Fremtidig organisering av Øyeavdelingen SSHF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidig organisering av Øyeavdelingen SSHF"

Transkript

1 Fremtidig organisering av Øyeavdelingen SSHF Sørlandet sykehus HF Rapport Rapporten er utarbeidet av prosjektgruppe SSHF Bestiller: Klinikksjef Kirurgi SSHF, Geir Bøhler Prosjektleder: Avdelingsleder øyeavdelingen SSHF, Jon Erik Slagsvold ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring utført av Godkjent av mars 2015 KS Rapporten er lest og kvalitetssikret av: Hospitalitet AS Lysaker Torg 25, N-1366 Lysaker Overlege og spesialist i øyemedisin Nils Petter Dalaker, Øyeavdelingen Drammen Overlege og spesialist i øyemedisin Lars Haakon Berger, Sykehuset Østfold GODKJENT AV: Hvem og når: Styringsgruppen: Adm. direktør:

2 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 2 av 29 INNHOLD 1 Konklusjon og anbefalinger Kriterier for valg av fremtidig organisering Bakgrunn Målsetting Mandat Organisering av arbeidet Styringsgruppe Prosjektgruppe Øyeavdelingen i dag Poliklinikken i Kristiansand Stillingshjemler øyeavdelingen SSHF Øyeavdelingen Arendal Fremskrivning av aktivitet og kapasitetsbehov Befolkningsutvikling og fremtidig kapasitet Geografi Om rekruttering Leger Rekruttering øvrige faggrupper Avtalehjemler i Agder Virksomhetsmodeller Virksomhetsmodell A Behandlingstilbud og faglig kvalitet Utfordringer Fordelene ved modell A Areal og romprogram i nye lokaler Medisin teknisk (MTU) utstyr Virksomhetsmodell B Behandlingstilbud og faglig kvalitet Fordelene ved modell B Areal og romprogram i nye lokaler Medisin teknisk (MTU) utstyr Øyelegetilsyn til andre avdelinger SSK Økonomi og økonomiske vurderinger Aktivitets - og driftsresultat Øye avdelingen Økonomiske vurderinger ved modellene Alternative modeller Hovedtabeller økonomi... 26

3 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 3 av Konklusjon økonomi Synspunkt fra kliniske avdelinger og private øyeleger Kristiansand Vedlegg... 29

4 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 4 av 29 Sammendrag Øyeavdelingen har siden 2003 vært organisert med hovedavdelingen i Arendal og poliklinikk i Kristiansand. Det har over lengre tid vært vanskelig å etablere en stabil og langsiktig legedekning Kristiansand. Denne problemstillingen har reist spørsmål om det er realistisk å drive poliklinikk i Kristiansand, og om det beste alternativet er å bygge opp et robust og langsiktig behandlingstilbud i Arendal. Et betydelig økende antall eldre vil føre til svært høy etterspørsel av oftalmologisk tjenster i årene fremover. For Sørlandet sykehus forventes det omlag 70 % økning av konsultasjonsbehovet fra 2009 til Forventet behov frem mot 2030 er totalt beregnet til ca konsultasjoner. Det har over lang tid blitt utdannet for få øyespesialister i Norge. Dette bidrar til at SSHF siste årene merker betydelige rekrutteringsutfordringer av øyespesialister. Hovedutfordringen for videre drift i Kristiansand er legedekningen. Det må beregnes 1-2 nye legeårsverk for å kunne etablere en stabil og varig drift. En samlokalisering av øyefaget til et av sykehusene på Agder vil styrke den faglige utviklingen, og være rekrutterende. Den beste forutsetningen for dette er å etablere miljø med høy kvalitet og faglig bredde, slik at Sørlandet sykehus både kan rekruttere og beholde leger de kommende år. Dette vil sikre en solid avdeling i vekst for øyehelsen på Sørlandet i årene fremover slik at man er beredt på de betydelige økte behovene for oftalomologiske tjenester. Det legges til grunn i begge modellene at interne tilsyn og øyeblikkelig hjelp videreføres. Det er ut i fra aktivitetstall siste 3 år beregnet et behov for ca 3 tilsynspasienter pr uke i Kristiansand. På basis av tilgjengelig informasjon, og hensyntatt usikre beregninger og faktorer, viser beregningene en høyere årlig kostnad ved å velge modell B enn modell A. Det er pasientreiser som er det utgjørende faktoren, samtidig som det er noe usikkerhet knyttet til beregningene. Fra et rent økonomisk perspektiv er det derfor anbefalt å velge modell A. Men, dersom det viser seg vanskelig å flytte/rekruttere leger, og overføre pasienter fra Arendal til Kristiansand, vil forskjellen mellom de 2 modellene reduseres kraftig. 1 Konklusjon og anbefalinger Det er fordeler og ulemper ved begge beskrevne modeller. Alternativene er vurdert ut i fra faglig kvalitet, helhetlig pasientforløp, tilgjengelighet, samfunnsmessig bærekraft og økonomi. Modell A med fortsatt drift i Kristiansand har som hovedutfordring å rekruttere og beholde leger. Legemiljøet blir for lite, oppgavene ikke varierte nok noe som oppfattes som for lite stimulerende. Isolert sett er pasientforløpene i poliklinikken i Kristiansand godt planlagte og gjennomførte. Pasientene har god tilgjengelighet i forhold til ventetid og kompetanse når legen er til stede. I vurderingen må det legges til grunn at legen arbeider i deltidsstilling og avslutter sitt arbeidsforhold senest i Modell B med en samlet avdeling i Arendal vil ved avvikling av poliklinikken i Kristiansand kunne samle sin kompetanse, og avdelingen vil kunne videreutvikle et sterkt fagmiljø på et sted. Fagmiljøet i Arendal har i mange år vært blant de beste og mest innovative i Norge (f.eks. først i Norge med moderne gråstær kirurgi med Phaco femtosecund laser, flerfokus kunstlinser og

5 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 5 av 29 irisprotese). Med denne organiseringen vil sikre helhetlige pasientforløp for de fleste øyesykdommer. Avdelingen har allerede i mange år gitt behandlingstilbud for hele Agders befolkning, i forbindelse med grå- og grønn stærinngrep, injeksjoner i øyet, operasjoner i øyets omgivelser eller skjeleinngrep på barn. For de pasienter som i dag får tilbud i Kristiansand, og som må videreføre behandlingstilbudet i Arendal, er det rimelig å anta at en nedleggelse i Kristiansand vil føles som er redusert tilbud. Prosjektgruppen har ikke lykkes med å komme frem til en felles anbefaling i prosjektgruppen for fremtidig organisering av Øyeavdelingen SSHF. Prosjektgruppens medlemmer fra SSK og brukerrepresentanten i gruppen går inn for å videreføre virksomhet ved SSK etter modell A, og mener at det er denne modellen som ivaretar pasienter og sikrer rekruttering og kompetanse på den beste måten. Poliklinikkens ansatte i Kristiansand støtter denne innstillingen. Avdelingsleder for øyeavdelingen SSHF og representant avdelingen SSA går inn for modell B, med samling av hele øyeavdelingens virksomhet i Arendal. Erfaringer viser at en ikke klarer å rekruttere leger til stilling i Kristiansand. En samling av avdelingen i Arendal vil styrke rekruttering og utdanning av legespesialister og bygge en fremtidsrettet avdeling med høy kompetanse og stor bredde i behandlingstilbudet. Dette gjelder ikke minst omsorgen av unge mennesker; f.eks. med brytningsfeil i øyet og/ eller skjeletilstander. Denne omsorgen er sårbar ved flere øyeavdelinger i Norge og et utvidet miljø i Arendal vil styrke spesialisthelsetjenesten til barn ved Sørlandet Sykehus HF. 2 Kriterier for valg av fremtidig organisering Denne rapporten har valgt å trekke frem et sett av kriterier og drøfter disse i lyes av fremtidig organisering for øyeavdelingen SSHF. Kriteriene skal gjenspeile prosjektets mål, og bidra til å skille mellom løsninger som bidrar til, eventuelt ikke bidrar til, måloppnåelse. Følgende kriterier er benyttet: 1. Faglig kvalitet 2. Helhetlige pasientforløp 3. Tilgjengelighet 4. Samfunnsmessig bærekraft 5. Økonomi I rapporten vurderes to virksomhetsmodeller; modell A, fortsatt delt virksomhet mellom Arendal og Kristiansand, og modell B, samling av all øyevirksomhet i Arendal. Faglig kvalitet Faglig kvalitet defineres som de egenskaper som gir best kvalitet i behandling av voksne og barn som har behov for spesialiserte øyehelsetjenester. Det legges vekt på i begge modellene å ivareta et helhetlig pasientforløp. Som hovedavdeling har Arendal en høyere kompleksitet i pasientforløpene, og dermed også krav til komplementær kunnskap rundt samme forløp. Vurderingene tydeliggjør at det ut i fra et faglig synspunkt er riktig å samle hele avdelingen i Arendal. En avdeling i Sørlandet sykehus HF vil styrke rekruttering og den faglige utviklingen, og vil ha stor betydning for å kunne rekruttere og beholde spesialister. Behandlingstilbudet i poliklinikken SSK har høy kvalitet. Spesielt optiker og ortoptist er selvstendige behandlere, som gjennom flere år har opparbeidet seg solid faglig og

6 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 6 av 29 forskningsmessig kompetanse. Optiker og ortoptist har i større grad enn tilsvarende funksjoner i Arendal jobbet selvstendig og uten daglig samarbeid med øyelege. Denne praksisen skyldes både tradisjon og at det har vært vanskelig å rekruttere leger hver dag. Avdelingens ledelse ønsker ikke å videreføre denne praksisen, og mener at en avdeling er den beste måten å sikre faglig kvalitet i behandling på. Helhetlige pasientforløp Helhetlige pasientforløp defineres som de egenskaper som bidrar til kontinuitet og sammenheng i behandling. En målsetning for avdelingen er å ha færrest mulig brudd i behandlingsoppleggene, god oppfølging av pasientene, og at pasienter og deres pårørende opplever tilfredshet med behandlingstilbudet. Avdelingens ledelse legger vekt på at helhetlige pasientforløp best sikres ved samle alle forløpene på ett sted og i et samlet fagmiljø. Selv om tilbudet i Kristiansand blir opplevd som bra for pasienter som kommer dit, vil ikke et slikt tilbud samlet sett være tilfredsstillende sett i et helhetlig pasientforløpsperspektiv. Tilgjengelighet Tilgjengelighet defineres her som befolkningens tilgang på likeverdige tjenester, reisevei og opplevelse av nærhet. Det er grunn til å tro at pasienter som i dag får tilbudet i Kristiansand vil oppleve at tilgjengeligheten til øyehelsetjenester blir svekket fordi at de får en lenger reisevei. Tilbudet som i dag blir gitt i Kristiansand er i hovedsak spesialisert tilbud til barn, som i liten grad vil kunne henvises til avtalespesialister i Kristiansand, Søgne, Mandal eller Flekkefjord, og av den grunn må reies til Arendal. På den andre side vil en samlet øyeavdeling, med høy kompetanse og et bredt faglig tilbud, gi befolkningen på Agder tilgjengelighet til øyehelsetjenester på et høyt nivå. Erfaringen viser at pasienter får færre reiser til øyeavdelingen når de får tilgang på til flere fagpersoner i samme dags forløp. Samfunnsmessig bærekraft Samfunnsmessig bærekraft defineres i denne sammenhengen som effekter en flytting av virksomhet kan ha, og som kan påvirke samfunnet der virksomheten er lokalisert i dag. Dette kan for eksempel være behov for økonomiske investeringer, konsekvenser av endringer i kompetanse- og fagmiljø eller andre endringer i arbeidsmarkedet. Øyeavdelingen i Arendal og poliklinikken i Kristiansand har over flere år bygget opp sterke fagmiljøer. En eventuell samlokalisering av øyetilbudet til Arendal vil sikre fortsatt høy kompetanse, og samtidig gi en stabil og forutsigbar arbeidsplass for ansatte. En evt. flytting av all virksomhet til Arendal er en sentrering av øyetilbudet i Agder, og som dermed gir lengre reisevei for store pasientgrupper og for deres pårørende. En slik flytting vil også medføre en omstillingsprosess for ansatte ved poliklinikken i Kristiansand. Det er i denne sammenhengen viktig å ivareta dagens ansatte, og legge til rette for å kunne beholde den kompetanse de har opparbeidet. For ansatte i Kristiansand vil flytting medføre lengre reisevei og eventuelt utfordringer i forhold til å skaffe seg nytt arbeid. Økonomi Økonomi gjenspeiler her målsetningen om driftseffektivitet i pasientbehandlingen, herunder sambruk av funksjoner, effektiv personellflyt og -utnyttelse. Økonomi og økonomiske konsekvenser er beskrevet i kap 13.

7 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 7 av 29 3 Bakgrunn Arealprosjekt SSHF, SSK har i sine forslag til arealomdisponeringer for de kliniske avdelingene fått tilslutning til å finne nye lokaler for øye poliklinikkens virksomhet i Kristiansand. Samtidig har kirurgisk klinikk ved klinikksjef bedt om at det gjennomføres en utredning med tanke på å samle hele øyeavdelingens virksomhet i Arendal. Øyeavdelingen har siden 2003 vært organisert med hovedavdelingen i Arendal og poliklinikk i Kristiansand. Det har over lengre tid vært vanskelig å etablere en stabil og langsiktig legedekning ved poliklinikken. Denne problemstillingen har reist spørsmål om det er realistisk å drive poliklinikk i Kristiansand, og om det beste alternativet er å bygge opp et robust og langsiktig behandlingstilbud i Arendal. Det er sammenfallende interesser mellom arealprosjektet SSHF og fremtidig organisering av øyeavdelingen. Virksomhetsplanlegging og arealplanlegging påvirker hverandre. Den virksomhetsmodell som blir valgt for øyeavdelingen vil legge premisser for arealdisponering. Hvis virksomheten fortsetter som i dag, må det etableres nye lokaler i Kristiansand. Hvis avdelingen samler all virksomhet i Arendal, må avdelingens areal utvides. Dette kan gjøres ved å omdisponere noe av arealet som i dag utgjør kirurgisk poliklinikk. 4 Målsetting Målet for arbeidet er å komme fram til en løsning for øyefaget SSHF, som sikrer en god pasientbehandling med optimal ressursutnyttelse. Rekruttering av fagpersonell inkludert øyeleger er avgjørende i løsningsforslaget. I tillegg må løsningen være optimal i forhold til den økende pågangen av pasienter og derigjennom reduksjon av ventelister og fristbrudd. Klinikksjefen har bestilt en gjennomgang av virksomheten i Kristiansand. Det må beskrives behandlingsvolum, type pasienter og hvilke oppgaver som løses i forhold til de andre kliniske avdelingene ved SSK. 5 Mandat For å gi riktig beslutningsgrunnlag og sikre bred involvering nedsettes en prosjektgruppe som skal Beskrive dagens situasjon ved øyepoliklinikken SSK og øyeavdelingen totalt sett. Komme med forslag til ny driftsmodell etter følgende 2 modeller: 1. Fortsatt drift ved øyepoliklinikk SSK i nye lokaler. 2. Samling av all virksomhet innen øyefaget ved SSA. I begge modeller må det beskrives arealbehov, bemanning og økonomiske konsekvenser inkludert pasientreiseutgifter. 6 Organisering av arbeidet Klinikksjef kirurgisk klinikk, Sørlandet sykehus HF er prosjekteier. Prosjektet er gjennomført med involvering av egne fagmiljøer og brukerorganisasjoner. Brukerorganisasjoner ble invitert men har ikke deltatt på alle møtene Prosjektorganiseringen Illustreres i følgende figur 1.

8 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 8 av 29 Prosjekteier Klinikksjef Kirurgisk klinikk SSHF Eksterne rådgivere Øyelege avd Drammen og Fredrikstad OEC gruppen Styringsgruppe Klinikksjef Kir.klinikk, Prosjektleder Arealprosjekt SSHF HTV/HVO Prosjektgruppe Avd. l. øyeavd. SSHF (leder) Repr. øye.pol SSK Repr. øye avd SSA HTV, VO Brukerrepresentant Repr Eiendomsavdelingen (sekretær) 6.1 Styringsgruppe Navn Funksjon Organisasjon Geir Bøhler Klinikksjef Kirurgisk klinikk SSHF Gunnar Hall Skavoll Rådgiver / prosjektleder Arealprosjekt SSHF SSHF Tillitsvalgt SSHF 6.2 Prosjektgruppe Navn Funksjon Organisasjon Jon Erik Slagsvold Avdelingsleder Øyeavdelingen og leder av SSHF prosjektgruppen Erlend Sødal Overlege øyeavdelingen SSA SSHF Pamela Friede Ortoptist øye poliklinikken SSK SSHF Øyvind Skjekkeland Overlege, deltidsstilling øyepoliklinikken SSHF SSK Nina Roland Økonomisk rådgiver, kirurgisk klinikk stab SSHF Steinar Seltveit Verneombud ØNH og Øye pol SSHF Finn Otto Fjellestad Tillitsvalgt SSHF Arve Vesterfjell Tillitsvalgt SSHF Helge Havåg Eiendomsavdelingen SSHF - sekretær SSHF Charlotte Wesenberg Brukerrepresentant SSHF Victoria S Neegaard, Brit E Gumpen Halland, Ina Beate Bakken, Iren Haugen, Inger Jacobsen, Målfrid Klomsten Thorsen og Victoria Sillerud Neegaard har deltatt i prosjektmøter. Prosjektleder er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet. Prosjektleder presenterer deretter prosjektgruppens utredning/rapport for styringsgruppen. Det er gjennomført PRO&KONTRA analyse. Opprinnelig frist for ferdig rapport og anbefalinger var 15. januar Frist for ferdigstillelse av rapport ble sener satt til 6 mars 2015.

9 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 9 av 29 7 Øyeavdelingen i dag Dette kapitlet beskriver øyeavdelingens organisering og virksomhet. I forbindelse med foretaksreformen og omorganisering av sykehusene på Agder til ett foretak, ble det besluttet at øyeavdelingen SSHF skulle lokaliseres til sykehuset i Arendal. Avdelingen har i mange år vært en foregangsavdeling innen fremre segment kirurgi. Man var tidlig ute med phacoemulsifikasjonstreknikken på grå stær og har nå siste årene vært først i Norge innen moderne irisproteser. Høst 2014 fikk vi etablert en øyekirurgisk treningslab for leger i spesialisering for å bedre den kirurgiske oppæringen. Våren 2015 er det sendt anbud på femtosekundlaser for kataraktoperasjoner som første offentlige sykehus i Norden. Det har vært tradisjon for å legge frem resultater fra avdelingen på møter nasjonalt og internasjonalt. Innen medisinsk netthinnebehandling er man helt fremme og tilbyr hele tiden det som er tilgjengelig i et felt hvor utviklingen endrer seg raskt. Utdanningsavdeling Øyeavdelingen er utdanningsavdeling for leger i spesialisering. Rekrutteringssituasjonen for øyespesialister er krevende, og derfor vektlegges utdanning av egne leger som avgjørende for rekruttering. For å kunne drive god utdanning, er det avgjørende at det til en hver tid er nok overleger som kan utdanne flere og bedre LIS leger. Slik utvikling er helt nødvendig for den fremtidige øyehelsetjenesten på Sørlandet. Bemanningssituasjonen Avdelingen har hatt stabil bemanning over tid. Dette skyldes bl.a. at overleger har hatt tilbud om 20 % avtalehjemler i tillegg til stilling i avdelingen. Nasjonale bestemmelser gir ikke anledning til å videreføre denne ordningen for nye overleger. Det er derfor i dag kun tre av overlegene som har 20 % avtalehjemmel. Sammenlignet med Helse Stavanger har øyeavdelingen ved Sørlandet Sykehus omtrent halvparten så mange legeårsverk, gitt befolkningsgrunnlag. Når det gjelder sykepleiere i poliklinikken er det mer enn 3 ganger så mange stillinger ved SUS som ved SSA. Se tallene i eget kapittel. Lav bemanning er en av de store utfordringene for øyeavdelingen. Dagens bemanning er ikke nok for å håndtere aktivitetsøkningen ved avdelingen. De siste 5 årene har det vært en betydelig økning i antall henvisninger til avdelingen. Lange ventelister, fristbrudd og for høyt arbeidspress har preget avdelingen. Injeksjonsbehandlingen gikk fra 0 i 2007 til 1874 injeksjoner i I tillegg kommer en betydelig økt mengde kontroller og undersøkelser i forbindelse med denne behandlingen. Mangel på søkere til ledige stillinger gjør det vanskelig å opprettholde virksomheten ved poliklinikken i Kristiansand. Ventetider Siste året har det vært en ventetid på 14 mnd på katarakt operasjoner, men etter at man startet opp med kveldskirurgi fra nov 2014 er ventetiden nå i dag 8 mnd. Det var høsten 2014 nærmere 1300 pasienter som ikke hadde fått sin polikliniske time innen planlagt tid. Når det gjelder undersøkelser og injeksjonsbehandlinger for AMD, karokklusjoner og diabetes er dette en stor og voksende gruppe. Disse pasientene har rett til behandling innen 6 uker fra henvisningstidspunkt, ellers får man fristbrudd. I denne pasientgruppen er det flere fristbrudd ved SSHF. Disse pasientene trenger rebehandling hver 4. til 12. uke med undersøkelser. Dette omfattes pr i dag ikke av fristbrudd rettigheten, men er like viktig klinisk.

