Månedsrapport. September fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter"

Transkript

1 Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud September 2014 Vi takker alle for en bra samling på Sola, enda en gang. Flott å treffe så mange engasjerte tillitsvalgte og verneombud. Tilbakemeldingene vi har fått hittil er gode, men viktig at dere kommer med ulike former for tilbakemelding. Fint hvis dere allerede nå kommer med forslag til tema på neste samling i mars 2015 her er det mulighet for alle til å bidra til en så god samling som mulig. Møter med arbeidsgiver KTV/KVO-møtene inkludert møte med fagavdelingen i RHF-et Det har ikke vært noe møte i september. Nettsidene for tillitsvalgte og verneombud er ennå ikke helt oppe og går etter ny internettløsning, men det jobbes jevnt med saken. Regionale prosjekter (Medarbeider organisasjon teknologi) EDAG-prosjektet ble startet i februar 2014 og er et prosjekt som skal sette HF-ene i vest i stand til å rapportere til skatteetaten elektronisk og i nytt format. Det stilles også strengere krav til datakvalitet og til at innrapportering på stillingsforhold, lønnskjøring mm skal skje mye raskere en det før har vært gjort. Endringen skal skje fra 01.januar Agresso er leverandør av heletjenesten a-melding. Det ble i løpet av mai klart at Agressos leveranse måtte splittes i flere delleveranser. Dette skyldes i hovedsak at Skatteetatens krav til Lønns- og personalsystemene ikke var klare. Funksjonalitet rundt fravær og permisjoner kunne derfor ikke leveres før i releas 30.sept EDAG prosjektet fikk i porteføljestyret i mai godkjent et budsjett på 3.7 MNOK. På grunn av flere forhold ikke minst forsinkelser fra skatteetaten har arbeidet blitt lang mer omfattende en tidligere antatt. Prosjektets styringsgruppe har derfor besluttet å øke budsjettet med 6,4 MNOK. Til totalt 10,1 MNOK. 1

2 Kurve og legemiddelhandtering Hele KULE prosjektet skal innføre regionale løsninger for elektronisk kurve, legemiddellogistikk og elektronisk legemiddelkabinett. Prosjektet KULE anskaffing er nå ferdigstilt. Det skal utarbeides en informasjonspakke. De fleste ressursene som har vært med i dette prosjektet fortsetter i neste prosjekt: KULE innføring hvor de viktigste prosessene vil være i HF-a. Her er det behov for god involvering av tillitsvalgte i hvert HF. KTV/KHVO har gitt følgende kommentar i styringsgruppemøtet i september: «Konserntillitsvalgte ber om at konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombudet får en introduksjon/demonstrasjon når systemet for kurve- og legemiddellogistikk skal implementeres og de elektroniske legemiddelkabinettene skal tas i bruk, samt at Helse Vest legger føringer med hensyn til at de lokale tillitsvalgte for helsepersonellgruppene som skal benytte systemene, på et tidlig tidspunkt får delta i de lokale opplærings- og implementeringsfasene». Virtuell AMK Prosjektet startet i september 2012 som et av flere oppfølgende tiltak i Helse Vest etter terrorhandlingene 22. juli Innstilling ble levert på planlagt tid i juni Styringsgruppen ba prosjektet å revidere innstillingen med hensyn på forslagets omfang og kostnader. Revidert innstilling ble levert i desember Styringsgruppen ba om at utredningsrapporten ble sendt på høring til foretakene. Høringssvarene ble presentert i mars 2014, hvorpå styringsgruppen besluttet gjennomføring av avklaringsmøter med hvert enkelt foretak. Resultatene fra den prosessen ble presentert sammen med endelig innstilling i juni Underveis i prosjektet ble det identifisert tilleggseffekter som kunne være hensiktsmessig å ta ut. Bla. så man tidlig i prosessen (i forprosjektet) at det ved enkle tiltak kunne etableres en ordning som i større grad sikret at innringer til 113 fikk svar. Dette tiltaket blir etablert våren 2013 og innebærer at sentralene parvis arbeider sammen på en slik måte at dersom en innringer ikke har fått svar innen et gitt antall sekunder, går samtalen videre til den andre sentralen. Løsningen gav bedret respons overfor innringer, selv om den ikke tilfredsstiller tidskravene for svar som Helsetilsynet og Helsedirektoratet sikter seg inn mot. Prosjektets endelig anbefalinger er: 1) Utredningsrapporten for Virtuell AMK Helse Vest godkjennes som prosjektets leveranse, og prosjektet avsluttes. 2) Sluttrapport, som er en erfaringsrapport fra prosjektprosessen, legges frem for godkjenning i neste møte. 3) Lavthengende frukter videreføres under ledelse av RAKOS 4) Det startes et OU-prosjekt, som blir tett knyttet opp mot pågående beredskapsarbeid. 5) Det startes et anskaffelsesprosjekt. I det avsluttende arbeidet i prosjektet er det blitt stadfestet at det er et nasjonalt potensiale i et slikt anskaffelsesprosjekt. Dette blir derfor løftet til Nasjonal IKT HF for videre håndtering. Sluttrapporten fra prosjektet ble lagt frem for styringsgruppen 8. september og godkjent. 2

