Balsfj ord kommune - for framtida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Balsfj ord kommune - for framtida"

Transkript

1 Balsfj ord kommune - for framtida Foto: Fra Apen dag april april 2013(R1)

2 BALSFJORD KOMMUNE.4/ REGNSKAP 2012 Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikter 2. Noter 3. Detaljert regnskap drift 4. Detaljert regnskap investering 5. Balanse Side 1 Side 7 Side 25 Side 95 Side 109

3 Balsfjord kommune regnskap 2012 Side 1

4 Balsfjord kommune regnskap 2012, Regnskap 2012 Budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2011 Avvik % FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Inntektsutgje ning i rammetilskuddet Innbyggertilskuddet i rammetilskuddet Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 0 Stattilskudd fort på resultatenhet Andre enerelle statstilskudd Sum frie dis onible inntekter FINANSINNTEKTER/ - UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter #DIV/0! Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) A \ dra å lån Netto finansinntekted-ut ifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning a\ tidligere års regnskapsmessige me Til ubundne avsetninger / Overskudd Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefo Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetnin er Netto avsetnin er FORDELING Rammeinntekter fort på ramme Bruk av disp.fond på frie midler Overføringer til VAR art 178* på frie inntekter Inndekning merforbruk VAR Interne overf. Selvkost sutgifer på rammme Renter å ramme Overført til investerin sbuds'ettet ramme Til fordelin drift Sum fordelt til drift (fra sk. ema 1B) Side 2

5 Balsfjord kommune regnskap 2012, side 3

6 Balsfjord kommune regnskap 2012 Pr. Pr. 1 Regnskap Budsjett Vedtatt Regnskap Avvik Alle belo i hele budsjett i % DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger % Andre salgs- og leieinntekter % Overføringer med krav till motytelse ,9 % Rammetilskudd fra staten % Andre statlige tilskudd % Andre overforinger Inntekts- og formueskatt % Eiendomsskatt % Andre direkte o indirekte skatter Sum sinntekter ,8 % DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter ,6 % Sosiale utgifter ,1 % Kjøp av varer og tj. som inngår i egenpro ,3 % Kjøp av varer og tj. erstatter egenprod ,1 % Overføringer % Avskrivninger % Fordelte utgifter % Sum sut ifter ,1 % Brutto driftsresultat ,0 % EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte ,9 % Gevinst fin.instrumenter Mottatte avdra å utlån ,0 % Sum eksterne finansinntekter ,1 % Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger % Tap fin.instrumenter A drag på lån % Sosial- o nærin sutlån % Sum eksterne finansut ifter ,1 % Resultat ekst.finanstransaks'oner ,2 % Mot ost avskrivnin er ,2 % Netto driftsresultat ,6 % INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av udisponert fra tidligere år ,0 % Bruk av disposisjonsfond ,1 % Bruk av bundne fond ,0 % Sum bruk av avsetnin er ,1 % Avsetninger Overfort til investeringsbudsjettet ,1 % Avsatt til dekning fra tidligere år - - Avsatt til disposisjonsfond % Avsatt til bundne fond % Sum avsetnin er ,2 % Udis onert (mindreforbruk) % Side 4

7 Balsfjord kommune regnskap 2012 Pr. Alle belo i hele Regnskap 2012 Budsjett 2012 Oppr bud 2012 Regnskap 2011 Avvik % Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Refusjoner ,4 % Statlige overforinger - Andre oxerforinger Renteinntekter og utbytte Inntekter fra KF - Sum Inntekter ,3 % Investeringsutgifter Lønnsutgi fter Sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. egenprod ,6 % Kjøp av tjenester som erstatter egenprod ,1 % Overføringer Renteut itler o omkostnin er 2 0 Sum Ut ifter ,3 % Finansutgifter Avdrag på lån ,1 % Utlån og aksj ekjøp Avsatt til ubundne kapitalfond Avsatt til bundne fond -473 I 778 Ta /Gevinst fm.instrumenter Sum finanstransaks oner ,2 % Finansierin sbehm ,8 % Finansiering Overført fra driftsregnskapet ,5 % Bruk av lån ,8 % Aksjesalg og mottatte avdrag Bruk av tidl.års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond % Bruk av ubundne kapitalfond Bruk av bundne fond - - Sum finansierin ,8 % Udis onert mindreforbruk -135

8 Side 6

9 BALSFJORD KOMMUNE 44 REGNSKAP 2012 Noter

10 Noteoversikt NOTE nr. 1 Or aniserin av kommunens virksomhet NOTE NR. 2 Årsresultat NOTE NR. 3 Momskom ensas'on NOTE NR. 4 Kundefordrin er NOTE NR. 5 Pens'on NOTE NR. 6 Endrin i arbeidska ital Del 1 Endrin i arbeidska ital driftsre nska et Del 2 Endrin i arbeidska ital balansen NOTE NR. 7 Garantier itt av kommunen NOTE NR. 8 Aks'er NOTE NR. 9 Avsetnin er o bruk av avsetnin er Del 1 Totale avsetnin er o bruk Del 2 Dis osis'onsfond avsetnin er o bruk av avsetnin er Del 3 Bundet driftsfond avsetnin er o bruk av avsetnin er Del 4 Ubundet investerin sfond avsetnin er o bruk av avsetnin er Del 5 Bundet investerin sfond avsetnin er o bruk av avsetnin er NOTE nr. 10 Ka italkonto NOTE nr. 11 Anle smidler Del 1 Totale investerin er r anle snummer Del 2 Sum anle smidler NOTE nr. 12 Weldsfor liktelser e 'eld o fordelin mellom lån ivere NOTE nr. 13 Re nska s rinsi endrin er NOTE nr. 14 Selvkostf enester NOTE nr. 15 Fordrin er o 'eld til kommunale foretak NOTE nr. 16. Sal av finansielle anle smidler. NOTE nr. 17. Interkommunalt samarbeid. 7

11 Note 1 1. Styringsprinsipper Balsfjord kommune styrer etter 2-nivåmodellen med 23 resultatenheter. 2. Tjenester som løses i egne selskaper/foretak VAR tjenesten utøves av eget selskap Balsfjord kommunalteknikk KF. Det blir framlaget eget regnskap for vann, avløp og renovasjon. 3. Tjenester løst av andre I Balsfjord kommune har vi en privat barnehage, en familiebarnehage og en Montessori skole. For PPT tjenesten er Balsfjord kommune vertskommune for interkommunalt samarbeid med Storfjord - og Lyngen kommune. Vi er også vertskommune for Friluftsrådet som er et interkommunalt samarbeid med Tromsø-, Storfjord-, Lyngen- og Karlsøy kommune Note 2 Arsresulta sresultatet Balsfjord kommune driftsregnskap for år 2012 er avlagt med et mindreforbruk på kr ,- Årets regnskap har ikke medført strykninger i forhold til budsjett. En har overført 98% av MVA komp. til investeringsregnskapet. Investeringsregnskapet Anleggsmidler : Brutto utgifter i investeringsregnskapet for år 2012 er kr ,28 Med bruk av MVA komp investering og frie salgsinntekter vedrørende merforbruk har investeringsregnskapet gått i balanse. Brutto var frie investeringsinntekter på kr ,22. Merforbruket som er inndekt var på kr ,79. - Se tabell. 8

12 Kommentar investering: Det er totalt et merforbruk på kr ,- som blir dekt inn av frie investeringsinntekter på kr ,22 Resten ble finansiert med MVA komp. I 9

13 I Usikre fordringer. Alle fordringer som er foreldet er slettet. For 2012 er dette beløpet på kr ,- 10

14 Generelt om ens'onsordnin ene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og Re nska sførin av ens'on Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som bet Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Økonomiske forutsetninger ( 13-5): KLP SPK Andre Forventet avkastning pensjonsmidler 5,50 % 4,85 % Diskonteringsrente 4,50 % 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst 3,16 % 3,16 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 3,16 % 3,16 % Forholdstallet fra KRD 1,30 % 1,30 % Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik (tall i hele Pensjonskostnad (F 13-1, C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning å pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Betalt premie i året Årets premieavvik Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F 13-1, E) Arb.giveravg. Arb.giveravg. Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelser pr Årets premieavvik Sum premieavvik tidligere år (pr ) Sum amortisert premieavvik dette året Akkumulert premieavvik pr Spesifikasjon av estimatavvik Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjonsmidler for liktelser midler for liktelser Faktiske midler/forpliktelser ( forrige år) Estimerte midler/forpliktelser ( dette år) Årets estimatavvik (01.01.) Akkumulert avvik tidligere år ( dette år) Amortisert avvik dette år Akkumulert estimatavvik dette år

15 Regnskap_3K_12.xls NOTE nr. 6 Del 1 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Tapsføring etableringslån 0 0 Endring i arbeidskapital NOTE nr. 6 Del 2 Endring i arbeidskapital Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Omløpsmidler Endring kortsiktige fordringer Endring aksjer og andeler 0 0 Premieavvik Endring sertifikater 0 0 Endring obligasjoner 0 0 Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring kassekredittlån 0 0 Endring annen kortsiktig gjeld Periodiseringsendring 0 Slettet etableringslån 19 Slettet aksjer 0 Endring arbeidskapital Side 12

16 NOTE nr. 7 Garantier gitt av kommunen Veiledning til noten: Det settes inn opplysninger for garantier man har gitt. Garantier for ansattes lån grupperes etter de år garantien utløper. Det oppgis bare antall garantier og ikke navnet på ansatte. Dersom det er gitt garanti for administrasjonssjefens lån skal dette op Side 13

17 NOTE nr 8 Balsfjord kommunens aksjer og andelder pr Solgt for Merknader: TFDS Troms er endret til HURTIGRUTEN ASA TROMSPRODUKT er en AMB bedrift og er ikke skattepliktig iflg deres regnskapsavd. Side 14

18 Regnskap_3K_12 xls NOTE nr. 9 Avsetninger og bruk av avsetninger NOTE nr. 9 Del 2 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetn. driftsregnskapet Bruk av avsetn. investerings-regnskapet UB Spesifikasjon bruk av vedtatt disposisjonsfond drift Vedtaknr. 0 dra s iver T Avsetnin Bruk Totalsum 701 MK Terje Ksak 10/94 kr , Reg. Bergnes havn 11/ Etterlønn ordfører 76/ Overflateproblemer Mestervik 11/ Utredning skolestruktur PS 19/ Åpning Kårstua PS 20/ Innkjøp Kvalitetslosen Økt ressurs Elektronisk samh.og 720 IKTplan / Økt ressurs Gjeldsrådgivning og 721 eiendomskatt 54/ Sommervedlikehold vei 2012 sak / Prosjekt Friskvær Sak 44/ Merkostnad vikariat 724 kommunalsjefstilling sak 52/ Kompetanseheving Sak 51/ Veifond Sak 51/ Merutgifter skoler 2012 Sak 82/ Flytting av minnestøtte f.msk. på M/S 732 sak 95/ Prosjekt Friskvær sak 96/ Ballbinge Moan (flytting-nytt 734 dekke)sak 119/ Forebygging av Revaelva ved 735 Nordkj.b. sak 123/ Saldering budsj.12 ansv9205 k- 737 sak91/ Disposisjonsfond Side 15

19 Regnskap_3K_12 xls NOTE nr. 9 Del 3 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger (1000 kr) IB Avsetninger avsetninger UB , NOTE nr. 9 Del 4 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger (tall i 1000,-kr) I I. IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB Vedtaknr. Vedtakstekst Avsetnin Bruk Rest 901 Nordkj.b.stadion Nordkj.b. ambulanse st Sum NOTE nr. 9 Del 5 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger i s. IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. I, Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond (1000kr) Bruk : Ekstraord. Avdra lån (etabl.lån) Avsetnin Innbetalt avdra etablerin slån Side 16

20 NOTE nr. 10 Kapitalkonto Balanse (underskudd i ka ital) I Balanse (ka ital) Avskrevet Salg/Brann/revet anle Nedskrivninger fast eiendom Avskriving av fast eiendom o anle g Salg av utstyr, maskiner og trans ortmidler Korrigering verdi rest tomter Avskrivninger av utstyr, maskiner og trans ortmidler Sal av aksjer o andeler Tapsførin Aksjer Avdra kirkelån Avdrag på formidlin s/startlån Avdra nærin slån Avdra å sosial lån Avdrag på utlånte egne midler Avskrivnin sosial utlån Bruk av midler fra eksterne lån Pensj.forpl.arb.g.av. Pensj onsforpliktelser (krediteringer under AM) Aktivering av fast eiendom 0 o anle g Oppskriving av fast eiendom Aktivering av utstyr, maskiner og 0 trans ortmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og 0 transportmidler K'ø av aksjer o andeler 0 Oppskrivning av aksjer og 19 andeler Utlån formidlin s/startlån 55 Utlån nærin slån 122 Utlån sosial lån 0 Utlån e ne midler 0 0 Oppskrivin utlån Avdra å eksterne lån 522 Pens'onsmidler (debiterin er under AM) Saldo Saldo (Kapital) (underskudd i kapital) Side 17

21 NOTE NR. 11 Del 1. ~11 Ansvar 8101 IT-drift M ellearr. Totalt IT-drift Fellesutgifter Tekst ansvar Totalt Fellesutgifter Kommunaie veier/veg- og gatelys Totalt Kommunale veier/veg- og gatelys Kommunal eiendom Totalt Kommunal eiendom Brannvesen Totalt Brannvesen BBS, Skjerma avd. Totalt BBS, Skjerma avd. Felles bygningsforvalting Totalt Felles bygningsforvalting Rådhus,11.111M Totalt Rådhus Samfunnshus Moan Totalt Samfunnshus Moan Ambulansesentral Nordkjosbotn Totalt Ambulansesentral Nordkjosbotn Nordkjosbotn Stadion eifflr, Totalt Nordkjosbotn Stadion Nordkjosbotn skole rffliffla; Totalt Nordkjosbotn skole Storsteinnes skole Totalt Storsteinnes skole Fuglelia barnehage Totalt Fuglelia barnehage Skrållan barnehage Anlegg Tekst Anlegg Inv.tidl.år Inv.2012 Totalt investert Budsjett Avvik IKT plan anll Papirløse politikere IKT-plan grunnskole Kvalitetslosen Bruer-generell bevilgning Industriveien Nordkjosbotn Sneveveien Fortau Vollan Gjestestue Asfaltprogrammet Overvannsleding Nordkjosbotn Prosjektering og bygging GS vei Mestervik Veoliatomten Tankbil Senger og inventar til Støa Energispareprosekt Henger stillasje Bygg Inv.ihht tilstandsrap. formålsbygg Nytt tak rådhuset Samfunnshus Moan bygg Ambulanse Nordkjosbotn Nordkjosbotn Stadion Leskur/takoverbygg med lager Nordkj.b.skole Avstivning av skillervegger St.skole Utbygging av Fuglelia barnehage Vognskur Skrållan barnehage Side 18

22 Ansvar Tekst ansvar Anlegg Tekst Anlegg Inv.tidl.år Inv.2012 Totalt investert Budsjett Avvik Totalt Skrållan barnehage Nor dkjosbotn barnehage Nye gjerder rundt kommunale barnehager Utvide p-plass m/lys Nord kj.bhg Totalt Nordkjosbotn bamehage Meistervik barnehage Utbygging garderobe Meistervik Barnehage Totalt Meistervik barnehage Balsfjord sykehjem Solavskjerming sykehjemmet Totalt Balsfjord sykehjem Sandbukt gård 2 yngst Hybelh Nytt gjerde og utvide vei og parkering barnebolig Totalt Sandbukt gård 2 yngst Hybelh Helsesenter Storsteinnes Renov. og omb.legekontor St.nes Bygg Renov.av korridor og beh.rom fysio. St.nes Ombygging helsesenter St.nes. bygg Ombygging helsesenter St.nes. inventar Totalt Helsesenter Storsteinnes Side 19

23 Note 11 Del 2 Anleggsmidler Økonomisk levetid 5år 10 år 20 år 40 år 50 år Avskr.plan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær side 20

24 NOTE nr. 12 Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Kommunens samlede lånegjeld Kommunal bank fast rente 3,63 % rente Kommunal bank flytende rente 2,59% rente Sum kommunalbanken Husbanken fast rente 2,98% rente Husbanken flytende rente 2,22% rente Sum husbanken avdragsutgifter avdragsutgifter ekstraordinært Ekstraordinære avdrag investering Avdrag etableringslån investering Sum avdrag Minsteavdragsberegning (avansert metode) (Med forenklet metode ble minsteavdraget kr ) NOTE nr. 13 Prinsippendringer og bruk av avsetning å å.., I. UB viser saldo for samlet prinsippendringer. Likviditetsreserve forskriften er blitt fiernet fra 2008 og er blitt erstattet med forskrift ang. prinsippendringer. side 21

25 Det er beregnet en prosentvis andel av brannmesterens arbeidstid for administrasjon av feiervesenet. 1. januar 2005 innførte vi behovsprøvd feiing, dette medførte at feieren også foretar tilsyn i boliger. Det er utført feiing i 555 røykpiper mens det har vært tilsyn i 310 boliger, planen er at alle røykpiper skal feies minst hvert 4 år og at det skal utføres tilsyn i alle boliger minst hvert fierde år. Feie og tilsynstjenestens regnskap viser et mindreforbruk i 2012 på ca. kr ,96 som overførs til fond. Side 22

26 - I II I II 111 "' I "' I Gjeld ang. Friluftsrådet er ført i regnskapet som øremerket fond tilhørende Friluftsrådet. -.,. I - - Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler er en andel av salgsinntekten er regnet som avkastning på innskutt kapital og inntektsført som løpende inntekt i driftsregnskapet. Kommunen har ikke kjøpt eller solgt aksjer i I. I - I - I - I - (FKR 12 nr. 3) Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) 27 skal inngå i årsregnskapet Interkommunalt tiltak jf. koml 27 PPT Friluftsliv Overføring fra Balsfjord kommune (kontorkommune Overføring fra Lyngen kommune Overføring fra Storfjord kommune Overføring fra Tromsø kommune Overføring fra Karlsøy kommune Resultat av overførin er Samarbeidets egne inntekter Samarbeidets driftsut ifter Resultat av virksomheten merforbruk Disponering av resultatet:bruk av fond 0 0 Tilbakeført deltaker kommunene 0 0 Brukt av fond Udekket merforbruk 0 0 Rest fond r Side 23

27 BALSFJORD KOMMUNE 44/ mi. REGNSKAP 2012 Detalj ert regnskap

28 Kost Tekst kostart (Rapporten innh.moms komp) Regnskap Politisk Styrings-/folkev.organer R ka Budsjett Avvik Avvik beløp 0100 Ordfører Side 25

29 Side 26

30 Side 27

31 Sum 1 Politisk Styrings-/folkev.org % 11 Rådmannen m/ støttegruppe 1100 Rådmannens støttegruppe Sum 11 Rådmannen m/ støttegrupi % 12 Økonomikontoret 1200 økonomikontoret 010 Fast lønn 020 Lønn til vikarer 030 Lønn til ekstrahjelp 040 Overtidslønn Side 28

32 Sum 12 Økonomikontoret % 13 Interntjenesten og ekspedisjon 1300 Interntjenesten/Ekspedisjon Side 29

33 Side 30

34 14 Plan og Næring Side 31

35 Side 32

36 Side 33

37 Side 34

38 Side 35

39 Side 36

40 Side 37

41 Sum 1431 Næringsfond Sum 14 Plan og Næring % 16 Brann og redning 1600 Brannvesen Side 38

42 Sum 16 Brann og redning % 19 Fellesutgifter sentraladm 1101 øvrige personaltiltak Side 39

43 Side 40

44 Side 41

45 Sum 19 Fellesutgifter sentraladm % 20 Laksvatn Oppvekstsenter 2000 Laksvatn Oppvekstsenter Side 42

46 Sum 20 Laksvatn Oppvekstsenter % 21 Nordkjosbotn skole og SFO 2100 Nordkjosbotn skole og SFO Side 43

47 Sum 21 Nordkjosbotn skole og SF( % 22 Storsteinnes skole, SFO 2200 Storsteinnes skole, SFO Side 44

48 Kost : Tekst kostart (Rapporten innh MOMS komp) 730 Fra fylkeskommuner 750 Fra kommuner 770 Fra andre (private) 790 Internsalg 950 Bruk av bundne fond Sum Inntekt Sum 2200 Storsteinnes skole, SFO 2201 Voksenopplæringen 010 Fast lønn 020 Lønn til vikarer 040 Overtidslønn 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjør 090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige fo 099 Arbeidsgiveravgift 100 Kontormateriell 105 Undervisningsmateriell 115 Matvarer 120 Annet forbruksmateriell / råvarer og t 130 Post, banktjenester, telefon 140 Annonse, reklame, informasjon 150 Opplæring, kurs 160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bi 170 Transportutgifter og drift av egne trar 180 Energi 190 Leie av lokaler og grunn 195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignend 200 Inventar og utstyr 220 Kjøp, leie og leasing av maskiner 240 Serviceavtaler cy,z reperasjoner 350 Fra kommuner 429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl. 470 Til andre (private) 500 Renteutgifter, provisjoner og andre fil 550 Avsetninger til bundne fond Sum Utgift 620 Annet salg av varer og tjenester, geby 700 Fra staten 710 Sykelønnsrefusjon 729 Momskomp. drift 730 Fra fylkeskommuner 750 Fra kommuner 770 Fra andre (private) 790 Internsalg 950 Bruk av bundne fond Sum Inntekt Sum 2201 Voksenopplæringen Sum 22 Storsteinnes skole, SFO 23 Sand skole 2300 Sand skole Side 45

49 24 Malangseidet oppvekstsenter 2400 Malangseidet skole og SFO Side 46

50 29 Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. Side 47

51 30 Storsteinnes barnehage % 3000 Storsteinnes barnehage Side 48

52 Kost ; Tekst kostart Regnskap Regnska Budsjett Avvik Avvik (Rapporten innh MOMS komp) beløp % Sum 3000 Storsteinnes barnehage % Sum 30 Storsteinnes barnehage % 31 Meistervik barnehage 3100 Meistervik barnehage Sum 31 Meistervik barnehage % 32 Nordkjosbotn barnehage 3200 Nordkjosbotn barnehage Side 49

53 33 Hamnvåg barnehage 3300 Hamnvåg barnehage Sum 33 Hamnvåg barnehage 34 Skrållan barnehage % Side 50

54 Sum 34 Skrållan barnehage % 35 Fuglelia barnehage 3500 Fuglelia barnehage Side 51

55 Sum 35 Fuglelia barnehage % 39 Fellesutgifter barnehager 3900 Funksjonshemmede i barnehage Side 52

56 Sum 39 Fellesutgifter barnehager % 41 Hjemmetjenesten Laksvatn 4100 Hjemmetjenesten Laksvatn Side 53

57 Kost ; Tekst kostart (Rapporten innh MOMS komp) Regnskap R nska Budsjett Avvik Avvik beløp % Sum 41 Hjemmetjenesten Laksvatt 42 Hjemmetjenesten Nordkjosbotn % 4200 Hjemmetjenesten Nordkjosbotn Sum 42 Hjemmetjenesten Nordkjce % Side 54

58 Kost ; Tekst kostart Regnskap R ka Budsjett Avvik Avvik (Rapporten mnh MOMS komp) beløp % 50 Omsorgstjenestene Malangen 5000 Fellesdrift Malangstun Side 55

59 Side 56

60 Sum 50 Omsorgstjenestene Malang % 51 Balsfjord bo- og servicesenter 5100 BBS, Fellesdrift Side 57

61 Side 58

62 Side 59

63 Side 60

64 Sum 51 Balsfjord bo- og servicesen % 52 Boligtjenesten-Funksjonshemmede 5200 Avlastningsbolig St.nes Side 61

65 Side 62

66 Sum 52 Boligtjenesten-Funksjonsb % 59 Felles helse og omsorg 5900 Felles utgifter helse og omsorg Side 63

67 Sum 59 Felles helse og omsorg % 60 NAV-Sosialtjenesten 6000 NAV-Sosialtjenesten 010 Fast lønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Annen lønn og trekkpliktige godtgjør Godtgjørelse folkevalgte Pensjonsinnskudd og trekkpliktige fo Arbeidsgiveravgift Kontormateriell 115 Matvarer Annet forbruksmateriell / råvarer og t Post, banktjenester, telefon Annonse, reklame, informasjon 150 Opplæring, kurs Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bi Andre oppgavepliktige godtgjørelser 170 Transportutgifter og drift av egne trar Leie av lokaler og grunn Konsulenttjenester Internkjøp Fra fylkeskommuner MVA på vederlag, merverdiavg.pl Til andre (private) Utlån Avsetninger til bundne fond Sum Utgift Brukerbetaling for kommunale tjenes 620 Annet salg av varer og tjenester, geby 650 Annet avgiftspliktig salg av varer ogi 690 Fordelte utgifter 700 Fra staten Sykelønnsrefusjon Momskomp. drift Fra andre (private) Renteinntekter 920 Mottatte avdrag på utlån Bruk av bundne fond -237 Sum Inntekt -861 Sum 6000 NAV-Sosialtjenesten Sum 60 NAV-Sosialtjenesten % 61 Lege og miljørettet helsevern 6100 Legetjenester 010 Fast lønn 020 Lønn til vikarer Side 64

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF. r41. 4!1Ald REGNSKAP OG ÅRSMELDING 19.02.2016 R

BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF. r41. 4!1Ald REGNSKAP OG ÅRSMELDING 19.02.2016 R BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF r41. 4!1Ald REGNSKAP OG ÅRSMELDING 215 19.2.216 R BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF REGNSKAP 215 Innholdsfortegnelse Årsmelding Hovedoversikter Noter Detaljert driftsregnskap pr.

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Økonomisk oversikt - Drift

Økonomisk oversikt - Drift Økonomisk oversikt - Drift Note Regnskap 21 Budsjett 21 Regnskap 29 Art Tekst 6 Brukerbetalinger -6 382 391-4 945-4 52 944 62-67 Andre salgs- og leieinntekter 13-9 63 774-9 925-4 46 28 7-78 Overføringer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

13.02.09 KONGSVINGER KOMMUNE

13.02.09 KONGSVINGER KOMMUNE 13.02.09 KONGSVINGER KOMMUNE REGNSKAP 2008 Innhold Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Økonomisk overisikt balanse Regnskapsskjema 1a drift Regnskapsskjema 1b driftsregnskap Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 Søndre Land kommune REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...3 2

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer