SAK: STATSBUDSJETTET FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK: STATSBUDSJETTET FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER"

Transkript

1 HØGSKOLEN? I SØR-TRØNDELAG Fellesadministra~y 00/lS/ NOTAT TIL : Høgskolestyret FRA : Høgskoledirektøren Dato: Arkiv: HS-salc 65/97 SAK: STATSBUDSJETTET FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER Tidl. sak(er): Kopi til: Vedlegg: (1) Budsjettfordeling regnearkutskrift fra fordelings modellen. (2) Forslag til statsbudsjett for 1998 kap og 3274 Statlige høgskoler - foreløpig orientering om fordeling av forslag til bevilgning og stillinger - brev fra KUF (3) Notat fra Jon Sørgaard, prodekanus AHS: Budsjett- og måltallsdiskusjonen. (4) Notat fra underdirektør Ester Hasle: Korrigering av studentkategori som inngår i budsjetttildelinga for AFT. (5) Møtereferat 07/97 fra ØKUT. (6) Møtereferat 08/97 fra ØKUT. 1

2 1. Fordelte midler i Som ramme for postene 01 (lønn og godtgjørelser) og 11 (varer og tjenester) er HiST i 1997 tildelt Av denne rammen er overført til Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Molde vedrørende desentraliserte studier. Resterende ramme, , er fordelt som vist i Tabell 1. Tabell 1: Fordelte midler per Bl kr e øp 1 Enhet Fordelt per AHS AFT ALU 1) A0A Sum avdelinger A vd.overgripende formål 3729 Drift styret 925 Drift fellesadmin. (ink stud) IT-midler 2000 Sentral avsatt/disponert Sum avsatt/fordelt 2) ) Inkl døveutdanningene fom ) l tillegg er overhm til Molde/Nclnlsos. 2. Modell for budsjettfordeling Den budsjettfordelingesmodellen som er benyttet de siste årene, er forelagt det sentrale økonomiutvalget for HiST (0KUT) for vurdering. Utvalget er av den oppfatning at prinsippene som er lagt til grunn for modellen, og modellens hovedstruktur synes velegnet for høgskolen. For å styrke modellens utsagnshaft og legitimitet, mener utvalget at det er behov for nærmere å vurdere fordelingshiteriene, særlig relativ prising av ulike studentkategorier. Utvalget har imidlertid ennå ikke grunnlag for å foreta endring av de hiteriene som idag ligger i modellen. Den eksisterende modellen foreslås følgelig lagt til grunn for budsjettfordelingen også i Debatten rundt budsjettfordelingen for 1998 har vist at 0KUT ved en gjennomdrøfting av budsjettmodellen spesielt må se på vekting av øk. adm-utdanningen, døvetolk/tegnspråk og videre- og etterutdanningsstudenter. I tillegg må 0KUT vurdere forkursene ved AFT som drives innenfor AFT sitt måltall, med hensyn på vekting og rolle i budsjettmodellen. AFT peker på at de to forkursene (60 studieplasser) som avdelingene gir innefor egen ramme, ikke burde vært tatt med i bevilgninggrunnlaget, og at hele måltallet på i realiteten utgjøres av ingeniørstudenter. I følge AFT er de ekstra forkursklassene å anse som et internt rehutteringstiltak som avdelingen finansierer innenfor rammen. Denne debatten har sitt 2

3 utspring i nedskjæring i måltall for AFr. Dette viser at 0KUT må sørge for at HiST sin budsjettmodell tar høyde for tilpasning til redusert økonomisk ramme. På grunn av forpliktelser i form av faste kostnader, vil slike tilpasninger ta noe tid. Høgskoledirektørens holdning er at slike dempingstiltak bare bør brukes når det er en dramatisk realriedgang i en avdelings samlete økonomiske ramme. I dette konkrete tilfellet innebærer særtildelingen at AFr får ett ekstra år for å senke lønnskostnadene gjennom naturlig avgang. Ved eventuelle generelle tilleggsbevilgninger i løpet av 1998, vil det være naturlig at særtildelingen til AFT tas med i vurdering av fordelingen av slik tilleggsbevilgning. 3. Tilgjengelige midler til fordeling i Foreløpig tildeling for 1998 som framgår av brev (vedlegg 2), er i Tabell 2 sammenlignet med tilsvarende tildeling for 1997 og tildeling per Tabell 2: Utvikling i tildeling fra 1997 til foreløpig tildeling Bl' e øp l kr Foreløpig Tildelt per Foreløpig tildeling ) tildeling 1998 Ramme 01 og husleie Ramme eklusive husleie inntektskrav 2) Netto ramme Studentmåltall Netto rammelstudentmåltall 43,142 46,272 44,627 1) Inkl ovelfr;jringer.fj-a 1996 til 1997, koinpensa.~jonfor lr;jnnsoppgjør, og midler overfi/)/'t til Molde/Namsos. 2) Nto innt.krav ::: Post 02 + (Post 01.. Post 21) 4. SærtiIdelinger og avsetninger til avdelingsovergripende formål. 4.1 Særtildeling til avdelinger. AFf er av departementet pålagt 3 forkursklasse a 30 studenter. Dette studenttallet inngår ikke i HiST sitt måltall. I 1997 var det øremerket per klasse. Av foreløpig tildelingsbrev framgår tilsvarende tall for 1998, og AFT særtildeles for AFr tildeles en særtildeling for 1998 på for å dempe den dramatiske realnedgangen i avdelingens samlete økonomiske ramme som følge av redusert måltall på 30 studenter. Vi forutsetter at avdelingen tilpasser seg de økonomiske rammene i løpet av Midler til dekning av kurs for midlertidig godkjente døvetolker i 1998 på går til ALU som særtildeling for

4 Til dekning av årlige utgifter for valgte verv og ombud - avdelingslederressurs (dekan og prodekan), tildeles til AHS og AFr, og til ALU og A0A. 4.2 Avsetninger til avdelingsovergripende formål. Til fellestiltak avsettes midler som angitt i Tabell 3. Tabell 3 : Avsetninger til avdelings overgripende formål Beløp i kr. Formål Avsetning U tviklingstil tak: - FoU-tiltak (prosjektmidler, vikarstip, dl grad) Etter- og videreutdanning Nye unclervisningsfonner og 800 ~jernundervisning Internasjonalisering 100 Arbeidsgruppe for høgskolepedagogikk 90 Studieevalueringsprosjektet 50 Brukerstøtte World Wide Web 50 Innføring av nye administrative system (økonomi, personal, studie, arkiv) 250 Kompetanseutvikling tekn/adm personell 300 Lederutvikling (adm og faglige) 150 Opplæring råd og utvalg 125 HMS - bedriftshelsetjeneste 200 Tillitsvalgtressurs 375 Lærlinger 300 Velferdsmidler (500 a 250) 125 Driftsstøtte til Midt Norsk Nettverk 100 Faglig oppgradering tidligere ledere 750 IT-lisenser, bibliotekslisenser I 500 Sentralbordtjeneste NTNU 300 Sum avsetning

5 I det følgende knyttes kommentarer til postene over avdelings gripende formål Utviklingstiltak FoU-tiltak Det er normalt en forutsetning for å få tilsetting i faglig stilling ved høgskolen at en har hovedfag. Tidligere fikk man heller ikke fast tilsetting uten å ha hovedfag. Dette er nå endret ved at en får fast tilsetting som høgskolelærer. Innen enkelte fag, spesielt helsefag, har det ikke vært mulig å rekruttere tilstrekkelig med lærere som har hovedfag ved tilsettingstidspunktet. Det har vært gitt en sentral bevilgning fra departementet for å støtte høgskolelærere som ønsker å ta hovedfag, men denne ordningen er nå under avvikling. I tillegg har HiST bevilget midler innefor eget budsjett for samme formål de tre siste år. Eksisterende forpliktelser og avtaler vil bli fulgt opp, men i det foreliggende framlegg har en ikke foreslått satt av egne midler til nye initiativ i Med det antall høgskolelærere HiST har, og trolig vil få, vil en ha et behov for oppgradering til hovedfagsnivå over et antall år framover. Eventuell sentrale midler til dette formålet bør derfor bli en fast post innenfor avdelingsovergripende formål i årene som kommer. Det er heller ikke foreslått gitt bevilgning til nye doktorgradsstipend. Det er FoU-utvalgets oppfatning at en vil kunne få større effekt av FoU-bevilgninger dersom ved å disponere disse for prosjekt som involverer større deler av miljøet og til støtte for utarbeiding av søknader på eksterne forskningmidler mm. HiSTs FoUutvalg har behandlet retningslinjer for tildeling av FoU-midler som i større grad vektlegger etablering og drift av felles FoU-prosjekt framfor tildeling av midler til enkeltpersoner. Omlag halvparten av de midler som avsettes for FoU-tiltak for 1998 er bundet som følge av tidligere vedtak. Det vil bli frigjort midler til noe mer FoU-satsing når de doktorgradsstudiene det er inngått avtaler som er fullført. Etter- og videreutdanning For 1998 er det foreslått en spesiell satsing innenfor videre- og etterutdanning. Satsingen er et forsøk fra høgskolen på å posisjonere seg innenfor dette området i en periode da mange av rammebetingelsene for høgskolenes medvirkning innenfor videre- og etterutdanning blir lagt. HiST må øke sin innsats på oou ådet etter- og videreutdanning for å kunne konkurrere med de øvrige høgskolene og de private aktørene i forbindelse med oppfølging av Buerutvalgets innstilling. Dette gjelder både konkurranse om de statlige FoU-midler som er foreslått i forbindelse med reformen, og arbeid med å skaffe midler direkte hos utdanningskjøperne. Midler som avsettes sentralt skal dels gå til å drive politisk og kontaktskapende arbeid utad, og dels til å støtte nødvendig utvikling av tilbud med HiST-profil, på tvers mellom avdelingene. Det er behov for å skape allianser med samarbeidsparter innenfor fylker, kommuner og organisasjoner. Det må drives et aktivt arbeid mot store brukere av etter- og videreutdanning innenfor offentlig og privat virksomhet. Ikke minst er det viktig at det kan gis aktiv støtte til fagmiljø internt, slik at en også får satt igang miljø som hittil ikke har vært aktive. Innenfor etter- og videreutdanning har en mange arenaer. I de fleste sammenhenger er det fagfolkene som har kontakt mot brukerne. På noen arenaer er det naturlig at det er avdelingen som opptrer, mens det på andre arenaer vil være høgskolen. I en del sammenhenger må sektoren opptre samlet og vise at vi er i stand til å ta de utfordringer Buerutvalget stiller oss overfor. En av oppgavene i det kommende år, blir derfor å få etablert samarbeidsrelasjoner med andre institusjoner som tjener høgskolen og gjør det mulig for oss å 5

6 fremtre som et reelt alternativ til det åpne universitetet som er foreslått av mindretallet i Buerutvalget. Det forventes at midlene vil føre til økte oppdragsinntekter som på sikt vil gi en netto økonomisk gevinst. Avdelingene skal ha det faglige ansvaret for sine bidrag innenfor en felles profil. Inntekter knyttet til etter- og videreutdanning skal selvsagt som hittil gå til avdelingene. Nye undervisningsfonner og fjernundervisning I HiSTs måldokument, under utdanningsmål, heter det blant annet, HiST skal ta i bruk ny undervisningsteknologi både for å få til et kvalitativt bedre undervisningstilbud og for å effektivisere undervisningen. Videre heter det, HiST skal øke tilbudet på kurs som gis somfjemundervisning utfra arbeidsmarkedets behov. Alle avdelinger i HiST er inne i, eller har søkt om, prosjekt innen fjernundervisning og åpen læring til SOFF, EU-program eller tilsvarende instanser. De fleste av disse prosjektene er institusjonsprosjekt, med deltagelse fra flere avdelinger og institutt, og hvor institusjonen er forpliktet til å yte egenandeler ved finansieringen. Ca kr ,- av det foreslåtte beløp er bundet i slike kontrakter for Buerutvalget vektlegger fjernundervisning og bruk av Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som sentrale virkemidler for å realisere desentrale tilbud. Deler av midlene må brukes til å videreutvikle tilbud basert på den spesielle kompetansen som finnes i HiST som følge av høgskolens sentrale rolle i NITOL-samarbeidet, slik at en får utvidet den faglige bredden til å gjelde fag fra alle avdelingene Internasjonalisering Internasjonalt utvalg i HiST koordinerer arbeid med studentutveksling innen SOCRATES/ ERASMUS og NORDPLUS programmet. Avtaler om dette inngås på institusjonsnivå. Både innen utdanning og forskning forutsettes det at HiST skal samarbeide internasjonalt. For å kunne komme i inngrep med FoU-prosjekt, kreves det ressurser til reisevirksomhet nasjonalt og internasjonalt, deltagelse i møter i regi av SlU (Senter for internasjonalt universitetssamarbeid) og EU samt etablering av langsiktige avtaler med partnere i utlandet. Det trengs også midler for tilrettelegging av informasjon om HiST på engelsk. Midlene foreslås disponert av utvalget, basert på framlagt budsjett Arbeidsgruppe for høgskolepedagogikk Dette arbeidet har hatt stor oppslutning ved HiST og støttes med Kurset Profesjonsfagenes didaktikk, som startet opp med introkurs i desember 1996, forutsettes videreført i Det er søkt om midler fra Statens lærerkurs, men dersom søknaden avslås, vil Arbeidsgruppen for pedagogikk ha behov for en støtte på totalt Arbeidsgruppen ber om at det kan settes aven reserve for å sikre gjennomføringen Studieevalueringsprosjektet Studieevaluering vil bli i et hovedpunkt på det neste høgskolerådsmøte. Etter at saken er blitt diskutert her, vil en forhåpentligvis kunne komme tilbake med et konkret forslag til hvordan studieevalueringsarbeidet ved HiST skal legges opp. 6

7 4.2.5 Brukerstøtte World Wide Web Det settes av for å gjennomføre opplæring ved HiST, samt innlegging av selvinstruerende veiledning for hvordan informasjon legges inn på WWW Innføring av nye administrative system HiST har på trappene en rekke IT-baserte systemer. Dette omfatter bl.a nytt arkivsystem (Modulink), nytt økonimiregelverk med krav om innføring av nytt regnskaps- og lønnssystem (Agresso og SLP-4), samt nytt studiesystem (endelig system er ikke valgt enda). Etterhvert kan det også dreie seg om nytt personalsystem. Disse systemene bygger på nasjonale føringer for en ensartet rapporteringsform til eksterne interessenter. I den forbindelse er det en rekke prosjekter som er igangsatt for å implementere de nye systemene ved HiST. Prosjektene er lagt inn under en styringsgruppe, med separate prosjektgrupper for hvert prosjekt som disponerer sine budsjett. Til disse prosjektene er det avsatt for Det er et betydelig arbeid forbundet med innføringen av nye administrative systemer. Innføringen av de nye økonomisystemer har to komponenter, iverksetting av et nytt system, Agresso, og innføring av et nytt økonomiregelverk. Innføringen er organisert som et prosjekt, og inneholder ekstern bistand, opplæring både i systemet, regelverket og i prosjektarbeid, samt noe reisevirksomhet for å kunne trekke på andre høgskolers erfaringer. Systemet tas i bruk 1. januar Arkivsystemet Modulink vil bli tatt i bruk i 1998, mens en for studentdatasystemet foreløpig arbeider en vurdering av de to aktuelle systemene, FS-systemet som er utarbeidet ved Universitetet i Oslo, og den nye Windows-baserte versjonen av det systemet høgskolen i dag bruker Kompetanseutvikling/lederutvikling/opplæring Det settes av midler til kompetanseutvikling for teknisk/administrativt personell for 1998 ( ), lederseminar for rektorat/dekaner samt lederutvikling for administrative ledere ( ), samt opplæring av råd og utvalg - slik som bl.a verneombud og tillitsvalgte ( ) HMS - bedriftshelsetjeneste HMS-arbeidet har vært mye diskutert på høgskolen. Det foreligger et vedtak i høgskolestyret om at HiST inngår en avtale om bedriftshelsetjeneste innenfor en ramme på kr Dette har vært diskutert i diverse fora og vært tatt opp i høgskolestyret bl a i forbindelse med endelig budsjettfordeling. Saken har vært stilt i bero, først og fremst på grunn aven anstrengt budsjettsituasjon. Det har hele tiden vært en forutsetning at en bedriftshelsetjeneste ikke skal drive periodiske, medisinske undersøkelser av samtlige ansatte gjennom årlige kontroller el, men at det skal være en forebyggende tjeneste. En vesentlig begrunnelse for å sette i verk en bedriftshelsetjeneste, har vært behovet for en gjennomgang av det psykososiale miljøet i organisasjonen. Høgskoledirektøren foreslår at de midlene som er foreslått avsatt til HMSarbeid, i første rekke brukes for å få en kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet. Med utgangspunkt i de erfaringer som denne gjennomgangen vil gi, tas det standpunkt til om HiST skal ha en permanent bedriftshelsetjeneste som etablerer et system for forebygging av 7

8 arbeidsmiljøproblemer. Dersom en ønsker å følge det opprinnelige vedtaket i høgskolestyret om å inngå en avtale med Lade bedriftshelsetjeneste, må posten økes med kr ~oo.ooo Tillitsvalgtressurs Det foreslås avsatt til tillitsvalgtressurs for Lærlinger Det settes av for å dekke deler av lærlingenes lønn ved HiST. Det må avklares hvor mye som skal dekkes av avdelingen og hvor mye som skal gå av den sentrale potten til dekning av lærlingenes lønnsutgifter. Per dato har HiST 4 lærlinger Velferdsmidler I følge regelverket gis det anledning til å sette av velferdsmidler på inntil 250 kr per ansatt per år. Det foreslås derfor avsatt (500 x 250) i en sentral pott til fordeling ved HiST. Dette representerer en Øvre grense til slike formål innefor HiST Driftsstøtte Midt Norsk Nettverk HiST avsetter til å dekke sin andel av driftsstøtten til Midt Norsk Nettverk. I tillegg avsettes til å dekke lønnsmidler som vi har forpliktet oss til å gi for Faglig oppgradering av tidligere ledere Det fol'slås avsatt til å dekke faglig oppgradering av rektor, prorektor og dekaner som gikk av i I tillegg benyttes denne potten til eventuelle utestående forpliktelser overfor tidligere ledere fra perioden da høgskolen ble sammenslått Biblioteklisenser, - abonnementer og IT-lisenser Det settes av til dekning av lisenser og -abonnement for HiST for Sentralbordtjeneste NTNU Det settes aven felles pott på for å dekke vår andel av sentralbordtjenesten vi får fra NTNU. Øvrige utgifter knyttet til drift av telesentralen, samtaleavgifter mm, faktureres på telefonapparatene. I tillegg til disse øremerke te avsetningene, foreslår vi å avsette en reserve på til høgskolestyrets disposisjon, for å dekke endring i ressursbehov som konsekvens av eventuell endring i tildeling ved endelig tildelingsbrev, endring/omlegging av studentopptak høsten 1998, eventuelle uforutsette tiltak (se vedlegg l). Dersom det ikke oppstår denne type uforutsette behov, vil reserven bli fordelt på avdelingene i henhold til fordelingsmodellen. 5. Utgifter til leie og drift av lokaler. Denne avsetningen er basert på realbudsjett for de ulike avdelingene, og skal dekke leie og drift av lokaler (inkl. lønn til fast tilsatt rengjøringspersonell). 8

9 Rammen for Fellesadministrasjonen skal dekke utgiftene knyttet til egne arealer i Jonsvannsveien 82, og studentarealene i Paviljongen i Håkon Jarlsgate 12. I dette oppsettet er ikke Gulbygget på AFT lagt inn, da søknaden ikke er ferdigbehandlet ved KUF. Etter rehabiliteringen av Gulbygget, vil vi få en årlig leiekostnad på Drift av Høgskolestyret, Fellesadministrasjonen og Studentrådet. Til drift av Styret er avsatt midler til lønnsutgifter for rektor og prorektor, styrehonorar, reiseutgifter og diverse driftsutgifter, tilsammen Rammen for drift av Fellesadministrasjonen er basert på en fast bemanning på 22 årsverk. I tillegg er det lagt inn til å dekke innleide tjenester til faglig og administrativ gjennomgang. I budsjettrammen på tilsammen inngår dekning av utgifter til Studentparlamentet, med tilsammen Dette er samme som studentparlamentet fikk i fjor, og skal dekke deltidssekretær ( ), drift av lokaler ( ), avlønning av leder for studentparlamentet samt generelle driftsmidler ( ). Avlønning av leder for studentparlamentet er nytt fra , og vil gi studentparlamentet mindre i frie driftsmidler for Grunnlag for basisfordeling. 7.1 Studentmåltall. I Tabell 4 er gjengitt måltall for 1998 fordelt på avdelingene (ref sak 64/97). Disse måltallene er videre fordelt på ulike studentkategorier som framgår av vedlagte regnearkutskrift fra fordelingsmodellen. Tabell 4: Studentmåltall - grunnlaget for b u d sje. Uf or d e I mg. Avdeling Måltal for Registrert Registrert fordeling stud.tall stud. tall AHS 1) AFT ALU 1) A0A Sum ) Fra ble et måltall på 20 studenter knyttet til høgskoleutdanning for og om døve flyttet fra AHS til ALV. Opprinnelig hadde disse et tildelt måltall på henholdsvis 1842 og 750 studenter. Måltall for fordeling 1998 l 865 l

10 7.2 Midler til desentrale utdanninger. Studenter knyttet til desentral utdanning i Namsos og Molde holdes utenfor fordelingsgrunnlaget, og midler overføres direkte til de andre høgskolene, med fradrag for det avdelingen skal ha for ivaretakelse av faglig ansvar. 7.3 Relative priser per studentkategori. Det foreligger ikke grunnlag for å endre relative priser per studentkategori i forhold til de priser som ble benyttet ved fordeling i Det vises forøvrig til Økonomiutvalgets kommentarer samt avdelingenes signaler i kapittel Fordeling for 1998 som konsekvens av fordelingsmodellen. I vedlagt regnearkutskrift er vist fordeling som konsekvens av de måltallene for 1998 som er vist i Tabell 4. I tillegg ligger til grunn særtildelinger og avsetninger som angitt i kap. 4. Resultatet av fordelingene basert på modellen, er vist i Tabell 5. Tabell 5: Fordeling 1998 sammenlignet med Bl e øp l ' la Enhet Fordeling Fordelt 1997 Sak 38/97 per AHS AFT ALU AØA Sum avdelinger A vd.overgripende formål 1 ) Drift styret Drift fellesadmin. (ink stud) IT-midler Sentral avsatt/disponert Sum avsatt/fordelt ) Deler av avsetningen i sak er per 13. J 1. 97fordelt på avdelingene. Fordeling

11 9. Fordeling av inntektskravet. Etter samme prinsipp som for foregående budsjettår, foreslår vi at inntektskravene på postene 01 (inntekter ved oppdrag) og 02 (salgsinntekter), med tilhørende ramme for post 21 (oppdragsutgifter), fordeles proporsjonalt med fordelt ramme postene O 1 og Il. Resultatet av slik fordeling er vist i Tabell 6. Tabell 6: Fordeling av inntektskrav postene 01 og 02, og utgiftsramme post 21. Bl' e øp l la Enhet Utgiftsramme Inntektskrav Inntektskrav post 21 post 01 post 02 AHS AFT ALU A0A Sum avdelinger A vd.overgripende formål Drift styret Drift fellesadmin. (ink stud) IT-midler Sentral avsatt/disponert Sum avsatt/fordelt Forutsetninger for fordeling. Forslag til fordeling baseres på følgende forutsetninger: i) Det tas forbehold om at endelig tildelingsbrev fra KUF samsvarer med foreløpig tildelingsbrev. ii) iii) iv) Rammetildelingen forutsetter et måltall for studentmasse som angitt i beregningsgrunnlaget i fordelingsmodellen. Tildelingen er gitt som en ramme for post O 1 Lønn og godtgjørelse og post 11 Varer og tjenester, og skal dekke samtlige kostnader ved Høgskolestyret, Fellesadministrasjonen og avdelingene. Som del av arbeidet med Budsjettdokument ( ) skal avdelingene og Fellesadministrasjonen utarbeide disponeringsplan for bruk av de avsatte og fordelte budsjettmizdlene. v) Dersom avdelingene ikke klarer å dekke inntektskravene, må mangel på slik dekning kompenseres ved tilsvarende mindreforbruk innenfor tildelt ramme på postene O 1 og

12 vi) vii) Avdelingene skal innenfor tildelt ramme, dekke eventuelt merforbruk overført fra Avdelingene kan i tillegg til tildelt ramme, disponere eventuelt mindreforbruk overført fra 1997, og eventuelle merinntekter utover avdelingens andel av inntektskravet. Midler som i 1997 ble øremerket for bestemte formål, men ikke brukt i tråd med slik øremerking, kan ikke uten videre overføres og brukes i Høgskolestyret vil komme tilbake til eventuelle justeringer av fordelingen med grunnlag i endelig tildelingsbrev, i de disponeringsplanene som framlegges, i eventuelle endringer av tildeling gjennom året, i eventuelle endringer i avdelingenes studentmasse som konsekvens av opptak høsten 1998, og i eventuelle andre virksomhetsmessige forhold. 12

13 Forslag til vedtak: "Høgskolestyret vedtar følgende fordeling av budsjettmidler for 1998 for kap 0274 postene 01, 11 og 21, og for kap 3274 postene Ol og 02 (beløp i kr): Enhet Ramme ljtgiftsramme Inntektskrav Inntektskrav postene post 21 post 01 post 02 AHS AFr ALlJ A0A Sum avdelinger A vd.overgripende formål 8365 Drift styret 960 Drift fellesadmin. (ink stud) IT-midler - Sentral avsatt/disponert 1000 Sum avsatt/fordelt Forslag til fordeling baseres på følgende forutsetninger: i) Det tas forbehold om at endelig tildelingsbrev fra KlJF samsvarer med foreløpig tildelingsbrev. ii) iii) iv) Rammetildelingen forutsetter et måltall for studentmasse som angitt i beregningsgrunnlaget i fordelingsmodellen. Tildelingen er gitt som en ramme for post O 1 Lønn og godtgjørelse og post 11 Varer og tjenester, og skal dekke samtlige kostnader ved Høgskolestyret, Fellesadministrasjonen og avdelingene. Som del av arbeidet med Budsjettdokument ( ) skal avdelingene og Fellesadministrasjonen utarbeide disponeringsplan for bruk av de avsatte og fordelte budsjettmidlene. v) Dersom avdelingene ikke klarer å dekke inntektskravene, må mangel på slik dekning kompenseres ved tilsvarende mindreforbruk innenfor tildelt ramme på postene O 1 og 11. vi) Avdelingene skal innenfor tildelt ramme, dekke eventuelt merforbruk overført fra Avdelingene kan i tillegg til tildelt ramme, disponere eventuelt mindreforbruk overført fra 1997, og eventuelle merinntekter utover avdelingens andel av inntektskravet. Midler som i 1997 ble øremerket for bestemte formål, men ikke brukt i tråd med slik øremerking, kan ikke uten videre overføres og brukes i

14 vii) Høgskolestyret vil komme tilbake til eventuelle justeringer av fordelingen med grunnlag i endelig tildelingsbrev, i de disponeringsplanene som framlegges, i eventuelle endringer av tildeling gjennom året, i eventuelle endringer i avdelingenes studentmasse som konsekvens av opptak høsten 1998, og i eventuelle andre virksomhetsmessige forhold." 14

15 Budsjettfordeling 1998 Leie/drift lokaler inkl lønn renhold fordmod r ''"'"'"'"''= '-''''~~~''''~-''''''''''''''' Si-Jh nr Beregningsresultat Sum Styret! FA AHS AFT ALU H (5Ø-& t Beløp i kr Avsetn. l.... _... _._ Sum bevilgning Særtildeling/avsetning Til fordeling Leie/drift lokaler ( ) Rest til fordeling Disp. Feliesadmin.lHS Fordelt avdelinger Sum Fordeling mellom avdelingene 32,9 % 41,0 % 16,4 % 0,0% 9,6% 00 rv'løte Hi ST v n, O I 1 ro: ~ _ T \I \7l ET ~ ~). Beregningsgrunnlag Pris per student Studentmåltall Relativ kr Sum AHS AH ALU A0A Audiograf 2,20 46, Barnevern 1,40 29, Ergoterapeut 2,20 46, Fysioterapeut 2,20 46, Sosionom 1,40 29, Sykepleier eksl Namsos 1,70 35, Vernepleier eksl Namsos/Molde 1,60 33, Desentral vernepleie/sykepleie Ingeniør grunnutdanning 1,80 37, Ingeniør forkurs 1,16 24, Bioingeniør 2,24 46, Lærer grunnutdanning 1,80 37, Døvetolk/tegnspråk 2,20 46, Lærer døve inkl DMMH 4,00 83, konomisk-adminstrativ utd. 1,15 24, Sum studentmåltall Beregnet basispris 1,00 20,945 Særtildeling/avsetning Sum HS/avstn FA AHS AFT ALU A0A Dempningstiltak, red. måltall Forkurs (som 1997) Faglig avd. leder ressurs Midl Døvetolker Psyk. sykepleie Namsos 7 stud Vernepl. Namsos/Molde 80 stud Utviklingstiltak - FoU-tiltak (prosj, stip) Etter-/videreutdanning Nye underv.former/fjernund Internasjonalisering Høgskolepedagogikk Studieevalueringsprosjekt Brukerstøtte WWW InnI. nye adm. system Komp.utv. tekn/adm personell Lederutvikling (adm/faglig) Opplæring råd og utvalg HMS - bedriftshelsetjeneste Tillitsvalgtressurs Lærlinger Velferdsmidler Fagl oppgrad tidl. ledere IT/bibliotek lisenser/abonnem Sentralbordtjeneste NTNU Midt Norsk Nettverk IT-midler - Reserve Sum særtildeling/avsetning Ola Ottesen Side

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasjonen Dato: Arkiv: HS-sak: 38/97. TIL : Høgskolestyret FRA : Høgskoledirektøren

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasjonen Dato: Arkiv: HS-sak: 38/97. TIL : Høgskolestyret FRA : Høgskoledirektøren HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasjonen 001120697 NOTAT TIL : Høgskolestyret FRA : Høgskoledirektøren Dato: 12.06.97 Arkiv: HS-sak: 38/97 SAK: Statsbudsjettet 1997 - endelig budsjettfordeling

Detaljer

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999.

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret 13.12.99/KR PROTOKOLL MØTE I HØGSKOLESTYRET 09.12.1999 Møtested: Scandic Hotel, Trondheim. Tilstede fra Høgskolestyret: Rektor Nina Kath. Ford Prorektor Thorleif

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 160107 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 02/2001 SAK: FASTSETTING AV OPPTAKSTALL HØSTEN 2001 Tidl. sak(er): 64/97,

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

Dato: 18. desember 2000 Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning Møtetidspunkt: Kl

Dato: 18. desember 2000 Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning Møtetidspunkt: Kl HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 10/2000 PROTOKOLL Dato: 18. desember 2000 Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning Møtetidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Til stede fra Høgskolestyret: Rektor Torunn Klemp

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Dato: 11.09.01 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 51/2001 SAK BEGRENSNINGER OG FRIHETSGRADER VEDRØRENDE UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 20.01.02 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 01/3352 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 5/2002 SAK: FASTSETTING AV OPPTAKSTALL STUDIEÅRET 2002/2003 Tidl.

Detaljer

Studentparlamentet har et mindreforbruk i 2003 på kr av disponibel ramme. (inklusive inntekter).

Studentparlamentet har et mindreforbruk i 2003 på kr av disponibel ramme. (inklusive inntekter). HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.03.04 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 019/2004 SAK: REGNSKAPSRAPPORT PR. 3. TERTIAL 2003 FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG.

Detaljer

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.04.01 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 SAK: FORDELING AV STUDIEPLASSER Tidl. sak(er): HS-sak 13/2001

Detaljer

Møtedato: 25. april Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, møterom 4. etasje.

Møtedato: 25. april Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, møterom 4. etasje. HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4/2001 INNKALLING Møtedato: 25. april 2001. Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, møterom 4. etasje. Møtetidspunkt: Kl 09.00 15.30. Kl. 09.00 kl 12.00: Styringsdialog

Detaljer

NOTAT Dato: 22.01.04 TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak 007/2004

NOTAT Dato: 22.01.04 TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak 007/2004 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 22.01.04 TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak 007/2004 SAK: STATSBUDSJETTET FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER FOR 2004 Tidl.

Detaljer

Budsjettfordeling ved HiST

Budsjettfordeling ved HiST Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008 Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 01/2005 Høgskolestyret 02.02.05

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 01/2005 Høgskolestyret 02.02.05 HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 0/005 PROTOKOLL Møtedato:. februar 005 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 5, inngang D. Møtetidspunkt: 09.00-5.00 Saksliste: 00/005: Referatsaker 00/005: Fastsetting av opptakstall

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

MØTE NR 8/2000 I HØGSKOLESTYRET 18. OKTOBER

MØTE NR 8/2000 I HØGSKOLESTYRET 18. OKTOBER PROTOKOLL MØTE NR 8/2000 I HØGSKOLESTYRET 18. OKTOBER Møtested: Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk møterom E 402. Møtetidspunkt: Kl 09.00 15.10. Tilstede fra Høgskolestyret: Rektor Torunn Klemp Prorektor

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 8. mars 2003 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 03/14 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 26/2003 SAK: FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGER FINANSIERT AV

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret /

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret / HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 10 INNKALLING Møtedato: 14. desember 2004 Møtetidspunkt: 15.00-19.00 Møtedato: 15. desember 2004 Møtetidspunkt: 09.00-15.30 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D.

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14. september 2005 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 041-2005 SAK: Regnskapsrapport 2. tertial 2005 Tidl. sak(er):

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 05.06.02 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 029/2002 SAK: FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGER Tidl. sak(er): Kopi til:

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2006 INNKALLING Møtedato: 22. mars 2006 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-15.30 Saksliste: 017/2006: Handlingsplan økonomi og regnskap 2006 018/2006:

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILOS

Budsjett og fordeling for ILOS Budsjett og fordeling for 2012 -ILOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til diskusjonssak i styret 26.09.11 og diskusjonssak i styret 24,10.11 samt vedtakssak i fakultetsstyret 29.10.2011

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 12/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 14.-15. 03 2013 Referanser: KR 11/13, KR Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/13 1. Tallbudsjett kap 1590.01 2013.pdf

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

STYRESAK 31/17 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN

STYRESAK 31/17 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN STYRESAK 31/17 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2019 2021 Går til Styrets medlemmer Styremøte 18. oktober 2017 Saksbehandler Tore Martin Herland, Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

Sak til Fakultetsstyret

Sak til Fakultetsstyret Sak til Fakultetsstyret Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Fordeling 2020 Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Gaute Frøisland Arkivsaksnummer: 2019/xxxx Møtedato: 11. juni 2019 Innledning

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag:

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag: Til fakultetsstyret Dato: 10. januar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 6/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG I. FORSLAG TIL

Detaljer

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag.

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag. C BUDSJETT 2011 LU 1. ildeling 2011 Vedlegg: 1. Detaljert budsjett for grunnbevilgningen 2011 2. Prosjektbudsjetter for 2011 2. forslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt

Detaljer

Økonomisk prognose for 2015 og budsjett for 1. og 2. halvdel 2016

Økonomisk prognose for 2015 og budsjett for 1. og 2. halvdel 2016 Vedlegg til sak S- 15/31 På styremøte i CREE 23. november 2015 Økonomisk prognose for 2015 og budsjett for 1. og 2. halvdel 2016 Forslag til vedtak: Prognose 2015: CREE øker den administrative delen av

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

Til: Høgskolestyret Saksbehandler: Atle Helberg/SØR

Til: Høgskolestyret Saksbehandler: Atle Helberg/SØR Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Drøftingssak HS-møte 20.02.2013 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: Atle Helberg/SØR HS-D-02/13 Årshjul budsjettprosess 2014 Forslag til vedtak: Saken

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

Til styringsgruppen for fusjon

Til styringsgruppen for fusjon Til styringsgruppen for fusjon Dato: 5.4.2013 Arkivref.: 2012/6171 SG 15-13: FORSLAG TIL FORDELING AV SAK-MIDLER 2013-2014 Bakgrunn Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark er i brev av 15.2.2013

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 190405 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 023/2005 SAK: FASTSETTING AV ÅRSVERKSRAMME FOR 2005 Tidl. sak(er): Kopi

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Fokusområder og langtidsbudsjett

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Fokusområder og langtidsbudsjett 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM Fra: Dekan Stig A. Slørdahl S-SAK 05-14 Fokusområder og langtidsbudsjett

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

NOTAT Dato: 6. desember TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak:

NOTAT Dato: 6. desember TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 6. desember 2005 TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 061-2005 SAK: STATSBUDSJETTET FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER FOR

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 13.11.2013 Notatdato: 5.11.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler DEN NORSKE KIRKE KR 65/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 65/13, KM 10/14 Konsept pr 31.10.2014 Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 15 Møtedato: 03.12.2013 Notatdato: 26.11.2013 Saksbehandler: Ole Jørgen

Detaljer

Rammetildeling Lønnskostnader Drift

Rammetildeling Lønnskostnader Drift Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/4698 Dato: 27.11.2014 Saksnr: KF 20-14 SAK KF 20-14 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 05.12.2014 BUDSJETT 2015 ENHETER KUNSTFAK Innstilling

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 97/17 12.12.2017 Dato: 1.12.2017 Arkivsaksnr: 2017/5834-WEF Budsjett 2018 - fordeling

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 12.12.01 TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak 85/2001 SAK: STATSBUDSJETTET FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER FOR 2002 Vedlegg:

Detaljer

Den økonomiske grunnfinansieringen i 2019 består av universitetets økonomiske fordeling til senteret.

Den økonomiske grunnfinansieringen i 2019 består av universitetets økonomiske fordeling til senteret. UNIVERSITETET I STAVANGER Læringsmiljøsenteret 28. februar 2019 Til Senterrådet, Læringsmiljøsenteret SAK 3/19 Budsjett 2019 Innledning Den økonomiske grunnfinansieringen i 2019 består av universitetets

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 18/2018 Møtenr.: 10/2018 Møtedato: 13. desember 2018 Notatdato: 6. desember 2018 Saksbehandler:

Detaljer

Personalforum Midlertidige ansatte

Personalforum Midlertidige ansatte Personalforum 21.02.14 Midlertidige ansatte Midlertidige ansatte Bakgrunn Mål Tiltak Handlingsplan Helsefak Oppdaterte tall Bakgrunn UiT høy andel midlertidige årsverk sammenliknet med andre i UHsektoren

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.01.04 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 04/3771-512 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 002-2005 SAK: FASTSETTING AV OPPTAKSTALL STUDIEÅRET 2005/2006

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Arnstein Fikkan Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1400-34 Ny budsjettmodell for domstolene Vedlegg: Vedlegg 1 - Høringsnotat alternativ budsjettmodell

Detaljer

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 SAK FS 11-09 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.02.2009 Arkivref: 2009/457 KHE000/ FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 BAKGRUNN En viktig sak for Det medisinske fakultet (DMF) i 2008 var

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.:D-1 Møtenr. 5/217 Møtedato: 23.1.17 Notatdato: 16.1.17 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: GROSA/JANUN

Detaljer

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine

Detaljer

Forslag til endringer i Kirkemøtets budsjettreglement

Forslag til endringer i Kirkemøtets budsjettreglement Forslag til endringer i Kirkemøtets budsjettreglement 1 Virkeområde Budsjettreglementet gjelder for de midlene som Kirkemøtet disponerer og Kirkerådet fastsetter regnskap for, jfr. Kkirkeloven 25. Tilskuddet

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Oppdragsbrev for 2006 til Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Januar 2006 INNHOLD... 1 1. INNLEDNING... 3 2. STYRING AV SENTRENE... 3 3. OPPDRAG

Detaljer

2011 Kroner % - andel Kroner % - andel

2011 Kroner % - andel Kroner % - andel HiST, AFT Tildeling og fordeling - Budsjett 211 Vedlegg 1 Alle tall i 1 Tildelinger til AFT Tildeling 21 - Prisjustert Estimat tildeling 211 Endring i kroner Endring i % Blå skrift = Formel lenket til

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 20.08.2007 ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Overordnet prinsipp for budsjettfordeling og inntektsfordelingsmodellen

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

ILU 3/17 Budsjett 2017

ILU 3/17 Budsjett 2017 1 av 6 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning Notat Til: Utvidet ledergruppe for Institutt for lærer utdanning Kopi til: Fra: Signatur: Instituttleder MP og KJ ILU 3/17

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Notat Dato: 09.12.2003 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 110/2003 SAK ADM2003 ORIENTERING OM STATUS OG FRAMDRIFT Vedlegg 1: Notat

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

IMB - endelig budsjett per avdeling Bevilgningsfinansiert virksomhet

IMB - endelig budsjett per avdeling Bevilgningsfinansiert virksomhet 05.02. IMB - endelig budsjett per avdeling - Bevilgningsfinansiert virksomhet Inntekter og kostnader Artsrapport styringskart IMB Felles* KPM MolMed Ernæring Atferd Biostatistikk Sum IMB Inntekter Inntekt

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE 01 for utøvelse av roller knyttet til innkjøp

FUNKSJONSBESKRIVELSE 01 for utøvelse av roller knyttet til innkjøp FUNKSJONSBESKRIVELSE 01 for utøvelse av roller knyttet til innkjøp Fastsatt av: Økonomidirektøren Dato: 28.02.2007 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: UIT.ØA.ANSK.FUNK.01 Sist endret av: Avdeling

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-2 Møtenr. 5/2012 Møtedato: 26. oktober 2012 Notatdato: 16. oktober 2012 Saksbehandler: Niels Christian Hervig Budsjett og fordeling for

Detaljer

Møtedato: 12. november Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl

Møtedato: 12. november Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 11/2003 PROTOKOLL Møtedato: 12. november 2003. Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl 09.00 15.45. Til stede fra Høgskolestyret: Torunn

Detaljer

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Arkivsaknr: 2018/449-5 Arkiv: 200 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 16.05.2019 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 25/19 Nordreisa kommunestyre

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 13/17 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2018 OG ØKONOMIPLAN

REPRESENTANTSKAPSSAK 13/17 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2018 OG ØKONOMIPLAN REPRESENTANTSKAPSSAK 13/17 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2018 OG ØKONOMIPLAN 2019 2021 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 24. november 2017 Saksbehandler Tore Martin Herland, Gro Eikeland

Detaljer