3 Porteføljestyret Porteføljestyret hadde møte 8. september og behandlet sak vedrørende LIBRA-prosjektet (unntatt offentlighet) og sak vedrørende SIKT Mandat oppdatering - Arkitekturstyre Oppfølging av samhandlingsreformen SPØRSMÅL OM DEKNING AV REISEUTGIFTER TIL KOMMUNALE DØGNPLASSER FOR ØYEBLIKKELIG HJELP - I Helse Vest legges til grunn en felles ordning som innebærer at transport til og fra de kommunale døgnplassene for øyeblikkelig hjelp dekkes helt og fullt av Helse Vest, med begrunnelse i at innleggelse her skal komme i stedet for innleggelse i sykehus. PoPP Portefølje- og programprosjekt I delprosjekt «Kompetanse» arbeides det med innhold i kurser for prosjektdeltakere og prosjektledere. Behovene kan være forskjellige så en prøver å planlegge ut fra det e-lærings kurs, grunnleggende prosjektledelse og påbygningskurs i prosjektledelse for erfarne prosjektledere i Helse Vest. I delprosjekt «Porteføljeprosessen» er målet å få til en felles regional prosess for initiering/vurdering og innmelding av prosjektkandidater til de ulike IKT prosjektene fra foretakene. Blant annet for at fordeling og planlegging av ressurser både fra helseforetakssiden og IKT-siden til prosjektene skal bli best mulig. Porteføljestyring handler om samspill mellom mange aktører og dataverktøyet skal gi god datateknologistøtte til porteføljeprosessene. Flere prosjekt kan inngå i et Program og alle programmene samlet skal inn i en Porteføljestyring og -organisering. I delprosjekt POPP-verktøy skal en skaffe til veie god oversikt over hvilke behov teknologien understøtter. Som bakgrunn for å sette opp et overordnet målbilde for tilpasset it-applikasjonsarkitektur, må hver prosess beskrives med hensyn til bl.a. kjerneaktiviteter, styrende dokumenter, ulike eksempler og brukerperspektiver. Delprosjektet skal sette krav til opplærings- og oppfølgingsdokumenter og finne interessenter til de tekniske anskaffelsene. Regional plan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Regional plan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling er nå sendt på høring med frist 31. oktober. Vestlandspasienten Leveranse 4 ble lansert 22. september Vestlandspasienten.no har fått tildelt e-helseprisen av Computerworld. Det er laget brosjyrer som kan deles ut. 3

4 Anskaffelse av nytt e-læringssystem Det har vært gjennomført demonstrasjoner av løsningene. Anskaffelsen er nå i sluttfasen med forhandlinger med leverandørene. Innovasjonsprosjekt uttesting av smarte skjermer Prosjektet Smarte Skjermer har i samarbeid med innovasjonsteamet i Helse Vest IKT, i vel 2 år arbeidet med ulike sider ved bruk av mobilt dataverktøy i sykehus. Smarte skjermer prosjektet har vært i kontakt med flere brukermiljøer for informasjon, rådgivning, utprøving og testing av ulike måter å arbeide på med mobile enheter, særlig nettbrett. Smarte Skjermer er nå avviklet som innovasjonsprosjekt og notat vedrørende produktifisering, arbeidsflate, brukssituasjoner, utprøving av utstyr ferdiggjøres og oversendes Helse Vest IKT -Innovasjonsforum, Regionalt Arkitektkontor, Prosjekt- og porteføljekontor og Tjenesteproduksjon. Regional innovasjonsprosess Fase II Sammen med de andre regionale helseforetakene arbeides det med anskaffelse av felles webbasert støttesystem for innovasjon. Regionalt operasjonelt innovasjonsforum er etablert. Innovasjon inngår i de fleste prosjektene og det er viktig at innovasjonsaspektene blir gjort mer synlige. Det er bra å vise at det er mer innovasjon enn det som fremkommer gjennom de frie midlene spesielt dedikert til innovasjon. Alle prosjekter må ta stilling til innovasjon. Automatisk frikort/utfasing av POLK Fase 2 ubetalte/betalte egenandeler: Alle foretak i Helse Vest er i produksjon med rapportering av ubetalte/betalte egenandeler fra DIPS. Det er en utfordring å få på plass løsning for de radiologiske løsningene som enda ikke er på plass. Det er under oppstart et prosjekt for å se på muligheten av å konsolidere RIS/PACS i Helse Vest og derfor avventes videre arbeid med rapportering av betalt egenandelsinformasjon fra gjenstående RIS/PACS løsninger, inntil avgjørelse om regionalt RIS/PACS er på plass. Fase 3 nytt laboratoriekodeverk: Prosjektet avholder regelmessige møter med deltakerne i prosjektet innen de respektive fagområder, i Helse Vest. Det avholdes månedlige møter med Koordinerende prosjektgruppe i Helsedirektoratet. Det arbeides nasjonalt med å ferdigstille kodeverket som vil danne grunnlag for «mapping» i våre løsninger. Det er avholdt et teknisk møte med alle leverandører den i Oslo, i regi av Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har bedt oss om å sende inn en søknad om dispensasjon med tilhørende tentative plan for leveranser. Søknad er sendt og planen viser at prosjektet vil gå langt inn i Ny lønnslipp Som følge av «E-dag-prosjektet» må lønnslippen endres noe. Samtidig benytter en anledningen til å gjøre den noe mer oversiktlig. 4

5 Nye nettsider i Helse Vest Prosjektet er nå avsluttet og innføringen i helseforetakene er gjennomført. Ansvar for drift og forvaltning av nettsidene ligger til kommunikasjonsdirektørene. Strategisk IKT-forum SIKT I og med at det nærmer seg tidspunkt for prioritering av neste års prosjektkandidater er porteføljestatus en kontinuerlig og gjentagende sak på SIKT møtene. Det er mange store IKT programmer på gang, som KULE, DMA, Felles EPJ/DIPS Arena og i tillegg Alle Møter, LIBRA og Kvalitetssatsingen, og det stilles spørsmål ved om vi har en overordnet tanke for hva alle disse skal «serve». Det kan bli mye overlappende teknologi og ikke minst er det et spørsmål om vi låser ressurser for mye opp til enkeltprogrammer/prosjekter når det er knapphet på kompetansen. Program Klinisk IKT Det har vært en Workshop for programstyret om DIPS Arena. Leverandør-representanter fra DIPS hadde en orientering om status på utviklingen og en demonstrasjon av løsningen. Andre tema var nasjonalt samarbeid om utvikling av/overgang til DIPS Arena og dessuten en demonstrasjon av ny innkomstjournal /trygg pleie i DIPS Arena. Til slutt gruppearbeid om hvordan organisasjonen vår vil takle overgang til helt ny elektronisk journal. Er vi modne nok til dette? Utfordring i prosjektet er fortsatt mangel på hovedprosjektleder. Det er gjennomført full utrulling av E-resept løsning (Foreskrivningsmodulen, FM) til alle fastlegene i vår region, som eneste region foreløpig i landet. De andre regionene har valgt å gå for DIPS sin løsning som ikke er helt klar fra leverandøren. DMA digitalt mediearkiv Status: Prosjektet er noe forsinket, men det er mulig å ta dette inn frem mot oppstart av pilot. Forsinkelsen skyldes Helse Vest opplever at det er og har vært utfordringer med overleveringen av prosjektet mellom salgsteamet i Sectra til prosjektteamet i Sectra. Tid: Installasjon starter en måned senere enn opprinnelig plan. Kost: Prosjektet er innenfor budsjett. Kvalitet: Prosjektet ser ut til å kunne levere løsninger som er innenfor de mål som er satt. Personell: Det er behov for en ressurs fra Sectra som har et helhetlig bilde av løsningen og som samtidig kan gi råd til Helse Vest i de valgene må tas. Støtte til samhandling Helsetjenesten vil over de neste ti årene oppleve en så stor økning i arbeidsbelastning at det kan true selve bærekraften i sektoren dersom vi fortsetter å yte tjenestene våre slik vi gjør det i dag. En forutsigbar mangel på arbeidskraft bekrefter denne risikoen og tvinger oss til å tenke helt nytt dersom vi skal levere helsehjelp av høyeste internasjonale standard. 5

6 Det overordnede mål for prosjektet Langvarige og koordinerte tjenester (LKT) er å implementere pasientsentriske tiltak som skal bidra til økt livskvalitet for pasientene og mer hensiktsmessig ressursbruk for helsevesenet. Det sentrale virkemidlet i prosjektet er å endre dagens situasjon der pasienter med flere kroniske sykdommer er en stor belastning for helsevesenet, til en situasjon der flest mulig av disse pasientene blir en ressurs for helsetjenesten ved at de settes i stand til å behandle sitt eget sykdomsbilde selv. For å oppnå dette må både spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og fastleger involveres. Men fremfor alt må vi involvere dem som får primæransvaret for behandlingen, nemlig pasientene selv. Forprosjekt Langvarige og koordinerte tjenester (LKT) er gjennomført i perioden desember 2013 til mai Forprosjektet er forankret i Helse Vest gjennom programmet Støtte til samhandling. Helse Bergen og Helse Førde har deltatt sammen med kommuner fra regionene. I Førderegionen har arbeidet vært forankret i et oppdrag gitt av Koordineringsrådet i Sogn og Fjordane, og representanter fra KS, Helse Førde, brukerutvalget og Høgskulen i Sogn og Fjordane har deltatt. I Bergensregionen har arbeidet vært forankret gjennom samarbeidsutvalgene, og kommunene Os, Fusa, Austevoll og Samnanger har deltatt. Bakgrunn for arbeidet er behovet for å utvikle bedre helsetjenester rettet mot det økende antall pasienter som har to eller flere kroniske lidelser. Disse pasienter har et stort behov for helsetjenester og er krevende å håndtere for både spesialist- og primærhelsetjeneste på grunn av komplekse og sammensatte behandlingsforløp som går på tvers av fagdisipliner og nivåer. Mål for forprosjektet har vært å kartlegge dagens utfordringer og avdekke løsninger som kan gi økt livskvalitet for pasienten og bedre ressursbruk. Økt pasientinvolvering er en viktig premiss for arbeidet. Forprosjektet har vært gjennomført i en prosess med tre dagsseminarer samt pasientintervjuer. I seminarene har deltatt representanter fra brukere, kommunenes helseadministrasjoner, fastleger, helseforetakenes stabsfunksjoner og behandlingsansvarlige leger, totalt 36 deltakere. Det anbefales at Helse Bergen gis et regionalt oppdrag med videre utredning av en løsning som skal muliggjøre interaktiv deling av informasjon mellom pasient og helsepersonell i både spesialist- og kommunehelsetjeneste. Dette skal være en generisk løsning som skal kunne tilpasses ulike pasient- og målgrupper. Løsningen skal utredes i samarbeid med Psykoseforløpet, og en løsning for pasientens kriseplan skal være startpunkt. Etter utprøving og evaluering i småskala vurderes videre bredding. RAK (Regionalt Arkitektur Kontor) skal delta i arbeidet med å vurdere plattform, og prosjektet skal ha dialog med aktuelle prosjekter i Helse Vest, i andre regioner samt med nasjonale aktører. Sikkerhets- og autentiseringsløsninger vil være en sentral del av arbeidet. Leverandører av de mest aktuelle plattformer inviteres til å delta i idemyldring om mulige løsninger med sikte på en fremtidig kravspesifikasjon. Det anbefales videre at prosjektet i Sogn og Fjordane fortsetter sitt arbeid i samsvar med oppdrag gitt av Koordineringsrådet, og at programstyret ber om at prosjektet orienterer programmet om resultat av sitt arbeid med henblikk på deling av erfaringer. 6

7 Regional miljøfaggruppe Helse Stavanger er nå miljøsertifisert etter ISO De er også det første helseforetaket i landet som blir sertifisert helt uten avvik! Oppfølging av Samhandlingsreformen I den regionale prosjektgruppen er det enighet om at foretakene prinsipielt forholder seg til kommunene som igjen har ansvaret for å håndtere fastlegene og at praksiskonsulentene primært har foretakene som arbeidsgiver og ikke har som rolle å representere fastlegene. Ny fastlegeforskrift fastslår at fastlegene er en del av det kommunale helsesystemet. Med hensyn til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene er det ingen begrensninger mot pasienter med rus/psykiatri. Det er behov for bedre statistikk over hvordan disse plassene benyttes. Det diskuteres om det er ønskelig å sende PLO-meldinger (pleie- og omsorgsmeldinger) på tvers av foretaksgrensene og hvilke avtaler som eventuelt skal ligge til grunn for sending av meldinger utenfor eget avtaleområde. Avviksmelding i PLO bør ikke benyttes, i alle fall ikke før en god løsning er på plass. Det rapporteres om mye barnesykdommer relatert til elektronisk meldingsutveksling og det etterspørres i hvilken grad spesialisthelsetjenesten har klart å legge til rette for kompetanseutveksling og -overføring. Det meldes at ledere i spesialisthelsetjenesten ikke er tilstrekkelig bevisst på eget ansvar og egen rolle og at dette synes å være bedre innen kommunesektoren. Nasjonale prosjekter Nasjonal IKT HF I møtet 1. september ble det orientert om at det er kommet veiledende svar fra Skatt øst angående spørsmål om merverdiavgift. Uttalelsen konkluderer med at det ikke skal beregnes merverdiavgift i forholdet mellom Nasjonal IKT HF og de fireregionale helseforetakene. Ny strategi for Nasjonal IKT HF er under utarbeidelse og vil bli presentert for styrene i RHF-ene når den foreligger. Nasjonal IKT HF besluttet på styremøtet i juni at styret ønsker å gjennomføre et felles nasjonalt prosjekt for anskaffelse av ny teknologi til AMK-sentraler. Styret ba administrasjonene komme tilbake med forslag til hvordan prosjektet kan gjennomføres. Det er gått ut forespørsel til RHFene om personell til en styringsgruppe til prosjektet. Konserntillitsvalgt og konsernhovedverneombud er invitert til å stille med en felles kandidat til styringsgruppen. Det tas sikte på å legge frem et prosjektdirektiv for endelig godkjenning på neste styremøte i Nasjonal IKT HF, 15. oktober Nasjonal IKT: Tiltak 45.1 Etablering av nasjonal metode og rammeavtale for statistisk analyse av logger fra oppslag i behandlingsrettede helseregistre» ingen aktivitet i september 7

8 Nasjonal samhandling og standardisering Innkjøp og Logistikk (NSSIL)Fase III Ingen aktivitet i september Utvidet Nasjonal innkjøpsorganisasjon Helse- og omsorgsdepartementet(hod) ba i foretaksmøtet 7. januar i år de regionale helseforetakene om å arbeide videre med å samordne og standardisere arbeidet med innkjøp/logistikk for å sikre en effektiv nasjonal løsning på dette området. Det skulle leges vekt på å etablere nasjonale løsninger for kategoristyring, retningslinjer, rutiner og støttesystemer og komme med forslag til hvordan en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon kan etableres. Det har vært avholdt mange møter hvor alle regionene har deltatt og det foreligger et utkast til rapport til HOD. Denne rapporten er nå i en innspillfase. Styringsgruppen skal behandle rapporten med innspill i sitt møte i oktober. Mine pasientreiser Høringen med forslag til endringer i loven og en helt ny forskrift ble sendt ut fra Helse- og omsorgsdepartementet mandag (se tekst nederst), som er litt tidligere enn milepælen (19.09) som er satt i prosjektet. Det betyr at arbeidet i prosjektet kan fortsette som planlagt. Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet: Det skal bli enklere å få tilbakebetalt utgifter til pasientreiser. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det skal stilles færre krav til dokumentasjon og at det skal bli mulig å sende inn krav elektronisk. Regjeringen ønsker å fornye ordningen, og sender nå forslag til endringer i loven og en helt ny forskrift sendes nå på høring. Dette er noen av endringene som foreslås: Pasientene kan velge å sende krav om refusjon elektronisk. Pasientene slipper å innhente dokumentasjon på at de har vært til behandling. Det henter pasientreisekontorene fra eksisterende registre. Pasientene får som hovedregel dekket en standard kilometergodtgjørelse i stedet for kostnaden ved billigste rutegående transport. Det legges opp til at en elektronisk løsning kan bli tilgjengelig for innbyggerne via "Min helse" på helsenorge.no. På vegne av konserntillitsvalgte i LO, UNIO, SAN, YS, Akademikerne og konsernhovedverneombudet, Leif Johnsen 8

KTV/KVO-møtene inkludert møte med fagavdelingen i RHF-et

KTV/KVO-møtene inkludert møte med fagavdelingen i RHF-et Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Januar 2015 Valg: Det er nå gjennomført valg av ansattvalgte styremedlemmer i alle styrene bortsett fra Helse Fonna. Det ble gjennomført

Detaljer

Medarbeider organisasjon teknologi

Medarbeider organisasjon teknologi Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Mai 2015 Årets lønnsoppgjør er i havn uten streik. Ingen møter i mai. Regionale program Medarbeider organisasjon teknologi Arbeidsgruppe

Detaljer

Månedsrapport. November fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver

Månedsrapport. November fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud November 2014 EBOLA: Helse Vest RHF har fått oppdrag fra HOD å rekruttere helsepersonell til oppdrag i Sierra Leone i forbindelse med EBOLA.

Detaljer

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud September 2012 Møter med arbeidsgiver Takk for sist til alle dere som var på samlingen på Sola. Håper dere hadde nytte av dagene og som

Detaljer

http://internett-rhf.ihelse.net/omoss/tillitsvalgte/ktv_khvo/sider/side.aspx

http://internett-rhf.ihelse.net/omoss/tillitsvalgte/ktv_khvo/sider/side.aspx Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Mai 2013 Møter med arbeidsgiver KTV/KVO-møtene inkludert møte med fagavdelingen i RHF-et Vi hadde to møter i april og ikke noe møte i mai.

Detaljer

Det ble avholdt møte den 27. mars. Saker til styremøte den 2. april ble gjennomgått.

Det ble avholdt møte den 27. mars. Saker til styremøte den 2. april ble gjennomgått. Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Mars 2014 Takk for hyggelig samling på Sola Strandhotell. Her er link til de tema som ble tatt opp på samlingen. http://internett-rhf.ihelse.net/omoss/tillitsvalgte/ktv_khvo/sider/samlingar.aspx

Detaljer

Månedsrapport. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Desember 2014. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter

Månedsrapport. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Desember 2014. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Desember 2014 Enda et år er omme og det er tid for å skrive rapport fra siste måneden i 2014. I skrivende stund er vi i starten på et nytt

Detaljer

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud November 2008 Hei alle foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud! Om kun få uker er det jul og snart også nytt år det er ikke lett

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2013. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter

Månedsrapport. Februar 2013. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Februar 2013 Nå er vi godt i gang i det nye året. Minner om samlingen som skal være på Sola strandhotell 18-20 mars for FTV og vernetjenesten.

Detaljer

Anbudsprosessen for elektronisk kurve og legemiddelhåndtering er fortsatt ikke over og all informasjon er unntatt fra offentligheten.

Anbudsprosessen for elektronisk kurve og legemiddelhåndtering er fortsatt ikke over og all informasjon er unntatt fra offentligheten. Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud April 2014 Da har vi lagt bak oss april måned. Den varmeste på lang, lang tid her på Vestlandet er det sagt. Møter med arbeidsgiver KTV/KVO-møtene

Detaljer

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud November 2010 Hei alle foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud! Møter med arbeidsgiver KTV/KVO-møtene inkludert møte med fagavdelingen

Detaljer

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Oktober 2012 Det er vitterlig blitt høst, og sågar en liten forsmak på vinteren har vi hatt. Innendørs derimot jobbes det godt, slik at

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter

Månedsrapport. Mai 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Mai 2014 En relativt rolig måned for enkelte av prosjektene våre, men desto mer action i forbindelse med Alle Møter og lanseringen av Vestlandspasienten

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

http://www.helse-vest.no/omoss/tillitsvalgte/ktv_khvo/sider/side.aspx

http://www.helse-vest.no/omoss/tillitsvalgte/ktv_khvo/sider/side.aspx Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud November 2013 Vi har nå lagt bak oss november måned og julen nærmer seg med stormskritt. I tillegg til jobben skal vi rekke å få gjort mange

Detaljer

http://www.helse-vest.no/omoss/tillitsvalgte/ktv_khvo/sider/droftingar.aspx

http://www.helse-vest.no/omoss/tillitsvalgte/ktv_khvo/sider/droftingar.aspx Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Desember 2013 Da er vi i gang i det nye året og kan ønske alle et Godt år! Møter med arbeidsgiver KTV/KVO-møtene inkludert møte med fagavdelingen

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud November/desember 2009 Hei alle foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud! I desember gikk Viseadministrerende direktør Helge Bryne

Detaljer

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud September 2009 Hei alle foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud! Solen skinner, men luften er kjølig og bladene på trærne skinner

Detaljer

Det ble avholdt møte 17. september. Referat blir lagt ut på sidene våre. http://internettrhf.ihelse.net/omoss/tillitsvalgte/ktv_khvo/sider/side.

Det ble avholdt møte 17. september. Referat blir lagt ut på sidene våre. http://internettrhf.ihelse.net/omoss/tillitsvalgte/ktv_khvo/sider/side. Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud September 2013 Møter med arbeidsgiver KTV/KVO-møtene inkludert møte med fagavdelingen i RHF-et Det ble avholdt møte 17. september. Referat

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer

Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer 5. juni 2013 Eva M. Møller Ass. programleder Støtte til samhandling Programmet Støtte til samhandling - et program i Helse

Detaljer

Miljø og klimakonferanse

Miljø og klimakonferanse Nasjonal samordning av innkjøp i spesialisthelsetjenesten Miljø og klimakonferanse Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen Helse Sør-Øst RHF Stavanger 5. mars 2015 Prosess i 2014 Utdrag - foretaksprotokoll

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Forslag til vedtak: Styret tar rapporten

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Bærum kommune. Sluttrapport

Bærum kommune. Sluttrapport Bærum kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLKOMMUNE Bærum den 13.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5.

Detaljer

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Oktober 2010 Hei alle foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud! Møter med arbeidsgiver KTV/KVO-møtene inkludert møte med fagavdelingen

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving Selskapsinformasjon Etablert 2003 Lokalisert i Lillehammer og 57 ansatte Kunder i hele skandinavia

Detaljer

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten HelsIT 19. september 2013 Torill Kristiansen, Virksomhetsarkitekt Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Hva skal jeg si noe om Virksomhetsarkitektur

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 01.09.2014 kl. 09.30 11.30 Møtested: Video -/ telefonmøte Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Februar og mars 2010 Hei alle foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud! Vårens samling for foretakshovedtillitsvalgte, foretakshovedverneombud

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser 08/12/10 SAK NR 069-2010 Oppdatert rekvisisjonspraksis innen området direkteoppgjør Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 086-2015 OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

29.05.12 ble vårt faste månedlige møte med RHFet holdt. Referat finner dere på sidene våre.

29.05.12 ble vårt faste månedlige møte med RHFet holdt. Referat finner dere på sidene våre. Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Mai 2012 Så var mai over og vi har hatt en forsmak av sommer. På RHFet er vi inne i en av de mest arbeidstunge periodene i året. Det er

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Refleksjoner om vegen videre Hvordan når vi målene i samhandlingsreformen?

Refleksjoner om vegen videre Hvordan når vi målene i samhandlingsreformen? Refleksjoner om vegen videre Hvordan når vi målene i samhandlingsreformen? Vegen videre fagseminar Hardangerrådet IKS Lofthus 8. september 2016 Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Velferdsstaten

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Status Nasjonal IKT Samarbeidsområder Ny

Detaljer

REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD

REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD Sted: Stort møterom, Helse Vest Tidspunkt: tirsdag 24. november 2009, kl 1330 kl 1600 Deltakere: Reidun Mattingsdal, Aslaug Husa, Janet

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge?

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? EPJ-Observatoriet Årskonference 2004 28. oktober 2004, Hotel Nyborg Strand, Nyborg Herlof Nilssen, adm dir Helse Vest RHF Anders

Detaljer

estøtte og annen elektronisk samhandling i Helse Stavanger HF Ivar Terje Solberg, IKT-leder Helse Stavanger HF

estøtte og annen elektronisk samhandling i Helse Stavanger HF Ivar Terje Solberg, IKT-leder Helse Stavanger HF estøtte og annen elektronisk samhandling i Helse Stavanger HF 06.02.13 Ivar Terje Solberg, IKT-leder Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Helse Stavanger HF 7000 ansatte 900 senger 60.000

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Hensikten er å sikre likeverdige helsetjenester gjennom utvikling av anbefalinger om tiltak

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud September 2010 Hei alle foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud! Møter med arbeidsgiver KTV/KVO-møtene inkludert møte med fagavdelingen

Detaljer

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Christine Bergland Bodø, 24. juni 2015 historikk 2005 Oppstart e-resept 2008 Oppstart meldingsløftet 2009 Automatisk frikort 2010 Etablering av divisjon

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Dialogmeldinger. Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest

Dialogmeldinger. Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest Dialogmeldinger Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest Program Støtte til samhandling Kunsten å gå i takt Behov Programmet Støtte til samhandling - et program i Helse Vest Fokus

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

... Viktige momenter for strategidokumentet

... Viktige momenter for strategidokumentet Viktige momenter for strategidokumentet Rammebetingelser Strategiplanen er et styrende dokument. Den er retningsgivende og overordnet, og beskriver målsetninger og tiltak som skal iverksettes i planperioden.

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt

Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt Delavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 5 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål...

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Nasjonal IKT Ny teknologi AMK

Nasjonal IKT Ny teknologi AMK Nasjonal IKT Ny teknologi AMK Ambulanseforum 2015 Oddmund Aase, prosjektleder Hva er Nasjonal IKT HF? Etablert som en felles strategigruppe for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, på ini>a>v fra

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir.

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Ny lovgivning nye muligheter Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Helse Vest IKT AS Pasientjournalloven 9 Samarbeid mellom virksomheter

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 19.04.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid SAKA GJELD: Pasientreiser uten rekvisisjon fremtidig organisering etter innføring av ny løsning

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Status utredningen. Én innbygger én journal

Status utredningen. Én innbygger én journal Status utredningen Én innbygger én journal Meld. St. 9 (2012-2013) definerer tre mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Erfaringer fra konsolidering til regionale EPJ-system

Erfaringer fra konsolidering til regionale EPJ-system Erfaringer fra konsolidering til regionale EPJ-system På vei mot én innbygger en journal HelsIT 2015 Bjørn Hugo Rise Seksjonsleder, DIPS ASA Sigurd From Chief Architect, DIPS ASA Overordnede mål for IKTutviklingen

Detaljer

En innbygger en journal Framtid eller utopi. Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder

En innbygger en journal Framtid eller utopi. Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder En innbygger en journal Framtid eller utopi Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder 1 Trygghet Respekt Kvalitet Historisk Programstyre: Stein Kaasa (Leder, Viseadm dir St Olav) Odd Jarle Veddeng (Fagsjef

Detaljer

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT og Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum RHF Fagdirektørforum, Nasjonal IKTs fagfora,

Detaljer

Strategisk IKT-forum (SIKT) Helse Vest. Samling føretakshovudtillitsvalde Sola 05.03.2012

Strategisk IKT-forum (SIKT) Helse Vest. Samling føretakshovudtillitsvalde Sola 05.03.2012 Strategisk IKT-forum (SIKT) Helse Vest Samling føretakshovudtillitsvalde Sola 05.03.2012 SIKT - formål og mandat Har rådgivande myndigheit til direktørmøtet Fokus på regional tverrfaglig samhandling om

Detaljer

Mandat. «Mine Pasientreiser» «Mine Pasientreiser» Mandat foranalyse. Forenkling av oppgjørsordningen for syketransport GODKJENT AV: Dato:

Mandat. «Mine Pasientreiser» «Mine Pasientreiser» Mandat foranalyse. Forenkling av oppgjørsordningen for syketransport GODKJENT AV: Dato: 1 / 9 Mandat Forenkling av oppgjørsordningen for syketransport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad NTVA Teknologiforum september 2013 Helse Midt-Norge fikk i januar 2013 oppdrag om å planlegge utprøving av Én innbygger én journal i

Detaljer

Journalløsninger i Helse Vest

Journalløsninger i Helse Vest Journalløsninger i Helse Vest NSHs konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell Scandic Ørnen, Bergen, fredag 18.november 2016 Avdelingsleiar Ørjan Andersen, Helse Vest IKT Utvikling av journalsystem

Detaljer

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Juli og august 2011 Hei alle sammen Vel overstått ferie. Tenker de fleste nå er i gang igjen etter ferien. Vi håper dere har hatt en fin

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Ruth Persen Helse Finnmark HF Lakselv, april 2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer