Handlingsplan. for. Regionalt forskningsfond Innlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan. for. Regionalt forskningsfond Innlandet 2010-2011"

Transkript

1 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet

2 Forord Innledning Om Regionale forskningsfond og fondsstyrets rolle og funksjon Fondsstyrets rolle og funksjon 5 3. RFF Innlandets programmer og rammebetingelser Type programmer i regionalt forskningsfond Relevante nasjonale programmer Fylkestingenes bestillingsbrev FoU-strategien for Hedmark og Oppland 9 4. Handlingsplan RFF Innlandet 2010 og

3 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingen fra fylkestingene i de to fylkene, Fou-strategien for Hedmark og Oppland samt gjeldende retningslinjer for regionale forskningsfond. Fondsstyret er ansvarlig for utarbeidelse av handlingsplan. Handlingsplanen skal være et sentralt verktøy i forhold til innretning av virkemiddelbruk og i forhold til utlysninger. I tillegg vil handlingsplanen også være en viktig input til kommunikasjonsstrategien rundt RFF Innlandet 3

4 1. Innledning Regionale forskningsfond er forankret i forslag i Ot.prp. nr. 10 ( ) (Gjennomføring av forvaltningsreformen) og St.prp. nr 1 ( ) og Prop. 1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet, og Stortingets behandling av forslagene. Stortinget har vedtatt å etablere regionale forskningsfond fra Regionale forskningsfond (RFF) er et nytt virkemiddel for nærings- og kunnskapsutvikling i regionene. Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling og skal være et redskap for å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. FoU-institusjonene har en viktig rolle i utviklingen av framtidas kunnskapsdrevne næringsliv og offentlige sektor. Regionale forskningsfond skal også øke regionenes forskningsevne gjennom utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i alle fylker. Hedmark og Oppland fylkeskommuner har ansvaret for det regionale forskningsfondet. Det er avsatt midler i et fond på 6 milliarder kroner nasjonalt. Årlig avkastning i 2010 anslås til 212,4 millioner kroner. Avkastningen fordeles på sju regionale fond etter følgende nøkkel: 15 % skal fordeles til regioner som har best kvalitet på FoU-prosjektene og fond som har FoU-prosjekter som er finansiert av flere enn et fond. Forskningsrådet fordeler disse midlene. 40 % av midlene blir fordelt på grunnlag av antall fylker i regionen og 40% blir fordelt på grunnlag av de samarbeidende fylkenes folketall. De resterende 5 prosentene skal gå til de tre nordligste fylkene. Hedmark og Opplands samlede andel av avkastningen for 2010 er 14,9 millioner. Fylkestingene i Hedmark og Oppland har oppnevnt følgende medlemmer til fondsstyret for Innlandet: Styrerepresentanter. Leder Hjalmar Solbjør, ass. fylkesrådmann, Oppland Nestleder Kristin Malonæs, direktør Innovasjon Norge, Hedmark Elisabeth Kommisrud, Forskningssjef Biokapital AB, Hedmark Jørn Wroldsen, rektor Høgskolen i Gjøvik, Oppland Anne K Fossum, landbruksdirektør, Hedmark Øyvind Frich, daglig leder, Oppland Norges forskningsråds regionale representant har møterett i styret. Numeriske vararepresentanter: Oppland: 1.Torunn Aass Taralrud, direktør Innovasjon Norge, Oppland 2.Erik Lundbekk, adm. direktør, Oppland Hedmark 1.Sigurd Skage, ass. fylkesdirektør, Hedmark 2.Trond Hagerud, adm. direktør, Hedmark Statlige rep. 1. Marit Vorkinn, forsker/prosjektleder, Oppland 2. Lise Kulbrandstad, rektor Høgskolen i Hedmark 4

