Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 20.8.2010"

Transkript

1 Handlingsplan Regionalt Forskningsfond Midt-Norge Vedtatt av styret i møte

2 1. Innledning Handlingsplanen for Midtnorsk forskningsfond er styrets strategidokument. Her presenteres styrets prioriteringer for bruken av fondsmidlene med hensyn til tematikk, målgrupper og prosjekttyper. Handlingsplanen gjelder for , og skal rulleres før utlysning i Styret har i tillegg tatt utgangspunkt i retningslinjene for regionale forskningsfond, fastsatt av Kunnskapsdepartementet , hvor blant annet formålet for ordningen er beskrevet: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling - Finansiere forskningsprosjekter av god kvalitet innenfor regionens prioriterte innsatsområder. - Medvirke til at bedrifter og offentlige virksomheter øker sin innovasjonsevne, verdiskaping og konkurransekraft ved å initiere og ta i bruk resultater fra FoU. - Stimulere til et tettere samarbeid mellom FoU-institusjoner og styrke koblingene til næringsliv og offentlig sektor i egen region. Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene - Bidra til at bedrifter og offentlige virksomheter hever sin kompetanse og innovasjonsevne ved å engasjere seg i FoU-arbeid. - Styrke dialogen om forskningens relevans for regionale behov. Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoUmiljøer i regionene - Bidra til langsiktig, grunnleggende kompetanseutvikling i FoU-institusjoner regionalt innenfor regionens prioriterte satsingsområder. - Knytte institusjonenes FoU-kompetanse tettere til øvrige regionale FoUaktiviteter. Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i relasjon til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter. Sørge for tett samspill mllom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter. Til grunn for handlingsplanen ligger fylkenes felles bestillingsbrev til styret. Her presiseres noen generelle føringer for styrets arbeid. Prioriterte forskningsprosjekter bør være: tilnærmet unike for hele eller deler av Midt-Norge. Dette kan være prosjekt som er unike ut fra naturgitte, næringsmessige eller kunnskapsmessige forhold. Innenfor offentlig sektor kan det være særlig relevant for prosjekt hvor infrastruktur, samarbeidskonstellasjoner eller institusjonelle forhold er unike for regionen. Kunnskapen som utvikles eller anvendelsen av resultatene bør være spesifikke for Midt-Norge. særlig relevante for regionen basert på at Midt-Norge ønsker å styrke sin stilling som et nasjonalt/ internasjonalt tyngdepunkt ut fra ressurs-, kompetanse- og/eller næringsmessige forhold. Kunnskap om disse problemstillingene vil kunne ha stor overføringsverdi til andre regioner, og det må være et mål å løfte fram forskningstemaene til nasjonale satsinger. er spesielt rettet mot forskningstema som fordrer samarbeid mellom FoU-miljøer innen fondsregionen og med andre regionale, nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Fondet bør dra nytte av de regionale FoU-miljøenes nærhet og 2

3 kjennskap til næringslivets og offentlig sektors behov, og den faglige tyngden til forskningsmiljøer i og utenfor regionen. På dette området er det også svært viktig å ha et tett samarbeid med de to VRI-satsingene i regionen. Disse har som overordnet mål å bidra til tettere samarbeid mellom FoU-miljøer, bedrifter og offentlige aktører. utløser innsats, handlinger, resultater og effekter som antas ikke å ville bli oppnådd uten støtte fra det regionale fondet (addisjonalitet). Fondet skal legge til rette for at bedrifter, FoU-miljøer og offentlige aktører får anledning til å søke på prosjektmidler innenfor forskningstema som ikke er prioritert i nasjonale/internasjonale programsatsinger. Andre grunnlagsdokument er de to FoU-strategiene, fylkesplanene og andre strategidokument som til sammen viser regionens prioriterte innsatsområder. Det er i tillegg innhentet opplysninger om tilgjengelige midler i Forskningsrådets nasjonale programmer som er relevante for regionens satsingsområder. 2. Budsjettramme og utlysning i 2010 Ordningen med regionale forskningsfond er finansiert gjennom avkastningen av et fond på 6 milliarder kroner som Stortinget satte av i statsbudsjettet for Gjennom statsbudsjettene vil Stortinget årlig fastsette summen som hvert fond disponerer. Tildelingen til det midtnorske forskningsfondet for 2010 er på kroner. Det er åpnet for at fondene i oppstartperioden kan bruke inntil 10 % av midlene til administrative kostnader. På grunn av sein oppstart i 2010 vil andelen til administrative kostnader bli mindre dette året. Fondet har derfor 22,5 millioner kroner til utlysning i I tillegg får fondet 3,6 millioner kroner i 2010 fra den nasjonale 15 %-potten som skal benyttes til felles utlysninger med andre fondsregioner og/eller til utlysning av regionale problemstillinger gjennom nasjonale forskningsprogrammer. Styret vil bestemme tidspunkt og tema for utlysning av midlene fra 15%-potten når føringene for bruken av disse midlene er fastsatt fra nasjonalt hold. Midtnorsk forskningsfond vil ha en utlysning i Utlysningen skjer seinest 1.september, med søknadsfrist 13.oktober. Utlysningen i 2010 er første runde med regionale forskningsfond og en ønsker derfor å høste erfaringer med årets utlysning og søknadsbehandling før en fastsetter antall utlysninger for Dette vil bli fastsatt endelig ved rullering av handlingsplanen. Det er også ønskelig med en vurdering av bindingen til Forskningsrådets utlysningstidspunkt og søknadsfrister. Prosjekt som når opp i første utlysningsrunde vil få bevilget midler for hele stønadsperioden, også prosjekt som går over flere år. Dette legger begrensninger på antallet søknader som kan innvilges, men fondet er dermed uten bindinger på fondsmidler som skal fordeles i Dette prinsippet kan revurderes ved seinere søknadsrunder. Årets utlysning har lagt lite vekt på institusjonsprosjekter, men fondsstyret oppfordrer institusjonene i fondsregionen til å søke forprosjektmidler/kvalifiseringsstøtte for å legge et godt grunnlag for institusjonsprosjekter ved seinere utlysninger. Styret vil i denne sammenheng vektlegge samarbeid mellom institusjoner. 3

4 3. Tematiske prioriteringer Bestillingsbrevet fra fylkestingene prioriterer fem innsatsområder for det Midtnorske forskningsfondet: - Marin sektor - Maritim sektor - Fornybar energi og miljøteknologi - Verdikjede mat - Innovasjon i offentlig sektor Innenfor hvert område er det angitt nærmere hva som kan være aktuelle utlysningstema. Generell tilnærming til prioriteringer for utlysning av midler For å kunne gjøre en god prioritering av midlene til utlysning i 2010 og 2011 mener styret det er nødvendig å se fondets innsatsområder i sammenheng med de nasjonale forskningsprogrammene i Forskningsrådet, VRI-satsingene i Trøndelag og Møre og Romsdal og eventuelt andre relevante FoU-virkemidler. Det er viktig at disse virkemidlene utfyller og supplerer hverandre i stedet for å overlappe. Forskningsrådet har nasjonale programmer som dekker flere av innsatsområdene i det Midtnorske forskningsfondet. Forskningsrådets regionale representanter i Midt-Norge har foretatt en gjennomgang av de mest relevante programmene i Forskningsrådet for å få oversikt over kommende utlysninger (eget notat fra Forskningsrådets regionale representanter). På bakgrunn av dette har de gjort en vurdering av hvilke av bestillingsbrevets innsatsområder det vil være hensiktsmessig å prioritere for utlysning i Dette er tematiske områder som er regionalt unike og ikke blir prioritert i nasjonale program, og/eller prosjekttyper som støtter opp om kommende utlysninger i de nasjonale programmene. En tilsvarende gjennomgang av de nasjonale programmene må gjennomføres vinteren/våren 2011 for å forberede utlysningene i VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon har etablerte satsinger i Trøndelag og Møre og Romsdal og de næringsrettede innsatsområdene i bestillingsbrevet fra fylkestingene er valgt ut med utgangspunkt i disse VRI-satsingene. VRI har generelt en rolle som mobiliserings-, utprøvings- og læringsarena, og vil også ha en slik rolle i forhold til det regionale forskningsfondet. Som det regionale forskningsfondet har VRI også midler til finansiering av forprosjekter og her er det viktig å få til en god arbeidsdeling i virkemiddelbruken. Arbeidsdelingen innebærer at forprosjektene/kvalifiseringsstøtten i forskningsfondet er større enn VRI-prosjektene. For blant annet å sikre en god koordinering av aktivitetene i VRI og i det Midtnorske fondet er det også etablert et samarbeid mellom VRI Trøndelag og VRI Møre og Romsdal, blant annet i form av et felles forskningsprosjekt rettet mot helsesektoren. For å prioritere midler for første utlysning er det også vurdert en smal versus en bred tilnærming. En smal tilnærming til første utlysning tilsier en tyngre satsing på noen få utvalgte innsatsområder og dermed større slagkraft innenfor disse, mens en bredere satsing innebærer flere mindre utlysninger på mange innsatsområder noe som vil gi fondet større rekkevidde og relevans for flere søkergrupper. En av intensjonene med de regionale forskningsfondene er å nå nye brukergrupper å gjøre forskning tilgjengelig og attraktiv for 4

5 aktører som tidligere ikke har hatt mye kontakt med FoU-miljø. Det er derfor ønskelig ikke å spisse satsingen for sterkt i utgangspunktet, men ha utlysning innenfor alle områdene. For å kunne støtte modne prosjekter av en viss størrelse, samtidig som en inviterer til uttesting av ideer som er mindre utviklet, er det valgt et opplegg med både forprosjekt (kvalifiseringsstøtte) og større prosjekt (brukerstyrte og institusjonsstyrte). Marin sektor Bestillingsbrevet peker på følgende tema som særlig relevant for utlysning: Fiskeri- og havbruksteknologi Bærekraftig forvaltning av marine ressurser Marin bioteknologi og bioprospektering Ved utlysning av midler i 2010 ønsker styret å fokusere spesielt på bærekraftig produksjon i laksenæringen og på marin bioprospektering. Her vil det lyses ut midler til regionale bedriftsprosjekt (brukerstyrte innovasjonsprosjekt- BIP). I tillegg vil styret i utlysningen i 2010 også prioritere forprosjekter/kvalifiseringsstøtte på alle de tre temaene som er spesifisert i bestillingsbrevet slik at disse kan forberede gode prosjektsøknader til blant annet Havbruksprogrammet og til FUGE 1 i 2012 og til kommende utlysninger i regionale forskningsfond. Maritim sektor Bestillingsbrevet peker på følgende tema som særlig relevant for utlysning: Forbedret kystlogistikk for utnyttelse av intermodale transportløsninger (land-, luft- og sjøtransport) Krevende maritime operasjoner knyttet til vindkraft og oljeaktivitet Forbedrede produksjonsprosesser og forretningsmodeller Her vil styret prioritere to av forskningstemaene Forbedrede produksjonsprosesser og forretningsmodeller og Forbedret kystlogistikk for utlysning i Aktuell prosjekttype her er regionalt bedriftsprosjekt. I tillegg utlyses forprosjekt/kvalifiseringsstøtte innenfor alle de tre temaene som er nevnt ovenfor. Fornybar energi og miljøteknologi I bestillingsbrevet blir følgende forskningstema innenfor Fornybar energi og miljøteknologi sett på som særlig relevant for Midt-Norge: Offshore vindkraft Bølge- og tidevannskraft Bioenergi Vannrenseteknologi (miljøteknologi) Maritime framdriftssystemer (miljøteknologi) I første utlysning prioriteres det å utlyse både ett institusjonsprosjekt og ett bedriftsprosjekt med fokus på offshore vindkraft. Aktuelle tema for institusjonsprosjektet er logistikkutfordringer knyttet til offshore vindkraftproduksjon, og utvikling av helhetlige modeller og teknologisk plattform for simulering og visualisering av integrerte maritime 1 FUGE er under avslutning, men vil etter det vi kjenner til bli videreført gjennom et nytt program. 5

6 operasjoner knyttet til mer effektive løsninger for montering og drift av havmøller til havs. For institusjonsprosjektet er det et krav til søkere at dette skal være et samarbeidsprosjekt mellom minst to FoU-miljø, ett i Møre og Romsdal og ett i Trøndelag. Det vil styrke søknaden om prosjektet omfatter samarbeid med bedrifter. Det regionale bedriftsprosjektet innen offshore vindkraft knyttes til utvikling, produksjon og installasjon av bunnfaste vindturbiner, som et alternativ til dyrere flytende vindturbiner på dypt vann og som ligger lenger fram i tid. I tillegg blir det utlyst to regionale bedriftsprosjekt med fokus på miljøteknologi, ett med fokus på vannrenseteknologi og ett med fokus på maritime fremdriftssystemer. For å forberede grunnen til gode prosjektsøknader i nasjonale program prioriteres også forprosjekter/kvalifiseringsstøtte innenfor alle punktene listet opp ovenfor. Verdikjede mat I bestillingsbrevet blir følgende forskningstema innenfor Verdikjede mat (grønn og blå sektor) sett på som særlig relevant for Midt-Norge: Produktutvikling, salg og distribusjon av midtnorske matprodukter Mattrygghet og forbrukerorientering Kortreist mat og økologisk produksjon I 2010 vil det bli lyst ut midler til to regionale bedriftsprosjekt innenfor blå sektor - med fokus på Produktutvikling, salg og distribusjon og på Mattrygghet og forbrukerorientering. Det vil også bli lyst ut midler til to regionale bedriftsprosjekt innenfor grønn sektor med fokus på Produktutvikling, salg og distribusjon og på Kortreist mat og økologisk produksjon. I tillegg utlyses forprosjekter/kvalifiserinsgstøtte innenfor både grønn og blå sektor på alle de spesifiserte temaene ovenfor. Innovasjon i offentlig sektor Bestillingsbrevet peker på følgende tema som særlig relevant for utlysning: Folkehelse Samarbeid og organisering i helse og omsorgssektoren Forstudie forskningsbehov i offentlig sektor Det er nødvendig med en egen innsats for å få opp innovasjonsprosjekter innenfor offentlig sektor. For å åpne for utvikling av gode prosjektideer lyses det ut forprosjekt/kvalifiseringsstøtte innenfor begge de to prioriterte temaene, Folkehelse og Samarbeid og organisering i helse- og omsorgssektoren. I tillegg vil det lyses ut midler til et institusjonsprosjekt som skal utrede potensialet for forskningsprosjekter i offentlig sektor i regionen. Formålet med prosjektet er å få innspill på tema til en videre satsing på dette området, både som grunnlag for senere utlysninger og som innspill til en felles langsiktig FoU-strategi. Prosjektet må fokusere bredt på offentlig tjenesteyting og ta utgangspunkt i problemstillinger som er viktige for de aktørene som yter offentlige tjenester i regionen. Dette prosjektet vil ikke ha krav til medfinansiering fra søkerene, som vil være forskningsmiljøene. For å sikre god bredde i arbeidet vil det videre bli stilt krav om at prosjektet blir gjennomført av minst 3 samarbeidende FoU-miljø minst 2 av disse skal være lokalisert innenfor fondets geografiske område. 6

7 Prosjektet utlyses som et institusjonsprosjekt. 4. Den nasjonale kvalitetspotten ( 15%-potten ) 15 % av den årlige avkastningen av fondskapitalen skal, i følge retningslinjene fra KD, fordeles til de regionale fondene med best kvalitet på FoU-prosjektene og til de regionale fondene som har fått fram FoU-prosjekter finansiert gjennom mer enn ett fond. I tildelingsbrevet til fondsregionene heter det: KD gjør oppmerksom på at 27,05 mill. kroner av de samlete midler på kap. 286 post 60 Regionale forskningsfond fordeles gjennom Forskningsrådet. I 2010 og 2011 kan fondsstyrene søke om midler fra Forskningsrådet til fellesutlysninger mellom flere fondsregioner og til utlysning av regionale problemstillinger gjennom nasjonale forskningsprogrammer. I 2010 vil det ikke være konkurranse mellom fondene om disse midlene. Forskningsrådet vil fordele midlene videre til fondene ut fra samme fordelingsnøkkel som for de opprinnelige 85%, det vil si at Midtnorsk forskningsfond vil få en andel på 3,6 millioner kroner 2. De endelige føringene på disse midlene skal vedtas av programstyret for VRI (nasjonalt) på møte den 31.august, men ut fra retningslinjene skal de benyttes til felles utlysninger med andre fondsregioner og/eller til utlysning av regionale problemstillinger gjennom nasjonale forskningsprogrammer. I 2011 vil midlene bli fordelt ut i fra en konkurransemodell. Det er spilt inn flere forslag til tema for mulige samarbeidsprosjekter med andre fondsregioner: - nye marine arter i oppdrett - samisk reindrift og kultur - håndtering av arbeidsinnvandring - marin bioprospektering - kaldt klima teknologi - medisinsk teknologi Styret anser på nåværende tidspunkt marin bioprospektering som det mest aktuelle tema for et samarbeidsprosjekt, men styret vil vurdere nærmere valg av tema og tidspunkt for utlysning av disse midlene etter at programstyret i VRI har fattet det endelige vedtaket om føringene for bruk av midlene. 5. Prosjekttyper Regionale forskningsfond kan benytte et sett av prosjekttyper som er utarbeidet i samarbeid med Forskningsrådet og som er siden fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Det er opp til hvert fond å velge mellom prosjekttypene. Regionalt forskningsfond Midt-Norge vil i 2010 lyse ut midler innenfor tre prosjekttyper og disse er nærmere omtalt nedenfor. Regional kvalifiseringsstøtte/forprosjekt 2 Endelig beløp vil bli fastsatt av programstyret i VRI på møte 31.august

8 Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger. Målgrupper for kvalifiseringsstøtten er bedrifter, offentlig virksomhet, enkeltforskere og FoU-institusjoner. Typiske kjennetegn ved Regional kvalifiseringsstøtte vil være: Støtte gis for en periode på inntil 12 måneder. Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader. Kvalifiseringsstøtte/forprosjekt for bedrifter krever at prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer mer enn 50% av prosjektkostnadene. For prosjekter innenfor tema i næringslivet vil det bli gitt kr per prosjekt (dvs. at kun større forprosjekter innenfor tema i næringslivet støttes av det regionale fondet. Mindre forprosjekter skal normalt støttes gjennom VRI-satsingene). Bedriftsprosjekter skal, hvis mulig, samfinansieres med SkatteFUNN-ordningen. For denne type prosjekter innenfor offentlig sektor vil det bli gitt inntil kr i støtte per prosjekt Kvalifiseringsstøtte kan gis til et forprosjekt som skal resultere i plan/søknad for en av følgende typer prosjekter: Regionalt bedriftsprosjekt i Regionalt forskningsfond Midt-Norge Brukerstyrt innovasjonsprosjekt i Forskningsrådet (BIP) Regionalt institusjonsprosjekt i Regionalt forskningsfond Midt-Norge Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning i Forskningsrådet (KMB) Regionalt offentlig prosjekt Prosjekt i internasjonalt forskningsprogram Det kan i særskilte tilfeller gis kvalifiseringsstøtte til initiativ som ikke har som mål å lede fram til videre støtte fra relevante ordninger. Regionale bedriftsprosjekt Regionale bedriftsprosjekter skal styrke FoU-aktiviteten i bedrifter innenfor fondets prioriterte satsingsområder. Målgruppene er enkeltbedrifter med FoU-erfaring, enkeltbedrifter i samarbeid med FoU-institusjoner, konsortier av bedrifter eller konsortier av bedrifter i samarbeid med FoU-institusjoner. Regionale bedriftsprosjekter skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for bedrifter og utløse FoU-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Bedriftene som søker, må på fritt grunnlag kunne velge hvilke FoUmiljøer de ønsker å samarbeide med, uavhengig av geografisk plassering. Typiske kjennetegn ved Regionale bedriftsprosjekter vil være: Prosjekter av 2-3 års varighet. Prosjektansvarlig er en bedrift lokalisert innenfor fondets geografiske område Fortrinnsvis to eller flere deltakere per prosjekt. Gjennomføres fortrinnsvis i samarbeid med et FoU-miljø. Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer mer enn 50% av prosjektkostnadene. 8

9 Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter. Støtte per prosjekt per år varierer avhengig av innsatsområde (se tabell i punkt 6) Prosjekter skal, hvis mulig, samfinansieres med SkatteFUNN-ordningen. Regionale bedriftsprosjekt kan sammenliknes med Forskningsrådets brukerstyrte innovasjonsprosjekt (BIP). Regionale institusjonsprosjekter Regionale institusjonsprosjekter skal styrke et forskningsmiljø innenfor regionalt prioriterte områder, gjennom å bygge ny kompetanse eller utvikle eksisterende kompetanse. Prosjektene skal bidra til å styrke miljøer av høy kvalitet eller bygge opp nye miljøer på områder av strategisk betydning. Prosjektene må være forankret i søkerinstitusjonens strategiske planer. Relevansen defineres av fondets utlysninger. Målgruppen er universiteter, høyskoler eller regionale forskingsinstitutter innenfor fondets geografiske område. Typiske kjennetegn ved Regionale institusjonsprosjekter vil være: Prosjekter med inntil 3 års varighet. Kan inneholde doktorgrader. Prosjektansvarlig skal være en institusjon innenfor fondets geografiske område med en navngitt administrativt ansvarlig. Institusjonens ledelse er faglig og finansielt ansvarlig for utvikling og gjennomføring av prosjektet. Prosjekter med et samarbeid mellom FoU-institusjoner innenfor fondets geografiske område vil bli prioritert. Prosjektene kan med fordel delfinansieres av bedrifter eller offentlige virksomheter for å sikre relevansen av kompetansen som utvikles og stimulere til samarbeid mellom forskningsmiljøet og relevante brukere. Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, ett eller flere stipend, kjøp av FoU-tjenester, nettverkstiltak og mindre utstyrsenheter. 6. Skjematisk oppsett av prioriteringene i handlingsplanen Nedenfor er prioriteringene for utlysningen i 2010 oppsummert og presentert med søknadstyper og økonomiske rammer. Dersom alle prosjektutlysningene gir full uttelling vil den totale tildelingen komme opp i 40 millioner kroner, dvs. 17,5 millioner kroner mer enn det som i utgangspunktet skal fordeles gitt budsjettet for Begrunnelsen for å tildele noen av midlene fra 2011-budsjettet er at både midlene for 2010 og 2011 er tilgjengelig ved tildelingstidspunktet. Likevel vil dette ikke medføre at mer enn anslagsvis 20 mill kroner blir aktivisert i 2011 gjennom denne tildelingen. Styret ser behov for å høste erfaringer fra første søknadsrunde, og har av den grunn valgt denne utlysningsprofilen. Handlingsplanen vil bli revidert før utlysning i

10 Type prosjekt Forprosjekt/ Kvalifiseringsstøtte Regionale bedriftsprosjekt Institusjonsprosjekt Sum Ramme Inntil 8 mill inntil 24 mill inntil 8 mill Inntil 40 mill 10

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte Revidert versjon

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte Revidert versjon Handlingsplan Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2010 2011 Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 Revidert versjon 10.6. 2011 Revideringer for 2011 markert **gjeldende overskrift 1. Innledning Handlingsplanen

Detaljer

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge Regionalt Forskningsfond Midt-Norge Informasjonsmøte i Stiklestad 31. august 2010 Lars E. Onsøyen Sekretariatsleder Jeg skal snakke om: Innsatsområder og prosjekttyper generelt Utlysningen med søknadsfrist

Detaljer

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE BESTILLINGSBREV TIL FONDSSTYRET,

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE BESTILLINGSBREV TIL FONDSSTYRET, REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE BESTILLINGSBREV TIL FONDSSTYRET, 06.04.2010. 1. Bakgrunn Gjennom regjeringens vedtak om etablering av regionale forskningsfond er det nå lagt til rette for mer regionalt

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2018-2019 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for perioden

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2014-2015 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2014-2015.

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge SkatteFUNN Åpen dag 27.04.2016 Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Om Regionalt forskningsfond Nord-Norge Aktuelle virkemidler for bedrifter Aktuelle utlysninger

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2014-15 VEDTATT AV STYRET I MØTE 14. MARS 2014 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Rammebetingelser og føringer... 1 2.1 Innledning... 1 2.2 Fondets forhold

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Narvik 25.4.2017 Sekretariatet RFF Nord: Eirik Ellingsen Fondsregion Nord-Norge 44 kommuner i Nordland 24 kommuner i Troms 19 kommuner i Finnmark Regionale forskningsfond

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Formål: Styrke forskning for

Detaljer

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd 2 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingen fra fylkestingene

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge/Nordland 18.06.2012 Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge perspektivet - Nord-Norge strategi Nordlandsperspektivet - Nordlandsstrategi -relevans

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Troms, Nordland og Finnmark

Detaljer

Samspillet mellom Midtnorsk forskningsfond og nasjonale forskningsprogram

Samspillet mellom Midtnorsk forskningsfond og nasjonale forskningsprogram Samspillet mellom Midtnorsk forskningsfond og nasjonale forskningsprogram Lars Andre Dahle og Arthur Almestad, Forskningsrådet Divisjon for innovasjon Trøndelag og Møre og Romsdal Disposisjon Det nasjonale

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015 REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015 VEDTATT AV STYRET I MØTE 25. MARS 2015 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Rammebetingelser og føringer... 1 2.1 Fondets forhold til nasjonale program...

Detaljer

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Forskningsrådet jobber på tre fronter for å styrke det regionale

Detaljer

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD)

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel opprettet i 2010 Formål: Styrke forskning for regional innovasjon og utvikling Mobilisere

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Stortinget har besluttet å opprette regionale forskningsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016 2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Regionale forskningsfond... 3 1.2 Regionale utfordringer... 3 1.3 Forskning og forskningsbasert innovasjon RFF Agders rolle... 4 2. Fondets forhold

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Regionale virkemidler virker de?

Regionale virkemidler virker de? Regionale virkemidler virker de? daglig leder Bodil Lindestad, Regionalt forskningsfond Agder 13. februar 2013 www.regionaleforskningsfond.no/agder Presentasjonen 1. Kort om Regionale forskningsfond 2.

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Næringssamling i Sør-Trøndelag Røros 19. april 2012 Lars E. Onsøyen Sekretariatsleder REGION MIDT-NORGE dato Regionale Forskningsfond 3 REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2010-12 Vedtatt av fondsstyret 11.08.10 1 Innledning Handlingsplanen er utarbeidet av fondsstyret for det regionale forskningsfond Oslofjordfondet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingsbrevet

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Ot.prp. nr. 10: Norges forskningsråd

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med utlysning med søknadsfrist 12. oktober 2011

Informasjonsmøte i forbindelse med utlysning med søknadsfrist 12. oktober 2011 Informasjonsmøte i forbindelse med utlysning med søknadsfrist 12. oktober 2011 Steinkjer 15. august Trondheim 30. august Ålesund 1. september Molde 2. september Sekretariatsleder Lars E. Onsøyen Innhold

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Utlysninger fra RFF Agder høsten 2013 daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av

Detaljer

Regionale Forskningsfond i Midt- Norge

Regionale Forskningsfond i Midt- Norge Regionale Forskningsfond i Midt- Norge Trondheim 30. august 2010 Ida Munkeby Fylkesdirektør for regional utvikling Sør-Trøndelag fylkeskommune Jeg skal snakke om: Bakgrunn for regionale forskningsfond

Detaljer

Handlingsplan. for. Regionalt forskningsfond Innlandet 2010-2011

Handlingsplan. for. Regionalt forskningsfond Innlandet 2010-2011 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2010-2011 Forord... 3 1. Innledning... 4 2. Om Regionale forskningsfond og fondsstyrets rolle og funksjon... 5 2.1. Fondsstyrets rolle og funksjon 5

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond 1. Foreløpig utredningsrapport levert KD 17.april 2. Forankringsmøter med ulike aktører UHR, Sametinget, IN, SIVA, LO, NHO, Forskningsinstituttenes fellesorganisasjon, KS sine

Detaljer

Regionale Forskningsfond Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra

Detaljer

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Kort om regionale forskningsfond Opprettet som en del av forvaltningsreformen med det formål å mobilisere til økt

Detaljer

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi for Agder FoU-strategien for Agder er utarbeidet

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016-2019 Vedtatt 18.4.16 Innhold 1. Innledning... 4 Regionale forskningsfond... 4 Visjon for Oslofjordfondet... 4 Mål for Oslofjordfondet... 4 Regionale problemstillinger, målgrupper og

Detaljer

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionalt forskningsfond Fondsregion Nord-Norge Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Og Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionale forskningsfond Nytt forskningspolitisk virkemiddel fra

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Hovedvekt på følgende tema Søknadstypene i utlysningen Maler for prosjektbeskrivelser Vurderingskriterier Hva må en

Detaljer

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag?

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet er involvert på mange områder 900 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet utlyses i 2015 Søknadsfrist

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Bakgrunn og inndeling Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør Fylkeskommunen

Detaljer

Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond 2. juni 2009 Atle Markussen, Forskningsrådet/Hordaland Forkortet innlegg: ewø/ama Forkortet innlegg EWØ/AMA Innhold Om regionale forskningsfond

Detaljer

Regionalt utviklingsarbeid. Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie

Regionalt utviklingsarbeid. Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie Regionalt utviklingsarbeid Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie Mine tema her og nå Nye forvaltingsoppgaver VRI Regionalt forskningsfond. Forvaltningsreformen De vesentligste (konkrete)

Detaljer

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Petter Nilsen Forskjellige programmer som kan støtte FoU rettet mot Treforedlingsindustrien: BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena

Detaljer

Samspillet mellom Midtnorsk forskningsfond og nasjonale forskningsprogram

Samspillet mellom Midtnorsk forskningsfond og nasjonale forskningsprogram Samspillet mellom Midtnorsk forskningsfond og nasjonale forskningsprogram Lars Andre Dahle og Arthur Almestad, Forskningsrådet Divisjon for innovasjon, regionalavdelingen Trøndelag og Møre og Romsdal Forskningsrådets

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune, Norges forskningsråd DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN Dok.nr. 2 7 HOV 2008 T ArklvnrSb 6.Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200806720-/TMA

Detaljer

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet Offentlig finansiering av FoU Virkemiddelapparatet Offentlig støtte til foretak er forbudt! Unntak er likevel gitt blant annet for å ha mulighet til å fremme viktige samfunnshensyn som utvikling av distriktene,

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Næringsseminar Trofors, Torsdag 10. november 2011 Relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv

Detaljer

Regionale forskningsfond ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning. Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning. Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond Regionale forskningsfond ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond Olav R. Spilling, Liv Langfeldt og Svein Erik Moen Rapport 45/2013

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Linda Granlund, PhD Leder Forskning og Ernæring, Mills DA Side 1 Agenda BIP KMB Forskerprosjekter SFI Skattefunn

Detaljer

Regionalt forskningsfond Agder

Regionalt forskningsfond Agder Informasjonsmøte UIA, Gimlemoen 8. september 2011 Informasjon om fondet og fondets strategi Regionalt forskningsfond Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Nord-Norge Nordland, Troms,

Detaljer

De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen. Lars Krogh

De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen. Lars Krogh De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen Lars Krogh lkr@rcn.no Prosjekttyper etter region Antall 70 60 50 40 30 20 10 BIP Kvalif Forsk ISP 0

Detaljer

Forslag til retningslinjer for regionale forskningsfond. Vedlegg til utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

Forslag til retningslinjer for regionale forskningsfond. Vedlegg til utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Forslag til retningslinjer for regionale forskningsfond Vedlegg til utredning om videre utforming av regionale forskningsfond 2. juni 2009 Innhold 1 Om regionale forskningsfond... 5 1.1 Formål... 5 1.2

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Kort om utredning om videre utforming av regionale forskningsfond. 7. oktober 2009, UiB Forskningsutvalget. Atle Markussen, Forskningsrådet/Hordaland

Kort om utredning om videre utforming av regionale forskningsfond. 7. oktober 2009, UiB Forskningsutvalget. Atle Markussen, Forskningsrådet/Hordaland Kort om utredning om videre utforming av regionale forskningsfond 7. oktober 2009, UiB Forskningsutvalget Atle Markussen, Forskningsrådet/Hordaland Forkortet innlegg: ewø/ama Innhold Kort om utredningsarbeidet

Detaljer

Hand lings plan. Vedtatt av styret 24.3.2015

Hand lings plan. Vedtatt av styret 24.3.2015 Hand lings plan 2015 2016 Vedtatt av styret 24.3.2015 Innhold 1. Bakgrunn og rammer... 3 2. Fondets formål, visjon og satsingsområder... 3 3. Tidsramme... 4 4. Organisering og utlysning... 4 5. Måloppnåelse...

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2013-2015 Innhold 1. Innledning... 4 Regionale forskningsfond... 4 Visjon for Oslofjordfondet... 4 Mål for Oslofjordfondet... 4 Regionale problemstillinger, målgrupper og forskningsfokus...

Detaljer

Samspill om regional forskning noen utfordringer

Samspill om regional forskning noen utfordringer Samspill om regional forskning noen utfordringer Olav R. Spilling 22. mars 2011 Nasjonal konferanse RFF Samspill om regional forskning noen utfordringer 1. Det regionale samspillet 2. Målene for regionale

Detaljer

Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden. www.regionaleforskningsfond.no

Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden. www.regionaleforskningsfond.no Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden www.regionaleforskningsfond.no Fondets formål Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling FoU-prosjekter

Detaljer

Regionalt forskningsfond for Midt-Norge. Arthur Almestad, Forskningsrådet, Møre og Romsdal

Regionalt forskningsfond for Midt-Norge. Arthur Almestad, Forskningsrådet, Møre og Romsdal Regionalt forskningsfond for Midt-Norge Arthur Almestad, Forskningsrådet, Møre og Romsdal Disposisjon Det nasjonale bildet Det regionale bildet Hva sier FoU-statistikken om Møre og Romsdal? Regionale forskningsfond

Detaljer

Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010

Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010 Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010 Bestillingsbrevet fra Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune skal sammen med retningslinjene for regionale forskningsfond fastsatt av Kunnskapsdepartementet,

Detaljer

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan

Detaljer

Fondsarbeidet i RFF Agder

Fondsarbeidet i RFF Agder Nasjonal konferanse for Regionale forskningsfond Bergen 22.-23. mars 2011 Strategiarbeid prosesser regionalt Fondsarbeidet i RFF Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Agder 2010 Agder

Detaljer

2. Fylkestinget vedtar styresammensetningen med styrehonorarer slik det foreligger i saken etter forslag fra valgkomiteèn.

2. Fylkestinget vedtar styresammensetningen med styrehonorarer slik det foreligger i saken etter forslag fra valgkomiteèn. Saknr. 3699/08 Ark.nr. X70. Saksbehandler: Espen Køhn REGIONALE FORSKNINGSFOND INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Fondenes status og videre utfordringer

Fondenes status og videre utfordringer Fondenes status og videre utfordringer Regionale forskningsfonds årskonferanse Svolvær 22.-23. mai 2013 Olav R. Spilling Fondenes status og videre utfordringer bidrar de til «forskning i hele landet»?

Detaljer

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND Fondsregionene Innlandet, Nord- og Midt-Norge søker sammen 10 millioner fra 15% - potten i det regionale forskningsfondet til forskning på samisk kultur og identitet,

Detaljer

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Hamar. 08.06.2015 Bakgrunn og formål: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU- innsats

Detaljer

Viktige elementer i søknaden

Viktige elementer i søknaden Regionalt forskningsfond Forprosjekt / kvalifiseringsstøtte Viktige elementer i søknaden Bergen 15.mars 2011 Svein Winther Uni Research AS Forskning innen prioriterte Vestnorske tema 1. Energi og maritim

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011

Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011 Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011 1. Bakgrunn og rammer Som en del av forvaltningsreformen ble det i 2010 opprettet et statlig fond på 6 milliarder kroner,

Detaljer

Store programmer som virkemiddel

Store programmer som virkemiddel HAVBRUK En næring i vekst 2006-2015 Liv Holmefjord Programstyreleder, Havbruksprogrammet Store programmer som virkemiddel Realisere sentrale forskningspolitiske prioriteringer Langsiktige 10 år Målgrupper:

Detaljer

Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning

Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning Aktive utlysninger RFF Oslofjordfondet Lill Irene Cressey, lillirenec@vfk.no Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning Buskerud Foto: Sørensen/Bøhmer Olsen Telemark Østfold Vestfold www.oslofjordfondet.no

Detaljer

Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner. Eirik Normann Norges forskningsråd

Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner. Eirik Normann Norges forskningsråd Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner Eirik Normann Norges forskningsråd I programmet er mitt tema avgrenset til Brukerstyrt innovasjonsarena. Det skal jeg si noe om, men

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Følgeevaluering av regionale forskningsfond. 2. underveisrapport. Olav R. Spilling Liv Langfeldt Rannveig Røste

Følgeevaluering av regionale forskningsfond. 2. underveisrapport. Olav R. Spilling Liv Langfeldt Rannveig Røste Følgeevaluering av regionale forskningsfond 2. underveisrapport Olav R. Spilling Liv Langfeldt Rannveig Røste Rapport 1/2013 Følgeevaluering av regionale forskningsfond 2. underveisrapport Olav R. Spilling

Detaljer

HAVBRUK en næring i vekst Liv Holmefjord Programstyreleder. Havbruksprogrammet

HAVBRUK en næring i vekst Liv Holmefjord Programstyreleder. Havbruksprogrammet HAVBRUK en næring i vekst Liv Holmefjord Programstyreleder Havbruksprogrammet Norsk havbruksnæring en forskningssuksess Norge er en av verdens ledende produsenter av laks Internasjonalt ledende forskningsmiljøer

Detaljer

Innhold 1 Innledning Bakgrunn for ordninga Formålet med regionale forskningsfond Fondsstyret Styrets arbeid...

Innhold 1 Innledning Bakgrunn for ordninga Formålet med regionale forskningsfond Fondsstyret Styrets arbeid... Bestillingsbrev til Regionalt forskningsfond Midt-Norge 2016-2019 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for ordninga... 2 1.2 Formålet med regionale forskningsfond... 2 2 Fondsstyret... 3 2.1 Styrets

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Nettverkssamling Betong og byggearbeid i arktisk klima Relevante virkemidler for FoU Narvik 5. oktober 2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Mobilisering - hvordan jobber vi regionalt? Vi skal

Detaljer

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av Fylkeskommunen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925

Saksframlegg. Trondheim kommune. REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925 Saksframlegg REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925 Forslag til vedtak: Formannskapet i Trondheim kommune har behandlet Norges forskningsråds utredning om opprettelse

Detaljer

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Fra FUGE til BIOTEK2021 XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Agenda Oppsummering av FUGE (2001-2011) Prosess fram mot nytt program Lansering av BIOTEK2021 Utlysning av midler til bioteknologi i 2012 Store programmer

Detaljer

Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/1670-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

REGIONALT MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN FORSKNINGSFOND

REGIONALT MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN FORSKNINGSFOND REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2017-2019 VEDTATT AV STYRET I MØTE 27.02. 2017 Innhold: Overordna føringer... 1 1.1 Formålet med regionale forskningsfond... 1 1.2 Bestillingsbrevet fra

Detaljer

Bestillingsbrev 2012-2015

Bestillingsbrev 2012-2015 Bestillingsbrev 2012-2015 til styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om bestillingsbrevet og utlysningene...

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Relevante virkemidler i Forskningsrådet

Relevante virkemidler i Forskningsrådet Narvik 25. april 2017 Relevante virkemidler i Forskningsrådet Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv Institutter UoH

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre

Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre Saknr. 15/9568-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

I retningslinjene for regionale forskingsfond heter det at målene for fondet er å:

I retningslinjene for regionale forskingsfond heter det at målene for fondet er å: Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet 2013-2015 Stortinget besluttet i 2009, som en del av den såkalte "regionreformen", å opprette regionale forskingsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler

Detaljer

Forsking i kommunal sektor - kva gjer vi? Regionalt forskingsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes og seniorrådgivar Randi Lotsberg.

Forsking i kommunal sektor - kva gjer vi? Regionalt forskingsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes og seniorrådgivar Randi Lotsberg. Forsking i kommunal sektor - kva gjer vi? Regionalt forskingsfond, Vestlandet Styreleiar Åshild Kjelsnes og seniorrådgivar Randi Lotsberg. Formålet med regionale forskingsfond 1. Regionale forskningsfond

Detaljer