Balsfj ord kommune - for framtida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Balsfj ord kommune - for framtida"

Transkript

1 Balsfj ord kommune - for framtida Foto: Fra Apen dag april april 2013(R1)

2 BALSFJORD KOMMUNE.4/ REGNSKAP 2012 Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikter 2. Noter 3. Detaljert regnskap drift 4. Detaljert regnskap investering 5. Balanse Side 1 Side 7 Side 25 Side 95 Side 109

3 Balsfjord kommune regnskap 2012 Side 1

4 Balsfjord kommune regnskap 2012, Regnskap 2012 Budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2011 Avvik % FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Inntektsutgje ning i rammetilskuddet Innbyggertilskuddet i rammetilskuddet Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 0 Stattilskudd fort på resultatenhet Andre enerelle statstilskudd Sum frie dis onible inntekter FINANSINNTEKTER/ - UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter #DIV/0! Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) A \ dra å lån Netto finansinntekted-ut ifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning a\ tidligere års regnskapsmessige me Til ubundne avsetninger / Overskudd Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefo Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetnin er Netto avsetnin er FORDELING Rammeinntekter fort på ramme Bruk av disp.fond på frie midler Overføringer til VAR art 178* på frie inntekter Inndekning merforbruk VAR Interne overf. Selvkost sutgifer på rammme Renter å ramme Overført til investerin sbuds'ettet ramme Til fordelin drift Sum fordelt til drift (fra sk. ema 1B) Side 2

5 Balsfjord kommune regnskap 2012, side 3

6 Balsfjord kommune regnskap 2012 Pr. Pr. 1 Regnskap Budsjett Vedtatt Regnskap Avvik Alle belo i hele budsjett i % DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger % Andre salgs- og leieinntekter % Overføringer med krav till motytelse ,9 % Rammetilskudd fra staten % Andre statlige tilskudd % Andre overforinger Inntekts- og formueskatt % Eiendomsskatt % Andre direkte o indirekte skatter Sum sinntekter ,8 % DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter ,6 % Sosiale utgifter ,1 % Kjøp av varer og tj. som inngår i egenpro ,3 % Kjøp av varer og tj. erstatter egenprod ,1 % Overføringer % Avskrivninger % Fordelte utgifter % Sum sut ifter ,1 % Brutto driftsresultat ,0 % EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte ,9 % Gevinst fin.instrumenter Mottatte avdra å utlån ,0 % Sum eksterne finansinntekter ,1 % Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger % Tap fin.instrumenter A drag på lån % Sosial- o nærin sutlån % Sum eksterne finansut ifter ,1 % Resultat ekst.finanstransaks'oner ,2 % Mot ost avskrivnin er ,2 % Netto driftsresultat ,6 % INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av udisponert fra tidligere år ,0 % Bruk av disposisjonsfond ,1 % Bruk av bundne fond ,0 % Sum bruk av avsetnin er ,1 % Avsetninger Overfort til investeringsbudsjettet ,1 % Avsatt til dekning fra tidligere år - - Avsatt til disposisjonsfond % Avsatt til bundne fond % Sum avsetnin er ,2 % Udis onert (mindreforbruk) % Side 4

7 Balsfjord kommune regnskap 2012 Pr. Alle belo i hele Regnskap 2012 Budsjett 2012 Oppr bud 2012 Regnskap 2011 Avvik % Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Refusjoner ,4 % Statlige overforinger - Andre oxerforinger Renteinntekter og utbytte Inntekter fra KF - Sum Inntekter ,3 % Investeringsutgifter Lønnsutgi fter Sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. egenprod ,6 % Kjøp av tjenester som erstatter egenprod ,1 % Overføringer Renteut itler o omkostnin er 2 0 Sum Ut ifter ,3 % Finansutgifter Avdrag på lån ,1 % Utlån og aksj ekjøp Avsatt til ubundne kapitalfond Avsatt til bundne fond -473 I 778 Ta /Gevinst fm.instrumenter Sum finanstransaks oner ,2 % Finansierin sbehm ,8 % Finansiering Overført fra driftsregnskapet ,5 % Bruk av lån ,8 % Aksjesalg og mottatte avdrag Bruk av tidl.års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond % Bruk av ubundne kapitalfond Bruk av bundne fond - - Sum finansierin ,8 % Udis onert mindreforbruk -135

8 Side 6

9 BALSFJORD KOMMUNE 44 REGNSKAP 2012 Noter

10 Noteoversikt NOTE nr. 1 Or aniserin av kommunens virksomhet NOTE NR. 2 Årsresultat NOTE NR. 3 Momskom ensas'on NOTE NR. 4 Kundefordrin er NOTE NR. 5 Pens'on NOTE NR. 6 Endrin i arbeidska ital Del 1 Endrin i arbeidska ital driftsre nska et Del 2 Endrin i arbeidska ital balansen NOTE NR. 7 Garantier itt av kommunen NOTE NR. 8 Aks'er NOTE NR. 9 Avsetnin er o bruk av avsetnin er Del 1 Totale avsetnin er o bruk Del 2 Dis osis'onsfond avsetnin er o bruk av avsetnin er Del 3 Bundet driftsfond avsetnin er o bruk av avsetnin er Del 4 Ubundet investerin sfond avsetnin er o bruk av avsetnin er Del 5 Bundet investerin sfond avsetnin er o bruk av avsetnin er NOTE nr. 10 Ka italkonto NOTE nr. 11 Anle smidler Del 1 Totale investerin er r anle snummer Del 2 Sum anle smidler NOTE nr. 12 Weldsfor liktelser e 'eld o fordelin mellom lån ivere NOTE nr. 13 Re nska s rinsi endrin er NOTE nr. 14 Selvkostf enester NOTE nr. 15 Fordrin er o 'eld til kommunale foretak NOTE nr. 16. Sal av finansielle anle smidler. NOTE nr. 17. Interkommunalt samarbeid. 7

11 Note 1 1. Styringsprinsipper Balsfjord kommune styrer etter 2-nivåmodellen med 23 resultatenheter. 2. Tjenester som løses i egne selskaper/foretak VAR tjenesten utøves av eget selskap Balsfjord kommunalteknikk KF. Det blir framlaget eget regnskap for vann, avløp og renovasjon. 3. Tjenester løst av andre I Balsfjord kommune har vi en privat barnehage, en familiebarnehage og en Montessori skole. For PPT tjenesten er Balsfjord kommune vertskommune for interkommunalt samarbeid med Storfjord - og Lyngen kommune. Vi er også vertskommune for Friluftsrådet som er et interkommunalt samarbeid med Tromsø-, Storfjord-, Lyngen- og Karlsøy kommune Note 2 Arsresulta sresultatet Balsfjord kommune driftsregnskap for år 2012 er avlagt med et mindreforbruk på kr ,- Årets regnskap har ikke medført strykninger i forhold til budsjett. En har overført 98% av MVA komp. til investeringsregnskapet. Investeringsregnskapet Anleggsmidler : Brutto utgifter i investeringsregnskapet for år 2012 er kr ,28 Med bruk av MVA komp investering og frie salgsinntekter vedrørende merforbruk har investeringsregnskapet gått i balanse. Brutto var frie investeringsinntekter på kr ,22. Merforbruket som er inndekt var på kr ,79. - Se tabell. 8

12 Kommentar investering: Det er totalt et merforbruk på kr ,- som blir dekt inn av frie investeringsinntekter på kr ,22 Resten ble finansiert med MVA komp. I 9

13 I Usikre fordringer. Alle fordringer som er foreldet er slettet. For 2012 er dette beløpet på kr ,- 10

14 Generelt om ens'onsordnin ene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og Re nska sførin av ens'on Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som bet Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Økonomiske forutsetninger ( 13-5): KLP SPK Andre Forventet avkastning pensjonsmidler 5,50 % 4,85 % Diskonteringsrente 4,50 % 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst 3,16 % 3,16 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 3,16 % 3,16 % Forholdstallet fra KRD 1,30 % 1,30 % Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik (tall i hele Pensjonskostnad (F 13-1, C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning å pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Betalt premie i året Årets premieavvik Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F 13-1, E) Arb.giveravg. Arb.giveravg. Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelser pr Årets premieavvik Sum premieavvik tidligere år (pr ) Sum amortisert premieavvik dette året Akkumulert premieavvik pr Spesifikasjon av estimatavvik Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjonsmidler for liktelser midler for liktelser Faktiske midler/forpliktelser ( forrige år) Estimerte midler/forpliktelser ( dette år) Årets estimatavvik (01.01.) Akkumulert avvik tidligere år ( dette år) Amortisert avvik dette år Akkumulert estimatavvik dette år

