Balsfj ord kommune - for framtida

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Balsfj ord kommune - for framtida"

Transkript

1 Balsfj ord kommune - for framtida Foto: Fra Apen dag april april 2013(R1)

2 BALSFJORD KOMMUNE.4/ REGNSKAP 2012 Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikter 2. Noter 3. Detaljert regnskap drift 4. Detaljert regnskap investering 5. Balanse Side 1 Side 7 Side 25 Side 95 Side 109

3 Balsfjord kommune regnskap 2012 Side 1

4 Balsfjord kommune regnskap 2012, Regnskap 2012 Budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2011 Avvik % FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Inntektsutgje ning i rammetilskuddet Innbyggertilskuddet i rammetilskuddet Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 0 Stattilskudd fort på resultatenhet Andre enerelle statstilskudd Sum frie dis onible inntekter FINANSINNTEKTER/ - UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter #DIV/0! Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) A \ dra å lån Netto finansinntekted-ut ifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning a\ tidligere års regnskapsmessige me Til ubundne avsetninger / Overskudd Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefo Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetnin er Netto avsetnin er FORDELING Rammeinntekter fort på ramme Bruk av disp.fond på frie midler Overføringer til VAR art 178* på frie inntekter Inndekning merforbruk VAR Interne overf. Selvkost sutgifer på rammme Renter å ramme Overført til investerin sbuds'ettet ramme Til fordelin drift Sum fordelt til drift (fra sk. ema 1B) Side 2

5 Balsfjord kommune regnskap 2012, side 3

6 Balsfjord kommune regnskap 2012 Pr. Pr. 1 Regnskap Budsjett Vedtatt Regnskap Avvik Alle belo i hele budsjett i % DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger % Andre salgs- og leieinntekter % Overføringer med krav till motytelse ,9 % Rammetilskudd fra staten % Andre statlige tilskudd % Andre overforinger Inntekts- og formueskatt % Eiendomsskatt % Andre direkte o indirekte skatter Sum sinntekter ,8 % DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter ,6 % Sosiale utgifter ,1 % Kjøp av varer og tj. som inngår i egenpro ,3 % Kjøp av varer og tj. erstatter egenprod ,1 % Overføringer % Avskrivninger % Fordelte utgifter % Sum sut ifter ,1 % Brutto driftsresultat ,0 % EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte ,9 % Gevinst fin.instrumenter Mottatte avdra å utlån ,0 % Sum eksterne finansinntekter ,1 % Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger % Tap fin.instrumenter A drag på lån % Sosial- o nærin sutlån % Sum eksterne finansut ifter ,1 % Resultat ekst.finanstransaks'oner ,2 % Mot ost avskrivnin er ,2 % Netto driftsresultat ,6 % INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av udisponert fra tidligere år ,0 % Bruk av disposisjonsfond ,1 % Bruk av bundne fond ,0 % Sum bruk av avsetnin er ,1 % Avsetninger Overfort til investeringsbudsjettet ,1 % Avsatt til dekning fra tidligere år - - Avsatt til disposisjonsfond % Avsatt til bundne fond % Sum avsetnin er ,2 % Udis onert (mindreforbruk) % Side 4

7 Balsfjord kommune regnskap 2012 Pr. Alle belo i hele Regnskap 2012 Budsjett 2012 Oppr bud 2012 Regnskap 2011 Avvik % Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Refusjoner ,4 % Statlige overforinger - Andre oxerforinger Renteinntekter og utbytte Inntekter fra KF - Sum Inntekter ,3 % Investeringsutgifter Lønnsutgi fter Sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. egenprod ,6 % Kjøp av tjenester som erstatter egenprod ,1 % Overføringer Renteut itler o omkostnin er 2 0 Sum Ut ifter ,3 % Finansutgifter Avdrag på lån ,1 % Utlån og aksj ekjøp Avsatt til ubundne kapitalfond Avsatt til bundne fond -473 I 778 Ta /Gevinst fm.instrumenter Sum finanstransaks oner ,2 % Finansierin sbehm ,8 % Finansiering Overført fra driftsregnskapet ,5 % Bruk av lån ,8 % Aksjesalg og mottatte avdrag Bruk av tidl.års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond % Bruk av ubundne kapitalfond Bruk av bundne fond - - Sum finansierin ,8 % Udis onert mindreforbruk -135

8 Side 6

9 BALSFJORD KOMMUNE 44 REGNSKAP 2012 Noter

10 Noteoversikt NOTE nr. 1 Or aniserin av kommunens virksomhet NOTE NR. 2 Årsresultat NOTE NR. 3 Momskom ensas'on NOTE NR. 4 Kundefordrin er NOTE NR. 5 Pens'on NOTE NR. 6 Endrin i arbeidska ital Del 1 Endrin i arbeidska ital driftsre nska et Del 2 Endrin i arbeidska ital balansen NOTE NR. 7 Garantier itt av kommunen NOTE NR. 8 Aks'er NOTE NR. 9 Avsetnin er o bruk av avsetnin er Del 1 Totale avsetnin er o bruk Del 2 Dis osis'onsfond avsetnin er o bruk av avsetnin er Del 3 Bundet driftsfond avsetnin er o bruk av avsetnin er Del 4 Ubundet investerin sfond avsetnin er o bruk av avsetnin er Del 5 Bundet investerin sfond avsetnin er o bruk av avsetnin er NOTE nr. 10 Ka italkonto NOTE nr. 11 Anle smidler Del 1 Totale investerin er r anle snummer Del 2 Sum anle smidler NOTE nr. 12 Weldsfor liktelser e 'eld o fordelin mellom lån ivere NOTE nr. 13 Re nska s rinsi endrin er NOTE nr. 14 Selvkostf enester NOTE nr. 15 Fordrin er o 'eld til kommunale foretak NOTE nr. 16. Sal av finansielle anle smidler. NOTE nr. 17. Interkommunalt samarbeid. 7

11 Note 1 1. Styringsprinsipper Balsfjord kommune styrer etter 2-nivåmodellen med 23 resultatenheter. 2. Tjenester som løses i egne selskaper/foretak VAR tjenesten utøves av eget selskap Balsfjord kommunalteknikk KF. Det blir framlaget eget regnskap for vann, avløp og renovasjon. 3. Tjenester løst av andre I Balsfjord kommune har vi en privat barnehage, en familiebarnehage og en Montessori skole. For PPT tjenesten er Balsfjord kommune vertskommune for interkommunalt samarbeid med Storfjord - og Lyngen kommune. Vi er også vertskommune for Friluftsrådet som er et interkommunalt samarbeid med Tromsø-, Storfjord-, Lyngen- og Karlsøy kommune Note 2 Arsresulta sresultatet Balsfjord kommune driftsregnskap for år 2012 er avlagt med et mindreforbruk på kr ,- Årets regnskap har ikke medført strykninger i forhold til budsjett. En har overført 98% av MVA komp. til investeringsregnskapet. Investeringsregnskapet Anleggsmidler : Brutto utgifter i investeringsregnskapet for år 2012 er kr ,28 Med bruk av MVA komp investering og frie salgsinntekter vedrørende merforbruk har investeringsregnskapet gått i balanse. Brutto var frie investeringsinntekter på kr ,22. Merforbruket som er inndekt var på kr ,79. - Se tabell. 8

12 Kommentar investering: Det er totalt et merforbruk på kr ,- som blir dekt inn av frie investeringsinntekter på kr ,22 Resten ble finansiert med MVA komp. I 9

13 I Usikre fordringer. Alle fordringer som er foreldet er slettet. For 2012 er dette beløpet på kr ,- 10

14 Generelt om ens'onsordnin ene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og Re nska sførin av ens'on Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som bet Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Økonomiske forutsetninger ( 13-5): KLP SPK Andre Forventet avkastning pensjonsmidler 5,50 % 4,85 % Diskonteringsrente 4,50 % 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst 3,16 % 3,16 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 3,16 % 3,16 % Forholdstallet fra KRD 1,30 % 1,30 % Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik (tall i hele Pensjonskostnad (F 13-1, C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning å pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Betalt premie i året Årets premieavvik Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F 13-1, E) Arb.giveravg. Arb.giveravg. Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelser pr Årets premieavvik Sum premieavvik tidligere år (pr ) Sum amortisert premieavvik dette året Akkumulert premieavvik pr Spesifikasjon av estimatavvik Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjonsmidler for liktelser midler for liktelser Faktiske midler/forpliktelser ( forrige år) Estimerte midler/forpliktelser ( dette år) Årets estimatavvik (01.01.) Akkumulert avvik tidligere år ( dette år) Amortisert avvik dette år Akkumulert estimatavvik dette år

15 Regnskap_3K_12.xls NOTE nr. 6 Del 1 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Tapsføring etableringslån 0 0 Endring i arbeidskapital NOTE nr. 6 Del 2 Endring i arbeidskapital Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Omløpsmidler Endring kortsiktige fordringer Endring aksjer og andeler 0 0 Premieavvik Endring sertifikater 0 0 Endring obligasjoner 0 0 Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring kassekredittlån 0 0 Endring annen kortsiktig gjeld Periodiseringsendring 0 Slettet etableringslån 19 Slettet aksjer 0 Endring arbeidskapital Side 12

16 NOTE nr. 7 Garantier gitt av kommunen Veiledning til noten: Det settes inn opplysninger for garantier man har gitt. Garantier for ansattes lån grupperes etter de år garantien utløper. Det oppgis bare antall garantier og ikke navnet på ansatte. Dersom det er gitt garanti for administrasjonssjefens lån skal dette op Side 13

17 NOTE nr 8 Balsfjord kommunens aksjer og andelder pr Solgt for Merknader: TFDS Troms er endret til HURTIGRUTEN ASA TROMSPRODUKT er en AMB bedrift og er ikke skattepliktig iflg deres regnskapsavd. Side 14

18 Regnskap_3K_12 xls NOTE nr. 9 Avsetninger og bruk av avsetninger NOTE nr. 9 Del 2 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetn. driftsregnskapet Bruk av avsetn. investerings-regnskapet UB Spesifikasjon bruk av vedtatt disposisjonsfond drift Vedtaknr. 0 dra s iver T Avsetnin Bruk Totalsum 701 MK Terje Ksak 10/94 kr , Reg. Bergnes havn 11/ Etterlønn ordfører 76/ Overflateproblemer Mestervik 11/ Utredning skolestruktur PS 19/ Åpning Kårstua PS 20/ Innkjøp Kvalitetslosen Økt ressurs Elektronisk samh.og 720 IKTplan / Økt ressurs Gjeldsrådgivning og 721 eiendomskatt 54/ Sommervedlikehold vei 2012 sak / Prosjekt Friskvær Sak 44/ Merkostnad vikariat 724 kommunalsjefstilling sak 52/ Kompetanseheving Sak 51/ Veifond Sak 51/ Merutgifter skoler 2012 Sak 82/ Flytting av minnestøtte f.msk. på M/S 732 sak 95/ Prosjekt Friskvær sak 96/ Ballbinge Moan (flytting-nytt 734 dekke)sak 119/ Forebygging av Revaelva ved 735 Nordkj.b. sak 123/ Saldering budsj.12 ansv9205 k- 737 sak91/ Disposisjonsfond Side 15

19 Regnskap_3K_12 xls NOTE nr. 9 Del 3 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger (1000 kr) IB Avsetninger avsetninger UB , NOTE nr. 9 Del 4 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger (tall i 1000,-kr) I I. IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB Vedtaknr. Vedtakstekst Avsetnin Bruk Rest 901 Nordkj.b.stadion Nordkj.b. ambulanse st Sum NOTE nr. 9 Del 5 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger i s. IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. I, Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond (1000kr) Bruk : Ekstraord. Avdra lån (etabl.lån) Avsetnin Innbetalt avdra etablerin slån Side 16

