MILJØUNDERSØKELSE 2000 HALTENBANKEN REGION VI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØUNDERSØKELSE 2000 HALTENBANKEN REGION VI"

Transkript

1 2000 HALTENBANKEN REGION VI STATOIL/NORSK HYDRO/SHELL HOVEDRAPPORT RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

2 Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: Godkjent av: Organisasjonsenhet: Miljørådgivning Christian L. S. Rafn Avdelingsleder Oppdragsgiver: Haltenbanken Region VI Oppdragsgiver ref.: Karl Henrik Bryne DET NORSKE VERITAS REGION NORGE AS Miljørådgivning Veritasveien 1, 1322 HØVIK, Norge Tel: Fax: Org. No: NO MVA Sammendrag: Hovedrapporten inneholder resultater fra den regionale miljøundersøkelsen på Haltenbanken, Region VI Totalt inngår 7 felt og 10 regionale stasjoner i undersøkelsen. Sediment er samlet inn fra 128 stasjoner fordelt på følgende felt: Norne, Åsgard, Heidrun, Heidrun Nordflanken, Draugen, Garn West, Njord samt regionale stasjoner. De viktigste undersøkelsesparametrene har vært: Makrofauna Kornstørrelsefordeling/organisk innhold THC/NPD/PAH/dekaliner Metaller Rapporten består av tre deler; Hovedrapport, Sammendragsrapport (norsk og engelsk versjon) og Vedleggsrapport. Rapport nr.: Emnegruppe: Marin overvåking Indekseringstermer Rapporttittel: Miljøundersøkelse 2000, Region VI Miljøovervåking Haltenbanken Sedimenter Bløtbunnsfauna Hydrokarboner Utført av: Siri Bakke, Nina Gjøs, Tor Jensen, Frøydis Oreld, Thomas Møskeland, Sam-Arne Nøland, Liv Guri Faksness, Tone Øfsti, Verifisert av: Egil Dragsund Ingen distribusjon uten tillatelse fra oppdragsgiver eller ansvarlig organisasjonsenhet, dvs. fri distribusjon innen DNV etter 3 år Strengt konfidensiell Dato for denne revisjon: Rev. nr.: Antall sider: Fri distribusjon Hovedkontor: Veritasvn. 1, N-1322 HØVIK, Norge

3 Innholdsfortegnelse Side 1 SAMMENDRAG INNLEDNING Kort beskrivelse av Haltenbanken regionen Fremherskende strømretning Norne Generell beskrivelse Tidligere aktiviteter i området Åsgard Generell beskrivelse Tidligere aktiviteter i området Heidrun Generell beskrivelse Tidligere aktiviteter i området Heidrun Nordflanken Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Draugen Generell beskrivelse Tidligere aktivitet i området Garn West Njord Generell beskrivelse 19 Tidligere aktivitet i området 20 3 MATERIALE OG METODER Feltarbeid Prøvetakingsstrategi Prøvetaking/-utstyr Kvalitetssikring av prøvetakingen Gjennomføringen av toktet Kjemiske analyser og fysisk karakterisering av sedimentene Sedimentkarakterisering Kjemiske analyser Grense for forurensning (LSC) Kvalitetssikring Bløtbunnssamfunn Biologiske analyser - en introduksjon Sortering og artsbestemmelse Analyser Kvalitetskontroll 35 Side i

4 3.4 Avvik fra SFTs retningslinjer 99: Regionale stasjoner Sediment karakteristikk Kjemiske analyser Grense for forurensning (LSC) Biologiske analyser Faunasammensetning Diversitet og jevnhet Likhetsanalyser Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Kjemi Biologi Norne Sediment karakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Faunasammensetning Diversitet og jevnhet Likhetsanalyser Norne sett i sammenheng med regionen Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Kjemi Biologi Diskusjon om bruk av programpakkene PRIMER og CANOCO Sammendrag av Pierre Legendre og Elaine Hoopers rapport Diskusjon av resultatene Åsgard Sediment karakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Faunasammensetning Diversitet og jevnhet Likhetsanalyser Åsgard sett i sammenheng med regionen Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Kjemi Biologi Heidrun Sediment karakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser 135 Side ii

5 Faunasammensetning Diversitet og jevnhet Likhetsanalyser Heidrun sett i sammenheng med regionen Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Kjemi Biologi Heidrun Nordflanken Sediment karakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Faunasammensetning Diversitet og jevnhet Likhetsanalyser Heidrun Nordflanken sett i sammenheng med regionen Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Kjemi Biologi Draugen Sediment karakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Faunasammensetning Diversitet og jevnhet Likhetsanalyser Draugen sett i sammenheng med regionen Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Kjemi Biologi Garn West Sediment karakteristikk Kjemiske analyser Biologiske analyser Faunasammensetning Diversitet og jevnhet Likhetsanalyser Garn West sett i sammenheng med regionen Konklusjoner Kjemi Biologi Njord Sedimentkarakterisering Kjemiske analyser 205 Side iii

6 4.8.3 Biologiske analyser Faunasammensetning Diversitet og jevnhet Likhetsanalyser Njord sett i sammenheng med regionen Sammenligning med tidligere år Konklusjoner Kjemi Biologi SAMLET VURDERING OG KONKLUSJONER Kjemiske analyser Kornstørrelsesfordeling Totalt organisk materiale (TOM) Hydrokarboner Estere Etere Barium Metaller Grense for forurensning - LSC Areal kontaminert Biologi Konklusjon Region VI ANBEFALINGER REFERANSER Side iv

7 FORORD Miljøundersøkelsen på Region VI i 2000 er utført i fellesskap av Det Norske Veritas og SINTEF Kjemi. Rapporten beskriver resultatene fra kjemiske/fysiske analyser og biologiske bløtbunnsanalyser av sjøbunnssedimenter fra regionen. Medarbeidere Feltarbeid: Tor Jensen (DNV, toktleder) Sam-Arne Nøland (DNV, skiftleder) Thomas Møskeland (DNV) Erik Bjørnbom (DNV) Tormod Hansen (DNV) Liv Guri Faksness (SINTEF) Knut Ødegård (SINTEF) Organiske analyser og totalt organisk materiale: Opparbeiding av sedimentene og THC/olefin/eter/ester/TOM analyser: Frøydis Oreld, Tone Øfsti Lillian Valan, Oddveig M. Bakken, Kjersti Almås NPD/PAH/dekalin/DFE 622 analyser: Metallanalyser: Kornstørrelsefordeling: Biologiske analyser: Utarbeidelse av rapporten: Prosjektleder: Verifikatør: Hilde Drangsholt Lillian Valan, Oddveig M. Bakken, Kjersti Almås Øivind Kvalvåg, Knut Ødegård Oddveig M. Bakken, Liv-Guri Faksness, Inger D. Saanum, Lindesnes Biolab (børstemark,varia) Øystein Stokland, Sintef (børstemark, varia) Thomas Møskeland (krepsdyr) Sam-Arne Nøland (pigghuder) Per-Bie Wikander, Mollusca (bløtdyr) Tormod Hansen (børstemark, varia) Siri M. Bakke (børstemark, varia) Siri M. Bakke (bløtbunn) Tor Jensen (hovedrapportering) Sam-Arne Nøland Thomas Møskeland Liv-Guri Faksness (kornstørrelse) Nina Gjøs (kjemi) Frøydis Oreld (kjemi) Tone Øfsti (kjemi) Sam-Arne Nøland (DNV) Tor Jensen/Egil Dragsund Side 5

8 De fleste kjemiske analysene er utført ved SINTEF Kjemi, avd Miljøteknologi og analyse. Hydrokarbonanalysene på Draugen og Garn West og bestemmelse av kornstørrelsefordeling er utført ved SINTEF Kjemi, avd Miljø. Laboratoriene - SINTEF Kjemi, avd Miljøteknologi og analyse og avd Miljø - er begge akkreditert av Norsk Akkreditering for å utføre kjemiske analyser under akkrediteringsnummer P032 og P091. Akkrediteringen er i henhold til NS-EN og ISO/IEC Guide 25. NORSK AKKREDITERING Nr. P 032 Akkrediteringen omfatter metoder for bestemmelse av totalmengde hydrokarboner (THC), naftalener og fenantrener (NP), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), metaller og totalt organisk materiale (TOM) i sedimenter. Bestemmelse av kornstørrelsefordeling inngår også i akkrediteringen. De biologiske analysene er utført ved DNVs Bioloboratorium, avd. for miljørådgivning. Biolaboratoriet er akkreditert av Norsk Akkreditering for å utføre prøvetaking av marine sedimenter og analyser av bløtbunnssamfunn under akkreditering nr. P083. P083 Side 6

9 1 SAMMENDRAG Denne rapporten presenterer resultatene fra miljøundersøkelsen i Region VI, Haltenbanken, Undersøkelsen er utført av Det Norske Veritas i samarbeid med SINTEF-Kjemi på vegne av Statoil, Shell og Norsk Hydro. Det er utarbeidet en separat sammendragsrapport på norsk og engelsk (DNV, 2001, rapport nr og ). Rapporten presenterer resultater fra regionale stasjoner på Haltenbanken og på følgende installasjoner; Norne, Heidrun, Heidrun Nord, Åsgard, Draugen, Garn West og Njord. Feltarbeidet ble gjennomført fra 22. mai til 13. juni 2000 fra fartøyet M/V Geograph (2-8. juni ble feltarbeidet i Finnmark (Region IX) gjennomført). Totalt ble det samlet inn sedimenter fra 126 stasjoner. Ti av stasjonene representerer regionale stasjoner. Alt feltarbeid ble gjennomført uten problemer. Følgende parameter er undersøkt: Kornstørrelsefordeling - Fordeling av silt og leire (< 63µm) og sand (>63µm) - Kumulativ vekt% fordeling fra µm - Median partikkel diameter (Md), standard avvik (SD), skjevhet (Sk) og kurtosis (K) Totalt organisk materiale - % TOM i sedimentet Hydrokarboner - THC, sum C12-C35 olefiner inkludert - NPD, naftalener, fenantrener og dibenzotiofener sum og enkeltforbindelser - PAH, 16 EPA forbindelser sum og enkeltforbindelser - Dekaliner, sum av C5-C8 alkyldekaliner - Olefiner, forbindelser i området C14H28 til C16H32 Estere - Petrofree Etere - Aquamul B II Tilsetningsstoff Metaller Bløtbunnsfauna - DFE Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn, Al og Li oppslutning med salpetersyre og med flussyre /kongevann/ borsyre - Antall arter og individer, diversitet, artssammensetning, multivariate analyser. Miljøundersøkelsen 2000 på Region VI viser: Sedimentene på Region VI er dominert av silt og leire (pelitt), fra 26 % til 98 %. Åsgard L, Åsgard Y, Draugen og Garn West inneholder et mer sandig sediment enn de øvrige feltene. Innholdet av totalt organisk materiale i sedimentene er relativt høyt, fra 2,0 % til 8,2 %. De kjemiske resultatene er med noen unntak i overensstemmelse med boringen på feltet. De regionale stasjonene og referansestasjonene er fremdeles ikke påvirket av borekjemikalier - ingen forurensning eller forhøyde konsentrasjoner er funnet i disse sedimentene. Side 7

10 Relativt høye THC nivåer er funnet på Norne, Åsgard L og S og Njord. På Åsgard og Njord har konsentrasjonene økt siden tidligere undersøkelser, mens THC nivåene på Norne SW er som i På disse feltene er forhøyde THC konsentrasjoner funnet ut til m. På Heidrun og Draugen er THC konsentrasjonene lavere, og forhøyde verdier er bare funnet på noen stasjoner ut til 500m. Garn West, Åsgard Y og Heidrun Nord er ikke forurenset av hydrokarboner. Når dekaliner finnes i sedimentene, indikerer dette at det også finnes boreslamsolje. På Heidrun er basevæske fra pseudo-oljebasert boreslam (olefiner) bare funnet på en stasjon. Basevæske fra esterbasert boreslam (Petrofree) er ikke funnet. Lave konsentrasjoner av basevæsken fra eterbasert boreslam (Aquamul B II) er funnet i sedimentene, og mengdene har avtatt siden Spredning av borekaks og slam illustreres av barium resultatene. Forhøyde Ba verdier er funnet ut til 2000m på alle feltene. Nivåene er høyere eller tilsvarende som i Konsentrasjonen av tungmetaller er lav. Forhøyde verdier av Cu, Pb eller Zn er bare funnet på tre stasjoner. Forurensning av Cd og Hg er ikke funnet. Generelt kan en si at Haltenbanken er lite forurenset og at faunaen er sunn. Dyp, kornstørrelse og diversitet følger hverandre. I områder med stort dyp er det fint sediment og de laveste diversitetene, i de grunne områdene er det motsatt, med grovere sediment og høyere diversitet. I tabellene på denne og de neste sidene vises variasjonen av de ulike parametrene for hvert felt. Regionale stasjoner Variasjon Beskrivelse av feltet Dyp (m) THC Ba (mg/kg) (mg/kg) Ant. arter pr. stasjon Ant. individer pr. stasjon 1,2 5, Diversitet (H ) 4,4-6,2 Samme som over Konsentrasjonen av hydrokarboner, barium og metaller er lav, og ingen forhøyde verdier er funnet. Den store spredningen skyldes hovedsakelig forskjellene i dyp og kornstørrelse i regionen. Norne Variasjon Beskrivelse av feltet Dyp (m) THC Ba (mg/kg) (mg/kg) 3, Ant. arter pr. stasjon Ant. individer pr. stasjon Diversitet (H ) 3,7-5,3 Forhøyde THC verdier ut til 1000m (SW) og 1500m (NW). Forhøyde Ba verdier ut til 2000m. På SW er THC verdiene som i 1997, mens Ba verdiene har økt. Forhøyde THC nivåer kan skyldes akuttutslipp av oljeholdig boreslam. Side 8

11 Åsgard Variasjon Beskrivelse av feltet Dyp (m) THC (mg/kg) 2, Forhøyde THC verdier ut til 1000m på L og S bunnrammene, mens Ba (mg/kg) Y bunnrammen ikke er forurenset. Forhøyde Ba verdier ut til 2000m på L, S og Y. THC og Ba verdiene på L og S har økt siden 1997 og Forhøyde THC nivåer kan skyldes problemer med reinjeksjon som har forårsaket akuttutslipp. Ant. arter pr. stasjon Ant. individer pr. stasjon Diversitet (H ) 4,9-6,1 Heidrun Variasjon Beskrivelse av feltet Dyp (m) THC Ba (mg/kg) (mg/kg) 1,4 38, Ant. arter pr. stasjon Ant. individer pr. stasjon Diversitet (H ) 4,6-5,7 Forhøyde THC verdier ut til 550m, samme nivåer som i Olefiner er funnet på en stasjon. Estere er ikke funnet, en nedgang siden Etere fra Aquamul B II er funnet på de fleste stasjonene, men verdiene har avtatt siden Forhøyde Ba verdier ut til 2000m, nivåer som i Heidrun Nord Variasjon Beskrivelse av feltet Dyp (m) THC (mg/kg) 3,6 7,6 Lave THC verdier, ingen forurensning. Forhøyde Ba verdier ut til Ba (mg/kg) m. Nye stasjoner i forhold til Ant. arter pr. stasjon Ant. individer pr. stasjon Diversitet (H ) 5,0-5,9 Draugen Variasjon Beskrivelse av feltet Dyp (m) THC Ba (mg/kg) (mg/kg) 2,7 20, Ant. arter pr. stasjon Ant. individer pr. stasjon Diversitet (H ) 4,7-5,9 Forhøyde THC verdier bare på en 500m stasjon. Forhøyde Ba verdier ut til 2000m, bare en stasjon har høyere verdi enn i Mindre utslipp av baritt enn på de andre feltene. Garn West Variasjon Beskrivelse av feltet Side 9

12 Dyp (m) THC (mg/kg) 2,0-3,7 Ba (mg/kg) Ant. arter pr. stasjon Ant. individer pr. stasjon Diversitet (H ) 5,3-5,9 Grunnlagsundersøkelse. Lave THC verdier, ingen forurensning. Forhøyde Ba verdier på alle stasjoner, men lavere verdier enn på de eldre feltene.kan skyldes boreaktivitetene på Draugen. Njord Variasjon Beskrivelse av feltet Dyp (m) THC Ba (mg/kg) (mg/kg) 3, Ant. arter pr. stasjon Ant. individer pr. stasjon Diversitet (H ) 3,4-5,9 Forhøyde THC verdier ut til 2000m, av typen boreslamsolje og ikke råolje. Høye verdier ved 250m og 500m, lave ved 1000m og 2000m. Forhøyde Ba verdier ut til 2000m. God korrelasjon mellom THC og Ba resultatene. Ingen utslipp av oljeholdig borevæske siden INNLEDNING Denne rapporten presenterer resultatene fra den regionale undersøkelsen gjennomført på Haltenbanken i Hensikten med de regionale undersøkelsene er å studere miljøeffekter fra petroleumsaktviteter over et større område enn de tidligere plattformspesifikke undersøkelsene. Regionale miljøundersøkelser på Haltenbanken ble første gang gjennomført i Rapporten presenterer resultatene fra Haltenbanken regionen, dvs. området fra Njord i sør til Norne i nord, figur 2.1. I Appendiks C i Vedleggsrapporten (DNV, 2001, rapport nr ) er installasjonene vist på et kart over regionen med dybdekoter. Kartet er til å brette ut. Regionen innbefatter følgende felt: Felt Operatør Norne Statoil Heidrun Nordflanken Statoil Heidrun Statoil Åsgard Statoil Draugen Shell Garn West Shell Njord Norsk Hydro Rapporteringen er inndelt i tre deler. I sammendragsrapporten er de viktigste resultatene presentert, og i hovedrapporten blir resultatene kommentert og diskutert. Side 10

13 Vedleggsrapporten (DNV, 2001, rapport nr ) inneholder: Appendiks A Tokrapport Appendiks B Prøvingsrapport, rapport Pierre Legendre, statistiske metoder Appendiks C Stasjonskart Appendiks D Kjemiresultater Appendiks E - Undersøkelsesprogrammet I hovedrapporten (denne rapporten) presenteres først resultater fra regionen, basert på 10 regionale stasjoner. Deretter presenteres hvert felt, dvs. de installasjonsspesifikke stasjonene. Disse er valgt ut blant det allerede eksisterende stasjonsnettet, der det finnes, for hver enkelt installasjon. Utvalget av stasjoner er basert på historiske data (se forøvrig Programmet (Appendiks E) hvor begrunnelse for valg av stasjoner er gitt). Til slutt er det gitt en samlet vurdering av regionen som helhet. 2.1 Kort beskrivelse av Haltenbanken regionen Haltenbanken ligger vest for Helgelandskysten og strekkes seg fra 64 til 66 N. Dybdeforholdene varierer fra 240 m ved Draugen til nær 400 m i de nordligste områdene ved Norne. Området karakteriseres med stort dyp og med sediment som i hovedsak består av silt og leire. Området har vært utsatt for isskuring og bunnen har derfor plogfurer, og det er i enkelte områder på Haltenbanken funnet store forekomster av grus og større steiner. Området ligger i utkanten av et stort korallrev som strekker seg fra Frøybanken og nordøstlig mot Haltenbanken % Norne 65 Åsgard % Heidrun Nord Heidrun % % Haltenbanken % Garn West Njord % % Draugen % Trondheim Figur 2.1. Kart over Haltenbanken. Side 11

14 2.1.1 Fremherskende strømretning Det klassiske bilde av strømmønsteret på Haltenbanken er en antisyklon (med klokken) som dannes rundt Haltenbanken. Strømretningen ved de ulike installasjonene influeres av den Norske kyststrøm og det generelle strømmønsteret ved Haltenbanken, figur 2.2. Strømmen i dette området er hovedsakelig to delt, hvor strømmen i de øvre 100 m går i nordøstlig og sørøstlig retning, og hvor vann under 100 m går i vestlig nordvestlig retning. Gjennomsnittlig strømhastighet varierer, men er typisk 7-11 cm s -1. Hovedstrømmen i området går i nordøstlig retning. Figur 2.2. Norske kyststrøm 2.2 Norne Generell beskrivelse Norne-feltet i Norskehavet ble satt i produksjon 6. november Statoil påviste Norne med en letebrønn boret i desember En avgrensningsbrønn året etter bekreftet at dette var Statoils største oljefunn på mange år. Side 12

15 Norne-feltet befinner seg i en lisens som ble tildelt i 1986 og omfatter blokkene 6608/10 og 6608/11. Avstanden fra feltet til Nordlandskysten er om lag 200 kilometer. Avstanden til Heidrun-feltet er 85 kilometer. Vanndypet på Nornefeltet er 380 meter. Plan for Utbygging og drift for Norne ble godkjent i mars Feltet er utbygd med tre hardbunnsrammer i syd (to for produksjon og en for injeksjon) og to i nord (en produksjon og en injeksjon). Figur 2.3. Produksjonsskipet på Norne Et produksjons- og lagerskip er tilknyttet brønnrammene gjennom fleksible stigerør som fører brønnstrømmen til skipet. Skipet dreier rundt en sylinderformet dreieskive (turret) som er forankret til havbunnen. Stigerør og kontrollkabler er også knyttet til denne. Skipet har prosessanlegg på dekk, og lagertanker for olje. Skytteltankskip kan knytte seg til akterpartiet på produksjonsskipet og laste olje. Ved utgangen av 2000 var det 12 aktive produksjonsbrønner, 2 brønner for gassinjeksjon og 5 brønner for vanninjeksjon på Nornefeltet. En illustrasjon av produksjonsskipet er vist i figur Tidligere aktiviteter i området Leteboring ble foretatt i 1991 og Produksjonsboringen startet opp i juli Grunnlagsundersøkelse ble gjennomført i 1996 (RF, 1997). Norne SW var også inkludert i den regionale miljøundersøkelsen i 1997 (DNV 1998). I tabell 2.1 er det gitt en oversikt over utslipp fra Norne. Side 13

16 Tabell 2.1. Oversikt over utslipp fra Norne fra 1994 til 1997 Type utslipp /aktivitet kv Antall brønner boret Utslipp i tonn av : Baritt Borekaks Vannbasert boreslam Esterbasert borevæske Oljebasert borevæske Pseudooljebasert borevæske Olje i produsert vann , ,2 Akuttutslipp 0 0 < 1 1,8 1,2 2,3 0,4 2.3 Åsgard Generell beskrivelse Åsgard ligger på Haltenbanken i Norskehavet, om lag 200 kilometer fra kysten av Trøndelag og 50 kilometer sør for Heidrun-feltet. Utbyggingen av Åsgard består av fire deler: utbyggingen av Åsgard-feltet i Norskehavet gassrørledningen Åsgard transport, fra Åsgard til gassanlegget på Kårstø i Rogaland Kårstø utbyggingsprosjekt (KUP) gassrørledningen Europipe II, fra Kårstø til Dornum i Nord-Tyskland Samlet sett er Åsgard en av gigantutbyggingene på den norske kontinentalsokkelen, på linje med Ekofisk og Troll. Åsgardfeltet bygges ut med i alt 52 brønner fordelt på 16 rammer på havbunnen. Fra bunnrammene går produksjonsrør til et produksjonsskip (Åsgard A) for olje og en flytende plattform for produksjon av gass (Åsgard B) og et lagerskip (Åsgard C). Produksjonsskipet Åsgard A var på plass 8. februar 1999 og kunne starte oljeproduksjonen samme år i mai. Gassproduksjonen startet opp 1. oktober Ved utgangen av 2000 var det 24 aktive produksjonsbrønner og 10 gassinjeksjonsbrønner. Åsgard består av gassforekomsten Midgard og feltene Smørbukk og Smørbukk Sør med både olje og gass. De tre forekomstene er spredd over et område som er ca 60 km langt og 20 km bredt, men er bygget ut som en samlet enhet. Havdypet i området er meter. Saga påviste Midgard i Statoil fant Smørbukk i 1984 og Smørbukk Sør i I 1995 samordnet Saga og Statoil de tre forekomstene i én produksjonslisens med Statoil som operatør. Side 14

17 Med Åsgard-utbyggingen ble Haltenbanken knyttet til transportsystemene for gass i Nordsjøen. Dermed ble den lenge planlagte rørledningsforbindelsen mellom Norskehavet og Nordsjøen realisert. Den økende etterspørselen etter norsk gass på Kontinentet har gjort dette mulig. Åsgard-gassen blir transportert i en rørledning til Kårstø i Nord-Rogaland og videre til kundene på Kontinentet gjennom rørledningen Europipe II. Oljen som produseres fra produksjonsskipet blir fraktet fra feltet med skytteltankere Tidligere aktiviteter i området Leteboring har blitt gjennomført over en lengre periode i området. Brønnene har blitt boret med vannbasert borevæske. Det er utført muljøundersøkelser på Åsgardfeltet i 1996, 1997 og En oversikt over utslipp fra Åsgard er gitt i tabell 2.2. Tabell 2.2. Oversikt over utslipp fra Åsgard fra 1994 til Type utslipp /aktivitet kv Antall brønner boret Utslipp i tonn av : Baritt Borekaks Vanbasert boreslam Olje i produsert vann/oljefor. vann /0 0/0 0,1/1 1,1 Akuttutslipp 0 < 1 < 1 9,4 11,4 1,7 0, Heidrun Generell beskrivelse Heidrun-feltet i Norskehavet har produsert olje og gass siden oktober Dette feltet utenfor Midt-Norge er utbygd med en flytende strekkstagplattform i betong. Heidrun ble påvist av Conoco i Dette selskapet var operatør i lete- og utbyggingsfasen, mens Statoil overtok som operatør for driften. Plattformen er en flytende betongplattform, som er forankret med 16 strekkstag. Oljen eksporteres direkte via 2 lastebøyer (STL) til skip som går i skytteltrafikk mellomfeltet og Mongstadterminalen. Herfra transporteres den videre til kunder i markedet. Gass fra Heidrun er råstoff for Statoils metanolfabrikk på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Feltet er fra høsten 2000 knyttet til det kontinentale gassmarkedet gjennom en forbindelse til Åsgard Transport. Ved utgangen av 2000 er det 20 aktive produsenter, 2 gassinjeksjonsbrønner og 5 brønner for vanninjeksjon på feltet. Heidrun-feltets nordflanke ble satt i produksjon i august Den vil bidra til at toppproduksjonen forlenges med fire år, til Bunndypet varierer fra ca. 320 til 370m. Heidrunplattformen er vist i figur 2.6. Side 15

18 2.4.2 Tidligere aktiviteter i området I løpet av 1993 og 1994 ble det totalt boret åtte produksjonsbrønner. Det har vært benyttet både vann-, eter- og esterbaserte borevæsker. Oljebasert borevæske har ikke vært brukt. Grunnlagsundersøkelsen ble gjennomført i 1988 (NIVA, 1989). En supplerende grunnlagsundersøkelse på seks stasjoner ble gjennomført i 1992, like før igangsettingen av boreaktiviteten (NIVA, 1993), og en ny miljøundersøkelse ble gjennomført i 1993 (NIVA, 1994). Imidlertid avvek resultatene fra disse studiene betydelig fra grunnlagsundersøkelsen, og en ny undersøkelse som ble gjennomført i 1995 (DNV, 1996). Resultatene fra 1995 undersøkelsen samstemmer med grunnlagsundersøkelsen. Heidrun var Figur 2.6. Heidrun plattformen også inkludert i den regionale undersøkelsen i 1997 (DNV 1998). En oversikt over utslipp fra Heidrun er gitt i tabell 2.3. Tabell 2.3. Oversikt over utslipp fra Heidrun fra 1994 til 1999 Type utslipp /aktivitet kv Antall brønner boret Utslipp i tonn av : Baritt 7688 *) Borekaks *) Oljebasert borevæske Esterbasert borevæske **) Pseudooljebasert borevæske Olje i produsert vann/oljefor. vann 0 < /23 49/50 75/76 20 Akuttutslipp < 1 < 1 1,2 1 0,7 9,5 0 *) I 1994 /1995 var Conoco operatør. Utslipp er her fra SFT rapporter. **) Det ble benyttet både ester og eter i de første brønnene på Heidrun Side 16

19 2.5 Heidrun Nordflanken Generell beskrivelse Oljeproduksjonen fra Heidrun Nordflanken i Norskehavet startet den 15. august Heidrun Nordflanken er bygd ut som en satellitt til Heidrun-feltet. Produksjonen fra Nordflanken utgjør 125 millioner fat utvinnbar olje. Det gjør at perioden med topproduksjon fra Heidrun-plattfomen kan forlenges med om lag fire år fram til Nordflanken ligger 4,5 kilometer nordøst for hovedfeltet og er bygd ut med tre havbunnsinstallasjoner og 11 produksjons- og injeksjonsbrønner. Foreløpig settes to produksjonsbrønner i gang. Brønnstrømmen går i rørledning til plattformen, som har fått installert 1400 tonn nytt utstyr for å kunne ta imot satellittproduksjonen. Planlagt produksjonen på Nordflanken var på rundt fat per dag helt fra starten. Heidrunfeltet produserer for tiden rundt fat per dag. Ved utgangen av 2000 var 3 produksjonsbrønner aktive på bunnramme D på Heidrun Nordflanken. En rørledning for gasseksport mellom Heidrun-feltet og Åsgard transport er også en del av platåprosjektet. Åsgard transport forbinder feltene på Haltenbanken med Kårstø-terminalen i Nord-Rogaland. Nordflanken ligger innenfor samme lisens som Heidrun hovedfelt. Foruten Statoil og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) er Norske Conoco og Fortum Petroleum rettighetshavere Tidligere aktivitet i området I 1997 ble det utført miljøundersøkelser på Heidrun Nordflanken i forbindelse med regionalt overvåkingsprogram. Side 17

20 2.6 Draugen Generell beskrivelse Draugenfeltet ligger i Blokk 6407/9 på Haltenbanken. Vanndypet varierer fra 240 til 290 meter. Blokken ble tildelt som produksjonstillatelse 093 i 8. konsesjonsrunde i 1984, vedtatt utbygd i 1988 og satt i produksjon i oktober Lisensdeltakerne er: Norske Shell (operatør):16,20% andel SDØE* :57,88% andel BP Amoco Norge :18,36% andel Chevron : 7,56% andel * SDØE= Statens Direkte Økonomiske Engasjement Driftsorganisasjon ligger i Kristiansund hvor også helikopteroperasjoner og forsyningsbase for feltet er lokalisert. Feltet er bygd ut med en bunnfast betonginnretning (monosokkel) med integrert dekk. Plattformen står på 251 meters dyp. Eksport av oljen skjer med skytteltankere via bøyelasting på feltet. Reservene i feltet består hovedsakelig av olje. Assosiert gass blir foreløpig reinjisert. Fra høsten 2000 startet Figur 2.7. Draugen gasstransporten gjennom Draugen gasseksport-rørledningen. Draugen har seks produserende plattformbrønner, to produserende satellittbrønner, én gassinjeksjonsbrønn og fem vanninjeksjonsbrønner. I forbindelse med boringen av disse brønnene er det kun benyttet vannbasert borevæske. Den siste plattformbrønnen ble boret i Tidligere aktivitet i området En grunnlagsundersøkelse ble gjennomført i 1992 (IKU, 1992) og en miljøundersøkelse i 1994 (RF 1995). Draugen var også inkludert i det regionale overvåkingsprogrammet i Hele feltet er utbygd med bruk av vannbasert borevæske (salt og polymer). En oversikt over utslippene er gitt i tabell 2.4. Side 18

21 Tabell Oversikt over utslipp fra Draugen fra 1994 til 1997 Type utslipp /aktivitet kv Antall brønner boret Utslipp i tonn av : Baritt u/vann i MT , *** 0 Borekaks (m 3 ) 1580* 724** Ester/olefiner/eter (tonn) Olje i produsert vann (MT) 4,904 0,53 2,22 0 5,1 5 1,8 MT Akuttutslipp 5,853 MT 4,6m 3 0,7 MT 0,37 MT 5,1 MT 0,16 MT 0,3 MT *Estimert utslipp av kaksvolum er ikke basert på kaliperlogg, men antatt teoretisk brønnvolum pluss 10% **Mengde borekaks er estimert fra teoretisk hullvolum (kaksvolum 2,4 kg/l) ***Vektstoffer og organiske forbindelser fra SFTs utslippsraport 2.7 Garn West. Garn West består av en undervannsinstallasjonsinstallasjon/bunnramme med to produksjonsbrønner der oljen føres i en fleksibel rørledning for prossessering på Draugenplattformen. Garn West vil forlenge produkuksjonsplatået for Draugenfeltet. Undersøkelsen på Garn West er en grunnlagsundersøkelse. 2.8 Njord Generell beskrivelse Njord ligger i blokk 6407/7 og 6407/10, ca. 130 km nordvest for Kristiansund og 30 km vest for Draugen, figur 2.8. Feltet bygges ut med undervannsbrønner knyttet til en flytende bore, boligog produksjonsplattform i stål. Oljen skal lagres i et eget lagerskip før den vil bli bøyelastet til tankskip, figur 2.9. Dypet varierer fra 330 til 340m. Side 19

22 2.8.2 Tidligere aktivitet i området Grunnlagsundersøkelsen ble gjennomført i 1996, og feltet var inkludert i regional overvåking En oversikt over utslippene er gitt i tabell 2.5. Figur 2.8. Njord Figur 2.9. Utbygningsløsning på Njord med flytende boreskip. Tabell Oversikt over utslipp fra Njord fra 1997 til Type utslipp /aktivitet Antall brønner boret Utslipp i tonn av : Baritt u/vann i MT Borekaks (m 3 ) Ester/olefiner/eter (tonn) Oljebasert borevæske 0 0,685 0,2 Olje i produsert vann (MT) 0 0 0,45 Akuttutslipp 1,264 0,386 0 Side 20

23 3 MATERIALE OG METODER 3.1 Feltarbeid Feltarbeidet ble gjennomført fra fartøyet GeoGraph av DNV i samarbeid med SINTEF, Oslo, i periodene mai og juni. Regionen ble prøvetatt på samme tokt som region IX- Finnmark i perioden 22. mai til 13. juni. Prøvetaking og analyser er utført i henhold til SFTs retningslinjer for overvåking av bunnsediment rundt offshore installasjoner (SFT, 1999) (se forøvrig avvik fra manualen i kapittel 3.4), og iht. interne DNV prosedyrer for slikt arbeid. Det er utarbeidet en egen toktrapport, se Appendiks A i Vedleggsrapporten (DNV, 2001, rapport nr ). ). Toktrapporten inneholder en fullstendig oversikt over prøvetakingen, bl.a. stasjonskoordinater (UTM og grader/minutter), dyp, dato og klokkeslett for prøvetaking, volum av sedimenter til bløtbunnsanalyser, antall bomskudd, farge og enkelte kommentarer Prøvetakingsstrategi Med unntak av Garn West er alle felt blitt undersøkt tidligere. Imidlertid har det blitt foretatt justering med hensyn på plasseringen av stasjoner på enkelte felt fordi en del bunnrammer har blitt flyttet, eller planlagt noe forskjellig enn det som tidligere var oppgitt. I enkelte tilfeller var de opprinnelige stasjoner plassert for nærme undervannsrørledninger, eller innenfor en sikkerhetssone på 500m. I tabell er prøveomfanget for hvert felt gjengitt. Tabell gir også en oversikt over antall stasjoner for hvert felt med biologisk og kjemisk prøvetaking, og i figur er plassering av feltene og de regionale stasjonene vist. Tre av de regionale stasjonene er også referansestasjoner. Tabell Totalt antall stasjoner og analyser inkludert i den regionale miljøundersøkelsen på Haltenbanken Parametre Regional Norne Åsgard Heidrun Heidrun Nord Draugen Garn West Njord Sum Stasjoner Kornstørrelsesfordeling TOM Metaller eks. Hg Hg Metaler HF/Aqua regia THC NPD/decaliner Olephiner Petrofree Aquamul B II Biologi Side 21

24 Norne (NW og SW) Ref = R R Heidrun Nord Ref=R10 Heidrun R3 North L Åsgard S Y R R R9 R ref=r R8 Njord Draugen Garn West East Figur Oversikt over prøvetakingsfelter på Haltenbanken Regionale stasjoner er merket fra R1-10). Enkelte av referansestasjonene fungerer også som regionale stasjoner Prøvetaking/-utstyr Prøver til kjemiske og biologiske analyser ble samlet inn med en langarmet van Veen grabb (prøve-areal 0,1 m 2 ). For kjemiske analyser ble 0-1 cm av det øverste sedimentlag hentet fra tre forskjellige grabber på hver lokalitet. I tillegg ble det på utvalgte stasjoner tatt seksjonerte prøver (1-3 og 3-6 cm). For fauna analysene ble det tatt fem replikate prøver (grabber) fra hver lokalitet. Side 22

25 Hovedutstyret som ble benyttet var: langarmet van Veen grabb mottaksbord for grabb i rustfritt stål målesylinder for måling av prøvevolum vaskebord for biologiske prøver to sett med sikter for biologiske analyser Munsel s fargekart Kvalitetssikring av prøvetakingen Prøvetaking ble utført i henhold til akkrediterte prosedyrer beskrevet i Håndbok for Biolaboratoriets Kvalitetssystem; Prøvetaking av marint sediment og bløtbunnsanalyser. Det ble spesielt lagt vekt på at sedimentoverflaten i prøven var uforstyrret og at vasking/sikting av faunaprøvene ble utført skånsomt. Dyrene ble fiksert i formalin (4%, nøytralisert med Hexamin), tilsatt rosa bengal og oppbevart på 4 liters plastbøtter. Alle prøvene ble dobbeltmerket og pakket i solide kasser for å unngå skade på prøveemballasjen. Prøvetakingsutstyret er vist i figur Figur Grabb, mottaksbord, målesylinder og vaskebord benyttet på Haltenbanken Gjennomføringen av toktet Toktrapporten er gitt i Appendiks A i Vedleggsrapporten (DNV, 2001, rapport nr ). Toktet ble gjennomført uten problemer. Sedimentet på Haltenbanken domineres av leire. På sedimentoverflaten er det et relativt løstliggende lag av finere sediment, og mer kompakt leire dypere ned. Gjennomsnittlig tidsforbruk per stasjon var 1 time og 45 minutter. Side 23

26 3.2 Kjemiske analyser og fysisk karakterisering av sedimentene Oversikt over analyseparametrene Analyse Parameter Sedimentkarakterisering Kornstørrelsefordeling - Fordeling av silt og leire (< 63µm) og sand (>63µm) - Kumulativ vekt% fordeling fra µm - Median partikkel diameter (Md), standard avvik (SD), skjevhet (Sk) og kurtosis (K) Totalt organisk materiale - % TOM i sedimentet Kjemiske analyser Hydrokarboner - THC, sum C12-C35 olefiner inkludert - NPD, naftalener, fenantrener og dibenzotiofener sum og enkeltforbindelser - PAH, 16 EPA forbindelser sum og enkeltforbindelser - Dekaliner, sum av C5-C8 alkyldekaliner - Olefiner, forbindelser i området C14H28 til C16H32 Estere - Petrofree Etere - Aquamul B II Tilsetningsstoff - DFE-622 Metaller - Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn, Al og Li oppslutning med salpetersyre og med flussyre /kongevann/ borsyre Sedimentkarakterisering Kornstørrelsefordeling Metoden for bestemmelse av kornstørrelsefordeling i sedimentprøver er beskrevet i Buchanan (1984). Metoden består av en hurtig, mekanisk separasjon av sandfraksjonen (> 63 µm) fra silt og leire. Denne sandfraksjonen tørkes og siktes gjennom et sett med graderte sikter. De tre grabbprøvene fra 0-5 cm laget på hver stasjon ble blandet og homogenisert, og en homogenisert prøve ble analysert. Ca. 20 g ble veid ut til nærmeste 0,01 g før våtsikting på en 63 µm sikt. Fraksjonen som gikk igjennom denne sikten, ble overført til plastflasker. En egen prøve ble innveid, tørket og tørrvekten ble bestemt. Prosent silt og leire (< 63µm) i tørr prøve ble så beregnet. Den gjenværende sandfraksjonen (> 63 µm) ble tørket ved 105 C, og siktet på nytt i tørr tilstand. En serie Wenthworth graderte sikter (Endecott Test Sieves, London) med mesh størrelser fra 2000 til 63 µm ble brukt. Prøven ble ristet på en Retsch KG testing sieve shaker i ti minutter. Vekten av hver fraksjon ble bestemt til nærmeste 0,01 g. En kumulativ vekt % fordeling ble beregnet, og beregningene ble videre brukt til å bestemme median partikkel diameter og avvik, skjevhet og kurtosis for partikkelstørrelsefordelingen. Side 24

27 Fordi partikkelstørrelsefordelingen for fraksjonen < 63µm ikke ble bestemt, ble φ-verdien for denne samlefraksjonen satt lik 8 (beskrevet i Faksness 1998). Verdiene for Mdφ, SDφ, Skφ og Kφ må derfor betraktes som ekstrapolerte resultater. Formlene for beregningene er gitt nedenfor. MDΦ (median partikkel diameter): MDΦ = Φ-verdien til midtpunktet (dvs. 50 %) til den kumulative % vektkurven. SDΦ (standard avvik): SDΦ estimeres ved: SDΦ Φ ( 84) = Φ ( 16) + Φ ( 95) Φ ( 5) SDΦ gir et mål for spredningen i partikkelstørrelse rundt MdΦ, og således et mål for sorteringsgraden. SkΦ (skevhet): SkΦ estimeres ved: 1 / 2x( Φ( 84) + Φ( 16)) MdΦ 1 / 2x( Φ( 95) + Φ( 5)) MdΦ SkΦ = + Φ( 84) Φ( 16) Φ( 95) Φ( 5) SkΦ beskriver symmetrien av spredningen i fordelingen rundt MdΦ. En fullstendig symmetrisk fordeling vil ha SkΦ verdi 0, negative verdier indikerer forskyvning av fordelingskurven mot grovere sediment, og positiv SkΦ verdier indikerer forskyvning mot finere sediment. Kurtosis, KΦ: KΦ estimeres ved: Φ( 95) Φ( 5) KΦ = 2.44 x( Φ( 75)) Φ( 25) KΦ beskriver toppetheten til fordelingen, dvs. hvor tung halene er (uttrykt ved Φ (5) og Φ (95) fraksjonene) sammenlignet med den sentale delen av fordelingen. For en normal fordeling vil KΦ verdien være Oversikt over meshverdier og kornstørrelseparametre er gitt i Tabell og Side 25

28 Tabell Kornstørrelsefordeling. Mesh størrelser og Wentworth klassifisering (Buchanan, 1984). Mesh diameter (µm) φ Beskrivelse Grus Grov sand Medium sand ,5 Fin sand Veldig fin sand <63 >4.5 Silt og leire (pelitt) φ-verdien for silt og leire fraksjonen blir satt lik 8. Tabell Kornstørrelsefordeling. Tolkning av beskrivende størrelser. Indeks verdi Tolkning Standardavvik (SDφ) <0.35 svært godt sortert godt sortert moderat godt sortert moderat sortert dårlig sortert svært dårlig sortert >4.00 ekstremt dårlig sortert Skjevhet (Skφ) til meget skjev mot finkornig til skjev mot finkornig til symmetrisk til skjev mot grovkornig til meget skjev mot grovkornig Kurtosis (Kφ) <0.67 meget platykuritisk platykuritisk (flat-toppet) mesokuritisk (nærmest normal) leptokuritisk (overdreven toppet) meget leptokuritisk Totalt organisk materiale 20 g vått sediment ble veid inn i en porselensdigel. Prøven ble oppvarmet ved 105 C i minst 20 timer, avkjølt og veid, og deretter oppvarmet til 480 C i minst 16 timer. Prosent vekttap etter forbrenningen (glødetap) ble regnet ut, og dette utgjør totalt organisk materiale (TOM) i sedimentet. For å kontrollere at karbonater ikke forsvinner ved glødingen, ble standarder av kalsium karbonat varmet opp sammen med sedimentprøvene, og vekttapet ble bestemt. Side 26

29 3.2.2 Kjemiske analyser Hydrokarboner, estere og etere Den kjemiske analysen av organiske forbindelser omfatter bestemmelse av totalmengde hydrokarboner fra n-c 12 til n-c 35 (THC), olefiner i området C14H28 til C16H32 (Alphatec/ Ultidril), utvalgte hydrokarboner (NPD, PAH og dekaliner), estere (Petrofree), etere (Aquamul B II) og tilsetningsstoffet DFE-622 (kompleks blanding av polare forbindelser). De viktigste trinnene i analyseprosedyren er vist i Figur Sedimentprøvene ble opparbeidet enten med forsåpning eller med Soxhlet ekstraksjon og deretter ekstraksjon med diklormetan. Ekstraktene ble så separert i en upolar og en polar fraksjon (Heidrun). Fraksjonene ble analysert med bruk av gasskromatografi (GC) og gasskromatografi/massespektrometri (GC/MS). DFE-622 ble opparbeidet for seg, og sedimentene ble ekstrahert med vann/metanol/diklormetan Opparbeiding: 100 g våt sedimentprøve ble homogenisert og veid inn. Interne standarder ble tilsatt, 5 µg hver av naftalen-d 8, bifenyl-d 10, fenantren-d 10, pyren-d 10, krysen-d 12 og perylen-d 12. I tillegg ble 100 µg etylstearat tilsatt i de prøvene hvor Petrofree skulle bestemmes, og 100 µg dioktyleter ble tilsatt når Aquamul B II skulle bestemmes. Forsåpning: Prøven ble kokt med 80 ml 0.5 M metanolisk KOH under refluks i 2 timer. Blandingen ble så ekstrahert med 125 ml diklormetan. Soxhlet ekstraksjon (Heidrun): Prøven ble kokt under refluks med 200 ml metanol i 2,5 time. Metanolen ble dekantert av, og prøven ble videre ekstrahert under refluks med 210 ml diklormetan over natten. Metanolekstraktet ble fortynnet med vann, ekstrahert med diklormetan og diklormetanekstraktene ble slått sammen. Diklormetanekstraktet ble inndampet til ca. 1 ml. 1 ml heksan ble tilsatt, og ekstraktet ble på nytt inndampet til 1 ml. Dette ble gjentatt to ganger. Heksanløsningen ble fraksjonert på Bond-Elut silica kolonner (Isolute, International Sorbent Technology). Fraksjon I, heksan, ble konsentrert og analysert for innhold av hydrokarboner. Fraksjon II, heksan/diklormetan 70:30, ble konsentrert og analysert for innhold av Petrofree (Heidrun). Aquamul B II (Heidrun) ble bestemt i ekstraktet før fraksjonering på silica. DFE-622 (Norne): 25 g sediment ble tilsatt 25 µg deuterert stearinsyre (stearinsyre-d 35 ) som intern standard og ristet 2 timer med vann/metanol/diklormetan, 25 ml av hver. Blandingen ble sentrifugert og væskefasen overført til en skilletrakt. Sedimentet ble ristet på nytt med 20 ml vann, 20 ml metanol og 25 ml diklormetan. De to væskefasene ble slått sammen. Diklormetanfasen ble isolert, tørket med natriumsulfat og dampet inn til 1 ml. En aliquot av ekstraktet ble derivatisert med trimetylklorsilan / N,O-bistrimetylsilyltrifluoracetamid (TMSC/BSTFA 1:99) i 1 time ved 80 C. Løsningen ble så analysert for innhold av DFE-622 med GC/MS. En aliquot av det våte homogeniserte sedimentet ble veid inn, tørket ved 105 C i minst 20 timer, og tørrvekten ble bestemt. Side 27

30 Sediment Homogenisering Tilsetning av interne standarder Forsåpning eller Soxhlet ekstraksjon Separasjon polar/upolar ved kromatografi Bestemmelse av etere med gasskromatografi Bestemmelse av estere med gasskromatografi Hydrokarbon anriket ekstrakt Bestemmelse av totalmengde hydrokarboner (THC) og olefiner med gasskromatografi, GC Bestemmelse av utvalgte aromatiske hydrokarboner (NPD, PAH) og dekaliner med gasskromatografi/massespektrometri, GC/MS Figur Oversikt over de viktigste trinnene ved bestemmelse av hydrokarboner, estere og etere i sedimenter. Kvantifisering: THC (totalmengde hydrokarboner) inkludert olefiner ble bestemt med gasskromatografi i kokepunktsområdet n-c12 alkan til n-c35 alkan. Kvantifiseringen ble utført med bruk av en ekstern standard av referanseoljen, boreslamsolje HDF 200 fra Statoil. For spesifikk bestemmelse av olefiner ble toppene i området C14H28 til C16H32 over THC bulken integrert. Integrerte arealer ble korrigert for bakgrunnsverdier fra blindprøver. Estere ble bestemt med gasskromatografi og bruk av den interne standarden etylstearat. Forbindelser i basevæsken Petrofree (hovedkomponent 2-etylheksyl dodekanoat) ble kvantifisert. Responsfaktorer ble bestemt ved analyse av referanseprøver. Etere ble bestemt med gasskromatografi og bruk av den interne standarden dioktyleter. Hovedforbindelsen i basevæsken Aquamul B II (2-metyl-1,1-propandiol, di-etylheksyleter) ble kvantifisert. Responsfaktorer ble bestemt ved analyse av referanseprøver. NPD, PAH og dekaliner ble bestemt med gasskromatografi/massespektrometri og registrering av enkeltioner. Kvantifiseringen ble foretatt i forhold til de tilsatte interne standardene med integrering av molekylionene. Følgende forbindelser ble bestemt: Naftalen, fenantren/antracen, dibenzotiofen og deres C 1 -, C 2 - og C 3 -alkylerte derivater, acenaften, acenaftylen, fluoren, pyren/fluoranten, krysen/trifenylen, benzo(a)antracen, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranten/ benzo(j)fluoranten/benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren og dibenzo(a,h)antracen. I tillegg ble summen av de bicykliske alkanene C 5 - C 8 alkyl dekaliner bestemt (intern standard fenantren-d 10 ). Side 28

31 Referanseforbindelser var tilgjengelige for de fleste aromatiske forbindelsene. Referanseforbindelser manglet for C 3 -alkyl fenantrener og for C 1 -og C 3 -alkyl dibenzotiofener. I en alkyl homolog serie avtar responsfaktoren gradvis, og responsfaktoren for disse forbindelsene ble antatt å ha samme avtagende tendens som for C 1 - C 3 -alkyl naftalener. For de bicykliske alkanene, C 5 - C 8 -alkyl dekaliner, var referanseforbindelser heller ikke tilgjengelige. Responsfaktoren ble beregnet ut fra den antagelse at molekylionene har samme respons som molekylionet til n-oktylcykloheksan. De oppgitte verdiene er korrigert for bidrag fra løsningsmidlene (blindverdier). Tilsetningsstoffet DFE-622 ble bestemt ved å måle arealet av en forbindelse i DFE-622 og sammenligne med arealet av den interne standarden deuterert stearinsyre. GC betingelser: Gasskromatograf Kolonne : HP 5880 med HP auto sampler Mod 7673B1 : 12.5 meter x 0.20 mm i.d., fused silica, cross-linked med dimetylsilicon Temperaturer Kolonne : 50 C (3 min) - 20 C/min C (8 min) Injektor : 280 C Detektor : 350 C Bæregass : Hydrogen Injisert mengde : 1 µl Datasystem : Turbochrom 6.1 HDF 200 : 0,1-10 mg/ml heksan GC/MS betingelser: Massespektrometer : Finnigan SSQ 700 Datasystem : DecStation 5000/133 Gasskromatograf : Varian 3400 Kolonne: : 30 m fused silica, 0.25 µm DB-5ms Temperaturer: Kolonne : 60 C (1 min) - 5 C/min C (10 min) Injektor : 250 C Ionekilde : 150 C Bæregass : Helium Ionisasjon : Elektronstøt, 70 ev Scan frekvens : 1 scan/0.6 sec Masser (m/z) C 0 -C 3 naftalen : 128, 142, 156, 170 C 0 -C 3 fenantren : 178, 192, 206, 220 C 0 -C 3 dibenzotiofen : 184, 198, 212, 226 PAH : 152, 154, 166, 202, 228, 252, 276, 278 C 5 -C 8 dekaliner : 208, 222, 236, 250 n-oktylcykloheksan : 196 Deutererte standarder : 136, 164, 188, 212, 240, 264 Injisert mengde : 2 µl Side 29

32 Egne GC/MS betingelser for DFE-622: Temperaturer: Kolonne : 80 C (1 min) - 8 C/min C (20 min) Injektor : 270 C Masser (m/z) DFE-622 : 191, 244, 265, 335, 526 Deuterert stearinsyre : 135, 376 Injisert mengde : 1 µl splitless Metaller Den kjemiske analysen av metaller omfatter to forskjellige opparbeidingsteknikker, med salpetersyre og med flussyre/kongevann/borsyre. 1) Bestemmelse av Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb og Zn etter opparbeiding med salpetersyre (NS 4770). Sedimentprøven ble tørket ved 40 C i 2 døgn, homogenisert og siktet gjennom et 500 µm nylon nett. Fraksjonene større og mindre enn 0,5 mm ble veid. 1 g av sedimentfraksjonen < 0,5 mm ble ekstrahert med 20 ml 7 M salpetersyre i en pyrex oppslutningskolbe i en autoklav ved 120 i 30 min. Etter avkjøling ble 80 ml destillert vann tilsatt. Den klare løsningen ble så dekantert over i en polyetylenflaske. Ba, Cr, Cu, Pb og Zn ble bestemt med bruk av induktiv koplet plasma atomemmisjonsspektroskopi (ICP-AES). Cd ble bestemt med atomabsorpsjonsspektrofotometri med elektrotermisk atomisering i grafittovn (GFAAS). Hg ble bestemt med atomabsorpsjon kalddampteknikk (CVAAS) basert på NS ) Bestemmelse av Al, Ba, Cd, Cr, Cu, Li, Pb og Zn etter opparbeiding med flussyre/ kongevann/borsyre i henhold til D.H. Loring et al. (1992). Sedimentprøven ble tørket ved 105 C til konstant vekt, og siktet gjennom en 2 mm sikt. Fraksjonene større og mindre enn 2 mm ble veid. 1 g av fraksjonen < 2mm ble overført til en oppslutningsbombe av teflon, og 1 ml kongevann og 6 ml flussyre ble tilsatt. Oppslutningsbomben ble varmet i kokende vannbad i minst 1 time. Den ble deretter avkjølt noe, 5,6 g borsyre ble tilsatt og blandingen ble ristet godt. Da blandingen hadde antatt romtemperatur, ble prøven fortynnet til 100 ml med destillert vann og overført til en polyetylenflaske. Al, Ba, Cr, Li og Zn ble bestemt med bruk av induktiv koplet plasma atomemmisjonsspektroskopi (ICP-AES). Cd, Cu og Pb ble bestemt med atomabsorpsjon med grafittovnsteknikk (GFAAS). ICP-AES: Instrument: Thermo Jarrel Ash Iris Advantage Analyselinjer: Al:396,152 nm Ba: 455,403 og nm Cr: 267,716 nm Cu: 324,754 nm Li: 670,784 nm Pb: 220,353 nm Zn: 202,548, 206,200 og nm Side 30

MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO HOVEDRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR. 2004-0218 REVISJON NR.

MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO HOVEDRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR. 2004-0218 REVISJON NR. STATOIL/SHELL/HYDRO MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 HOVEDRAPPORT RAPPORT NR. 2004-0218 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2004-03-25 CONNO63502365 Godkjent

Detaljer

Grunnlagsundersøkelser 2010: Pi, Bream, Yme Gamma, Yme Beta, Jordbær og Visund Sør RAPPORT FOR

Grunnlagsundersøkelser 2010: Pi, Bream, Yme Gamma, Yme Beta, Jordbær og Visund Sør RAPPORT FOR Grunnlagsundersøkelser 2010: Pi, Bream, Yme Gamma, Yme Beta, Jordbær og Visund Sør RAPPORT FOR TALISMAN, BG OG STATOIL Rapport nr. 2011-0340/DNV Reg nr: 11ZJA76-9 Rev 01, 2008-03-14 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene på havbunnen ved bunnramme N og O, Gullfaks i juni 2003

Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene på havbunnen ved bunnramme N og O, Gullfaks i juni 2003 Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene på havbunnen ved bunnramme N og O, Gullfaks i juni 23 UNIFOB AS SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING (SAM) Høyteknologisenteret i Bergen, 52 Bergen Telefon: 55 58

Detaljer

REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV HOVEDRAPPORT

REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV HOVEDRAPPORT REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV 1999 HOVEDRAPPORT 9296 Tromsø Telefon: 77 75 3 Telefax: 77 75 3 1 Rapporttittel /Report title REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV 1999 Forfatter(e) / Author(s) Akvaplan-niva

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1569

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1569 Forenklet resipientundersøkelse utenfor avløpet til Franzefoss Gjenvinning AS og Eide fyllplass i Fjell kommune 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1569 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Forenklet

Detaljer

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VALDEMARSVIK KOMMUN HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VANN I VALDEMARSVIKEN RAPPORT NR. 23-1121 REVISJON NR. 1 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 23-12-5 CONNO651748

Detaljer

RKU Nordsjøen Konsekvenser av regulære utslipp til sjø

RKU Nordsjøen Konsekvenser av regulære utslipp til sjø Lars Petter Myhre, Gunnar Henriksen, Grethe Kjeilen-Eilertsen, Arnfinn Skadsheim, Øyvind F Tvedten. RKU Nordsjøen Konsekvenser av regulære utslipp til sjø Rapport IRIS 2006/113 www.irisresearch.no Kopiering

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 34 2014 MOM C-undersøkelse fra lokalitet Store Teistholmen i Sandnes kommune, 2014 Torben Lode Trond Einar Isaksen Foto: Bjarte

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO SAMMENDRAG Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag av SFT og representerer en statistisk vurdering av usikkerheten til kjemiske analyser

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur...

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur... Sygna Konsekvensutredning Statfjord C Vedlegg til Plan for Utbygging og drift Statfjord nordflanken Statfjord Nord Sygna Produksjonsbunnramme N HK GT 980390 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon...

Detaljer

Forkortelser... 4 1 Innledning... 5. 1.1 Søknad om tillatelse... 5. 1.1.1 Juridisk rammeverk... 5 1.1.2 Søknadsprosess og tidslinje...

Forkortelser... 4 1 Innledning... 5. 1.1 Søknad om tillatelse... 5. 1.1.1 Juridisk rammeverk... 5 1.1.2 Søknadsprosess og tidslinje... Innholdsfortegnelse Forkortelser... 4 1 Innledning... 5 1.1 Søknad om tillatelse... 5 1.1.1 Juridisk rammeverk... 5 1.1.2 Søknadsprosess og tidslinje... 5 1.2 Bakgrunn... 6 1.2.1 Kort beskrivelse av Valhall-feltet...

Detaljer

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter Plan for utbygging og drift Troll Prosjekter Troll Unit (PL 054/PL 085) Troll Vest Oljeprovins Troll Øst 60 45 Troll Vest Gassprovins 3 40 Del 2 Konsekvensutredning Utarbeidet av StatoilHydro Mai 2008

Detaljer

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Grunnlagsrapport til utredning av konsekvenser av ytre påvirkning, helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet SFT rapport TA 2366/2008

Detaljer

Melkøya, Hammerfest. Foto: Guttorm Christensen, Apn

Melkøya, Hammerfest. Foto: Guttorm Christensen, Apn bunndyr og fisk gjenana 2008 RAPPORT L.NR.5756-2009 StatoilHydros miljøovervåkingsprogram for Snøhvit Overvåking av vann- og sedimentkjemi, vannvegetasjon, bunndyr og fisk gjenanalyser 2008 Melkøya, Hammerfest.

Detaljer

02 20061030 Dokument for utsendelse til høring B.Alteren G.Evju S.Fines. G.Evju S.Fines Rev. Date Reason for Issue Prep.

02 20061030 Dokument for utsendelse til høring B.Alteren G.Evju S.Fines. G.Evju S.Fines Rev. Date Reason for Issue Prep. 02 20061030 Dokument for utsendelse til høring B.Alteren G.Evju S.Fines 01 20061016 Utkast for intern dokumentkontroll B. Alteren G.Evju S.Fines Rev. Date Reason for Issue Prep. Checked Accepted Forslag

Detaljer

Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin

Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E Utvikling av Dagny og Eirin Del 2 Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2012 Side 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 2

Detaljer

Bergen havn. Tiltaksplan fase II. Tiltaksplan for Bergen havn, fase II foreløpig utgave Oppdragsnummer: 114863 Rapportdato: 30.11.2005 Versjonsnr.

Bergen havn. Tiltaksplan fase II. Tiltaksplan for Bergen havn, fase II foreløpig utgave Oppdragsnummer: 114863 Rapportdato: 30.11.2005 Versjonsnr. Bergen havn Tiltaksplan fase II Oppdragsgiver: Statens forurensingstilsyn Formell oppdragstittel: Tiltaksplan for Bergen havn, fase II foreløpig utgave Oppdragsnummer: 114863 Rapportdato: 30.11.2005 Versjonsnr.:

Detaljer

Bergen havn. Tiltaksplan fase II

Bergen havn. Tiltaksplan fase II Bergen havn Tiltaksplan fase II Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Statens forurensingstilsyn Tiltaksplan for Bergen havn, fase II foreløpig utgave Oppdragsnummer: 114863 Rapportdato: 30.11.2005 Versjonsnr.:

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER Oppdragsgiver Moss kommune Rapporttype Miljøtekniske undersøkelser og risikovurdering 2010-05-04 MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER MILJØGIFTER I SEDIMENTER 2 (50) MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

Detaljer

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003 Innhold 1 Status... 6 1.1 Feltstatus... 6 1.2 Status forbruk og produksjon... 7 1.3 Status på nullutslippsarbeidet... 9 1.4 Kommentarer fra SFT til årsrapport 2005... 11 2 Utslipp fra boring... 12 2.1

Detaljer

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet Regional Konsekvensutredning for Norskehavet; Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet 3 8 13 18 70 70 37 0 09 41 17 18 19 20 43 42 13 16 37 1 12 13 14 46 48 44

Detaljer

Havromsteknologi. Olje- og gassutvinning til havs

Havromsteknologi. Olje- og gassutvinning til havs Illustrasjon: Statoil Forfattere: Jonas Odland, Torgeir Moan, Carl Martin Larsen Olje- og gassutvinning til havs Havromsteknologi Innhold Innledning...2 Hvordan ble olje og gass dannet?...4 Hvordan finner

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø e-rapport nr. 6-2013 MOM-C undersøkelse fra lokalitet Rennaren i Talgjefjorden, Rennesøy kommune i 2012 Ragni Torvanger Tone Vassdal Silje

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet 20051785-65 25. september 2009 Revisjon 1, 5. februar 2010 Prosjekt Prosjekt: Overvåking

Detaljer

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden RAPPORT L.NR. 6672-2014 Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden Foto: Sigurd Øxnevad, NIVA Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Rev-feltet

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Rev-feltet Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Konsekvensutredning (KU) 2.12.2014 3 2.12.2014 Issued for Approval RS HG JMH 2 13.11.2014 Issued for Partner & Legal comment EK HG JMH 1 23.09.2014

Detaljer

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering Sandefjord Kommune Report No.: 2014-1338, Rev. 01 Document No.: 18E5BUW-4 Date: 2014-12-18 Innholdsfortegnelse 1 OPPSUMMERING...

Detaljer

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Desember 2002 Innhold: Sameksistens mellom fiskeri, havbruk,

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2006 HYDRO Oseberg Sør Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 7 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer