FORORD. Tromsø, juni Fred Emil Bjerke og Jan Norum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. Tromsø, juni 2011. Fred Emil Bjerke og Jan Norum"

Transkript

1 Tvungent psykisk helsevern i Helse Nord 2009 og kartlegging av døgnopphold og registreringspraksis Tromsø, juni 20111

2 FORORD Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra et kartleggings- og kvalitetskontrollprosjekt for å sikre enhetlig registrering og avdekke forbedringsområder for redusert og riktigere bruk av tvang i Helse Nord. Prosjektet har vært i regi av Helse Nord og knyttet opp til arbeidet med en regional plan for redusert og riktig bruk av tvang. Presentasjonen er kort og konsis, (i abstract form) for å sikre at resultatene også kan publiseres som artikler i internasjonale tidsskrift på et senere tidspunkt. Prosjektets overordnede mål har vært å avklare mulig ulik praksis og prosedyrer innad i regionen vedrørende registrering av tvangsbruk i psykisk helsevern (PHV) for voksne. Videre har målet vært å avdekke mulige forskjeller mellom institusjonene som kan benyttes som grunnlag for enhetlig praksis, og redusert bruk av tvang i regionen. Målet har også vært at resultatene skal gi grunnlagsinformasjon som kan implementeres i det pågående regionale planarbeidet. Med bakgrunn i faglige innspill fra blant annet Georg Høyer og Tordis Sørensen Høifødt har prosjektgruppen også skrevet utkast til to publikasjoner til internasjonale engelskspråklige tidsskrift. Prosjektgruppen vil også rette takk til Inger Nybrodahl ved NPR og kontorleder Lisbeth Mørch for velvillighet og viktige bidrag som har gjort dette prosjektet mulig innenfor et kort tidsrom. Vi håper rapporten kan gi et dekkende inntrykk av dagens tvangsbruk og praksis i regionen og at den kan stimulere til engasjement og initiativ i det videre forbedringsarbeidet. Manglende individdata har vært begrensende, men våre funn har avdekket nye spørsmål som bør bli gjenstand for ytterligere dypdykk innenfor et komplekst og krevende fagfelt. Tromsø, juni 2011 Fred Emil Bjerke og Jan Norum 2

3 INNHOLD 1. Sammendrag Konklusjon... 5 Alfabetisk liste over forkortelser Innledning Kartlegging av døgnopphold i psykisk helsevern i Helse Nord fordelt på frivillig innleggelse, tvungen observasjon og tvungen psykiatrisk behandling Materiale og metode Resultater Spørreundersøkelse for å kartlegge registrering av tvang ved Nordlandssykehuset (NLSH) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Bakgrunn, formål og problemstillinger Materiale og metode Resultater Helsesekretærer Lege og psykologspesialistene Avdelingssykepleiere/ enhetsledere Innleggelser og døgnopphold i psykiatriske sykehus i samiske språk-kommuner og en kontrollgruppe Materiale og metode Resultater Avsluttende kommentarer Referanser Vedlegg 1. Intervjuguide til lege og psykologspesialister Intervjuguide til avdelingssykepleiere Informasjonsskriv og spørreskjema til helsesekretærer Intervjuguide til helsesekretær

4 1. SAMMENDRAG Studie A I denne studien, undersøkte vi frivillige og tvungne innleggelser og bruk av tvangsmidler ved Nordlandssykehuset HF (NLSH) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Videre så vi på strategier for å redusere og minimere bruken av tvang og tvangstiltak i psykisk helsevern. All frivillig og tvungen innleggelse blant pasienter i alderen over 18 år registrert ved Norsk pasientregister (NPR) ble analysert retrospektivt i perioden I alt ble det indentifisert innleggelser og dager i sykehus. Forholdstallet mellom menn/kvinner for innleggelsesfrekvens og antall dager i sykehus var henholdsvis 0,85 og 0,87. Innleggelsesrate (IR) (Nord-Norge = 1,0) varierte betydelig fra sør til nord (0,60 til 1,52). Mens pasienter som bor i nærheten av sykehusene (kommunene Bodø og Tromsø) hadde samme innleggelsesrate som andre, var den gjennomsnittlige liggetiden for pasienter fra de to byene signifikant lengre (rate 1,32). I tillegg hadde UNNs lokalsykehusområde en betydelig høyere re-innleggelsesrate. Kommuner med distriktspsykiatriske sentre (DPS) skilte seg ikke ut fra andre kommuner. Vi fant også en stor ulikhet i bruk av mekaniske tvangsmidler ( 4-8a) og skjerming ( 4-3) mellom de to sykehusene og forskjellen var henholdsvis over 1:7 og 1:5. Bruk av skjerming var det hyppigste tvangstiltaket i begge sykehus. Vedtak om tvungent medikamentell behandling uten eget samtykke varierte også (1:7) mellom sykehusene. For å redusere og oppnå mer nøyaktig bruk av tvang i Nord-Norge, bør sør-nord gradienten i innleggelsesfrekvens, og forskjellen mellom NLSH og UNN med henhold til tvangsbruk utredes videre. Videre bør det undersøkes hvorfor pasienter som bor i umiddelbar nærhet til sykehusene blir inneliggende lenger enn andre. Studie B En inngående kartlegging av registreringspraksis ved begge sykehusene (svarprosent 74), avdekket mangler og forskjeller når det gjelder prosedyrer innenfor registrering av tvang og tvangsbehandling. Det ble også avdekket manglende kunnskap om nyttige funksjoner i det pasientadministrative systemet (PAS) og det var begrenset kjennskap til innholdet i registreringsveilederen (10). Vi fant klar forskjell mellom sykehusene med hensyn til 4

5 registrering i tvangsmiddel- og skjermingsprotokoller. Det handlet om forskjeller i registreringspraksis, retningslinjer og manglende opplæring. Undersøkelsen viste også en tydelig forskjell mellom sykehusene i registreringspraksis av innleggelser av pasienter som er på tvunget psykiske helsevern uten døgnopphold (TUD). Alle ved UNN mente at pasienter på TUD alltid ble registrert som en tvangsinnleggelse jfr. registreringsveilederen (10), mens det ved NLSH var kun 33 % som var av samme oppfatning. Det kom også frem at paragrafvurderingen utføres raskere ved UNN sammenlignet med NLSH. Studie C Befolkningen i forvaltningsområdet til samisk språklov opplevde ikke vesentlig mer eller mindre frivillig eller tvungen innleggelse i psykiatrisk sykehus. Videre var det ingen forskjeller i antall liggedøgn i sykehus, med unntak for samiske menn som gjennomgår noen form for tvang. De samiske menn hadde en betydelig kortere gjennomsnittlig liggetid. 1.1 KONKLUSJON Det er store forskjeller i innleggelsesmønster, døgnopphold, bruk av tvang og registreringspraksis mellom sykehusene i Bodø og Tromsø. Dette datagrunnlaget kan danne grunnlag for en god videre prosess i arbeidet med en regional plan for en redusert og riktigere bruk av tvang. De samiske menn hadde en betydelig kortere gjennomsnittlig liggetid. 5

6 ALFABETISK LISTE OVER FORKORTELSER DiS DPS EPJ HOD IR LIS NLSH NPR PAS PHV PHVL Prop RHF RR TPH TUD UNN Ø-hjelp Døgn i sykehus Distriktspsykiatriske senter Elektronisk pasientjournal Helse- og omsorgsdepartementet Innleggelsesrate Lege i spesialisering Nordlandssykehuset HF Norsk pasientregister Pasientadministrative system Psykisk helsevern Psykisk helsevernloven Proposisjon Regional helseforetak Relativ ratio Tvunget psykisk helsevern med døgnbehandling Tvunget psykisk helsevern uten døgnbehandling Universitetssykehuset Nord-Norge HF Øyeblikkelig hjelp 6

7 2. INNLEDNING Frivillighet i behandlingen og respekt for pasientens autonomi og menneskerettigheter er viktige og grunnleggende prinsipper i helseretten, både innenfor somatisk og psykiatrisk behandling. I psykisk helsevernloven (1) stilles det som vilkår for etablering av tvungent psykisk helsevern at frivillig vern har vært forsøkt først. Mest mulig frivillighet i behandlingen er også et uttalt mål i Opptrappingsplanen for psykisk helse (2). En høy andel tvangsinnleggelser i det psykiske helsevernet for voksne er ikke forenlig med disse prinsippene og målsettingene. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i sine styringssignaler til de regionale helseforetakene (RHF) de senere årene stilt gjentatte krav om at bruken av tvang i psykisk helsevern skal reduseres og bringes i samsvar med regelverk og styringssignaler (3). HOD har i brev av 19. mars 2010 til Helse Nord RHF bedt om at det utarbeides en regional plan for redusert og riktig bruk av tvang. Begrunnelsen for kravet har vært tilbakevendende kritikk fra brukere, pårørende og deres organisasjoner, anklager om rettighetsbrudd fra sentrale menneskerettighetsorganer i FN samt statistikk fra SINTEF/ NPR (4) som viser at den samlede tvangsbruken ikke har gått ned. Statistikken har vist store geografiske variasjoner i bruk av tvang, både i antall tvangsinnleggelser og bruk av tvangsmidler. Variasjonene er for store til å kunne forklares ut fra ulike pasientpopulasjoner, men skyldes trolig ulike tjenestetilbud, organisering, kultur og/eller holdninger. Med andre ord forhold som har å gjøre med lokalt etablerte rutiner. Det gjelder både omfanget av tvangsinnleggelser og omfanget av bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern. Bruken av tvang er som nevnt ikke redusert til tross for regjeringens mål om å utvikle en tjeneste basert på frivillighet, tilgjengelighet, mestring og brukermedvirkning. Det er i tillegg bekymringsfullt at helsemyndighetene ikke har fått inn data av tilstrekkelig høy kvalitet til Norsk Pasientregister (NPR) fra helseforetakene (17). En forutsetning for å sikre en riktigere bruk av tvang er å kjenne til omfang og variasjon i ulike typer tvangsbruk mellom og innad i regionene. 7

8 Av hensyn til brukere og pårørende innen psykiske helsetjenester er det behov for forbedringer. I Prop. 1 S ( ) (5) ble det derfor varslet at det skal iverksettes en ny nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang. I tråd med anbefalingen fra Berntrapporten (6) som blant annet har vurdert behandlingskriteriet, er det blitt opprettet et lovutvalg som ser nærmere på spørsmålet om justering/fjerning av behandlingskriteriet og vilkårene for behandling under tvang (herunder tvangsmedisinering). Tiltakene må sees i sammenheng med hverandre, og for øvrig i nær tilknytning til det pågående arbeidet med omstilling i psykisk helsevern mot et mer tilgjengelig, ambulant, sammenhengende og brukerstøttet tjenestetilbud. Kommunene som tjenesteytere til personer med psykiske lidelser har en svært viktig rolle i utviklingen av lokalt baserte psykiske helsetjenester (7). Et godt lokalt tjenestetilbud vil understøtte arbeidet for å redusere bruken av tvang. Dette forutsetter imidlertid et nært samarbeid der spesialisthelsetjenesten yter tjenester i nødvendig utstrekning, jf. veiledningsplikten etter spesialisthelsetjenesteloven 6-3 (8). Med bakgrunn i de nasjonale føringer iverksatte Helse Nord en kartlegging av status i regionen. Hensikten er å sikre det regionale foretaket en oversikt over bruk og registrering av tvang i psykisk helsevern for voksne. Dette som et grunnlagsarbeid for en regional plan for redusert og riktigere bruk av tvang i psykisk helsevern i Nord Norge. Mandatet og overordnet målsetting for prosjektet var å avklare følgende spørsmål: Beskrive eventuelle forskjeller i bruk av tvang i forhold til pasientens bosted, kjønn og aldersgruppe. (Under bosted vil samiske språkkommuner bli sammenlignet med kontrollgruppe). Kartlegge og beskrive forskjeller i praksis for registrering av tvang i psykisk helsevern for voksne innad i Helse Nord. Påpeke aktuelle funn som bør inkluderes i regional plan for riktig og redusert bruk av tvang. 8

9 Prosjektarbeidet ble delt i tre deler og presenteres i rapporten i henholdsvis kapittel 3, 4 og 5: A. En kartlegging av døgnopphold i psykisk helsevern i Helse Nord fordelt på frivillig innleggelse, tvungen observasjon og tvungen psykiatrisk behandling. B. En spørreundersøkelse blant ansatte for å avklare forhold knyttet til registrering av tvangsbruk. C. Et spesielt fokus på psykisk helsevern til befolkningen i området for samisk språklov. Dette med utgangspunkt i Oppdragsdokumentet for Styringsgruppen for prosjektet har vært regional arbeidsgruppe som står bak det regionale planarbeidet for redusert og riktig bruk av tvang. Det er rådgiver Aina Irene Olsen, (Helse Nord RHF), overlege Siren Hoven (UNN HF), psykologspesialist Stein-Kjetil Moe (NLSH HF), psykiater Helge Haugerud (på vegne av DPS ene i Helse Nord), Ragnar Moan (RiO- Nord), Iren-Marie Owe Soleng (Mental Helse Nordland) og jurist Cathrine Hoff Mikalsen (Helse Nord RHF). Prosjektet har vært organisert og ledet av rådgiver Fred Emil Bjerke (UNN HF) og fagdirektør Jan Norum (Helse Nord RHF). Referansepersoner som har bidratt med viktige innspill i arbeidet har vært kontorleder Lisbeth Mørch (UNN HF), konstituert klinikksjef Stian Molvik (NLSH HF), klinikksjef Tordis Sørensen Høifødt (UNN HF), avdelingssykepleier Hans-Yngve Bjerkås (UNN HF) og professor Georg Høier (UiT). 9

10 3 KARTLEGGING AV DØGNOPPHOLD I PSYKISK HELSEVERN I HELSE NORD FORDELT PÅ FRIVILLIG INNLEGGELSE, TVUNGEN OBSERVASJON OG TVUNGEN PSYKIATRISK BEHANDLING 3.1 MATERIALE OG METODE I mars 2011 initierte vi en retrospektiv analyse av data fra Norsk pasientregister (NPR). Studiepopulasjonen var alle pasienter over 18 år som hadde vært frivillig eller tvungen innlagt ved Nordlandssykehuset i Bodø eller Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø i toårs perioden 1. januar 2009 til 31. desember Innenfor psykiatri er det disse to sykehusene som ivaretar inneliggende pasienter. Pasienter fra den sørlige regionen (Helgeland - 16,3 % av befolkningen) og de sentrale og nordlige deler av Nordland (33,7 % av befolkningen) innlegges ved sykehuset i Bodø (totalt 50 % av befolkningen). Sykehuset i Tromsø (totalt 50 % av befolkningen) betjener befolkningen i Troms (34,3 % av befolkningen) og Finnmark fylke (15,7 % av befolkningen). Videre er det 14 distriktspsykiatriske sentre (DPS) som tilbyr poliklinisk behandling. Det ble lagt til grunn at ivaretakelsen av sykehusfunksjoner innenfor psykisk helsevern for Ofoten (kommunene Narvik, Ballangen, Evenes, Lødingen, Tjeldsund, Tysfjord østside) ble ivaretatt av Nordlandssykehuset (til ). Nord-Norge hadde i 2009 totalt innbyggere og av dem bodde i byene Bodø og Tromsø. Bindal kommune (1616 innbyggere) ble ekskludert fra undersøkelsen siden befolkningen her ivaretas av Helse Midt-Norge RHF. Vi har også ekskludert pasienter fra andre regioner i Norge behandlet i sykehus i Helse Nord (133 innleggelser og 2238 døgn). Landsdelen er delt inn i tre fylker og har 88 kommuner. Befolkningens andel av hver kommune er Nordland 50,6 %, Troms 33,7 % og Finnmark 15,7 %. Kommunedata i forhold til befolkning, aldersgrupper og kjønn ble hentet fra Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no) og 2009-tall er lagt til grunn for analysene. Anonyme og aggregerte data ble eksportert fra NPR og enkelte pasientdata ble analysert på oppdrag ved NPR. Beskrivende statistikk og t-test ble benyttet for sammenlikning mellom gruppene. T-tester ble utført tosidig og signifikans ble satt til 5 %. 10

11 Vi hadde ingen tilgang til individuelle pasientdata. Godkjennelse fra de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) var dermed ikke nødvendig. Likeledes var det ikke nødvendig med godkjennelse fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Vi gjorde sammenligninger mellom helseforetakene, kjønn, ulike aldersgrupper, kommuner og fylker med hensyn til opptak, antall dager i sykehus og bruk av tvangsmidler. Sammenligninger ble basert på indekser i form av innleggelsesrate (IR) og døgn i sykehus (DiS). Alle pasienter innenfor Helse Nord RHF ble satt til indeks = 1, RESULTATER Undersøkelsen avdekket totalt innleggelser som i alt utgjorde dager i sykehus. Forholdet mellom kvinner og menn var 1,17 (innleggelser) og 1,15 (døgn i sykehus). Detaljer er vist i tabell 1 nedenfor. Tabell 1. Tabellen viser en oversikt over alle innleggelser og dager på sykehus i Helse Nord med hensyn til psykiatrisk sykehus og kjønn. Alle innleggelser Døgn i sykehus Totalt Totalt Helse Nord (alle) Sykehus: Nordlandssykehuset Universitetssykehuset Ukjent Kjønn: Kvinner Menn Ukjent Omtrent halvparten av pasientene som var innlagt, var i aldersgruppen under 40 år. 11

12 Nordlandssykehuset hadde en noe eldre befolkning som vist i Figur 1. Figur 1. Figuren viser aldersfordelingen av pasientene i henhold til sykehusenes opptaksområde. 30,00% 25,00% Universitetssykehuset Nord Norge Nordlandssykehuset Prosent 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Aldersgrupper (år) Formalitet ved innleggelse i henhold til frivillig innleggelse, tvungen observasjon med døgn, tvangsmiddel psykisk helsevern og andre registrerte (dømt til tvungen behandling på sykehus, gamle lover eller koder ansatt, detaljer som ikke er registrert) er vist i Tabell 2. Formalitet ble ikke gitt i 1466 saker, og disse ble ekskludert fra analysen. Tabell 2. Tabellen viser henvisningsformalitet ved innleggelse fordelt på år, kjønn og sykehus. Den første episoden i en henvisningsperiode ble registrert. Innleggelse til tvunget observasjon (jf 3 2 jf 3 5) Innleggelse til tvunget psykisk helsevern (jf 3 3 jf 3 5) Totalt M/K RR Totalt M/K RR Helse Nord ,06 1, ,60 1,0 Nordlandssykehuset ,13 0, ,97 0,25 Universitetssykehuset ,04 4, ,55 1,75 Frivillig innleggelse (jf 2 1) Andre registrerte tvangsinnleggelser Totalt M/K RR Totalt M/K RR Helse Nord ,82 1, ,76 1,0 Nordlandssykehuset ,85 0, ,79 1,08 Universitetssykehuset ,80 1, ,72 0,92 1 RR= relativ ratio 2 Dømt til tvungen behandling i sykehus, utgått lovverk og koder eller detaljer ikke registrert. 12

13 Nesten to tredjedeler av alle innleggelsene var frivillige. Andelen ved NLSH Bodø var 66 % og ved UNN Tromsø 62 %. Vi avdekket en vesentlig forskjell i innleggelsesrate innenfor Helse Nord med en sør - nord gradient. NLSH Bodø hadde en signifikant lavere innleggelsesrate (33 % under forventet) enn UNN Tromsø (33 % over forventet) (P <0,01). Forskjellen var særlig observert i aldersgruppen under 60 år som vist i figur 2 nedenfor. Figur 2. Figuren viser aldersgruppene etter frivillig eller tvungen innleggelse NLSH og UNN. 700 Antall Frivillig NLSH Frivillig UNN Tvungen obs. NLSH Tvungen obs. UNN Tvungen psykisk helsevern NLSH Tvungen psykisk helsevern UNN >80 Aldersgrupper (år) Variasjoner mellom sykehus og regioner er vist i Tabell 2 over og Tabell 3 nedenfor. Ved å sammenligne byene Tromsø og Bodø med de andre 85 kommunene, fant vi ikke noen forskjell (Tromsø + Bodø/ andre kommuner = 0,98). Dette gav indikasjon på at nær avstand til de psykiatriske sykehusene ikke hadde innvirkning på innleggelsesrate, men at forskjellen var en sør-nord gradient. En sør-nord gradient ble også observert med hensyn til det totale antall døgn i sykehus. Sammenlignet med forventet tall i henhold til befolkningen ( dager), var NLSH Bodø 16 % under og UNN Tromsø 16 % over dette tallet (se Tabell 1). Forskjellen mellom NLSH Bodø og UNN Tromsø var signifikant (P <0,05). Mens den gjennomsnittlige liggetid i sykehus i Nord-Norge var 20 dager, var tilsvarende tall i henhold til pasientens opptaksområde: Finnmark - 16 dager, Troms - 18 dager, Nordland - 25 dager og Helgeland - 26 dager. 13

14 Videre sammenlignet vi byene Bodø og Tromsø med de andre kommunene, og fant at pasienter fra de to byene ble værende lenger i sykehus. Forholdstallet var 1,32 (P = 0,05) og tilsvarende dager i sykehuset/ innbyggere var henholdsvis og Sammenligning av 14 kommuner med DPS med de andre, viste ingen signifikant forskjell med hensyn til innleggelsesrate (P = 0,78) eller dager i sykehus (P = 0,82). Eksklusjon av DPSene i Tromsø og Bodø i analysen ga ingen endring (P = 0,74 og P = 0,78). Tabell 3. Tabellen viser antall innleggelser inkludert enhver form for vedtak om tvunget psykisk helsevern per innbyggere fordelt mellom sykehusene NLSH, UNN og pasientens bosted (fylke) pr pr Totalt pr Antall Innb. Antall Innb. Antall Innb. Nordlandssykehuset Universitetssykehuset Nord Norge Helgeland fylke Nordland fylke Troms fylke Finnmark fylke Totalt Det var en signifikant forskjell mellom pasienter som bor i Helgeland og Finnmark (P < 0,02). Mens pasienter som bor i det sørlige området (Helgeland) opplevde en innleggelsesindeks på 0,60, var tallet i Finnmark) 1,52. (P <0,01). Av nye innleggelser i studieperioden, avdekket vi at to-tredjedeler (range %) ble frivillig innlagt i sykehus. Helgelandssykehuset HFs opptaksområde hadde det høyeste tallet og det var ingen forskjell mellom kjønnene. Mens forholdet mellom menn og kvinner i befolkningen i Nord Norge er 1,01, var forholdet med hensyn til innleggelser i psykiatrisk sykehus 0,85. Dette dokumenterer at kvinner er oftere innlagt på sykehus. Den kvinnelige dominans var sterkest i aldersgruppen over 60 år hvor raten var 0,63. Antall døgn i sykehus viste lignende forhold der ratio mellom menn og kvinner var på 0,87. Det dokumenterer altså at det ikke er forskjell i kjønn med hensyn til varighet av sykehusopphold. Videre var menn oftere behandlet med tvungen observasjon og tvangsmidler (forholdet mellom menn og kvinner var henholdsvis 1,06 og 1,60). 14

15 Antall innleggelser inkludert enhver form for tvunget psykisk helsevern (inkl. tvungen observasjon) per innbyggere var tre ganger høyere ved UNN Tromsø. Detaljer er vist i Tabell 2 og Tabell 3. Bruk av tvungen observasjon var tre ganger høyere, tvunget psykisk helsevern 7 ganger høyere og sum antall 4 vedtak var nesten 7 ganger høyere ved UNN Tromsø. Detaljer er vist i Tabell 4. Skjerming, bruk av mekaniske tvangsmidler og tvungen medikamentell behandling var de vanligste tiltakene. Undersøkelsen viste betydelige forskjeller mellom de to sykehusene i bruk av disse tvangsvedtakene. Detaljer er vist i Tabell 4. Tabell 4. Tabellen viser antall 4-vedtak fordelt på type tvang ved NLSH og UNN. Sum vedtak med dato i 2009 og 2010 inngår i tallene. 4 vedtak UNN NLHS Antall % Antall % Skjerming , ,9 Mekaniske tvangsmidler (reimer) 4 8a , ,7 Tvungen medikamentell behandling 4 4a , ,0 Korttidsvirkende legemidler (nødl.) 4 8c 69 6,7 7 4,5 Kortvarig fastholding 4 8d 32 3,1 7 4,5 Innskr. forbindelse omverdenen ledd 90 8,8 8 5,2 Andre ,9 5 3,2 Totalt , ,0 Ved å kombinere pasienter fra Bodø og Tromsø kommune og sammenligne dem med de andre, avslørte vi mer bruk av tvang (både tvang med og uten døgn i sykehus) i de to byene. Mens byene utgjorde 25 % av befolkningen, utgjorde de 35 % og 47 % av tvangsbruken henholdsvis med og uten døgn i sykehus. Etter avsluttet behandling ved sykehuset sendes det en rapport (epikrise) til behandlende fastlege og det er et mål at denne rapporten skal sendes innen sju dager. Rapporten ble sendt innen en uke for 49 % av alle oppholdene. Det var også her en sør - nord gradient (Helgeland 9,9 % - Finnmark 80,3 %) som gir indikasjon på forskjeller i rapporteringspraksis og effektivitet. 3 Her inngår undersøkelse av rom, eiendeler, kroppsvisitasjon ( 4-6), beslag ( 4-7) og tvangsernæring ( 4-4b). 15

16 Det var også forskjeller i re-innleggelser på tvang innenfor 30 dager. Re-innleggelsesfrekvens var nesten tre ganger høyere ved UNN Tromsø enn NLSH Bodø. Pasienter som bor i Troms har en spesielt høy re-innleggelse rate (nesten 4 ganger høyere enn NLSH Bodø). Detaljer er vist i tabell 5. Tabell 5. Tabellen viser antall og prosent re-innleggelser på tvunget vern fordelt på sykehus og opptaksområde Re innleggelser Re innleggelser Totalt Re innleggelser Antall %. Antall % Antall % Nordlandssykehuset 34 1,6 35 1,8 69 1,7 Universitetssykehuset Nord Norge 171 4, , ,8 Helgeland fylke 10 1,6 8 1,4 18 1,5 Nordland fylke 24 1,6 27 1,9 51 1,8 Troms fylke 140 5, , ,4 Finnmark fylke 31 2,2 25 1,7 56 1,9 Totalt 205 3, , ,8 4 Re-innleggelser innen 30 dager 16

17 4 SPØRREUNDERSØKELSE FOR Å KARTLEGGE REGISTRERING AV TVANG VED NORDLANDSSYKEHUSET (NLSH) OG UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE (UNN) 4.1 BAKGRUNN, FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Dokumentasjon av aktiviteten med riktig og kvalitetssikret registrering innenfor psykisk helsevern er nødvendig for prioritering og styring av virksomheten. Kvaliteten på data om tvangsbruk (hjemlet i psykisk helsevernloven) har vist seg å være svært utfordrende og det er gjentatte ganger pekt på mangelfull og/ eller manglende registrering og rapportering til Norsk Pasientregister (NPR) (IS-1370). Mangelen av pålitelige data har derfor gjort det utfordrende for Helse Nord RHF å følge opp sentrale styringssignaler om reduksjon av tvangsbruken. Det er således av betydning å fokusere på registrerings- og rapporteringsarbeidet innenfor fagfeltet. Norsk pasientregister (NPR) har en kjernerolle i dokumentasjon av aktiviteten i psykisk helsevern (PHV). Oppgaven er forankret i Helseregisterloven og i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk Pasientregisterforskriften) (15). Alle behandlingssteder i PHV er rapporteringspliktige til NPR. Dårlig datakvalitet har gjort at omfanget på tvangsinnleggelser ikke har kunnet registreres på en forsvarlig måte for Som eksempel inneholder SAMDATA- rapport (2/09) for 2008 (9) ikke resultater på variabler som bruk av tvangsmidler, tvangsmedisinering og skjerming, slik den har gjort tidligere år. I 2009 ble det flere ganger påpekt at problemet med manglende eller mangelfulle data var vedvarende. Mangelfulle og manglende data har flere og betydelige konsekvenser. Publikums tillit til helsetjenesten avhenger av at helsetjenesten ivaretar sitt oppfølgingsansvar. Pålitelig statistikk er som nevnt nødvendig for god styring og kontroll av virksomheten. Når dette mangler er det vanskelig å sammenligne omfang og geografisk variasjon på et bestemt tidspunkt og å følge utvikling over tid. Innsamlet datamateriale kan da bare benyttes i begrenset grad, og en mister et viktig grunnlag for god styring lokalt, regionalt og nasjonalt. 17

18 Mangelfulle data om bruk av tvang i behandlingen står her i en særstilling fordi tvangsbruk kan utgjøre et alvorlig inngrep i forhold til den enkelte pasient og i sin ytterste konsekvens kunne svekke pasientenes rettsikkerhet. Det at vi ikke kjenner tilstrekkelig omfanget av tvangsbruk i Helse Nord så vel som i Norge skyldes to mulige forhold: Enten at det ikke rapporteres på tvangsbruk eller at rapporteringen er begrenset. Dette igjen kan ha flere årsaker: Det kan skyldes mangel på kompetanse og kontinuitet i rapporteringsarbeidet og begrensninger i de tekniske/ pasientadministrative systemer. Det kan også være svakheter i teknisk utveksling mellom det lokale pasientadministrative systemet og NPR. Formålet med spørreundersøkelsen og oppfølgende dybdeintervju, var å kartlegge og beskrive eventuelle forskjeller i praksis for registrering av tvang i psykisk helsevern for voksne innad i Helse Nord. Målet med denne delen av undersøkelsen var å se på: 1. Hvordan tvangsbruken registreres (prosedyrer)? 2. Hva registreres? 3. Hvem i sykehusene registrerer data? 4. Avklare eksakt nivå for bruk av tvang. 5. Hvordan registreres henvisingsformalitet og type formalitet ved tvungent psykisk helsevern, Jfr. veileder for registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern IS-1541 og krav i NPR melding (10)? 6. Vi ønsket også å se om verktøyene i PAS ble benyttet og om det eksisterte prosedyrer på registrering innen fagområdet og tvang spesielt. Vi gikk ikke inn på de faglige vurderingene som lå til grunn for bruken av tvang. 18

19 4.2 MATERIALE OG METODE Tre hovedgrupper ansatte er involvert i registrering av tvang og tvangsbehandling. Disse er helsesekretærer, lege/ psykologspesialist og avdelingssykepleier/enhetsleder. Disse ble dermed målgruppen for undersøkelsen. I samarbeid med klinikkledelse ved Nordlandssykehuset HF (NLSH) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) (begge institusjonene er godkjent for bruk av tvang) ble målgruppen invitert til deltakelse i undersøkelsen. Totalt ble 17 helsesekretærer, 58 leger/psykologspesialister og 10 enhetsledere/avdelingssykepleiere invitert til å delta i undersøkelsen. Fordeling og svarprosent er vist i Tabell 6 nedenfor. Tabell 6. Inkluderte i undersøkelsen og antall svar fordelt mellom NLSH og UNN. MÅLGRUPPE Inv. fra NLSH Svart fra NLSH Inv. fra UNN Svart fra UNN Sum inv. Sum svar Svar i % Antall sp.mål Helsesekretærer Lege/ psykologspesialist Herav overleger Herav psykologspesialist Herav LIS Enhetsledere/ avd.sykepl Totalt Spørreskjemaet ble utarbeidet i samarbeid med kontorleder og ressurspersoner fra legegruppen. Tema og spørsmål var delvis overlappende mellom gruppene. Spørreskjemaet til helsesekretærene tok utgangspunkt i prosedyrer og kunnskap om funksjoner i DIPS, mens spørreskjemaet til de øvrige i større grad fokuserte på forhold omkring tvangsprotokoller og paragrafvurderingen. For detaljer vises det til vedlegg. Datainnsamlingen ble gjennomført i tidsrommet 21.mars 2. april Vi fikk tilsendt navn og e-post lister fra klinikkledelse ved NLSH og UNN over ansatte. Spørreskjema til målgruppe leger, psykologspesialister og enhetsledere/avdelingssykepleiere ble sendt nettbasert med bruk av verktøyet Questback (vedlegg 1 og 2). Data fra helsesekretærene ble innhentet gjennom strukturert intervju i to deler. Første del bestod i at informanten fikk generell informasjon om prosjektet hvorpå de deretter alene svarte på spørreskjemaet (vedlegg 3). Deretter ble det gjennomført et dybdeintervju med utgangspunkt i intervjuguide (vedlegg 4). 19

20 4.3 RESULTATER Resultatene fra de tre målgruppene helsesekretærer, lege- og psykologspesialister og avdelingssykepleiere presenteres i de påfølgende i underkapitlene HELSESEKRETÆRER Prosedyrer og bruk av disse Undersøkelsen viste at det er mangler og forskjeller mellom sykehusene når det gjelder prosedyrer innenfor registrering av tvang og tvangsbehandling. Over 40 % angir at det ikke finnes prosedyrer. Detaljene i materialet viser at det er betydelig forskjell mellom NLSH og UNN i hvem som har prosedyrer. Mens 9 av 12 (75 %) i UNN HF hevder at det finnes prosedyrer er det tilsvarende tall ved NLSH kun 1 av 5 (20 %). Undersøkelsen viste også at det i svært liten grad (18 %) finnes egne prosedyrer på ø-hjelp og at det er få som har rutiner for kvalitetssikring av registrerte data (24 %). Detaljer er vist i tabell 7. Tabell 7. Viser antall ja-svar for helsesekretærer fordelt på sykehus. PROSEDYRER NLSH (n=5) % UNN (n=12) % Totalt % Har din institusjon prosedyrer? Prosedyrer på papir? Prosedyre på fellesområde? Prosedyre i DocMap? Prosedyre i DIPS? Følges prosedyrer? Ønskes prosedyrer? Er det egne prosedyrer for ø hjelp? Er det rutiner for kvalitetssikring? Det kan synes å være større usikkerhet med hensyn til prosedyrer på området ved NLSH, men det sier nødvendigvis ikke noe om kvaliteten på registreringsarbeidet. En helsesekretær ved NLSH kommenterte følgende: Alle er bevisst på at vi skal gjøre det så korrekt som mulig og at vi registrerer det som vi vet skal registreres. Opplysningene i tabellen viser også at prosedyrene i hovedsak finnes i DIPS eller at de eksisterer i papirform. Samtidig er det få som oppgir hvor de finnes. En helsesekretær sier noe om dette: Prosedyrene i DIPS skulle vært mer tilgjengelig siden det er lett i en travel hverdag å gi opp å finne den informasjonen en er på jakt etter. 20

Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester

Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester De regionale helseforetakene Deres ref Vår ref Dato 200903207-SOA/TR 19.03.2010 Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester Det vises til Oppdragsdokument 2010 til

Detaljer

Arbeidsgruppe 1. tvang. Direktørmøte. Nasjonal Strategigruppe II. Nasjonalt implementeringsseminar 30.09.10

Arbeidsgruppe 1. tvang. Direktørmøte. Nasjonal Strategigruppe II. Nasjonalt implementeringsseminar 30.09.10 Arbeidsgruppe 1 Direktørmøte Riktigere og redusert aina.olsen@helse-nord.no bruk av tvang Nasjonal Strategigruppe II Nasjonalt implementeringsseminar 30.09.10 Mandat for arbeidsgruppe 1: Utarbeide innspill

Detaljer

1 Sentrale resultat i årets rapport

1 Sentrale resultat i årets rapport 1 Sentrale resultat i årets rapport 1.1 Fortsatt en del mangelfulle pasientdata I 2003 hadde man pasientdata av en akseptabel kvalitet for i overkant av 73 prosent av innleggelsene. Vi vet med andre ord

Detaljer

1 Sentrale resultat i årets rapport

1 Sentrale resultat i årets rapport 1 Sentrale resultat i årets rapport I februar 2004 ble alle døgninstitusjoner innen psykisk helsevern for voksne tilskrevet og bedt om å gi opplysninger om bruk av tvangsmidler og skjerming i 2003 på et

Detaljer

HØRINGSUTKAST - Redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord. Tiltaksplan 2012-2015. Helse Nord RHF

HØRINGSUTKAST - Redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord. Tiltaksplan 2012-2015. Helse Nord RHF HØRINGSUTKAST - Redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord Tiltaksplan 2012-2015 Helse Nord RHF F O R O RD Arbeidsgruppen har avlevert plan for Redusert og riktig bruk av tvang Tiltaksplan

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern Du kan klage på... Kontrollkommisjonens oppgaver Kontrollkommisjonene

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang BOKMÅL Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern 1 Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern har som hoved oppgave å ivareta din rettssikkerhet. Alle institusjoner, distriktspsykiatriske

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk. helsevern for voksne i 2009

Bruk av tvang i psykisk. helsevern for voksne i 2009 Bruk av tvang i psykisk Rapport helsevern for voksne i 2009 Samdata analyse IS 1861 ISBN: 978 82 8081 212 4 Heftets tittel: Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2009 Utgitt: Desember 2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN 1 Juridiske rettigheter, lover og forskrifter. Hvem klager en til og hvordan? Praktisk veiledning. Dialog. Målfrid J. Frahm Jensen ass. fylkeslege

Detaljer

Endringer i psykisk helsevernloven

Endringer i psykisk helsevernloven Endringer i psykisk helsevernloven Hvorfor har vi ikke god oversikt over all bruk av tvang i psykisk helsevern? seniorrådgiver /advokat Vårin Hellevik, avd. psykisk helsevern og rus Avd. psykisk helsevern

Detaljer

EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven

EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven (HIS 80702:2015) DIPS-forum 2. juni 2016 Torbjørn Nystadnes, Direktoratet for e-helse Innhold Bakgrunn og historikk Formålet med standarden Generelt om

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2010

Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2010 IS-1941 Rapport Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2010 Heftets tittel: Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2010 Utgitt: November 2011 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013

Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013 Rapport Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013 b BRUK AV TVANG I PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE I 2013 Heftets tittel: Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Heftets tittel: Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2011. Utgitt: November 2012. Bestillingsnummer: ISBN-nr.

Heftets tittel: Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2011. Utgitt: November 2012. Bestillingsnummer: ISBN-nr. Rapport IS-2035 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2011 Heftets tittel: Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2011 Utgitt: November 2012 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Velkommen som medlem av. kontrollkommisjon. i psykisk helsevern

Velkommen som medlem av. kontrollkommisjon. i psykisk helsevern Velkommen som medlem av kontrollkommisjon i psykisk helsevern Du har nettopp blitt oppnevnt som medlem i en kontrollkommisjon for de kommende fire årene. Du skal ta fatt på et arbeid som er ansvarsfullt

Detaljer

13 Bruk av tvungent psykisk helsevern ved døgninstitusjoner i det psykiske helsevernet

13 Bruk av tvungent psykisk helsevern ved døgninstitusjoner i det psykiske helsevernet 13 Bruk av tvungent psykisk helsevern ved døgninstitusjoner i det psykiske helsevernet Ragnild Bremnes og Trond Hatling Sammendrag Andelen henvisninger med begjæring om bruk av tvungent psykisk helsevern

Detaljer

Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon.

Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon. Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon. Tabell 1. Innleggelser til tvungen psykisk helsevern (Observasjon og tvungen psykisk helsevern etter vedtak) i

Detaljer

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling SINTEF A11381 RAPPORT Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling Ragnild Bremnes og Heidi Jensberg SINTEF Helsetjenesteforskning Mars

Detaljer

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling SINTEF A11381 RAPPORT Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling Ragnild Bremnes og Heidi Jensberg SINTEF Helsetjenesteforskning Mars

Detaljer

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne 12 Opphold i institusjoner for voksne Anne Mette Bjerkan og Per B. Pedersen Sammendrag Nær halvparten av oppholdene i institusjonene for voksne hadde i 2006 en varighet på inntil åtte dager (47 prosent),

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet Nr. 13/2017 Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet Analysenotat 13/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Ny tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang?

Ny tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang? Ny tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang? Anbefalinger fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Helsedirektoratet Hvordan redusere og kvalitetssikre

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Legal protection in the event of commitment to mental health care. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Legal protection in the event of commitment to mental health care. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang BOKMÅL Legal protection in the event of commitment to mental health care Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern Du kan klage på... Kontrollkommisjonens oppgaver Kontrollkommisjonene

Detaljer

Høring forskriftsendringer i forbindelse med endringer i lov om psykisk helsevern og pasientrettighetsloven

Høring forskriftsendringer i forbindelse med endringer i lov om psykisk helsevern og pasientrettighetsloven Ta barn på alvor! Stortorvet 10 0155 Oslo Tlf 23 10 06 10 fax 23 10 06 11 www.vfb.no vfb@vfb.no Org.No 954 804 488 Bankgiro 7032 05 82189 Oslo, 20.10.06 Til Helse- og omsorgsdepartementet Helserettsavdelingen

Detaljer

Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet

Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet Oversikt over endringer i psykisk helsevernloven 2017 1 Tema: Endringer i psykisk helsevernloven 2017 LOV-2017-02-10-6, jf. Prop. 147 L (2015-2016) Gjelder økt selvbestemmelse

Detaljer

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd Ved utgangen av september 2012 var gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge fortsatt vesentlig

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 5/217 Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Analysenotat 5/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Nyreerstattende behandling i Helse-Nord 2000-2012 resultater, mulige forklaringer og aktuelle tiltak

Nyreerstattende behandling i Helse-Nord 2000-2012 resultater, mulige forklaringer og aktuelle tiltak Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 21-2014 Nyreerstattende behandling i Helse-Nord 2000-2012 resultater, mulige forklaringer og

Detaljer

Amaliedagene 2010 tvangens dager er talte - tvang og helsepolitikk

Amaliedagene 2010 tvangens dager er talte - tvang og helsepolitikk Amaliedagene 2010 tvangens dager er talte - tvang og helsepolitikk Oslo 23.08.2010 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Sonja Sjølie, Høyre -Stortinget 22.03.10 Å bli tvangsbehandlet

Detaljer

Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord

Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord 1 INNLEDNING Vedlagt følger tabeller og figurer som viser forbruk og pasientstrømmer for befolkningen i Helse Nord RHFs «sørge for»-område, ref. prosjektplan avsnitt

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Redusert og kvalitetssikret bruk av tvangsmidler ( 4.8)"

Utviklingsprosjekt: Redusert og kvalitetssikret bruk av tvangsmidler ( 4.8) Utviklingsprosjekt: Redusert og kvalitetssikret bruk av tvangsmidler ( 4.8)" Jorunn Olstad, teamleder Martin Veland, enhetsleder Psykiatrisk avdeling, LDS, Inntaksposten,, side 1 Disposisjon"! Historiske

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Nasjonal konferanse NSH okt 2010

Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Fremtidens utfordringer psykisk helsevern og rus Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Bjørg Gammersvik Seniorrådgiver Helsedirektoratet BGA, Psykisk helse NSH 2010 1 Vi har hatt en Opptrappingsplan for psykisk

Detaljer

Nye tider Nye utfordringer Ny Lov

Nye tider Nye utfordringer Ny Lov Tvang og tvangsparagrafer innen psykisk helsetjeneste Trondheim 18.01.11 Nye tider Nye utfordringer Ny Lov Psykisk helsevernloven en diskriminerende, stigmatiserende og utdatert lov Mette Ellingsdalen

Detaljer

Tilbakeholdsfasen S T I G T E N N Å S O V E R L E G E P S Y K I S K H E L S E O G R U S K L I N I K K E N U N N H F N O V E M B E R

Tilbakeholdsfasen S T I G T E N N Å S O V E R L E G E P S Y K I S K H E L S E O G R U S K L I N I K K E N U N N H F N O V E M B E R Tilbakeholdsfasen S T I G T E N N Å S O V E R L E G E P S Y K I S K H E L S E O G R U S K L I N I K K E N U N N H F N O V E M B E R 2 0 1 6 Disposisjon UNNs mandat UNNs forutsetninger for håndtering av

Detaljer

Forebygging og redusert bruk av tvang

Forebygging og redusert bruk av tvang Forebygging og redusert bruk av tvang Lovisenbergprosjektet 2012-2014 Prosjektet ble ledet av: Martin Veland, Avdelingsleder Anders Jacob, Psykolog Jorunn Olstad, Gruppeleder Kevin Ivanowitz, Avdelingsleder,

Detaljer

Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor?

Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor? Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor? Møte i OSO, 8. oktober 2014 Lise Balteskard,Fag- og forskningssenteret UNN HF Forbruksrater i Helse

Detaljer

Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A. Noen hovedpunkter oversikt over regelverket

Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A. Noen hovedpunkter oversikt over regelverket Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A Noen hovedpunkter oversikt over regelverket Innholdet i fremstillingen 1. Oversikt over forskjellige

Detaljer

Menneskers erfaringer med tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon fra tre perspektiver en kvalitativ studie.

Menneskers erfaringer med tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon fra tre perspektiver en kvalitativ studie. Menneskers erfaringer med tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon fra tre perspektiver en kvalitativ studie. Bjørn Stensrud, stipendiat SIHF Noen kjennetegn ved pasientgruppen på tvunget

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF Barn av rusmisbrukere WWW.barweb.no (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og

Detaljer

Tilsyn med rusomsorgen

Tilsyn med rusomsorgen Tilsyn med rusomsorgen Seniorrådgiver Steffen Torsnes Fylkesmannen i Kurs 8. 9. desember 2016 «Riktig bruk av tvang i rusfeltet» 1 Oversikt over det statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten Aktuelle

Detaljer

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF Bosted, behandlingssted, behandlingsnivå, DRGtype og hastegrad ved innleggelse. Ved hjelp av data fra Norsk Pasientregister og UNNs egne operasjonsdatabaser er

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Aina Olsen, Dato:

Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Aina Olsen, Dato: Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Aina Olsen, 75 51 29 00 Dato: 18.10.2010 Styresak 111-2010 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien oppfølging av styresak 69-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

Frivillighet før tvang

Frivillighet før tvang Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern Gardermoen 8. september 2010 Per Gaarder Elisabeth Dehn Jordbakke Kort om organisering Undersøkelsen er en

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen.

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen. 1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens

Detaljer

Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse

Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse Konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 Avdelingsdirektør Richard H Knoff, Statens helsetilsyn

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Møtedato: 28. mars 2012 Saksbehandler: Foretakscontroller Ole Martin Olsen Sak nr: 24/2012 Navn på sak: Overordnet risikostyring 2012

Detaljer

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus Kirurgisk aktivitet 2014-2015 SKDE-notat N/2016 Hanne Sigrun Byhring SKDE hanne.sigrun.byhring@skde.no Lise Balteskard SKDE lise.balteskard@skde.no Innhold 1 Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Psykiatrisk Ambulanse

Psykiatrisk Ambulanse Psykiatrisk Ambulanse Etablert 9.mai 2005 Tid-Omsorg-Helse Utarbeidet av Jarle Vikebø Ambulanseinspektør Folketall ca.400 000 (22 kommuner) 2 Målsetting Sørge for at psykisk syke får et tilbud om transport

Detaljer

Hva har vi gjort og hva kan dere gjøre? Lovisenbergprosjektet

Hva har vi gjort og hva kan dere gjøre? Lovisenbergprosjektet Hva har vi gjort og hva kan dere gjøre? Lovisenbergprosjektet 2012-2014 Prosjektet ble ledet av: Martin Veland, Avdelingsleder Anders Jacob, Psykolog Jorunn Olstad, Gruppeleder Jon Kvaal Pedersen, Gruppeleder,

Detaljer

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Direktøren Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Saksbehandler: Finn Borgvatn og Trude Grønlund Saksnr.: 2013/532 Dato: 28.09.2015

Detaljer

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00 Dato: 11.11.2011 Styresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Formål/sammendrag I styremøte i

Detaljer

TVANG PSYKISK KURS I SAMFUNNSMEDISIN HELSERETT OG SAKSBEHANDLING OSLO 24. OKTOBER 2012 HELSEVERNLOVEN. Linda Endrestad

TVANG PSYKISK KURS I SAMFUNNSMEDISIN HELSERETT OG SAKSBEHANDLING OSLO 24. OKTOBER 2012 HELSEVERNLOVEN. Linda Endrestad TVANG PSYKISK HELSEVERNLOVEN KURS I SAMFUNNSMEDISIN HELSERETT OG SAKSBEHANDLING OSLO 24. OKTOBER 2012 Linda Endrestad LOV OM ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV PSYKISK HELSEVERN Kap 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 034-2017 Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Kari Bøckmann Dato dok: 07.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/1206 Vedlegg (t): Forslag til mandat

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Notat nr analysegruppen HMN

Notat nr analysegruppen HMN Vedlegg 72/10 Orienteringssaker Notat nr 2-2010 analysegruppen HMN Hva er SAMDATA? En kort beskrivelse av SAMDATA-prosjektene Dato: 23.august 2010 Forfatter: Kjell Solstad 1. Innledning Dette notatet gir

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Kommunereformen i Finnmark. Status, forutsetninger og utfordringer

Kommunereformen i Finnmark. Status, forutsetninger og utfordringer Kommunereformen i Finnmark Status, forutsetninger og utfordringer Reformbehov Reformbehov 1: oppgavene er blitt for store for de minste kommunene Reformbehov 2: Mange byer har vokst ut over sine administrative

Detaljer

Utskriving fra sengepost (Psykiatri)(1304)

Utskriving fra sengepost (Psykiatri)(1304) Kategori: [ ] Gyldig fra: 29.06.2016 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Pasienten skrives ut når sykehusoppholdet

Detaljer

Fallprosjektet i Midt-Norge

Fallprosjektet i Midt-Norge Fallprosjektet i Midt-Norge 2010-2012 Omsorgskonferansen 2013 Inger Williams ass.fylkeslege 1 Bakgrunn for prosjektet: Fall hos eldre forekommer ofte. 30 % av hjemmeboende over 65 år faller hver år. 50

Detaljer

Høring forskriftsendringer i forbindelse med endringer i lov om psykisk helsevern og pasientrettighetsloven

Høring forskriftsendringer i forbindelse med endringer i lov om psykisk helsevern og pasientrettighetsloven Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 0030 Oslo Deres ref: Vår fil:b06-aa0027 Vårt arkiv:402 Saksbehandler:Arnfinn Aarnes Oslo, 20.oktober 2006 Høring forskriftsendringer i forbindelse med endringer

Detaljer

Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord

Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord Tove Sørensen, prosjektleder Marit Nygård, journalarkivet UNN STYRK årskonferanse Tromsø, 17. september 2015 Elektronisk tilgang til pasientjournal

Detaljer

Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer

Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer De psykiske helsetjenestene utgjør en behandlingskjede i flere ledd og med ulike oppgaver. Det er ikke snakk om en lineær kjede med atskilte funksjoner

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Overføring mellom sykehus i Norge

Overføring mellom sykehus i Norge Overføring mellom sykehus i Norge Rapport fra Analyseenheten, SKDE Helse Nord Om lag 5 % av alle døgnopphold ved norske somatiske sykehus er resultat av overføring av pasienter mellom sykehus for samme

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Status, forutsetninger og utfordringer ved prosessveileder Bente Larssen

Status, forutsetninger og utfordringer ved prosessveileder Bente Larssen Kommunereformen i Finnmark Status, forutsetninger og utfordringer ved prosessveileder Bente Larssen Kommunereformen Arbeidet med kommunereformen er godt i gang over hele landet. - Bakgrunn for reformen

Detaljer

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 fokuserer på følgende to hovedtema: A) Utvikling fra 2002 til 2005 i relativ ressursinnsats mellom sektorene somatisk

Detaljer

Psykisk helsevern og samhandling med kommunene

Psykisk helsevern og samhandling med kommunene Psykisk helsevern og samhandling med kommunene Bakgrunn Litt historikk Avisoppslag Samhandlingstilsyn psykiatri Dialogmøte med kystgruppen 18.01.17 Dialogmøte mellom kommunehelsetjenesten og psykiatrisk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene Målgruppeundersøkelsen -svar fra elevene Tyrili FoU Skrevet av Tone H. Bergly August 2016 Innholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøkelsen... 3 2. Elevene i Tyrili... 3 2.1 Kjønn, alder og enhet 3 2.2

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Samlerapport til Helse Midt-Norge RHF etter gjennomført tilsyn med helsetjenesten til voksne med psykiske problemer og ivaretakelsen av sentrale

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Deres ref.: Vår ref.: 2016/304 Saksbehandler/dir.tlf.: Sidsel Forbergskog, 75 12 52 84 Dato: 02.05.2016 Det vises til høringsbrev med vedlegg av 25.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. februar 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 10. februar 2017 10.02.2017 nr. 6 Lov om endringer

Detaljer

Oversikt over gjennomførte tilsyn med helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oversikt over gjennomførte tilsyn med helsetjenester til voksne med psykiske problemer Vedlegg 1 Oversikt over gjennomførte tilsyn med helsetjenester til voksne med psykiske problemer Helsetilsynet i Nord-Trøndelag gjennomførte tilsyn ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger, Psykiatrisk

Detaljer

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond M. Elsbak, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 84-2013/3 Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Formål Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Forsvarlige helsetjenester kan tilsyn bidra?

Forsvarlige helsetjenester kan tilsyn bidra? Forsvarlige helsetjenester kan tilsyn bidra? Oslo 15. oktober 2007 Fylkeslege Helga Arianson Fylkeslege Helga Arianson 1 Hva er tilsyn? Tilsyn er all aktivitet eller virkemiddelbruk som iverksettes for

Detaljer