20 NOTE nr. 10 Kapitalkonto Balanse (underskudd i ka ital) I Balanse (ka ital) Avskrevet Salg/Brann/revet anle Nedskrivninger fast eiendom Avskriving av fast eiendom o anle g Salg av utstyr, maskiner og trans ortmidler Korrigering verdi rest tomter Avskrivninger av utstyr, maskiner og trans ortmidler Sal av aksjer o andeler Tapsførin Aksjer Avdra kirkelån Avdrag på formidlin s/startlån Avdra nærin slån Avdra å sosial lån Avdrag på utlånte egne midler Avskrivnin sosial utlån Bruk av midler fra eksterne lån Pensj.forpl.arb.g.av. Pensj onsforpliktelser (krediteringer under AM) Aktivering av fast eiendom 0 o anle g Oppskriving av fast eiendom Aktivering av utstyr, maskiner og 0 trans ortmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og 0 transportmidler K'ø av aksjer o andeler 0 Oppskrivning av aksjer og 19 andeler Utlån formidlin s/startlån 55 Utlån nærin slån 122 Utlån sosial lån 0 Utlån e ne midler 0 0 Oppskrivin utlån Avdra å eksterne lån 522 Pens'onsmidler (debiterin er under AM) Saldo Saldo (Kapital) (underskudd i kapital) Side 17

21 NOTE NR. 11 Del 1. ~11 Ansvar 8101 IT-drift M ellearr. Totalt IT-drift Fellesutgifter Tekst ansvar Totalt Fellesutgifter Kommunaie veier/veg- og gatelys Totalt Kommunale veier/veg- og gatelys Kommunal eiendom Totalt Kommunal eiendom Brannvesen Totalt Brannvesen BBS, Skjerma avd. Totalt BBS, Skjerma avd. Felles bygningsforvalting Totalt Felles bygningsforvalting Rådhus,11.111M Totalt Rådhus Samfunnshus Moan Totalt Samfunnshus Moan Ambulansesentral Nordkjosbotn Totalt Ambulansesentral Nordkjosbotn Nordkjosbotn Stadion eifflr, Totalt Nordkjosbotn Stadion Nordkjosbotn skole rffliffla; Totalt Nordkjosbotn skole Storsteinnes skole Totalt Storsteinnes skole Fuglelia barnehage Totalt Fuglelia barnehage Skrållan barnehage Anlegg Tekst Anlegg Inv.tidl.år Inv.2012 Totalt investert Budsjett Avvik IKT plan anll Papirløse politikere IKT-plan grunnskole Kvalitetslosen Bruer-generell bevilgning Industriveien Nordkjosbotn Sneveveien Fortau Vollan Gjestestue Asfaltprogrammet Overvannsleding Nordkjosbotn Prosjektering og bygging GS vei Mestervik Veoliatomten Tankbil Senger og inventar til Støa Energispareprosekt Henger stillasje Bygg Inv.ihht tilstandsrap. formålsbygg Nytt tak rådhuset Samfunnshus Moan bygg Ambulanse Nordkjosbotn Nordkjosbotn Stadion Leskur/takoverbygg med lager Nordkj.b.skole Avstivning av skillervegger St.skole Utbygging av Fuglelia barnehage Vognskur Skrållan barnehage Side 18

22 Ansvar Tekst ansvar Anlegg Tekst Anlegg Inv.tidl.år Inv.2012 Totalt investert Budsjett Avvik Totalt Skrållan barnehage Nor dkjosbotn barnehage Nye gjerder rundt kommunale barnehager Utvide p-plass m/lys Nord kj.bhg Totalt Nordkjosbotn bamehage Meistervik barnehage Utbygging garderobe Meistervik Barnehage Totalt Meistervik barnehage Balsfjord sykehjem Solavskjerming sykehjemmet Totalt Balsfjord sykehjem Sandbukt gård 2 yngst Hybelh Nytt gjerde og utvide vei og parkering barnebolig Totalt Sandbukt gård 2 yngst Hybelh Helsesenter Storsteinnes Renov. og omb.legekontor St.nes Bygg Renov.av korridor og beh.rom fysio. St.nes Ombygging helsesenter St.nes. bygg Ombygging helsesenter St.nes. inventar Totalt Helsesenter Storsteinnes Side 19

23 Note 11 Del 2 Anleggsmidler Økonomisk levetid 5år 10 år 20 år 40 år 50 år Avskr.plan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær side 20

24 NOTE nr. 12 Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Kommunens samlede lånegjeld Kommunal bank fast rente 3,63 % rente Kommunal bank flytende rente 2,59% rente Sum kommunalbanken Husbanken fast rente 2,98% rente Husbanken flytende rente 2,22% rente Sum husbanken avdragsutgifter avdragsutgifter ekstraordinært Ekstraordinære avdrag investering Avdrag etableringslån investering Sum avdrag Minsteavdragsberegning (avansert metode) (Med forenklet metode ble minsteavdraget kr ) NOTE nr. 13 Prinsippendringer og bruk av avsetning å å.., I. UB viser saldo for samlet prinsippendringer. Likviditetsreserve forskriften er blitt fiernet fra 2008 og er blitt erstattet med forskrift ang. prinsippendringer. side 21

25 Det er beregnet en prosentvis andel av brannmesterens arbeidstid for administrasjon av feiervesenet. 1. januar 2005 innførte vi behovsprøvd feiing, dette medførte at feieren også foretar tilsyn i boliger. Det er utført feiing i 555 røykpiper mens det har vært tilsyn i 310 boliger, planen er at alle røykpiper skal feies minst hvert 4 år og at det skal utføres tilsyn i alle boliger minst hvert fierde år. Feie og tilsynstjenestens regnskap viser et mindreforbruk i 2012 på ca. kr ,96 som overførs til fond. Side 22

26 - I II I II 111 "' I "' I Gjeld ang. Friluftsrådet er ført i regnskapet som øremerket fond tilhørende Friluftsrådet. -.,. I - - Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler er en andel av salgsinntekten er regnet som avkastning på innskutt kapital og inntektsført som løpende inntekt i driftsregnskapet. Kommunen har ikke kjøpt eller solgt aksjer i I. I - I - I - I - (FKR 12 nr. 3) Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) 27 skal inngå i årsregnskapet Interkommunalt tiltak jf. koml 27 PPT Friluftsliv Overføring fra Balsfjord kommune (kontorkommune Overføring fra Lyngen kommune Overføring fra Storfjord kommune Overføring fra Tromsø kommune Overføring fra Karlsøy kommune Resultat av overførin er Samarbeidets egne inntekter Samarbeidets driftsut ifter Resultat av virksomheten merforbruk Disponering av resultatet:bruk av fond 0 0 Tilbakeført deltaker kommunene 0 0 Brukt av fond Udekket merforbruk 0 0 Rest fond r Side 23

27 BALSFJORD KOMMUNE 44/ mi. REGNSKAP 2012 Detalj ert regnskap

28 Kost Tekst kostart (Rapporten innh.moms komp) Regnskap Politisk Styrings-/folkev.organer R ka Budsjett Avvik Avvik beløp 0100 Ordfører Side 25

29 Side 26

30 Side 27

31 Sum 1 Politisk Styrings-/folkev.org % 11 Rådmannen m/ støttegruppe 1100 Rådmannens støttegruppe Sum 11 Rådmannen m/ støttegrupi % 12 Økonomikontoret 1200 økonomikontoret 010 Fast lønn 020 Lønn til vikarer 030 Lønn til ekstrahjelp 040 Overtidslønn Side 28

32 Sum 12 Økonomikontoret % 13 Interntjenesten og ekspedisjon 1300 Interntjenesten/Ekspedisjon Side 29

33 Side 30

34 14 Plan og Næring Side 31

35 Side 32

36 Side 33

37 Side 34

38 Side 35

39 Side 36

40 Side 37

41 Sum 1431 Næringsfond Sum 14 Plan og Næring % 16 Brann og redning 1600 Brannvesen Side 38

42 Sum 16 Brann og redning % 19 Fellesutgifter sentraladm 1101 øvrige personaltiltak Side 39

43 Side 40

44 Side 41

45 Sum 19 Fellesutgifter sentraladm % 20 Laksvatn Oppvekstsenter 2000 Laksvatn Oppvekstsenter Side 42

46 Sum 20 Laksvatn Oppvekstsenter % 21 Nordkjosbotn skole og SFO 2100 Nordkjosbotn skole og SFO Side 43

47 Sum 21 Nordkjosbotn skole og SF( % 22 Storsteinnes skole, SFO 2200 Storsteinnes skole, SFO Side 44

48 Kost : Tekst kostart (Rapporten innh MOMS komp) 730 Fra fylkeskommuner 750 Fra kommuner 770 Fra andre (private) 790 Internsalg 950 Bruk av bundne fond Sum Inntekt Sum 2200 Storsteinnes skole, SFO 2201 Voksenopplæringen 010 Fast lønn 020 Lønn til vikarer 040 Overtidslønn 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjør 090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige fo 099 Arbeidsgiveravgift 100 Kontormateriell 105 Undervisningsmateriell 115 Matvarer 120 Annet forbruksmateriell / råvarer og t 130 Post, banktjenester, telefon 140 Annonse, reklame, informasjon 150 Opplæring, kurs 160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bi 170 Transportutgifter og drift av egne trar 180 Energi 190 Leie av lokaler og grunn 195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignend 200 Inventar og utstyr 220 Kjøp, leie og leasing av maskiner 240 Serviceavtaler cy,z reperasjoner 350 Fra kommuner 429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl. 470 Til andre (private) 500 Renteutgifter, provisjoner og andre fil 550 Avsetninger til bundne fond Sum Utgift 620 Annet salg av varer og tjenester, geby 700 Fra staten 710 Sykelønnsrefusjon 729 Momskomp. drift 730 Fra fylkeskommuner 750 Fra kommuner 770 Fra andre (private) 790 Internsalg 950 Bruk av bundne fond Sum Inntekt Sum 2201 Voksenopplæringen Sum 22 Storsteinnes skole, SFO 23 Sand skole 2300 Sand skole Side 45

49 24 Malangseidet oppvekstsenter 2400 Malangseidet skole og SFO Side 46

50 29 Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. Side 47

51 30 Storsteinnes barnehage % 3000 Storsteinnes barnehage Side 48

52 Kost ; Tekst kostart Regnskap Regnska Budsjett Avvik Avvik (Rapporten innh MOMS komp) beløp % Sum 3000 Storsteinnes barnehage % Sum 30 Storsteinnes barnehage % 31 Meistervik barnehage 3100 Meistervik barnehage Sum 31 Meistervik barnehage % 32 Nordkjosbotn barnehage 3200 Nordkjosbotn barnehage Side 49

53 33 Hamnvåg barnehage 3300 Hamnvåg barnehage Sum 33 Hamnvåg barnehage 34 Skrållan barnehage % Side 50

54 Sum 34 Skrållan barnehage % 35 Fuglelia barnehage 3500 Fuglelia barnehage Side 51

55 Sum 35 Fuglelia barnehage % 39 Fellesutgifter barnehager 3900 Funksjonshemmede i barnehage Side 52

56 Sum 39 Fellesutgifter barnehager % 41 Hjemmetjenesten Laksvatn 4100 Hjemmetjenesten Laksvatn Side 53

57 Kost ; Tekst kostart (Rapporten innh MOMS komp) Regnskap R nska Budsjett Avvik Avvik beløp % Sum 41 Hjemmetjenesten Laksvatt 42 Hjemmetjenesten Nordkjosbotn % 4200 Hjemmetjenesten Nordkjosbotn Sum 42 Hjemmetjenesten Nordkjce % Side 54

58 Kost ; Tekst kostart Regnskap R ka Budsjett Avvik Avvik (Rapporten mnh MOMS komp) beløp % 50 Omsorgstjenestene Malangen 5000 Fellesdrift Malangstun Side 55

59 Side 56

60 Sum 50 Omsorgstjenestene Malang % 51 Balsfjord bo- og servicesenter 5100 BBS, Fellesdrift Side 57

61 Side 58

62 Side 59

63 Side 60

64 Sum 51 Balsfjord bo- og servicesen % 52 Boligtjenesten-Funksjonshemmede 5200 Avlastningsbolig St.nes Side 61

65 Side 62

66 Sum 52 Boligtjenesten-Funksjonsb % 59 Felles helse og omsorg 5900 Felles utgifter helse og omsorg Side 63

67 Sum 59 Felles helse og omsorg % 60 NAV-Sosialtjenesten 6000 NAV-Sosialtjenesten 010 Fast lønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Annen lønn og trekkpliktige godtgjør Godtgjørelse folkevalgte Pensjonsinnskudd og trekkpliktige fo Arbeidsgiveravgift Kontormateriell 115 Matvarer Annet forbruksmateriell / råvarer og t Post, banktjenester, telefon Annonse, reklame, informasjon 150 Opplæring, kurs Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bi Andre oppgavepliktige godtgjørelser 170 Transportutgifter og drift av egne trar Leie av lokaler og grunn Konsulenttjenester Internkjøp Fra fylkeskommuner MVA på vederlag, merverdiavg.pl Til andre (private) Utlån Avsetninger til bundne fond Sum Utgift Brukerbetaling for kommunale tjenes 620 Annet salg av varer og tjenester, geby 650 Annet avgiftspliktig salg av varer ogi 690 Fordelte utgifter 700 Fra staten Sykelønnsrefusjon Momskomp. drift Fra andre (private) Renteinntekter 920 Mottatte avdrag på utlån Bruk av bundne fond -237 Sum Inntekt -861 Sum 6000 NAV-Sosialtjenesten Sum 60 NAV-Sosialtjenesten % 61 Lege og miljørettet helsevern 6100 Legetjenester 010 Fast lønn 020 Lønn til vikarer Side 64

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013 Lardal kommune Fra Svarstad Årsregnskap 2013 14/2-2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 1 Regnskapsoversikter 4 1.1 Regnskapsskjema 1A drift 4 1.2 Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009. Nasjonalparkriket

SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009. Nasjonalparkriket SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009 Nasjonalparkriket SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009 Otta, 6. april 2010 Påfølgende underskrifter gjelder for hele regnskapet vid Storborg Regnskapsansvarlig Sjur Mykletun Administrasjonssjef

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Unjårgga gielda / Nesseby kommune Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Regnskap. Tana kommune

Regnskap. Tana kommune Regnskap Tana kommune 2012 Vedtatt i kommunestyret den Sak nr: /2013 Innholdsregister Innhold Hovedoversikter...5 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...6

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap. Tana kommune

Regnskap. Tana kommune Regnskap Tana kommune 2011 Vedtatt i kommunestyret den 21.6.12 Sak nr: 51/2012 Innholdsregister Innhold Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...

Detaljer

Grimstad kommune årsregnskap 2013

Grimstad kommune årsregnskap 2013 Grimstad kommune årsregnskap Side 2 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 5 DRIFTSREGNSKAP 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Hovedoversikt drift 8 sskjema 1A 9 sskjema 1B 10

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer