UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992"

Transkript

1 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I

2 INNLEDNING Denne rapporten gir en oversikt over utslippet til sjø av olje og kjemikalier fra offshore installasjoner på den norske kontinentalsokkelen i Tallene baserer seg på oljeselskapenes egenrapportering til SFT og Oljedirektoratets årsberetning SAMMENDRAG Utslipp av olje Det ble tilsammen sluppet ut 1491 tonn olje fra plattformene på kontinentalsokkelen til norske havområder i ,6 % av dette ble sluppet ut i forbindelse med boring med oljebasert borevæske, og 41,1 % fulgte med produksjonsvann og ballastvann, og de resterende 53,3 % stammer fra søl i forbindelse med annen riggaktivitet. Tabell 1 viser utslipp av olje i tonn fordelt på de ulike kildene. Tabell 1 : Totalt utslipp av olje, 1992 Kilde Utslipp (tonn) Antall Boring ( olje på kaks) brønner Produksjon (oljeholdig vann) installasjoner Produksjonsuhell (søl) søl over1 m 3 Totalt oljeutslipp 1491 Total mengde olje sluppet ut i 1992 er tilnærmet uendret i forhold til 1991 (1481 tonn). Utslippet av olje i forbindelse med bruk av oljeholdig borekaks er sterkt redusert, fra 741 tonn olje i 1991 til 83 tonn i Dette skyldes delvis bedre rensing av kakset som er sluppet ut, samt at en betydelig del av kakset er reinjisert i formasjonene eller transportert til land. Når det gjelder utslipp av olje fra produksjonsuhell og søl er det en økning fra 254 tonn olje i 1991 til 795 tonn olje i Et uhell på Statfjord B plattformen står for 90 % av oljemengden som er sluppet ut ved søl. Ved 6 installasjoner ble konsentrasjonsgrensen for olje i produsertvann og fortrengningsvann overskredet. Det var ingen overskridelser av utslippsgrensen for oljeholdig kaks. Tabell 2 og tilhørende figur illustrerer utviklingen når det gjelder utslipp av olje fra offshorevirksomheten de siste årene. Tabellen inneholder ikke noen oversikt over hvor mange brønner som er boret, eller hvor mye olje som har blitt produsert, noe som vil være nødvendig for å få full forståelse av tallenes virkelige betydning. 1

3 Tabell 2: Oversikt over utslipp av olje de siste årene. Tallene angir mengde olje sluppet ut i tonn. År Boring Produksjon Fortrengning Uhell / søl Totalt År Boring Produksjon Fortrengning Uhell / søl Totalt Figur 1 viser grafisk utviklingen med hensyn til mengde olje sluppet ut de siste årene. Figur 1 : Totale utslippsmengder av olje

4 Utslipp av kjemikalier Det ble tilsammen sluppet ut tonn kjemikalier fra oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel i Dette er en økning på ca 13 % i forhold til Forbruket av kjemikalier har imidlertid økt med ca 46 %, fra tonn i 1991 til tonn i Reinjisering og ilandføring av borekaks og borevæske kan ha bidratt til at utslippet av kjemikalier ikke har økt i like stor grad som forbruket av kjemikalier i Se figur 2 for en oversikt over utviklingen i bruk og utslipp av kjemikalier fra 1988 til Figur 2: Totalt forbruk og utslipp av kjemikalier

5 UTSLIPP AV OLJE FRA OLJEVIRKSOMHETEN PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Boring Det ble ifølge Oljedirektoratets årsberetning for 1992 påbegynt boring i 43 letebrønner og 86 produksjonsbrønner på norsk sokkel i Oljeselskapene har rapportert utslipp av vann-, olje-, eller pseudooljebaserte borevæsker og/eller kaks fra boring av 141 brønner i Dette antallet gjenspeiler antall påbegynte boringer i 1992 pluss antall brønner som var under boring pr Tabell 2 viser en oversikt over hvor mange av disse brønnene som ble boret med henholdsvis vannbasert, oljebasert eller alternativ borevæske, og hvor mange som var letebrønner eller produksjonbrønner. I brønnene som er angitt boret med oljebasert borevæske og alternative borevæsker, er de øvre seksjoner boret med vannbasert borevæske. Tabell 2: Oversikt over hvor mange brønner som ble boret i 1992 Vannbaserte Oljebaserte Alternative Totalt borevæsker borevæsker borevæsker Produksjonsboring Leteboring Totalt Fram til september 1991 var utslippsgrensen for brønner boret med oljebasert borevæske 100 g olje per kg tørr kaks. Fra september 1991 er utslipp av oljekontaminert borekaks forbudt. Dette gjelder imidlertid ikke når Oljedirektoratet har gitt tillatelse; grensen er da 10 g olje per kg tørr kaks. For installasjoner som var i drift før forbudet trådte i kraft er det tillatt med et oljeinnhold på 60 g olje per kg tørr kaks. Snorre TLP og Oseberg C er de eneste produksjonsplattformene som er satt i drift etter september Det er kun benyttet godkjent vannbasert borevæske under boring med Snorre TLP, mens det ble brukt oljebasert borevæske ved boring av nedre seksjoner i tre brønner på Oseberg C. For å overholde utslippsgrensen på 10 g olje / kg tørr kaks på Oseberg C, ble alt kaks kontaminert med oljebasert borevæske fraktet til land for destruksjon. For alle andre brønner boret med oljebasert borevæske i 1992 var det tillatte utslipp av olje 60 g olje / kg tørr kaks. Oljeholdig borekaks ble sluppet ut fra 11 brønner på 3 felt, og i alle brønner ble grensen overholdt. Se tabell 3a og 3b. Til sammenlikning ble det i 1991 sluppet ut oljeholdig borekaks fra 22 brønner på 9 felt. Gjennomsnittlig utslipp av olje var 31 tonn olje per brønn. Det ble gjennomsnittlig sluppet ut 7,5 tonn olje per brønn i 1992; dette er en 76 % reduksjon i forhold til Dette skyldes hovedsakelig at en betydelig del av kakset er fraktet til land, renset eller reinjisert i brønnen. Bruk av borevæsker som ikke klassifiseres som vann- eller oljebaserte borevæsker, såkalte pseudooljebaserte borevæsker, som alternativ til oljebasert 4

6 borevæske har også bidratt til reduksjonen i utslipp av olje som vedheng til kaks. Se tabell 6 for en oversikt over hvilke brønner det ble benyttet slike alternative borevæsker. I 1992 ble det fraktet i land oljeholdig borekaks fra 32 brønner på feltene Oseberg, Valhall, Gullfaks, Veslefrikk og Statfjord og fra 6 letebrønner til Hydro. Det ble også fraktet 259 tonn borekaks kontaminert med esterbasert borevæske fra en brønn på Loke. Tilsammen ble ca tonn kaks fraktet til land. Se tabell 4a og 4b. Reinjisering av utboret borekaks ble praktisert på 4 felt; Valhall, Gyda, Gullfaks og Veslefrikk. Se tabell 5 for en oversikt over brønnene hvor kaks er blitt injisert. Tabell 3a viser et sammendrag av utslippene som ble gjort i forbindelse med boring med oljebasert borevæske for de enkelte feltene. Tabell 3a : Sammendrag av utslipp fra boreoperasjoner Operatør Felt Antall brønner Mengde kaks (tonn) Mengde olje (tonn) Amoco Valhall 2 138,7 9,2 Statoil Gullfaks 6 144,8 14,6 Statoil Veslefrikk 3 598,1 58,9 Totalt ,6 82,7 Tabell 3b viser en detaljert oversikt over brønnene som ble boret med oljebasert borevæske. Tabell 3b : Utslipp fra boring med oljebasert borevæske Operatør Felt Brønn Type Mengde kaks (tonn) sluppet ut Mengde olje (tonn) sluppet ut Oljekons. (g/kg) Amoco Valhall 2/8A-5A Produksjon 5,8 0,44 6,0 Amoco Valhall 2/8A-26 Produksjon 132,9 8,73 7,9 Statoil Gullfaks B-19 Produksjon 19,2 1,74 30,0 Statoil Gullfaks B-20 Produksjon 25,0 1,35 24,0 Statoil Gullfaks B-21 Produksjon 26,6 3,35 49,7 Statoil Gullfaks B-23 Produksjon 46,6 4,10 47,6 Statoil Gullfaks C-11 Produksjon 8,9 0,60 18,6 Statoil Gullfaks C-14 Produksjon 18,5 3,50 55,0 Statoil Veslefrikk A-13 Produksjon 55,5 8,77 52,3 Statoil Veslefrikk 30/3-5 Letebrønn 216,4 22,75 56,2 Statoil Veslefrikk A-15 Produksjon 326,2 27,40 57,9 Sum ,6 82,73 5

7 Tabell 4a viser en oversikt over feltene hvor alt eller deler av kakset ble fraktet til land. Tabell 4a : Oversikt over felter hvor oljeholdig borekaks ble ilandført Operatør Felt Antall brønner Mengde kaks/borevæske til land (tonn) Amoco Valhall 1 19,0 Hydro Oseberg ,0 Hydro Leteboring ,0 Statoil Statfjord ,0 Statoil Gullfaks ,6 Statoil Veslefrikk 3 447,6 Statoil Loke* 1 259,0 Sum ,2 *Borevæsken som ble fraktet i land fra Loke er esterbasert, ikke oljebasert. Tabell 4 viser en detaljert oversikt over brønner hvor utboret kaks ble fraktet til land. Tabell 4b : Oversikt over brønner hvor oljeholdig borekaks ble ilandført Operatør Felt/rigg Brønn Type brønn Mengde kaks (tonn) Hydro Oseberg 30/9-B01 Produksjon 267 Hydro Oseberg 30/9-B18 Produksjon 831 Hydro Oseberg 30/9-B32 Produksjon 360 Hydro Oseberg 30/9-B38 Produksjon 1673 Hydro Oseberg 30/9-C01 Produksjon 1494 Hydro Oseberg 30/9-C15 Produksjon 678 Hydro Oseberg 30/9-C04 Produksjon 717 Hydro Vildkat, 31/4 31/4-A02, A03, A04, A05, A06 5 letebrønner 4320 Hydro Trans-ocean 8, 31/2-17 SA, 1 letebrønn /2 SB Amoco Valhall 2/8A-5A Produksjon 19 Statoil Gullfaks A 34/10-A-35 Produksjon 49,5 Statoil Gullfaks A 34/10-A-36 Produksjon 63,9 Statoil Gullfaks A 34/10-A-37 Produksjon 35,1 Statoil Gullfaks A 34/10-A-38 Produksjon 101,4 Statoil Gullfaks B 34/10-B-19 Produksjon 38,1 Statoil Gullfaks B 34/10-B-19A Produksjon 23,4 Statoil Gullfaks B 34/10-B-20 Produksjon 31,2 Statoil Gullfaks B 34/10-B-21 Produksjon 40,8 Statoil Gullfaks B 34/10-B-23 Produksjon 39,0 6

8 Tabell 4b fortsatt: Operatør Felt/rigg Brønn Type brønn Mengde kaks (tonn) Statoil Gullfaks B 34/10-B-24 Produksjon 88,8 Statoil Gullfaks C 34/10-C-11 Produksjon 22,8 Statoil Gullfaks C 34/10-C-12 Produksjon 45,9 Statoil Gullfaks C 34/10-C-14 Produksjon 54,3 Statoil Gullfaks C 34/10-C-15 Produksjon 134,4 og C-15A Statoil Veslefrikk 30/3-A-13 Produksjon 112,5 Statoil Veslefrikk 30/3-A-15 Produksjon 146,7 Statoil Veslefrikk 30/3-3 Letebrønn 188,4 Statoil Loke 15/9-19S Produksjon 259 Statoil Statfjord A-23 Produksjon 543 Statoil Statfjord B-02A Produksjon 273 Statoil Statfjord C-20 Produksjon 63 Statoil Statfjord C-24 Produksjon 894 Statoil Statfjord C-27 Produksjon 94 Statoil Statfjord B-02AT2 Produksjon 813 Totalt ,2 *Borevæsken som ble fraktet i land fra Loke er esterbasert, ikke oljebasert I 1992 ble en stor del av utboret kaks reinjisert i formasjonene. Tabell 5 viser en oversikt over brønnene hvor kaks er blitt injisert. Tabell 5 : Injisering av oljeholdig kaks Operatør Felt Injisering i brønn Amoco Valhall 2/8A m 3 BP Gyda 7 brønner 9378 m 3 Statoil Gullfaks A-29, B-11, B- 16, C-03, C-05, C-07 Mengde kaks og olje injisert 8803 m 3 Statoil Veslefrikk A m 3 Statoil Statfjord C C m 3 Totalt m 3 7

9 Borevæsker som ikke klassifiseres som olje- eller vannbaserte borevæsker, såkalte pseudooljebaserte eller alternative borevæsker, ble benyttet i 9 brønner. Tabell 6 viser en oversikt over hvilke brønner det ble brukt alternative borevæsker og hvor mye borevæske som ble sluppet ut fra brønnene. Tabell 6: Bruk og utslipp av pseudooljebaserte/ alternative borevæsker Operatør Felt, brønn Type borevæske Mengde borevæske sluppet ut BP Letebrønn 2/1-9A eterbasert 16,7 tonn Hydro Oseberg C, 30/9-C25 eterbasert 23 tonn / 27m 3 Phillips Ekofisk, 2/K-25 polyalphaolefin 285,7 tonn Phillips Ekofisk, 2/4D-13A kationisk 785 tonn borevæske Statoil Loke, 15/9-19S esterbasert 150 tonn ester / 386 tonn borevæske Statoil Statfjord A, A-10, A-24 og A-35 esterbasert 227 tonn ester / 996 tonn borevæske Statoil Statfjord C, C-02 esterbasert 154 tonn ester / 161 tonn borevæske Totalt 9 brønner 2653 tonn borevæsker 8

10 Produksjon Det ble rapportert utslipp av oljeholdig vann fra 22 installasjoner. Av disse er det 11 installasjoner som slapp ut mer enn 5 tonn olje i løpet av hele året. Det er to kilder til utslipp : 1. Produsert formasjonsvann er vann som følger med oljestrømmen fra brønnen og så separeres fra oljen på plattformen. 2. Fortrengningsvann er ballastvannet i lagercellene på betongplattformene (gjelder feltene Gullfaks og Statfjord) og fortrenges når olje produseres. På enkelte plattformer føres det egen oversikt med oljeholdig drenasjevann, dvs. vann som er brukt for å spyle dekk, regnvann etc. For disse plattformene er dette vannet gruppert sammen med fortrengningsvann. Total utslippsmengde av produsert vann var ca m 3 / dag. Med vannet ble det sluppet ut 446 tonn olje i Dette er 40 % mer enn i 1991, samtidig som vannraten har økt med 33 %. 5 plattformer (Statfjord A, B og C, og Gullfaks A og C ) har celler for lagring av olje, og dermed utslipp av fortrengningsvann. I tillegg måler Gullfaks B, Snorre TLP, Valhall, Oseberg Feltsenter og Oseberg C utslipp av drenasje- og spillvann. Dette medførte et totalt utslipp av ca 167 tonn olje med fortrengningsvannet og drenasjevannet. Utslipp fra denne kilden har vært stabilt de siste årene, og utgjør ca 10 % av det totale utslipp. Totale utslipp av oljeholdig vann fra produksjon og lagring av olje og gass utgjorde dermed 613 tonn olje i Fra de 6 installasjonene Ula, Veslefrikk, Ekofisk 2/4-K, Valhall, Oseberg Feltsenter og Snorre TLP ble utslippsgrensen på 40 mg/l overskredet på årsbasis. Kravet om at hydrokarboninnholdet ikke skal overskride 40 mg/l gjelder per måned. Tabell 7 viser en oversikt over utslipp i forbindelse med produksjon. 9

11 Tabell 7 : Utslipp av oljeholdig vann Plattform Totalt vannvolum Produsert vann Vannrate Oljekons. m 3 /dag (mg/l) Mengde olje (tonn) Fortrengningsvann og avløpsvann Vannrate m 3 /dag Totalt vannvolum Oljekons. (mg/l) Mengde olje (tonn) Ula ,6 42,9 16,1 Gyda ,9 30,3 4,8 Gullfaks A ,8 97, ,0 5,3 67,1 Gullfaks B ,4 81, ,0 27,9 12,7 Gullfaks C ,8 4, ,0 1,7 16,8 Veslefrikk ,5 3,05 Statfjord A ,8 43, ,0 2,0 34,2 Statfjord B ,9 68, ,0 1,0 10,5 Statfjord C ,8 42, ,0 1,7 18,8 Heimdal 5074,9 13,9 11,0 0,06 Frigg Snorre-TLP ,0 134,3 1,1 Tor 2/4-E ,0 12,9 Tank 2/4-T ,0 11,0 Ekofisk ,0 3,3 2/4K Albuskjell ,0 0,6 1/6A Eldfisk 2/ ,0 1,6 A & FTP Eldfisk 2/7 B ,0 2,2 Edda 2/7 C ,0 2,2 Cod 7/11 A ,0 0,1 Valhall , ,6 37,0 0,1 Oseberg ,0 11, ,0 20,0 5,0 feltsenter Oseberg C ,0 3, ,0 31,0 0,2 Totalt ,4 446, ,9 166,5 10

12 ANDRE OLJEUTSLIPP Det ble innrapportert til SFT 24 utslipp av olje som hver utgjorde mer enn 1 m 3, og som ikke stammer fra utslipp av oljeholdig produksjons/ballastvann eller fra kaks utboret med oljebasert slam. Disse utslippene utgjorde tilsammen ca 795 tonn. Menneskelig svikt alene eller sammen med mekaniske feil er viktigste årsak til de sølene som grupperes under produksjonsuhell. Overfylte tanker eller slangebrudd ved lasting av olje sammen med ventilsvikt er de viktigste direkte kildene til sølene. Men også brudd på eller svikt i de interne rutiner ved risikofylte operasjoner tilskrives en del av uhellene. Det største sølet skjedde ved lasting fra Statfjord B plattformen, hvor 900 m 3 råolje ble sluppet ut. Dette tilsvarer ca 720 tonn olje, og utgjør ca 90% av det totale oljeutslipp forårsaket av søl. I forhold til 1991 er antallet søl tilnærmet det samme; i 1991 var det 27 søl større enn 1 m 3. Men totalutslippet av olje er vesentlig større i 1992, som i hovedsak skyldes det ovenfor nevnte søl. I 1991 var totalutslippet 254 tonn olje. Når det gjelder søl mindre enn 1 m 3, er det rapportert 112 søl som utgjør en oljemengde på ca 18 tonn. Tallene for 1991 er 100 søl som førte til utslipp av 33 tonn olje. Totalutslipp av olje fra ulykker/søl under og over 1 m 3 har dermed økt fra 287 tonn i 1991 til 813 tonn i

13 UTSLIPP AV KJEMIKALIER Det ble i 1992 brukt totalt tonn kjemikalier med et påfølgende utslipp av tonn kjemikalier til sjø. I 1991 var forbruket av kjemikalier tonn, mens utslippet var tonn. Dette tilsvarer en økning på 46 % i totalt forbruk av kjemikalier og en økning på 13 % i utslipp av kjemikalier til sjø fra 1991 til Kjemikaliene er gruppert etter bruksområdet, og benevnes da som produksjonskjemikalier, borekjemikalier, rørledningskjemikalier og injeksjonskjemikalier. Videre er de også gruppert etter funksjon. Borekjemikaliene utgjør den største gruppen, med et totalt forbruk på tonn, og et utslipp på tonn. Gjennomsnittlig utslipp av borekjemikalier per brønn som er boret i 1992 er 1318 tonn. Til sammenlikning ble det i 1991 sluppet ut tonn borekjemikalier, som tilsvarer utslipp av 1702 tonn borekjemikalier per brønn. Det vil altså si at det har skjedd en økning på ca 13 % i totalt utslipp av borekjemikalier, mens det har vært en utslippsreduksjon på 23 % i utslipp av borekjemikalier per brønn. Se tabell 8 og 12. Oljeløselige kjemikalier vil slippes ut i samme relative forhold som oljemengde på kaks, mens vannløselige eller inerte kjemikalier slippes ut i samme relative forhold som mengde baritt som følger kakset. Reduksjon i utslipp av oljeholdig kaks vil derfor også medføre reduksjon i utslipp av oljeløselige kjemikalier. Ilandføring og reinjisering av borevæske og kaks kan derfor ha bidratt til at kjemikalieutslippet per brønn er redusert. Når det gjelder utslipp av produksjonskjemikalier og rørledningskjemikalier er det skjedd en økning i utslipp på henholdsvis 25 % og 20 % fra 1991, mens det har vært en reduksjon i utslippet av injeksjonskjemikalier på 13 % fra Se forøvrig tabell 9, 10, 11 og 12. I tabellene er den totale mengde kjemikalier brukt og sluppet i sjøen oppgitt. For mange av kjemikaliene er utslippsmengden kun et estimat på grunn av problemer med å beregne de eksakte mengdene. I og med at oversikten over kjemikalieforbruket er basert på operatørenes rapporter vil grupperingen av enkelte kjemikalier være gjenstand for diskusjon. Enkelte kjemikalier kan også falle inn under flere kategorier. I kjemikalie oversikten er forbruket og utslippet av olje som tidligere er behandlet i rapporten ikke tatt med. 12

14 Tabell 8: Utslipp av borekjemikalier Funksjon 1. Vektstoffer og uorganiske gellingskjemikalier Uorganiske kjemikalier Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Lignosulfonat, lignitt etc Filterreduserende og viskositetsendrende polymerer Asfaltener og asfaltbaserte produkter Skumreduserende kjemikalier Biosider Korrosjonshindrende stoffer Avleiringsinhibitorer Smøremidler Kjemikalier for å løsne fastsittende borestreng Dispergeringsmidler Oksygenfjerningskjemikalier Tensider Kaksrensekjemikalier Leirskiferinhibitor Emulgeringsmidler Gjengefett ( " dope " ) Sementeringskjemikalier Kompletteringskjemikalier Andre kjemikalier , , , ,3 754,0 489,5 704,8 495,4 6906,7 559,6 120,4 155,5 214,0 108,8 206,8 82,0 285,2 32,4 744,5 4410,0 5247, ,7 31, ,5 5408,4 6692,8 4347,7 266,9 93,2 111,0 121,6 40,3 118,8 54,1 200,3 28,9 464,4 74,5 4336,5 202,5 13,7 2531,0 2739,7 115,3 Totalt borekjemikalier , ,0 13

15 Tabell 9: Utslipp av produksjonskjemikalier Funksjon 1. Biosider Korrosjonshindrende kjemikalier Oksygenfjerningskjemikalier Avleiringsinhibitorer Emulgeringsbrytere Koagulerings- /oljefjerningskjemikalier Skumrensende kjemikalier ( ulike typer ) Flokkuleringsmidler Dispergeringsmidler Fortynnere Kjemikalier for å hindre tap av fluid til form Viskositetsendrende kjemikalier Emulgeringsmidler Tensider Rensemidler Gassbehandlingskjemikalier Hydraulikkvæske Gjengefett ("Dope") Andre kjemikalier ,7 17,1 1308,2 75,2 1, ,9 449,5 469,2 36, ,7 1,2 268,5 71, , ,4 67, ,9 193,9 2,9 2, ,3 1014,6 Totalt produksjonskjemikalier 17597,9 1930,0 Tabell 10: Utslipp av rørledningskjemikalier Funksjon 1. Korrosjonsinhibitorer Biosider Emulgeringsbrytere Oksygenfjerningskjemikalier Gellingskjemikalier Rensefluider Fargestoffer Transportkjemikalier Voksinhibitor Andre kjemikalier (gassbehandl.) ,7 188,5 2,6 1, ,1 3, ,3 1,1 1219,3 496,0 16,6 0,1 3543,0 0 Total rørledningskjemikalier 5474,6 690,7 14

16 Tabell 11: Utslipp av injeksjonskjemikalier Funksjon 1. Korrosjonshindrende stoffer Biosider Skumreduserende kjemikalier Oksygenfjerningskjemikalier Avleiringshemmer Flokkuleringsmidler Rensemidler Filter rensemidler Andre kjemikalier ,8 27,7 178,6 13,6 1396,0 7,9 386,8 74,7 49,8 11,1 37,8 11, ,2 0,1 Total injeksjonskjemikalier 5648,0 146,3 Tabell 12 viser de totale utslipp av bore-, produksjons-, rørlednings- og injeksjonskjemikalier i Tabell 12 : Oversikt over bruk og utslipp av kjemikalier i 1991 Brukt (tonn) Utslipp (tonn) Borekjemikalier Produksjonskjemikalier Rørledningskjemikalier Injeksjonskjemikalier Totalt Tabell viser bruk og utslipp av kjemikalier fordelt på felt. 15

17 Tabell 13 : BOREKJEMIKALIER FORDELT PÅ FELT 1992 Borekjemikalier Hydro / Oseberg Hydro / Hydro / Phillips / BP / Ula BP / Gyda Feltsenter Oseberg C leteboring Ekofisk Funksjon Mengde (tonn) Brukt Til sjø Mengde (tonn) Brukt Til sjø Mengde (tonn) Brukt Til sjø Mengde (tonn) Brukt Til sjø Mengde (tonn) Brukt Til sjø Mengde (tonn) Brukt Til sjø 1 Vektstoffer og uorganiske 5037,5 3214,3 5738,5 1815, , 24179, gellingskjemikalier Uorganiske kjemikalier 230,5 54,3 131,7 49,6 6458, ,6 169,7 769,2 769,2 284,6 284,6 3 Kjemikalier for å hindre tapt 11 1,4 18,5 4,5 10, , ,9 0,4 sirkulasjon 4 Lignosulfonat, lignitt etc. 0,8 0,8 200,4 135,4 82,2 25,7 5 Filterreduserende og 142,8 99,9 349,8 160, ,8 296,5 3,52 3,52 84,7 46,5 viskositetsendre. polymerer 6 Asfaltener og asfaltbaserte produkter 25,8 0,4 5,9 393, ,6 0,1 7 Skumreduserende kjemikalier 1,2 0 0,6 0,1 5,2 5 31,5 22,2 0,3 0,3 8 Biosider 3,6 3 4,3 1,8 3,1 2 6,8 3,4 0,32 0,32 1,38 1,28 9 Korrosjonshindrende stoffer 21,9 16, ,8 32, ,9 2,2 0,07 0,07 1,4 0,2 1 Avleiringsinhibitorer 0 0 0,3 89,3 21,1 0 1 Smøremidler (ikke gjengefett) 1,3 0 6,8 6,2 58, , Kjemikalier for å løsne fastsittende 2,3 0,1 1, ,2 3 2 borestreng 1 Dispergeringsmidler 5,9 5,8 2,6 1,5 55, ,4 79,4 13,3 12,1 3 1 Oksygenfjerningskjemikalier 0 0 1, ,4 4 1 Tensider (overflateaktive stoffer) 0, , ,6 91,5 24,7 9, Kaksrensekjemikalier

18 1 Leirskiferinhibitor 973,4 772,7 919,8 656,2 523, ,4 290,5 57,6 57,6 7 1 Emulgeringsmidler 46,7 0,4 220,4 25,2 342, ,2 16,7 8 1 Gjengefett ("dope") 1,5 0,9 1,3 0,8 2,2 2 0,7 0,3 9 2 Sementeringskjemikalier ,2 120,7 2020, Kompletteringskjemikalier 0 0 0, Andre kjemikalier 762,4 13,36 238, , ,9 2 TOTAL 7269,3 4184,0 8754,1 2861, , 25933, 1865,7 1865, ,

19 Tabell 13 : BOREKJEMIKALIER FORDELT PÅ FELT 1992 frts Borekjemikalier BP / Leteboring Amoco / Valhall Elf / Heimdal Elf / Frigg Elf / Forboring & Leteboring Funksjon Mengde (tonn) Brukt Til sjø Mengde (tonn) Brukt Til sjø Mengde (tonn) Brukt Til sjø Mengde (tonn) Brukt Til sjø Mengde (tonn) Brukt Til sjø Mobil / Leteboring Mengde (tonn) Brukt Til sjø 1 Vektstoffer og uorganiske 4484,4 3989,6 3837,3 10, , ,8 3363, gellingskjemikalier 2 Uorganiske kjemikalier 72,8 52,5 1739,2 120,4 531,3 406,2 534,9 455,1 3 Kjemikalier for å hindre tapt 0,9 0,4 20,6 10,4 7,1 6,4 sirkulasjon 4 Lignosulfonat, lignitt etc. 27,2 25 2, ,9 7,6 6,7 5 Filterreduserende og 50,2 46,1 69,4 0,2 238,4 196,3 71,6 64 viskositetsendre. polymerer 6 Asfaltener og asfaltbaserte produkter 44,6 0,1 4,8 4,7 7 Skumreduserende kjemikalier 0,4 0,3 2,5 6,4 4,2 8 7,5 8 Biosider 1,5 1,3 0, ,2 0,2 9 Korrosjonshindrende stoffer 0,6 0,2 16,5 0,4 0,4 1 Avleiringsinhibitorer 0 1 Smøremidler (ikke gjengefett) 0,6 0,1 52,9 0,4 1 1 Kjemikalier for å løsne fastsittende 0,5 0,4 2 borestreng 1 Dispergeringsmidler 13,3 12,2 13,3 3 1 Oksygenfjerningskjemikalier 0,65 15,4 15,3 4 1 Tensider (overflateaktive stoffer) 16,9 2 26,2 17,2 16, Kaksrensekjemikalier 19

20 1 Leirskiferinhibitor 7 1 Emulgeringsmidler ,5 0, Gjengefett ("dope") 2,2 0,4 5 0,2 0,1 9 2 Sementeringskjemikalier 1181,2 1373,7 0,9 0 2 Kompletteringskjemikalier 9, Andre kjemikalier 569,3 38,4 4,7 2 TOTAL 5238,1 4168, ,5 132, , ,2 5437,3 3686,6 20

21 Tabell 13 : BOREKJEMIKALIER FORDELT PÅ FELT 1992 frts Borekjemikalier Saga Shell lete Conoco lete, forbor Funksjon 1 Vektstoffer og uorganiske ,3 2790,3 gellingskjemikalier 2 Uorganiske kjemikalier ,5 716,1 3 Kjemikalier for å hindre tapt ,3 17,3 sirkulasjon 4 Lignosulfonat, lignitt etc Filterreduserende og ,7 90 viskositetsendre. polymerer 6 Asfaltener og asfaltbaserte produkter 7 Skumreduserende kjemikalier ,5 1,5 0,4 0,4 8 Biosider 1,8 1,8 5,2 5 3,5 1,3 9 Korrosjonshindrende stoffer ,4 2,4 4,1 2 1 Avleiringsinhibitorer 2,2 2,2 0 1 Smøremidler (ikke gjengefett) ,1 0,1 1 1 Kjemikalier for å løsne fastsittende 3, borestreng 1 Dispergeringsmidler 37,5 37,5 3 1 Oksygenfjerningskjemikalier 0,3 0,3 7,5 7,5 4 1 Tensider (overflateaktive stoffer) 5,8 5, ,6 2,6 5 1 Kaksrensekjemikalier Leirskiferinhibitor ,3 107, Emulgeringsmidler

22 1 Gjengefett ("dope") 3, ,3 9 2 Sementeringskjemikalier ,4 40,9 0 2 Kompletteringskjemikalier Andre kjemikalier 13,5 13,5 2 TOTAL 23046, , , ,7 5739,4 3768,2 22

23 Tabell 13 : BOREKJEMIKALIER FORDELT PÅ FELT 1992 frts Borekjemikalier Statoil / Gullfaks Statoil / Veslefrikk Statoil /Statfjord Statoil / Sleipner øst, Statoil / Leteboring Loke Funksjon 1 Vektstoffer og uorganiske ,5 gellingskjemikalier 2 Uorganiske kjemikalier ,9 818,6 3 Kjemikalier for å hindre tapt ,2 2, ,5 0,2 28,4 0,8 sirkulasjon 4 Lignosulfonat, lignitt etc. 1,7 1, ,5 105, Filterreduserende og ,8 460,9 viskositetsendre. polymerer 6 Asfaltener og asfaltbaserte produkter 27 33,2 1, Skumreduserende kjemikalier 1,7 1, ,3 2,4 2,2 8 Biosider 39,7 15,8 8,6 7, , Korrosjonshindrende stoffer ,6 3,6 1 Avleiringsinhibitorer Smøremidler (ikke gjengefett) 1 1 Kjemikalier for å løsne fastsittende 5,4 0,6 1,5 4,7 2 borestreng 1 Dispergeringsmidler ,5 0,8 3 1 Oksygenfjerningskjemikalier 1 0,4 4 1 Tensider (overflateaktive stoffer) 52,2 0,3 7,4 0, ,5 2,5 5 1 Kaksrensekjemikalier , , Leirskiferinhibitor 283,3 223,1 24,4 22,

24 1 Emulgeringsmidler 40,8 0,4 50,9 4, Gjengefett ("dope") 6 6 1,2 1,2 4 0,5 9 2 Sementeringskjemikalier ,2 764,3 31,3 0 2 Kompletteringskjemikalier ,6 463,7 1 2 Andre kjemikalier 2 TOTAL 45776, , , ,4 3439,9 2104, , ,5 24

25 Tabell 14 : PRODUKSJONSKJEMIKALIER FORDELT PÅ FELT 1992 Produksjonskjemikalier Hydro / Oseberg Hydro / Oseberg C Hydro / Phillips / Ekofisk BP / Gyda BP / Ula Feltsenter Leteboring Funksjon 1 Biosider 6,2 4,6 0,5 0, ,8 2 Korrosjonshindrende kjemikalier 5,3 0 9, ,5 3 Oksygenfjerningskjemikalier 0 0 1,2 4 Avleiringsinhibitorer 81,8 61,7 1,9 1,9 118,1 75,8 5 Emulgeringsbrytere 8,7 0 27,4 25,7 0,3 16,8 50,4 6,7 6 Koagulerings-/oljefjerningskjemikalier Skumreduserende kjemikalier (ulike oljer) 154,9 0 47,9 29,2 0,3 8 Flokkuleringsmidler 1,8 1,7 5, ,5 11 1,1 9 Dispergeringsmidler Fortynnere Kjemikalier for å hindre tap av fluid til form Viskositetsendrende kjemikalier Emuleringsmidler Tensider (overflateaktive stoffer) Rensemidler Gassbehandlingskjemikalier ,8 48,5 3,2 4,3 17 Hydraulikkvæske 2,9 2,9 18 Gjengefett ("dope") Andre kjemikalier 556,4 272,2 1500,7 742, ,2 TOTAL ,1 1592,6 744, , ,9 7,8 25

26 Tabell 14 : PRODUKSJONSKJEMIKALIER FORDELT PÅ FELT 1992 frts Produksjonskjemikalier BP / Lete Amoco / Valhall Elf / Heimdal Elf / Frigg Elf / Forboring & Leteboring Funksjon 1Biosider 0,1 0,1 2 Korrosjonshindrende kjemikalier 2,96 1,64 0,1 0,4 0,2 3 Oksygenfjerningskjemikalier 4 Avleiringsinhibitorer 16,7 16,7 5 Emulgeringsbrytere Koagulerings-/oljefjerningskjemikalier 7 Skumreduserende kjemikalier (ulike oljer) 20,1 8 Flokkuleringsmidler 28, Dispergeringsmidler 10 Fortynnere 11 Kjemikalier for å hindre tap av fluid til form. 12 Viskositetsendrende kjemikalier 13 Emuleringsmidler 14 Tensider (overflateaktive stoffer) 15 Rensemidler 1,2 1,2 0,2 0,2 16 Gassbehandlingskjemikalier 215,3 152,9 20,7 8567, Hydraulikkvæske 18 Gjengefett ("dope") 20 Andre kjemikalier Mobil / Leteboring TOTAL ,2 33,5 153,0 20,7 8568,4 0,

27 Tabell 14 : PRODUKSJONSKJEMIKALIER FORDELT PÅ FELT 1992 frts Produksjonskjemikalier Saga Shell / Leteboring Conoco / Lete- & Forboring Funksjon 1 Biosider 5,3 1,3 2 Korrosjonshindrende kjemikalier 22 3 Oksygenfjerningskjemikalier 4 Avleiringsinhibitorer 5 Emulgeringsbrytere 6 Koagulerings-/oljefjerningskjemikalier 7 Skumreduserende kjemikalier (ulike oljer) 8 Flokkuleringsmidler 9 Dispergeringsmidler 10 Fortynnere Kjemikalier for å hindre tap av fluid til form. 12 Viskositetsendrende kjemikalier 13 Emuleringsmidler 14 Tensider (overflateaktive stoffer) 15 Rensemidler 16 Gassbehandlingskjemikalier Hydraulikkvæske 18 Gjengefett ("dope") 20 Andre kjemikalier TOTAL 202,3 1,

28 Tabell 14 : PRODUKSJONSKJEMIKALIER FORDELT PÅ FELT 1992 frts Produksjonskjemikalier Statoil / Gullfaks Statoil / Veslefrikk Statoil / Statfjord Statoil / Sleipner Øst, Loke Funksjon 1Biosider 34,6 5,2 2 Korrosjonshindrende kjemikalier 466,9 23,4 16,2 0,8 212,2 17,7 3 Oksygenfjerningskjemikalier 4 Avleiringsinhibitorer 268,8 67,2 6,8 1,7 319,8 224,5 5 Emulgeringsbrytere 190,7 28,6 10,9 91,6 0,9 6 Koagulerings-/oljefjerningskjemikalier 7 Skumreduserende kjemikalier (ulike oljer) 80,9 92,7 0,9 8 Flokkuleringsmidler 72,4 10,9 81,3 32,5 9 Dispergeringsmidler 10 Fortynnere 11 Kjemikalier for å hindre tap av fluid til form. 12 Viskositetsendrende kjemikalier 13 Emuleringsmidler 14 Tensider (overflateaktive stoffer) 15 Rensemidler 16 Gassbehandlingskjemikalier 576,9 2,8 68,4 1202,4 121,9 17 Hydraulikkvæske 18 Gjengefett ("dope") 20 Andre kjemikalier Statoil / Leteboring TOTAL 1656,6 132,9 102,3 2,5 2034,6 403,

29 Tabell 15 : RØRLEDNINGSKJEMIKALIER FORDELT PÅ FELT 1992 Rørledningskjemikalier Hydro / Oseberg Hydro / Hydro / Phillips / Ekofisk BP / Gyda BP / Ula Feltsenter Oseberg C Leteboring Funksjon 1 Korrosjonshindrende kjemikalier 129,4 21,4 12,4 463,4 167,1 21,9 38,3 2 Biosider 0,4 0 0,5 3 Emulgeringsbrytere 4 Oksygenfjerningskjemikalier 0,3 0,2 5 Gellingskjemikalier 6Rensefluider 7 Fargestoffer 0,2 8 Transportkjemikalier 227, Voks inhibitor 16,6 0,1 10 Andre Kjemikalier 3543 TOTAL 3900,6 21,4 12, ,7 663,2 21,9 0 38,3 0 29

30 Tabell 15 : RØRLEDNINGSKJEMIKALIER FORDELT PÅ FELT 1992 frts Rørledningskjemikalier BP / Leteboring Amoco / Valhall Elf / Heimdal Elf / Frigg Elf / Lete- og Forboring Funksjon 1 Korrosjonshindrende kjemikalier 22,3 2Biosider 0,3 3 Emulgeringsbrytere 4 Oksygenfjerningskjemikalier 5 Gellingskjemikalier 6Rensefluider 7 Fargestoffer 8 Transportkjemikalier 9 Voks inhibitor 10 Andre Kjemikalier Mobil / Leteboring TOTAL ,

31 Tabell 15 : RØRLEDNINGSKJEMIKALIER FORDELT PÅ FELT 1992 frts Rørledningskjemikalier Saga Shell / Leteboring Conoco / Lete- og Forboring Funksjon Bruk Til sjø Bruk Til sjø Bruk Til sjø 1 Korrosjonshindrende kjemikalier 2 Biosider 0,7 0,7 3 Emulgeringsbrytere 4 Oksygenfjerningskjemikalier 1,9 1,9 5 Gellingskjemikalier 6Rensefluider 7 Fargestoffer 0,4 0,4 8 Transportkjemikalier 9 Voks inhibitor 10 Andre Kjemikalier TOTAL

32 Tabell 15 : RØRLEDNINGSKJEMIKALIER FORDELT PÅ FELT 1992 frts Rørledningskjemikalier Statoil / Gullfaks Statoil / Veslefrikk Funksjon Statoil / Statfjord Statoil / Sleipner Øst, Loke Statoil / Leteboring 1 Korrosjonshindrende kjemikalier 2 Biosider 0,7 0,7 3 Emulgeringsbrytere 4 Oksygenfjerningskjemikalier 1,7 1,7 5 Gellingskjemikalier 6 Rensefluider 7 Fargestoffer 0,7 0,7 8 Transportkjemikalier 9 Voks inhibitor 1 Andre kjemikalier 0 TOTAL ,1 3,

33 Tabell 16 : INJEKSJONSKJEMIKALIER FORDELT PÅ FELT 1992 Injeksjonskjemikalier Hydro / Oseberg Hydro / Hydro / Phillips / Ekofisk BP / Gyda BP / Ula Feltsenter Oseberg C Leteboring Funksjon 1 Korrosjonshindrende kjemikalier 2 Biosider 40,4 17,7 2041,5 2 50,5 190,9 3 Skumreduserende kjemikalier 0,2 11,5 39,1 4 Oksygenfjerningskjemikalier 61,4 5,5 93, Avleirings hemmere 13,1 0, ,8 16,3 6 Flokkuleringsmidler 13,6 11,1 13,2 7 Rensemidler 11,2 11,2 8 Filterrensemidler 9 Andre kjemikalier TOTAL 115,6 34,3 13,1 0, , ,3 0 33

34 Tabell 16 : INJEKSJONSKJEMIKALIER FORDELT PÅ FELT 1992 frts Injeksjonskjemikalier BP / Leteboring Amoco / Valhall Elf / Heimdal Elf / Frigg Elf / Lete- og Forboring Mobil / Leteboring Funksjon 1 Korrosjonshindrende kjemikalier 2 Biosider 23,8 3,3 3 Skumreduserende kjemikalier 94,9 13,6 4 Oksygenfjerningskjemikalier 5 Avleirings hemmere 6 Flokkuleringsmidler 7 Rensemidler 8 Filterrensemidler 9 Andre kjemikalier TOTAL ,7 16,

35 Tabell 16 : INJEKSJONSKJEMIKALIER FORDELT PÅ FELT 1992 frts Injeksjonskjemikalier Saga Shell / Leteboring Conoco / Lete- og Forboring Funksjon 1 Korrosjonshindrende kjemikalier 2Biosider 3 Skumreduserende kjemikalier 4 Oksygenfjerningskjemikalier 5 Avleirings hemmere 6 Flokkuleringsmidler 7 Rensemidler 8 Filterrensemidler 9 Andre kjemikalier TOTAL

36 Tabell 16 : INJEKSJONSKJEMIKALIER FORDELT PÅ FELT 1992 frts Injeksjonskjemikalier Statoil / Gullfaks Statoil / Veslefrikk Statoil / Statfjord Statoil / Loke, Sleipner Øst, Funksjon 1 Korrosjonshindrende kjemikalier 2 Biosider 328,8 4,7 79, Skumreduserende kjemikalier 27,4 5,5 4 Oksygenfjerningskjemikalier , ,4 5 Avleirings hemmere 6,1 4,5 4, Flokkuleringsmidler 22,8 0,2 7 Rensemidler 26,6 8 Filterrensemidler 9 Andre kjemikalier 0,2 0,1 Statoil / Leteboring TOTAL 699,7 4,7 172,7 4,5 1553,2 72,

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1993

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1993 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1993 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...1 1 INNLEDNING...3 2 KILDER TIL UTSLIPP...3 2.1 Operasjonelle utslipp av olje...3 2.2

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1995

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1995 0 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1995 0 1 SAMMENDRAG Denne rapporten gir en oversikt over utslipp av olje og kjemikalier til sjø, samt ilandføring og reinjeksjon

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1996

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1996 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1996 1 SAMMENDRAG Denne rapporten gir en oversikt over utslipp av olje og kjemikalier til sjø, samt ilandføring og reinjeksjon

Detaljer

Utslipp av olje og kjemikalier fra plattformene på norsk kontinentalsokkel i 1992. «r forurensningstilsyn ~^^^ IfaMMRIIIMB «tusnmna

Utslipp av olje og kjemikalier fra plattformene på norsk kontinentalsokkel i 1992. «r forurensningstilsyn ~^^^ IfaMMRIIIMB «tusnmna Utslipp av olje og kjemikalier fra plattformene på norsk kontinentalsokkel i 1992 «r SFT Statens forurensningstilsyn ~^^^ IfaMMRIIIMB «tusnmna SFT-DOKUMENT NR. 93:11 Statens forurensningstilsyn Postadresse:

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1997

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1997 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1997 0 1 INNLEDNING... 2 1 SAMMENDRAG... 3 2 UTSLIPP FRA BORING... 4 2.1 Borevæsker... 4 2.2 Vannbasert borevæske... 4 2.3 Oljebasert

Detaljer

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Felt Operatør Type PUD Prod.start Nullutslippstiltak Kommentar Albuskjell Olje/gass 25.04.75 26.05.79 Nedstengt 26.08.98 Balder og

Detaljer

20.6 Farlig avfall ALVHEIM

20.6 Farlig avfall ALVHEIM 20.6 Farlig avfall Rapporteringsår Annet 76.90 Batterier 0.75 Blåsesand 0.47 Kjemikalieblanding m/halogen 0.17 ALVHEIM Lysrør/Pære 0.14 Maling 0.05 Oljeholdig avfall 3.55 Rene kjemikalier m/halogen 0.27

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1998

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1998 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1998 1 INNLEDNING... 2 1 SAMMENDRAG... 3 Utslipp til sjø... 3 Utslipp til luft... 3 2 UTSLIPP FRA BORING... 4 2.1 Vannbaserte

Detaljer

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Publisert 04.07.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

Utslipp på norsk kontinentalsokkel 2001

Utslipp på norsk kontinentalsokkel 2001 TA-2004/2004 ISBN 82-7655-224-2 Forord Denne rapporten gir en samlet oversikt over rapporterte utslipp til sjø og luft fra installasjonene på norsk kontinentalsokkel i 2001. Rapporten er sammenstilt på

Detaljer

Utslipp på norsk kontinentalsokkel 2002

Utslipp på norsk kontinentalsokkel 2002 TA-2014/2004 ISBN 82-7655-481-4 Forord Denne rapporten gir en samlet oversikt over rapporterte utslipp til sjø og luft fra installasjonene på norsk kontinentalsokkel i 2002. Rapporten er sammenstilt på

Detaljer

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005?

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Unn Orstein 17.02.2005 Situasjonen i dag Boring pågår 2006: Snøhvit gass/kondensat Norsk sokkel har noen av de strengeste

Detaljer

Side 1 / 7

Side 1 / 7 Utslipp til sjø fra olje og gass Innholdsfortegnelse 1) Forbruk av borevæsker 2) Oljeutslipp fra olje og gass 3) Utslipp av produsert vann 4) Utslipp av kjemikalier fra olje og gass 5) Utilsiktede utslipp

Detaljer

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Innhold 1 Feltets status... 4 2 Utslipp fra boring... 5 3 Utslipp av olje...

Detaljer

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Forus, 28. februar 2007 Utslippsrapport 2006 Side 1 av 14 Generell informasjon Denne rapporten omfatter utslipp fra Tambarfeltet i 2006. Tambar er en ubemannet brønnhodeplattform

Detaljer

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC 25 Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 2 15 Olje/kondensat Gass 1 Total HC 5 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 Totale leveranser av olje/kondensat og gass, fordelt på regioner

Detaljer

Årsrapport 2011 Gungne

Årsrapport 2011 Gungne Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 2 fra boring... 6 3 av olje... 6 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 6 5 Evaluering av

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

Årsrapport 2010 Gungne AU-EPN ONS SLP-00221

Årsrapport 2010 Gungne AU-EPN ONS SLP-00221 Årsrapport 2010 Gungne Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 2 fra boring... 6 3 av olje... 6 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 6 5 Evaluering av kjemikalier... 6 6

Detaljer

Sammenstilling av borekaksdata

Sammenstilling av borekaksdata Sammenstilling av borekaksdata I forbindelse med myndighetenes rapportering til OSPAR Øyvind Tvedten DNV, ytre miljø, Stavanger Innhold Bakgrunn OSPARs kriterier for etterlatelse av borekakshauger Datainnsamling

Detaljer

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Date of Issue 26.03.2014 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 OVERSIKT OVER TILLATELSER TIL BORING... 5 1.3 OPPFØLGING

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018

UTSLIPPSRAPPORT P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018 UTSLIPPSRAPPORT 2015 P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018 1 ConocoPhillips Utslippsrapport for 2015, Tjalve 2 ConocoPhillips Utslippsrapport for 2015, Tjalve Innledning Rapporten dekker utslipp

Detaljer

Utslippsrapport for HOD feltet

Utslippsrapport for HOD feltet Utslippsrapport for HOD feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Eivind Hansen Valhall Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4 Innhold 1.0 FELTETS STATUS... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 4 1.4 Etterlevelse av utslippstillatelse... 4 1.5 Status for nullutslippsarbeidet...

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014 Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 7 1.4 Status for

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN SLEIPNER SLEIPNER- - SIGYN SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 25 Mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell Årsrapport til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 02.03.2017 Side 2 av 20 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand, Operations

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 1. mars 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 2 UTSLIPP FRA BORING...

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2015 Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 7 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 PL- 274 Oselvar Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.4 BRØNNSTATUS... 6 1.5 STATUS FOR

Detaljer

Martin Linge boring 2013

Martin Linge boring 2013 Side 2 av 20 Innholdsfortegnelse 1. Feltets status... 5 1.1. Generelt... 5 1.2. Produksjon av olje/gass... 5 1.3. Gjeldende utslippstillatelse... 6 1.4. Overskridelser av utslippstillatelse... 6 1.5. Kjemikalier

Detaljer

Utslippsrapport for 2015

Utslippsrapport for 2015 Utslippsrapport for 2015 15. mars 2016 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 INNLEDNING... 4 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 5 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 5 1.4 UTSLIPPSKONTROLL OG USIKKERHET

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN SLEIPNER SLEIPNER- - SIGYN SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars 2009 Revisjonshistorie: Rev.

