Hand lings plan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hand lings plan"

Transkript

1 Hand lings plan

2 Innhold 1. Innledning... 4 Regionale forskningsfond... 4 Visjon for Oslofjordfondet... 4 Mål for Oslofjordfondet... 4 Regionale problemstillinger, målgrupper og forskningsfokus Regionens prioriterte innsatsområder og mulige forskningstema... 5 Forskningsdrevet innovasjon innenfor energi, klima og miljø... 5 Forskningsdrevet innovasjon innenfor velferd, helse og omsorg... 6 Forskningsdrevet innovasjon innenfor attraksjonskraft, opplevelsesnæring og reiseliv... 6 Forskningsdrevet innovasjon innenfor utdanning og opplæring... 7 Forskningsdrevet innovasjon innenfor teknologi Fondets forhold til nasjonale program søknadstyper... 8 Regionale prosjekter... 8 Regional kvalifiseringsstøtte... 8 Regionale bedriftsprosjekter... 8 Regionale offentlige prosjekter... 9 Regionale forskerprosjekter Vurderingskriterier Generelle vurderingskriterier For alle regionale prosjekttyper For regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter For regionale forskerprosjekter Regionale vurderingskriterier For alle forskningsprosjekter For Regional kvalifiseringsstøtte spesielt For Regionale bedriftsprosjekter spesielt For Regionale offentlige prosjekter spesielt For Regionale forskerprosjekter spesielt Målgruppene for utlysningene i Organisering og utlysning av fondsmidler Trinnvis utlysning i Styrets vurdering ved søknadsbehandling

3 Prioriterte forskningstema og søknadstyper i Prioriterte forskningstema for utlysning i Prioriterte forskningstema for utlysning i Den nasjonale kvalitetspotten Budsjettramme for Oslofjordfondet i Operative mål for Forskningsfinansiering Mobilisering av søkere Forskningsformidling og kunnskapsoverføring Forskningsformidling Kunnskapsoverføring Evaluering av arbeidet med Oslofjordfondet Immaterielle rettigheter Kilder Tabeller Tabell 1 Plan for fordeling av fondsmidler på søknadstyper og tema for Tabell 2 Fordeling av fondsmidler på søknadstyper og tema

4 1. Innledning Handlingsplanen er utarbeidet av fondsstyret for det regionale forskningsfond Oslofjordfondet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingsbrevet og samarbeidsavtalen fra fylkestingene i de fire fylkene Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold, FoU-strategiene for hvert fylke og gjeldende retningslinjer for regionale forskningsfond (RFF) fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Handlingsplanen skal prioritere bruken av fondsmidlene med hensyn til tematikk, målgrupper og vektlegging av de ulike søknadstypene. Handlingsplanen er flerårig og vil, som bestillingsbrev og oppnevningsperiode, følge valgperiodene. Planen skal oppdateres årlig. Regionale forskningsfond Stortinget vedtok å etablere regionale forskningsfond fra Regionale forskningsfond (RFF) er et nytt virkemiddel for nærings- og kunnskapsutvikling i regionene. RFF skal styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling og skal være et redskap for å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. Forskningsinstitusjonene har en viktig rolle i utviklingen av framtidens kunnskapsdrevne næringsliv og offentlige sektor. RFF skal også øke regionenes forskningsevne gjennom utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i alle fylker. Visjon for Oslofjordfondet Fylkestingene i Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold vedtok i desember 2012 en bestilling til Oslofjordfondet. Bestillingsbrevet viser til viktige og gjennomgående utviklingstema i alle de fire fylkene som inngår i fondsregionen. Oslofjordfondet har som hovedvisjon at forskningsdrevet innovasjon skal styrke kunnskapsutviklingen, verdiskapingen og mulighetene for en bærekraftig utvikling av hele regionen. Forskningsdrevet innovasjon er sentralt i en styrket satsing på økt verdiskaping, kompetanse, omstillingsevne, attraktivitet og samfunns- og næringsutvikling. Oslofjordfondet skal: Ha et hovedfokus på forskningsdrevet innovasjon Stimulere til et tettere samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og styrke koblingene til næringsliv og offentlig sektor i egen region Ha fokus på systematisk kunnskapsoppbygging og erfaringsformidling, for å sikre at forskningsresultater og ny kunnskap tas i bruk i bedriftsutvikling, i næringsutvikling og i annet regionalt utviklingsarbeid. Mål for Oslofjordfondet Oslofjordfondet skal styrke forskningsdrevet innovasjon ved å finansiere forskningsprosjekter innenfor regionenes prioriterte innsatsområder: Energi, klima og miljø Velferd, helse og omsorg Utdanning og opplæring Attraksjonskraft, opplevelsesnæring og reiseliv 4

5 Teknologi Oslofjordfondet skal mobilisere til forskningsdrevet innovasjon i regionen ved å stimulere næringsliv og offentlige virksomheter til å initiere forskning og ta i bruk forskningsresultater, for å styrke sin verdiskaping, konkurransekraft, kompetanse, innovasjons- og omstillingsevne. Oslofjordfondet skal bidra til: Bedrifter og offentlige virksomheter øker sin bevissthet om, og evne til å identifisere, behov for forskning og forskningsbasert kunnskap. Bedrifter og offentlige virksomheter øker sin evne til å samarbeide om og ta i bruk forskning. Styrke dialogen om forskningens relevans for regionale behov. Det utvikles gode og konkurransedyktige FoU-miljøer regionalt innenfor regionenes prioriterte satsingsområder, ved å knytte institusjonenes FoU-kompetanse tettere til øvrige regionale FoU-aktiviteter. Tett samspill mellom aktiviteter i regionen, og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter. Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i lys av nasjonal og internasjonal kunnskap og praksis. Regionale problemstillinger, målgrupper og forskningsfokus Oslofjordfondet skal stimulere til forskningsdrevet innovasjon, som tar utgangspunkt i regionale behov, muligheter og fortrinn. Innsatsen skal rettes inn mot de satsingsområdene som har størst potensial for innovasjon og nyskapning i offentlig og privat sektor. Det er viktig med en konsentrasjon av virkemiddelbruken, for at fondets midler skal fremstå med en profil som synliggjør en tydelig forskjell fra andre offentlige virkemidler. Fondets midler skal kunne støtte forskningsdrevet innovasjon i bedrifter og offentlige virksomheter innenfor de prioriterte innsatsområdene. Hvert år skal det lyses ut midler både til næringsrelatert forskning og til tema relatert til offentlig sektor. 2. Regionens prioriterte innsatsområder og mulige forskningstema Innsatsområdene og forskningstema videreføres fra forrige periode. Forskningsdrevet innovasjon innenfor energi, klima og miljø Aktuelle tema innenfor satsingsområde energi og miljø er bla.: Fornybar energi, utvikling og anvendelse av fornybar energi fra biogass/biomasse, geotermisk energi, og avfallsbearbeiding Spesifikke regionale energiressurser Miljøvennlig og effektiv energiforbruk i industri, offentlig og privat sektor Energihandel og energitransport 5

6 Industrielle produksjonsløsninger Grønne materialer og grønne kjemikalier Offentlig planarbeid, infrastruktur og tjenesteutvikling Erfaringene fra fondets tre første år, viser at det har kommet mange søknader av høy vitenskapelig kvalitet innenfor innsatsområde energi, klima og miljø. Fondet skal stimulere søkere med kvalifiseringsstøtte, regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter. Forskningsdrevet innovasjon innenfor velferd, helse og omsorg Innenfor velferd, helse og omsorg er folkehelse sentralt med fokus på prosjekter innenfor: Forebyggende og helsefremmende arbeid Helsetjenester og organisasjonsutvikling o o Samhandling mellom offentlig og privat sektor Samhandling mellom offentlig sektor og frivillige organisasjoner Aldring, helse og omsorg; næromsorg, hjemmebasert rehabilitering og behov for velferdsteknologi Velferd; forebyggende arbeid mht unges oppvekst og integrering i samfunnet Erfaringene fra fondets tre første år, er at fondet har mottatt mange søknader innenfor dette innsatsområdet, samtidig som kvaliteten kunne vært bedre. Problemstillingene er primært basert på offentlig tjenesteutvikling. Fondet skal stimulere søkere i første omgang med kvalifiseringsstøtte og regionale offentlige prosjekter, men også regionale bedriftsprosjekter innenfor velferdsteknologi. Forskningsdrevet innovasjon innenfor attraksjonskraft, opplevelsesnæring og reiseliv Innsatsområdet Attraksjonskraft, opplevelsesnæring og reiseliv har hovedvekt på to utfordringstema: Attraksjonskraft fokuserer på lokale og regionale kunnskapsutfordringer knyttet til befolkningsutvikling, næringsutvikling, samfunnsutvikling, stedsutvikling, miljø, kulturliv, frivillighet og integrering. Kunnskap om attraksjonskraft lokalt og for regionen er en offentlig oppgave med stor kommunal og fylkeskommunal interesse. Hvordan skal offentlige virksomheter sammen med andre aktører innovere mht tjenester/organisering/samfunnsutviklerrolle for å møte framtidens utfordringer knyttet til kunnskapsutfordringene nevnt ovenfor? Problemstillingene er primært rettet mot offentlige virksomheter, og fondet skal stimulere søkere i første omgang med kvalifiseringsstøtte og regionale offentlige prosjekter. Opplevelsesnæring og reiseliv fokuserer på kunnskapsutfordringer knyttet til å utløse verdiskapingspotensialet i naturarv og kulturarv til beste for opplevelsnæring og reiselivsbedrifter i et bærekraftsperspektiv. Det er liten forskningsaktivitet på opplevelsesnæring og reiseliv nasjonalt. Erfaringene fra fondets tre første år er at det er relativt få søknader innenfor opplevelsesnæring og reiseliv 6

7 samtidig som kvaliteten kunne vært bedre. Det vil derfor trolig kreve større kompetanseoppbygging på området for at næringen selv skal evne å ta et større ansvar for kunnskapsutviklingen. Det skal fortsatt stimuleres til aktivitet i første omgang med kvalifiseringsstøtte, og deretter regionale offentlige prosjekter og regionale bedriftsprosjekter. Forskningsdrevet innovasjon innenfor utdanning og opplæring Innsatsområdet utdanning og opplæring er fokuset kompetanseheving på alle nivåer fra undervisnings- og forskningsinstitusjoner, bedrifter til offentlig sektor og dekkes ved en generell kompetanseheving på alle nivåer ved økt forskningskompetanse, videreformidling og anvendelse av forskningsresultater. Aktuelle tema kan være innenfor: Tverrfaglig kompetansebehov i næringslivet og offentlig sektor Offentlig tjeneste- og organisasjonsutvikling Nye læringsarenaer og læringsverktøy Erfaringene fra fondets tre første år, er at fondet har mottatt svært få søknader innenfor utdanning og opplæring, samtidig som kvaliteten kunne vært bedre. Problemstillingene er primært basert på offentlig tjenesteutvikling. Fondet vil i første omgang stimulere søkere med kvalifiseringsstøtte og deretter regionale offentlige prosjekter, men også regionale bedriftsprosjekter vil bli vurdert. Forskningsdrevet innovasjon innenfor teknologi Teknologisk utvikling, økt anvendelse innenfor eksisterende og nye områder og kompetanseutvikling innen: Systems engineering Maritim engineering Mikro-og nanoteknologi Batteriteknologi Bioteknologi Drikkevannskvalitet og vannrensningsteknologi Velferdsteknologi Prosessindustri Erfaringene fra fondets tre første år, viser at det har kommet mange søknader av høy vitenskapelig kvalitet innenfor innsatsområde teknologi. Det skal fortsatt stimuleres til aktivitet med kvalifiseringsstøtte og regionale bedriftsprosjekter. 3. Fondets forhold til nasjonale program Innsatsområdene i Oslofjordfondet er til dels overlappende med viktige nasjonale satsinger. Det er viktig at fondet har et bevisst forhold til dette og at midler fra Oslofjordfondet skal ha: En forberedende funksjon i forhold til nasjonale program gjennom å lyse ut midler til kvalifiseringsstøtte 7

8 En kompletterende funksjon i forhold til områder der det ikke lyses ut midler nasjonalt, men som er viktige for regionen En forsterkende funksjon i forhold til områder som lyses ut i nasjonale program på områder som er spesielt viktige for regionen 4. søknadstyper Fylkestingenes bestillingsbrev oppfordrer fondsstyret til å konsentrere seg om et fåtall søknadstyper, og særlig vektlegge regional kvalifiseringsstøtte, regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter. Bakgrunnen er et ønske om å fremme og mobilisere til bedrifters og offentlig sektors bruk av forskningsdrevet innovasjon. Fondsstyret vil i perioden utlyse: Regional kvalifiseringsstøtte Regionale bedriftsprosjekter Regionale offentlige prosjekter Regionale forskerprosjekter kan være aktuelt i evt. fellesutlysninger med andre fond Regional kvalifiseringsstøtte er primært tiltenkt rettet mot utvikling av prosjekter innenfor offentlig- og privat sektor, men fondsstyret ønsker i tillegg å benytte kvalifiseringsstøtte til å stimulere faglig sterke forskningsmiljøer i regionen til å søke nasjonale og internasjonale forskningsmidler. Regionale prosjekter Det er et felles krav for alle regionale prosjekter finansiert av Oslofjordfondet: Prosjektansvarlig skal være lokalisert i fondsregionen Regional kvalifiseringsstøtte Målet med kvalifiseringsstøtte er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger. Typiske kjennetegn ved Regional kvalifiseringsstøtte vil være: Støtte gis for en periode på inntil 12 måneder. Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader. Kvalifiseringsstøtte krever at prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer minimum 50 % av prosjektkostnadene. Maksimal støtte per prosjekt er kr Regionale bedriftsprosjekter Regionale bedriftsprosjekter skal styrke forskningsaktiviteten i bedrifter innenfor fondets prioriterte satsingsområder. Regionale bedriftsprosjekter skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for bedrifter og utløse aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Bedriftene må på fritt grunnlag 8

9 kunne velge de forskningsmiljøer de ønsker å samarbeide med, uavhengig av geografisk plassering. Typiske kjennetegn ved Regionale bedriftsprosjekter er: Prosjekter av 2-3 års varighet Prosjektansvarlig er en bedrift Prosjekter som fortrinnsvis inkluderer små- og mellomstore bedrifter i samarbeid med forskningsmiljøer vil bli prioritert. Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte, er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter. Prosjekter skal samfinansieres med SkatteFUNN-ordningen Fondet ønsker å stimulere bedriftene til å øke sin forskningskompetanse ved bla. å benytte Nærings-ph.d.-ordningen til Forskningsrådet Oslofjordfondet vil i bedriftsprosjekter støtte inntil 50 % av prosjektkostnadene. Maksimal støtte per prosjekt er kr Regionale offentlige prosjekter Regionale offentlige prosjekter skal styrke forskningsaktiviteten i offentlig sektor innenfor fondets prioriterte satsingsområder. Regionale offentlige prosjekter skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for offentlig sektor og utløse forskningsaktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og tjenesteutvikling. Offentlig sektor må på fritt grunnlag kunne velge de forskningsmiljøer de ønsker å samarbeide med, uavhengig av geografisk plassering. Typiske kjennetegn ved Regionale offentlige prosjekter er: Prosjekter av 2-3 års varighet Prosjektansvarlig er en offentlig virksomhet. Prosjekter som fortrinnsvis inkluderer flere kommuner/fylkeskommuner i samarbeid med forskningsmiljøer vil bli prioritert. Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter. Prosjekter skal, hvis mulig, samfinansieres med andre finansieringskilder. Oslofjordfondet vil i offentlige prosjekter støtte inntil 50 % av prosjektkostnadene. Maksimal støtte per prosjekt er kr Regionale forskerprosjekter Regionale forskerprosjekter skal bidra til ny kunnskap om relevante problemstillinger i regionen og skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger innenfor fondets prioriterte satsingsområder. Regionale forskerprosjekter utlyses i samarbeid med andre fondsregioner. Typiske kjennetegn ved Regionale forskerprosjekter er: Prosjekter av 2-3 års varighet Prosjektansvarlig er en høgskole, universitet, forskningsinstitutt eller en institusjon med forskning som viktig del av virksomheten. 9

10 Prosjekter som fortrinnsvis inkluderer samarbeid med bedrifter, kommuner eller fylkeskommuner fra alle de involverte regioner, vil bli prioritert. Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter. Prosjekter skal, hvis mulig, samfinansieres med andre finansieringskilder. Oslofjordfondet vil i forskerprosjekter støtte inntil 75 % av prosjektkostnadene. Maksimal støtte per prosjekt er kr Mer informasjon om de ulike søknadstyper på Regionale forskningsfonds nettsider: 5. Vurderingskriterier Generelle vurderingskriterier Generelle vurderingskriterier vil følge av de krav som Regionale forskningsfond har tillagt den enkelte søknadstype. Til Regionale forskningsfonds utlysninger er det knytte opp følgende kriterier: For alle regionale prosjekttyper Prosjektets relevans i forhold til utlysningen Prosjektets forankring i virksomhetens strategiske planer Generell prosjektkvalitet Regional relevans For regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter Innovasjonsgrad Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere/offentlig sektor Realisering av innovasjonen Forskningsgrad Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet Gjennomføringsevne Forskningens innovasjonsrelevans Fou-risiko For regionale forskerprosjekter Vitenskapelig kvalitet Prosjektleder og prosjektgruppen Gjennomførbarhet Nasjonalt samarbeid Internasjonalt samarbeid Formidling og kommunikasjon 10

11 Samlet vurdering fra fageksperter Fou-risiko Mer informasjon om generelle vurderingskriterier på Oslofjordfondets nettsider Regionale vurderingskriterier FoU-arbeidet i regionen skal ta utgangspunkt i regionale behov, muligheter og fortrinn. Forskningsinnsatsen skal rettes inn mot de satsingsområdene som har størst potensial for verdiskaping gjennom innovasjon, nyskaping og produksjon i offentlig og privat sektor. Til Oslofjordfondet er det knyttet følgende spesielle kriterier opp mot sine utlysninger: For alle forskningsprosjekter Regionale prosjekter skal basere seg på å utvikle et langsiktig samarbeid mellom ulike aktører. Spesielt oppfordres det til prosjekter med en triple helix -struktur, der både partnere fra næringslivet, det offentlige og forskningsinstitusjoner deltar. Regionale prosjekter skal fremme samarbeid innad i regionen, med andre fondsregioner og med internasjonale partnere. Regionale prosjekter skal fremme samarbeid mellom flere forskningsmiljøer. Regionale prosjekter skal ha fokus på nytenkning og verdiskaping i fondsregionen. Prosjektene skal være samfunnsmessig relevante og fokusere på viktige utfordringer i offentlig og/eller privat sektor regionalt. Prosjektene bør ha nasjonale og internasjonale siktemål, og inneha et potensial for å koble seg opp mot nasjonale og internasjonale programmer. Ny kunnskap skal komme hele regionen til gode gjennom aktiv forskningsformidling. Midler fra fondet skal ha en utløsende effekt, for at prosjektet blir igangsatt. For Regional kvalifiseringsstøtte spesielt Sannsynligheten for å kunne videreføre kvalifiseringsprosjektet til et hovedprosjekt Prosjekter som innebærer samarbeid på tvers av bransjer eller der hvor man samarbeider med fagmiljøer man tradisjonelt ikke har samarbeidet med vil bli prioritert. For Regionale bedriftsprosjekter spesielt Bedriftsprosjekter skal ha resultatmål som fremmer nyskapning, innovasjon og forbedret produksjon for bedriften. For Regionale offentlige prosjekter spesielt Offentlige prosjekter skal ha resultatmål som fremmer utvikling av offentlig sektors rolle som samfunnsutvikler, bidra til å kunne løse samfunnsutfordringer og gi bedre grunnlag for beslutninger. 11

12 For Regionale forskerprosjekter spesielt Forskerprosjekter skal ha resultatmål som fremmer utvikling av ny kunnskap av betydning for regional utvikling, og bidra til å kunne løse regionale samfunnsutfordringer. 6. Målgruppene for utlysningene i Målgruppene for utlysningene i er: Bedrifter Nærings- og kompetanseklynger Offentlig sektor Forskningsinstitusjoner Enkeltforskere og gründere 7. Organisering og utlysning av fondsmidler Nåværende handlingsplan gjelder for perioden , men skal oppdateres årlig Trinnvis utlysning i 2013 Oslofjordfondet legger opp til to årlige utlysninger i tillegg til fellesutlysninger med andre fond. Utlysningene følger Forskningsrådets søknadsfrister, og styret foreslår følgende plan for utlysning av fondsmidler i 2013: 1. Fellesutlysning med RFF Innlandet innenfor teknologisamarbeid er utlyst i desember 2012 med søknadsfrist 13. februar. 2. Regional kvalifiseringsstøtte utlyses i februar og juni med søknadsfrist hhv 10.april og 16.oktober. 3. Regionale bedriftsprosjekter og Regionale offentlige prosjekter utlyses i juni med søknadsfrist 16. oktober. 4. Fellesutlysning i 2013 med andre fond utlyses i mai med søknadsfrist 2. oktober. Fra 2014 vil Oslofjordfondet legger opp til to årlige utlysninger, en om våren og en om høsten. Dette innebefatter både Oslofjordfondets midler og evt. fondets andel av den nasjonale 15 % potten. Et forskningsprosjekt kan være fra 1-3 år, alt etter søknadstype og vedtak i fondsstyret. For prosjekter som går over flere år, legges det opp til at prosjektet primært belastes tildelingsårets budsjett. Det betyr at et flerårig prosjekt som støttes ikke vil binde opp midler fra påfølgende års fondstildelinger. Krav til søkerens egenfinansiering følger ESAs regelverk for ulike stønadsordninger. Styrets vurdering ved søknadsbehandling Ved behandling av søknader vil fondsstyret vurdere fleksibilitet i spørsmålet om fordeling av midler mellom ulike søknadstyper og tema. Dersom det er mange gode søknader innenfor en søknadstype vil styret vurdere å omdisponere mellom rammene, og isteden redusere 12

13 rammen for en søknadstype innenfor et annet tema. Tema og søknadstyper må sees i sammenheng med utlysning av midler fra den nasjonale 15 % potten. Prioriterte forskningstema og søknadstyper i Prioriterte forskningstema for utlysning i 2013 Det blir lyst ut regional kvalifiseringsstøtte innen alle de prioriterte innsatsområder. Tildeling av kvalifiseringsstøtte gir grunnlag for å arbeide videre med søknad om forskningsprosjekt inn mot Regionale forskningsfond eller andre nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. Styret vurderer det slik at en skal prioritere et relativt avgrenset antall tema hvert år, og at finansierte forskningsprosjekter skal gi ny kunnskap om viktige forskningsutfordringer i regionen. Av de fem innsatsområder foreslått prioritert fra fylkestingene for , er tre foreslått spesielt prioritert mht hovedprosjekter ved utlysning av forskningsmidler i 2013 (se tabell 1 og 2). Dette er: Teknologi o Teknologisk utvikling, økt anvendelse innenfor eksisterende og nye områder o Teknologisamarbeid for framtidens produkter (Fellesutlysning) Energi, klima og miljø innenfor: o Miljøvennlig og effektiv energiforbruk i industri, offentlig og privat sektor o Fornybar energi og spesifikke regionale energiressurser o Energihandel og energitransport o Industrielle produksjonsløsninger o Grønne materialer og grønne kjemikalier o Offentlig planarbeid, infrastruktur og tjenesteutvikling o Ny teknologi og tjenester innenfor vann- og avløssektoren (Fellesutlysning) 13

14 Velferd, helse og omsorg innenfor: o Forebyggende og helsefremmende arbeid hos barn og unge o Velferdsteknologi for yngre brukere o Samhandling mellom frivillige organisasjoner og det offentlige i eldreomsorgen (Fellesutlysning) o Teknologistøtte til eldreomsorgen (Fellesutlysning) Prioriterte forskningstema for utlysning i 2014 Det er i 2013 foreslått avsatt midler til inntil 25 regionale kvalifiseringsprosjekter. Styret har som mål å legge til rette for videre finansiering av gode kvalifiseringsprosjekter til ordinære forskningsprosjekter fra Kvaliteten og potensialet i innkommende kvalifiseringsprosjekter har innvirkning på fordelingen av midler i påkommende år. Tema som ikke er prioritert av Oslofjordfondet i 2013 kan bli del av handlingsplanen og utlysningene i 2014 og 2015 (se tabell 1). 8. Den nasjonale kvalitetspotten 15 % av midlene skal fordeles til de regionale forskningsfondene, innenfor innsatsområder bestemt av styrelederne for RFF i fellesskap. Midlene kanaliseres gjennom Norges forskningsråd til de regionale fondsstyrene. Midlene skal utlyses, vurderes og tildeles i 2013 og forutsetter et samarbeid med andre fondsregioner. Styret ønsker å delta i innsatsområder som er innenfor fondets satsingsområder, og vil i 2013 utlyse midler innenfor: Helse, omsorg og velferdsteknologi sammen med RFF Agder og RFF Hovedstaden Teknologi innenfor vann og avløp sammen med RFF Midt-Norge og RFF Hovedstaden 9. Budsjettramme for Oslofjordfondet i 2013 Den økonomiske rammen for Oslofjordfondet 2013 er etter tildeling fra Kunnskapsdepartementet på kroner, og tenkes fordelt som følger: Utlysning av kvalifiseringsstøtte vår 2013 kr Utlysning av prosjektmidler høst 2013 kr Utlysning av prosjektmidler felles med andre fond kr Administrasjonskostnader, maks 7 % kr Midler som ikke blir benyttet i tildelingsåret kan overføres til neste budsjettår. 14

15 10. Operative mål for Forskningsfinansiering Regional kvalifiseringsstøtte er et verktøy for å komme i gang med prosjektutvikling. Oslofjordfondet ønsker gode kvalifiseringsprosjekter fordelt på fem prioriterte innsatsområder: a) Energi, klima og miljø, b) Velferd, helse og omsorg og c) Attraksjonskraft, opplevelsesnæring og reiseliv, d) Teknologi og e) Utdanning og opplæring, som alle kan lede til forskningsprosjekter. Videre er det ønskelig med oppstart av forskningsprosjekter hvert år rettet mot problemstillinger initiert av bedrifter og offentlig sektor med en varighet på 2-3 år. Mobilisering av søkere Oslofjordfondet skal aktivt mobilisere nye og tidligere søkere til fondets utlysninger ved å: Arrangere 4-6 prosjektverksteder med skrivekurs årlig Arrangere 4-6 informasjons møter om fondets utlysninger årlig Informere om fondet på relevante møter/kurs/seminarer og konferanser der forskningsfinansiering og forskningsformidling er tema Oppsøke aktuelle miljøer og potensielle søkere i regionen Samarbeide tett med strategiske samarbeidspartnere fra virkemiddelapparatet, næringsorganisasjoner, myndigheter og toneangivende forskningsmiljøer for å nå bedre ut til målgruppene av fondsmidlene. Informere om muligheter for forskningsfinansiering ved å bruke fondets nettside, nyhetsbrev og sosiale media. Forskningsformidling og kunnskapsoverføring Forskningsformidling Oslofjordfondet skal bidra aktivt til formidling fra pågående forskningsprosjekter ved å: Publisere 3-6 artikler på forskning.no årlig Informere om pågående forskningsprosjekter via nyheter på fondets nettside og facebookside Stimulere prosjektansvarlige til å informere om pågående forskningsprosjekter til allmennheten via media og egne nettsider Tipse media om fondets tildelinger og prosjekter, som er av allmenn interesse Kunnskapsoverføring Oslofjordondet skal arrangere 4-8 læringsarenaer årlig med fokus på: betydning av forskning for regional utvikling forskningsformidling til ulike brukergrupper å bidra til å kvalifisere flere av regionens miljøer til å søke forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt å skape møteplasser for regionale miljøer med felles forskningsutfordringer 15

16 11. Evaluering av arbeidet med Oslofjordfondet Det pågår en følgeevaluering av de regionale forskningsfond. Styret i Oslofjordfondet evaluerer fondsarbeidet hvert år i forbindelse med årlig rapportering fra fondets aktivitet, i den hensikt å se hvilken grad fondet medvirker til å oppnå de overordnede målene som er satt for arbeidet. 12. Immaterielle rettigheter Oslofjordfondet følger Norges forskningsrådets regelverk hva gjelder eierskap til resultater, rettigheter til patenter etc. Se Prinsipper for Norges forskningsrådets rettighetspolitikk , Kilder 1. Regional forskningsfond - Felles bestillingsbrev til det regionale fondsstyret i "Oslofjordfondet" under sentrale dokumenter 2. Fou-strategi for Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold under sentrale dokumenter 3. Retningslinjer for regionale forskningsfond fastsatt av Kunnskapsdepartementet linjer-for-regionale-forskningsfond.html?id= Først mot fremtiden , Reiselivsplan for Buskerud gory.id=4274&itemid= Kommuneproposisjonen 2011 Prop. 124 S ( ) Proposisjon til Stortinget html?id=

17 14. Tabeller Tabell 1 Plan for fordeling av fondsmidler på søknadstyper og tema for Regionens prioriterte innsatsområder Energi og miljø 15 % - fellesutlysning: ny teknologi innen vann og avløp Teknologi 15 % - fellesutlysning: teknologisamarbeid Velferd, helse og omsorg 15 % - fellesutlysning: Helse og omsorg, velferdsteknologi Søknadstyper Ramme K mill B O BO ,5 mill K mill B KBF mill K mill B - O BOF ,5 mill Reiseliv, opplevelsesnæring og K 15 mill attraksjonskraft B - - O - Utdanning og opplæring K 10 mill B - - O - - Total ramme* i mill kr for inkl + 15 % -potten 140 mill B: Regionale bedriftsprosjekter; F: Regionale forskerprosjekter; K: Regional kvalifiseringsstøtte; O: Regionale offentlige prosjekter KBOF: Søknadstype avhenger av 15 % fellesutlysning i 2013 og fondsstyrenes felles avgjørelser : Indikerer utlysning * Total ramme er gitt ut i fra et nullvekst budsjett. 17

18 Tabell 2 Fordeling av fondsmidler på søknadstyper og tema 2013 Regionens prioriterte innsatsområder Søknadstyper Fordeling av fondsmidler Total ramme Energi og miljø K 1 mill 7 mill B O 6 mill 15 % - fellesutlysning: teknologi innen vann og avløp BO 2 mill 17,5 mill Teknologi K 1 mill 9 mill B 8 mill 15 % - fellesutlysning: teknologisamarbeid BF 2 mill 10 mill Velferd, helse og omsorg K 1 mill 7 mill Forebyggende og helsefremmende arbeid hos barn og B unge og velferdsteknologi for yngre brukere O 6 mill 15 % - fellesutlysning: Helse og omsorg, BOF 2 mill 17,5 mill velferdsteknologi -eldre Reiseliv, opplevelsesnæring og attraksjonskraft K 1 mill 1 mill Utdanning og opplæring K 1 mill 1 mill Sum kr 31 mill 70 mill B: Regionale bedriftsprosjekter; F: Regionale forskerprosjekter; K: Regional kvalifiseringsstøtte; O: Regionale offentlige prosjekter 18

19 Vestfold fylkeskommune Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg Telefon:

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2010-12 Vedtatt av fondsstyret 11.08.10 1 Innledning Handlingsplanen er utarbeidet av fondsstyret for det regionale forskningsfond Oslofjordfondet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingsbrevet

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016-2019 Vedtatt 18.4.16 Innhold 1. Innledning... 4 Regionale forskningsfond... 4 Visjon for Oslofjordfondet... 4 Mål for Oslofjordfondet... 4 Regionale problemstillinger, målgrupper og

Detaljer

Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning

Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning Aktive utlysninger RFF Oslofjordfondet Lill Irene Cressey, lillirenec@vfk.no Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning Buskerud Foto: Sørensen/Bøhmer Olsen Telemark Østfold Vestfold www.oslofjordfondet.no

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016 2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Regionale forskningsfond... 3 1.2 Regionale utfordringer... 3 1.3 Forskning og forskningsbasert innovasjon RFF Agders rolle... 4 2. Fondets forhold

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2018-2019 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for perioden

Detaljer

I retningslinjene for regionale forskingsfond heter det at målene for fondet er å:

I retningslinjene for regionale forskingsfond heter det at målene for fondet er å: Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet 2013-2015 Stortinget besluttet i 2009, som en del av den såkalte "regionreformen", å opprette regionale forskingsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2014-2015 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2014-2015.

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Stortinget har besluttet å opprette regionale forskningsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Narvik 25.4.2017 Sekretariatet RFF Nord: Eirik Ellingsen Fondsregion Nord-Norge 44 kommuner i Nordland 24 kommuner i Troms 19 kommuner i Finnmark Regionale forskningsfond

Detaljer

Oslofjordfondet, hva er det? Regionale forskingsfond for Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold

Oslofjordfondet, hva er det? Regionale forskingsfond for Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold Oslofjordfondet, hva er det? Regionale forskingsfond for Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold Hva er Oslofjordfondet og for hvem? Krav til søknad 40 millioner per år til forskningsprosjekter Målgruppe:

Detaljer

Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden. www.regionaleforskningsfond.no

Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden. www.regionaleforskningsfond.no Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden www.regionaleforskningsfond.no Fondets formål Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling FoU-prosjekter

Detaljer

Søknadsfrist: 20. april kl. 13

Søknadsfrist: 20. april kl. 13 Informasjonsmøte om utlysning fra Oslofjordfondet: Regional kvalifiseringsstøtte for FoUinstitusjoner Søknadsfrist: 20. april kl. 13 Kjell Ove Kjølaas Deltakere 14.3 1. Ivar Jonsson (ØSS) 2. Jo Ese (ØSS)

Detaljer

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Utlysninger fra RFF Agder høsten 2013 daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge SkatteFUNN Åpen dag 27.04.2016 Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Om Regionalt forskningsfond Nord-Norge Aktuelle virkemidler for bedrifter Aktuelle utlysninger

Detaljer

Regionale virkemidler virker de?

Regionale virkemidler virker de? Regionale virkemidler virker de? daglig leder Bodil Lindestad, Regionalt forskningsfond Agder 13. februar 2013 www.regionaleforskningsfond.no/agder Presentasjonen 1. Kort om Regionale forskningsfond 2.

Detaljer

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Formål: Styrke forskning for

Detaljer

Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010

Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010 Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010 Bestillingsbrevet fra Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune skal sammen med retningslinjene for regionale forskningsfond fastsatt av Kunnskapsdepartementet,

Detaljer

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Forskningsrådet jobber på tre fronter for å styrke det regionale

Detaljer

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Relevante virkemidler i Forskningsrådet

Relevante virkemidler i Forskningsrådet Narvik 25. april 2017 Relevante virkemidler i Forskningsrådet Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv Institutter UoH

Detaljer

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge/Nordland 18.06.2012 Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge perspektivet - Nord-Norge strategi Nordlandsperspektivet - Nordlandsstrategi -relevans

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

2. Fylkestinget vedtar styresammensetningen med styrehonorarer slik det foreligger i saken etter forslag fra valgkomiteèn.

2. Fylkestinget vedtar styresammensetningen med styrehonorarer slik det foreligger i saken etter forslag fra valgkomiteèn. Saknr. 3699/08 Ark.nr. X70. Saksbehandler: Espen Køhn REGIONALE FORSKNINGSFOND INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Regionale Forskningsfond Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND Fondsregionene Innlandet, Nord- og Midt-Norge søker sammen 10 millioner fra 15% - potten i det regionale forskningsfondet til forskning på samisk kultur og identitet,

Detaljer

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2014-15 VEDTATT AV STYRET I MØTE 14. MARS 2014 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Rammebetingelser og føringer... 1 2.1 Innledning... 1 2.2 Fondets forhold

Detaljer

Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011

Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011 Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011 1. Bakgrunn og rammer Som en del av forvaltningsreformen ble det i 2010 opprettet et statlig fond på 6 milliarder kroner,

Detaljer

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte Revidert versjon

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte Revidert versjon Handlingsplan Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2010 2011 Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 Revidert versjon 10.6. 2011 Revideringer for 2011 markert **gjeldende overskrift 1. Innledning Handlingsplanen

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor muligheter i Finnmark?

Innovasjon i offentlig sektor muligheter i Finnmark? Innovasjon i offentlig sektor muligheter i Finnmark? Finnmarksdagan, Kirkenes 9. februar 2018 Jan S. Dølør, Norges forskningsråd, regionansvarlig Finnmark INNOVASJON Et møte mellom utfordringer og muligheter

Detaljer

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd 2 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingen fra fylkestingene

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Bakgrunn og inndeling Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør Fylkeskommunen

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Regionalt forskningsfond Agder

Regionalt forskningsfond Agder Informasjonsmøte UIA, Gimlemoen 8. september 2011 Informasjon om fondet og fondets strategi Regionalt forskningsfond Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Nord-Norge Nordland, Troms,

Detaljer

Viktige elementer i søknaden

Viktige elementer i søknaden Regionalt forskningsfond Forprosjekt / kvalifiseringsstøtte Viktige elementer i søknaden Bergen 15.mars 2011 Svein Winther Uni Research AS Forskning innen prioriterte Vestnorske tema 1. Energi og maritim

Detaljer

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Adm. dir Arvid Hallén, Norges Forskningsråd Agenda Om Forskningsrådets oppgaver og

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Troms, Nordland og Finnmark

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Hovedvekt på følgende tema Søknadstypene i utlysningen Maler for prosjektbeskrivelser Vurderingskriterier Hva må en

Detaljer

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill Forskning, utvikling og innovasjon Elementer og samspill Regional mobilisering for forskningsbasert innovasjon Utvikling av idé / produkt Bedrift Idé Utviklingsprosjekt Evt Forskningsprosjekt Kommersialisering/

Detaljer

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD)

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel opprettet i 2010 Formål: Styrke forskning for regional innovasjon og utvikling Mobilisere

Detaljer

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionalt forskningsfond Fondsregion Nord-Norge Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Og Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionale forskningsfond Nytt forskningspolitisk virkemiddel fra

Detaljer

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av Fylkeskommunen

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag?

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet er involvert på mange områder 900 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet utlyses i 2015 Søknadsfrist

Detaljer

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Ot.prp. nr. 10: Norges forskningsråd

Detaljer

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Kort om regionale forskningsfond Opprettet som en del av forvaltningsreformen med det formål å mobilisere til økt

Detaljer

Innhold 1 Innledning Bakgrunn for ordninga Formålet med regionale forskningsfond Fondsstyret Styrets arbeid...

Innhold 1 Innledning Bakgrunn for ordninga Formålet med regionale forskningsfond Fondsstyret Styrets arbeid... Bestillingsbrev til Regionalt forskningsfond Midt-Norge 2016-2019 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for ordninga... 2 1.2 Formålet med regionale forskningsfond... 2 2 Fondsstyret... 3 2.1 Styrets

Detaljer

Samspill om regional forskning noen utfordringer

Samspill om regional forskning noen utfordringer Samspill om regional forskning noen utfordringer Olav R. Spilling 22. mars 2011 Nasjonal konferanse RFF Samspill om regional forskning noen utfordringer 1. Det regionale samspillet 2. Målene for regionale

Detaljer

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 20.8.2010

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 Handlingsplan Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2010 2011 Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 1. Innledning Handlingsplanen for Midtnorsk forskningsfond er styrets strategidokument. Her presenteres styrets

Detaljer

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan

Detaljer

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE BESTILLINGSBREV TIL FONDSSTYRET,

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE BESTILLINGSBREV TIL FONDSSTYRET, REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE BESTILLINGSBREV TIL FONDSSTYRET, 06.04.2010. 1. Bakgrunn Gjennom regjeringens vedtak om etablering av regionale forskningsfond er det nå lagt til rette for mer regionalt

Detaljer

1. Oppsummering... 4. a) Mål og måloppnåelse... 4. b) Regionale utfordringer... 5. c) Bestillingsbrevets føringer... 5. d) Hovedresultater...

1. Oppsummering... 4. a) Mål og måloppnåelse... 4. b) Regionale utfordringer... 5. c) Bestillingsbrevets føringer... 5. d) Hovedresultater... 2014 Innhold 1. Oppsummering... 4 a) Mål og måloppnåelse... 4 b) Regionale utfordringer... 5 c) Bestillingsbrevets føringer... 5 d) Hovedresultater... 7 1. Hovedresultater i året 2014... 7 2. Fordeling

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond 1. Foreløpig utredningsrapport levert KD 17.april 2. Forankringsmøter med ulike aktører UHR, Sametinget, IN, SIVA, LO, NHO, Forskningsinstituttenes fellesorganisasjon, KS sine

Detaljer

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge Regionalt Forskningsfond Midt-Norge Informasjonsmøte i Stiklestad 31. august 2010 Lars E. Onsøyen Sekretariatsleder Jeg skal snakke om: Innsatsområder og prosjekttyper generelt Utlysningen med søknadsfrist

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Maler for prosjektbeskrivelser Vurderingskriterier Tips til utforming

Detaljer

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi for Agder FoU-strategien for Agder er utarbeidet

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

Fondsarbeidet i RFF Agder

Fondsarbeidet i RFF Agder Nasjonal konferanse for Regionale forskningsfond Bergen 22.-23. mars 2011 Strategiarbeid prosesser regionalt Fondsarbeidet i RFF Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Agder 2010 Agder

Detaljer

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Hamar. 08.06.2015 Bakgrunn og formål: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU- innsats

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Vurderingskriterier Tips til utforming av søknad Søknadsbehandling

Detaljer

Ny organisering og nye prosesser i Forskningsrådet. John-Arne Røttingen

Ny organisering og nye prosesser i Forskningsrådet. John-Arne Røttingen Ny organisering og nye prosesser i Forskningsrådet John-Arne Røttingen Forskningsrådet forskning innovasjon bærekraft «Felles kunnskapsbasert innsats for forskning og innovasjon» Myndighetenes mål for

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/1670-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Oppsummert skal de regionale forskingsfondene: «styrke forskningsevnen gjennom regional forskning og innovasjon» (KD 2009a:4).

Oppsummert skal de regionale forskingsfondene: «styrke forskningsevnen gjennom regional forskning og innovasjon» (KD 2009a:4). Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet 2016-2019 Stortinget besluttet i 2009, som del av regionreformen, å opprette regionale forskningsfond med første gangs utlysning av forskningsmidler

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Hand lings plan. Vedtatt av styret 24.3.2015

Hand lings plan. Vedtatt av styret 24.3.2015 Hand lings plan 2015 2016 Vedtatt av styret 24.3.2015 Innhold 1. Bakgrunn og rammer... 3 2. Fondets formål, visjon og satsingsområder... 3 3. Tidsramme... 4 4. Organisering og utlysning... 4 5. Måloppnåelse...

Detaljer

Regionalt utviklingsarbeid. Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie

Regionalt utviklingsarbeid. Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie Regionalt utviklingsarbeid Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie Mine tema her og nå Nye forvaltingsoppgaver VRI Regionalt forskningsfond. Forvaltningsreformen De vesentligste (konkrete)

Detaljer

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet Offentlig finansiering av FoU Virkemiddelapparatet Offentlig støtte til foretak er forbudt! Unntak er likevel gitt blant annet for å ha mulighet til å fremme viktige samfunnshensyn som utvikling av distriktene,

Detaljer

Vurderingskriterier og noen råd til søknadsskriving. Atle Markussen, Norges forskningsråd, Hordaland

Vurderingskriterier og noen råd til søknadsskriving. Atle Markussen, Norges forskningsråd, Hordaland Vurderingskriterier og noen råd til søknadsskriving Atle Markussen, Norges forskningsråd, Hordaland 3 søknadstyper i Forskningsrådet: Innovasjons prosjekter i næringslivet Bedriftene søker (max 50 % i

Detaljer

RFF Vestlandet. Utlysning, søknadsfrist 13. april 2011 Informasjonsmøte 15. mars 2011

RFF Vestlandet. Utlysning, søknadsfrist 13. april 2011 Informasjonsmøte 15. mars 2011 RFF Vestlandet Utlysning, søknadsfrist 13. april 2011 Informasjonsmøte 15. mars 2011 Generelt om hovedprosjekter De tre nye søknadstypene i Forskningsrådet Evaluering av hovedprosjekter RFF Vestlandet

Detaljer

Virkemidler i regi av fylkeskommunene. Steffen Ahlquist Sekretariatsleder, RFFNORD

Virkemidler i regi av fylkeskommunene. Steffen Ahlquist Sekretariatsleder, RFFNORD Virkemidler i regi av fylkeskommunene Steffen Ahlquist Sekretariatsleder, RFFNORD Fra regionale ideer til globale prosjekt. Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre

Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre Saknr. 15/9568-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Aktuelle støtteordninger for forskning (FoU)

Aktuelle støtteordninger for forskning (FoU) Aktuelle støtteordninger for forskning (FoU) Ut av siloene samfunnssikkerhet og beredskap Bergen 4. desember 2018 Randi Lotsberg, seniorrådgiver, Hordaland fylkeskommune Regionalt forskingsfond Vestlandet

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Nettverkssamling Betong og byggearbeid i arktisk klima Relevante virkemidler for FoU Narvik 5. oktober 2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Mobilisering - hvordan jobber vi regionalt? Vi skal

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 09/1898-15 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINANSIERING 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015 REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015 VEDTATT AV STYRET I MØTE 25. MARS 2015 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Rammebetingelser og føringer... 1 2.1 Fondets forhold til nasjonale program...

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Næringsseminar Trofors, Torsdag 10. november 2011 Relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor. Avdelingsdirektør Eivind Hovden, Avd. for velferd og utdanning

Innovasjon i offentlig sektor. Avdelingsdirektør Eivind Hovden, Avd. for velferd og utdanning Innovasjon i offentlig sektor Avdelingsdirektør Eivind Hovden, Avd. for velferd og utdanning Forskningsrådets roller Rådgiver om strategi Finansiere der vi skaper merverdi Legge til rette for gode møteplasser

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT I det følgende beskrives krav for kompetanseprosjekter i FINNUT. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen.

Detaljer

Fondenes status og videre utfordringer

Fondenes status og videre utfordringer Fondenes status og videre utfordringer Regionale forskningsfonds årskonferanse Svolvær 22.-23. mai 2013 Olav R. Spilling Fondenes status og videre utfordringer bidrar de til «forskning i hele landet»?

Detaljer

Regionale forskningsfond, www.regionaleforskningsfond.no

Regionale forskningsfond, www.regionaleforskningsfond.no Regionale forskningsfond, www.regionaleforskningsfond.no Vitlaus mann vaker all natti tenkjer både opp og ut. Han er trøytt og mod når morgonen kjem, og alt er flokut som før. Kunnskap skaper verdier Anja

Detaljer