5 2. Om Regionale forskningsfond og fondsstyrets rolle og funksjon Regionale forskningsfond har som formål å: 1. Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. o Finansiere forskningsprosjekter av god kvalitet innenfor regionenes prioriterte innsatsområder. o Medvirke til at bedrifter og offentlige virksomheter øker sin innovasjonsevne, verdiskaping og konkurransekraft ved å initiere og ta i bruk resultater fra FoU. o Stimulere til et tettere samarbeid mellom FoU-institusjoner og styrke koblingene til næringsliv og offentlig sektor i egen region. 2. Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene. o Bidra til at bedrifter og offentlige virksomheter hever sin kompetanse og innovasjonsevne ved å engasjere seg i FoU-arbeid. o Styrke dialogen om forskningens relevans for regionale behov. 3. Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene. o Bidra til langsiktig, grunnleggende kompetanseutvikling i FoU-institusjoner regionalt innenfor regionenes prioriterte satsingsområder. o Knytte institusjonenes FoU-kompetanse tettere til øvrige regionale FoUaktiviteter. 4. Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i relasjon til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter. 5. Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter Fondsstyrets rolle og funksjon Hver fondsregion her et faglig uavhengig fondsstyre, som er en felles folkevalgt nemnd med beslutningsmyndighet. Fondsstyret har avgjørelsesmyndighet på fondsregionens vegne. RFF Innlandet skal ha et sekretariat. Arbeidet i sekretariatet er underlagt fondsstyret og sekretariatet rapporterer til styret. Fondsstyret er ansvarlig for å utarbeide en handlingsplan basert på vedtatt FoU-strategi, bestillingsbrev fra fylkeskommunene og vedtatte retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet. Planen skal ha et tidsperspektiv på 2-4 år og rulleres årlig Med utgangspunkt i fylkeskommunenes FoU-strategier og felles bestillingsbrev er fondsstyret ansvarlige for at RFF Innlandet når de fastsatte formål med ordningen. Målene skal innfris på en mest mulig effektiv måte i henhold til de rammer som gjelder og planer som er lagt. Fondsstyret skal påse at fondet er godt koordinert med andre virkemidler for regional forskning og utvikling, både regionale og nasjonale. Fondsstyret skal påse at det ikke foretas disposisjoner eller inngås avtaler som påfører fondet forpliktelser som går ut over de gitte rammer og retningslinjer. Arbeidet skal gjennomføres slik at unødige økonomiske overføringer fra et år til det neste unngås. 5

6 Midler fra det regionale forskningsfondet kan kombineres med andre offentlige virkemidler innenfor gjeldende regelverk for statsstøtte. Støtte må overholde EØSavtalens regler om offentlig støtte. Utlysning av FoU-midler er fondsstyrets viktigste styringsverktøy. Utlysningene må innrettes slik at de gir grunnlag for utvikling av en balansert prosjektportefølje for realisering av fondets mål. Innenfor de økonomiske og faglige rammene som er satt for fondet, skal fondsstyret definere fagområder/tema og målgruppe for hver utlysning, hvilke av de angitte søknadstyper som skal brukes, prosjektperiode og tilgjengelige midler for utlysningen. Krav til søknadene, vurderingskriterier og særskilte føringer må komme fram i utlysningsteksten. Fondsstyret skal stimulere til samhandling med andre regionale forskningsfond gjennom å holde seg oppdatert på aktiviteten i disse og samarbeide på områder med sammenfallende interesser. Fondsstyret skal videre samarbeide med kommuner og forskningsinstitusjoner. Fondsstyret skal også stimulere til fler- og tverrfaglig samarbeid i prosjekter som fondet finansierer og til internasjonalisering der dette er relevant. Fondsstyret skal bidra til kompetanseutvikling i relevante miljøer som er av strategisk betydning for fondets formål. Fondsstyret skal holde seg orientert om nasjonale og internasjonale aktiviteter som har betydning for fondets virksomhet og holde kontakt med forsknings- og brukermiljøer for å utvikle fondsdriften. Fondsstyrene og Norges forskningsråd skal sammen sørge for at det utvikles læringsarenaer og skjer erfaringsutveksling mellom fondsregionene. Dette medfører at fondstyret skal: I tråd med felles bestillingsbrev fra fylkeskommunene sørge for at det utarbeides en overordnet handlingsplan (to til fire års varighet) som rulleres årlig. Handlingsplanen skal prioritere bruken av fondsmidlene med hensyn til tematikk, målgrupper og vektlegging av de ulike søknadstypene. Handlingsplanen skal oversendes deltakerfylkene til orientering. Utarbeide årlig budsjett. Følge opp igangsatte prosjekter med spesielt fokus på prosjekter der det er risiko for eller meldt om vesentlige avvik. Behandle sluttrapporter fra prosjektene. Fondsstyret skal utarbeide en årsrapport om fondsstyrets virksomhet som sendes vertsfylkeskommunen for behandling Fondsstyret skal utarbeide en bevilgningsoversikt som viser fondsstyrets bruk av tildelte midler som sendes til vertsfylkeskommunen for behandling Sørge for at det utarbeides en kommunikasjonsplan, informere om fondet og formidle fondets forskningsresultater, herunder skape oppmerksomhet om og interesse for fondet blant aktuelle målgrupper/søkere. Sørge for god kontakt og koordinering med deltakerfylkene og det regionale virkemiddelapparatet forøvrig. 6

7 3. RFF Innlandets programmer og rammebetingelser Handlingsplanen for RFF Innlandet er utarbeidet med utgangspunkt i tre forhold; type programmer i regionalt forskningsfond, Fylkestingenes bestilling og Fou-strategien Type programmer i regionalt forskningsfond Det regionale forskningsfond skal fordele fordeler midler i forhold til fire forskjelle programmer/ søknadstyper. Regionale brukerstyrte FoU-prosjekter og langsiktige kompetanseprosjekter skal kvalitetsikres gjennom ekspertvurderinger. Mål: Mobilisere bedrifter og offentlige virksomheter til FoU Mål: Styrke FoU -aktivitet i bedrifter og offentlige virksomheter Mål: Styrke FoU -miljø innen regionalt prioriterte omr åder Mål: Regionalt definerte problemstillinger i nasjonale program Kvalifiseringsstøtte Regionale brukerstyrte FoU-prosjekter Langsiktige kompetanse - prosjekter Utlysning i nasjonale program Regional behandling Felles faglig ekspertvurdering, regional tildeling Nasjonal behandling a) Kvalifiseringsstøtte: Mål: Mobilisere bedrifter og offentlige virksomheter. Søknadstype: Regional kvalifiseringsstøtte for å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til støtte i regionale forskningsfond, eller andre ordninger b) Regionalt brukerstyrte FoU-prosjekter: Mål: Styrke FoU-aktivitet i bedrifter og offentlige virksomheter Søknadstyper: Regionale bedriftsprosjekter for å styrke FoU-aktiviteten i bedrifter innenfor fondets prioriterte områder Regionale offentlige prosjekter som skal utløse og styrke FoU-aktiviteten i offentlige virksomheter innenfor fondets prioriterte satsingsområder c) Langsiktige kompetanseprosjekter: Mål: Styrke FoU-miljø innen regionalt prioriterte områder Søknadstyper: Regionale forskerprosjekter som skal bidra til ny kunnskap om relevante problemstillinger for det aktuelle regionale forskningsfondet Regionale institusjonsprosjekter med formål å styrke et forskningsmiljø innenfor regionalt prioriterte områder d) Utlysning i nasjonale programmer: Mål: Regionalt definerte problemstillinger i nasjonale program 7

8 Søknadstype: Regionale problemstillinger i nasjonale program der midler kanaliseres til nasjonale program med det formål å løfte fram problemstillinger av regional relevans på den nasjonale forskningsagendaen Relevante nasjonale programmer Norges forskningsråd (NFR) forvalter flere innovasjonspolitiske virkemidler. Nedenfor er det gjengitt nasjonale programmer som sammenfaller med satsningsområder som ligger nedfelt i FoU strategien for Hedmark og Oppland. Ytterligere opplysninger finnes på NFR- store satsinger FUGE NANOMAT RENERGI VERDIKT NFR Innovasjonsdivisjonen (BIA) Brukerstyrte innovasjonsarenaer Matpogrammet Natur og næring FORNY SFI VRI (Virkemiddel for regional FoU og innovasjon) Nærings PhD. Bransje Bioteknoligi Natur- og materialteknologi Energi, olje og gass IKT Alle næringer Marin- og landbruksbasert matproduksjon Fiskeri,havbruk,jordbruk,skogbruk,treindustri og naturbasert reiseliv FoU-sektor Bioteknoligi, bioproduksjon, bygg- og miljøteknikk, energi og petroleum, farmasi, IKT, kunnskapsintensive tjenester, marin og maritim teknoligi, materialteknologi, produktivitet, markedsføring og kompetanseledelse, prosessteknologi Alle Ingen tematiske, fag- eller bransjemessige begrensninger 3.3. Fylkestingenes bestillingsbrev Fylkestingene i Hedmark og Oppland pålegger fondsstyret følgende føringer for fondets aktiviteter i 2010: 1. Fondsstyrets aktiviteter må støtte oppunder de satsninger og satsningsområder som ligger nedfelt i vedtatt FoU-strategi for Hedmark og Oppland. 2. Fylkestingene i Hedmark og Oppland anbefaler fondsstyret å være restriktive i bruken av midler fra fondet til medfinansiering av nasjonale programmer. 3. Fondsstyret må se aktivitetene i regionalt forskningsfond i sammenheng med øvrige regionale virkemidler 4. Fondsstyret utarbeide en handlingsplan for 2010 i løpet av 1. kvartal Fondsstyret rapporterer etter retningslinjer for regionale forskningsfond fastsatt av Kunnskapsdepartementet

9 På bakgrunn av at Hedmark og Oppland har et lite FoU-intensivt næringsliv, bør en større del av fondsmidlene brukes til mobiliseringsstøtte. I 2010 bør 50 prosent brukes til mobiliseringsstøtte. Resterende fordeles mellom regionale brukerstyrte FoU-prosjektene og langsiktige kompetanseprosjekt FoU-strategien for Hedmark og Oppland FoU-arbeidet i Innlandet må ta utgangspunkt i regionale muligheter og fortrinn. Dette bør også ha konsekvenser for organiseringen av FoU og innretningen på virkemidlene. FoUinnsatsen må rettes inn mot de satsingsområdene som har størst potensial for innovasjon og nyskaping. Strategien bygger opp under og forsterker allerede etablerte satsinger i Innlandet og satsingsområdene hentes fra: 1) Innlandet 2010 i Innlandet: Industriutvikling (hovedvekt på lettmetall, næringsmidler og treindustri), Reiselivssatsing, Bioenergisatsing, Bioteknologi, Kultur- og opplevelsesnæringen, Informasjonssikkerhet. Her ligger også en tett kopling til Arena- og NCE-prosjekter i Innlandet og satsingsområder og virkemidler innenfor VRI-Innlandet 2) Prosjekt Innlandsuniversitet med sine 6 doktorgradsområder og 19 mastergradsområder 3) Særskilte FoU-utfordringer i Innlandet a) Etablere bedre kunnskap om (oversette) nasjonal og internasjonal innovasjonsforsknings overføringsverdi og anvendelse overfor Innlandets næringsliv med små og spredte bedrifter, ofte innenfor naturressursbaserte næringer b) Etablere bedre kunnskap om organisering av tjeneste-/velferdsproduksjon, oppfølging av statlige krav og reformer mv. i de folketallsmessige små, men arealmessig store og svært spredtbebodde kommuner som Innlandet har mye av. c) Etablere bedre kunnskap om muligheter og utfordringer i fjellområdene bl.a. bruk/vern Landbruket er ikke foreslått som eget satsingsområde, men viktige FoU- utfordringer i landbruket faller naturlig inn under både Innlandet 2010s satsingsområder (næringsmidler, treindustri, bioenergi, bioteknologi, reiseliv), under PIUs satsingsområder og under punkt c over. Overordnet mål: FoU-innsatsen i Hedmark og Oppland skal frem til 2011 ha en årlig vekst med 10% sammenlignet med 2007 Prosessen bak utarbeidelsen av FoU-strategien understreket at noen av hovedmålene må være å øke mulighetene for gjennomslag i nasjonale og internasjonale FoU-programmer (de 212 mill. kronene til RFF nasjonalt utgjør kun 1,2 prosent av offentlige forskningsmidler, dvs. de "store pengene" ligger i andre nasjonale programmene) å styrke samhandlingen mellom FoU-miljøene, herunder kople instituttene opp i mot PIU-satsingene og bedre utnytte "filial-instituttenes" nasjonale kompetanse og nettverk inn i regionale partnerskap å styrke kunnskapsoverføringen mellom FoU-aktører og brukere samt utvikle gode måter å organisere opp FoU-arbeid i nettverk av bedrifter og forskere. (Den 9

10 relativt svake grunnforskningen i Innlandet og de mange små bedriftene med lavkompetent arbeidskraft kan kreve en annen innretning på FoU-satsingen enn regioner med sterke FoU-miljø og/store store kapitalsterke og kompetanseintensive bedrifter). FoU-strategien i Hedmark og Oppland baseres på følgende målområder: 1. Økt satsing på FoU i næringslivet 2. Styrking av FoU-instituttene og høgskolene i Hedmark og Oppland 3. Etablering av Innlandsuniversitet innen Bygge opp under satsingen rundt klynger og nasjonale ekspertsentre 5. Forsterket samhandling og arenabygging mellom virkemiddelaktører, FoUmiljøene og næringslivet 6. Økt satsing på FoU i offentlig sektor Målområder og strategier: 1. Økt satsing på FoU- i næringslivet Aktiv bruk av bedriftsprosjekter innenfor Regionale forskningsfond Sikre og utvide ordningen med forskningsbasert kompetansemegling Stimulere til økt bruk av mulighetene som ligger i skattefunn Bedre informasjons- og kunnskapsflyten mellom FoU-miljøene, næringslivet og virkemiddelaktører Utvikle tettere samarbeid mellom FoU-miljø og næringsliv om nasjonale søknader Bidra til at bedriftene får mer hjelp til strategiarbeid og strategiutvikling slik at de gjennom dette kan begynne å etterspørre FoU. Utvikle kompetansen om kontinuerlig forbedringer og læring mellom bransjer og sektorer 2. Styrking av FoU-instituttene og høgskolene i Hedmark og Oppland Aktiv bruk av forskerprosjekter og institusjonsprosjekter gjennom regionale forskningsfond Sikre og utvikle sterke FoU-insttusjoner i Innlandet Stimulere til tettere samarbeid mellom FoU-instituttene og høgskolemiljøene, herunder kople instituttene opp i mot PIU-satsingene og bedre utnytte "filialinstituttenes" nasjonale kompetanse og nettverk inn i regionale partnerskap Stimulere til et tettere samarbeid med næringslivet med tanke på å utvikle høgskolestudier med tilhørende FoU-virksomhet som i større grad reflekterer dagens og morgendagens næringslivsstruktur i Innlandet Utvikle et tettere samarbeid og en bedre dialog mellom FoU-miljøene og offentlige samfunnsaktører i forbindelse med FoU-arbeid Bidra til økt deltagelse og bruk av mulighetene som ligger innen for EUs rammeprogram for FoU. Bidra til at flere utenlandske forskere kan drive FoU- ved institutter og høgskoler i Hedmark og Oppland Oppfordre høgskolene i Oppland/Hedmark til en mer aktiv og bedre formidling av forskning og forskningsresultater i media og vitenskaplige publikasjoner med tanke på profilering av høgskolene som institusjon. Bidra til omstilling og nytenking i FoU-miljøene med tanke på å fremskaffe ny og etterspurt kunnskap Bidra til videreutviklede relasjoner og forskning knyttet til partsamarbeidet i arbeidslivet Stimulere FoU-miljøene i større grad til å bidra til en innovativ og effektiv offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon 3. Etablering av Innlandsuniversitet innen

11 Videreføre arbeidet, herunder sikre finansiering, for å utvikle mastergrads- og doktorgradstudier ved høgskolene i Oppland/Hedmark, iht til framdriftsplan for Prosjekt Innlandsuniversitetet Sikre at det er godt samsvar mellom faglig profil ved høgskolene i Oppland/Hedmark og regionale satsingsområder/regionalt næringsliv/samfunnsliv Bidra til at gjenstående andel av KUF-fondet på 300 MNOK fylles gjennom næringslivets bidrag 4. Bygge opp under satsingen rundt klynger og nasjonale ekspertsentre Støtte opp under Arenaprosjekter og andre etablerte klynger innenfor satsingsområdene Medvirke til at Arena-prosjekter o.a. er med og bygger oppunder spydspissnæringene mht etablering av flere nasjonale ekspertsentre i /Innlandet. Aktiv formidling av kunnskap og kompetanse fra ekspertsentrene til andre deler av nærings- og samfunnsliv i Innlandet 5. Forsterket samhandling og arenabygging mellom virkemiddelaktørene, FoUmiljøene og næringslivet Videreutvikle felles møteplasser mellom forskning, næringsliv og forvaltning på tvers av fagsektorer og forskningsart Bruke eksisterende arenaer og konferanser til å styrke samhandlingen mellom næringslivet, virkemiddelaktørene og FoU-miljøene Bedre formidling og anvendelse av forskningsresultater med relevans for samfunnsutvikling og offentlig forvaltning inn i offentlig sektor Bedre bestiller-/søkerkompetanse i bedrifter, offentlige etater og FoUinstitusjoner, gjerne i samarbeid med OPUS 6. Økt forskning i offentlig sektor Aktiv bruk offentlige prosjekter innenfor Regionale forskningsfond, eventuelt også forskerprosjekter der dette er aktuelt Bidra til at samhandlingen mellom Sykehuset Innlandet,høgskolemiljøene og virkemiddelaktørene blir tettere, og ha et større fokus på mulighetene for regional verdiskaping med utgangspunkt i forskning innen helesektoren. Vurdere å utvikle PhD ved høgskolene innen helse Utvikle et tettere samarbeid og en bedre dialog mellom FoU-miljøene og offentlig sektor i forbindelse med FoU-arbeid og kunnskapsformidling. 11

12 4. Handlingsplan RFF Innlandet 2010 og 2011 Rff Innlandet har rundt 13,5 mill kr til fordeling for Tabellen under viser en kopling av programmene som kan benyttes i RFF Innlandet og de satsningsområdene som ligger i FoU strategiene. Næringssatsninger Industriutvikling - lettmetall - næringsmidler - treindustri Reiselivssatsing Bioenergisatsing Bioteknologi Kultur- og opplevelsesnæringen Informasjonssikkerhet. Landbruk- og landbruksrelaterte næringer Prosjekt Innlandsuniversitet Særskilte FoU-utfordringer i Innlandet Mobiliserings støtte Regionale brukerstyrte prosjekter Programmer Langsiktige kompetanseprosjekter Nasjonale programmer Strategier 1. Økt satsing på FoU- i næringslivet 2. Styrking av FoU-instituttene og høgskolene i Hedmark og Oppland 3. Etablering av Innlandsuniversitet innen Bygge opp under satsingen rundt klynger og nasjonale ekspertsentre 5. Forsterket samhandling og arenabygging mellom virkemiddelaktørene, FoU-miljøene og næringslivet 6. Økt forskning i offentlig sektor RFF Innlandet ønsker å stimulere til at aktører i Hedmark og Oppland kvalifiserer seg til deltakelse i nasjonale programmer (jfr.kap.3.2.) innenfor de satsningsområder som ligger nedfelt i FoU- strategien. RFF Innlandet vil i 2010 gi støtte til de næringssatsingene som ligger nedfelt i FoUstrategien for Hedmark og Oppland. Av strategiske satsningsområder som ligger nedfelt i nevnte strategi vil RFF Innlandet i 2010 støtte oppunder: Økt satsing på FoU i næringslivet Styrking av FoU instituttene og høgskolene i Hedmark og Oppland Forsterket samhandling og arenabygging mellom virkemiddelaktørene, FoU miljøene og næringslivet Økt forskning i offentlig sektor For RFF Innlandet vil kun prosjekter som dokumenterer samarbeid mellom flere aktører bli prioritert. Retningslinjer og kriterier for de forskjellige programmene Regional kvalifiseringsstøtte Målet med kvalfiseringsstøtten er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre deltakelse i relevante ordninger. Gode prosjektideer i søknader som ikke vurderes å ha tilstrekkelig kvalitet til å kunne få tildeling gjennom de øvrige søknadstypene (regionale forskningsfond, nasjonale programmer med mer), kan gis støtte for å videreutvikle og kvalifisere prosjektet. Målgrupper for kvalifiseringsstøtten er bedrifter, offentlig virksomhet, enkeltforskere og FoU-institusjoner. 12

13 På bakgrunn av bestillingen fra fylkeskommunene skal mobiliseringsstøtte prioriteres i Dvs at inntil 6, 75 mill.kr. kan brukes til dette programområdet. Fondsstyret er opptatt av å stimulere til flere søknader fra Innlandet til nasjonale forskningsprogrammer. Støttesatsen for kvalifiseringsprosjket er inntil 50 prosent av prosjektkostnadene og begrenset oppad til kr Støtteperioden er inntil 12 måneder. Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader. Regionalt brukerstyrte FoU-prosjekter: Når det gjelder regionalt brukerstyrte prosjekter er det to typer; regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter. Søknader innenfor regionalt brukerstyrte FoU prosjekter vil bli oversendt til ekspertkomiteer nedsatt av forskningsrådet mht. kvalitetsvurdering. Styret for RFF Innlandet vil vurdere søknadenes regionale relevans Regionale bedriftsprosjekter Regionale bedriftsprosjekter skal styrke FoU-aktiviteten i bedrifter innenfor fondets prioriterte satsingsområder. Målgruppene er enkeltbedrifter med FoU-erfaring, enkeltbedrifter i samarbeid med FoU-institusjoner, konsortier av bedrifter eller konsortier av bedrifter i samarbeid med FoU-institusjoner. Regionale bedriftsprosjekter skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for bedrifter og utløse FoU-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Bedriftene som søker, må på fritt grunnlag kunne velge hvilke FoU-miljøer de ønsker å samarbeide med, uavhengig av geografisk plassering. Kjennetegn ved Regionale bedriftsprosjekter er: Prosjekter av 1-3 års varighet. Prosjektansvarlig er en bedrift lokalisert innenfor fondets geografiske område To eller flere deltakere per prosjekt. Gjennomføres fortrinnsvis i samarbeid med et FoU-miljø. Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer minst 50% av prosjektkostnadene. Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter. Detaljerte krav og vurderingskriterier tar utgangspunkt i retningslinjene som Forskningsrådet bruker for Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP). Regionale offentlige prosjekter Regionale offentlige prosjekter skal utløse og styrke FoU-aktivitet i offentlige virksomheter innenfor RFF Innlandets prioriterte satsingsområder. Målgruppene er enkeltvirksomheter i samarbeid med FoU-institusjoner og/eller bedrifter, konsortier av virksomheter eller konsortier av virksomheter i samarbeid med FoU-institusjoner og/eller bedrifter. Regionale offentlige prosjekter skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for offentlige virksomheter og utløse FoU-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon. Virksomhetene som søker velger hvilke FoU-miljøer de ønsker å samarbeide med, uavhengig av geografi. Kjennetegn ved Regionale offentlige prosjekter er: 13

14 Prosjekter av 1-3 års varighet. Prosjektansvarlig er en offentlig virksomhet lokalisert innenfor fondets geografiske område. Minst to eller flere deltakere per prosjekt. Gjennomføres i samarbeid med et FoU-miljø. Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer minst 50% av prosjektkostnadene. Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter. Detaljerte krav og vurderingskriterier tar utgangspunkt i retningslinjer som Forskningsrådet bruker for Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP), men spesielt tilpasset virksomheter i offentlig sektor. Langsiktige kompetanseprosjekter Når det gjelder langsiktige kompetanseprosjekter er det to typer; regionale forskerprosjekter og regionale institusjonsprosjekter Regionale forskerprosjekter Regionale forskerprosjekter skal bidra til ny kunnskap om relevante problemstillinger i regionen og tema innenfor regional utvikling på bakgrunn av FoU strategien for Hedmark og Oppland. Målgruppen for de regionale forskerprosjektene er enkeltforskere eller grupper av forskere ved en eller flere forskningsmiljøer (høgskoler, forskningsinstitutter, institusjoner med forskning som viktig del av virksomheten). Regionale forskerprosjekter tildeles etter åpne utlysninger der også forskningsmiljøer utenfor Hedmark og Oppland kan søke. Kjennetegn ved Regionale forskerprosjekter er: Prosjekter av 1-3 års varighet. Prosjektansvarlig er en norsk institusjon med en navngitt administrativt ansvarlig. Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, ett eller flere stipend, kjøp av FoU-tjenester, nettverkstiltak og mindre utstyrsenheter. Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer minst 25% av prosjektkostnadene. Krav til søknaden og vurderingskriterier samsvarer med Forskningsrådets retningslinjer for Forskerprosjekter. Regionale institusjonsprosjekter Regionale institusjonsprosjekter skal styrke et forskningsmiljø innenfor regionalt prioriterte områder, gjennom å bygge ny kompetanse eller utvikle eksisterende kompetanse. Prosjektene skal styrke miljøer av høy kvalitet eller bygge opp nye miljøer på områder av strategisk betydning og i samsvar med FoU strategien for Hedmark og Oppland. I tillegg må prosjektene være forankret i søkerinstitusjonens strategiske planer. Relevansen defineres av fondets utlysninger. Målgruppen er høyskoler eller forskingsinstitutter innenfor fondets geografiske område, men også miljøer med annen lokalisering der disse har spesielt gode faglige forutsetninger i forhold til regionens utfordringer og FoU-behov. Det viktigste er å gjøre relevant kompetanse tilgjengelig for regionen, uavhengig av om den faktisk er lokalisert regionen. 14

15 Typiske kjennetegn ved Regionale institusjonsprosjekter bør være: Prosjekter av 2-4 års varighet. Kan inneholde doktorgrader. Prosjektansvarlig skal være en norsk institusjon med en navngitt administrativt ansvarlig. Institusjonens ledelse er faglig og finansielt ansvarlig for utvikling og gjennomføring av prosjektet. Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer minst 25% av prosjektkostnadene. Prosjektene kan med fordel delfinansieres av bedrifter eller offentlige virksomheter for å sikre relevansen av kompetansen som utvikles og stimulere til samarbeid mellom forskningsmiljøet og relevante brukere. Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, ett eller flere stipend, kjøp av FoU-tjenester, nettverkstiltak og mindre utstyrsenheter. Krav og vurderingskriterier tar utgangspunkt i retningslinjene som Forskningsrådet bruker for Institusjonsforankret strategisk prosjekt og Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning. 15

16 16

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd 2 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingen fra fylkestingene

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd. Fotografier: Microsoft 2 1. Innledning Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. Felles trekk mellom fylkene er gitt ved

Detaljer

Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Utarbeidet for Kunnskapsdepartementet etter bestilling til samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune og Norges forskningsråd 17. april 2009

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Bestillingsbrev 2012-2015

Bestillingsbrev 2012-2015 Bestillingsbrev 2012-2015 til styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om bestillingsbrevet og utlysningene...

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Norges forskningsråd Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Bakgrunn...2 Begrunnelse... 2 Mål og intensjoner... 3 Hovedfokus... 4 Virkemidler og kjennetegn ved søkere og prosjekter... 5 Resultatformidling

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland

FoU-strategi for Rogaland FoU-strategi for Rogaland med fokus på næring (Utarbeidet som bakgrunn for etablering av regionale forskningsfond) September 2009 1 Innhold 1. Innledning 3 1.1. Bakgrunn. 3 1.2. Organisering av prosessen..

Detaljer

Arktisk Maritim Klynge (AMK) 1.1 Nettverk basert på regionale fortrinn. Petro.

Arktisk Maritim Klynge (AMK) 1.1 Nettverk basert på regionale fortrinn. Petro. Prosjektplan 2014-2016 Samhandlingsprosjektet Justert utgave pr 4.april.2014 1 1 Bakgrunn Prosjektbeskrivelsen presenterer prioriteringer og innretning for samhandlingsprosjektet i VRI Troms for perioden

Detaljer

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL %XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUWMXQL Norges forskningsråd %XGVMHWWIRUVODJ5HYLGHUWMXQL 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 Vedtatt i Fylkestinget 21. oktober 2009 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 er en utviklingsstrategi for hele fylket. Den skal være en

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Program s 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

1 av 11 Norges Bondelags forskningsstrategi 2012-2015 Vedtatt av styret i Norges Bondelag 11. juni 2012

1 av 11 Norges Bondelags forskningsstrategi 2012-2015 Vedtatt av styret i Norges Bondelag 11. juni 2012 1 av 11 Norges Bondelags forskningsstrategi 2012-2015 Vedtatt av styret i Norges Bondelag 11. juni 2012 Innledning Norges Bondelags forskningsstrategi skal bidra til at landbrukets forskningsbehov synliggjøres

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune ser VRI-programmet som en mulighet til å realisere sentrale mål i de strategiene for

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder

Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder Utkast per 24. april Innhold 1 BAKGRUNN OG PROSESS.... 2 1.1 HVORFOR EN FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR AGDER... 2 2 DEFINISJON OG AVGRENSNINGER I DOKUMENTET....

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer...

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Høringsutkast mars 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer... 3 3. Mål mot 2030... 5 3.1 Hovedmål... 5

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

Regionalt handlingsprogram

Regionalt handlingsprogram Regionalt handlingsprogram Foto: Marit Hommedal/ Statoil for innovasjon og verdiskaping 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 Politisk forankring 3 Sammenheng mellom det regionale handlingsprogrammet og

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Dette notatet gir litt bakgrunn samt noen konkrete opplysninger og tips til hvordan Forskningsbasert kompetansemegling kan etableres som prosjekt

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

Regionalt VRI-program for Innlandet - Status og tanker

Regionalt VRI-program for Innlandet - Status og tanker Notat 18.12.06 Morten Ørbeck Regionalt VRI-program for Innlandet - Status og tanker 1. Bakgrunn Østlandsforskning er i varierende grad involvert i alle de tre programmene som Norges Forskningsråd har lagt

Detaljer

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge Handlingsplan 2005-2008 Sammendrag Handlingsplan for FUGE 2005-2008 bygger på FUGE dokumentene og tidligere handlingsplaner. Hovedfokus i FUGEs oppstart har vært

Detaljer