10 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 10 av 29 Øyeavdelingen har i dag for liten bemanning til å betjene de pasientmassene som har behov for denne behandlingen. Uavhengig av fremtidig organisering er det behov for flere undersøkelsesrom ved avdelingen i Arendal. Mangel på rom hinder for å kunne ta i mot pasienter. Sykepleierne i poliklinikken har heller ikke flere rom tilgjengelig. For å bedre på disse utfordringene må arealet til øyeavdelingen utvides betydelig. Man må planlegge for en avdeling som skal møte den økende eldre befolkningen (se under epidemiologi). Det må legges til rette for en avdeling hvor det er attraktivt for ansatte å være, med et faglig solid, nytenkende og effektivt miljø. Det kreves også betydelig utvidelse av lokaler og bemanning. (Se under romplan) 7.1 Poliklinikken i Kristiansand Dette kapitlet beskriver kort hovedoppgaver for de enkelte fagområder i poliklinikken i Kristiansand. For ytterligere beskrivelser, se vedlegg til denne rapporten. Poliklinikken benytter 6 undersøkelsesrom og operasjonsstue 1 2 dager/uke beliggende i sentral poliklinikk, bygg 10. Behandlingstilbudet i poliklinikken er fordelt på ortoptist, optiker, lege og øyesykepleiere. Ortoptist Hovedoppgaver for ortoptist er behandling av pasienter med skjeling, amblyopi, dobbeltsyn, samsynsproblemer, nystagmus, øyemuskelpareser. (se vedlegg 3) Optiker Hovedoppgaver: Behandling av barn med brytningsfeil og amblyopi, albinisme, Down syndrom, CP, psykosomatiske sammensatte problemstillinger, psykisk utviklingshemmede. Sykepleier Forundersøkelse av pasienter før legekonsultasjon: Måling av visus, trykk, øyedrypping, fundusfoto, OCT, angio, synsfelt, klargjøring til å assistere ved injeksjonsbehandling, informasjon til pasientene. Administrere og utføre diabetesscreening. Bestilling av medisiner, vedlikehold og bestilling av instrumenter og varer, rengjøring av utstyr og linser, assistere alle behandlere ved behov. (se vedlegg 5) Lege Interne tilsyn: Nevrologisk, AFR, pediatrisk, infeksjon, kirurgisk, intensiv, medisin, HABU, reumatologisk, ØNH, barn i narkose. Pediatrisk oftalmologi: ROP screening på nyfødt intensiv, strabisme, brytningsfeil og amblyopi. Medisinsk retina: Utredning og behandling samt oppfølging av retinasykdom. Fotoscreening av diabetespasienter. (se vedlegg 6) Sekretær Mottar henvisninger: Elektronisk og i brevform. Skanner henvisninger og behandler dem elektronisk i DIPS. Legger henvisninger til vurdering til behandlere og følger opp at dette blir gjort. Skriving av legejournal. 7.2 Stillingshjemler øyeavdelingen SSHF Tabell 7.1 Antall stillinger fordelt pr Kristiansand

11 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 11 av 29 Stilling Stillings hjemler For tiden Fordelt personer Optiker 0,8 0,8 1 Ortoptist 1,0 0,8 1 Sykepleier 1,8 1,8 2 (1,0 + 0,8) Sekretær 2,0 2,0 3 (0,7+0,8+0,5) Lege 1,0 0,4 1 6,6 5,8 Tabell 7.2 Antall stillinger fordelt pr Arendal Stilling Stillings hjemler For tiden Fordelt personer Optiker 1,4 1,4 3 Ortoptist Sykepleier 3,3 3,3 4 Sekretær 5,9 5,9 7 Lege 9 9, ,6 21 Kommentar Kommentar 7.3 Øyeavdelingen Arendal Virksomheten i Arendal har lik kompetanse som i Kristiansand, med ortoptist, optiker, øyesykepleiere og sekretærer. Avdelingen i Arendal dekker et bredt spekter av oppgaver, som: Akutte øyeskader og øyelokkskader Tilsyn fra andre avdelinger Undersøkelser og operasjon for grå stær, med monofokale, multifokale og toriske linser Operasjon av små og større periokulære svulster med ulike teknikker og rekonstruksjoner av øyelokk. Operasjoner for stillingsfeil av øyelokkene, samt alle andre mindre øyelokksforandringer Små og større tåreveis operasjoner Hornhinneoperasjoner for fjerning av kalkdannelse, slimhinne innvekst Undersøkelse og operasjon for skjeling samt også botoxinjeksjoner for skjeling Undersøkelser og injeksjonsbehandling for AMD (aldersrelatert makuladegenerasjon), karokklusjoner og diabetesmakulaødem. Oppfølging med å bla foto av diabetespasienter Glaucomoperasjoner, enten med tradisjonell kirurgi eller med laserbehandling Botoxbehandling for spasmetilstander rundt øynene Oppfølging av keratokonuspasienter Behandling for tørre øyne Oppfølging og behandling av pasienter med ulike inflammasjonstilstander i øyet samt andre oppgaver 8 Fremskrivning av aktivitet og kapasitetsbehov Dette kapitlet peker på noen faktorer som er med på å påvirke det fremtidige kapasitetsbehovet for sykehusbaserte øyehelsetjenester. Det gjøres oppmerksom på at det er heftet usikkerhet til slike vurderinger og hvordan disse faktorene vil påvirke et fremtidig tjenestetilbud. Hensikten er, med utgangspunkt i dagens kunnskap, å si noe om hva som vil kunne påvirke det fremtidige øyehelsetilbudet i Sørlandet sykehus HF.

12 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 12 av Befolkningsutvikling og fremtidig kapasitet Befolkningen i opptaksområdet for SSHF øker i perioden 2012 til 2030 med totalt 25,5 %, gitt SSBs befolkningsprognose for alternativet middels nasjonal vekst (alternativ MMMM): Tabell 8.1 Fremskrevet folkemengde for Aust-Agder og Vest-Agder. Befolkningsprognose fra SSB alternativ Middel Nasjonal Vekst Prosentvis endring Aust-Agder 0-9 år , år , år , år , år , år , år , år , år , år ,0 100 år og eldre , ,4 Vest-Agder 0-9 år , år , år , år , år , år , år , år , år , år ,9 100 år og eldre , ,0 I 2012 kom Norsk Oftalmologisk forening ut med KONUS 1 rapporten, som er en kartlegging og utredning av nasjonal status for øyehelse. Denne tar for seg: 1. Forventet utvikling av befolkningen og ut i fra det forventet behov for øyehelsetjenester frem mot Beskrive behovet for øyeleger og utdannelse av øyeleger. Epidemiologi Endret demografi med økende befolkning og økende antall eldre vil føre til svært høy etterspørsel av oftalmologisk ekspertise. ennomsnittsalder ved ons ltas on og operas oner for pasienter med atara t gla om og er år. ntall mennes er i orge mellom år vil øke med 76 % til 2030, og samme aldersgruppe vil øke ytterligere med 50 % fram til Katarakt, glaukom og AMD utgjorde i % av konsultasjonene på øyeavdelingene i Norge. Diabetesrelatert øyesy dommer forventes å å øke med 20 %. For resterende diagnoser vil man forvente en ø ning på mellom % fram til KONUS rapport KONUS rapporten, Oftalmologisk forening 2012

13 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 13 av 29 Diagnose: Gjennomsnittsalder ved ons ltas on år): Ant. konsultasjoner totalt 2009 (npr)*: Framskrivning antall konsultasjoner 2030** (ssb middelvariant): Prosentvis endring: AMD Katarakt Glaukom Diabetes Karokklusjoner Overflatetilstander arn nder år Tabell , samt ). For Sørlandet sykehus vil dette gi en utvikling som tilsvarer omlag 70 % økning av konsultasjonsbehovet fra 2009 til Eksempel 1: Konsultasjoner 2010: SSA : SSA SSK = Totalt Forventet behov 2030: Totalt ca konsultasjoner Eksempel 2: Antall henviste pasienter til kataraktoperasjon 2009: 1819 pasienter. Forventet behov 2030: 3200 pas. x 2 øyne. Dette innebærer en meget stor økning av øyehelsetjenester på Sørlandet i løpet av få år. KONUS rapporten konkluderer med følgende: Framtidig adekvat øyehelsetjeneste kan ikke ivaretas med dagens kirurgiske kapasitet og antall oftalmologer. Konsekvens av dagens situasjon kan bli økte ventetider som igjen gir redusert prognoser/ og eller økt forekomst av irreversibelt synstap for flere sykdomstilstander. Norsk Oftalmologisk F styrke opprette flere utdannelsesstillinger og spesialist/overlegestillinger ved norske ø kunne imøtekomme allerede økte ventelister og betydelig økende behov innen oftalmologiske behandlingsbare tilstander. 3 3 Konusrapporten 2012 fra Øyelegeforeningen i Norge