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2013

Utslippsrapport for Viljefeltet 2013 Utslippsrapport for Viljefeltet 2013 17. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 1.4 UTSLIPPSKONTROLL

Detaljer

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn. Leteboring

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn. Leteboring Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn 26 Leteboring Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 6 1.1 GENERELT...6 1.2 PRODUKSJON AV O LJE/GASS...6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...7 1.4 OVERSKRIDELSER AV

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Sedimentovervåking Martin Linge 2015

Sedimentovervåking Martin Linge 2015 OIL & GAS Sedimentovervåking Martin Linge 2015 Forum 18.10.2016 Sam Arne Nøland 1 SAFER, SMARTER, GREENER Martin Linge Martin Linge er et felt under utbygging i blokk 29/6, tett opp til britisk sektor

Detaljer

Lundin Norway AS AK GOF BL. Draft - Issued for Draft ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV GODKJENT VERIFISERT AV

Lundin Norway AS AK GOF BL. Draft - Issued for Draft ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV GODKJENT VERIFISERT AV ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV VERIFISERT AV GODKJENT Draft - Issued for Draft 01 01.02.20 17 AK GOF BL Anlegg: BRY Dokument nummer: 002701 Prosjekt: Lisens: PL148 Dokument type:

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 LETEBORING

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 LETEBORING ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 LETEBORING 1 mars, 2005 Signaturer Dokument: Årsrapport til Statens forurensningstilsyn over utslipp fra leteboring 2004. Utarbeidet av: Boreingeniør Dato Leder boreingeniørtjenester

Detaljer

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2007

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2007 Utslippsrapport for Tambarfeltet 2007 Forus, 1. mars 2008 Utslippsrapport Tambar 2007 Side 1 av 23 Generell informasjon Denne rapporten omfatter utslipp fra Tambarfeltet i 2007. Tambar er utbygget med

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn. StatoilHydro BRAGE AU-EPN ONS MAS-00116

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn. StatoilHydro BRAGE AU-EPN ONS MAS-00116 Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 27 StatoilHydro BRAGE AU-EPN ONS MAS-116 Innhold 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2016 Side 2 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand Operations Manager Jan Erik Sandven Relationship Manager Knarr/Gaupe/Teekay

Detaljer

Utslipp fra leteboring 2003

Utslipp fra leteboring 2003 Utslipp fra leteboring 2003 A/S Norske Shell Årsrapportering til Statens Forurensningstilsyn (SFT) A/S Norske Shell 01.03.2004 Leteboring 2003 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS... 5 1.1 GENERELL INFORMASJON...

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB 20" SLT SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 7 mars, 2006 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2005

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160

Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160 Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 1 av 121 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 2 av 121

Detaljer

Boring og produksjon-endring av tillatelse- Oseberg Feltsenter

Boring og produksjon-endring av tillatelse- Oseberg Feltsenter Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 30.07.2015 Deres ref.: AU-DPN-OE OSE-00145 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon-endring av tillatelse-

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 PL- 274 Oselvar Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 GENERELT... 4 EIERANDELER... 6 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 BRØNNSTATUS... 6 STATUS FOR NULLUTSLIPPSARBEIDET...

Detaljer

Nullutslipp. Utslipp til sjø. Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening

Nullutslipp. Utslipp til sjø. Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening Nullutslipp Norsk sokkel er underlagt strenge miljøkrav, og petroleumsindustrien jobber kontinuerlig for å redusere sine utslipp. Utvikling av ny teknologi

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2005 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2004

Detaljer

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser 17 Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser I parentes etter angivelse av selskapets andel i vedkommende felt i drift/funn oppgis den/de utvinningstillatelser feltet/funnet ligger i. For de

Detaljer

PL420 brønn 35/9-11 S/A Titan Appraisal PP&A R

PL420 brønn 35/9-11 S/A Titan Appraisal PP&A R Årlig utslippsrapport DEA Norge AS 2015 Innholdsfortegnelse 1 STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.1. FORKORTELSER OG DEFINISJONER... 5 1.2. BRANNSLUKKEMIDDEL... 6 2 FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING...

Detaljer

Utslipp fra leteboring 2004

Utslipp fra leteboring 2004 Utslipp fra leteboring 2004 A/S Norske Shell Årsrapportering til Statens Forurensningstilsyn (SFT) A/S Norske Shell 14.03.2004 Side 1 av 20 Leteboring 2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS... 5 1.1 GENERELL

Detaljer

Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium

Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium Publisert 12.05.2015 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

Dok. nr. AU-EPN D&W DBG-00530

Dok. nr. AU-EPN D&W DBG-00530 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Feltets status... 5 1.2 Nullutslippsarbeid og status for substitusjonskjemikalier i bruk... 6 2 Forbruk og utslipp fra boring... 7 2.1 Boring med vannbasert borevæske... 7

Detaljer

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn. Leteboring

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn. Leteboring Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn 2008 Leteboring Innhold 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE... 6 1.4 OVERSKRIDELSER AV UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

REPORT. Report ID.: ENINO-HSEQ/944770 Reference no.: SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2010 Letefelter Eni Norge

REPORT. Report ID.: ENINO-HSEQ/944770 Reference no.: SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2010 Letefelter Eni Norge REPORT Report ID.: ENINO-HSEQ/944770 Reference no.: SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2010 Letefelter Eni Norge Innholdsfortegnelse 1. GENERELT OM FELTET... 3 2. UTSLIPP FRA BORING... 6 3.

Detaljer

Boring og produksjon på Osebergfeltet

Boring og produksjon på Osebergfeltet Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 23.09.2015 Deres ref.: AU-OSE 00040 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon på Osebergfeltet Vedtak om endring

Detaljer

SKARV DEVELOPMENT PROJECT

SKARV DEVELOPMENT PROJECT SKARV DEVELOPMENT PROJECT Årsrapport 2009 Skarv Document No: DB KR Rev. Date Description Prepared Checke d BP Appr. 2 of 10 Document Control Sheet Title: Company/De pt: Årsrapport 2009 Skarv BP Skarv Deve

Detaljer

Del B veiledning til SFTs retningslinjer INNHOLD

Del B veiledning til SFTs retningslinjer INNHOLD Del B VEILEDNING TIL FELLES RETNINGSLINJER INNHOLD 1 Status... 4 1.1 Status for nullutslippsarbeidet... 8 2 Utslipp fra boring... 10 2.1 Boring med vannbasert borevæske... 12 2.2 Boring med oljebasert

Detaljer

Veiledning til den Årlige Utslippsrapporteringen

Veiledning til den Årlige Utslippsrapporteringen Veiledning til den årlige utslippsrapporteringen Side 1 av 80 Veiledning til den Årlige Utslippsrapporteringen Gjelder: Vedlegg til Opplysningspliktforskriften; Krav til rapportering fra offshore petroleumsvirksomhet

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 30/8-5, Tune Statfjord Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Farlig avfall fra offshorevirksomheten

Farlig avfall fra offshorevirksomheten Farlig avfall fra offshorevirksomheten mengder, fraksjoner, utfordringer og muligheter Ståle Teigen Rådgiver miljøteknologi Statoil Avfall fra borevirksomheten Avfall fra boreaktivitet Borekaks (tørr,

Detaljer

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn GYDA

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn GYDA Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn 25 GYDA Side 2 Innhold 1 STATUS FOR FELTET...6 1.1 GENERELT...6 1.2 EIERANDELER...8 1.3 KORT OPPSUMMERING UTSLIPPSSTATUS...8 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER...9

Detaljer

Boring, produksjon og drift på Grane og Svalin

Boring, produksjon og drift på Grane og Svalin Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 18.12.2015 Deres ref.: AU-DPN OW KVG-00240 AU-GRA-00005 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3680 Saksbehandler: Leni Lødøen Grebstad Boring, produksjon og drift

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til boring og produksjon på Oseberg

Vedtak om endring av tillatelse til boring og produksjon på Oseberg Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 29.11.2016 Deres ref.: AU-TPD-DW-ENV-00009 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om endring av tillatelse til boring og produksjon

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 LETEBORING

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 LETEBORING Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 LETEBORING 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Årsrapport til Statens forurensningstilsyn over utslipp fra leteboring 2003. Utarbeidet av: Miljørådgiver Dato Gjennomgått

Detaljer

04/0506-N3/HSEQ/MOAN/axke/ Page 1 of 23

04/0506-N3/HSEQ/MOAN/axke/ Page 1 of 23 04/0506-N3/HSEQ/MOAN/axke/29.04.2004 Page 1 of 23 Innholdsfortegnelse 1. FELTETS STATUS 4 1.1 STATUS 4 1.2 STATUS FOR NULLUTSLIPPSARBEIDET 5 2. UTSLIPP FRA BORING 7 2.1 BORING MED VANNBASERT BOREVÆSKE

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2014

Utslippsrapport for Viljefeltet 2014 Utslippsrapport for Viljefeltet 2014 15. mars 2015 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 INNLEDNING... 4 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 5 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 5 1.4 UTSLIPPSKONTROLL

Detaljer

Innhold. Tabeller. Årsrapport Leteboring NORECO 2011. Side 2 av 20

Innhold. Tabeller. Årsrapport Leteboring NORECO 2011. Side 2 av 20 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE... 4 1.4 KJEMIKALIER PRIORITERT FOR SUBSTITUSJON... 4 1.5 STATUS FOR NULLUTSLIPPSARBEIDET...

Detaljer

Årsrapport for operasjonelle utslipp Eni Norge leteboring 2012.

Årsrapport for operasjonelle utslipp Eni Norge leteboring 2012. Årsrapport for operasjonelle utslipp Eni Norge leteboring 2012. Report ID.: ENINO-HSEQ/ Reference no.: DM#3398940 SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2012, Leteboring 0 28.02.2013 First issue

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2007 - Leteboring. No. of Sheets: 27. Document Number: DENOR-

Årsrapport for utslipp 2007 - Leteboring. No. of Sheets: 27. Document Number: DENOR- 07 20080411 Adjusted due to comments from OLF 06 20080228 Changed the distribution of water vs. green compounds in KCl. Tables in Chapter 5 and in Appendix updated. 05 20080227 Re-Issued for IDC 04 20080225

Detaljer

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer Tidsskille for aktører på norsk sokkel 1960 s 1970 s 1980 s 1990 s 2000 s Mer marked Mer myndigheter Utlendingene ruler sokkelen Mange internasjonale

Detaljer

Sammendrag... 5. 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 12 4.1 Samlet forbruk og utslipp... 12

Sammendrag... 5. 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 12 4.1 Samlet forbruk og utslipp... 12 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 1 Feltets status... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Kort oppsummering utslippsstatus... 7 1.4 Avvik fra gjeldende tillatelser... 7 1.5 Kjemikalier

Detaljer

Årsrapport 2003 Utslipp fra Åsgardfeltet

Årsrapport 2003 Utslipp fra Åsgardfeltet Tittel: Årsrapport 2003 Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.: Arkivnr.: HNO ÅSG MYN 0148 Gradering: Åpen Distribusjon: Kan distribueres fritt Utgivelsesdato: Rev. dato: : Eksemplarnr.: 2004-03-15 0 Forfatter(e)/Kilde

Detaljer

Utslipp fra leteboring 2015 A/S Norske Shell. Årsrapportering Til Miljødirektoratet. A/S Norske Shell

Utslipp fra leteboring 2015 A/S Norske Shell. Årsrapportering Til Miljødirektoratet. A/S Norske Shell Utslipp fra leteboring 2015 A/S Norske Shell Årsrapportering Til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2016 Leteboring 2015 Årsrapport for leteboring i 2015 Side 2 av 21 Innholdsliste INNLEDNING...

Detaljer

Årsrapport til Klimaog forurensningsdirektoratet Gjøafeltet 2010

Årsrapport til Klimaog forurensningsdirektoratet Gjøafeltet 2010 Årsrapport til Klimaog forurensningsdirektoratet Gjøafeltet 2010 ÅRSRAPPORT TIL KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 2010 Forbruk og utslipp på Gjøafeltet Innholdsfortegnelse Innledning 1 Status... 6 1.1

Detaljer

REPORT Prepared by Reference Title Summation/Description Revision Rev. date Reason for issue Prep. by Appr. by

REPORT Prepared by Reference Title Summation/Description Revision Rev. date Reason for issue Prep. by Appr. by Prepared by Valborg Birkenes Title Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2010 Reference 29903/valborgb RE0044-04 Summation/Description Revision Rev. date Reason for issue Prep. by Appr. by

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TABELLER... 2 FIGURER... 3 INNLEDNING...

INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TABELLER... 2 FIGURER... 3 INNLEDNING... Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TABELLER... 2 FIGURER... 3 INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 2 UTSLIPP FRA BORING... 7 2.1 BORING MED VANNBASERT BOREVÆSKE... 7 2.2 BORING

Detaljer

Urd årsrapport 2012 AU-DPN ON NOR-00083. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 36

Urd årsrapport 2012 AU-DPN ON NOR-00083. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 36 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 36 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Produksjon av olje og gass... 7 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Urd... 9

Detaljer

Utslippsrapport for TAMBAR feltet

Utslippsrapport for TAMBAR feltet Utslippsrapport for TAMBAR feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Shona Grant Ula Tambar Draugen Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utslippsrapport for Bøylafeltet 2014

Utslippsrapport for Bøylafeltet 2014 Utslippsrapport for Bøylafeltet 2014 15. mars 2015 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 INNLEDNING... 4 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 5 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 5 1.4 UTSLIPPSKONTROLL

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2006 HYDRO Oseberg Sør Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 7 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet - Letefelter Wintershall Norge AS 2013. Responsible Party. Security Classification.

Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet - Letefelter Wintershall Norge AS 2013. Responsible Party. Security Classification. Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by 01 27.02.2014 IDC - Issued for Comments Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet - Letefelter Wintershall Norge AS 2013 Wintershall

Detaljer

REPORT. Wintershall Norge ASA Stavanger. Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet Final issue VB EB

REPORT. Wintershall Norge ASA Stavanger. Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet Final issue VB EB Prepared by Valborg Ø. Birkenes Reference 25215/valborgb Title Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2009 Summation/Description Revision Rev. date Reason for issue Prep. by Appr. by 1 01.03.2010

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2003 Statfjord Nord M-TO SF

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2003 Statfjord Nord M-TO SF Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2003 Statfjord Nord M-TO SF 04 00036 Innhold 1 STATUS... 1 1.1 Forbruk og utslipp av svart stoff... 3 1.2 Forbruk og utslipp av rødt stoff... 4 1.3 Utslipp av

Detaljer

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel Tilbakelevering av hele utvinningstillatelser 2001: Utvinningstillatelse 114, 114B og 114C. Andelsoverdragelser 2001 Utv. till. Fra: Til: Andel (%): 006 Amerada

Detaljer

Utslippsrapport for Valhallfeltet 2008

Utslippsrapport for Valhallfeltet 2008 Utslippsrapport for Valhallfeltet 28 Forus, 1. mars 29 Utarbeidet av: Godkjent av: Utslippsrapport Valhall 28 Side 1 av 54 Generell informasjon Denne utslippsrapporten omfatter utslipp til luft og sjø

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT 2003. for Embla feltet (2/7 D)

UTSLIPPSRAPPORT 2003. for Embla feltet (2/7 D) UTSLIPPSRAPPORT 2003 for Embla feltet (2/7 D) Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Embla feltet i år 2003. Kontaktpersoner hos ConocoPhillips (COPNO) er:

Detaljer

Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten.

Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten. Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten. Forord Alle operatører på norsk sokkel leverer årlige rapporter for utslipp av radioaktive stoffer til Statens strålevern,

Detaljer

Tillatelse til produksjon og boring Osebergfeltet- endring

Tillatelse til produksjon og boring Osebergfeltet- endring Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 8.juni 2015 Deres ref.: AU-OSE-00024 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Tillatelse til produksjon og boring Osebergfeltet-

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT 2003. for Ekofisk feltet

UTSLIPPSRAPPORT 2003. for Ekofisk feltet UTSLIPPSRAPPORT 2003 for Ekofisk feltet Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Ekofisk-feltet i år 2003. Kontaktpersoner hos ConocoPhillips (COPNO) er: Kontaktperson

Detaljer

Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet. Leteboring

Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet. Leteboring Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet 2010 Leteboring Innhold 1 FELTETS STATUS...4 1.1 GENERELT...4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS...4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...4 1.4 OVERSKRIDELSER AV

Detaljer

Utslipp fra Gullfaks Sør - Årsrapport 2010

Utslipp fra Gullfaks Sør - Årsrapport 2010 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2012-03-01 Side 1 av 30 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2012-03-01 Side 2 av 30 Innhold Innledning... 4 1 Status... 4 2 Utslipp fra Boring...

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. Knarr Produksjonsboring og Produksjon. [Date of issue 12.03.2015 ]

Årsrapport til Miljødirektoratet. Knarr Produksjonsboring og Produksjon. [Date of issue 12.03.2015 ] Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 Knarr Produksjonsboring og Produksjon [Date of issue 12.03.2015 ] Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE

Detaljer