Hand lings plan. Vedtatt av styret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hand lings plan. Vedtatt av styret 24.3.2015"

Transkript

1 Hand lings plan Vedtatt av styret

2 Innhold 1. Bakgrunn og rammer Fondets formål, visjon og satsingsområder Tidsramme Organisering og utlysning Måloppnåelse Bestillingsbrevets prioriteringer innen satsingsområder Tema Styrets prioriteringer Regional kvalifiserings- og posisjoneringsstøtte Regional kvalifiserings- og posisjoneringsstøtte med løpende behandling Store regionale kvalifiseringsprosjekter Tiltak som kan bidra til at Agder får et forskningssenter Utdanningsforskning Prioriteringer i Søknadstyper Utlysninger i Regionale bedriftsprosjekter - søknadsfrist 14. oktober 2015 (publiseres minst 6 uker før): Regional kvalifiseringsstøtte inntil seks søknadsfrister i 2015: Posisjoneringsstøtte inntil 5 søknadsfrister i Den nasjonale kvalitetspotten ( 15 % potten ) Kompetansemegling i offentlig sektor Udisponert ramme Oppsummering planlagte utlysninger Budsjett Eierskap til prosjektresultater

3 1. Bakgrunn og rammer Som del av forvaltningsreformen, ble det i 2010 opprettet et statlig fond på 6 milliarder kroner. Dette statlige fondet ble forvaltet sentralt, og avkastningen fra fondet ble fordelt på 7 regionale forskningsfond. Aust- og Vest-Agder utgjør en fondsregion. I 2015 er fondsmekanismen avviklet, og erstattet av en ordinær bevilgning på statsbudsjettet. Samtidig ble bevilgningen prisjustert, og utgjør 226,008 mill. kroner mot 219 mill. kroner tidligere år. I retningslinjene fastsatt av Kunnskapsdepartementet , revidert , er det vedtatt at fondsstyret skal sørge for at det utarbeides en overordnet handlingsplan (to til fire års varighet) som rulleres årlig. Handlingsplanen skal prioritere bruken av fondsmidlene med hensyn til tematikk, målgrupper og vektlegging av de ulike søknadstypene. Fylkestingene i Aust- og Vest-Agder vedtok i desember 2011 et bestillingsbrev for det regionale forskningsfondet på Agder som grunnlag for arbeidet med årlig handlingsplan og utlysning av midler. Bestillingsbrevets føringer er nærmere beskrevet i kapittelet Bestillingsbrevets prioriteringer innen satsingsområder. 15. juni 2012 ble styrets handlingsplan for vedtatt. Revidert versjon ble vedtatt 19. mars Fylkestingene har høsten 2013 vedtatt at bestillingsbrevet fra 2011 skal prolongeres fram til det er utarbeidet en revidert FoU-strategi for Agder. Revidert FoU-strategi forventes vedtatt i løpet av Regionalt forskningsfond Agder har derfor valgt å utarbeide en ett-årig handlingsplan for perioden Handlingsplanen beskriver utlysninger fra fondet i Fondets formål, visjon og satsingsområder Kunnskapsdepartementet har utarbeidet egne retningslinjer for regionale forskningsfond, og oppgir der at fondene har som formål å: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene. Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoUmiljøer i regionene. Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i relasjon til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter. Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter. I tillegg er det vedtatt en felles forsknings- og utviklingsstrategi for Agder, og denne danner utgangspunktet for de konkrete tiltak som man ønsker å tilrettelegge for i regionen gjennom fondets arbeid. Den gjeldende FoU-strategien fastslår følgende visjon for regionen: 3

4 Visjonene for regionens satsing på forskning, utvikling og innovasjon er at Agder skal være en konkurransedyktig kunnskapsregion kjent for: Et næringsliv og en offentlig sektor som har stor vilje og evne til å delta i og gjøre seg nytte av forskning. Internasjonal orientering. Stor innovasjonsevne. Et godt utdanningssystem. Et sterkt universitet og konkurransedyktige FoU-miljøer på sentrale områder som er viktige for regionen. 3. Tidsramme Handlingsplanen gjelder for 1 år. Den er vedtatt av styret i Regionalt forskningsfond Agder (heretter RFF Agder) i mars 2015, og gjelder fram til ny handlingsplan vedtas i Handlingsplanen legger til grunn de samme føringer som handlingsplanen Organisering og utlysning Bevilgninger fra fondet belastes det året bevilgningen er foretatt. På denne måten unngår man å binde opp fremtidige fondsmidler. Når det gjelder utlysninger som foretas med søknadsfrist i september eller oktober, så kan man tildele midler fra fondsmidlene for det påfølgende året. Årsaken til dette er at de prosjekter som mottar støtte ikke vil kunne starte opp før påfølgende år (muligens på slutten av året). I tillegg vil selve bevilgningen skje enten i slutten av det året som midlene utlyses eller i begynnelsen av det påfølgende året. Krav til søkerens egenfinansiering følger som et minimum at EØS-avtalens regler om offentlig støtte overholdes. Prosjektsøknader som innvilges av RFF Agder bør inneha like høy kvalitet som søknader til Norges forskningsråd. Der hvor fondsstyret finner det formålstjenlig er det mulig å søke samfinansiering fra andre offentlige instanser (for eksempel kompetansefondene i Aust- og Vest-Agder) innenfor EØS-regelverkets rammer. Dersom en søknad mottar midler fra Forskningsrådet, så vil RFF Agder normalt ikke innvilge toppfinansiering av et prosjekt som allerede får støtte fra Forskningsrådet. 5. Måloppnåelse Det viktigste målet er å mobilisere til økt FoU-innsats på tema som er sentrale for regionens utvikling, slik at man styrker regional innovasjon og regional utvikling. Det har vært et eget følgeevalueringsprosjekt ledet av NIFU, som har evaluert ordingen i perioden Konklusjonene så langt har vært at ordningen har fungert svært godt. Følgeevalueringen har 4

5 foreslått indikatorer for videre vurdering av måloppnåelse, og dette følges nå opp videre av Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet. Inntil videre avventer RFF Agder oppfølging på dette. 6. Bestillingsbrevets prioriteringer innen satsingsområder Fylkestingene i Aust- og Vest-Agder har gitt styret viktige føringer når det gjelder prioritering av midler fra RFF Agder. Det viktigste dokumentet for styrets handlingsplan er felles forsknings- og utviklingsstrategi for Agder. Spesielt angir punkt 5.2 i strategien prioriterte satsingsområder i regionen. Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder vedtok i sine respektive regionale planstrategier at FoU-strategien skal revideres. Arbeidet forventes fullført i 2015, men ikke i tide til å kunne være gjeldende for handlingsplan og utlysninger i Fylkestingene ber styret i sitt bestillingsbrev legge følgende til grunn: I tillegg til FoU-strategien for Agder er Regionplan Agder 2020 et sentralt grunnlag for fondsstyrets prioriteringer. Det viktigste grepet for å oppnå målene i Regionplan Agder 2020 er økt samhandling. Regionplan Agder 2020 har fem hovedsatsingsområder: Klima: Høye mål lave utslipp Det gode livet: Agder for alle Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet Utdanning er et sentralt tema i regionplanen. Grunnen til det er at utdanning er en viktig drivkraft for samfunnsutviklingen og dermed en viktig forutsetning for å oppnå målene i regionplanen. Styret skal derfor spesielt arbeide for å få søkere innen feltet utdanningsforskning. Utdanning er et bredt tema og styret bes derfor å ta utgangspunkt i det som står i om utdanning i vedlegg 4 i FoU-strategien. Styret oppfordres også til å støtte opp om tiltak som kan bidra til at Agder får et forskningssenter, som senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) eller senter for fremragende forskning (SFF). Agder fikk sin første SFI-tildeling høsten Utover dette bør fondsstyret ta hensyn til andre sentrale dokumenter som; Felles plan for folkehelse og levekår i Agder, Energiplan Agder og OECD-analysen Entrepreneurship and the Innovation System of the Agder Region, Norway, samt relevante analyser, politiske dokumenter for planlegging, og kommunale/regionale planer. Det forutsettes at det er minimum ett regionalt miljø (bedrift/organisasjon/person) fra Agder-regionen som står bak søknader til regionalt forskningsfond for Agder. Når det gjelder utdanning, henvises det spesielt til vedlegg 4 i FoU-strategien, hvor det står at: 5

6 Agder har en kunnskapsbasert offentlig sektor preget av innovasjon og nytenking når det gjelder organisering, styringsmodeller, tverrfaglig/-sektorielt samarbeid, brukermedvirkning, samt fag- og kunnskapsutvikling i samarbeid mellom praksis og forskning. Forskning omkring skoleutvikling og lærerutdanning bør ha særlig fokus gitt den sentrale posisjonen dette har i forhold til utvikling av arbeidslivet i Agder og UiA som utdannelsessted for lærere. I arbeidet med regionplan Agder 2020, er det spesielt nevnt koblinger mellom arbeidsliv, skole og UiA for å få til økt læring og bedre lærerutdanning. Anvendelse og utvikling av IKT-løsninger som verktøy innen utdanningssektoren er også viktige tema innen utdanning. Når det gjelder søknadstyper, så er det oppgitt følgende i bestillingsbrevet: Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder tilrår at man konsentrerer seg om et fåtall søknadstyper, og oppfordrer fondsstyret til å legge særlig vekt på regional kvalifiseringsstøtte. Andre typer velges ut fra formålet med utlysningen. Bestillingen fra fylkestingene innebærer derfor at følgende tre satsingsområder skal prioriteres ut fra gjeldende bestillingsbrev: Regional kvalifiseringsstøtte Tiltak som kan bidra til at Agder får et forskningssenter Utdanningsforskning RFF Agder har allerede hatt en betydelig satsing på disse tre områdene, og i samråd med administrasjonen i begge fylkeskommuner er det avklart at styret i inneværende periode står ganske fritt til å prioritere hva man skal utlyse av midler. 7. Tema Forsknings- og utviklingsstrategien for Agder har prioritert følgende satsingsområder: 1. Energi, miljø og klima a. Bærekraftig energi b. Fremtidsrettet olje- og gassindustri c. Miljøteknologi og prosessteknologi 2. Maritim sektor a. Teknologi b. Økonomi 3. Matvare, landbruk, fiskeri og bioteknologi a. Råvareleddet b. Næringsmiddelindustri 4. Samfunnsforskning a. Levekår, likestilling, demokrati og deltakelse b. Migrasjon, mobilitet og mangfold c. Internasjonalisering av arbeids- og samfunnsliv d. Utdanning 6

7 5. Innovasjon i offentlig sektor a. Skole/utdanning og livslang læring b. Helse, sosial og omsorg c. Ledelse 6. Kultur og opplevelsesnæringer a. Innovasjonssystem, klyngedannelse og forretningsutvikling b. Partnerskapsmodeller for attraksjons-, konsept-, og produktutvikling c. Kultur som motor for stedsutvikling d. Kultur som innsats mot levekårsutfordringer og utdanning 7. Utdanning (utdanningsforskning) 8. Styrets prioriteringer 8.1 Regional kvalifiserings- og posisjoneringsstøtte Regional kvalifiserings- og posisjoneringsstøtte med løpende behandling RFF Agder etablerte høsten 2011 en ordning med løpende behandling av regional kvalifiseringsstøtte. Ordningen dekket hele FoU-strategiens tematikk, med unntak av de områder hvor man kan søke Forskningsrådet om forprosjektmidler. For å fremme samarbeid mellom aktører er det i utlysningen satt krav om at prosjektet man søker støtte til skal innebære samarbeid mellom minst en bedrift/næringsklynge/ideell organisasjon/offentlig aktør og minst en forskningsinstitusjon. Det er også satt krav om at man skal angi hvilke(n) finansieringsordning man tenker å rette et hovedprosjekt mot. Øvrige krav fremgår av utlysningen. Det er også etablert en mulighet for å søke om posisjoneringsstøtte (POS) til søknader om internasjonale støtteordninger for forskningsprosjekter, for eksempel EU-midler. Det er et krav i slike søknader at ordningen man søker posisjoneringsstøtte til gjelder støtte til forskningsformål. Posisjoneringsstøtte kan gis for eksempel til etablering av konsortier og forberedelser til kommende utlysninger. Når utlysningen er annonsert, så kan Forskningsrådet bevilge prosjektetableringsstøtte (PES), og da vil ikke RFF Agder gi støtte. Det ble i 2011 avsatt en ramme på 5 millioner kroner til utlysning av regional kvalifiseringsstøtte og posisjoneringsstøtte. Utlysningen ble stengt november RFF Agder fikk mange tilbakemeldinger på at dette var en ordning som regionale aktører ønsket videreført. I 2012 ble det avsatt 4 millioner kroner til en tilsvarende ordning. Denne ble åpnet i mars I 2013 ble det bevilget fra denne rammen. Resterende ramme på kroner ble videreført i På styremøtet ble utlysningen forsterket med 1,3 mill. kroner. For 2015 settes det av en ramme til utlysning av regional kvalifiserings- og posisjoneringsstøtte på 5 mill. kroner som fordeles på de ulike søknadsfristene. Det vil i

8 være inntil seks utlysninger av regional kvalifiseringsstøtte i stedet for løpende behandling. Følgende søknadsfrister planlegges: 11. februar (kun regional kvalifiseringsstøtte) 15. april 27. mai 9. september 14. oktober 25. november For 2016 settes det av en ramme på 4 mill. kroner til regional kvalifiseringsstøtte og posisjoneringsstøtte Store regionale kvalifiseringsprosjekter I tillegg til løpende behandling av regional kvalifiseringsstøtte, har fondet ved flere anledninger utlyst større prosjekter med en søknadssum på inntil kroner. Det planlegges ikke slik utlysning i Tiltak som kan bidra til at Agder får et forskningssenter Styret i RFF Agder har fulgt opp denne bestillingen med først en kartlegging av hvilke tiltak som finnes i regionen knyttet opp mot forskningssentre som SFF (Senter for Fremragende Forskning) og SFI (Senter for Forskningsdrevet Innovasjon). Samtlige forskningsinstitusjoner og næringsklynger på Agder ble forespurt om man var involvert i senter-satsinger og eventuelt hvilke tiltak man jobbet med. Det kom tilbakemelding om fem ulike satsinger, som alle ble presentert for styret på en strategisamling den 5. mars I tillegg ble det meldt inn en sjette satsing som pga. tekniske problemer ikke nådde fram til sekretariatet. Denne satsingen ble derfor presentert på et senere styremøte. Høsten 2012 utlyste Regionalt forskningsfond Agder midler til regionale institusjonsprosjekter med det formål å bygge opp kompetanse hos en vertsinstitusjon for en planlagt SFF- eller SFI-satsing. Det ble totalt bevilget 15 millioner kroner (bevilgningsår 2013) til fire prosjekter. To av prosjektene som fikk bevilget midler rettet seg mot SFIordningen og to rettet seg mot SFF-ordningen. Høsten 2014 fikk Agder sitt første SFI Center for Offshore Mechatronics. En viktig milepæl ble dermed nådd for regionen. Det er bevilget mye midler til denne type kompetansebygging, og RFF Agder kommer ikke til å prioritere dette formålet i sine utlysninger høsten

9 8.3 Utdanningsforskning På styrets strategisamling om utdanningsforskning den 25. april 2012, inviterte RFF Agder relevante forskningsinstitusjoner, næringsklynger og offentlig sektor til å presentere pågående satsinger og relevante fremtidig forskningsområder innenfor utdanningsforskning. I tillegg hadde Forskningsrådets regionansvarlige i Agder en gjennomgang av hva Forskningsrådet gjør på dette området. Forskningsrådet definerer utdanningsforskning til å favne all tematikk som angår: utdanningenes mål og innhold organisering og arbeidsmåter, samt resultater og virkninger for den enkelte og for samfunnet De sentrale fagdisiplinene på feltet er: pedagogikk fagdidaktikk psykologi og sosiologi samfunnsøkonomi og statsvitenskap RFF Agder velger å følge samme definisjoner som Forskningsrådet. I tillegg legges det som er beskrevet i FoU-strategien og bestilt som satsing fra fylkestingene til grunn for konkrete utlysninger fra fondet (jfr. punkt 7). Fondet mener samtidig at den linjen man til nå har lagt seg på med krav om samarbeid også er ønskelig innenfor dette området, dvs. at utlysningene vil gjelde prosjekter der forskningsinstitusjoner og brukere samarbeider om søknader til fondet. Det var fondets inntrykk at man på dette området i første omgang hadde behov for kvalifiseringsprosjekter med det formål å etablere større hovedprosjekter på sikt. Høsten 2012 ble det derfor utlyst større kvalifiseringsprosjekter, og høsten 2013 ble det utlyst midler til ett regionalt offentlig prosjekt innen utdanningsforskning og ett forskerprosjekt med brukermedvirkning innen utdanningsforskning. Til denne utlysningen mottok man flere søknader om forskerprosjekter med brukermedvirkning, men ingen søknader om regionale offentlige prosjekter. En søknad om forskerprosjekt med brukermedvirkning innen utdanningsforskning ble bevilget i januar Høsten 2014 ble det utlyst og bevilget ett regionalt offentlig prosjekt innen utdanningsforskning. I 2014 har Forskningsrådet lansert et stort og langsiktig program ( ) for forskning og innovasjon innen utdanningssektoren, og dette området er dermed godt dekket gjennom nasjonale midler. RFF Agder vil ikke ha noen egen utlysning innen utdanningsforskning i

10 9. Prioriteringer i 2015 RFF Agder har prioritert offentlig sektor i sine utlysninger de siste to årene. Spesielt gjelder dette utdanningsforskning. Fondet mener derfor at det i 2015 er ønskelig å prioritere næringslivet i sine utlysninger. Et viktig argument for denne avgjørelsen er at man har hatt mange regionale kvalifiseringsprosjekter hvor næringslivet har deltatt, men ingen utlysninger av hovedprosjekter for å følge disse opp. RFF Agder vil denne gangen ha en tematisk åpen utlysning av regionale bedriftsprosjekter. I tidligere utlysninger har man ikke alltid bevilget rammen fullt ut fordi man ikke har mottatt mange nok gode prosjekter. Man ønsker derfor denne gangen å stimulere til noe mer konkurranse, samtidig som man gir mange mulighet til å søke. I tillegg vil RFF Agder fortsatt prioritere utlysning av regional kvalifiseringsstøtte. Masterstudenter på UiA evaluerte i 2014 fondets regionale kvalifiseringsprosjekter, og konkluderte med at denne type utlysning var av stor betydning. Samtidig anbefalte studentene at man går bort fra løpende behandling, og i stedet har flere årlige søknadsfrister, slik at avsatt ramme fordeles utover året. RFF Agder følger opp denne anbefalingen ved å ha inntil seks søknadsfrister i Søknadstyper Regional kvalifiseringsstøtte er den eneste søknadstypen som fylkestingene har bedt spesielt om. Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger. Gode prosjektideer som ikke vurderes å ha tilstrekkelig kvalitet til å kunne få tildeling gjennom de øvrige søknadstypene, kan gis regional kvalifiseringsstøtte for å videreutvikle og kvalifisere prosjektet. Målgrupper for kvalifiseringsstøtten kan være bedrifter, offentlig virksomhet, enkeltforskere og FoUinstitusjoner. 1 Det vil i kommende handlingsplan-periode kun bli benyttet søknadstypen regionale bedriftsprosjekter i tillegg til regional kvalifiseringsstøtte. Regionale bedriftsprosjekter skal styrke FoU-aktiviteten i bedrifter innenfor de enkelte fondenes prioriterte satsingsområder. Målgruppene er enkeltbedrifter med FoU-erfaring, enkeltbedrifter i samarbeid med FoU-institusjoner, konsortier av bedrifter eller konsortier av bedrifter i samarbeid med FoU-institusjoner. For både regional kvalifiseringsstøtte og regionale bedriftsprosjekter vil det være krav om at søkeren er lokalisert på Agder, siden dette er et krav i bestillingsbrevet. 1 Alle definisjoner på søknadstyper er hentet fra følgende lenke: 10

11 11. Utlysninger i 2015 Regionale bedriftsprosjekter - søknadsfrist 14. oktober 2015 (publiseres minst 6 uker før): Utlysning av inntil 12 millioner kroner til regionale bedriftsprosjekter åpen tematisk utlysning. Det utlyses inntil 1 million kroner pr år i inntil 3 år. Maksimal støtteintensitet er 50 % finansiering. Prosjektansvarlig organisasjon skal være en bedrift eller næringsklynge lokalisert på Agder. Dersom en næringsklynge står som ansvarlig søker skal i tillegg minst en bedrift delta aktivt i prosjektet. Prosjektet skal innebære samarbeid mellom forskningsinstitusjon i eller utenfor regionen. Tematisk utlyses alle temaer som er definert i FoU-strategi for Agder (besluttet i 2009). Regional kvalifiseringsstøtte inntil seks søknadsfrister i 2015: Utlysning av inntil 5 millioner kroner i samlet ramme for regionale kvalifiseringsprosjekter og posisjoneringsstøtte åpen tematisk utlysning. Det utlyses inntil kroner pr prosjekt. Maksimal støtteintensitet er 50 %. Tidsrammen for prosjektet er maksimalt ett år. Prosjektet det søkes støtte til skal innebære samarbeid mellom minst en bedrift/næringsklynge/ideell organisasjon/offentlig aktør og minst en forskningsinstitusjon. Prosjektansvarlig skal være lokalisert på Agder, men alle typer målgrupper (forskningsinstitusjon, bedrift, m.fl.) kan søke om midler. Tematisk utlyses midler til prosjekter innenfor hele FoU-strategien på Agder. Posisjoneringsstøtte inntil 5 søknadsfrister i 2015 Utlysning av inntil 5 millioner kroner i samlet ramme for regionale kvalifiseringsprosjekter og posisjoneringsstøtte. Med posisjoneringsaktiviteter menes aktiviteter som gjennomføres for å evaluere og analysere mulighetene for internasjonal forskningsfinansiering. Eksempler på aktiviteter som støttes er etablering av konsortier eller forberedelser av en søknad mot Horizon 2020 eller annen internasjonal forskningsfinansiering. Det utlyses inntil kroner pr prosjekt. Maksimal støtteintensitet er 50 %. Tidsrammen for prosjektet er maksimalt ett år. Prosjektet det søkes støtte til skal innebære samarbeid mellom minst en bedrift/næringsklynge/ideell organisasjon/offentlig aktør og minst en forskningsinstitusjon. Regional kvalifiseringsstøtte med tilleggsbevilgning til posisjonering Utlysningen kommer inn under samlet ramme på 5 millioner kroner til regionale kvalifiseringsprosjekter og posisjoneringsstøtte. Det utlyses inntil kroner til regionalt kvalifiseringsprosjekt. 11

12 Det kan i tillegg søkes om en tilleggsbevilgning på inntil kroner til posisjoneringsaktiviteter (total ramme for prosjektbevilgning er inntil kroner). Utlysningen planlegges gjentatt til alle søknadsfrister i 2015 unntatt februar-fristen. Siden det er første gang man har kombinasjonsutlysning, er det med forbehold om at utlysningen fungerer hensiktsmessig. 12. Den nasjonale kvalitetspotten ( 15 % potten ) Den såkalte 15 % -potten har vært håndtert ulikt fra år til år. I 2010 ble midlene fordelt til fondsregionene basert på samme fordelingsnøkkel som ble benyttet for fordeling av øvrige fondsmidler. I 2011 ble midlene utlyst, og fondsregionene konkurrerte om midler fra den nasjonale potten. RFF Agder ble sammen med RFF Vestlandet tildelt 5 millioner kroner til Stipendiatprogram Bærekraftig verdiskaping i regionale innovasjonssystemer i denne utlysningen. Midler for 2012 og 2013 ble fordelt på fire ulike tematiske satsinger, hvorav hver fondsregion deltok i to utlysninger hver. RFF Agder deltok i utlysninger innenfor reiseliv og opplevelse (tildeling til Agderforskning på 4,5 millioner kroner) og helse og omsorg; samhandling og teknologistøtte til den aldrende befolkning (tildeling til Risør kommune på 6 millioner kroner). I 2014 ble det utlyst to tematiske områder bærekraftig ressursutnyttelse og tjenesteinnovasjon i offentlig sektor. Samtlige fondsregioner deltok i begge utlysninger. Arendal kommune fikk en bevilgning på 3,75 mill. kroner fra 15 % potten i I 2015 er det utlyst inntil 12 mill. kroner til velferdsteknologi i eldreomsorgen. Utlysningen ble foretatt i samarbeid med RFF Hovedstaden og Oslofjordfondet, og hadde søknadsfrist Utlysning i 2016 avklares senere. 13. Kompetansemegling i offentlig sektor I 2015 vil RFF Agder etablere kompetansemegling i samarbeid med KS. Det er avsatt kroner til felles kompetansemeglingsprosjekt, pluss 1 mill. kroner til regional kvalifiseringsstøtte hvor offentlige virksomheter på Agder er prosjektansvarlig. 14. Udisponert ramme Regionalt forskningsfond Agder har satt av 1,5 mill. kroner til en udisponert ramme. Årsaken er at man ønsker å ha et visst spillerom til relevante tiltak/utlysninger. For eksempel kan det bli behov for egenfinansiering for 15 % potten i

13 Siden man disponerer kommende års midler året i forveien, synes det uheldig å binde opp alle midler allerede nå. 15. Oppsummering planlagte utlysninger Tabell 1 gir en oversikt over de utlysninger som RFF Agder planlegger framover. Bevilgninger av hovedprosjekter utlyst i 2015 vil sannsynligvis finne sted i Tabell 1: Planlagte utlysninger i RFF Agder (i tusen kroner) Utlysning Beløp Søknadsfrist Regionale bedriftsprosjekter Regional kvalifiseringsstøtte / posisjoneringsstøtte Inntil 6 søknadsfrister i 2015 Regional kvalifiseringsstøtte / posisjoneringsstøtte Flere frister eller løpende Kompetansemegling inkl egen ramme for reg. kval.støtte Udisponert ramme Sum Budsjett Den økonomiske rammen for regionalt forskningsfond Agder 2015 er en tildeling fra Kunnskapsdepartementet på 14,109 millioner kroner. Styret har vedtatt at inntil 9 % av ordinære midler kan benyttes til administrasjonskostnader i Det forventes om lag samme tildeling i årene framover (prisjustert). Tabell 2 viser hva som så langt er bevilget fra RFF Agder, samt planlagte bevilgninger for Bevilgninger er oppgitt på det året de er bevilget, selv om de er utlyst året før. 13

14 Tabell 2: Bevilgede midler fra Regionalt forskningsfond Agder (tusen kroner, eks. 15 % pott): Søknadstype (planl.) Sum Reg. inst.prosjekt e-helse Reg. inst.prosjekter kultur/opplevelse Reg. inst.prosjekter SFF/SFI Reg bedr.prosjekter Reg. offentlige prosjekter Reg. forskerprosjekter Reg. kval.støtte store prosjekter Reg. kval.støtte/ pos.støtte 1 838, ,2 Egenfinansiering 15 % pott ,5 109 Komp.megling Udisponert ramme Sum bevilget 9 838, , Tabell 3 viser en oversikt over tildelinger til og fra RFF Agder (eks. 15 % pott), samt planlagte bevilgninger i 2015/2016. Regionale bedriftsprosjekter planlegges utlyst i 2015, men bevilget i

15 Tabell 3: Disponering av midler i RFF Agder (tusen kroner): Midler til RFF Agder Sum Tildeling fra KD ex 15 % -pott Administra sjon Renteinnte kter Inndratte midler Til utdeling I handlingsplan for er det lagt opp til at man i 2015 også utlyser rammen for Årsaken til dette er at hovedprosjekter som bevilges i 2015 ikke forventes bevilget og startet før i Siden rammen for 2016 planlegges disponert i 2015 har man også valgt å sette av midler til regional kvalifiseringsstøtte og posisjoneringsstøtte i Eierskap til prosjektresultater Regionalt forskningsfond Agder følger Norges forskningsråds regelverk hva gjelder eierskap til resultater, rettigheter til patenter osv. 4 2 For 2015 oppgis forventede/estimerte tall. 3 For 2016 oppgis forventede/estimerte tall. 4 Se Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk , 15

16 Regionalt forskningsfond Agder Ragnvald Blakstadsvei 1, Arendal Telefon:

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av Fylkeskommunen

Detaljer

Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011

Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011 Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011 1. Bakgrunn og rammer Som en del av forvaltningsreformen ble det i 2010 opprettet et statlig fond på 6 milliarder kroner,

Detaljer

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Utlysninger fra RFF Agder høsten 2013 daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av

Detaljer

Regionale virkemidler virker de?

Regionale virkemidler virker de? Regionale virkemidler virker de? daglig leder Bodil Lindestad, Regionalt forskningsfond Agder 13. februar 2013 www.regionaleforskningsfond.no/agder Presentasjonen 1. Kort om Regionale forskningsfond 2.

Detaljer

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi for Agder FoU-strategien for Agder er utarbeidet

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016 2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Regionale forskningsfond... 3 1.2 Regionale utfordringer... 3 1.3 Forskning og forskningsbasert innovasjon RFF Agders rolle... 4 2. Fondets forhold

Detaljer

Handlingsplan Regionalt forskningsfond Agder

Handlingsplan Regionalt forskningsfond Agder Handlingsplan 2012-2014 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 15. juni 2012 Innhold 1. Bakgrunn og rammer... 3 2. Fondets formål, visjon og satsingsområder... 3 3. Tidsramme... 4 4. Organisering

Detaljer

Hand lings plan. revidert 2013 vedtatt av styret

Hand lings plan. revidert 2013 vedtatt av styret Hand lings plan 2012 2014 revidert 2013 vedtatt av styret 19.03.13 Innhold Bakgrunn og rammer... 3 Fondets formål, visjon og satsingsområder... 3 Tidsramme... 4 Organisering og utlysning... 4 Endringer

Detaljer

Fondsarbeidet i RFF Agder

Fondsarbeidet i RFF Agder Nasjonal konferanse for Regionale forskningsfond Bergen 22.-23. mars 2011 Strategiarbeid prosesser regionalt Fondsarbeidet i RFF Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Agder 2010 Agder

Detaljer

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Kort om regionale forskningsfond Opprettet som en del av forvaltningsreformen med det formål å mobilisere til økt

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Regionalt forskningsfond Agder

Regionalt forskningsfond Agder Informasjonsmøte UIA, Gimlemoen 8. september 2011 Informasjon om fondet og fondets strategi Regionalt forskningsfond Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Nord-Norge Nordland, Troms,

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2010-12 Vedtatt av fondsstyret 11.08.10 1 Innledning Handlingsplanen er utarbeidet av fondsstyret for det regionale forskningsfond Oslofjordfondet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingsbrevet

Detaljer

Daglig leder, Regionalt forskningsfond Agder Observatør, Vest-Agder fylkeskommune. Sak 13/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.

Daglig leder, Regionalt forskningsfond Agder Observatør, Vest-Agder fylkeskommune. Sak 13/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. JANUAR 2013 FYLKESHUSET I VEST-AGDER, KRISTIANSAND Tilstede var: Knut Brautaset styreleder Aust-Agder Camilla Dunsæd nestleder Vest-Agder Tellef Inge Mørland styremedlem Aust-Agder

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2018-2019 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for perioden

Detaljer

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Ot.prp. nr. 10: Norges forskningsråd

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Stortinget har besluttet å opprette regionale forskningsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Forskningsrådet jobber på tre fronter for å styrke det regionale

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2014-2015 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2014-2015.

Detaljer

Forskningsrådets Regionale virkemidler

Forskningsrådets Regionale virkemidler Forskningsrådets Regionale virkemidler ARENA Fritidsbåt workshop, 14. juni 2011, Åsgårdstrand Siren Neset, Forskningsrådet, Regionansvarlig i Agder Aktuelle tema for ARENA Fritidsbåt Produktutvikling (materialer,

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Narvik 25.4.2017 Sekretariatet RFF Nord: Eirik Ellingsen Fondsregion Nord-Norge 44 kommuner i Nordland 24 kommuner i Troms 19 kommuner i Finnmark Regionale forskningsfond

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato:

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: 24.09.2014 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond 1. Foreløpig utredningsrapport levert KD 17.april 2. Forankringsmøter med ulike aktører UHR, Sametinget, IN, SIVA, LO, NHO, Forskningsinstituttenes fellesorganisasjon, KS sine

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge SkatteFUNN Åpen dag 27.04.2016 Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Om Regionalt forskningsfond Nord-Norge Aktuelle virkemidler for bedrifter Aktuelle utlysninger

Detaljer

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionalt forskningsfond Fondsregion Nord-Norge Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Og Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionale forskningsfond Nytt forskningspolitisk virkemiddel fra

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Bakgrunn og inndeling Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør Fylkeskommunen

Detaljer

Utlysning og søknadsprosedyre hos det regionale forskningsfondet på Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder

Utlysning og søknadsprosedyre hos det regionale forskningsfondet på Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Utlysning og søknadsprosedyre hos det regionale forskningsfondet på Agder Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Kort om Regionale forskningsfond Agder Aust- og Vest-Agder utgjør en av

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Maler for prosjektbeskrivelser Vurderingskriterier Tips til utforming

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Adm. dir Arvid Hallén, Norges Forskningsråd Agenda Om Forskningsrådets oppgaver og

Detaljer

Regionale Forskningsfond Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra

Detaljer

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 20.8.2010

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 Handlingsplan Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2010 2011 Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 1. Innledning Handlingsplanen for Midtnorsk forskningsfond er styrets strategidokument. Her presenteres styrets

Detaljer

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd 2 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingen fra fylkestingene

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond 2. juni 2009 Atle Markussen, Forskningsrådet/Hordaland Forkortet innlegg: ewø/ama Forkortet innlegg EWØ/AMA Innhold Om regionale forskningsfond

Detaljer

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Formål: Styrke forskning for

Detaljer

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Hamar. 08.06.2015 Bakgrunn og formål: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU- innsats

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Vurderingskriterier Tips til utforming av søknad Søknadsbehandling

Detaljer

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge/Nordland 18.06.2012 Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge perspektivet - Nord-Norge strategi Nordlandsperspektivet - Nordlandsstrategi -relevans

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune, Norges forskningsråd DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN Dok.nr. 2 7 HOV 2008 T ArklvnrSb 6.Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200806720-/TMA

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR.

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 08.06.2016 2010/1663-21110/2016 / 070 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS

Detaljer

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte Revidert versjon

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte Revidert versjon Handlingsplan Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2010 2011 Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 Revidert versjon 10.6. 2011 Revideringer for 2011 markert **gjeldende overskrift 1. Innledning Handlingsplanen

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2013-2015 Innhold 1. Innledning... 4 Regionale forskningsfond... 4 Visjon for Oslofjordfondet... 4 Mål for Oslofjordfondet... 4 Regionale problemstillinger, målgrupper og forskningsfokus...

Detaljer

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015 REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015 VEDTATT AV STYRET I MØTE 25. MARS 2015 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Rammebetingelser og føringer... 1 2.1 Fondets forhold til nasjonale program...

Detaljer

Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden. www.regionaleforskningsfond.no

Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden. www.regionaleforskningsfond.no Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden www.regionaleforskningsfond.no Fondets formål Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling FoU-prosjekter

Detaljer

Regionalt utviklingsarbeid. Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie

Regionalt utviklingsarbeid. Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie Regionalt utviklingsarbeid Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie Mine tema her og nå Nye forvaltingsoppgaver VRI Regionalt forskningsfond. Forvaltningsreformen De vesentligste (konkrete)

Detaljer

Regionale Forskningsfond i Midt- Norge

Regionale Forskningsfond i Midt- Norge Regionale Forskningsfond i Midt- Norge Trondheim 30. august 2010 Ida Munkeby Fylkesdirektør for regional utvikling Sør-Trøndelag fylkeskommune Jeg skal snakke om: Bakgrunn for regionale forskningsfond

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Forslag til bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden, 2016-2019

Forslag til bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden, 2016-2019 Forslag til bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden, 2016-2019 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kort om bestillingsbrevet... 2 3. Nasjonale retningslinjer og rammer... 3 4. Vertsfylkets ansvar... 4 5.

Detaljer

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet Offentlig finansiering av FoU Virkemiddelapparatet Offentlig støtte til foretak er forbudt! Unntak er likevel gitt blant annet for å ha mulighet til å fremme viktige samfunnshensyn som utvikling av distriktene,

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre

Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre Saknr. 15/9568-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD)

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel opprettet i 2010 Formål: Styrke forskning for regional innovasjon og utvikling Mobilisere

Detaljer

Fondenes status og videre utfordringer

Fondenes status og videre utfordringer Fondenes status og videre utfordringer Regionale forskningsfonds årskonferanse Svolvær 22.-23. mai 2013 Olav R. Spilling Fondenes status og videre utfordringer bidrar de til «forskning i hele landet»?

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Hovedvekt på følgende tema Søknadstypene i utlysningen Maler for prosjektbeskrivelser Vurderingskriterier Hva må en

Detaljer

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2014-15 VEDTATT AV STYRET I MØTE 14. MARS 2014 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Rammebetingelser og føringer... 1 2.1 Innledning... 1 2.2 Fondets forhold

Detaljer

Kort om utredning om videre utforming av regionale forskningsfond. 7. oktober 2009, UiB Forskningsutvalget. Atle Markussen, Forskningsrådet/Hordaland

Kort om utredning om videre utforming av regionale forskningsfond. 7. oktober 2009, UiB Forskningsutvalget. Atle Markussen, Forskningsrådet/Hordaland Kort om utredning om videre utforming av regionale forskningsfond 7. oktober 2009, UiB Forskningsutvalget Atle Markussen, Forskningsrådet/Hordaland Forkortet innlegg: ewø/ama Innhold Kort om utredningsarbeidet

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016-2019 Vedtatt 18.4.16 Innhold 1. Innledning... 4 Regionale forskningsfond... 4 Visjon for Oslofjordfondet... 4 Mål for Oslofjordfondet... 4 Regionale problemstillinger, målgrupper og

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Oslofjordfondet, hva er det? Regionale forskingsfond for Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold

Oslofjordfondet, hva er det? Regionale forskingsfond for Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold Oslofjordfondet, hva er det? Regionale forskingsfond for Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold Hva er Oslofjordfondet og for hvem? Krav til søknad 40 millioner per år til forskningsprosjekter Målgruppe:

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Utfordringer i det nye forskningsrådet havbruk som et stort program

Utfordringer i det nye forskningsrådet havbruk som et stort program Programkonferansen HAVBRUK 2004 23. 24. mars 2004 Clarion Hotell, Gardermoen Utfordringer i det nye forskningsrådet havbruk som et stort program Direktør Karin Refsnes Norges forskningsråd, Divisjon for

Detaljer

Utdanningsforskning i Forskningsrådet. Strategimøte, RFF Agder Siren M. Neset, Forskningsrådet, regionansvarlig i Agder

Utdanningsforskning i Forskningsrådet. Strategimøte, RFF Agder Siren M. Neset, Forskningsrådet, regionansvarlig i Agder Utdanningsforskning i Forskningsrådet Strategimøte, RFF Agder 25.4.2012 Siren M. Neset, Forskningsrådet, regionansvarlig i Agder Innhold Utdanningsforskning i Agders FoUstrategi Definisjon av «utdanningsforskning»

Detaljer

Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning

Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning Aktive utlysninger RFF Oslofjordfondet Lill Irene Cressey, lillirenec@vfk.no Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning Buskerud Foto: Sørensen/Bøhmer Olsen Telemark Østfold Vestfold www.oslofjordfondet.no

Detaljer

Regionale forskningsfond ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning. Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning. Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond Regionale forskningsfond ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond Olav R. Spilling, Liv Langfeldt og Svein Erik Moen Rapport 45/2013

Detaljer

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND Fondsregionene Innlandet, Nord- og Midt-Norge søker sammen 10 millioner fra 15% - potten i det regionale forskningsfondet til forskning på samisk kultur og identitet,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nere Skomedal Medlem Vest-Agder

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nere Skomedal Medlem Vest-Agder Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 24.03.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset Leder Aust-Agder

Detaljer

Forsking i kommunal sektor - kva gjer vi? Regionalt forskingsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes og seniorrådgivar Randi Lotsberg.

Forsking i kommunal sektor - kva gjer vi? Regionalt forskingsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes og seniorrådgivar Randi Lotsberg. Forsking i kommunal sektor - kva gjer vi? Regionalt forskingsfond, Vestlandet Styreleiar Åshild Kjelsnes og seniorrådgivar Randi Lotsberg. Formålet med regionale forskingsfond 1. Regionale forskningsfond

Detaljer

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU)

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Revidert versjon av 11. februar 2016. Innhold Om SFU-ordningen... 2 Organisering og varighet av et SFU... 3 Vertsinstitusjonen... 3 Konsortier...

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde. Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde. Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning Forskningssentre for miljøvennlig energi Bakgrunn og innretting Forskningsrådets

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Handlingsplan. for. Regionalt forskningsfond Innlandet 2010-2011

Handlingsplan. for. Regionalt forskningsfond Innlandet 2010-2011 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2010-2011 Forord... 3 1. Innledning... 4 2. Om Regionale forskningsfond og fondsstyrets rolle og funksjon... 5 2.1. Fondsstyrets rolle og funksjon 5

Detaljer

Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010

Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010 Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010 Bestillingsbrevet fra Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune skal sammen med retningslinjene for regionale forskningsfond fastsatt av Kunnskapsdepartementet,

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder 16-17. september 2015, Sogndal Kilde: Regionaldirektør VAF Kilde: Arne Isaksen, leder forskningsprosjektet

Detaljer

Innhold 1 Innledning Bakgrunn for ordninga Formålet med regionale forskningsfond Fondsstyret Styrets arbeid...

Innhold 1 Innledning Bakgrunn for ordninga Formålet med regionale forskningsfond Fondsstyret Styrets arbeid... Bestillingsbrev til Regionalt forskningsfond Midt-Norge 2016-2019 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for ordninga... 2 1.2 Formålet med regionale forskningsfond... 2 2 Fondsstyret... 3 2.1 Styrets

Detaljer

Status RFF Innlandet og søknad til nytt VRI program for Hedmark og Oppland

Status RFF Innlandet og søknad til nytt VRI program for Hedmark og Oppland Saknr. 13/7252-1 Saksbehandler: Espen Køhn Status RFF Innlandet og søknad til nytt VRI program for Hedmark og Oppland Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid

VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid 10.03.11 2011 Steffen Ahlquist RFFNORD Med god hjelp fra: Arild Røkenes VRI Finnmark og Stig Ulvang VRI Troms To små trær i virkemiddelskogen? Vanskelig

Detaljer

Forskning og innovasjonsarbeid i kommunenes helse- og velferdstjenester

Forskning og innovasjonsarbeid i kommunenes helse- og velferdstjenester Forskning og innovasjonsarbeid i kommunenes helse- og velferdstjenester Interkommunalt nettverksmøte for «innovasjon og velferdsteknologi» Sola, 21. januar 2016 Agnes Lea Tvedt, rådgiver KS Fem hovedprioriteringer

Detaljer

Forskningsrådets tilbud til næringslivet. Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland

Forskningsrådets tilbud til næringslivet. Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland Forskningsrådets tilbud til næringslivet Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland Programtyper: 1. Grunnforskningsprogrammer 2. Handlingsrettede programmer 3. Brukerstyrte innovasjonsprogrammer

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Næringsseminar Trofors, Torsdag 10. november 2011 Relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Vedtatt av styret

Vedtatt av styret 2013 Vedtatt av styret 24.03.2014 Innhold 1. Oppsummering... 4 a. Mål og måloppnåelse... 4 b. Regionale utfordringer... 4 c. Bestillingsbrevets føringer... 5 d. Hovedresultater... 6 2. Aktiviteter i perioden...

Detaljer

Oppsummert skal de regionale forskingsfondene: «styrke forskningsevnen gjennom regional forskning og innovasjon» (KD 2009a:4).

Oppsummert skal de regionale forskingsfondene: «styrke forskningsevnen gjennom regional forskning og innovasjon» (KD 2009a:4). Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet 2016-2019 Stortinget besluttet i 2009, som del av regionreformen, å opprette regionale forskningsfond med første gangs utlysning av forskningsmidler

Detaljer

Finansiell støtte til forskning og innovasjon. Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet

Finansiell støtte til forskning og innovasjon. Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet Finansiell støtte til forskning og innovasjon Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet Innovation Union Scoreboard 2014 17. plass Det norske paradoks 25 20 15 10 5 0 R&D % GDP 21 Industry % GDP 18 Innovative

Detaljer

Søknadsfrist: 20. april kl. 13

Søknadsfrist: 20. april kl. 13 Informasjonsmøte om utlysning fra Oslofjordfondet: Regional kvalifiseringsstøtte for FoUinstitusjoner Søknadsfrist: 20. april kl. 13 Kjell Ove Kjølaas Deltakere 14.3 1. Ivar Jonsson (ØSS) 2. Jo Ese (ØSS)

Detaljer

De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen. Lars Krogh

De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen. Lars Krogh De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen Lars Krogh lkr@rcn.no Prosjekttyper etter region Antall 70 60 50 40 30 20 10 BIP Kvalif Forsk ISP 0

Detaljer