14 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 14 av Geografi Sørlandet sykehus HF (SSHF) er hovedsykehus for befolkningen i begge Agder-fylkene. SSHF har også lokalsykehusfunksjon for kommunene Lund og Sokndal i Rogaland. Befolkningsgrunnlaget i slutten av 2013 er ca mennesker. 4 Hoveddelen av sykehustilbudet er lagt til avdelingen i Arendal, herunder det kirurgiske behandlingstilbudet. Det medisinske behandlingstilbudet er fordelt på sykehusavdelinger og avtalespesialister. Det er i dag avtalehjemler i Flekkefjord, Mandal, Søgne, Kristiansand, Grimstad, Arendal og Risør. Behandlingstilbudet for øye er geografisk ujevnt fordelt, og er i all hovedsak konsentrert langs kysten. Det er ingen avtalespesialister i indre del av Agder. Ved kirurgiske tilstander må pasienter reise til Arendal som i dag. Ved en overføring av all virksomhet til Arendal, vil pasienter fra Kristiansand og pasienter vest for Kristiansand og deler av Setesdal får lengre reise vei. 9 Om rekruttering Det er viktig å holde fokus på rekruttering av øyehelsepersonell til Sørlandet sykehus. Øyeleger er helt avgjørende for å opprettholde og bedre tilbudet innen øyehelse på Sørlandet. Men det er også rekrutteringsutfordringer i forhold til ortoptister og optikere, samt øyesykepleiere og øyeoperasjonssykepleiere. 9.1 Leger Den norske Legeforening har beregnet at for perioden 2007 må det være ca. 50 % vekst i antall yrkesaktive øyespesialister for å få alanse mellom tilgang og etterspørsel av øyespesialister i I perioden fra til le det opprettet nye årsverk innen oftalmologi fordelt på 18 LIS stillinger, 3 overlegestillinger og 9 avtalehjemler. Dette utgjør en ve st på 9 % totalt. I følge nas onalt råd er en bære raftig tdannings apasitet ansett som ivaretatt ved tall mellom når det g elder for oldet mellom antall tdanningsstillinger og spesialist stillinger. tdannings apasiteten i oftalmologi er per på 0,25. Utdanningskapasiteten økte i 4 SSHF Utviklingsplan Prosjektrapport versjon

15 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 15 av 29 tidsrommet 1999 til 2011fra 0,19 til 0,25 og er derfor stadig langt under det som ansees som bære raftig for spesialiteten. ennom årene er ca. 50 % av nye godkjente oftalmologer i Norge blitt tilført i form av konverterte spesialister / arbeidsinnvandring fra tlandet. ette ar medvir et til å å kamuflere en svært lav utdannings kapasitet. 5 Konsekvensen av for få utdannede øyelegespesialister blir synlige ved mindre sykehus. Dette sammenfaller med betydelige og økte legebehov pga nye og ressurskrevende behandlingsmetoder (injeksjonsbehandling), og en økende eldre befolkning. Denne utviklingen gir en rask og tydelig øyelegemangel. Sykehuset på Lillehammer har det vært nødt til å opprette en vikarstafett hvor man må betale ,- pr uke + reise, og overnatting. 6 Legestillinger ved Øyeavdelingen SSHF Øyeavdelingen er i dag budsjettert med 5,2 legeårsverk, fordelt på 6 personer. En overlege i Arendal går av med pensjon i løpet av Det er forventet at en overlege i avdelingen går over i 100 % avtalehjemmel i løpet av Tabell 8.1 Øyelege stillinger SSHF faktisk i bruk Stilling Stilling SSHF SSK/SSA Avtalehjemmel Kommentar Overlege 40 % *) SSK 60 % Overlege 80 % x 3 SSA 20 % x 3 Overlege 60 % SSA 40 % Overlege 100 % SSA Overlege 100 % SSA Konstituert i stillingen LIS leger 100 % x 4 SSA Overleger 100 % x 2 SSA Utlyst, men ikke tilsatt 5,2 overlege årsverk/ LIS lege 4 årsverk (3 budsjettert) *) To dager/uke Til sammenligning har øyeavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) 11. overlegestillinger og seks (6) LIS-leger, til sammen 17. legeårsverk. Befolkningsgrunnlaget for SUS er personer. Aktivitet SUS i 2014 var polikliniske konsultasjoner, 3.077operasjoner og 4.081injeksjoner. Det har i 2013 og 2014 vært lyst ut 100 % vikariat for øyelege SSK og senere 100 % fast stilling, med arbeidssted både SSA og SSK. Det var høsten 2014 utlyst 2stk 100 % overlegestillinger SSA, med noe arbeid SSK. I desember 2014 var det utlyst en ny 100 % privat avtalehjemmel i Aust-Agder. Til denne meget attraktive stillingen var det bare 4 søkere. Ingen av disse bodde utenfor vår region, og det var to interne søkere. Når det gjelder utdanningsstillinger (LIS) er det stor søknad til disse stillingene. Erfaringene viser at det er svært vanskelig å få øyelege spesialister utenfor vår region til å søke stillinger hos oss. Det må derfor ansettes LIS leger som avdelingen utdanner selv, og på denne måten sikre øyespesialister på Sørlandet fremover. Øyeavdelingen SSA har markert seg i det nasjonale øyelegemiljøet, og legger vekt på å ta i bruk nye metoder. Nylig gjorde øyeavdelingen SSA de 5 første irisproteseoperasjonene i Norge. Det er helt avgjørende at avdelingen opprettholder og viderefører sine faglige ambisjoner for på den 5 Konusrapporten 2012 fra Øyelegeforeningen i Norge 6 Legeleasing.no. Rekruttering leger Lillehammer.

16 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 16 av 29 måten å gjøre det attraktivt for nye søkere, og sikre en stabil legestab. Dette krever at avdelingen er organisert slik at det gir en grunnleggende forutsigbarhet om avdelingens eksistens og videre satsning, at avdelingen kan bygge videre på en faglig og solid plattform som gir anerkjennelse innen øyelegemiljøet og til en hver tid kan ta i bruk nye behandlingsmetoder. Stabilitet og forutsigbarhet utvikler sterke fagmiljø og gode forhold på arbeidsplassen. Avdelingen skal fortsatt legge til rette for en solid og allsidig øyelegeutdannelse og legge til rette for tidlig kirurgisk utdannelse av LIS. Og det må være nok leger og annet personell for at man kan drive en god utdannelse av LIS. I 2014 startet prosessen med å anskaffe femtosecund laser for kataraktkirurgi. Avdelingen vil med dette være Nordens første offentlige sykehus som anskaffer slikt utstyr. Med dette utstyret blir avdelingen er en foregangsavdelingen innen kataraktkirurgi. Høsten 2014 etablerte avdelingen, som første avdelingene i landet, en øyekirurgisk trenings lab. Dette er en lab som har utstyr som en operasjonsstue hvor man kan gjøre øyeoperasjoner på griseøyne og kunstige øyne. Dette gjør at den mikrokirurgiske treningen kommer tidligere, og man kan trene i mye større grad for å kunne bli en god øyekirurg. Dette fremmer gode og attraktive utdannelsesforhold. Det er svært viktig for nye øyeleger på sykehus å jobbe i et større fagmiljø. En liten poliklinisk virksomhet i Kristiansand vil ikke ivareta dette kravet. Og det er stor sannsynlighet for at en slik organisering vil gi ustabil og sårbar bemanningssituasjon. 9.2 Rekruttering øvrige faggrupper Det er i dag en ortoptist stilling SSK og en stilling SSA. Det er mangel på ortoptister i dag, og det er ingen utdannelse for dette i Norge. Det er i dag svært vanskelig å rekruttere ortoptister og beholde dem over lengre tid. Mer enn halvparten av alle ortoptister i Norge er rekruttert fra utlandet. Flere sykehus (Trondheim, Tønsberg, Ålesund også Arendal) har hatt problemer med å få tilsatt ortoptister og få til en til en stabil bemanning for denne gruppen. Spesielt i små byer har det vist seg at tilreisende ortoptister ikke blir lengre enn maks. to år. Det har generelt vært vanskelig å rekruttere optikere til sykehusstillinger pga lønnsgapet ifht private stillinger. Optikere med tilsvarende erfaring som i dag er vanskelig å rekruttere, og det er kun et fåtall optikere som har mastergrad i pediatrisk optometri, eller erfaring med undersøkelse og behandling av førskolebarn. Det er utdannet kun få spesialsykepleiere innen øyefaget, og avdelingene har da betalt utdanningen for egne sykepleiere for å få denne kompetansen ved sine avdelinger. Ved flere av landes sykehus utfører spesialsykepleiere injeksjonsbehandlinger, og inngår i rotasjonsordninger mellom operasjonsavdeling og poliklinikk. For øyefaget er det viktig å rekruttere / beholde erfarne helsesekretærer med bred kunnskap innenfor dette fagområdet.. Vurdering Øyeleger i sykehus bør arbeide og utvikle sine faglige ferdigheter i et større miljø. En samlokalisering av øyefaget til et av sykehusene vil styrke den faglige utviklingen, og være rekrutterende. Det er i dag ikke kapasitet til å opprettholde eller øke aktiviteten ved øyepoliklinikken SSK med bemanning fra SSA. Rekruttering av øyeleger har vært krevende over lang tid, og avdelingen har derfor måtte utdanne egne spesialister. Den beste forutsetningen

17 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 17 av 29 for dette er å etablere miljø med høy kvalitet og faglig bredde, slik at Sørlandet sykehus kan både rekruttere og beholde legder de kommende år. Øyeavdelingen SSHF må derfor planlegge for 10 overleger og 5 LIS-leger, for å kunne opprettholde det nasjonalt anbefalte 2:1 forholdet mellom Overleger og LIS i utdanningsavdelinger. I tillegg er det behov for flere sykepleiere på poliklinikken.. Dette vil sikre en solid avdeling i vekst for øyehelsen på Sørlandet i årene fremover. Dersom modell B velges, gir det mulighet for å etablere en større barne oftalmologisk gruppe med 2 ortoptister, 1,5-2 optikere og 1-2 øyeleger i Arendal. Dette vil gi mulighet for et faglig meget solid og forutsigbart barnemiljø i øyeavdelingen. Og det vil sikre barn med skjeling og synsvansker på Sørlandet et kvalitetshelsetilbud i fremtiden 9.3 Avtalehjemler i Agder Øyefaget er i Norge organisert med ca 53 % av årsverkene innen øyefaget som private avtalehjemler. Øyespesialister i slike stillinger driver en effektiv poliklinisk virksomhet og noe kirurgi. Mange leger opplever disse stillingene som mer attraktive enn å være ansatt ved en sykehusavdeling, og fører til at mange går over i denne type stillinger dersom muligheten byr seg, etter en del år på sykehus. Når det gjelder avtalespesialister i Agder er det normal bemanning i Agder sett under ett. Sammenlignet med Rogaland er det omtrent lik bemanning: innbyggere pr avtalespesialist i Agder og i Rogaland. Ser man på Aust- og Vest- Agder hver for seg er det god dekning av spesialister i Vest Agder, mens det er underbemannet i Aust-Agder selv med den nye hjemmelen inkludert. Aust-Agder har innbyggere pr spesialist mens Vest-Agder har innbyggere pr. spesialist.

18 Virksomhetsmodell er Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 18 av Virksomhetsmodeller Dette kapitlet beskriver to alternativer for fremtidig organisering av øyeavdelingen på Sørlandet sykehus HF, a) hovedavdeling i Arendal og poliklinikk i Kristiansand og b) samlokalisering av all virksomhet i Arendal. Virksomhetsmodellene er vurdert ut i fra faglig kvalitet, helhetlige pasientforløp, tigjengelighet og økonomi. Øyeavdelingen Sørlandet Sykehus HF Alternativ A Alternativ B Fortsatt poliklinisk virksomhet i Kristiansand i nye lokaler Samle hele øyeavdelingens virksomhet i Arendal I mandatet er det bedt om å utrede to virksomhetsalternativ for øyeavdelingen i Sørlandet Sykehus HF. Det vedlegges romprogram til hver modell Virksomhetsmodell A Virksomhetsmodell A beskriver fortsatt virksomhet ved øyepoliklinikken i Kristiansand. Det legges til grunn at behandlingstilbudet som blir gitt i dag, videreføres og utvikles. Det legges også til grunn at øyepoliklinikkens virksomhet overføres til andre lokaler på sykehusområdet. Begrunnelsen for dette er at dagens lokaler i sentral poliklinikk blir overtatt av kirurgisk og ortopedisk poliklinikk. 7 I modell A vil bemanningen i Kristiansand videreføres som i dag, og med tillegg til en overlegestilling. Videre drift med oppbygging av retinabehandling vil kreve to legestilinger pr dag og tilstedeværelse av LIS lege. 8 Det er kommet tydelige signaler fra fagpersoner/behandlere ved SSK at de ikke ønsker å bli overført til SSA. Det vil i så fall kreve ny rekruttering Behandlingstilbud og faglig kvalitet Fremtidig behandlingstilbud i øyepoliklinikken i Kristiansand deles inn i tre hovedfunksjoner: 1- Interne tilsyn: Nevrologisk, AFR, pediatrisk, infeksjon, kirurgisk, intensiv, medisin, HABU, reumatologisk, ØNH, barn i narkose. 2- Pediatrisk oftalmologi: ROP screening på nyfødt intensiv, strabisme, brytningsfeil og amblyopi. 3- Medisinsk retina: Utredning og behandling samt oppfølging av retinasykdom. Fotoscreening av diabetespasienter. Effektive pasientforløp i en strukturert og godt organisert poliklinikk gir høye konsultasjonstall, og bidrar til at behandlingsfrister overholdes. Det forutsetts tett og godt samarbeid med lokale private spesialister og øyeavdelingen SSA. Satsing på pediatrisk oftalmologi vil styrke behandlingstilbudet til barn med strabisme og brytningsfeil i Agder (optiker og ortoptist) og sikre god kvalitet i det polikliniske tilbudet. 7 Arealprosjekt SSHF, delprosjekt 6: Kir/ort/akuttpol +OU-prosjekt Venteareal/eksp 8 Prinsipper for medvirkning og gjennomføring av omstilling Sørlandet Sykehus HF og Helse Sør-Øst, EkWeb SSHF

19 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 19 av Utfordringer Stabil legedekning og økning av flere legestillinger er nødvendig. Økt legedekning i poliklinikken vil kunne ta unna store deler av medisinsk retinabehandling i Agder. I Kristiansand er det i dag 1 lege 2 dager pr uke samt ortoptist og optiker 5 dager pr uke. Dette er et lite og sårbart fagmiljø. En dyktig spesialist vil fungere bra i en poliklinikk slik det har fungert til nå. Men om man ansetter nye leger utenfra er det sårbart i forhold til å sikre kvalitet og trygghet dersom denne legen arbeider alene. Om legebemanningen på SSK som i dag er 2 dager pr uke ikke styrkes til minimum 2 leger vil det være sårbart som fagmiljø En samlet vurdering av modell A er at Kristiansand vil være godt egnet for en retinapoli lini, og vil kunne lette øyeavdelingen i Arendal for press fra denne store pasientgruppen og frigjøre tid og ressurser til kirurgisk arbeide. Videre drift vil også kunne videreføre et godt tilbud til barn med strabisme og brytningsfeil samt tilbud om ROP screening ved nyfødt intensiv samt mulighet for interne tilsyn fra andre avdelinger Forutsetningen for videre drift på det nivået som er nevnt ovenfor, er et det må opptrettes to hele overlegestillinger, og samtidig mulighet for tilstedeværelse av assistentlege fra øyeavdelingen i Arendal. Injeksjonsbehandling utgjør en betydelig del av den polikliniske virksomheten, og vil øke de kommende årene. Pasientene ved denne behandlingen i hovedsak eldre, og avhengig av å komme hyppig til behandling (i snitt ca 7-8 ganger første året og noe sjeldnere siden) Fordelene ved modell A Ansatte i poliklinikken i dag har lang erfaring og høy kompetanse innenfor sine fag. Videreføring SSK vil ivareta /beholde erfarne spesialpersonale. Det gir mulighet for å etablere en retinaklinikk, avdelingen har gode og innarbeidede systemer, og lite fristbrudd. Lokal poliklinikk gir tett kontakt med andre avdelinger, fleksibilitet lokalt, og kortere reise vei for store pasientgrupper med hyppige konsultasjoner pr behandlingsforløp. Her nevnes eldre pasienter og barn med ledsager. Det er kortere vei for pasienter som bor vest for Kristiansand. Disse pasientene vil få lengre reisevei til Arendal. Videre drift i Kristiansand vil videreføre ordningen med tilsyn til alle avdelinger ved sykehuset, og bidra til gode øyelegetjenester. Kortere reisevei gir lavere reisekostnader. Det er gjennomført Pro-Kontra analyse som er vedlagt rapporten Areal og romprogram i nye lokaler Romprogrammet videreføres i nye lokaler. Det er behov for til sammen 7 undersøkelsesrom, hvorav rom til optiker, ortoptist og lege us må ha minst 6 meter lengde. Det må også etableres egen injeksjonsstue med skyllerom. Oppholdsrom, ekspedisjon og venterom for pasienter, garderober, WC/dusj etc. inngår også i romprogrammet. Dett er beregnet et behov for ca 180 m 2 NTA for å kunne etablere øye poliklinikk i nye lokaler. Øye poliklinikk benytter arealene i dag 2,7 t/dag pr undersøkelse rom, basert på 5700 polikliniske konsultasjoner/år. Beregningene legger til grunn 7 us. rom, inklusiv injeksjonsstue. Videreføring av drift i Kristiansand vil kreve et rom til us/lege i tillegg.

20 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 20 av 29 Utnyttelsesgraden for et us. rom i poliklinikk bør være 5-6 timer. Dette tyder på at dagens areal i poliklinikken har betydelig kapasitet for aktivitetsøkning uten arealøkning. Dette faktum må gjenspeiles i fremtidig romprogram. Øye poliklinikk SSK benytter i dag ca 145 m 2 til sin virksomhet. Beregnet areal ved flytting er ca 180 m 2. Hvis ny poliklinikk i Kristiansand øker til 8 us.rom (inklusiv injeksjonsstue og nytt legekontor) må antall konsultasjoner øke til /år for å oppnå en utnyttelse pr rom på > 5 timer/dag (5,3 timer). Her må det også beregnes tilsvarende økte inntekter, med mindre dette betyr en dreining av pasienter fra Arendal til Kristiansand. Dette vil bety økte reisekostnader Medisin teknisk (MTU) utstyr Medisinteknisk utstyr må overføres til nye lokaler, og det må beregnes kostnader til montering/demontering for det tunge, gulvfaste utstyret og flyttekostnader. Det må anskaffes ny us.unit til nytt legekontor. 11 Virksomhetsmodell B Virksomhetsmodell B beskriver samling av hele øyeavdelingen virksomhet i Arendal. Det legges til grunn at behandlingstilbudet som blir gitt i dag, videreføres og utvikles for hele befolkningen på Agder. Utnyttelsesgraden for et us. rom i poliklinikk bør være 5-6 timer. Beregninger av utnyttelsesgrad skal legges til grunn nå nye areal planlegges, og gjenspeiles i fremtidig romprogram. I modell B vil stillingen for overlege, ortoptist, optiker øyesykepleiere og sekretærer bli overført til Arendal. Ved overføring av virksomhet fra Kristiansand til Arendal, skal hovedavtalens bestemmelser, gjeldende omstillingsavtale HSØ og omstillingsveileder SSHF følges 11.1 Behandlingstilbud og faglig kvalitet Begrunnelsen for samling av øyetilbudet et sted er å bygge opp et sterkt og fremtidsrettet behandlingstilbud til øyepasienter på Agder, og som rekrutterer og beholder legespesialister i sykehusavdelingen. Det vil være viktig å planlegge målrettet rekruttering av øyeleger til Sørlandet og da til et felles fagmiljø et sted. Øyeavdelingens ledelse har tro på å sikre øyeleger til Sørlandet gjennom å utdanne dem ved egen avdeling. Det vil være attraktivt med et solid fagmiljø, målrettet og høykvalitets kirurgisk utdannelse og innovative miljø. For å sikre faglig høy kvalitet må vi ha en velfungerende avdeling med stabil bemanning. Avdelingens ledelse har ambisjon om å bygge en av de aller beste og største gruppe 2. avdelingene i landet. Dette vil være med på å sikre befolkningen på Sørlandet en trygg og solid behandling av øyesykdommene i fremtiden, selv om det vil bli mer reising for pasientene. Øyefaget er som alle andre fag avhengig av et solid fagmiljø for å sikre høy faglig kvalitet. Det er en åpenbar styrke å ha lav terskel på å vurdere faglige utfordringer i fellesskap. Dette er i dag en innarbeidet og selvfølgelig del av det daglige pasientarbeidet ved øyeavdelingen. Et større fagmiljø har også mer internundervisning, som er viktig for faglige diskusjoner og utvikling. I tillegg står man ansvarlig overfor hverandre i å utøve faglig høyeste kvalitet. Udanning av LIS løfter også fagligheten da dette krever at overlegene har «hands on» veiledning i faglige utfordringer. Det legges til grunn at vakt og interne tilsyn til avdelinger i Kristiansand videreføres på minst same nivå som i dag.

21 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 21 av 29 Samlet vurdering av modell B tilsier en samling av all virksomhet i Arendal. Dette vil styrke avdelingen og pasienttilbudet. En avdeling vil kunne styrke rekrutteringen, og øke mulighetene for at avdelingen selv kan utdanne sine spesialister Fordelene ved modell B Samle fagmiljø på ett sted. Dette har betydning for rekruttering av fagpersonell, og spesielt til legestillinger. Det er enklere å rekruttere til et større miljø, og det gir mulighet for å bygge opp et robust fagmiljø på lang sikt. Et større miljø vil kunne utnytte personell på en mer kostnadseffektiv måte, og bedre utnyttelse av kostbart medisinteknisk utstyr. En samlet øyeavdeling vil dekke alle fagområdene innenfor øyefaget på foretaksnivå. Ø hjelp og tilsyn vil bli videreført på minst samme nivå som i dag. Det er gjennomført Pro-Kontra analyse som er vedlagt rapporten Areal og romprogram i nye lokaler Behovet for ombygginger i Arendal er todelt: Øyeavdelingen har over tid meldt behov for mer areal for virksomheten i Arendal. Arealprosjektet beregnet vår 2013 en utvidelse av poliklinikken til å koste ca 2 2,5 mill kr. Dette inkluderte også konsekvensarbeider i kirurgiskpoliklinikk som følge av at øye pol overtar to rom fra denne poliklinikken. Samling av all øyevirksomhet i Arendal vil øke behovet for us. rom ytterligere med minst 3 rom, til sammen ca 60 m 2. Dette er rom i umiddelbar nærhet til øyeavdelingen. Beregninger viser at arealene i avdelingen i Arendal utnyttes 5,6 timer pr rom per dag med 11 us.rom og pasienter/år. Da er ikke operasjonsstuene medregnet. Med et pasientgrunnlag på pasienter pr. år i poliklinikken, vil behovet for us.rom øke med 6-7 rom. Det er ikke beregnet økning av antall operasjonsstuer utover de to som finnes i poliklinikken i dag. Ved fremtidige behov for areal, bør ekspansjonsområdet for arealutvidelse ligge i umiddelbar nærhet av dagens arealer, for å kunne utnytte fag og personellressurser på en hensiktsmessig måte Medisin teknisk (MTU) utstyr Det er beregnet at lege us rommet i sentral poliklinikk SSK videreføres for us og interne tilsyn en dag/uke. Øye behandlingsunit flyttes ikke. MTU for optiker, sykepleier og ortoptist flyttes til Arendal. Det må anskaffes ny us.unit til nytt legekontor. 12 Øyelegetilsyn til andre avdelinger SSK Det er svært viktig at øyelegetilsyn til andre avdelinger blir godt ivaretatt i en fremtidig organisering. I begge modellene vil øyeavdelingen ha ansvar for å videreføre kravet til interne tilsyn og ø. hjelp både i Kristiansand og Arendal. ROP pasienter (premature barn) er en spesiell gruppe pasienter som ikke kan flyttes, og skal undersøkes i avdelingen. I modell B er det vurdert at tilbud til ROP-gruppen en gang pr uke i Kristiansand bør være tilstrekkelig mengde. Dette samsvarer med tilbudet på andre større avdelinger. Undersøkelsen gjennomføres i barneavdelingen. Undersøkelser kan i dag gjøres med et vidvinkelkamera (RETCAM), som tar

22 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 22 av 29 bilder av netthinnen. I dag er dette en legeoppgave, men det forskes på om det kan erstatte undersøkelse og at øyelegen bare tolker bildene. Dette kameraet brukes i dag ved universitetsklinikker for å øke kvaliteten, dokumentasjon, og kunne sikre om det forekommer gradvise forandringer i øyebunnen hos disse barna. Et slikt kamera bedrer også opplæringen av leger for denne krevende oppgaven. Dette gjør også at en lettere kan diskutere i fagmiljøet eventuelle tiltak ut i fra bildene. Dette vil være et fornuftig supplement for økt faglig standard. Et slikt kamera er ikke avgjørende for disse modellene, men vil være viktigere å anskaffe ved modell B da dette vil kunne på sikt erstatte noen av screeningundersøkelsene. I modell B må et us. rom stilles til disposisjon med egen øyeunit for øyelege, for interne tilsyn. Pasienter som skal ha undersøkelse i narkose, skal ikke flyttes, men settes opp på undersøkelse tilsynsdagen i Kristiansand. Uti fra aktivitetstall siste 3 år er det i snitt behov for 2-3 interne tilsyn pr uke i Kristiansand. Et tilbud om tilsyn en dag pr uke i Kristiansand burde derfor være tilstrekkelig. De fleste tilstandene er ikke akutte og kan meldes inn noen dager i forveien. De aller fleste tilsyn er på flyttbare pasienter hvor vurderingen ikke haster, men bør gjøres ila 1-7 dager. Disse kan flyttes til Arendal for undersøkelse. I tillegg kan mange tilsyn som regel gjøres også etter utskrivelse fra hovedavdelingen uten at dette forringer kvaliteten. Ved akutte tilstander hvor øyevurdering er avgjørende for behandlingen flyttes enten pasienten til Arendal for undersøkelse eller dersom pasienten ikke kan flyttes kommer vakthavende øyelege til Kristiansand. 13 Økonomi og økonomiske vurderinger I dette kapitlet vises de økonomiske resultater for avdelingen, og merkostnaden ved de to modellene. Avdelingen har hatt økende aktivitet de siste tre år i Arendal. I Kristiansand er aktiviteten redusert på grunn av legemangel Som nevnt ovenfor, har avdelingen en krevende bemanningssituasjon med få leger Aktivitets - og driftsresultat Øye avdelingen Øyeavdelingens virksomhet er i hovedsak poliklinikk og dagbehandling. All kirurgisk virksomhet er lagt til Arendal. Aktivitetstallene viser virksomheten knyttet til poliklinikken og interne tilsyn. Poliklinikken i Kristiansand hadde i 2012 tilnærmet 100 % legedekning, i % dekning første del av året og 90 % dekning siste halvår. I 2014 har det vært fast legedekning kun tirsdager og torsdager, enkelte onsdager samt fredager første halvår. Det har ikke vært legedekning på mandager. Det blir gjennomført ca 500 injeksjonsbehandlinger ved poliklinikken SSK /år Tabell Hovedtabell for aktivitet fordelt Arendal og Kristiansand Arendal Kristiansand SUM Aktivitetsdata for Øyeavdelingen er hentet fra Enhet For Virksomhetsdata SSHF. Se vedlagte økonomiske tabeller som viser ytterlig detaljering.

23 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 23 av 29 Tabell Driftsresultat Øye poliklinikk SSK (negativt tall betyr overskudd) Total oversikt Øye SSK Aktivitetsbaserte inntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader Varekostnader Kjøp av helsetjenester Andre driftskostnader Interne kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Tabell 13.3 Driftsresultat Øye poliklinikk SSK. (negativt tall betyr overskudd) Total oversikt Øye SSA Aktivitetsbaserte inntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader Varekostnader Kjøp av helsetjenester Andre driftskostnader Interne kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Økonomiske vurderinger ved modellene Forutsetninger Modell A: For å gjennomføre modell A forutsettes en økning av leger til tilsammen 2 årsverk. I tillegg forutsettes en LIS lege 2-3 dager pr uke. Det legges også til grunn at legene i Kristiansand vil inngå i vaktordningen. Modell B: Det forutsettes at leger fra SSA vil gjennomføre tilsyn i SSK ukentlig. I tillegg forutsettes innkjøp at RETCAM kamera for netthinnebilder av nyfødte. Avskrivingskostnaden er derfor inkludert i modell B. Inntekter En økning av leger i Kristiansand vil naturlig også medfølge inntekter. I hvilken grad dette er totale merinntekter for øyeavdelingen ift i dag eller en forskyvning av aktivitet fra Arendal til Kristiansand er usikkert. Det er grunn til å tro at man på kort sikt vil forskyve Vest Agder pasienter over til Kristiansand, dersom de har diagnoser som tilsier dette. På lengre sikt vil man kanskje overta noe mer av det totale pasientgrunnlaget på Agder. I denne beregningen har man ikke hensyntatt en total merinntekt, men forutsetter en forskyving av pasienter fra SSA til SSK. I 2014 var det 5681 pasientkontakter fra Vest Agder behandlet i Arendal. 39% av disse er kontroller. Det må faglig vurderes hvilke av disse som evt kunne overflyttes til SSK ved modell A. Tabellen viser antall pasienter fra Aust og Vest Agder som behandles henholdsvis i Arendal og Kristiansand.

24 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 24 av 29 Fylker og behandlingsted ØYE Arendal Aust-Agder Vest-Agder andre fylker ØYE Kristiansand Aust-Agder Vest-Agder andre fylker Totalsum Av tabellen nedenfor ser vi at forbruket pr 1000 innbygger er høyere i Aust Agder enn i Vest Agder. Dersom man skal øke totalaktiviteten ved øye avdelingen, må pasienter mindre grad bruke private aktører i Kristiansand, samtidig som det muligens er et rom for noe mer økning i Aust Agder. Inkluderer man bruk av avtalespesialister, har Aust Agder 20% høyere forbruk av øyespesialister enn Vest Agder. Noe av forklaringen på lavere forbruk hos Vest Agder pasienter kan være at de henvises til Rogaland og Vestfold, og dermed ikke fremkommer i tallene her. befolkning konsultasjoner forbruk pr 1000 innbygger Aust Agder ,51 Vest Agder ,81 Dersom man ikke øker merinntekten totalt, vil man måtte flytte leger fra SSA til SSK i modell A. Erfaring har vist at det har vært vanskelig å rekruttere leger til SSK. Det er derfor grunn til å tro at man må forvente høyere lønnskostnader for å få til dette. Hvor stort et slikt tillegg vil være, er vanskelig å estimere, men i beregningene har vi antatt 1 mill høyere per år enn normal lønn for øyeleger. Transportkostnader I modell A kan vi anta at pasienter som i dag behandles i Arendal vi dra til Kristiansand i stedet i den grad det er faglig hensiktsmessig. Dette vil derfor fremkomme som en innsparing ift dagens situasjon. Dersom man antar at ca 3000 pasientkontakter kan flyttes til Kristiansand, vil dette kunne medføre enn redusert kostnad på ca 1,2 mill kroner. Her er det lagt til grunn at hver lege har konsultasjoner pr år, og at man ved 2 hele legeårsverk kan øke med ca 3000 ift i dag. Det er forutsatt at 15 % av pasientene tar taxi, og resten får kollektivtransport eller kjøregodtgjørelse. Det er naturligvis knyttet stor usikkerhet til dette tallet. Ved modell B vil det bli en økt transportkostnad for transport av pasienter. Beregningsgrunnlaget er antall pasienter behandlet ved SSK poliklinikk i 2013 og økt reiseavstand t/r fra avdelingen i Kristiansand til avdelingen i Arendal. I denne beregningen er det lagt til grunn at alle pasienter skal overføres Arendal. Foreløpige beregninger viser at reisekostnader vil øke med ca 2,4 mill pr. år. Dette forutsetter at alle pasienter får tilbud i Arendal, og at ingen pasienter overføres til avtalehjemler i Kristiansand, Mandal eller Flekkefjord. Det er knyttet en del usikkerhet til denne beregningen. Det er ikke tatt hensyn til at pasienter øst for Kristiansand reiser direkte til Arendal, og dermed får kortere reisevei. Det er ikke gjennomført analyser som viser det reelle transportbehovet de kommende årene. Og det er heller ikke gjort vurderinger av om det er pasienter som velger å henvende seg til øyeleger i Kristiansand,

25 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 25 av 29 Søgne, Mandal eller Flekkefjord, når avstanden til øyeavdelingen øker. Men det er grunn til å anta at reisekostnader ikke blir høyere en det som beregningen viser. I begge beregningene av transportkostnader er det blitt lagt til grunn at ca 15 % av pasientene har krav på taxi. Dette er basert på erfaringstall. Barn under 18 blir ledsaget av en voksen, og vi antar at disse bruker privat bil og får refusjon i form av kjøregodtgjørelse. Pasienter over 67 år forutsettes at kommer med ledsager, men pasienter mellom 18 og 67 år bruker kollektiv transport. Beregningen hensyntar rettigheter ift refusjon etter gjeldende regler, samt hensyntatt pasientens egenandeler. Ombyggingskostnader Begge virksomhetsalternativene vil kreve bygningsmessige tiltak. I modell A legges det til grunn at øyepoliklinikken flytter ut av lokalene i sentral poliklinikk og etableres i andre lokaler i somatikk byggene (bygg10 eller bygg 5). Ombygginger i nye lokaler er beregnet til ca 3 mill kr. Dette inkluderer bygningsmessige endringer og oppgradering av tekniske anlegg til gruppe 1 status. En ombygging til nye lokaler vil frigjøre areal for andre fagområder, som dermed vil få en økt inntekt. Nødvendige ombygginger i Arendal er todelt. I tillegg til nødvendige ombygginger uavhengig av fremtidig modell, er merkostnader ved samling av øyeavdelingen i Arendal beregnet til ,- (kostnader for jordfeilovervåking). Medisinteknisk utstyr (MTU) I begge modellene må det beregnes nye behandlingsenheter, ca ,- pr enhet. I modell A må det bergenes kostnader til montering/demontering og flytting internt SSK. Disse kostnadene er ikke beregnet. I modell B må det anskaffes RETCAM kamera for undersøkelse av tidlig fødte barn. Beregnet kostnad mellom kr. Det er grunn til å tro at et slikt RETCAM kamera vil være ønskelig også ved modell A pga faglig utvikling. Personellkostnader I modell A er det behov for en ny legestilling i Kristiansand med en årlig kostnad på 1,6 mill kr inklusiv sosiale kostnader. En økning i legeårsverk i Kristiansand har vært ønsket for å få en hensiktsmessig faglig drift. Hvis avdelingen forutsetter tilstedeværelse av LIS lege 2 3 dager/uke, må det bergenes pendler tgifter i en old til g eldende avtale. Sli e ostnader er eregnet til ca ,-/år. Det legges til grunn at leger i Kristiansand inngår i vakt. Slik deltagelse gir ikke økte vaktkostnader for avdelingen, men vakttillegget blir fordelt på flere leger. I modell B må det beregnes ambulerende tillegg for tilsynsfunksjon i Kristiansand en gang pr uke. Kostnader beregnes til ca /år. Dersom man flytter en lege fra Arendal til Kristiansand, vil lønnskostnadene reduseres i Arendal. Da det er grunn til å tro at det er nødvendig med tillegg, vil dette likevel medføre en netto økt lønnskostnad som fremkommer av tabellen. Vi har forutsatt 1 mill for et årsverk. På kort sikt må man betale 1 mill for en helt ny lege, samt kr for å dekke opp 60% stilling som ikke er besatt i dag. Fra 2017 vil tillegget øke til 2 mill pr år for 2 hele legeårsverk. Tabellen viser 3,2 mill for legeårsverk (1,6 i årslønn+1,6 i rekrutteringstillegg). Alternative modeller I mandatet er det ønsket beregning rundt to modeller. Det som dermed ikke er inkludert er en

26 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 26 av 29 vurdering av hva som ville vært en optimal fordeling av tilbudet mellom Kristiansand og Arendal med tanke på befolkning og behov. En stor del av pasientene som i dag behandles i Arendal kommer fra Vest Agder. Man måtte eventuelt ha sett på funksjonsfordeling, kompetanse, utstyr og pasientgrunnlag. En eventuell annen modell ville ha konsekvenser for legerekruttering, investeringsbehov og transportkostnader, samt faglig forsvarlig og kvalitet. Dette er utenfor mandatet til prosjektgruppen, og er ikke inkludert i rapporten Hovedtabeller økonomi På bakgrunn av betraktninger overfor, kan de økonomiske vurderingene sammenfattes i følgende tabeller: Tabell Hovedtabell økonomi Modell A Merinntekter for øyeavdelinger (ved 2 legeårsverk) 3000 konsultasjoner pr lege per år flyttes fra SSA, ingen netto økning 0 Driftskostnader nytt legeårsverk i Kristiansand inkludert rekrutteringstillegg redusert lønn i Arendal pga flytting av lege til Kristiansand ambulerende tillegg for LIS avskrivinger ombygging (levetid 20 år) reduserte transportkostnader ift i dag, forutsetter flytting av 3000 pasienter fra SSA til SSK Totalt årlige kostnader Netto økt kostnad Modell B Driftskost Tillegg for leger ifm tilsyn i SSK (ambulerende tillegg - ca 1300,- *52 uker) avskriving kamera (over 5 år) avskrivinger ombygging (over 20 år) transportkostnader for pasienter totalt årlige kostnader/-innsparinger Netto økt kostnad Investeringer Modell A Hensyntatt grunnleggende forutsetninger: Investering: ny behandlingsenhet SSK (for ny overlege) ombygging i SSK, inkl. opprustning av elektriske anlegg Total investering Modell B Investering oppgradering el. anlegg i nye undersøkelserom (25.000,- inkl mva pr rom) ny behandlingsenhet SSA (for overflytting av overlege) RETCAM kamera Total investering

27 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 27 av 29 I begge alternativene forutsettes det at øye poliklinikken flyttes ut av lokalene de bruker i dag. Dette er fordi andre avdelinger trenger mer plass i poliklinikken. I modell A flyttes øye pol til andre lokaler i Kristiansand, noe som vil medføre betydelig investeringsbehov dersom det gjøre i sykehus lokalene på Eg. En nye lege krever en ny behandlingsenhet sammenlignet med i dag, samt at det vil medføre en ombygging på minst 3 mill. Denne ombyggingskostnaden kan likevel ikke ses isolert, da denne flyttingen medfører økt inntekt om andre seksjoner, som trolig vil gi en betydelig inntektsvekst for spesielt kirurgi og ortopedi. Man kan også tenke seg at øye kan være i andre lokaler i Kristiansand, f.eks utenfor hovedbygget, eller i sentrum. En slik kostnad er ikke beregnet. Avskrivinger for en ombygging er inkludert i modell A og B. I modell B må man gjøre noen ombygginger i Arendal, se tidligere kapittel om areal. Det ønskes også et RETCAM kamera for undersøkelse av nyfødte pga manglende lege i Kristiansand. Dersom den faglige utviklingen tilsier det, vil det trolig være behov for et slikt kamera også dersom man velger modell A. I så tilfelle kan man øke avskrivingskostnaden i modell A med per år Konklusjon økonomi På basis av tilgjengelig informasjon, og hensyntatt usikre beregninger og faktorer, viser beregningene en høyere årlig kostnad ved å velge modell B enn modell A. Det er pasientreiser som er det utgjørende faktoren, samtidig som det er noe usikkerhet knyttet til beregningene. Fra et rent økonomisk perspektiv er det derfor anbefalt å velge modell A. Men, dersom det viser seg vanskelig å flytte/rekruttere leger, og overføre pasienter fra Arendal til Kristiansand, vil forskjellen mellom de 2 modellene reduseres kraftig.

28 Fremtidig organisering av Øye poliklinikk i Kristiansand Side 28 av Synspunkt fra kliniske avdelinger og private øyeleger Kristiansand Det er innhentet synspunkt fra kliniske avdelinger SSK og øyeleger i Kristiansand og Søgne. For hele dokumentet, se vedlegg 8 og 9. Medisinsk klinikk I klinikkmøtet for medisinsk klinikk denne uken, ble flytting av øyeavdelingens virksomhet til SSA tatt opp. Flere avdelinger på SSK får svært verdifulle interne tjenester/tilsyn fra Øyeavdelingen, og de er opptatt av at deres behov blir ivaretatt videre etter flyttingen. Dette gjelder både øyeblikkelig hjelp og dagtjeneste. Det vil være betydelig ulempe for mange pas i vestfylket å måtte reise helt til SSA for å få poliklinisk tilbud. Kirurgisk avdeling På kir avd trenger vi tilsyn av øyelege en sjelden gang. Kan også være aktuelt med operativ behandling ved multitraumer med øyeskade. I praksis har disse ofte ansiktsskader som sendes til Ullevål. Utover dette ikke behov. Øyelegene i Kristiansand: Elisabeth Bakke, Asbjørn Bakken, Carsten Bønnelykke, Hans Jørgen Fiskaadal, Kjell Hoff og Matthias Fischer: Øyelege i Søgne: Lise Dannevik

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN

Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN 1 Innhold 1. Introduksjon side.3 2. Formål med prosjektet side.4 3. Prosjektorganisering side.5

Detaljer

Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025.

Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025. Senter for fag, forskning og samhandling Helse Nord RHF Att. Hamran Unn Sjøgata 10 8038 Bodø Deres ref: Vår ref: Dato: 2015/611-4 Hammerfest, 29.5.2015 Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan

Detaljer

Utfordringsbilde øye, 2010 og fremover

Utfordringsbilde øye, 2010 og fremover Avdeling for Telefaks: +47 72575765 Til 31.01.2010 Medisinsk fagdirektør ved HMN Kopi: seniorrådgiver Reidar Tessem Utfordringsbilde øye, 2010 og fremover Regionalt fagnettverk i, har hatt sitt første

Detaljer

Styresak 85-2015 Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025

Styresak 85-2015 Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025 Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 14.8.2015 Styresak 85-2015 Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025 Formål Regional plan for øyefaget i

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Orienteringssak 090-2015 Klinikksjef Nina Hope Iversen 19.11.2015 Bakgrunn Styret for SSHF 29.10.2010 Pasienter med hjerneslag mottas ved alle tre sykehus

Detaljer

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt 1 Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015

Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015 Klinikk for teknologi og e-helse Eiendomsavdelingen, Kristiansand Notat Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015 Deres dato Deres referanse Innspill til Utviklingsplan 2030

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag

Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag Saksframstilling Arkivsak Dato 26.4.2010 Saksbehandler Henning Garsjø Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag Sak nr. Styre Møtedato 36/10 Styret for Sørlandet sykehus

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF Arkivsak Dato 20.04.2015 Saksbehandler Nina Hope Iversen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.04.2015 Sak nr 039-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Dialogkonferanse, 22. januar 2014 Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen m-helse Eksempel på teknologitrend: kontaktlinse med innebygd glukosemåling. Endringsdrivere

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

Sørlandet sykehus HF blir til! Anders Wahlstedt klinikksjef

Sørlandet sykehus HF blir til! Anders Wahlstedt klinikksjef Sørlandet sykehus HF blir til! Anders Wahlstedt klinikksjef Sørlandet sykehus HF på Agder Foretaket dekker 30 kommuner og leverer spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Utvikling Barnesenteret. Fagdag 31.10.12

Utvikling Barnesenteret. Fagdag 31.10.12 Utvikling Barnesenteret Fagdag 31.10.12 Visjon Barnesenteret skal være ledende innenfor spesialisthelsetjenesten for barn og unge utenfor Oslo i Helse Sør-Øst. Hvor var vi 2004? Utvikling 2004-12 Veien

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter Nasjonalt topplederprogram Randi Hansen Vikhammer vår 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring Barne- og ungdomsklinikken består

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Fagspesifikk innledning - øyesykdommer

Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Prioriteringsveileder - Øyesykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Tilstander i prioriteringsveilederen Tilstandene

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015)

Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Publisert 27.2.2015 Sist endret 9.10.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang Jobbe i et sykehus Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: 1. pasientbehandling, 2. utdanning av helsepersonell,

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Utviklingsprosjekt: Å organisere indremedisinsk poliklinikk og dagbehandling i ny avdelingsstruktur i klinikk for medisin, etter føringer lagt for nytt sykehus i 2015 Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Detaljer

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Vedlegg sak 52/2013 Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Beslutningsgrunnlag for virksomhetsoverdragelse av alderspsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus til alderspsykiatrisk avdeling

Detaljer

Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen

Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen Illustrasjon: Martin Bernar Losvik Kort om mandat og bakgrunn Utredningen har sitt mandat fra styret i Helse Nord

Detaljer

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling Saksfremstilling Råd/utvalg Utviklingsplan SSHF 2030, Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling Møtedato 15.03.2013 Saksnummer 2/2-2013 Saksbehandler Styringsgruppe Utviklingsplan SSHF 2030 Sakstittel

Detaljer

Har vi de samme målene?

Har vi de samme målene? Har vi de samme målene? Arendalsuken 18.aug 2015 Adm dir Jan Roger Olsen Fagdir Per Engstrand 18.Aug 2015 2 Målet er at hver pasient på hele Agder skal ha et kvalitetsmessig likt og godt tilbud. 3 SSHF

Detaljer

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin Sak nr: 67/2011 Navn på sak: Evaluering

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Forbedret økonomistyring ved sykehuset

Forbedret økonomistyring ved sykehuset Saksframstilling Saksbehandler økonomidirektør Dato 21.04.2010 Forbedret økonomistyring ved sykehuset Sak nr. Styre Møtedato 2010/xx Styret for sykehuset 27.05.2010 Ingress Så vel Helse Sørøst RHF sin

Detaljer

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 17/15 Godkjenning av referat fra møtet 24.02.15. Referatet ble godkjent.

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 17/15 Godkjenning av referat fra møtet 24.02.15. Referatet ble godkjent. REFERAT Forslag Til stede: Åse Tønnessen Sæbø, Tom-Atle Steffensen, Elin Reiersølmoen, Elisabeth Stenberg, Lise Kristiansen, Nina Roland, Anne Grete Bodin Erdal, Jørgen Løvdal, Ragnhild Thomassen Fra SSHF:

Detaljer

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH 10/9-2013 Lars R. Vasli Klinikksjef Kirurgisk Klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Klinikk for kirurgi - LDS Særlige

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 status så langt Per Engstrand, fagdirektør RSU Setesdal, 26. mai/ OSS, 27. mai 2015 Bakgrunn Helseforetaket

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 16. Planlagt kirurgi 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 14. Driftsøkonomi

Detaljer

Arbeidsgruppe 7. Undergruppe 4 Øye Arbeidsdokumenter. Hvordan sikre optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF?

Arbeidsgruppe 7. Undergruppe 4 Øye Arbeidsdokumenter. Hvordan sikre optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF? Arbeidsgruppe 7 Undergruppe 4 Øye Arbeidsdokumenter Hvordan sikre optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF? Innhold Dagens situasjon Ventetider Volum Kapasitetsutnyttelse Kartlegging

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Avtalespesialistenes virksomhet i Helse Nord

Avtalespesialistenes virksomhet i Helse Nord Avtalespesialistenes virksomhet i Helse Nord innen psykisk helsevern DPS konferanse Tromsø 29.10.09 Lasse Djerv Lasse Djerv 1 Lasse Djerv 2 ST. MELDING 25 (1996-97): ÅPENHET OG HELHET Om psykiske lidelser

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015 SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden Styremøte SSHF 18.06.2015 Velkommen til Flekkefjord 2 Agenda 1. Bakgrunn og mandat 2. Arbeidsgruppens innfallsvinkel 3. Noen aktivitetsdata

Detaljer

# Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Tilfredsstilles

# Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Tilfredsstilles Rapport arbeidsgruppe 8 strategiplan 2015-2017 - Vedlegg 2 Tilfredsstillelse av krav i internasjonale retningslinjer for slagbehandling (ESO, 2013) for SSK med nødvendige tiltak (1/2) # Tema ESO stroke

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler Strategi 2020 - Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler Styreseminar HNR 18.06.2010 Daniel Haga Innkomne høringssvar Ca 220 høringsinstanser fikk invitasjon Per 27.05.2010

Detaljer

Opp å gå etter brudd POP 14 2011

Opp å gå etter brudd POP 14 2011 Opp å gå etter brudd POP 14 2011 Behandlingslinje for eldre med hoftebrudd hjem til hjem. Prosjekt optimale pasientforløp 2011, gruppe nr 14. Sluttrapport. Prosjektgruppa: Linda S. Johansson, prosjektleder

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025 Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Arbeidet med planen Prosjektgruppe 2013-2014 Torgrim Fuhr, UNN Björn Engel, Helgelandssykehuset Gunnbjørg

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Forslag til vedtak: 1. Regional plan

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv:

SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv: SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 10/994-39 Arkiv: 022 Innstilling 1. Styret for

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer