MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 27.9.2007"

Transkript

1 MØTEBOK UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne-Marte Tronsmo Professor Brit Salbu Direktør Siri Bjerke Stipendiat Mari Sundli Tveit Førstekonsulent Henrik Mikkelsen Næringssjef Lage Westerbø (deltok ikke under behandlingen av sak 143 og 144) Seniorrådgiver Anne Sæterdal Siviløkonom Terje Johansen Student Liv Hatleli Student Dmitrijs Guzs Administrasjonen: Adm.direktør Nils Dugstad Prorektor Trine Hvoslef-Eide Studiedirektør Siri Margrethe Løksa Stabsdirektør Jan Olav Aasbø Fung. personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong Strategidirektør Paul Stray Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK

2 43 Fullmaktsaker USsak 126/2007: Utvidet sensurfrist for emner i høstparallellen 2007 USsak 127/2007: Søknad om utsatt sensurfrist MVI321 USsak 128/2007: Søknad om utsatt sensurfrist M30-ILP Masteroppgave USsak 129/2007: Søknad om utsatt sensurfrist - M60-IKBM Masteroppgave USsak 130/2007: Søknad om utsatte sensurfrister M30-INA, 2 Masteroppgaver USsak 131/2007: Søknad om utsatt sensurfrist M60-INA Masteroppgave USsak 132/2007: Søknad om utsatt sensurfrist M30-IPM Masteroppgave USsak 133/2007: Søknad om utsatt sensurfrist EDS101 USsak 134/2007: Mandat og oppnevning av programutvalg bachelorprogram i fornybar energi Styret tar rektors vedtak til orientering 135/2007 Godkjenning av sakliste. Møtebok for US-møtet 30. august Innkalling til møtet godkjennes. Møtebok fra US-møtet godkjennes. 136/2007 Budsjett 2008 Innledende avklaringer Universitetsstyret legger følgende til grunn for arbeidet med budsjettet for 2008: 1. Planlagt nedbetaling i 2008 på lån fra egen likviditet utsettes. Nedbetaling av lån fra egen likviditet på 20,1 mill kroner i 2006 og 2007 gjennomføres på følgende måte: 2009: 6,7 mill kroner 2010: 6,7 mill kroner 2011: 6,7 mill kroner 2. Det tas utgangspunkt i et vedlikeholdsbudsjett i 2008 på 20 mill kroner, som er en budsjettøkning på 7,7 mill kroner fra Universitetsstyret har tidligere vedtatt at det ved de årlige budsjettbehandlinger skal, som en fast ordning, inndras midler fra budsjettenhetene til omfordeling. For 2008 tas det utgangspunkt i at det gjennomføres en inndragning av midler til omfordeling med en flat sats på 1,5 % for samtlige budsjettenheter. Styret ber om at det til neste møte legges fram en konsekvensvurdering av virkningene av ulike inndragninger (0,5 %, 1 %, 1,5 % og 2 %) for budsjettenhetene. 4. Inntekter ved salg av eiendom i 2008 benyttes etter behandling i styret. 5. Det framlegges en detaljert oversikt over behov og lovhjemler for forslag til bevilgninger for lovpålagte vedlikeholdstiltak UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK

3 44 137/2007 Videre arbeid med ny strategisk plan Visjonene for UMBs virksomhet i strategisk plan slik den framstår i strategisk plan for , legges til grunn for det videre arbeid med fornying av strategisk plan. Styret ber om at arbeidet med strategisk plan for perioden organiseres etter følgende regningslinjer: 1. Måltall og dimensjonering på universitetets virksomhetsområder (utdanning, forskning, formidling, etter- og videreutdanning, innovasjons- og næringslivsarbeid) behandles på styrets møter i november 2007, seinest i januar Forslag til ny strategi og tiltak utformes i en prosess som involverer styret, ansatte og studenter. Forslaget drøftes også med sentrale eksterne samarbeidspartnere før endelig vedtak. 3. Arbeidet organiseres etter prinsipper som framgår av saksframlegget og under hensyntagen til følgende synspunkter som framkom på møtet: Det bør gjennomføres minimum to høringsrunder blant instituttene og studentdemokratiet for å sikre at de respektive enhetene føler eierskap til strategien. 4. Følgende oppnevnes som medlemmer i arbeidsgruppen som skal legge frem forslag til mål for perioden : Rektor Knut Hove, leder Prorektor Trine Hovslef-Eide Instituttleder Terje Holsen Instituttleder Anne Moxnes Jervell Instituttleder Vidar Thue-Hansen Studentleder Fredrik Haaland En studentrepresentant oppnevnt av studentdemokratiet En fellesrepresentant oppnevnt tjenestemannsorganisasjonene 5. Strategisk plan for UMB vedtas i juni /2007 Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) b) Vedlegg Forslag til Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) vedtas.

4 45 139/2007 Oppnevning av medlemmer i UMBs skikkethetsnemnd for lærerutdanningene Skikkethetsnemnda for lærerutdanningene ved UMB består av: o Seksjonsleder Hans Erik Lefdal, IMT (leder) o Undervisningsleder ved IMT, Inge Revhaug, vararepr. Unni Oxaal, IMT o Amanuensis Solveig Strangstadstuen, IMT (institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering jf. 5 Institusjonsansvarlig. o Universitetslektor Sigrid Gjøtterud, IMT, vararepr. universitetslektor Birgitte Bjønness, IMT o Lærer Johanna Szilvay, Ås ungdomsskole, vararepr. rektor Steinar Roti, Ås ungdomsskole, representanter fra praksisfeltet. o Undervisningsinspektør Helge Brundtland, Tomb videregående skole og landbruksstudier, vararepr. rektor Astrid Langmoen Olsen, Tomb videregående skole og landbruksstudier, representanter fra praksisfeltet naturbruk. o Studentrepresentant Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) velges av studentene ved oppstart av PPU hver høst. Vara velges av studentene ved oppstart av PPU hver høst. o Studentrepresentant Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (LUN): velges av studentene ved oppstart av LUN hver høst Vara 2007: velges av studentene ved oppstart av LUN hver høst. o Advokat Kirsten Bache Dahl, ekstern representant med juridisk kompetanse. Førstekonsulent Margrete Finstad, IMT er sekretær for skikkethetsnemnda. Medlemmene oppnevnes fra 1. august 2007 til 1. august 2010, med unntak av studentrepresentantene som velges årlig ved studiestart. 140/2007 UMBs bachelorforskrift - endringer i kap. 4 Vitnemål b) Vedlegg Forskrift om godskriving av høyere utdanning av fra Kunnskapsdepartementet (KD) Universitetsstyret godkjenner revidert tekst i kap. 4, Vitnemål, i UMBs bachelorforskrift: Kap. 4 Vitnemål 4-1 For oppnådd bachelorgrad angis gradens faglige innhold på vitnemålet som Bachelor i navn på studieprogram Studieretning < navn på studieretning > 4-2 For å få utstedt bachelorvitnemål fra UMB må eksamen i emner tilsvarende minst 60 studiepoeng være avlagt ved UMB Emner av inntil 30 studiepoengs omfang, avlagt ved utenlandsk universitet eller høgskole som en del av en utvekslingsavtale med UMB, kan inngå i nevnte 60 studiepoengs krav. Tilsvarende vil også kunne være gjeldende innenfor aktuelle fagfelt, der UMB har inngått en gjensidig samarbeidsavtale med et annet universitet/høgskole i Norge.

5 46 Minst 60 av studiepoengene som skal inngå i grunnlaget for bachelorgraden, skal ikke være en del av tidligere oppnådd grad eller yrkesutdanning. De nye emnene må sammen med tidligere emner, eller i tillegg til disse, innebære at ny grad får et annet faglig tyngdepunkt enn den tidligere graden. Dvs med en fordypning av minst 80 studiepoengs omfang, eller programdefinerte emner av minst 120 studiepoengs omfang, innen et annet fagområde enn den tidligere gradens faglige tyngdepunkt. Kandidaten må opplyse om eventuelle vitnemål utstedt fra annet universitet eller høgskole. Endringen iverksettes /2007 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric b) Vedlegg: 1. Annonsetekst 2. Stillingsbeskrivelse for instituttleder 3. Søkers CV 4. Innstillingsutvalgets vurderinger og konklusjon Representanten Brit Salbu fremmet følgende forslag til vedtak: Stillingen som instituttleder ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric, utlyses på nytt. Forslaget falt med to mot ni stemmer. Gry Synnevåg tilsettes i stillingen som instituttleder ved Noragric for en åremålsperiode på fire år. Dersom hun takker nei til stillingen tilsettes Pål Vedeld. et ble fattet med ni mot to stemmer. Representantene Brit Salbu og Dmitrijs Guzs utgjorde mindretallet i begge avstemningene. 142/2007 Status i aksjeselskaper der UMB har eierinteresser b) Vedlegg: Nøkkeltall 2006: Drift og status. Eiernes disposisjoner. Orienteringen om forvaltning av de aksjeselskaper UMB har eierinteresser i og selskapenes status tas til etterretning. 143/2007 Referatsaker a) Arbeid med samlet plan for merkevare- og kommunikasjonsstrategi b) Brev fra KD av : Økonomirapportering i 2007 Delårsregnskap for 2. tertial 2007 c) Brev fra KD av : Tiltaksplan 2007/2008 realfag d) Brev fra KD av : Styreseminar frist for påmelding

6 47 e) Brev fra KD av : Overføring av aksjer i Institutt for akvakulturforskning AS fra Kunnskapsdepartementets til Fiskeri- og kystdepartementets forvaltning (utdelt i møtet) f) Utkast til referat Drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene (utdelt i møtet) 144/2007 Rektors orientering a) Opptakstall høsten 2007 (utdelt i møtet) b) Arbeidet med internhusleie fra 2008 v/dugstad. c) Status i arbeidet med administrasjonsprosjektet v/dugstad. Presentasjonen ligger ved møteprotokollen d) Cignatur - veien videre e) Litt om status i EU- og NUFU søknadsrunder. Notat utdelt ut i møtet f) UMBs arbeid med etikk: kort statusrapport. Notat utdelt ut i møtet g) UMB invitert med i Halden Centre of Expertise h) Kontakter med Høgskolen i Buskerud, Norges Friluftshøgskole, Østfold sentralsykehus i) Scenariediskusjon i forhold til mulige utfall i Stjernø-komiteen j) NVH-saken k) Nofima. NFRs kompetansekartlegging av forskningsinstituttene i Nofima l) Sakskart for styret høst 07 og vår 08 (utdelt i møtet) m) UMBs arbeid med fornybar energi 145/2007 Ingunn Vistnes Bedømmelseskomité for graden dr. philos. b) Vedlegg: 1. Søknad om bedømmelse for doktorgraden doctor philosophiae fra Ingunn Vistnes datert Vitnemål fra Norges landbrukshøgskole, datert Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, av 16. juni Forslag til bedømmelseskomité for Ingunn Vistnes fra Institutt for naturforvaltning, datert Følgende bedømmelseskomité oppnevnes for å vurdere det vitenskapelige arbeidet som Ingunn Vistnes har levert inn til bedømmelse for graden: 1. Professor James A. Schaefer, Trent University, Biology Department, 1600 West Bank Drive, Peterborough ON K9J 7B8, Canada 2. Associate Prorofessor., Dr. Anne Loison, Laboratoire d Ecologie Alpine, CNRS, UMR 5553, Université de Savoie, F Le Bourget du Lac, Frankrike 3. Prof. Øystein Holand, UMB, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Postboks 5003, 1432 Ås Universitetsstyret utpeker professor Øystein Holand, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Postboks 5003, 1432 Ås som komiteens leder. Universitetsstyret setter fristen for begrunnet innstilling fra bedømmelseskomiteen til 1. februar 2008.

7 48 146/2007 Dag Jørund Lønning Tildeling av graden Doctor Philosophiae (Dr. Philos) Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Dag Jørund Lønning graden dr. philos. Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Dag Jørund Lønning. Dag Jørund Lønning tildeles graden dr. philos. Styret ber om at dokumentet Statement from The Examiners Committee fylles ut fullstendig og erstattes av innsendte dokument. 147/2007 Deepak Rijal Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Deepak Rijal - PhD.-graden. Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Deepak Rijal. Deepak Rijal tildeles graden PhD. 148/2007 Fritjof Henning Cederkvist - Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Fritjof Henning Cederkvist PhD.-graden. Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Fritjof Henning Cederkvist. Fritjof Henning Cederkvist tildeles graden PhD. 149/2007 Eventuelt Det var ikke meldt noen saker under dette punktet. Møtebok godkjent, 1. november 2007 Knut Hove rektor, styreleder

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 31.1.2008

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 31.1.2008 MØTEBOK UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET 1302 1901 MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 31.1.2008 Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne-Marte Tronsmo Professor Birger Solberg

Detaljer

Saksansvarlig: Birger Kruse og Ole Jørgen Torp Saksbehandler(e): Bodil Norderval og Bjørg Ekerholt Dysvik Arkiv nr: 14/02474

Saksansvarlig: Birger Kruse og Ole Jørgen Torp Saksbehandler(e): Bodil Norderval og Bjørg Ekerholt Dysvik Arkiv nr: 14/02474 US 2014 FULLMAKTSSAK FORSKRIFT OM KRAV TIL BACHELORGRAD VED NMBU, UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD OG FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å GÅ OPP TIL EKSAMEN M.V. SOM PRIVATIST VED NMBU

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 06/13 Dato: 18. juni 2013 Tid: Del I: 08:00 09:00 og del II: 12:00 15:00 Sted: KD

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014 Sted: Hotell Refsnes Gods, Jeløya (Moss) Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke tilstede under sakene 18 20/2014), Marianne Harg (ledet møtet under

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige

Detaljer

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 17.06.2015 kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Onsdag 02.04.2014 Sted: Campus Ås, Styrerommet Tid: 09.00 15.30 Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland (unntatt sakene 46 47), Marianne

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 3. november 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 3. november 2011 MØTEBOK GODKJENT 08.12.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 3. november 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer