MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 31.1.2008"

Transkript

1 MØTEBOK UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne-Marte Tronsmo Professor Birger Solberg Stipendiat Mari Sundli Tveit Rådgiver Inger Anni Schult Direktør Siri Bjerke Seniorrådgiver Anne Sæterdal Konserndirektør Geir Isaksen Siviløkonom Terje Johansen Student Liv Hatleli Student Tor Einar Lundteigen Administrasjonen: Adm.direktør Nils Dugstad Forskningsdirektør Odd Jarle Sjelhaugen Studiedirektør Siri Margrethe Løksa Stabsdirektør Jan Olav Aasbø Fung. personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK

2 2 Fullmaktsaker 188/2007 Søknad om utsatt sensurfrist GMSG /2007 Søknad om utsatt sensurfrist EDS234 og EDS /2007 Søknad om utsatt sensurfrist EDS325 OG PPUN /2007 Søknad om utsatt sensurfrist APL /2007 Søknad om utsatt sensurfrist MVI /2007 Torger Gillebo Tildeling av graden Dr. scient 194/2007 Per Otto Flæte Tildeling av graden Dr. scient 195/2007 Ulla Higdem Tildeling av graden Dr. scient 196/2007 Tran Huu Tuan Tildeling av graden Dr. scient 197/2007 Weston Fredric Mwase Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 198/2007 Bjørn Tore Rotabakk Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 199/2007 Bharat Man Shrestha Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 200/2007 Hannah Rajasingh Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 201/2007 Mary Namaganda Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 202/2007 Lene Therese Olsen Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 203/2007 Arnulfo J. Monzón Centeno Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 204/2007 Andargachew Gedebo Abitea Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 205/2007 Hilde Almås Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 206/2007 Mari Sofie Sundli Tveit Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 207/2007 Nils Kristian Afseth Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 001/2008 Fordeling av kvoteplasser på UMB 2008/ /2008 Søknad om utsatt sensurfrist M10FRIE-IPM, fritt emne 003/2008 Søknad om utsatt sensurfrist INF /2008 Søknad om utsatt sensurfrist EDS240 Utdelt i møtet: Oversikt over søknader om utsatt sensurfrist for høstparallellen Styret tar sakene til orientering 05/2008 Godkjenning av sakliste og møtebok fra US-møtet 29. november 2007 Innkalling til møtet godkjennes. Møtebok fra US-møtet godkjennes. 06/2008 Referatsaker a) Oppfølging av saker fra møtet 29. november 2007: - utdelt i møtet b) Brev fra KD av : Invitasjon til innspill til rekrutteringsmeldingen c) Kopi av brev fra KD til Statsbygg: Rehabilitering av Tunbygningene ved Universitetet for miljø- og biovitenskap d) Brev fra KD av : Lederlønnsordningen i staten Lønnsregulering pr e) Brev fra KD av : Målstruktur for 2008 f) Brev fra KD av : Innspill til hovedtariffoppgjøret 2008 g) Kopi av brev fra KD til UiO av : Bruk av gjennomsnittskarakter h) Brev fra KD av : Statsbudsjettet 2007 kap.281 post 45 midler til vedlikehold og universell utforming i) Brev fra KD av : Statsbudsjettet for 2008 kap. 271 Tildelingsbrev for UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK

3 3 Universitetet for miljø- biovitenskap j) Rundskriv fra KD av : Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer k) Brev fra KD av : Institusjonens øverste leder som styremedlem i samarbeidende virksomhet l) Brev fra KD av : Statsregnskapet for 2007 og delårsrapportering i 2008 m) Brev fra KD av : Høring fra AID Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid for arbeidstakere med særlig uavhengig stilling n) Brev fra KD av : Samorganisering av Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole, flytting av Veterinærinstituttet videre prosess - utdelt i møtet o) St.prp. 30 ( ) Framtidig lokalisering og organisering av Norges veterinærhøgskole utdelt i møtet p) Referat fra Drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene utdelt i møtet q) Brev fra tjenestemannsorganisasjonene av : US-sak 15/2008: A07 Personal og organisasjonsområdet. Kommentarer - utdelt i møte Styret tar sakene til etterretning 07/2007 Rektors orienteringer a) Nofima b) Stjernøutvalget, rektors presentasjon legges ved referatet c) NVH og VI Styret tar sakene til orientering 08/2008 Foreløpig årsregnskap for 2007 fullmakt til foreløpig godkjenning Rektor gis fullmakt til å gi foreløpig godkjenning av UMBs regnskap, herunder avgi ledelseskommentarer til regnskapet, til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen innen 15. februar Før saken oversendes Kunnskapsdepartementet, skal forslag til styrets kommentarer til regnskapet sendes styret til godkjenning. 09/2008 Fastsetting av åpningsbalanse per : 1. Beskrivelse av regnskapsprinsipp (forpliktelsesmodellen) 2. Fastsetting av inngående balanse for bygg og eiendom (prinsippnotat) 3. Fastsetting av inngående balanse for øvrige anleggsmidler (prinsippnotat) 4. Rapportering av kontrollhandlinger mot UMBs fremlagte åpningsbalanse for anleggsmidler fra PriceWaterhouseCoopers ved statsautorisert revisor Paal Ødegård av 21. januar 2008

4 4 Universitetsstyret godkjenner åpningsbalansen pr /2008 UMBs samarbeid med høyskolene i regionen veien videre 1. Intensjonsavtale og samarbeidsavtale mellom mellom UMB og høgskolene i Østfold, Vestfold og Buskerud 2. Notat, datert , fra studiedirektør Siri Margrethe Løksa Vedtak Styret tar saken til orientering og ber om å bli holdt fortløpende orientert når forslag til konkrete tiltak og aktuelt samarbeid foreligger. 11/2008 Forskningsprisen 2008 oppnevning av komité og endring av statutt nr Gjeldene statutter for forskningsprisen 6. Forslag til komitémedlem fra FODOS (stipendiatforeningen) 1. Følgende personer oppnevnes til komiteen som skal vurdere kandidatene til forskningsprisen 2008: Sissel Rogne Arne Stuanes Ole Gjølberg Egil Berge Simen Rød Sandve 2. Anledning for prisoverrekkelsen: Vårkonferansen. 3. Statutt nr. 5 endres til: Prisen tildeles av universitetsstyret etter innstilling av en komité på fem medlemmer som oppnevnes av styret og består av: 4 medlemmer med professorkompetanse etter forslag fra forskningsnemnda. 1 doktorgradsstudent etter forslag fra stipendiatforeningen. 12/2008 Retningslinjer for behandling av fusk og forsøk på fusk til eksamen og prøve endring i kap. 4 1) Forslag til reviderte Retningslinjer for behandling av fusk og/forsøk på fusk til eksamen/prøve Ordlyden i kap. 4 Skyld-/beviskrav, i UMBS Retningslinjer for behandling av fusk og

5 5 forsøk på fusk til eksamen og prøve, endres med umiddelbar virkning til: Den mildeste form for reaksjon er annullering av eksamen. Annullering alene benyttes i de minst alvorlige tilfeller av fusk. Det kreves ikke forsett, dvs. at studenten har utført den handling som kan karakteriseres som fusk med viten og vilje. Det er tilstrekkelig at studenten har handlet grovt uaktsomt. Dette innebærer at eksamen kan bli annullert selv om det ikke er ført bevis for at studenten har hatt til hensikt å fuske. Vedtak om annullering treffes av klagenemnda med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. En eksamen som blir annullert teller som ett forsøk. Etter universitets- og høgskoleloven 4-8 nr. 3, kan en student som har fusket utestenges fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner under universitets- og høgskoleloven i inntil ett år. Det er tilstrekkelig at studenten har handlet grovt uaktsomt. Et slikt vedtak fattes av klagenemnda med minst to tredelers flertall. 13/2008 Erfaringsbasert masterprogram i Industriell matproduksjon 1. Søknad av fra Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) om opprettelse av ny erfaringsbasert master for TINE 2. Avtale mellom UMB/SEVU og Tine, datert Programbeskrivelse: Erfaringsbasert master i Industriell matproduksjon Universitetsstyret vedtar oppstart av erfaringsbasert masterprogram i Industriell matproduksjon. 14/2008 Oppsummering - sak om uredelighet i forskning ved UMB og UiO b. Brev til Kunnskapsdepartementet av c. Rapport fra komiteen oppnevnt av UMB og UiO den 22. november 2006 Utdelt i møte: Oppsummerende notat av fra professor Johan Giertsen, leder av den nasjonale komiteen for gransking av redelighet i forskning. Vedtak Universitetsstyret tar oppsummeringen til orientering. 15/2008 Status for Administrasjonsprosjektet A07 og forslag om opprettelse av ny kommunikasjonsavdeling og utlysning av stilling som kommunikasjonsdirektør : Rapporter fra delprosjekter Administrasjonsprosjektet 1. Styret tar delrapportene til etterretning. Administrasjonen rapporterer om implementering av enkelttiltak. 2. Styret ber om at A07 - arbeidet i fortsettelsen prioriteres sterkere med fokus på: a. Tiltak som effektiviserer administrative rutiner.

6 6 b. Frigjør tid til faglig virksomhet. c. Styrker evnen til strategisk arbeid i prosessen med NVH fusjonen. 3. Administrasjonen legger fram et nytt organisasjonskart med en beskrivelse av sentraladministrasjonens organisering til møtet Sak om utlysning av markeds- og kommunikasjonsdirektør fremmes på nytt i neste styremøte. 16/2008 Eventuelt Geir Isaksen ber administrasjonen vurdere å etablere et elektronisk styrerom Birger Solberg stilte spørsmål om behov for å opprette et styre for Norsk senter for bioenergi som også har eksterne styrerepresentanter, og om framdrift vedrørende utlysning av lederstilling ved senteret. Administrasjonen forbereder sak til neste styremøte. Liv Hatleli etterlyste oppfølging av diskusjon fra styremøtet i mai 2007, om opprettelse av en formidlingspris. Møtebok godkjent, 28. februar 2008 Knut Hove rektor, styreleder

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Møtetid Måndag 13. desember 2010 kl. 0900-1500 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

Strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper vedtas

Strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper vedtas US-SAK NR: 68/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:10/839 Strategi for utøvelse av eierskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra.

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra. MØTEBOK FRÅ 03.05.2012 UNIVERSITETETT FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP B 1 FORSKINGSNEMNDA GODKJENT PER E-POST 14.05.2012 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 03.05..2012 Til stades: Forfall: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter 103 av 124 FS-83/2013 Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter Møtedato: Saksansvarlig: Saksbehandlere: 18. juni Jan Olav Aarflot

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

US-sak 75/2010 Forhåndsavklaring og registrering av bierverv for ansatte på UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg.

US-sak 75/2010 Forhåndsavklaring og registrering av bierverv for ansatte på UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg. 1302 1901 US-SAK NR: 75/2010 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSBEHANDLER(E):ELIZABETH DE JONG, CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR: 2009/1248 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR US-sak

Detaljer