REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015"

Transkript

1 REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015 VEDTATT AV STYRET I MØTE 25. MARS 2015

2 Innhold: 1. Innledning Rammebetingelser og føringer Fondets forhold til nasjonale program Klynge- og nettverkssamarbeid «15%-potten» Samiske forskningsinteresser Omdisponeringer Dreining i utlysningsprofil Prosjekttyper Regional kvalifiseringsstøtte Regionale bedriftsprosjekt Regionale institusjonsprosjekter Prosjekttyper rettet mot offentlig sektor Mobiliseringstiltak... 5 Tidlig fase/ prosjektetablering... 5 Klynge- og nettverkssamarbeid... 5 Horisont Resultat og vurderinger etter Oppfølging av tiltak i handlingsplan Innsatsområdene Utlysningsplan Mobilisere og posisjonere Høgskolene og regionale forskningsinstitusjoner Hovedprosjekter offentlig sektor Nye utlysninger

3 1. Innledning Handlingsplanen er utarbeidet av fondsstyret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingsbrevet og samarbeidsavtalen fra fylkestingene i de tre fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, FoU-strategiene for fylkene og gjeldende retningslinjer for regionale forskningsfond (RFF) fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Fylkestingene i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag vedtok i april 2012 felles bestillingsbrev til styret for Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Bestillingsbrevet angir hvilke innsatsområder som skal legges til grunn for fondets arbeid i perioden Innsatsområdene er følgende: Marin sektor, Verdikjede mat (blå og grønn), Fornybar energi og miljøteknologi, Maritim sektor, Olje og gass, Forskningsdrevet innovasjon i offentlig sektor, Brukerstyrt regional innovasjonsarena (BRIA). Handlingsplanen er flerårig og vil, som bestillingsbrev og oppnevningsperiode, følge valgperiodene. Innsatsområdene står fast i hele perioden, men handlingsplanen skal prioritere bruken av fondsmidlene med hensyn til tematikk, målgrupper og vektlegging av de ulike søknadstypene. Planen skal oppdateres årlig, fortrinnsvis i første kvartal. Fondets praksis i første del av perioden har vært å sette av økonomiske rammer pr. innsatsområde. Innsatsområdene gjenspeiler Midt-Norges næringsstruktur, og er sektorer som kontinuerlig trenger forskning og innovasjon. I 2014 og 2015 har fondet vært opptatt av prosjekttypene og tiltakene heller enn de tematiske innsatsområdene. En åpnere innretning på utlysningstekstene har gitt flere og bedre søknader til hvert innsatsområde. 2. Rammebetingelser og føringer 2.1 Fondets forhold til nasjonale program Innsatsområdene i Regionalt Forskningsfond Midt-Norge er til dels overlappende med viktige nasjonale satsinger. Det er viktig at det midtnorske fondet har et bevisst forhold til dette og det overordnede perspektivet for denne relasjonen er at Regionalt forskningsfond Midt-Norge skal ha: En forberedende funksjon i forhold til nasjonale program (f.eks. gjennom å lyse ut midler til kvalifiseringsstøtte) En kompletterende funksjon i forhold til områder der det ikke lyses ut midler nasjonalt, men som er viktige for regionen En forsterkende funksjon i forhold til områder som lyses ut i nasjonale program på områder som er spesielt viktige for regionen De regionale forskningsfondene skal i hovedsak forholde seg til Forskningsrådets søknadsfrister i oktober og februar. 2.2 Klynge- og nettverkssamarbeid Erfaringer og forskning viser at samarbeid i næringsklynger både gir økt innovasjon og økt økonomisk utbytte for deltakerne i klyngene. Klyngesamarbeid mellom bedrifter kan oppstå både for å realisere stordriftsfordeler, kostnadsbesparelser, felles FoU-arbeid og investeringer som kan komme andre i næringsklyngen til gode. 1

4 I Norge er det gjennom Forskningsrådet og Innovasjon Norge etablert ulike ordninger med formål å stimulere til slikt samarbeid (NCE, Arena). I regionen er flere næringsklynger etablert gjennom disse ordningene, men også samarbeid mellom bedrifter som har oppstått som følge av markedsmessige og andre behov. RFF Midt-Norge vil bidra til å forsterke slike samarbeide. Det kan være relevant å mobilisere klynger og bedriftsnettverk til å delta i internasjonale forskningssamarbeid (Horisont 2020) eller stimulere klynger og nettverk i både næringsliv og offentlig sektor til forskning, og til bruk av hhv. nærings-phd/offentlig-phd. I fondets utlysninger vil små- og mellomstore bedrifter prioriteres. 2.3 «15%-potten» 85% av bevilgningen til ordningen med Regionale forskningsfond fordeles mellom de syv fondsregionene. De resterende 15% skal brukes som stimuleringsmidler for få fram FoU-prosjekter på tvers av fondsregionene, i følge retningslinjene fra Kunnskapsdepartementet. Flere av de prioriterte satsingsområdene i det midtnorske fondet omhandler tema som det også arbeides med i andre fondsregioner. Det er viktig å bidra i utviklingsprosesser som finner sted på tvers av regionene, og søke nye partnerskap der dette kan stimulere til faglig utvikling. RFF Midt- Norge vil i perioden arbeide aktivt med dette, for å stimulere til økt forskning og for å styrke økonomien. 2.4 Samiske forskningsinteresser Retningslinjene for RFF sier at Fondsstyrene for fondsregion Nord-Norge, fondsregion Midt-Norge og fondsregion Innlandet skal ivareta samiske forskningsinteresser og -behov. Bestillingsbrevet fra fylkene uttrykker at RFF Midt Norge har et ansvar for å ivareta samiske forskningsinteresser i regionen, og at dette gir føringer for det videre arbeidet med handlingsplan og utlysningene. Sametingets administrasjon har gjort henvendelser overfor RFF Midt-Norge og det er etablert en dialog. Samiske forskningsinteresser behandles i to fellesprosjekter som startet i 2013 og administrerers av NIKU i Tromsø og Norut i Alta. Det er i tillegg aktuelt med egne prosjekter i vår region. Spesielt aktuelt i Midt-Norge er problemstillinger med sørsamiske tema. Sørsamiske tema er et forskningsområde der det ikke er gjort spesielt mye og der det ikke er store, etablerte forskermiljøer. Derfor er det en utfordring å stimulere dette området og få inn gode prosjektsøknader. I fondets utlysninger gjøres det oppmerksom på det spesielle ansvaret knytta til samiske forskningsinteresser- og behov, og i dette ligger også en oppfordring til aktuelle søkere om å utvikle prosjekter/søknader innen dette området. 2.5 Omdisponeringer Fondet har fra starten hatt erfaringer med at utlysningene ikke alltid resulterer i et passende antall gode søknader som fyller de økonomiske rammene for utlysningen. Fondsstyret har derfor praktisert fleksibilitet ved fordeling av midler mellom ulike søknadstyper og tema. Ordningen har vært at dersom utlyst beløp for et innsatsområde ikke benyttes, kan gjenstående midler følge 2

5 innsatsområdet til neste utlysning (2 år etter). Inntil 50% av eventuelle gjenstående midler kan imidlertid benyttes til å styrke andre innsatsområder i gjeldende utlysning. I 2014 har fondet fått en så stor mengde søknader at dette ikke har vært en aktuell problemstilling. For framtiden kan prinsippet likevel være relevant, dersom søknadsmengden igjen avtar. 2.6 Dreining i utlysningsprofil Ved rullering av handlingsplanen for 2014 ble innrettingen av virkemidlene dreid for å nå fram til flere søkere. Endringen i planen for 2014 gikk i hovedsak ut på å øke rammene for kvalifiseringsstøtte, lyse ut midler til større institusjonsprosjekt for regionale FoU-miljø, styrke satsingen på forskningsprosjekt i klynger og nettverk, samt på sikt en vridning bort fra større bedriftsprosjekt. Utlysningstekstene ble åpnere formulert enn tidligere, og man la opp til å lyse ut kvalifiseringsstøtte to ganger årlig. Dette videreføres i denne handlingsplanen. 3. Prosjekttyper Regionale forskningsfond kan benytte et sett av prosjekttyper som er utarbeidet i samarbeid med Forskningsrådet og er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Det er opp til fondene selv å velge mellom prosjekttypene. Det er et krav for alle prosjekttypene i RFF Midt-Norges utlysninger at prosjektansvarlig (søker) skal være lokalisert i fondsregionen. 3.1 Regional kvalifiseringsstøtte Målet med regional kvalifiseringsstøtte 1 er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger. Målgrupper for kvalifiseringsstøtten er bedrifter, offentlig virksomhet og FoU-institusjoner. Typiske kjennetegn ved Regional kvalifiseringsstøtte er: Støtte gis for en periode på inntil 12 måneder. Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader (men ikke utstyrsinvesteringer). Fondet gir inntil kroner i støttebeløp pr. prosjekt. Det stilles krav om minimum 50 % egenfinansiering (egeninnsats og/eller kontanttilskudd). Prosjektet er organisert som et samarbeid mellom en aktør i næringsliv/ offentlig sektor og et FoU-miljø. Kvalifiseringsstøtten har som formål å mobilisere og kvalifisere nye aktører til forskningsdrevet innovasjon i samarbeid med FoU-miljø. Formålet er også å kvalifisere søkerne til videre forskning i større prosjekter, der finansieringen først og fremst skal hentes fra andre nasjonale og internasjonale støtteordninger. 1 Tilsvarer Forskningsrådets prosjekttype forprosjekt. 3

6 3.2 Regionale bedriftsprosjekt Regionale bedriftsprosjekter 2 skal styrke FoU-aktiviteten i bedrifter innenfor fondets prioriterte satsingsområder. Målgruppene er enkeltbedrifter med FoU-erfaring, enkeltbedrifter i samarbeid med FoU-institusjoner, konsortier av bedrifter eller konsortier av bedrifter i samarbeid med FoUinstitusjoner. Bedriftene må ha regional forankring, men kan på fritt grunnlag velge de FoU-miljøer de ønsker å samarbeide med, nasjonalt eller internasjonalt. Regionale bedriftsprosjekter skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for bedriften(e) og utløse FoU-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Typiske kjennetegn ved Regionale bedriftsprosjekter er: Prosjekter av 2-3 års varighet Prosjektansvarlig er en bedrift lokalisert innenfor fondets geografiske område. Fortrinnsvis to eller flere deltakere per prosjekt. Gjennomføres fortrinnsvis i samarbeid med et FoU-miljø. Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter (men ikke investeringer til utstyr som ikke avskrives i prosjektperioden). Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer minst 50% av prosjektkostnadene. Regionalt Forskningsfond vil i bedriftsprosjekter støtte inntil 50% av prosjektkostnadene. 3.3 Regionale institusjonsprosjekter Hovedformålet med regionale institusjonsprosjekter 3 er å styrke et eller flere forskningsmiljø innenfor regionalt prioriterte områder, gjennom å bygge ny kompetanse eller utvikle eksisterende kompetanse. Prosjektene skal bidra til å styrke miljøer av høy kvalitet eller bygge opp nye miljøer på områder av strategisk betydning for regionen. Relevansen defineres av fondets utlysninger. Aktuelle søkergrupper er primært høgskoler eller regionale forskingsinstitutter innenfor fondets geografiske område. Typiske kjennetegn ved Regionale institusjonsprosjekter er: Prosjekter med inntil 3 års varighet. Kan inneholde doktorgrader. Prosjektansvarlig (søker) skal være en institusjon innenfor fondets geografiske område med en navngitt administrativt ansvarlig. Institusjonens ledelse er faglig og finansielt ansvarlig for utvikling og gjennomføring av prosjektet. Prosjekter med et samarbeid mellom FoU-institusjoner innenfor fondets geografiske område vil bli prioritert. Prosjektene skal delfinansieres av bedrifter eller offentlige virksomheter med minimum 20% (egeninnsats/kontantbidrag), for å sikre relevansen av kompetansen som utvikles og stimulere til samarbeid mellom forskningsmiljøet og relevante brukere. Fondet gir inntil 80% støtte. Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, ett eller flere stipend, kjøp av FoU-tjenester og nettverkstiltak (men ikke investeringer til utstyr som ikke avskrives i prosjektperioden). 2 Tilsvarer Forskningsrådets prosjekttype Innovasjonsprosjekt for næringslivet (IPN). 3 Tilsvarer Forskningsrådets prosjekttyper Kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) og Institusjonsforankret strategisk prosjekt (ISP). 4

7 3.4 Prosjekttyper rettet mot offentlig sektor Prosjekttypene for innsatsområdet Innovasjon i offentlig sektor er de samme som for de næringsrettede områdene: Regional kvalifiseringsstøtte Regionale offentlige prosjekt 4 Regionale institusjonsprosjekt Kjennetegnene for prosjektene i offentlig sektor er de samme som for bedriftsprosjektene. De endelige krav, føringer, formål og rammer vil bli spesifisert i den enkelte utlysning. 3.5 Mobiliseringstiltak Fondet har en målsetning om både å rekruttere nye aktører til forskning og å øke kompetansen til å bestille og gjennomføre forskningsprosjekter hos våre søkere. Hensikten er å kvalifisere regionens aktører til å søke nasjonale og internasjonale finansieringsordninger. Tidlig fase/ prosjektetablering I handlingsplanen for 2014 har RFF Midt-Norge beskrevet et nytt mobiliseringstiltak, der hensikten er å støtte tiltak som bidrar til å løfte FoU-prosjekter i en tidlig fase. Dette kan være støtte til fasilitering, workshops, læringsarenaer, skrivekurs, nettverksbygging etc. En slik regional prosjektetableringsstøtte er tenkt å ha en øvre grense for støttebeløp som er lavere enn ordinær kvalifiseringsstøtte. Støtteintensiteten kan være høyere enn 50%. Løpende søknadsbehandling kan være relevant for en slik ordning. Klynge- og nettverkssamarbeid Klyngene og næringsnettverk vil kunne få støtte fra fondet for initiativ og tiltak som har som hensikt å løfte opp gode forskbare problemstillinger der flere bedrifter er involvert. Egne utlysninger rettet mot klynger, næringsparker og næringsnettverk er aktuelt. Horisont 2020 Fondet vil mobilisere regionens bedrifter, offentlige virksomheter og FoU-miljø til å delta i internasjonalt samarbeid og EUs forskningsprogram Horisont Egne utlysninger til slik posisjoneringsstøtte er aktuelt, og skal ses i sammenheng med tiltak i Forskningsrådet og Innovasjon Norge. 4. Resultat og vurderinger etter 2014 I dette kapitlet gis en kort gjennomgang av oppfølging i forhold til forrige handlingsplan. 4.1 Oppfølging av tiltak i handlingsplan 2014 Flere søkere. Som beskrevet i kap 2.6 foretok fondet en dreining i 2014 for å nå fram til flere søkere. Endringen bestod i å øke rammene for kvalifiseringsstøtte, lyse ut midler til større institusjonsprosjekt for regionale FoU-miljø og styrke satsingen på forskningsprosjekt i klynger og nettverk, samt på sikt en vridning bort fra større bedriftsprosjekt. Utlysningstekstene ble åpnere formulert enn tidligere. 4 Tilsvarer Forskningsrådets prosjekttype Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (IPO) 5

8 Alle disse tiltakene ble gjennomført i Styret gikk inn for å lyse ut kvalifiseringsstøtte to ganger i året, samtidig som man valgte en åpen tematisk utlysning som gav flere aktører mulighet til å søke hos RFFMN. Også bedrifts- og institusjonsprosjektene fikk en åpnere inngang innen fondets innsatsområder. Fondet har hatt en egen skisseutlysning overfor de regionale FoU-miljøene (høgskolene og de regionale forskningsinstitusjonene). Dette ble svært godt mottatt ved disse institusjonene og har økt kjennskapen til RFFMN hos dem. Det kommer stadig flere søknader fra disse FoU-miljøene. Klynger og nettverk har fått mer informasjon både fra sekretariatet og fra fylkeskommunenes personell, og vi ser at dette har mobilisert nye søkere. Det har ikke vært egne utlysinger rettet mot klynger og nettverk i Vridning bort fra større bedriftsprosjekter som ble beskrevet i forrige handlingsplan var begrunnet i få søknader tidligere. Men i 2014 har søknadsmassen økt også på dette området. Dreiningen for å nå fram til flere søkere viste seg å ha god effekt, da RFFMN mottok 99 søknader i 2014, mens det i 2013 var 54 søknader. Fordelingen var 63 på kvalifiseringsstøtte (38 i 2013) og 36 på hovedprosjekter (16 i 2013). Å fortsette med utlysningstekst som ikke er for detaljert/tung å lese eller forstå og som er åpen og lettfattelig er viktig også framover. Tidligfase-midler. I handlingsplanen for 2014 ble det beskrevet et nytt mobiliseringstiltak, der hensikten er å støtte ulike tiltak som bidrar til å løfte FoU-prosjekter i en tidlig fase (støtte til fasilitering, workshops, læringsarenaer, skrivekurs, nettverksbygging etc). Planen er å legge til rette for løpende søknadsbehandling av tidligfase-midler der støtteintensiteten kan være høyere enn 50%. Sekretariatet har arbeidet mye med denne ordningen og kommet langt i prosessen, men har ikke hatt kapasitet til å ferdigstille opplegget, få det godkjent av styret og publisere det for mulige søkere. Vi ser at vi også ville hatt kapasitetsproblemer med å ta imot og behandle søknader. Derfor ligger denne ordningen på is foreløpig. Innovasjon i offentlig sektor Innsatsområdet Innovasjon i offentlig sektor hadde god søknadsinngang på utlysningene i 2010 og 2012, men i 2013 var det markant færre søknader. Årsaken ble antatt å være en mye smalere utlysning i 2013 enn ved det to første utlysningene. I handlingsplanen for 2014 ble det gjort spesifiseringer knyttet til utlysninger til innovasjon i offentlig sektor. Spesifiseringene var følgende: RFFMN vil rette utlysninger mot kommunesektorens behov, legge til rette for at kommuner som allerede har samlet seg omkring innovasjonsinitiativ får anledning til å søke forskningsmidler, bidra til mobilisering av kommuner som har liten eller ingen erfaring med forskningsdrevet innovasjon, oppfordre kommuner til å være prosjektleder og/eller prosjektansvarlig (for å sikre implementering av ny kunnskap til ny praksis), oppfordre til samarbeid mellom kommuner, oppfordre til samarbeid mellom fylkene i fondsregionen, vektlegge at prosjektene har et brukerperspektiv (dvs sluttbrukeren) og vektlegge kunnskapsspredning fra prosjektene og «levende laboratorier». Alle disse momentene er innbakt i utlysningsteksten som har vært publisert i

9 Søknadsmengden har økt, og nå er dette det enkeltområdet som har flest søknader (18 i 2014). Det er ikke gjort spesielle tiltak ut over utlysningstekst, men både når det gjelder mobilisering av kommuner og samarbeid mellom kommuner og fylkene er det potensiale for konkrete stimuleringstiltak som f eks infomøter og prosjektverksteder. RFFMN bør også kunne bidra til kunnskapsspredning når det gjelder resultater og erfaringer. Horisont I forbindelse med EUs forskningsprogram Horisont 2020 sa handlingsplanen for 2014 at fondet vil mobilisere regionens bedrifter, offentlige virksomheter og FoU-miljø til å delta i dette, og at egne utlysninger til slik posisjoneringsstøtte er aktuelt. I 2014 har Horisont 2020 vært tema på et styremøte der det var dialog mellom RFFMN og Utenriksdepartementet/ Forskningsrådet. Egen utlysning av posisjoneringsstøtte rettet mot Horisont 2020 har det ikke vært i Vi ser at både Forskningsrådet og Innovasjon Norge har stor aktivitet på stimulering og støtteordninger for at søkere skal komme i posisjon overfor Horisont Fondets kvalifiseringsstøtte er også i seg selv en viktig ordning som gjelder kvalifisering til Horisont Innsatsområdene Ettersom utlysningstekstene i 2014 har vært mindre spisset, mindre spesifikke på innsatsområder og mer åpne enn ved tidligere utlysninger er det interessant å se om søknadsmassen har dreid bort fra innsatsområdene, eller om man fortsatt får akseptabel søkning innen dem. Søknadsfordelingen til kvalifiseringsstøtte vises i tabellen nedenfor. Her ser vi at det er flere søknader enn tidligere år innen alle innsatsområdene. Flest søknader var det på Innovasjon i offentlig sektor og Verdikjede mat. Erfaringen med åpne utlysninger er svært god og RFF Midt-Norge fortsetter med dette. Tabell 1 Fordeling på innsatsområdene av søknader om kvalifiseringsstøtte oktober Innsatsområde Marin sektor 9 7 Maritim sektor 7 5 Verdikjede mat 10 7 Fornybar energi og miljøteknologi 6 4 Olje og gass 5 3 Innovasjon i offentlig sektor 18 6 Annet 8 6 (BRIA) Sum

10 Tabellen nedenfor viser den samlede finansieringsporteføljen i fondet pr Oversikten inkluderer alle igangsatte prosjekt, både avsluttede og pågående (men ikke prosjekter innvilget gjennom fellesutlysninger). Tabell 2 - Samlet portefølje pr fordelt på innsatsområder Innsatsområde Antall prosjekt SUM KR innsatsområde SUM KR innsatsområde (%) Marin sektor mill Maritim sektor mill. 9.1 Verdikjede mat mill Olje og gass mill. 1.3 Fornybar energi og miljøteknologi mill Andre næringer mill. 0.9 Innovasjon i offentlig sektor mill mill Av tabellen ser vi at samla bevilgninger fra fondet fram til årsskiftet 2014/2015 er på mill. kroner, og at det til sammen er finansiert 165 prosjekter. Det er innen satsingsområdet Marin det så langt er bevilget mest midler 50.5 mill. kroner eller 32 % av de bevilgede midlene fordelt på 41 prosjekter. Innovasjon i offentlig sektor er det området hvor det er bevilget nest mest midler. Her har fondet samlet bevilget nesten 40 mill. kroner, eller 25 % av midlene til 39 prosjekter. Til Verdikjede mat (blå og grønn) er det bevilget nesten 30 mill. kroner, eller vel 20 % av midlene fordelt på 36 prosjekter. Innen innsatsområdet Fornybar energi og miljøteknologi (FEM) har fondet i perioden bevilget 20 mill. kroner til 21 prosjekter. Dette representerer nær 13 % av de samlede bevilgningene. Til Maritim sektor er det bevilget vel 14 mill. kroner, som utgjør ca 9 % av samlet bevilgning. Av fondets satsingsområder er det innen olje og gass bevilget 2 mill. kroner eller 1,3% av midlene. Dette gjelder 5 prosjekter. Innen dette satsingsområdet har fondet en policy på å bare støtte kvalifiseringsprosjekter. Fondet hadde ved årsskiftet 46 hovedprosjekter og 119 kvalifiseringsprosjekter i porteføljen. Til de 119 kvalifiseringsprosjektene er det til sammen bevilget om lag 47 mill. kroner, mens det til de 46 hovedprosjektene er bevilget om lag 111 mill. kroner. Hovedprosjektenes andel av de samlede bevilgningene er dermed om lag 70%. «15%-potten» I 2014 fikk RFF Midt-Norge god uttelling på fellessøknadene, ved at det ble innvilget støtte til tre store prosjekter på 6 mill. kroner hver to på utlysningen Tjenesteinnovasjon i kommunal sektor og et på utlysningen Bærekraftig ressursutnyttelse, energi og teknologi i offentlig sektor. 8

11 RFF Midt-Norge deltar i 2015 i fellesutlysninger sammen med region Innlandet på temaet Bærekraftig ressursutnyttelse energi og teknologi. Fondet er dermed med på en utlysningstekst som er veldig lik den for Søknadsfrist RFF Innlandet er ansvarlig for å administrere disse fellessøknadene. 5. Utlysningsplan Mobilisere og posisjonere. Fondet skal mobilisere regionens bedrifter og offentlig virksomhet til forskning, og vil fungere som et «regionalt springbrett» inn mot nasjonale og internasjonale finansieringsordninger. For å øke tilgjengeligheten for brukerne, har fondet gått over til å lyse ut kvalifiseringsmidler to ganger i året, i april og oktober, og med færre tematiske avgrensninger. Erfaringen med færre tematiske avgrensninger, både i kvalifiseringsprosjekter og i hovedprosjekter, er svært god og vil videreføres. Styret vedtok i Handlingsplanen for å sette av inntil 5 millioner til mobilisering og posisjonering. Tre typer tiltak var beskrevet: Læringsarenaer/prosjektetableringsstøtte, kvalifiseringsstøtte til klynger og nettverk samt posisjoneringsstøtte til internasjonalt samarbeid/horisont Sekretariatet har arbeidet mye med prosjektetableringsstøtte under arbeidstittelen Tidligfasemidler. I siste halvdel av planperioden har det ikke vært kapasitet til å ferdigstille opplegget. Fondet ville også hatt kapasitetsproblemer med å ta imot og behandle søknader. Derfor ble ordningen lagt på is. Samtidig ser vi stor økning i søknadsmengde, slik at lave søknadstall ikke lenger vil være begrunnelsen for Tidligfase-midler. Ordningen kan evt tas opp igjen dersom behovet øker, og sekretariatet har kapasitet til å håndtere den. Dersom fondet skal mobilisere helt nye og uerfarne søkere i bedrifter og offentlig virksomhet vil læringsarenaer være nyttig. Et samarbeid med Forskningsrådets regionansvarlige om kurs i søknadsskriving kan være et godt tiltak. Til dette er det ikke nødvendig med egne utlysninger av støtte fra RFF Midt-Norge, bare midler til evt leie av rom og enkel servering, som vil være såpass begrensa summer at det kan ses på som drift av RFF Midt-Norge. Mobiliserings- og posisjoneringstiltaket overfor klynger og nettverk har vært fulgt opp gjennom at disse har fått mer informasjon, og vi ser at dette har mobilisert nye søkere. Det har ikke vært egne utlysinger rettet mot klynger og nettverk i 2014, og ut fra økt søknadsmengde, samtidig som sekretariatet har kapasitetsproblemer, er det heller ikke prioritert i denne handlingsplanen. En annen begrunnelse for ikke å ha egne utlysninger rettet mot klynger og nettverk er at da begynner fondet nok en gang med spesifikke utlysningstekster og beveger seg bort fra de åpne utlysningene som det nå er så god erfaring med. Klynger og nettverk har gode muligheter og ingen begrensninger når det gjelder å søke på de åpne utlysningene av kvalifiseringsstøtte. Når det gjelder det tredje punktet, posisjoneringsstøtte til internasjonalt samarbeid/horisont 2020, er dette en viktig utfordring. RFF Midt-Norge legger ikke opp til en egen utlysning av posisjoneringsmidler, men ser det som svært viktig å stimulere og bidra til at virksomheter i Midt- Norge kommer med i internasjonalt samarbeid og Horisont Dette gjøres gjennom kontakt med søkere, både potensielle søkere og de som allerede har prosjekter gående med støtte fra RFF Midt-Norge. Fondet samarbeider også med andre for å stimulere dette, både Innovasjon Norge og 9

12 Forskningsrådet, og bidrar ved møter og arrangementer der det stimuleres til å søke på Horisont 2020-støtte. Det gjennomføres et testopplegg overfor Arena Ikuben for å bidra til satsing overfor Horisont 2020, og dersom dette fungerer godt kan tilsvarende gjøres flere steder. Det kan være aktuelt å invitere alle pågående prosjekter med på informasjonsmøter sammen med Innovasjon Norge og/eller Forskningsrådet. 5.2 Høgskolene og regionale forskningsinstitusjoner. Styret vedtok i 2014 å styrke den langsiktige og strategiske forskningen i de regionale FoUinstitusjonene, og har derfor lyst ut midler til større institusjonsprosjekter i Det er ni prosjektskisser (tre fra hvert fylke) som er invitert til å levere inn søknader til institusjonsprosjekt, og det er 13,5 millioner til fordeling. Maksimalt støttebeløp til et prosjekt er i utlysningen satt til 4,5 mill. kroner, dermed vil det innenfor potten bli rom for tre prosjekter (dersom ikke noen søker om betydelig mindre enn maks støttebeløp). I tråd med intensjonen for utlysningen som er å bygge opp de regionale institusjonene, er det aktuelt å velge et prosjekt i hvert fylke. Søknadsfrist 15.april Hovedprosjekter offentlig sektor Hovedprosjekter for offentlig sektor ble etter planen for lyst ut våren Søknadsfrist var tenkt til 15.april, men ettersom det er blitt bestemt at alle de regionale forskningsfondene fra 2015 skal benytte Forskningsrådets søknadsfrist i februar, er denne søknadsrunden allerede gjennomført. Formålet med utlysningen var å la offentlige tjenestetilbydere gjennomføre innovasjonsprosjekter selv, i samarbeid med forskningsmiljø. Hovedprosjekter har relativt lang saksbehandlingstid, så på nåværende tidspunkt kjenner vi ikke kvaliteten på søknadene. Utlyst sum er 7 millioner kroner. Maksimalt støttebeløp er satt til 2.3 millioner kroner, hvilket tilsier at ca 3 prosjekter vil kunne få støtte. Det kom inn 11 søknader (søknadssum 18.9 millioner kroner). Vedtak skal gjøres i styremøte i juni Nye utlysninger 2015 I 2014 ble det laget en utlysningsplan for Denne videreføres nå i Handlingsplan For 2016 skal det komme nytt bestillingsbrev, derfor er denne handlingsplanen begrenset til 2015 og ikke satt til å gå over to år ( ) som tidligere. Dersom det blir forsinkelser når det gjelder bestillingsbrevet kan denne utlysningsplanen videreføres i først halvdel av RFF Midt-Norge fortsetter med åpne utlysningstekster. De er lettere å forstå og mer inviterende enn tematiske avgrensede tekster, og dette gir flere søkere. Felles for alle fondets utlysninger er at endelige rammer og avgrensninger, krav og vurderingskriterier blir beskrevet i utlysningstekstene. Utlysningstekstene skal publiseres så tidlig som mulig, men senest 6 uker før søknadsfrist. Nedenfor følger tabell 3 som viser hvordan RFF Midt-Norge har planlagt sine utlysninger i Det kan komme mindre justeringer i forhold til de planene som er satt opp i tabellen, og endelige føringer blir beskrevet i de aktuelle utlysningene. 10

13 Tabell 3 Utlysningsplan 2015 Utlysningsplan 2015 Prosjekttype Formål Målgrupper Frister 2015 Regionale institusjonsprosjekt Bygge opp og styrke den langsiktige, regionalt relevante og strategiske kompetansen i regionens forskningsmiljø. Prosjektene skal vektlegge samarbeid mellom FoU-miljøer i Midt-Norge, og gi støtte til den praksisnære og tverrfaglige forskningen. Det kreves samarbeid med regionalt forankret bedrift eller offentlig aktør. Statlige høgskoler og regionale forskningsinstitutt i region Midt-Norge Er allerede lyst ut med søknadsfrist 15.april ,5 millioner 5 Kvalifiseringsstøtte Åpen utlysning. Bedrifter: Mobilisere og kvalifisere nye og mindre bedrifter til forskning. FoU-miljø: bygge opp strategisk og regionalt relevant kompetanse i FoU-miljøer regionalt. Bedrifter, klynger, høgskoler og universitet, forskningsmiljø, FoU-miljø 9 millioner årlig til regional kvalifiseringsstøtt e. Inntil i støtte. 6 Offentlig sektor kvalifiseringsstøtte Styrke offentlig sektors evne til å bestille forskning og gjennomføre forskningsdrevet innovasjon i samarbeid med FoU-miljø Kommuner 2,5 millioner 7 5,75 millioner er allerede lyst ut med søknadsfrist 15.april 2015 Søknadsfrist 2015: April og oktober 11,5 millioner Sum 25 millioner : 14,5 mill. Ca 1 mill. er brukt i 2014 etter skissefasen hos søkerne, da gjenstår 13,5 mill. til : 18mill. 9 mill. er brukt i 2014, da gjenstår 9 mill. til å dele på to utlysningsfrister : 5 mill. 2,5 er brukt i 2014, da gjenstår 2,5 mill. til å dele på to utlysningsfrister 11

14 12

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2014-15 VEDTATT AV STYRET I MØTE 14. MARS 2014 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Rammebetingelser og føringer... 1 2.1 Innledning... 1 2.2 Fondets forhold

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2018-2019 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for perioden

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2014-2015 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2014-2015.

Detaljer

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 20.8.2010

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 Handlingsplan Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2010 2011 Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 1. Innledning Handlingsplanen for Midtnorsk forskningsfond er styrets strategidokument. Her presenteres styrets

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge SkatteFUNN Åpen dag 27.04.2016 Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Om Regionalt forskningsfond Nord-Norge Aktuelle virkemidler for bedrifter Aktuelle utlysninger

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016 2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Regionale forskningsfond... 3 1.2 Regionale utfordringer... 3 1.3 Forskning og forskningsbasert innovasjon RFF Agders rolle... 4 2. Fondets forhold

Detaljer

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Formål: Styrke forskning for

Detaljer

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte Revidert versjon

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte Revidert versjon Handlingsplan Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2010 2011 Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 Revidert versjon 10.6. 2011 Revideringer for 2011 markert **gjeldende overskrift 1. Innledning Handlingsplanen

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge Regionalt Forskningsfond Midt-Norge Informasjonsmøte i Stiklestad 31. august 2010 Lars E. Onsøyen Sekretariatsleder Jeg skal snakke om: Innsatsområder og prosjekttyper generelt Utlysningen med søknadsfrist

Detaljer

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge/Nordland 18.06.2012 Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge perspektivet - Nord-Norge strategi Nordlandsperspektivet - Nordlandsstrategi -relevans

Detaljer

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd 2 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingen fra fylkestingene

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Narvik 25.4.2017 Sekretariatet RFF Nord: Eirik Ellingsen Fondsregion Nord-Norge 44 kommuner i Nordland 24 kommuner i Troms 19 kommuner i Finnmark Regionale forskningsfond

Detaljer

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Forskningsrådet jobber på tre fronter for å styrke det regionale

Detaljer

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD)

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel opprettet i 2010 Formål: Styrke forskning for regional innovasjon og utvikling Mobilisere

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Regionale virkemidler virker de?

Regionale virkemidler virker de? Regionale virkemidler virker de? daglig leder Bodil Lindestad, Regionalt forskningsfond Agder 13. februar 2013 www.regionaleforskningsfond.no/agder Presentasjonen 1. Kort om Regionale forskningsfond 2.

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Hovedvekt på følgende tema Søknadstypene i utlysningen Maler for prosjektbeskrivelser Vurderingskriterier Hva må en

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med utlysning med søknadsfrist 12. oktober 2011

Informasjonsmøte i forbindelse med utlysning med søknadsfrist 12. oktober 2011 Informasjonsmøte i forbindelse med utlysning med søknadsfrist 12. oktober 2011 Steinkjer 15. august Trondheim 30. august Ålesund 1. september Molde 2. september Sekretariatsleder Lars E. Onsøyen Innhold

Detaljer

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Årsrapport 2014

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Årsrapport 2014 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge Årsrapport 2014 Vedtatt av styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge 25. mars 2015 1 Innhold Sammendrag/oppsummering... 4 1 Bakgrunn og føringer... 5 1.1 Om Regionalt

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Troms, Nordland og Finnmark

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Næringssamling i Sør-Trøndelag Røros 19. april 2012 Lars E. Onsøyen Sekretariatsleder REGION MIDT-NORGE dato Regionale Forskningsfond 3 REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2010-12 Vedtatt av fondsstyret 11.08.10 1 Innledning Handlingsplanen er utarbeidet av fondsstyret for det regionale forskningsfond Oslofjordfondet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingsbrevet

Detaljer

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Utlysninger fra RFF Agder høsten 2013 daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av

Detaljer

REGIONALT MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN FORSKNINGSFOND

REGIONALT MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN FORSKNINGSFOND REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2017-2019 VEDTATT AV STYRET I MØTE 27.02. 2017 Innhold: Overordna føringer... 1 1.1 Formålet med regionale forskningsfond... 1 1.2 Bestillingsbrevet fra

Detaljer

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Kort om regionale forskningsfond Opprettet som en del av forvaltningsreformen med det formål å mobilisere til økt

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av Fylkeskommunen

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond 1. Foreløpig utredningsrapport levert KD 17.april 2. Forankringsmøter med ulike aktører UHR, Sametinget, IN, SIVA, LO, NHO, Forskningsinstituttenes fellesorganisasjon, KS sine

Detaljer

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge Årsrapport 2015

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge Årsrapport 2015 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge Årsrapport 2015. Behandlet av styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge 11. mars 2016. Innhold Sammendrag/oppsummering... 4 1. Bakgrunn og føringer... 5 1.1 Om

Detaljer

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi for Agder FoU-strategien for Agder er utarbeidet

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Bakgrunn og inndeling Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør Fylkeskommunen

Detaljer

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionalt forskningsfond Fondsregion Nord-Norge Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Og Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionale forskningsfond Nytt forskningspolitisk virkemiddel fra

Detaljer

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND Fondsregionene Innlandet, Nord- og Midt-Norge søker sammen 10 millioner fra 15% - potten i det regionale forskningsfondet til forskning på samisk kultur og identitet,

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Næringsseminar Trofors, Torsdag 10. november 2011 Relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv

Detaljer

Regionale Forskningsfond Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra

Detaljer

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Hamar. 08.06.2015 Bakgrunn og formål: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU- innsats

Detaljer

De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen. Lars Krogh

De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen. Lars Krogh De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen Lars Krogh lkr@rcn.no Prosjekttyper etter region Antall 70 60 50 40 30 20 10 BIP Kvalif Forsk ISP 0

Detaljer

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE BESTILLINGSBREV TIL FONDSSTYRET,

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE BESTILLINGSBREV TIL FONDSSTYRET, REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE BESTILLINGSBREV TIL FONDSSTYRET, 06.04.2010. 1. Bakgrunn Gjennom regjeringens vedtak om etablering av regionale forskningsfond er det nå lagt til rette for mer regionalt

Detaljer

Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011

Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011 Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011 1. Bakgrunn og rammer Som en del av forvaltningsreformen ble det i 2010 opprettet et statlig fond på 6 milliarder kroner,

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016-2019 Vedtatt 18.4.16 Innhold 1. Innledning... 4 Regionale forskningsfond... 4 Visjon for Oslofjordfondet... 4 Mål for Oslofjordfondet... 4 Regionale problemstillinger, målgrupper og

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Handlingsplan. for. Regionalt forskningsfond Innlandet 2010-2011

Handlingsplan. for. Regionalt forskningsfond Innlandet 2010-2011 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2010-2011 Forord... 3 1. Innledning... 4 2. Om Regionale forskningsfond og fondsstyrets rolle og funksjon... 5 2.1. Fondsstyrets rolle og funksjon 5

Detaljer

Innhold 1 Innledning Bakgrunn for ordninga Formålet med regionale forskningsfond Fondsstyret Styrets arbeid...

Innhold 1 Innledning Bakgrunn for ordninga Formålet med regionale forskningsfond Fondsstyret Styrets arbeid... Bestillingsbrev til Regionalt forskningsfond Midt-Norge 2016-2019 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for ordninga... 2 1.2 Formålet med regionale forskningsfond... 2 2 Fondsstyret... 3 2.1 Styrets

Detaljer

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag?

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet er involvert på mange områder 900 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet utlyses i 2015 Søknadsfrist

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Nettverkssamling Betong og byggearbeid i arktisk klima Relevante virkemidler for FoU Narvik 5. oktober 2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Mobilisering - hvordan jobber vi regionalt? Vi skal

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Regionalt forskningsfond Agder

Regionalt forskningsfond Agder Informasjonsmøte UIA, Gimlemoen 8. september 2011 Informasjon om fondet og fondets strategi Regionalt forskningsfond Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Nord-Norge Nordland, Troms,

Detaljer

Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning

Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning Aktive utlysninger RFF Oslofjordfondet Lill Irene Cressey, lillirenec@vfk.no Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning Buskerud Foto: Sørensen/Bøhmer Olsen Telemark Østfold Vestfold www.oslofjordfondet.no

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Ot.prp. nr. 10: Norges forskningsråd

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2013-2015 Innhold 1. Innledning... 4 Regionale forskningsfond... 4 Visjon for Oslofjordfondet... 4 Mål for Oslofjordfondet... 4 Regionale problemstillinger, målgrupper og forskningsfokus...

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

RFF Vestlandet. Utlysning, søknadsfrist 13. april 2011 Informasjonsmøte 15. mars 2011

RFF Vestlandet. Utlysning, søknadsfrist 13. april 2011 Informasjonsmøte 15. mars 2011 RFF Vestlandet Utlysning, søknadsfrist 13. april 2011 Informasjonsmøte 15. mars 2011 Generelt om hovedprosjekter De tre nye søknadstypene i Forskningsrådet Evaluering av hovedprosjekter RFF Vestlandet

Detaljer

Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden. www.regionaleforskningsfond.no

Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden. www.regionaleforskningsfond.no Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden www.regionaleforskningsfond.no Fondets formål Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling FoU-prosjekter

Detaljer

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan

Detaljer

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Fondsarbeidet i RFF Agder

Fondsarbeidet i RFF Agder Nasjonal konferanse for Regionale forskningsfond Bergen 22.-23. mars 2011 Strategiarbeid prosesser regionalt Fondsarbeidet i RFF Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Agder 2010 Agder

Detaljer

Hand lings plan. Vedtatt av styret 24.3.2015

Hand lings plan. Vedtatt av styret 24.3.2015 Hand lings plan 2015 2016 Vedtatt av styret 24.3.2015 Innhold 1. Bakgrunn og rammer... 3 2. Fondets formål, visjon og satsingsområder... 3 3. Tidsramme... 4 4. Organisering og utlysning... 4 5. Måloppnåelse...

Detaljer

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Petter Nilsen Forskjellige programmer som kan støtte FoU rettet mot Treforedlingsindustrien: BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena

Detaljer

2. Fylkestinget vedtar styresammensetningen med styrehonorarer slik det foreligger i saken etter forslag fra valgkomiteèn.

2. Fylkestinget vedtar styresammensetningen med styrehonorarer slik det foreligger i saken etter forslag fra valgkomiteèn. Saknr. 3699/08 Ark.nr. X70. Saksbehandler: Espen Køhn REGIONALE FORSKNINGSFOND INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Årsrapport 2013

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Årsrapport 2013 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge Årsrapport 2013 Behandles av styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge 14. mars 2014 1 Innhold 1.1 Om Regionalt Forskningsfond Midt-Norge... 3 1.2 Styret... 4 1.3

Detaljer

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 20. mars 2013

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 20. mars 2013 1 Handlingsplan Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2012 2015 Vedtatt av styret i møte 20. mars 2013 2 1. Innledning. Fylkestingene i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag vedtok i april 2012

Detaljer

Søknadsfrist: 20. april kl. 13

Søknadsfrist: 20. april kl. 13 Informasjonsmøte om utlysning fra Oslofjordfondet: Regional kvalifiseringsstøtte for FoUinstitusjoner Søknadsfrist: 20. april kl. 13 Kjell Ove Kjølaas Deltakere 14.3 1. Ivar Jonsson (ØSS) 2. Jo Ese (ØSS)

Detaljer

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Adm. dir Arvid Hallén, Norges Forskningsråd Agenda Om Forskningsrådets oppgaver og

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet Offentlig finansiering av FoU Virkemiddelapparatet Offentlig støtte til foretak er forbudt! Unntak er likevel gitt blant annet for å ha mulighet til å fremme viktige samfunnshensyn som utvikling av distriktene,

Detaljer

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft?

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Kategori SPØRSMÅL SVAR Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Dersom kapasitetsløftprosjekter og mobiliseringsprosjekter i et fylke er innenfor samme områder

Detaljer

Regionale forskningsfond Felles årsrapport Utarbeidet av

Regionale forskningsfond Felles årsrapport Utarbeidet av Regionale forskningsfond Felles årsrapport 2013 Utarbeidet av Utgave til årskonferansen i Kristiansand 4.-5. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. FIRE ÅR MED REGIONALE FORSKNINGSFOND 1 1.1 UTVIKLING AV SØKNADSMENGDEN

Detaljer

Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU

Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU Bodø 2. februar 2017 Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv Institutter

Detaljer

Viktige elementer i søknaden

Viktige elementer i søknaden Regionalt forskningsfond Forprosjekt / kvalifiseringsstøtte Viktige elementer i søknaden Bergen 15.mars 2011 Svein Winther Uni Research AS Forskning innen prioriterte Vestnorske tema 1. Energi og maritim

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Vurderingskriterier Tips til utforming av søknad Søknadsbehandling

Detaljer

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Linda Granlund, PhD Leder Forskning og Ernæring, Mills DA Side 1 Agenda BIP KMB Forskerprosjekter SFI Skattefunn

Detaljer

Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/1670-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU Narvik Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland

Relevante virkemidler for FoU Narvik Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Relevante virkemidler for FoU Narvik 27.4.2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Hovedpoenger i min presentasjon 1. Nordland i et næringsrettet FoU perspektiv 2. Relevante virkemidler for finansiering

Detaljer

1. Oppsummering... 4. a) Mål og måloppnåelse... 4. b) Regionale utfordringer... 5. c) Bestillingsbrevets føringer... 5. d) Hovedresultater...

1. Oppsummering... 4. a) Mål og måloppnåelse... 4. b) Regionale utfordringer... 5. c) Bestillingsbrevets føringer... 5. d) Hovedresultater... 2014 Innhold 1. Oppsummering... 4 a) Mål og måloppnåelse... 4 b) Regionale utfordringer... 5 c) Bestillingsbrevets føringer... 5 d) Hovedresultater... 7 1. Hovedresultater i året 2014... 7 2. Fordeling

Detaljer

Regionale forskningsfond ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning. Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning. Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond Regionale forskningsfond ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond Olav R. Spilling, Liv Langfeldt og Svein Erik Moen Rapport 45/2013

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Fondenes status og videre utfordringer

Fondenes status og videre utfordringer Fondenes status og videre utfordringer Regionale forskningsfonds årskonferanse Svolvær 22.-23. mai 2013 Olav R. Spilling Fondenes status og videre utfordringer bidrar de til «forskning i hele landet»?

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010

Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010 Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010 Bestillingsbrevet fra Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune skal sammen med retningslinjene for regionale forskningsfond fastsatt av Kunnskapsdepartementet,

Detaljer

Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond 2. juni 2009 Atle Markussen, Forskningsrådet/Hordaland Forkortet innlegg: ewø/ama Forkortet innlegg EWØ/AMA Innhold Om regionale forskningsfond

Detaljer

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 11. juni 2012

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 11. juni 2012 1 Handlingsplan Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2012 2015 Vedtatt av styret i møte 11. juni 2012 2 1. Innledning. Fylkestingene i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag vedtok i april 2012

Detaljer

Regionalt Forskningsfond Midt Norge. Årsrapport 2012

Regionalt Forskningsfond Midt Norge. Årsrapport 2012 Regionalt Forskningsfond Midt Norge Årsrapport 2012 Godkjent av styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge 20.3.2013 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Kort om Regionalt Forskningsfond Midt-Norge... 3

Detaljer

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft?

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Kategori SPØRSMÅL SVAR Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Dersom kapasitetsløft-prosjekter og mobiliseringsprosjekter i et fylke er innenfor samme

Detaljer

Handlingsplan Regionalt forskningsfond Agder

Handlingsplan Regionalt forskningsfond Agder Handlingsplan 2012-2014 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 15. juni 2012 Innhold 1. Bakgrunn og rammer... 3 2. Fondets formål, visjon og satsingsområder... 3 3. Tidsramme... 4 4. Organisering

Detaljer

Oslofjordfondet, hva er det? Regionale forskingsfond for Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold

Oslofjordfondet, hva er det? Regionale forskingsfond for Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold Oslofjordfondet, hva er det? Regionale forskingsfond for Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold Hva er Oslofjordfondet og for hvem? Krav til søknad 40 millioner per år til forskningsprosjekter Målgruppe:

Detaljer