15 Regnskap_3K_12.xls NOTE nr. 6 Del 1 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Tapsføring etableringslån 0 0 Endring i arbeidskapital NOTE nr. 6 Del 2 Endring i arbeidskapital Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Omløpsmidler Endring kortsiktige fordringer Endring aksjer og andeler 0 0 Premieavvik Endring sertifikater 0 0 Endring obligasjoner 0 0 Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring kassekredittlån 0 0 Endring annen kortsiktig gjeld Periodiseringsendring 0 Slettet etableringslån 19 Slettet aksjer 0 Endring arbeidskapital Side 12

16 NOTE nr. 7 Garantier gitt av kommunen Veiledning til noten: Det settes inn opplysninger for garantier man har gitt. Garantier for ansattes lån grupperes etter de år garantien utløper. Det oppgis bare antall garantier og ikke navnet på ansatte. Dersom det er gitt garanti for administrasjonssjefens lån skal dette op Side 13

17 NOTE nr 8 Balsfjord kommunens aksjer og andelder pr Solgt for Merknader: TFDS Troms er endret til HURTIGRUTEN ASA TROMSPRODUKT er en AMB bedrift og er ikke skattepliktig iflg deres regnskapsavd. Side 14

18 Regnskap_3K_12 xls NOTE nr. 9 Avsetninger og bruk av avsetninger NOTE nr. 9 Del 2 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetn. driftsregnskapet Bruk av avsetn. investerings-regnskapet UB Spesifikasjon bruk av vedtatt disposisjonsfond drift Vedtaknr. 0 dra s iver T Avsetnin Bruk Totalsum 701 MK Terje Ksak 10/94 kr , Reg. Bergnes havn 11/ Etterlønn ordfører 76/ Overflateproblemer Mestervik 11/ Utredning skolestruktur PS 19/ Åpning Kårstua PS 20/ Innkjøp Kvalitetslosen Økt ressurs Elektronisk samh.og 720 IKTplan / Økt ressurs Gjeldsrådgivning og 721 eiendomskatt 54/ Sommervedlikehold vei 2012 sak / Prosjekt Friskvær Sak 44/ Merkostnad vikariat 724 kommunalsjefstilling sak 52/ Kompetanseheving Sak 51/ Veifond Sak 51/ Merutgifter skoler 2012 Sak 82/ Flytting av minnestøtte f.msk. på M/S 732 sak 95/ Prosjekt Friskvær sak 96/ Ballbinge Moan (flytting-nytt 734 dekke)sak 119/ Forebygging av Revaelva ved 735 Nordkj.b. sak 123/ Saldering budsj.12 ansv9205 k- 737 sak91/ Disposisjonsfond Side 15

19 Regnskap_3K_12 xls NOTE nr. 9 Del 3 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger (1000 kr) IB Avsetninger avsetninger UB , NOTE nr. 9 Del 4 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger (tall i 1000,-kr) I I. IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB Vedtaknr. Vedtakstekst Avsetnin Bruk Rest 901 Nordkj.b.stadion Nordkj.b. ambulanse st Sum NOTE nr. 9 Del 5 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger i s. IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. I, Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond (1000kr) Bruk : Ekstraord. Avdra lån (etabl.lån) Avsetnin Innbetalt avdra etablerin slån Side 16

20 NOTE nr. 10 Kapitalkonto Balanse (underskudd i ka ital) I Balanse (ka ital) Avskrevet Salg/Brann/revet anle Nedskrivninger fast eiendom Avskriving av fast eiendom o anle g Salg av utstyr, maskiner og trans ortmidler Korrigering verdi rest tomter Avskrivninger av utstyr, maskiner og trans ortmidler Sal av aksjer o andeler Tapsførin Aksjer Avdra kirkelån Avdrag på formidlin s/startlån Avdra nærin slån Avdra å sosial lån Avdrag på utlånte egne midler Avskrivnin sosial utlån Bruk av midler fra eksterne lån Pensj.forpl.arb.g.av. Pensj onsforpliktelser (krediteringer under AM) Aktivering av fast eiendom 0 o anle g Oppskriving av fast eiendom Aktivering av utstyr, maskiner og 0 trans ortmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og 0 transportmidler K'ø av aksjer o andeler 0 Oppskrivning av aksjer og 19 andeler Utlån formidlin s/startlån 55 Utlån nærin slån 122 Utlån sosial lån 0 Utlån e ne midler 0 0 Oppskrivin utlån Avdra å eksterne lån 522 Pens'onsmidler (debiterin er under AM) Saldo Saldo (Kapital) (underskudd i kapital) Side 17

21 NOTE NR. 11 Del 1. ~11 Ansvar 8101 IT-drift M ellearr. Totalt IT-drift Fellesutgifter Tekst ansvar Totalt Fellesutgifter Kommunaie veier/veg- og gatelys Totalt Kommunale veier/veg- og gatelys Kommunal eiendom Totalt Kommunal eiendom Brannvesen Totalt Brannvesen BBS, Skjerma avd. Totalt BBS, Skjerma avd. Felles bygningsforvalting Totalt Felles bygningsforvalting Rådhus,11.111M Totalt Rådhus Samfunnshus Moan Totalt Samfunnshus Moan Ambulansesentral Nordkjosbotn Totalt Ambulansesentral Nordkjosbotn Nordkjosbotn Stadion eifflr, Totalt Nordkjosbotn Stadion Nordkjosbotn skole rffliffla; Totalt Nordkjosbotn skole Storsteinnes skole Totalt Storsteinnes skole Fuglelia barnehage Totalt Fuglelia barnehage Skrållan barnehage Anlegg Tekst Anlegg Inv.tidl.år Inv.2012 Totalt investert Budsjett Avvik IKT plan anll Papirløse politikere IKT-plan grunnskole Kvalitetslosen Bruer-generell bevilgning Industriveien Nordkjosbotn Sneveveien Fortau Vollan Gjestestue Asfaltprogrammet Overvannsleding Nordkjosbotn Prosjektering og bygging GS vei Mestervik Veoliatomten Tankbil Senger og inventar til Støa Energispareprosekt Henger stillasje Bygg Inv.ihht tilstandsrap. formålsbygg Nytt tak rådhuset Samfunnshus Moan bygg Ambulanse Nordkjosbotn Nordkjosbotn Stadion Leskur/takoverbygg med lager Nordkj.b.skole Avstivning av skillervegger St.skole Utbygging av Fuglelia barnehage Vognskur Skrållan barnehage Side 18

22 Ansvar Tekst ansvar Anlegg Tekst Anlegg Inv.tidl.år Inv.2012 Totalt investert Budsjett Avvik Totalt Skrållan barnehage Nor dkjosbotn barnehage Nye gjerder rundt kommunale barnehager Utvide p-plass m/lys Nord kj.bhg Totalt Nordkjosbotn bamehage Meistervik barnehage Utbygging garderobe Meistervik Barnehage Totalt Meistervik barnehage Balsfjord sykehjem Solavskjerming sykehjemmet Totalt Balsfjord sykehjem Sandbukt gård 2 yngst Hybelh Nytt gjerde og utvide vei og parkering barnebolig Totalt Sandbukt gård 2 yngst Hybelh Helsesenter Storsteinnes Renov. og omb.legekontor St.nes Bygg Renov.av korridor og beh.rom fysio. St.nes Ombygging helsesenter St.nes. bygg Ombygging helsesenter St.nes. inventar Totalt Helsesenter Storsteinnes Side 19

23 Note 11 Del 2 Anleggsmidler Økonomisk levetid 5år 10 år 20 år 40 år 50 år Avskr.plan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær side 20

24 NOTE nr. 12 Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Kommunens samlede lånegjeld Kommunal bank fast rente 3,63 % rente Kommunal bank flytende rente 2,59% rente Sum kommunalbanken Husbanken fast rente 2,98% rente Husbanken flytende rente 2,22% rente Sum husbanken avdragsutgifter avdragsutgifter ekstraordinært Ekstraordinære avdrag investering Avdrag etableringslån investering Sum avdrag Minsteavdragsberegning (avansert metode) (Med forenklet metode ble minsteavdraget kr ) NOTE nr. 13 Prinsippendringer og bruk av avsetning å å.., I. UB viser saldo for samlet prinsippendringer. Likviditetsreserve forskriften er blitt fiernet fra 2008 og er blitt erstattet med forskrift ang. prinsippendringer. side 21

25 Det er beregnet en prosentvis andel av brannmesterens arbeidstid for administrasjon av feiervesenet. 1. januar 2005 innførte vi behovsprøvd feiing, dette medførte at feieren også foretar tilsyn i boliger. Det er utført feiing i 555 røykpiper mens det har vært tilsyn i 310 boliger, planen er at alle røykpiper skal feies minst hvert 4 år og at det skal utføres tilsyn i alle boliger minst hvert fierde år. Feie og tilsynstjenestens regnskap viser et mindreforbruk i 2012 på ca. kr ,96 som overførs til fond. Side 22

26 - I II I II 111 "' I "' I Gjeld ang. Friluftsrådet er ført i regnskapet som øremerket fond tilhørende Friluftsrådet. -.,. I - - Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler er en andel av salgsinntekten er regnet som avkastning på innskutt kapital og inntektsført som løpende inntekt i driftsregnskapet. Kommunen har ikke kjøpt eller solgt aksjer i I. I - I - I - I - (FKR 12 nr. 3) Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) 27 skal inngå i årsregnskapet Interkommunalt tiltak jf. koml 27 PPT Friluftsliv Overføring fra Balsfjord kommune (kontorkommune Overføring fra Lyngen kommune Overføring fra Storfjord kommune Overføring fra Tromsø kommune Overføring fra Karlsøy kommune Resultat av overførin er Samarbeidets egne inntekter Samarbeidets driftsut ifter Resultat av virksomheten merforbruk Disponering av resultatet:bruk av fond 0 0 Tilbakeført deltaker kommunene 0 0 Brukt av fond Udekket merforbruk 0 0 Rest fond r Side 23

27 BALSFJORD KOMMUNE 44/ mi. REGNSKAP 2012 Detalj ert regnskap

28 Kost Tekst kostart (Rapporten innh.moms komp) Regnskap Politisk Styrings-/folkev.organer R ka Budsjett Avvik Avvik beløp 0100 Ordfører Side 25

29 Side 26

30 Side 27

31 Sum 1 Politisk Styrings-/folkev.org % 11 Rådmannen m/ støttegruppe 1100 Rådmannens støttegruppe Sum 11 Rådmannen m/ støttegrupi % 12 Økonomikontoret 1200 økonomikontoret 010 Fast lønn 020 Lønn til vikarer 030 Lønn til ekstrahjelp 040 Overtidslønn Side 28

32 Sum 12 Økonomikontoret % 13 Interntjenesten og ekspedisjon 1300 Interntjenesten/Ekspedisjon Side 29

33 Side 30

34 14 Plan og Næring Side 31

35 Side 32

36 Side 33

37 Side 34

38 Side 35

39 Side 36

40 Side 37

41 Sum 1431 Næringsfond Sum 14 Plan og Næring % 16 Brann og redning 1600 Brannvesen Side 38

42 Sum 16 Brann og redning % 19 Fellesutgifter sentraladm 1101 øvrige personaltiltak Side 39

43 Side 40

44 Side 41

45 Sum 19 Fellesutgifter sentraladm % 20 Laksvatn Oppvekstsenter 2000 Laksvatn Oppvekstsenter Side 42

46 Sum 20 Laksvatn Oppvekstsenter % 21 Nordkjosbotn skole og SFO 2100 Nordkjosbotn skole og SFO Side 43

47 Sum 21 Nordkjosbotn skole og SF( % 22 Storsteinnes skole, SFO 2200 Storsteinnes skole, SFO Side 44

48 Kost : Tekst kostart (Rapporten innh MOMS komp) 730 Fra fylkeskommuner 750 Fra kommuner 770 Fra andre (private) 790 Internsalg 950 Bruk av bundne fond Sum Inntekt Sum 2200 Storsteinnes skole, SFO 2201 Voksenopplæringen 010 Fast lønn 020 Lønn til vikarer 040 Overtidslønn 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjør 090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige fo 099 Arbeidsgiveravgift 100 Kontormateriell 105 Undervisningsmateriell 115 Matvarer 120 Annet forbruksmateriell / råvarer og t 130 Post, banktjenester, telefon 140 Annonse, reklame, informasjon 150 Opplæring, kurs 160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bi 170 Transportutgifter og drift av egne trar 180 Energi 190 Leie av lokaler og grunn 195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignend 200 Inventar og utstyr 220 Kjøp, leie og leasing av maskiner 240 Serviceavtaler cy,z reperasjoner 350 Fra kommuner 429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl. 470 Til andre (private) 500 Renteutgifter, provisjoner og andre fil 550 Avsetninger til bundne fond Sum Utgift 620 Annet salg av varer og tjenester, geby 700 Fra staten 710 Sykelønnsrefusjon 729 Momskomp. drift 730 Fra fylkeskommuner 750 Fra kommuner 770 Fra andre (private) 790 Internsalg 950 Bruk av bundne fond Sum Inntekt Sum 2201 Voksenopplæringen Sum 22 Storsteinnes skole, SFO 23 Sand skole 2300 Sand skole Side 45

49 24 Malangseidet oppvekstsenter 2400 Malangseidet skole og SFO Side 46

50 29 Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. Side 47

51 30 Storsteinnes barnehage % 3000 Storsteinnes barnehage Side 48

52 Kost ; Tekst kostart Regnskap Regnska Budsjett Avvik Avvik (Rapporten innh MOMS komp) beløp % Sum 3000 Storsteinnes barnehage % Sum 30 Storsteinnes barnehage % 31 Meistervik barnehage 3100 Meistervik barnehage Sum 31 Meistervik barnehage % 32 Nordkjosbotn barnehage 3200 Nordkjosbotn barnehage Side 49

53 33 Hamnvåg barnehage 3300 Hamnvåg barnehage Sum 33 Hamnvåg barnehage 34 Skrållan barnehage % Side 50

54 Sum 34 Skrållan barnehage % 35 Fuglelia barnehage 3500 Fuglelia barnehage Side 51

55 Sum 35 Fuglelia barnehage % 39 Fellesutgifter barnehager 3900 Funksjonshemmede i barnehage Side 52

56 Sum 39 Fellesutgifter barnehager % 41 Hjemmetjenesten Laksvatn 4100 Hjemmetjenesten Laksvatn Side 53

57 Kost ; Tekst kostart (Rapporten innh MOMS komp) Regnskap R nska Budsjett Avvik Avvik beløp % Sum 41 Hjemmetjenesten Laksvatt 42 Hjemmetjenesten Nordkjosbotn % 4200 Hjemmetjenesten Nordkjosbotn Sum 42 Hjemmetjenesten Nordkjce % Side 54

58 Kost ; Tekst kostart Regnskap R ka Budsjett Avvik Avvik (Rapporten mnh MOMS komp) beløp % 50 Omsorgstjenestene Malangen 5000 Fellesdrift Malangstun Side 55

59 Side 56

60 Sum 50 Omsorgstjenestene Malang % 51 Balsfjord bo- og servicesenter 5100 BBS, Fellesdrift Side 57

61 Side 58

62 Side 59

63 Side 60

64 Sum 51 Balsfjord bo- og servicesen % 52 Boligtjenesten-Funksjonshemmede 5200 Avlastningsbolig St.nes Side 61

65 Side 62

66 Sum 52 Boligtjenesten-Funksjonsb % 59 Felles helse og omsorg 5900 Felles utgifter helse og omsorg Side 63

67 Sum 59 Felles helse og omsorg % 60 NAV-Sosialtjenesten 6000 NAV-Sosialtjenesten 010 Fast lønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Annen lønn og trekkpliktige godtgjør Godtgjørelse folkevalgte Pensjonsinnskudd og trekkpliktige fo Arbeidsgiveravgift Kontormateriell 115 Matvarer Annet forbruksmateriell / råvarer og t Post, banktjenester, telefon Annonse, reklame, informasjon 150 Opplæring, kurs Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bi Andre oppgavepliktige godtgjørelser 170 Transportutgifter og drift av egne trar Leie av lokaler og grunn Konsulenttjenester Internkjøp Fra fylkeskommuner MVA på vederlag, merverdiavg.pl Til andre (private) Utlån Avsetninger til bundne fond Sum Utgift Brukerbetaling for kommunale tjenes 620 Annet salg av varer og tjenester, geby 650 Annet avgiftspliktig salg av varer ogi 690 Fordelte utgifter 700 Fra staten Sykelønnsrefusjon Momskomp. drift Fra andre (private) Renteinntekter 920 Mottatte avdrag på utlån Bruk av bundne fond -237 Sum Inntekt -861 Sum 6000 NAV-Sosialtjenesten Sum 60 NAV-Sosialtjenesten % 61 Lege og miljørettet helsevern 6100 Legetjenester 010 Fast lønn 020 Lønn til vikarer Side 64

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer