Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord"

Transkript

1 Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord 1 INNLEDNING Vedlagt følger tabeller og figurer som viser forbruk og pasientstrømmer for befolkningen i Helse Nord RHFs «sørge for»-område, ref. prosjektplan avsnitt og I dette dokument gjøres det rede for datagrunnlaget som er benyttet, og det beskrives hvordan det er presentert. Dokumentet inneholder figurer som viser forbruksrater på kommunenivå. Figurene ligger også i vedlagte Excel-dokument. Tabeller som viser pasientstrømmer ligger i vedlagte Excel- og PowerPoint-dokument. Det gis i dette dokumentet konkrete henvisninger til hvor i vedleggene en finner de enkelte tabellene. Grunnlagsdata for aktivitet er hentet fra Norsk Pasientregister (NPR). Utleveringen fra NPR består av 6 datagrunnlag: Somatikk, sykehus Psykisk helsevern for voksne (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Avtalespesialister innen somatikk Avtalespesialister psykisk helse Private rehabiliteringsinstitusjoner For definisjoner og omtaler av kompletthet og kvalitet i datagrunnlaget viser vi til NPRs rapporter: Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 215 (IS-2461) Aktivitetsdata for avtalespesialister 215 (IS-2468) Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 215 (IS-2456) Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 215 (IS-2454) Vi redegjør ikke nærmere for datagrunnlaget her, med unntak av i de tilfeller vi fraviker NPRs definisjoner eller strukturer datagrunnlaget på andre måter. For presentasjon av pasientstrømmer og forbruk har vi restrukturert grunnlaget slik at vi presenterer det tredelt (kapittel i dette dokument angitt i parentes): Somatikk (kap 2) o Somatikk, sykehus o Avtalespesialister innen somatikk o Private rehabiliteringsinstitusjoner Psykisk helsevern for voksne (PHV-V) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (kap 3) o Psykisk helsevern for voksne (PHV-V) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) o Avtalespesialister innen psykisk helse, pasienter 18 år og eldre Psykisk helsevern for barn og unge (PHV-BU) (kap 4) o Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) o Avtalespesialister innen psykisk helse, pasienter under 18 år 1

2 For beregning av forbruksrater er antall innbyggere per kommune per hentet fra SSBs befolkningsstatistikk lagt til grunn. I pasientstrømtabellene er det definert 4 bostedsområder basert på kommune (Tysfjord er lagt til Nordland-området): 1 Helgeland 2 Nordland-område 3 UNN-område 4 Finnmark 1811 Bindal 184 Bodø 185 Narvik 22 Vardø 1812 Sømna 1837 Meløy 1851 Lødingen 23 Vadsø 1813 Brønnøy 1838 Gildeskål 1852 Tjeldsund 24 Hammerfest 1815 Vega 1839 Beiarn 1853 Evenes 211Kautokeino 1816 Vevelstad 184 Saltdal 1854 Ballangen 212 Alta 1818 Herøy 1841 Fauske 192 Tromsø 214 Loppa 182 Alstahaug 1845 Sørfold 193 Harstad 215 Hasvik 1822 Leirfjord 1848 Steigen 1911 Kvæfjord 217 Kvalsund 1824 Vefsn 1849 Hamarøy 1913 Skånland 218 Måsøy 1825 Grane 185 Tysfjord 1917 Ibestad 219 Nordkapp 1826 Hattfjelldal 1856 Røst 1919 Gratangen 22 Porsanger 1827 Dønna 1857 Værøy 192 Lavangen 221 Karasjok 1828 Nesna 1859 Flakstad 1922 Bardu 222 Lebesby 1832 Hemnes 186 Vestvågøy 1923 Salangen 223 Gamvik 1833 Rana 1865 Vågan 1924 Målselv 224 Berlevåg 1834 Lurøy 1866 Hadsel 1925 Sørreisa 225 Tana 1835 Træna 1867 Bø (Nordl.) 1926 Dyrøy 227 Nesseby 1836 Rødøy 1868 Øksnes 1927 Tranøy 228 Båtsfjord 187 Sortland 1928 Torsken 23 Sør-Varanger 1871 Andøy 1929 Berg 1874 Moskenes 1931 Lenvik 1933 Balsfjord 1936 Karlsøy 1938 Lyngen 1939 Storfjord 194 Kåfjord 1941 Skjervøy 1942 Nordreisa 1943 Kvænangen 2

3 2 SOMATIKK I dette kapittel presenteres pasientstrømmer og forbruk for somatisk spesialisthelsetjeneste målt i antall opphold/kontakter og liggedøgn. Først samlet, deretter for undergruppene «øyeblikkelig hjelp» og «planlagt kirurgi». Til NPR rapporteres avdelingsopphold (innleggelser) og polikliniske kontakter. I det utleverte datagrunnlaget fra NPR for offentlige og private sykehus er sammenhengende avdelingsopphold innenfor samme rapporteringsenhet aggregert sammen til «sykehusopphold». Ett opphold slik det presenteres i tabellene her, består dermed av ett eller flere sammenhengende avdelingsopphold. Det er verdt å merke seg at «sykehus» ikke defineres likt ut fra organisatoriske eller geografiske kriterier, men av hva som er rapporterende enhet til NPR. Finnmarkssykehuset HF rapporterer som to enheter, Kirkenes og Hammerfest. Avdelingsopphold aggregeres dermed kun innenfor disse to enhetene, mens overføres pasienten fra Kirkenes til Hammerfest oppstår et nytt sykehusopphold. Tilsvarende gjelder for Helgelandssykehuset HF, som rapporterer som tre enheter; Sandessjøen, Mo i Rana og Mosjøen. Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF derimot rapporterer på HF-nivå, noe som innebærer at alle sammenhengende avdelingsopphold innenfor HFet defineres som ett sykehusopphold. Dvs. at hvis en pasient f.eks. overføres fra Narvik til Tromsø vil dette regnes som ett sykehusopphold. Oppholdene/kontaktene presenteres i tre kategorier «behandlingsnivå». Definisjonen for de tre kategoriene avviker fra kategoriseringen NPR benytter og angis her: Døgnopphold; innleggelser hvor utdato > enn inndato Dagopphold: opphold/kontakter gruppert til kirurgisk DRG (utført en eller flere prosedyrer som DRG-systemet definerer som kirurgiske) og dialyse. Polikliniske kontakter: Alle polikliniske kontakter med unntak av dialyse og opphold gruppert til kirurgisk DRG. I tillegg til alle innleggelser hvor er pasienten er registrert inn og ut samme dag, med unntak av dialyse og opphold gruppert til kirurgisk DRG. Aktivitet rapportert fra avtalespesialistene fraviker fra disse kriteriene, dette som følge av disse data ikke er DRG-gruppert. Vi har derfor ikke indikator for om kirurgisk prosedyre er utført eller ikke. All aktivitet rapportert fra avtalespesialistene er derfor definert som poliklinisk kontakt. For kategorien døgnopphold presenteres også forbruksrater og pasientstrømmer målt i liggedøgn. Liggedøgn er definert av avstanden mellom utskrivingsdato og innskrivingsdato. For presentasjon av pasientstrømmer har vi samlet behandlingsstedene i følgende kategorier: Presenter per HF for HF i Helse Nord HF i andre RHF enn Helse Nord, inklusive private ideelle sykehus med driftsavtale, presenteres samlet per RHF Alle private sykehus med kjøpsavtale er samlet i en kategori uavhengig av hvilket RHF de har avtale med Private rehabiliteringsinstitusjoner samlet i en kategori Private avtalespesialister er samlet en kategori 3

4 2.1 SAMLET AKTIVITET SOMATIKK I vedlagte PowerPoint-dokument (refereres med bildenummer) og arkfanen «pasientstømmer_somatikk_opphold» i vedlagte Excel-dokument, presenteres tabeller som viser pasientstrømmer for henholdsvis døgnopphold, dagopphold og polikliniske konsultasjoner: 1. Antall opphold/kontakter fordelt etter bostedsområde og behandlingssted (bilde 4) 2. Andel opphold per behandlingssted etter bostedsområde (bilde 5) 3. Andel opphold per behandlingssted etter kommune (bilde 6-17) I arkfanen «pasientstrømmer_somatikk_ligged» ligger tilsvarende tabeller målt i liggedøgn for døgnopphold: 4. Antall liggedøgn fordelt etter bostedsområde og behandlingssted (bilde 18) 5. Andel liggedøgn per behandlingssted etter bostedsområde (bilde 18) 6. Andel liggedøgn per behandlingssted etter kommune (bilde 19-22) I figurene nedenfor presenteres forbruksrater; Antall døgnopphold per 1 innbygger, Antall liggedøgn for døgnopphold per 1 innbygger Antall dagopphold per 1 innbygger (i vedlagte excel-dokument ligger også figurer som viser forbruksrater når dialyse ekskluderes, dvs. kun for dagopphold i kirurgisk DRG) Antall polikliniske kontakter per 1 innbygger for alle fylker i Norge, samt alle kommuner i Helse Nord. Den røde vannrette linjen angir forbruksraten for det samlede område som presenteres. 4

5 Antall døgnopphold per 1 innbygger - Somatikk opphold per 1 innbygger Norge Døgnopphold per 1 innbygger Helgeland opph per 1 innb Helgeland 5

6 185 Narvik 1851 Lødingen 1852 Tjeldsund 1853 Evenes 1854 Ballangen 192 Tromsø 193 Harstad 1911 Kvæfjord 1913 Skånland 1917 Ibestad 1919 Gratangen 192 Lavangen 1922 Bardu 1923 Salangen 1924 Målselv 1925 Sørreisa 1926 Dyrøy 1927 Tranøy 1928 Torsken 1929 Berg 1931 Lenvik 1933 Balsfjord 1936 Karlsøy 1938 Lyngen 1939 Storfjord 194 Kåfjord 1941 Skjervøy 1942 Nordreisa 1943 Kvænangen 3 Døgnopphold per 1 innbygger Nordland-området opph per 1 innb Nordland-området Døgnopphold per 1 innbygger UNN-området opph per 1 innb UNN-området 6

7 Døgnopphold per 1 innbygger Finnmark opph per 1 innb Finnmark Liggedøgn per 1 innbygger Helgeland liggedøgn per 1 innb Helgeland 7

8 185 Narvik 1851 Lødingen 1852 Tjeldsund 1853 Evenes 1854 Ballangen 192 Tromsø 193 Harstad 1911 Kvæfjord 1913 Skånland 1917 Ibestad 1919 Gratangen 192 Lavangen 1922 Bardu 1923 Salangen 1924 Målselv 1925 Sørreisa 1926 Dyrøy 1927 Tranøy 1928 Torsken 1929 Berg 1931 Lenvik 1933 Balsfjord 1936 Karlsøy 1938 Lyngen 1939 Storfjord 194 Kåfjord 1941 Skjervøy 1942 Nordreisa 1943 Kvænangen Liggedøgn per 1 innbygger Nordland-området liggedøgn per 1 innb Nordland-området Liggedøgn per 1 innbygger UNN-området liggedøgn per 1 innb UNN-området 8

9 Liggedøgn per 1 innbygger Finnmark-området liggedøgn per 1 innb Finnmark Antall dagopphold per 1 innbygger - Somatikk opphold per 1 innbygger Norge 9

10 Dagopphold per 1 innbygger Helgeland opph per 1 innb Helgeland Dagopphold per 1 innbygger Nordland-området opph per 1 innb Nordland-området 1

11 185 Narvik 1851 Lødingen 1852 Tjeldsund 1853 Evenes 1854 Ballangen 192 Tromsø 193 Harstad 1911 Kvæfjord 1913 Skånland 1917 Ibestad 1919 Gratangen 192 Loabák - Lavangen 1922 Bardu 1923 Salangen 1924 Målselv 1925 Sørreisa 1926 Dyrøy 1927 Tranøy 1928 Torsken 1929 Berg 1931 Lenvik 1933 Balsfjord 1936 Karlsøy 1938 Lyngen 1939 Storfjord - Omasvuotna 194 Gáivuotna - Kåfjord 1941 Skjervøy 1942 Nordreisa 1943 Kvænangen Dagopphold per 1 innbygger UNN-området opph per 1 innb UNN-området Dagopphold per 1 innbygger Finnmark-området opph per 1 innb Finnmark 11

12 Antall polikliniske kontakter per 1 innbygger - Somatikk opphold per 1 innbygger Norge Polikliniske kontakter per 1 innbygger Helgeland opph per 1 innb Helgeland 12

13 185 Narvik 1851 Lødingen 1852 Tjeldsund 1853 Evenes 1854 Ballangen 192 Tromsø 193 Harstad 1911 Kvæfjord 1913 Skånland 1917 Ibestad 1919 Gratangen 192 Lavangen 1922 Bardu 1923 Salangen 1924 Målselv 1925 Sørreisa 1926 Dyrøy 1927 Tranøy 1928 Torsken 1929 Berg 1931 Lenvik 1933 Balsfjord 1936 Karlsøy 1938 Lyngen 1939 Storfjord 194 Kåfjord 1941 Skjervøy 1942 Nordreisa 1943 Kvænangen Polikliniske kontakter per 1 innbygger Nordland-området opph per 1 innb Nordland-området Polikliniske kontakter per 1 innbygger UNN-området opph per 1 innb UNN-området 13

14 Polikliniske kontakter per 1 innbygger Finnmark opph per 1 innb Finnmark 2.2 ØYEBLIKKELIG HJELP - SOMATIKK Grunnlaget for tabellene og figurene i dette avsnitt er avgrenset til å kun være opphold registrert som øyeblikkelig hjelp. I vedlagte PowerPoint-dokument (refereres med bildenummer) og arkfanen «pasientstrømmer_somatikk_øhjelp» i vedlagte Excel-dokument, presenteres tabeller som viser pasientstrømmer for henholdsvis døgnopphold, dagopphold og polikliniske konsultasjoner registrert som øyeblikkelig hjelp: 7. Antall ø-hjelpsopphold/kontakter fordelt etter bostedsområde og behandlingssted (bilde 23) 8. Andel ø-hjelpsopphold per behandlingssted etter bostedsområde (bilde 24) 9. Andel ø-hjelpsopphold per behandlingssted etter kommune (blide 25-28) I tabellene i arkfanen «pasientstrøm_øhjelp_kir» er grunnlaget avgrenset til å være kun opphold i kirurgiske DRG-er. Tabellene viser pasientstrømmer for ø-hjelpskirurgi, der kirurgi er definert gjennom at oppholdet er gruppert til en kirurgisk DRG. Dag- og døgnopphold presenteres samlet: 1. Antall ø-hjelpsopphold gruppert til kirurgisk DRG fordelt etter bostedsområde og behandlingssted (bilde 29) 11. Andel ø-hjelpsopphold gruppert til kirurgisk DRG per behandlingssted etter bostedsområde (bilde 29) 12. Andel ø-hjelpsopphold gruppert til kirurgisk DRG per behandlingssted etter kommune (bilde 3-33) 14

15 I figurene nedenfor presenteres forbruksrater for øyeblikkelig hjelp døgnopphold. En figur for hver bostedsområde. Forbruksraten (antall opphold per 1 innbygger for hele opptaksområde fremgår av den røde vannrette linjen). 25 Ø-hjelp døgnopphold per 1 innbygger Helgeland opph per 1 innb Helgeland Ø-hjelp døgnopphold per 1 innbygger Nordland-området opph per 1 innb Nordland-området 15

16 185 Narvik 1851 Lødingen 1852 Tjeldsund 1853 Evenes 1854 Ballangen 192 Tromsø 193 Harstad 1911 Kvæfjord 1913 Skånland 1917 Ibestad 1919 Gratangen 192 Lavangen 1922 Bardu 1923 Salangen 1924 Målselv 1925 Sørreisa 1926 Dyrøy 1927 Tranøy 1928 Torsken 1929 Berg 1931 Lenvik 1933 Balsfjord 1936 Karlsøy 1938 Lyngen 1939 Storfjord 194 Kåfjord 1941 Skjervøy 1942 Nordreisa 1943 Kvænangen Ø-hjelp døgnopphold per 1 innbygger UNN-området opph per 1 innb UNN-området Ø-hjelp døgnopphold per 1 innbygger Finnmark opph per 1 innb Finnmark 16

17 2.3 PLANLAGTE OPPHOLD GRUPPERT TIL KIRURGISK DRG I dette avsnittet er utvalget avgrenset til å kun være opphold registrert som planlagt, og som er gruppert til kirurgiske DRG-er. I vedlagte PowerPoint-dokument (refereres med bildenummer) og arkfanen «pasientstr_planlagt_kirurgi» i vedlagte Excel-dokument, presenteres tabeller som viser pasientstrømmer for planlagt kirurgi. Kirurgi er her definert gjennom at oppholdet er gruppert til en kirurgisk DRG. Det vil kun forekomme opphold i kategoriene dag- og døgnopphold, da det etter vår definisjon ikke forkommer kirurgi i gruppen polikliniske kontakter: 13. Antall planlagte opphold gruppert til kirurgisk DRG fordelt etter bostedsområde og behandlingssted (bilde 34) 14. Andel planlagte opphold gruppert til kirurgisk DRG per behandlingssted etter bostedsområde (bilde 35) 15. Andel planlagte opphold gruppert til kirurgisk DRG per behandlingssted etter kommune (bilde 36-43) I figurene nedenfor presenteres forbruksrater for opphold i kirurgisk DRG registrert som planlagt. En figur for hver bostedsområde. Forbruksraten (antall opphold per 1 innbygger for hele opptaksområde fremgår av den røde vannrette linjen). Planlagte døgnopphold i kirurgisk DRG per 1 innbygger Helgeland opph per 1 innb Helgeland 17

18 185 Narvik 1851 Lødingen 1852 Tjeldsund 1853 Evenes 1854 Ballangen 192 Tromsø 193 Harstad 1911 Kvæfjord 1913 Skånland 1917 Ibestad 1919 Gratangen 192 Lavangen 1922 Bardu 1923 Salangen 1924 Målselv 1925 Sørreisa 1926 Dyrøy 1927 Tranøy 1928 Torsken 1929 Berg 1931 Lenvik 1933 Balsfjord 1936 Karlsøy 1938 Lyngen 1939 Storfjord 194 Kåfjord 1941 Skjervøy 1942 Nordreisa 1943 Kvænangen Planlagte døgnopphold i kirurgisk DRG per 1 innbygger Nordlandområdet opph per 1 innb Nordland-området Planlagte døgnopphold i kirurgisk DRG per 1 innbygger UNN-området opph per 1 innb UNN-området 18

19 Planlagte døgnopphold i kirurgisk DRG per 1 innbygger Finnmark opph per 1 innb Finnmark Planlagte dagopphold i kirurgisk DRG per 1 innbygger Helgeland opph per 1 innb Helgeland 19

20 185 Narvik 1851 Lødingen 1852 Tjeldsund 1853 Evenes 1854 Ballangen 192 Tromsø 193 Harstad 1911 Kvæfjord 1913 Skånland 1917 Ibestad 1919 Gratangen 192 Loabák - Lavangen 1922 Bardu 1923 Salangen 1924 Målselv 1925 Sørreisa 1926 Dyrøy 1927 Tranøy 1928 Torsken 1929 Berg 1931 Lenvik 1933 Balsfjord 1936 Karlsøy 1938 Lyngen 1939 Storfjord - Omasvuotna 194 Gáivuotna - Kåfjord 1941 Skjervøy 1942 Nordreisa 1943 Kvænangen Planlagte dagopphold i kirurgisk DRG per 1 innbygger Nordlandområdet opph per 1 innb Nordland-området Planlagte dagopphold i kirurgisk DRG per 1 innbygger UNN-området opph per 1 innb UNN-området 2

21 Planlagte dagopphold i kirurgisk DRG per 1 innbygger Finnmark opph per 1 innb Finnmark 21

22 3 PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE (PHV-V) OG TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) I dette kapittel presenteres pasientstrømmer og forbruk for Psykisk helsevern for voksne og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling målt i antall opphold/kontakter og liggedøgn. Vi har valgt å presenteres PHV-V og TSB samlet. Vi presiserer at oppholds- og liggedøgnsdefinisjonen avviker noe fra den vi benyttet ved somatikk. For PHV-V og TSB er ikke oppholdene aggregert på sykehusnivå, dvs. det er avdelingsopphold som telles. I tillegg teller vi alle opphold, ikke kun avsluttede opphold. Dvs. også opphold som starter i 215, men hvor pasienten fortsatt ikke er utskrevet ved årsskiftet er med i grunnlaget. Liggedøgn telles «i perioden». Dette innebærer at for opphold som startet i 214 telles kun liggedøgnene fra 215, tilsvarende for uavsluttede opphold telles liggedøgn fra inndato og frem til årsskiftet. Det gjøres oppmerksom på at grunnlaget inneholder alle rapporterte polikliniske kontakter. Det er ikke gjort avgrensinger med hensyn til om det er takster knyttet til kontaktene eller ikke, slik det av og til gjøres i andre sammenhenger. Mens vi for somatikk delte oppholdene inn i tre nivå, deler vi her inn i to nivå: Døgn: innleggelse hvor inndato>utdato Poliklinikk: all aktivitet hvor pasienten er skrevet inn og ut samme dag, samt alle kontakter For presentasjon av pasientstrømmer har vi samlet behandlingsstedene i følgende kategorier: Presenter per HF for HF i Helse Nord HF i andre RHF enn Helse Nord presenteres samlet per RHF Alle private institusjoner er samlet i en kategori uavhengig av hvilket RHF de har avtale med Private avtalespesialister er samlet en kategori (pasienter 18 år og eldre) I vedlagte PowerPoint-dokument (refereres med bildenummer) og arkfanen «pasienstrømmer_phv_tsb_opphold» i vedlagte Excel-dokument, presenteres tabeller som viser pasientstrømmer for henholdsvis døgnopphold og polikliniske konsultasjoner: 16. Antall opphold/kontakter fordelt etter bostedsområde og behandlingssted (bilde 45) 17. Andel opphold per behandlingssted etter bostedsområde (bilde 46) 18. Andel opphold per behandlingssted etter kommune (bilde 47-54) I arkfanen «pasientstr_phv_tsb_liggedøgn» ligger tilsvarende tabeller målt i liggedøgn for døgnopphold: 19. Antall liggedøgn fordelt etter bostedsområde og behandlingssted (bilde 55) 2. Andel liggedøgn per behandlingssted etter bostedsområde (bilde 55) 21. Andel liggedøgn per behandlingssted etter kommune (bilde 56-59) I figurene nedenfor presenteres forbruksrater; Antall døgnopphold per 1 innbygger, Antall liggedøgn for døgnopphold per 1 innbygger Antall polikliniske kontakter per 1 innbygger 22

23 for alle fylker i Norge, samt alle bostedsområder i Helse Nord. For polikliniske kontakter viser vi også forbruksrater for kommuner i Helse Nord. Årsaken til at vi ikke viser forbruksrater på kommunenivå for døgnopphold er at det er så få opphold at å presentere tall på kommunenivå har liten informasjonsverdi, samt for å sikre at konsesjonsvilkårene som liger til grunn for datautleveringen ikke brytes. Den røde vannrette linjen angir forbruksraten for det samlede område som presenteres. Antall døgnopphold per 1 innbygger 18 år og eldre - PHV-V og TSB opphold per 1 innbygger Norge 35 Døgnopphold per 1 innbygger 18 år og eldre Helgeland opph per 1 innb Helgeland 23

24 185 Narvik 1851 Lødingen 1852 Tjeldsund 1853 Evenes 1854 Ballangen 192 Tromsø 193 Harstad 1911 Kvæfjord 1913 Skånland 1917 Ibestad 1919 Gratangen 192 Lavangen 1922 Bardu 1923 Salangen 1924 Målselv 1925 Sørreisa 1926 Dyrøy 1927 Tranøy 1928 Torsken 1929 Berg 1931 Lenvik 1933 Balsfjord 1936 Karlsøy 1938 Lyngen 1939 Storfjord 194 Kåfjord 1941 Skjervøy 1942 Nordreisa 1943 Kvænangen Døgnopphold per 1 innbygger 18 år og eldre Nordlandområdet opph per 1 innb Nordland-området Døgnopphold per 1 innbygger 18 år og eldre UNN-området opph per 1 innb UNN-området 24

25 Døgnopphold per 1 innbygger 18 år og eldre Finnmark opph per 1 innb Finnmark Antall polikliniske kontakter per 1 innbygger 18 år og eldre - PHV-V og TSB opphold per 1 innbygger Norge 25

26 Polikliniske kontakter per 1 innbygger 18 år og eldre Helgeland opph per 1 innb Helgeland Polikliniske kontakter per 1 innbygger 18 år og eldre Nordlandområdet opph per 1 innb Nordland-området 26

27 185 Narvik 1851 Lødingen 1852 Tjeldsund 1853 Evenes 1854 Ballangen 192 Tromsø 193 Harstad 1911 Kvæfjord 1913 Skånland 1917 Ibestad 1919 Gratangen 192 Lavangen 1922 Bardu 1923 Salangen 1924 Målselv 1925 Sørreisa 1926 Dyrøy 1927 Tranøy 1928 Torsken 1929 Berg 1931 Lenvik 1933 Balsfjord 1936 Karlsøy 1938 Lyngen 1939 Storfjord 194 Kåfjord 1941 Skjervøy 1942 Nordreisa 1943 Kvænangen Polikliniske kontakter per 1 innbygger 18 år og eldre UNN-området opph per 1 innb UNN-området Polikliniske kontakter per 1 innbygger 18 år og eldre Finnmark opph per 1 innb Finnmark 27

28 Antall liggedøgn per 1 innbygger 18 år og eldre - PHV-V og TSB liggedøgn per 1 innbygger Norge Liggedøgn per 1 innbygger 18 år og eldre Helgeland liggedøgn per 1 innb Helgeland 28

29 185 Narvik 1851 Lødingen 1852 Tjeldsund 1853 Evenes 1854 Ballangen 192 Tromsø 193 Harstad 1911 Kvæfjord 1913 Skånland 1917 Ibestad 1919 Gratangen 192 Lavangen 1922 Bardu 1923 Salangen 1924 Målselv 1925 Sørreisa 1926 Dyrøy 1927 Tranøy 1928 Torsken 1929 Berg 1931 Lenvik 1933 Balsfjord 1936 Karlsøy 1938 Lyngen 1939 Storfjord 194 Kåfjord 1941 Skjervøy 1942 Nordreisa 1943 Kvænangen Liggedøgn per 1 innbygger 18 år og eldre Nordland-området liggedøgn per 1 innb Nordland-området Liggedøgn per 1 innbygger 18 år og eldre UNN-området liggedøgn per 1 innb UNN-området 29

30 Liggedøgn per 1 innbygger 18 år og eldre Finnmark liggedøgn per 1 innb Finnmark 3

31 4 PASIENTSTRØMMER PSYKISK HELSEVERN BARN OG UNGE (PHV-BU) I dette kapittel presenteres pasientstrømmer og forbruk for Psykisk helsevern for barn og Unge målt i antall opphold/kontakter og liggedøgn. Vi presiserer at oppholds- og liggedøgnsdefinisjonen avviker noe fra den vi benyttet ved somatikk. For PHV-BU er ikke oppholdene aggregert på sykehusnivå, dvs. det er avdelingsopphold som telles. I tillegg teller vi alle opphold, ikke kun avsluttede opphold. Dvs. også opphold som starter i 215, men hvor pasienten fortsatt ikke er utskrevet ved årsskiftet er med i grunnlaget. Liggedøgn telles «i perioden». Dette innebærer at for opphold som startet i 214 telles kun liggedøgnene fra 215, tilsvarende for uavsluttede opphold telles liggedøgn fra inndato og frem til årsskiftet. Gjør også oppmerksom på at grunnlaget inneholder alle rapporterte polikliniske kontakter. Det er ikke gjort avgrensinger med hensyn til om det er takster knyttet til kontaktene eller ikke, slik det av og til gjøres i andre sammenhenger. Oppholdene/kontaktene presenteres i to kategorier «behandlingsnivå». Definisjonen for de to kategoriene avviker fra kategoriseringen NPR benytter. Det vesentligste skillet er at vi ikke benytter kategorien dagopphold. Kategoriene vi benytter og angis her: Døgn: innleggelse hvor inndato>utdato Poliklinikk: all aktivitet hvor pasienten er skrevet inn og ut samme dag, samt alle kontakter For presentasjon av pasientstrømmer har vi samlet behandlingsstedene i følgende kategorier: Presenter per HF for HF i Helse Nord HF i andre RHF enn Helse Nord, presenteres samlet for hvert RHF Private avtalespesialister samlet en kategori (pasienter -17 år) I vedlagte PowerPoint-dokument (refereres med bildenummer) og arkfanen «Pasientstrøm_BUP_opphold» i vedlagte Excel-dokument presenteres tabeller som viser pasientstrømmer for henholdsvis døgnopphold og polikliniske konsultasjoner: 22. Antall opphold/kontakter fordelt etter bostedsområde og behandlingssted (bilde 61) 23. Andel opphold per behandlingssted etter bostedsområde (bilde 62) 24. Andel opphold per behandlingssted etter kommune (bilde 63-66) 1 I arkfanen «pasientstrøm_bup_liggedøgn» ligger tilsvarende tabeller målt i liggedøgn for døgnopphold: 25. Antall liggedøgn fordelt etter bostedsområde og behandlingssted (bilde 67) 26. Andel liggedøgn per behandlingssted etter bostedsområde (bilde 67) I figurene nedenfor presenteres forbruksrater; Antall døgnopphold per 1 innbygger, Antall liggedøgn for døgnopphold per 1 innbygger 1 Presenterer ikke døgnopphold på kommunenivå. Dette fordi antallet døgnopphold er så lavt at pasientstrømmene gir liten informasjon, samt for å sikre at anonymtetskrav i konsesjonsvilkårene ikke brytes. 31

32 Antall polikliniske kontakter per 1 innbygger for alle fylker i Norge, samt alle kommuner i Helse Nord. Den røde vannrette linjen angir forbruksraten for det samlede område som presenteres. Antall døgnopphold per 1 innbygger -17 år - PHV-BU opphold per 1 innbygger Norge Antall døgnopphold per 1 innbygger -17 år - PHV-BU Helgeland Nordland-området UNN-området Finnmark opph per 1 innb Norge 32

33 Antall polikliniske kontakter per 1 innbygger -17 år - PHV-BU opphold per 1 innbygger Norge 33

34 Polikliniske kontakter per 1 innbygger -17 år Helgeland opph per 1 innb Helgeland Polikliniske kontakter per 1 innbygger -17 år Nordlandområdet opph per 1 innb Nordland-området 34

35 185 Narvik 1851 Lødingen 1852 Tjeldsund 1853 Evenes 1854 Ballangen 192 Tromsø 193 Harstad 1911 Kvæfjord 1913 Skånland 1917 Ibestad 1919 Gratangen 192 Lavangen 1922 Bardu 1923 Salangen 1924 Målselv 1925 Sørreisa 1926 Dyrøy 1927 Tranøy 1928 Torsken 1929 Berg 1931 Lenvik 1933 Balsfjord 1936 Karlsøy 1938 Lyngen 1939 Storfjord 194 Kåfjord 1941 Skjervøy 1942 Nordreisa 1943 Kvænangen Polikliniske kontakter per 1 innbygger -17 år UNNområdet opph per 1 innb UNN-området 2 5 Polikliniske kontakter per 1 innbygger -17 år Finnmark opph per 1 innb Finnmark 35

36 Liggedøgn per 1 innbygger -17 år - PHV-BU liggedøgn per 1 innbygger Norge Liggedøgn per 1 innbygger -17 år - PHV-BU Helgeland Nordland-området UNN-området Finnmark liggedøgn per 1 innb Norge 36

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider FUNNKe OSO Finnsnes 22.05.2013 Innhold 1. Mål

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 12/2004 LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER Birgit Abelsen og Frank Olsen NORUT Samfunnsforskning AS februar 2004 Prosjektnavn Prosjektnr Lønnsomhetsanalyse

Detaljer

ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000. En demografisk beskrivelse av Nord-Norge

ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000. En demografisk beskrivelse av Nord-Norge ARENA NORD-NORGE ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000 Nord-Norges befolkning økte med om lag 5000 innbyggere på 1990-tallet. Fra 1990 til 2000 gikk folketallet likevel

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen

Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen 1 Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen 19.10.2015 Innledning Strukturpolitikken som ble innført i kystfisket etter 2005 åpnet for kjøp og salg

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde:

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Anbudsområde Deltilbud Transportklasse Konklusjon Leverandør Balsfjord Transportklasse A Tildeles 1. prioritet Sørensen Stein Persontransport Balsfjord/storjord Rullestolbil

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger ved petroleumsak6vitet i det nordøstlige Presentasjon av foreløpige resultater. Av Leo A. Grünfeld Utredningsområdet delt inn i 9 regioner 1 2 6 3 5 4 Helgeland

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp Kick-off VUVF - Ungdata 26. august 2015 Sita Grepp Ungdata kunnskap om ungdom lokalt Hva? Hvorfor? Hvem? Spørreskjemaundersøkelser Ungdomstrinnet og videregående Kommune/ fylkeskommune er oppdragsgiver

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune Ungdata: Resultater fra Meløy kommune 22.05.2015 Datagrunnlaget: Utvalg og svarprosent i Meløy Deltakelse: Tidspunkt: Uke 12-13 Klassetrinn: 8.-10. Antall elever deltok: 226 = Svarprosent: 87 Viser resultater

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer

Strukturvandring med tilnærming til kommunereform. TBU-seminar om kommunestruktur Oslo 11. desember 2013 Av Geir Vinsand

Strukturvandring med tilnærming til kommunereform. TBU-seminar om kommunestruktur Oslo 11. desember 2013 Av Geir Vinsand Strukturvandring med tilnærming til kommunereform TBU-seminar om kommunestruktur Oslo 11. desember 2013 Av Geir Vinsand Tema Om reformbehovet: Strukturvandring Konsekvensene Veivalg og tilnærming til helhetlig

Detaljer

Statistikk. Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2010

Statistikk. Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2010 Statistikk Nordnorsk Reiselivsstatistikk 29 Nordnorsk Reiselivsstatistikk For 11. år på rad har NHO Reiseliv Nord- utarbeidet Nordnorsk Reiselivsstatistikk. Statistikken viser reiselivets betydning for

Detaljer

Vedlegg 1. Avvik og avvikshåndtering

Vedlegg 1. Avvik og avvikshåndtering Vedlegg 1. Avvik og avvikshåndtering Bakgrunn og Sammendrag Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin har i årets åtte første måneder mottatt til sammen 160 meldinger for UNN-området. 42 av hendelsene

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Foto: Gian-Rico Willy/Hurtigruten. Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2011

Foto: Gian-Rico Willy/Hurtigruten. Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2011 Foto: Gian-Rico Willy/Hurtigruten Nordnorsk Reiselivsstatistikk 211 Innhold Nordnorsk Reiselivsstatistikk 18 Reiselivet som system 19 Oppsummering 19 Reiselivsnæringens 2 økonomiske betydning Trafikkutvikling

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Erfaringskonferanse KAD 24.11.15 Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF 21 kommuner Tromsø Bodø Rana Lenvik Dyrøy Harstad Narvik Avstand Meløy Andøy Ca 600 km Bodø Lofoten

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET

NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET INNLEDNING...318 Om arkivskaper...318 Om arkivet...318 ARKIVFORTEGNELSE 1937-1979...319 Møteprotokoll 1966-1979...319 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk

Detaljer

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Vågan Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Styresak 112-2015/4 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - orientering om resultatet av anskaffelsen, oppfølging av styresak 91-2014

Styresak 112-2015/4 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - orientering om resultatet av anskaffelsen, oppfølging av styresak 91-2014 Møtedato: 28. oktober 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils Bie Normann, 75 51 29 82 Bodø, 16.10.2015 Styresak 112-2015/4 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - orientering om resultatet

Detaljer

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF Bosted, behandlingssted, behandlingsnivå, DRGtype og hastegrad ved innleggelse. Ved hjelp av data fra Norsk Pasientregister og UNNs egne operasjonsdatabaser er

Detaljer

Noen økonomiske betraktninger v/seniorrådgiver Halvard Svendsen

Noen økonomiske betraktninger v/seniorrådgiver Halvard Svendsen Gode skoleeiere Noen økonomiske betraktninger v/seniorrådgiver Halvard Svendsen Innhold Undersøke hvordan kommunene i programmet har tilpasset ressursbruken til det nivå staten mener kommunene bør ligge

Detaljer

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde:

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Anbudsområde Deltilbud Transportklasse Konklusjon Leverandør Arnøy Fastpris pr tur Transportklasse A Avlyses Avlyses Balsfjord Transportklasse A Tildeles 1. prioritet

Detaljer

FOTEFflR MOT NORD En kulturhistorisk reise i Nord-Norge og Namdalen

FOTEFflR MOT NORD En kulturhistorisk reise i Nord-Norge og Namdalen FOTEFflR MOT NORD En kulturhistorisk reise i Nord-Norge og Namdalen nnhold Nord-Trøndelag Fra Namdalseid langs Riksvei 17 via Namsos til Leka NAMDALSEID 16 Aasnæs Glasværk 18 FLATANGER 22 Utvorda festning...

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Stortinget har pålagt kommunene et utredningsansvar Regjeringen

Detaljer

Ungdom i endring. Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt

Ungdom i endring. Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt Ungdom i endring Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt 7.1.14 Tendenser og utviklingstrekk blant ungdom - i lys av Ungdata og ungdomsforskning v/ NOVA Ungdomsforskning

Detaljer

2. fordeling skjønnsmidler 2014

2. fordeling skjønnsmidler 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 16.12.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 2. fordeling skjønnsmidler 2014 Det

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager.

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Bemanning kommunale barnehager 2011, angitt ved: «Antall alderskorrigerte barn pr basisårsverk».

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 12/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra AS. Hensikten med rapporten

Detaljer

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol1: Kol2: Kol3: Kol4: Kol5: Kol6: Kol7: Kol8: Kol9: Rammetilskuddetter Prop.1. S(2014-2015) Fleksibeltbarnehageopptakog

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010 Leverandører* Gris Storfe Småfe antall antall antall antall antall antall antall antall 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 Østfold 0101 Halden 54

Detaljer

Årsmelding 2014 Statens Barnehus Tromsø

Årsmelding 2014 Statens Barnehus Tromsø Årsmelding 2014 Statens Barnehus Tromsø Innledning Denne gangen kommer årsmeldingen fra Statens Barnehus Tromsø ut noe senere ute enn vanlig. Grunnen til dette er først og fremst at vi i begynnelsen av

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Vedlegg 1. Født 2002 2003 2004 2005 2006 2007. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Eventuelle 2 5 7 5 3 7 flyktninger:

Vedlegg 1. Født 2002 2003 2004 2005 2006 2007. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Eventuelle 2 5 7 5 3 7 flyktninger: Vedlegg 1. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Født 02 03 04 05 06 07 Sulitjelma 4 5 5 7 7 2 Finneid 14 21 13 16 13 22 Hauan ( 1 ) 14 ( 1 ) 13 ( 2 ) 14 (2) 16 15 ( 3) 15 Vestmyra(sentrum)

Detaljer

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger 1 Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå mto@ssb.no 1 Slik framskriver SSB befolkningen

Detaljer

Sykehusforbruket i byene

Sykehusforbruket i byene Sykehusforbruket i byene Helse og omsorgskomiteens besøk i Tromsø 29. januar ar 21. Trine Magnus, leder Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord RHF. Overordnet bilde av sykehusforbruket

Detaljer

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014.

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. 1. Virkeområde 1. Reglementet gjelder for studenter ved bachelorstudiene i sykepleie ved Universitet i Nordland. 2. Reglementet

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Informasjon Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i kroner per innbygger 20-66 år. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten (242 Råd,

Detaljer

Sør-Tromsregionen Faktabeskrivelse pr. 01.04.2013

Sør-Tromsregionen Faktabeskrivelse pr. 01.04.2013 Sør-Tromsregionen regionråd Faktabeskrivelse pr. 01.04.2013 Kontaktinformasjon Mobil: 95 09 10 60 Telefon (direkte innvalg): 77 02 60 08 Sentralbord (Harstad kommune): 77 02 60 00 Telefax: 77 02 60 06

Detaljer

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014 Folkebibliotekstatistikken 203-204 Folkebibliotek i Finnmark, endring 203-204 Finnmark sett opp mot Norge 204 2 Finnmark 203-204 3 Åpningstider 50 45 40 35 30 25 20 5 0 5 0 Timer totalt åpent 203 Timer

Detaljer

Noen betraktninger om økonomi, kvalitet og struktur v/rådgiver Per-Oskar Schjølberg

Noen betraktninger om økonomi, kvalitet og struktur v/rådgiver Per-Oskar Schjølberg Noen betraktninger om økonomi, kvalitet og struktur v/rådgiver Per-Oskar Schjølberg Kvalitet og struktur - Skolestørrelse - Klassestørrelse - Lærertetthet - Avstand/Skolevei/skyss - Læringsresultater -

Detaljer

Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema Salten rundt Røst Mulighetsrom Salten lab Nr Kommune Folketall 1.1.2014 1 1804

Detaljer

Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030

Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030 Rapport IS- Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030 Publikasjonens tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2017

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2017 Statens vegvesen Tana kommune / Deanu Gielda Rådhusveien 24 9845 TANA Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Lars Christensen / 75552836 16/27782-1

Detaljer

VEDLEGG 5 H-reseptavtalen 18.02.2015. 1 av 15. Akershus universitetssykehus HF v/regnskapsavdelingen Postboks 1000 1478 Lørenskog

VEDLEGG 5 H-reseptavtalen 18.02.2015. 1 av 15. Akershus universitetssykehus HF v/regnskapsavdelingen Postboks 1000 1478 Lørenskog Fakturaadresser og faktureringsnøkkel Faktura skal som hovedregel sendes ihht kommunenummer, jf pasientens bostedskommune For pasienter bosatt i Oslo kommune skal faktura sendes ihht postnummer, jf pasientens

Detaljer

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Innflyttingar Utflyttingar Folketalet 1. januar Fødde Døde Fødselsoverskot I alt Av dette fra utlandet I alt

Detaljer

Samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl. Lødingen

Samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl. Lødingen Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) Sak: 32/13 Samhandlingsstatistikk Til: Overordnet samarbeidsorgan (OSO) Fra: OSO sekretariatet Møtedato: 22 mai, 2013 kl. 11.00 15.30 1. Uønskede samhandlingshendelser

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015 RAPPORT NR. 1 2015 Juli 2015 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Vertskommunenes forbruk av sykehustjenester

Vertskommunenes forbruk av sykehustjenester Vertskommunenes forbruk av sykehustjenester Rapport av Ina Heiberg, Analyseenheten, SKDE Helse Nord Desember 2010......... Forbruksrate, Poliklinikk 1013-1185 1185-1357 1357-1529 1529-1701... 1701-1874

Detaljer

FOTEFflR MOT NORD En kulturhistorisk reise i Nord-Norge og Namdalen

FOTEFflR MOT NORD En kulturhistorisk reise i Nord-Norge og Namdalen FOTEFflR MOT NORD En kulturhistorisk reise i Nord-Norge og Namdalen nnhold Nord-Trøndelag Fra Namdalseid langs Riksvei 17 via Namsos til Leka NAMDALSEID. 16 Aasnæs Glasværk.. 18 FLATANGER... 2 2 Utvorda

Detaljer

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul.

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fylker og avgrensninger Østfold Vest-Agder (region Østlandet og region Agderkysten) Fisketid

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012 Antall jenter født 1997 Andel vaksinerte % (1 dose) Andel vaksinerte % (2 dose) Andel vaksinerte % (3 dose) Fylker Østfold 1832 68 % 67 % 65 % Akershus 3727 70 % 68 % 64 % Oslo 2684 68 % 67 % 64 % Hedmark

Detaljer

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Fylke Kommune Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel som har tilsynsfører Antall plassert i fosterhjem i mer enn

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2010

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2010 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2010 RAPPORT NR. 2 2010 Juli 2009 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

geografi & psykiatri har vi spesielle utfordringer i tidlig intervensjonsarbeid i Nord-Norge?

geografi & psykiatri har vi spesielle utfordringer i tidlig intervensjonsarbeid i Nord-Norge? geografi & psykiatri har vi spesielle utfordringer i tidlig intervensjonsarbeid i Nord-Norge? Del 1: Intervju med personer som har hatt en eller flere episoder med psykose i Nordland Del 2: Fokusgrupper

Detaljer

Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Økonomi. Aktivitet somatikk

Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Økonomi. Aktivitet somatikk UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF Virksomhetsrapport September 212 Ventetider Økonomi Aktivitet psykisk helsevern 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Aktivitet somatikk Aktivitet TSB Sykefravær Bemanning Fristbrudd

Detaljer

Journaldato: 09.09.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.2010.

Journaldato: 09.09.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2010 Permisjon uten lønn Personalmappe ***** ***** ***** *****

Detaljer

Kommune: Prosjektnr.: 304300

Kommune: Prosjektnr.: 304300 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Olivin- og serpentinittforekomster i Finnmark, Troms,

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

Interkommunalt samarbeid på Helgeland redningen for dagens kommuner eller en del av problemet?

Interkommunalt samarbeid på Helgeland redningen for dagens kommuner eller en del av problemet? Interkommunalt samarbeid på Helgeland redningen for dagens kommuner eller en del av problemet? Helgelandskonferansen 2014 Mosjøen 10.april Av Geir Vinsand Hva er kartlagt? IKS AS >50% samlet kommunal eierandel

Detaljer

Noen betraktninger om økonomi, kvalitet og struktur v/rådgiver Per-Oskar Schjølberg

Noen betraktninger om økonomi, kvalitet og struktur v/rådgiver Per-Oskar Schjølberg Noen betraktninger om økonomi, kvalitet og struktur v/rådgiver Per-Oskar Schjølberg Kvalitet og struktur Ingen åpenbar sammenheng - Skolestørrelse - Klassestørrelse - Lærertetthet - Læringsresultater -

Detaljer

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest.

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest. Besparelser i transport i forhold til dagens transportkostnader ved å bygge h.h.v ett nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta. Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 RAPPORT NR. 1 2012 Juli 2012 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Næringsanalyse for Lødingen

Næringsanalyse for Lødingen Næringsanalyse for Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 34/2007 Forord Denne næringsanalysen er utarbeidet på oppdrag fra Kommune. Næringsanalysen baserer seg på tilgjengelig statistikk,

Detaljer

Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset

Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset felles Gratangen kommune 959469415 1214 EHF 1292 Fylkeshuset

Detaljer

Forbruk av sykehustjenester i Salten-området

Forbruk av sykehustjenester i Salten-området Forbruk av sykehustjenester i Salten-området Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Innhold 1 Bakgrunn...2 2 Datamateriale og metode...2 3 Resultater...2 3.1 Forbruk av dagbehandlinger...3

Detaljer