistens mellom fiskeri, havbruk,

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO SAMMENDRAG Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag av SFT og representerer en statistisk vurdering av usikkerheten til kjemiske analyser

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER Doc. no: Rev No. Dato Beskrivelse 0 April 2015 Endelig versjon A Mars 2015 For revisjon Eier av dette document er:

Detaljer

Havromsteknologi. Olje- og gassutvinning til havs

Havromsteknologi. Olje- og gassutvinning til havs Illustrasjon: Statoil Forfattere: Jonas Odland, Torgeir Moan, Carl Martin Larsen Olje- og gassutvinning til havs Havromsteknologi Innhold Innledning...2 Hvordan ble olje og gass dannet?...4 Hvordan finner

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet 20051785-65 25. september 2009 Prosjekt Prosjekt: Overvåking av forurensning ved

Detaljer

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning PL025 Utvikling av Gudrun og Sigrun Forslag til program for konsekvensutredning Oktober 2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...5 2 INNLEDNING...6 2.1 Formål med forslag til program for konsekvensutredning...

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2006 HYDRO Oseberg Sør Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 7 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

RKU-Nordsjøen. Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

RKU-Nordsjøen. Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Desember 2006 Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Sammenstillingsrapport Desember

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2024-03-01 Side 1 av 117 Tittel: Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Dokumentnr.: Kontrakt:

Detaljer

Plan for Utbygging og Drift av Bream - Del 2 Konsekvensutredning. October 2014 PL406 PL407

Plan for Utbygging og Drift av Bream - Del 2 Konsekvensutredning. October 2014 PL406 PL407 Plan for Utbygging og Drift av Bream - Del 2 Konsekvensutredning October 2014 PL406 PL407 Bream area development 03 14.10.14 Issue for public consultation KTV / MIA CHC NB 02 10.10.14 Final issued for

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer

Utvinningstillatelsene 040, 043 og 043BS. Plan for utbygging, anlegg og drift av Hild. Del 2 Konsekvensutredning

Utvinningstillatelsene 040, 043 og 043BS. Plan for utbygging, anlegg og drift av Hild. Del 2 Konsekvensutredning Utvinningstillatelsene 040, 043 og 043BS Plan for utbygging, anlegg og drift av Hild Del 2 Konsekvensutredning Desember 2011 DM# 958449 DM# 958449 Side 2 av 118 December 2011 FORORD Rettighetshaverne i

Detaljer