Hand lings plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hand lings plan"

Transkript

1 Hand lings plan Vedtatt

2 Innhold 1. Innledning... 4 Regionale forskningsfond... 4 Visjon for Oslofjordfondet... 4 Mål for Oslofjordfondet... 4 Regionale problemstillinger, målgrupper og forskningsfokus Regionens prioriterte innsatsområder og mulige forskningstema... 5 Forskningsdrevet innovasjon innenfor klima, miljø og energi... 5 Forskningsdrevet innovasjon innenfor helse og omsorg... 6 Forskningsdrevet innovasjon innenfor velferd, utdanning og oppvekst... 6 Forskningsdrevet innovasjon innenfor teknologi... 6 Forskningsdrevet innovasjon innenfor by-, steds- og regionutvikling Fondets forhold til nasjonale og internasjonale program søknadstyper... 8 Regionale prosjekter... 8 Regional kvalifiseringsstøtte... 8 Regionale bedriftsprosjekter... 8 Regionale offentlige prosjekter Vurderingskriterier... 9 Generelle vurderingskriterier... 9 For alle regionale prosjekttyper... 9 For regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter... 9 Regionale vurderingskriterier For alle forskningsprosjekter For Regional kvalifiseringsstøtte spesielt For Regionale bedriftsprosjekter spesielt For Regionale offentlige prosjekter spesielt Generelle seleksjonskriterier Målgruppene for utlysningene i Organisering og utlysning av fondsmidler Trinnvis utlysning i Styrets vurdering ved søknadsbehandling Prioriterte forskningstema og søknadstyper i Prioriterte forskningstema for utlysningene i

3 Prioriterte forskningstema for utlysning i Budsjettramme for Oslofjordfondet i Operative mål for Forskningsfinansiering Mobilisering av søkere Forskningsformidling og kunnskapsoverføring Forskningsformidling Kunnskapsoverføring Immaterielle rettigheter Kilder Tabeller Tabell 1 Plan for fordeling av fondsmidler på søknadstyper og tema

4 1. Innledning Handlingsplanen er utarbeidet av fondsstyret for det regionale forskningsfond Oslofjordfondet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingsbrevet og samarbeidsavtalen fra fylkestingene i de fire fylkene Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold, FoU-strategiene for hvert fylke og gjeldende retningslinjer for regionale forskningsfond (RFF) fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Handlingsplanen skal prioritere bruken av fondsmidlene med hensyn til tematikk, målgrupper og vektlegging av de ulike søknadstypene. Handlingsplanen er flerårig og vil, som bestillingsbrev og oppnevningsperiode, følge valgperiodene. Planen skal oppdateres årlig. Regionale forskningsfond Stortinget vedtok å etablere regionale forskningsfond fra Regionale forskningsfond (RFF) er et virkemiddel for nærings- og kunnskapsutvikling i regionene. RFF skal styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling og skal være et redskap for å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. Forskningsinstitusjonene har en viktig rolle i utviklingen av framtidens kunnskapsdrevne næringsliv og offentlig sektor. RFF skal også øke regionenes forskningsevne gjennom utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i alle fylker. Visjon for Oslofjordfondet Fylkestingene i Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold vedtok i desember 2012 en bestilling til Oslofjordfondet. Bestillingsbrevet viser til viktige og gjennomgående utviklingstema i alle de fire fylkene som inngår i fondsregionen. Oslofjordfondet har som hovedvisjon at forskningsdrevet innovasjon skal styrke kunnskapsutviklingen, verdiskapingen og mulighetene for en bærekraftig utvikling av hele regionen. Forskningsdrevet innovasjon er sentralt i en styrket satsing på økt verdiskaping, kompetanse, omstillingsevne, attraktivitet og samfunns- og næringsutvikling. Oslofjordfondet skal: Ha et hovedfokus på forskningsdrevet innovasjon Stimulere til et tettere samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og styrke koblingene til næringsliv og offentlig sektor i egen region Stimulere til at næringsliv og offentlige virksomheter initierer forskning, og tar i bruk ny kunnskap for å styrke sin verdiskaping, konkurransekraft, kompetanse, innovasjon- og omstillingsevne. Mål for Oslofjordfondet Oslofjordfondet skal styrke forskningsdrevet innovasjon ved å finansiere forskningsprosjekter innenfor regionenes prioriterte innsatsområder: Klima, miljø og energi Helse og omsorg Velferd, utdanning og oppvekst By-, steds- og regionutvikling Teknologi 4

5 Oslofjordfondet skal bidra til: Bedrifter og offentlige virksomheter øker sin bevissthet om, og evne til å identifisere, behov for forskning og forskningsbasert kunnskap. Bedrifter og offentlige virksomheter øker sin evne til å samarbeide om og ta i bruk forskning. Styrke dialogen om forskningens relevans for regionale behov. Det utvikles gode og konkurransedyktige FoU-miljøer regionalt innenfor regionenes prioriterte satsingsområder, ved å knytte institusjonenes FoU-kompetanse tettere til øvrige regionale FoU-aktiviteter. Tett samspill mellom aktiviteter i regionen, og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter. Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i lys av nasjonal og internasjonal kunnskap og praksis. Tett samspill mellom aktiviteter i regionen og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter. Regionale problemstillinger, målgrupper og forskningsfokus Oslofjordfondet skal stimulere til forskningsdrevet innovasjon, som tar utgangspunkt i regionale behov, muligheter og fortrinn. Innsatsen skal rettes inn mot de satsingsområdene som har størst potensial for innovasjon og nyskapning i offentlig og privat sektor. Det er viktig med en konsentrasjon av virkemiddelbruken, for at fondets midler skal fremstå med en profil som synliggjør en tydelig forskjell fra andre offentlige virkemidler. Fondets midler skal kunne støtte forskningsdrevet innovasjon i bedrifter og offentlige virksomheter innenfor de prioriterte innsatsområdene. Hvert år skal det lyses ut midler både til næringsrelatert forskning og til tema relatert til offentlig sektor. 2. Regionens prioriterte innsatsområder og mulige forskningstema Forskningsdrevet innovasjon innenfor klima, miljø og energi Fondet vil utlyse midler til prosjekter med fokus på klima og miljøvennlig omstilling og kravet til en mer bærekraftig produksjon. Aktuelle tema er bla: Fornybar energi, utvikling og anvendelse av fornybar energi fra biogass/biomasse, geotermisk energi, og avfallsbearbeiding Spesifikke regionale energiressurser f.eks. thorium og sjeldne jordartsmetaller Miljøvennlig og effektiv energibruk, energihandel og energitransport Industrielle bærekraftige produksjonsløsninger Bærekraftig matproduksjon og bioøkonomi Natur og ressursforvaltning Offentlig planarbeid, infrastruktur og tjenesteutvikling 5

6 Fondet skal stimulere søkere med kvalifiseringsstøtte, regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter. Forskningsdrevet innovasjon innenfor helse og omsorg Innenfor helse og omsorg er folkehelse sentralt med fokus på prosjekter innenfor: Forebyggende og helsefremmende arbeid Helsetjenester og organisasjonsutvikling o Samhandling mellom offentlig og privat sektor o Samhandling mellom offentlig sektor og frivillige organisasjoner Næromsorg og hjemmebasert rehabilitering Velferdsteknologi Problemstillingene er primært basert på offentlig tjenesteutvikling. Fondet skal stimulere søkere med kvalifiseringsstøtte, regionale offentlige prosjekter og regionale bedriftsprosjekter. Forskningsdrevet innovasjon innenfor velferd, utdanning og oppvekst Innsatsområdet velferd, utdanning og oppvekst er fokuset integrering, inkludering, idrett og frivillighet. Aktuelle tema kan være innenfor: Forebyggende arbeid mht. unges oppvekst og integrering i samfunnet Kunnskapsutfordringer knyttet til utdanning til fremtidens arbeidsmarked, helhetlige skoleløp og fullføring, nye læringsarenaer og læringsverktøy Kunnskapsutfordringer knyttet til endring i befolkningsstrukturen, integrering og involvering Kunnskapsutfordringer knyttet til tilrettelegging av frivillighet og integrering Kunnskapsutfordringer knyttet til tilrettelegging av idrett og friluftsliv Offentlige tjeneste- og organisasjonsutvikling o Samhandling mellom offentlig og privat sektor o Samhandling mellom offentlig sektor frivillige organisasjoner Problemstillingene er primært basert på offentlig tjenesteutvikling. Fondet skal stimulere søkere med kvalifiseringsstøtte, regionale offentlige prosjekter og regionale bedriftsprosjekter. Forskningsdrevet innovasjon innenfor teknologi Teknologisk utvikling, økt anvendelse innenfor eksisterende og nye områder og kompetanseutvikling innen: Miljøteknologi Mikro- og nanoteknologi Systemutvikling, tverrfaglige integrerte tilnærming for helhetlige prosesser Vannkvalitet, vann som ressurs, vannrensning og drikkevannskvalitet Digitalisering Smart teknologi, smart spesialisering Prosessteknologi Maritim teknologi, beredskap og sikkerhet 6

7 Fondet skal stimulere søkere med kvalifiseringsstøtte og regionale bedriftsprosjekter. Forskningsdrevet innovasjon innenfor by-, steds- og regionutvikling Innsatsområdet By-, steds- og regionutvikling omfatter temaer som knytter seg til omstilling og styrking av lokalt og regionalt miljø. Innsatsområdet fokuserer på å skape vekst og attraktivitet for både lokalbefolkning, bedrifter og besøkende. Aktuelle temaer kan være innenfor: Infrastruktur og kunnskapsutfordringer knyttet til den underliggende strukturen som trengs for å få samfunnet til å fungere. Nærings- og tjenesteutvikling Attraksjonskraft og fokus på lokale og regionale kunnskapsutfordringer knyttet til befolkningsutvikling, næringsutvikling, samfunnsutvikling, stedsutvikling, miljø, kulturliv, frivillighet og integrering. Regionale kunnskapsutfordringer knyttet til bærekraftig infrastruktur, universell utforming og tilrettelegging i bygg og grønne transportløsninger Opplevelsesnæring og reiseliv og kunnskapsutfordringer knyttet til å utløse verdiskapingspotensialet i naturarv og kulturarv til beste for opplevelsnæring og reiselivsbedrifter i et bærekraftperspektiv. Kultur og kulturarv og lokale og regionale kunnskapsutfordringer knyttet til bevaring og styrking av kulturminner, mat, musikk, kunst, litteratur og språk. Tema er også knyttet til lokalidentitet, stedsutvikling og samfunnsutvikling. Innsatsområdet er nytt etter bestilling fra fylkene i Temaene er overlappende. Fokus er en helhetlig utvikling. Kunnskap om by-, steds- og regionutvikling er en oppgave med stor kommunal og fylkeskommunal interesse. Hvordan skal offentlig virksomheter sammen med andre aktører utvikle og sikre gode byer og regioner? Hvordan skal offentlige virksomheter innovere mht. tjenester/organisering/samfunnsutvikler rolle for å møte fremtidens utfordringer? Problemstillingene er både rettet mot offentlig virksomheter og regionale bedrifter. Fondet skal stimulere søkere med kvalifiseringsstøtte, regionale offentlige prosjekter og regionale bedriftsprosjekter. 3. Fondets forhold til nasjonale og internasjonale program Innsatsområdene i Oslofjordfondet er til dels overlappende med viktige nasjonale satsinger. Det er viktig at fondet har et bevisst forhold til dette og at midler fra Oslofjordfondet skal ha: En forberedende funksjon i forhold til nasjonale program gjennom å lyse ut midler til kvalifiseringsstøtte En kompletterende funksjon i forhold til områder der det ikke lyses ut midler nasjonalt, men som er viktige for regionen En forsterkende funksjon i forhold til områder som lyses ut i nasjonale program på områder som er spesielt viktige for regionen Fondet skal rekruttere til internasjonale programmer, og stimulere til økt internasjonalt samarbeid. 7

8 4. søknadstyper Fylkestingenes bestillingsbrev oppfordrer fondsstyret til å konsentrere seg om et fåtall søknadstyper, og særlig vektlegge regional kvalifiseringsstøtte, regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter. Bakgrunnen er et ønske om å fremme og mobilisere til bedrifters og offentlig sektors bruk av forskningsdrevet innovasjon. Fondsstyret vil i perioden utlyse: Regional kvalifiseringsstøtte Regionale bedriftsprosjekter Regionale offentlige prosjekter Regional kvalifiseringsstøtte er primært tiltenkt rettet mot utvikling av prosjekter innenfor offentlig- og privat sektor, men fondsstyret ønsker i tillegg å benytte kvalifiseringsstøtte til å stimulere faglig sterke forskningsmiljøer i regionen til å søke nasjonale og internasjonale forskningsmidler. Regionale prosjekter Det er et felles krav for alle regionale prosjekter finansiert av Oslofjordfondet: Prosjektansvarlig skal være lokalisert i fondsregionen Regional kvalifiseringsstøtte Målet med kvalifiseringsstøtte er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger. Typiske kjennetegn ved Regional kvalifiseringsstøtte vil være: Støtte gis for en periode på inntil 12 måneder. Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader. Kvalifiseringsstøtte krever at prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer minimum 50 % av prosjektkostnadene. Maksimal støtte per prosjekt er kr Regionale bedriftsprosjekter Regionale bedriftsprosjekter skal styrke forskningsaktiviteten i bedrifter innenfor fondets prioriterte satsingsområder. Regionale bedriftsprosjekter skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for bedrifter og utløse aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Bedriftene må på fritt grunnlag kunne velge de forskningsmiljøer de ønsker å samarbeide med, uavhengig av geografisk plassering. Typiske kjennetegn ved Regionale bedriftsprosjekter er: Prosjekter av 2-3 års varighet Prosjektansvarlig er en bedrift Prosjekter som fortrinnsvis inkluderer små- og mellomstore bedrifter i samarbeid med forskningsmiljøer vil bli prioritert. Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte, er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter. 8

9 Prosjekter bør samfinansieres med SkatteFUNN-ordningen Fondet ønsker å stimulere bedriftene til å øke sin forskningskompetanse ved bla. å benytte Nærings-Phd.-ordningen til Forskningsrådet Oslofjordfondet vil i bedriftsprosjekter støtte inntil 50 % av prosjektkostnadene. Maksimal støtte per prosjekt er kr Regionale offentlige prosjekter Regionale offentlige prosjekter skal styrke forskningsaktiviteten i offentlig sektor innenfor fondets prioriterte satsingsområder. Regionale offentlige prosjekter skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for offentlig sektor og utløse forskningsaktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og tjenesteutvikling. Offentlig sektor må på fritt grunnlag kunne velge de forskningsmiljøer de ønsker å samarbeide med, uavhengig av geografisk plassering. Typiske kjennetegn ved Regionale offentlige prosjekter er: Prosjekter av 2-3 års varighet Prosjektansvarlig er en offentlig virksomhet. Prosjekter som fortrinnsvis inkluderer flere kommuner/fylkeskommuner i samarbeid med forskningsmiljøer vil bli prioritert. Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter. Prosjekter skal, hvis mulig, samfinansieres med andre finansieringskilder. Oslofjordfondet vil i offentlige prosjekter støtte inntil 50 % av prosjektkostnadene. Maksimal støtte per prosjekt er kr Mer informasjon om de ulike søknadstyper på Regionale forskningsfonds nettsider: 5. Vurderingskriterier Generelle vurderingskriterier Generelle vurderingskriterier vil følge av de krav som Regionale forskningsfond har tillagt den enkelte søknadstype. Til Regionale forskningsfonds utlysninger er det knytte opp følgende kriterier: For alle regionale prosjekttyper Prosjektets relevans i forhold til utlysningen Prosjektets forankring i virksomhetens strategiske planer Generell prosjektkvalitet Regional relevans For regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter Innovasjonsgrad Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere/offentlig sektor Realisering av innovasjonen 9

10 Forskningsgrad Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet Gjennomføringsevne Forskningens innovasjonsrelevans Mer informasjon om generelle vurderingskriterier på Oslofjordfondets nettsider Regionale vurderingskriterier FoU-arbeidet i regionen skal ta utgangspunkt i regionale behov, muligheter og fortrinn. Forskningsinnsatsen skal rettes inn mot de satsingsområdene som har størst potensial for verdiskaping gjennom innovasjon, nyskaping og produksjon i offentlig og privat sektor. Til Oslofjordfondet er det knyttet følgende spesielle kriterier opp mot sine utlysninger: For alle forskningsprosjekter Regionale prosjekter skal basere seg på å utvikle et langsiktig samarbeid mellom ulike aktører. Spesielt oppfordres det til prosjekter med en triple helix -struktur, der både partnere fra næringslivet, det offentlige og forskningsinstitusjoner deltar. Regionale prosjekter skal fremme samarbeid innad i regionen, med andre fondsregioner og med internasjonale partnere. Regionale prosjekter skal fremme samarbeid mellom flere forskningsmiljøer. Regionale prosjekter skal ha fokus på nytenkning og verdiskaping i fondsregionen. Prosjektene skal være samfunnsmessig relevante og fokusere på viktige utfordringer i offentlig og/eller privat sektor regionalt. Prosjektene bør ha nasjonale og internasjonale siktemål, og inneha et potensial for å koble seg opp mot nasjonale og internasjonale programmer. Ny kunnskap skal komme hele regionen til gode gjennom aktiv forskningsformidling. Midler fra fondet skal ha en utløsende effekt, for at prosjektet blir igangsatt. For Regional kvalifiseringsstøtte spesielt Sannsynligheten for å kunne videreføre kvalifiseringsprosjektet til et hovedprosjekt Prosjekter som innebærer samarbeid på tvers av bransjer eller der hvor man samarbeider med fagmiljøer man tradisjonelt ikke har samarbeidet med vil bli prioritert. For Regionale bedriftsprosjekter spesielt Bedriftsprosjekter skal ha resultatmål som fremmer nyskapning, innovasjon og forbedret produksjon for bedriften. For Regionale offentlige prosjekter spesielt Offentlige prosjekter skal ha resultatmål som fremmer utvikling av offentlig sektors rolle som samfunnsutvikler, bidra til å kunne løse samfunnsutfordringer og gi bedre grunnlag for beslutninger. 10

11 Generelle seleksjonskriterier Prosjekter blir også vurdert mht. Addisjonalitet Etikk Miljøkonsekvenser for ytre miljø Kjønnsbalanse Porteføljevurdering o Antall søknader til utlysningen o Antall tidligere bevilgede prosjekter o Geografisk spredning (kun offentlige søknader) 6. Målgruppene for utlysningene i Målgruppene for utlysningene i er: Bedrifter Nærings- og kompetanseklynger Offentlig sektor Forskningsinstitusjoner Organisasjoner og frivillig sektor 7. Organisering og utlysning av fondsmidler Nåværende handlingsplan gjelder for perioden , men skal oppdateres årlig Trinnvis utlysning i 2016 I 2016 utlyser Oslofjordfondet løpene utlysning av kvalifiseringsstøtte for bedrifter og offentlig sektor. For øvrige utlysninger vil fondet utlyse midler to ganger årlig, en om våren og en om høsten. Styret har følgende plan for utlysning av fondsmidler i 2016: 1. Løpende utlysning av regional kvalifiseringsstøtte for bedrifter og offentlig sektor 2. Regional kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitusjoner utlyses i mars med søknadsfrist 20. april. 3. Regionale bedriftsprosjekter og Regionale offentlige prosjekter utlyses i juni med søknadsfrist 12. oktober. Et forskningsprosjekt kan være fra 1-3 år, alt etter søknadstype og vedtak i fondsstyret. For prosjekter som går over flere år, legges det opp til at prosjektet primært belastes tildelingsårets budsjett. Det betyr at et flerårig prosjekt som støttes ikke vil binde opp midler fra påfølgende års fondstildelinger. Krav til søkerens egenfinansiering følger ESAs regelverk for ulike stønadsordninger se 11

12 Styrets vurdering ved søknadsbehandling Ved behandling av søknader vil fondsstyret vurdere fleksibilitet i spørsmålet om fordeling av midler mellom ulike søknadstyper og tema. Dersom det er mange gode søknader innenfor en søknadstype vil styret vurdere å omdisponere mellom rammene, og isteden redusere rammen for en søknadstype innenfor et annet tema. Prioriterte forskningstema og søknadstyper i Prioriterte forskningstema for utlysningene i Det blir lyst ut regional kvalifiseringsstøtte innen alle de prioriterte innsatsområder. Tildeling av kvalifiseringsstøtte gir grunnlag for å arbeide videre med søknad om forskningsprosjekt inn mot Regionale forskningsfond eller andre nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. Styret vurderer det slik at en skal prioritere et relativt avgrenset antall tema hvert år, og at finansierte forskningsprosjekter skal gi ny kunnskap om viktige forskningsutfordringer i regionen. Av de fem innsatsområder foreslått prioritert fra fylkestingene for , er fire områder spesielt prioritert mht. hovedprosjekter ved utlysning av forskningsmidler i 2016 (se tabell 1). Dette er: Teknologi o Smart teknologi, smart spesialisering o Teknologisk utvikling, økt anvendelse innenfor eksisterende og nye områder Klima, miljø og energi innenfor: o Miljøvennlig og effektiv energiforbruk i industri, offentlig og privat sektor o Fornybar energi og spesifikke regionale energiressurser o Industrielle bærekraftige produksjonsløsninger o o o Bærekraftig matproduksjon og bioøkonomi Natur og ressursforvaltning Vannkvalitet Velferd, utdanning og oppvekst innenfor: o Forebyggende og helsefremmende arbeid mht. unges oppvekst og integrering i samfunnet o Utdanning til framtidens arbeidsmarked, helhetlige skoleløp og fullføring, nye læringsarenaer og læringsverktøy o Endring i befolkningsstrukturen, integrering og involvering o Tilrettelegging av frivillighet og integrering o Tilrettelegging av idrett og friluftsliv By-, steds- og regionutvikling o Attraksjonskraft o Nærings- og tjenesteutvikling o Bærekraftig infrastruktur o Opplevelsesnæring o Kultur og kulturarv 12

13 Prioriterte forskningstema for utlysning i 2016 Det er i 2016 foreslått avsatt midler til inntil 30 regionale kvalifiseringsprosjekter. Styret har som mål å legge til rette for videre finansiering av gode kvalifiseringsprosjekter til ordinære forskningsprosjekter fra Kvaliteten og potensialet i innkommende kvalifiseringsprosjekter har innvirkning på fordelingen av midler i påkommende år. Tema som ikke er prioritert av Oslofjordfondet i 2016 kan bli del av handlingsplanen og utlysningene i Budsjettramme for Oslofjordfondet i 2016 Den økonomiske rammen for Oslofjordfondet 2016 er etter tildeling fra Kunnskaps-departementet på kroner, og tenkes fordelt som følger: Utlysning av kvalifiseringsstøtte 2016 kr Utlysning av prosjektmidler høst 2016 kr Utlysning av prosjektmidler høst 2015 kr Administrasjonskostnader, 7 % kr Midler som ikke blir benyttet i tildelingsåret kan overføres til neste budsjettår. 9. Operative mål for Forskningsfinansiering Regional kvalifiseringsstøtte er et verktøy for å komme i gang med prosjektutvikling. Oslofjordfondet ønsker gode kvalifiseringsprosjekter fordelt på fem prioriterte innsatsområder: a) Klima, miljø og energi b) Helse og omsorg og c) Velferd, utdanning og oppvekst d) Teknologi og e) By-, steds- og regionutvikling, som alle kan lede til forskningsprosjekter. Videre er det ønskelig med oppstart av forskningsprosjekter hvert år rettet mot problemstillinger initiert av bedrifter og offentlig sektor med en varighet på 2-3 år. Mobilisering av søkere Oslofjordfondet skal aktivt mobilisere nye og tidligere søkere til fondets utlysninger ved å: Arrangere 4-6 prosjektverksteder med skrivekurs årlig Arrangere 4-6 informasjons møter om fondets utlysninger årlig Informere om fondet på relevante møter/kurs/seminarer og konferanser der forskningsfinansiering og forskningsformidling er tema Oppsøke aktuelle miljøer og potensielle søkere i regionen Samarbeide tett med strategiske samarbeidspartnere fra virkemiddelapparatet, næringsorganisasjoner, myndigheter og toneangivende forskningsmiljøer for å nå bedre ut til målgruppene av fondsmidlene. Informere om muligheter for forskningsfinansiering ved å bruke fondets nettside, nyhetsbrev og sosiale media. 13

14 Forskningsformidling og kunnskapsoverføring Forskningsformidling Oslofjordfondet skal bidra aktivt til formidling fra pågående forskningsprosjekter ved å: Publisere 5-10 artikler på forskning.no årlig Informere om pågående forskningsprosjekter via nyheter på fondets nettside og facebookside Stimulere prosjektansvarlige til å informere om pågående forskningsprosjekter til allmennheten via media og egne nettsider Tipse media om fondets tildelinger og prosjekter, som er av allmenn interesse Kunnskapsoverføring Oslofjordondet skal arrangere 4-8 læringsarenaer årlig med fokus på: Betydning av forskning for regional utvikling Forskningsformidling til ulike brukergrupper Å bidra til å kvalifisere flere av regionens miljøer til å søke forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt Å skape møteplasser for regionale miljøer med felles forskningsutfordringer 10. Immaterielle rettigheter Oslofjordfondet følger Norges forskningsrådets regelverk hva gjelder eierskap til resultater, rettigheter til patenter etc. Se Prinsipper for Norges forskningsrådets rettighetspolitikk , Kilder 1. Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet under sentrale dokumenter 2. Fou-strategi for Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold under sentrale dokumenter 3. Retningslinjer for regionale forskningsfond fastsatt av Kunnskapsdepartementet Revidert , med virkning fra Regionale forskningsfond ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning. Sluttrapport fra følgeevaluering av regionale forskningsfond. NIFU 45/ Fellespotten i Regionale forskningsfond status og utviklingsmuligheter NIFU 2016:3 14

15 12. Tabeller Tabell 1 Plan for fordeling av fondsmidler på søknadstyper og tema 2016 Regionens prioriterte innsatsområder Søknadstyper Fordeling av Total ramme fondsmidler Klima, miljø og energi K 1.6 mill. 1.6 mill. Teknologi K 1.6 mill. 1.6 mill. Helse og omsorg K 1.6 mill. 1.6 mill. Velferd, utdanning og oppvekst K 1.6 mill. 1.6 mill. By-, steds- og regionutvikling K 1.6 mill. 1.6 mill. Regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter B innenfor fondets satsingsområder O 29 mill. 29 mill. Sum kr 37 mill. 37 mill. B: Regionale bedriftsprosjekter; K: Regional kvalifiseringsstøtte; O: Regionale offentlige prosjekter 15

16 Vestfold fylkeskommune Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg Telefon:

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2013-2015 Innhold 1. Innledning... 4 Regionale forskningsfond... 4 Visjon for Oslofjordfondet... 4 Mål for Oslofjordfondet... 4 Regionale problemstillinger, målgrupper og forskningsfokus...

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2010-12 Vedtatt av fondsstyret 11.08.10 1 Innledning Handlingsplanen er utarbeidet av fondsstyret for det regionale forskningsfond Oslofjordfondet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingsbrevet

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016 2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Regionale forskningsfond... 3 1.2 Regionale utfordringer... 3 1.3 Forskning og forskningsbasert innovasjon RFF Agders rolle... 4 2. Fondets forhold

Detaljer

Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning

Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning Aktive utlysninger RFF Oslofjordfondet Lill Irene Cressey, lillirenec@vfk.no Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning Buskerud Foto: Sørensen/Bøhmer Olsen Telemark Østfold Vestfold www.oslofjordfondet.no

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Stortinget har besluttet å opprette regionale forskningsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2018-2019 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for perioden

Detaljer

Søknadsfrist: 20. april kl. 13

Søknadsfrist: 20. april kl. 13 Informasjonsmøte om utlysning fra Oslofjordfondet: Regional kvalifiseringsstøtte for FoUinstitusjoner Søknadsfrist: 20. april kl. 13 Kjell Ove Kjølaas Deltakere 14.3 1. Ivar Jonsson (ØSS) 2. Jo Ese (ØSS)

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2014-2015 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2014-2015.

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

I retningslinjene for regionale forskingsfond heter det at målene for fondet er å:

I retningslinjene for regionale forskingsfond heter det at målene for fondet er å: Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet 2013-2015 Stortinget besluttet i 2009, som en del av den såkalte "regionreformen", å opprette regionale forskingsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Oslofjordfondet, hva er det? Regionale forskingsfond for Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold

Oslofjordfondet, hva er det? Regionale forskingsfond for Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold Oslofjordfondet, hva er det? Regionale forskingsfond for Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold Hva er Oslofjordfondet og for hvem? Krav til søknad 40 millioner per år til forskningsprosjekter Målgruppe:

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge SkatteFUNN Åpen dag 27.04.2016 Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Om Regionalt forskningsfond Nord-Norge Aktuelle virkemidler for bedrifter Aktuelle utlysninger

Detaljer

Regionale virkemidler virker de?

Regionale virkemidler virker de? Regionale virkemidler virker de? daglig leder Bodil Lindestad, Regionalt forskningsfond Agder 13. februar 2013 www.regionaleforskningsfond.no/agder Presentasjonen 1. Kort om Regionale forskningsfond 2.

Detaljer

Oppsummert skal de regionale forskingsfondene: «styrke forskningsevnen gjennom regional forskning og innovasjon» (KD 2009a:4).

Oppsummert skal de regionale forskingsfondene: «styrke forskningsevnen gjennom regional forskning og innovasjon» (KD 2009a:4). Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet 2016-2019 Stortinget besluttet i 2009, som del av regionreformen, å opprette regionale forskningsfond med første gangs utlysning av forskningsmidler

Detaljer

Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden. www.regionaleforskningsfond.no

Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden. www.regionaleforskningsfond.no Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden www.regionaleforskningsfond.no Fondets formål Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling FoU-prosjekter

Detaljer

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge Regionalt Forskningsfond Midt-Norge Informasjonsmøte i Stiklestad 31. august 2010 Lars E. Onsøyen Sekretariatsleder Jeg skal snakke om: Innsatsområder og prosjekttyper generelt Utlysningen med søknadsfrist

Detaljer

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 20.8.2010

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 Handlingsplan Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2010 2011 Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 1. Innledning Handlingsplanen for Midtnorsk forskningsfond er styrets strategidokument. Her presenteres styrets

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Formål: Styrke forskning for

Detaljer

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Forskningsrådet jobber på tre fronter for å styrke det regionale

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Narvik 25.4.2017 Sekretariatet RFF Nord: Eirik Ellingsen Fondsregion Nord-Norge 44 kommuner i Nordland 24 kommuner i Troms 19 kommuner i Finnmark Regionale forskningsfond

Detaljer

Regionale Forskningsfond Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra

Detaljer

Viktige elementer i søknaden

Viktige elementer i søknaden Regionalt forskningsfond Forprosjekt / kvalifiseringsstøtte Viktige elementer i søknaden Bergen 15.mars 2011 Svein Winther Uni Research AS Forskning innen prioriterte Vestnorske tema 1. Energi og maritim

Detaljer

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd 2 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingen fra fylkestingene

Detaljer

Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010

Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010 Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010 Bestillingsbrevet fra Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune skal sammen med retningslinjene for regionale forskningsfond fastsatt av Kunnskapsdepartementet,

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge/Nordland 18.06.2012 Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge perspektivet - Nord-Norge strategi Nordlandsperspektivet - Nordlandsstrategi -relevans

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Utlysninger fra RFF Agder høsten 2013 daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av

Detaljer

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE BESTILLINGSBREV TIL FONDSSTYRET,

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE BESTILLINGSBREV TIL FONDSSTYRET, REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE BESTILLINGSBREV TIL FONDSSTYRET, 06.04.2010. 1. Bakgrunn Gjennom regjeringens vedtak om etablering av regionale forskningsfond er det nå lagt til rette for mer regionalt

Detaljer

Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011

Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011 Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011 1. Bakgrunn og rammer Som en del av forvaltningsreformen ble det i 2010 opprettet et statlig fond på 6 milliarder kroner,

Detaljer

Innhold 1 Innledning Bakgrunn for ordninga Formålet med regionale forskningsfond Fondsstyret Styrets arbeid...

Innhold 1 Innledning Bakgrunn for ordninga Formålet med regionale forskningsfond Fondsstyret Styrets arbeid... Bestillingsbrev til Regionalt forskningsfond Midt-Norge 2016-2019 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for ordninga... 2 1.2 Formålet med regionale forskningsfond... 2 2 Fondsstyret... 3 2.1 Styrets

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Hovedvekt på følgende tema Søknadstypene i utlysningen Maler for prosjektbeskrivelser Vurderingskriterier Hva må en

Detaljer

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av Fylkeskommunen

Detaljer

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte Revidert versjon

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte Revidert versjon Handlingsplan Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2010 2011 Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 Revidert versjon 10.6. 2011 Revideringer for 2011 markert **gjeldende overskrift 1. Innledning Handlingsplanen

Detaljer

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Kort om regionale forskningsfond Opprettet som en del av forvaltningsreformen med det formål å mobilisere til økt

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Bakgrunn og inndeling Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør Fylkeskommunen

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2014-15 VEDTATT AV STYRET I MØTE 14. MARS 2014 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Rammebetingelser og føringer... 1 2.1 Innledning... 1 2.2 Fondets forhold

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Relevante virkemidler i Forskningsrådet

Relevante virkemidler i Forskningsrådet Narvik 25. april 2017 Relevante virkemidler i Forskningsrådet Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv Institutter UoH

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag?

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet er involvert på mange områder 900 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet utlyses i 2015 Søknadsfrist

Detaljer

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Ot.prp. nr. 10: Norges forskningsråd

Detaljer

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD)

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel opprettet i 2010 Formål: Styrke forskning for regional innovasjon og utvikling Mobilisere

Detaljer

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionalt forskningsfond Fondsregion Nord-Norge Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Og Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionale forskningsfond Nytt forskningspolitisk virkemiddel fra

Detaljer

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015 REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015 VEDTATT AV STYRET I MØTE 25. MARS 2015 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Rammebetingelser og føringer... 1 2.1 Fondets forhold til nasjonale program...

Detaljer

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill Forskning, utvikling og innovasjon Elementer og samspill Regional mobilisering for forskningsbasert innovasjon Utvikling av idé / produkt Bedrift Idé Utviklingsprosjekt Evt Forskningsprosjekt Kommersialisering/

Detaljer

2. Fylkestinget vedtar styresammensetningen med styrehonorarer slik det foreligger i saken etter forslag fra valgkomiteèn.

2. Fylkestinget vedtar styresammensetningen med styrehonorarer slik det foreligger i saken etter forslag fra valgkomiteèn. Saknr. 3699/08 Ark.nr. X70. Saksbehandler: Espen Køhn REGIONALE FORSKNINGSFOND INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Hand lings plan. Vedtatt av styret 24.3.2015

Hand lings plan. Vedtatt av styret 24.3.2015 Hand lings plan 2015 2016 Vedtatt av styret 24.3.2015 Innhold 1. Bakgrunn og rammer... 3 2. Fondets formål, visjon og satsingsområder... 3 3. Tidsramme... 4 4. Organisering og utlysning... 4 5. Måloppnåelse...

Detaljer

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND Fondsregionene Innlandet, Nord- og Midt-Norge søker sammen 10 millioner fra 15% - potten i det regionale forskningsfondet til forskning på samisk kultur og identitet,

Detaljer

1. Oppsummering... 4. a) Mål og måloppnåelse... 4. b) Regionale utfordringer... 5. c) Bestillingsbrevets føringer... 5. d) Hovedresultater...

1. Oppsummering... 4. a) Mål og måloppnåelse... 4. b) Regionale utfordringer... 5. c) Bestillingsbrevets føringer... 5. d) Hovedresultater... 2014 Innhold 1. Oppsummering... 4 a) Mål og måloppnåelse... 4 b) Regionale utfordringer... 5 c) Bestillingsbrevets føringer... 5 d) Hovedresultater... 7 1. Hovedresultater i året 2014... 7 2. Fordeling

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Maler for prosjektbeskrivelser Vurderingskriterier Tips til utforming

Detaljer

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Forskningsrådet 2 15 departementer Forskningsrådet 8,6 mrd kr, 470 ansatte, adm kost 8% Næringsliv Institutter

Detaljer

Samspill om regional forskning noen utfordringer

Samspill om regional forskning noen utfordringer Samspill om regional forskning noen utfordringer Olav R. Spilling 22. mars 2011 Nasjonal konferanse RFF Samspill om regional forskning noen utfordringer 1. Det regionale samspillet 2. Målene for regionale

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med utlysning med søknadsfrist 12. oktober 2011

Informasjonsmøte i forbindelse med utlysning med søknadsfrist 12. oktober 2011 Informasjonsmøte i forbindelse med utlysning med søknadsfrist 12. oktober 2011 Steinkjer 15. august Trondheim 30. august Ålesund 1. september Molde 2. september Sekretariatsleder Lars E. Onsøyen Innhold

Detaljer

Vurderingskriterier og noen råd til søknadsskriving. Atle Markussen, Norges forskningsråd, Hordaland

Vurderingskriterier og noen råd til søknadsskriving. Atle Markussen, Norges forskningsråd, Hordaland Vurderingskriterier og noen råd til søknadsskriving Atle Markussen, Norges forskningsråd, Hordaland 3 søknadstyper i Forskningsrådet: Innovasjons prosjekter i næringslivet Bedriftene søker (max 50 % i

Detaljer

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi for Agder FoU-strategien for Agder er utarbeidet

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Troms, Nordland og Finnmark

Detaljer

Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond 2. juni 2009 Atle Markussen, Forskningsrådet/Hordaland Forkortet innlegg: ewø/ama Forkortet innlegg EWØ/AMA Innhold Om regionale forskningsfond

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

Regionale Forskningsfond i Midt- Norge

Regionale Forskningsfond i Midt- Norge Regionale Forskningsfond i Midt- Norge Trondheim 30. august 2010 Ida Munkeby Fylkesdirektør for regional utvikling Sør-Trøndelag fylkeskommune Jeg skal snakke om: Bakgrunn for regionale forskningsfond

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond 1. Foreløpig utredningsrapport levert KD 17.april 2. Forankringsmøter med ulike aktører UHR, Sametinget, IN, SIVA, LO, NHO, Forskningsinstituttenes fellesorganisasjon, KS sine

Detaljer

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan

Detaljer

Kunnskap skaper verdier

Kunnskap skaper verdier Kunnskap skaper verdier Vitlaus mann vaker all natti tenkjer både opp og ut. Han er trøytt og mod når morgonen kjem, og alt er flokut som før. Aktive utlysninger 5. januar 2017 Kjell Øygarden & Arild Klingsheim

Detaljer

Regionale forskningsfond ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning. Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning. Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond Regionale forskningsfond ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond Olav R. Spilling, Liv Langfeldt og Svein Erik Moen Rapport 45/2013

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år?

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfonds årskonferanse Kristiansand 4.-5. juni 2014 Olav R. Spilling Gratulerer med fire gode år i Regionale forskningsfond! Temaer

Detaljer

RFF Vestlandet. Utlysning, søknadsfrist 13. april 2011 Informasjonsmøte 15. mars 2011

RFF Vestlandet. Utlysning, søknadsfrist 13. april 2011 Informasjonsmøte 15. mars 2011 RFF Vestlandet Utlysning, søknadsfrist 13. april 2011 Informasjonsmøte 15. mars 2011 Generelt om hovedprosjekter De tre nye søknadstypene i Forskningsrådet Evaluering av hovedprosjekter RFF Vestlandet

Detaljer

Kunnskap skaper verdier

Kunnskap skaper verdier Kunnskap skaper verdier Vitlaus mann vaker all natti tenkjer både opp og ut. Han er trøytt og mod når morgonen kjem, og alt er flokut som før. Aktive utlysninger 15. august 2017 Kjell Øygarden & Arild

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune, Norges forskningsråd DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN Dok.nr. 2 7 HOV 2008 T ArklvnrSb 6.Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200806720-/TMA

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Nettverkssamling Betong og byggearbeid i arktisk klima Relevante virkemidler for FoU Narvik 5. oktober 2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Mobilisering - hvordan jobber vi regionalt? Vi skal

Detaljer

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Adm. dir Arvid Hallén, Norges Forskningsråd Agenda Om Forskningsrådets oppgaver og

Detaljer

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet Offentlig finansiering av FoU Virkemiddelapparatet Offentlig støtte til foretak er forbudt! Unntak er likevel gitt blant annet for å ha mulighet til å fremme viktige samfunnshensyn som utvikling av distriktene,

Detaljer

Byforsk. Arild Olsbu, Universitetet i Agder BIPV workshop 26 juni 2016

Byforsk. Arild Olsbu, Universitetet i Agder BIPV workshop 26 juni 2016 Byforsk Arild Olsbu, Universitetet i Agder BIPV workshop 26 juni 2016 Bakgrunn for Byforsk Folk flest lever i byen. Byene spiller en nøkkelrolle i omstillingen til et bærekraftig samfunn. Byutfordringer

Detaljer

Regionalt forskningsfond Agder

Regionalt forskningsfond Agder Informasjonsmøte UIA, Gimlemoen 8. september 2011 Informasjon om fondet og fondets strategi Regionalt forskningsfond Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Nord-Norge Nordland, Troms,

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Vurderingskriterier Tips til utforming av søknad Søknadsbehandling

Detaljer

Regionale forskningsfond, www.regionaleforskningsfond.no

Regionale forskningsfond, www.regionaleforskningsfond.no Regionale forskningsfond, www.regionaleforskningsfond.no Vitlaus mann vaker all natti tenkjer både opp og ut. Han er trøytt og mod når morgonen kjem, og alt er flokut som før. Kunnskap skaper verdier Anja

Detaljer

Handlingsplan. for. Regionalt forskningsfond Innlandet 2010-2011

Handlingsplan. for. Regionalt forskningsfond Innlandet 2010-2011 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2010-2011 Forord... 3 1. Innledning... 4 2. Om Regionale forskningsfond og fondsstyrets rolle og funksjon... 5 2.1. Fondsstyrets rolle og funksjon 5

Detaljer

Inntil 50 millioner for innovasjon i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. HELSEVEL søkeseminar, 24. august 2016

Inntil 50 millioner for innovasjon i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. HELSEVEL søkeseminar, 24. august 2016 Inntil 50 millioner for innovasjon i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene HELSEVEL søkeseminar, 24. august 2016 Hvordan finne og lese utlysningen? Hvem er målgruppen? Målgruppen for utlysningen er offentlige

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/1670-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Regionalt utviklingsarbeid. Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie

Regionalt utviklingsarbeid. Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie Regionalt utviklingsarbeid Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie Mine tema her og nå Nye forvaltingsoppgaver VRI Regionalt forskningsfond. Forvaltningsreformen De vesentligste (konkrete)

Detaljer