Månedsrapport. September fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter"

Transkript

1 Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud September 2014 Vi takker alle for en bra samling på Sola, enda en gang. Flott å treffe så mange engasjerte tillitsvalgte og verneombud. Tilbakemeldingene vi har fått hittil er gode, men viktig at dere kommer med ulike former for tilbakemelding. Fint hvis dere allerede nå kommer med forslag til tema på neste samling i mars 2015 her er det mulighet for alle til å bidra til en så god samling som mulig. Møter med arbeidsgiver KTV/KVO-møtene inkludert møte med fagavdelingen i RHF-et Det har ikke vært noe møte i september. Nettsidene for tillitsvalgte og verneombud er ennå ikke helt oppe og går etter ny internettløsning, men det jobbes jevnt med saken. Regionale prosjekter (Medarbeider organisasjon teknologi) EDAG-prosjektet ble startet i februar 2014 og er et prosjekt som skal sette HF-ene i vest i stand til å rapportere til skatteetaten elektronisk og i nytt format. Det stilles også strengere krav til datakvalitet og til at innrapportering på stillingsforhold, lønnskjøring mm skal skje mye raskere en det før har vært gjort. Endringen skal skje fra 01.januar Agresso er leverandør av heletjenesten a-melding. Det ble i løpet av mai klart at Agressos leveranse måtte splittes i flere delleveranser. Dette skyldes i hovedsak at Skatteetatens krav til Lønns- og personalsystemene ikke var klare. Funksjonalitet rundt fravær og permisjoner kunne derfor ikke leveres før i releas 30.sept EDAG prosjektet fikk i porteføljestyret i mai godkjent et budsjett på 3.7 MNOK. På grunn av flere forhold ikke minst forsinkelser fra skatteetaten har arbeidet blitt lang mer omfattende en tidligere antatt. Prosjektets styringsgruppe har derfor besluttet å øke budsjettet med 6,4 MNOK. Til totalt 10,1 MNOK. 1

2 Kurve og legemiddelhandtering Hele KULE prosjektet skal innføre regionale løsninger for elektronisk kurve, legemiddellogistikk og elektronisk legemiddelkabinett. Prosjektet KULE anskaffing er nå ferdigstilt. Det skal utarbeides en informasjonspakke. De fleste ressursene som har vært med i dette prosjektet fortsetter i neste prosjekt: KULE innføring hvor de viktigste prosessene vil være i HF-a. Her er det behov for god involvering av tillitsvalgte i hvert HF. KTV/KHVO har gitt følgende kommentar i styringsgruppemøtet i september: «Konserntillitsvalgte ber om at konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombudet får en introduksjon/demonstrasjon når systemet for kurve- og legemiddellogistikk skal implementeres og de elektroniske legemiddelkabinettene skal tas i bruk, samt at Helse Vest legger føringer med hensyn til at de lokale tillitsvalgte for helsepersonellgruppene som skal benytte systemene, på et tidlig tidspunkt får delta i de lokale opplærings- og implementeringsfasene». Virtuell AMK Prosjektet startet i september 2012 som et av flere oppfølgende tiltak i Helse Vest etter terrorhandlingene 22. juli Innstilling ble levert på planlagt tid i juni Styringsgruppen ba prosjektet å revidere innstillingen med hensyn på forslagets omfang og kostnader. Revidert innstilling ble levert i desember Styringsgruppen ba om at utredningsrapporten ble sendt på høring til foretakene. Høringssvarene ble presentert i mars 2014, hvorpå styringsgruppen besluttet gjennomføring av avklaringsmøter med hvert enkelt foretak. Resultatene fra den prosessen ble presentert sammen med endelig innstilling i juni Underveis i prosjektet ble det identifisert tilleggseffekter som kunne være hensiktsmessig å ta ut. Bla. så man tidlig i prosessen (i forprosjektet) at det ved enkle tiltak kunne etableres en ordning som i større grad sikret at innringer til 113 fikk svar. Dette tiltaket blir etablert våren 2013 og innebærer at sentralene parvis arbeider sammen på en slik måte at dersom en innringer ikke har fått svar innen et gitt antall sekunder, går samtalen videre til den andre sentralen. Løsningen gav bedret respons overfor innringer, selv om den ikke tilfredsstiller tidskravene for svar som Helsetilsynet og Helsedirektoratet sikter seg inn mot. Prosjektets endelig anbefalinger er: 1) Utredningsrapporten for Virtuell AMK Helse Vest godkjennes som prosjektets leveranse, og prosjektet avsluttes. 2) Sluttrapport, som er en erfaringsrapport fra prosjektprosessen, legges frem for godkjenning i neste møte. 3) Lavthengende frukter videreføres under ledelse av RAKOS 4) Det startes et OU-prosjekt, som blir tett knyttet opp mot pågående beredskapsarbeid. 5) Det startes et anskaffelsesprosjekt. I det avsluttende arbeidet i prosjektet er det blitt stadfestet at det er et nasjonalt potensiale i et slikt anskaffelsesprosjekt. Dette blir derfor løftet til Nasjonal IKT HF for videre håndtering. Sluttrapporten fra prosjektet ble lagt frem for styringsgruppen 8. september og godkjent. 2

3 Porteføljestyret Porteføljestyret hadde møte 8. september og behandlet sak vedrørende LIBRA-prosjektet (unntatt offentlighet) og sak vedrørende SIKT Mandat oppdatering - Arkitekturstyre Oppfølging av samhandlingsreformen SPØRSMÅL OM DEKNING AV REISEUTGIFTER TIL KOMMUNALE DØGNPLASSER FOR ØYEBLIKKELIG HJELP - I Helse Vest legges til grunn en felles ordning som innebærer at transport til og fra de kommunale døgnplassene for øyeblikkelig hjelp dekkes helt og fullt av Helse Vest, med begrunnelse i at innleggelse her skal komme i stedet for innleggelse i sykehus. PoPP Portefølje- og programprosjekt I delprosjekt «Kompetanse» arbeides det med innhold i kurser for prosjektdeltakere og prosjektledere. Behovene kan være forskjellige så en prøver å planlegge ut fra det e-lærings kurs, grunnleggende prosjektledelse og påbygningskurs i prosjektledelse for erfarne prosjektledere i Helse Vest. I delprosjekt «Porteføljeprosessen» er målet å få til en felles regional prosess for initiering/vurdering og innmelding av prosjektkandidater til de ulike IKT prosjektene fra foretakene. Blant annet for at fordeling og planlegging av ressurser både fra helseforetakssiden og IKT-siden til prosjektene skal bli best mulig. Porteføljestyring handler om samspill mellom mange aktører og dataverktøyet skal gi god datateknologistøtte til porteføljeprosessene. Flere prosjekt kan inngå i et Program og alle programmene samlet skal inn i en Porteføljestyring og -organisering. I delprosjekt POPP-verktøy skal en skaffe til veie god oversikt over hvilke behov teknologien understøtter. Som bakgrunn for å sette opp et overordnet målbilde for tilpasset it-applikasjonsarkitektur, må hver prosess beskrives med hensyn til bl.a. kjerneaktiviteter, styrende dokumenter, ulike eksempler og brukerperspektiver. Delprosjektet skal sette krav til opplærings- og oppfølgingsdokumenter og finne interessenter til de tekniske anskaffelsene. Regional plan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Regional plan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling er nå sendt på høring med frist 31. oktober. Vestlandspasienten Leveranse 4 ble lansert 22. september Vestlandspasienten.no har fått tildelt e-helseprisen av Computerworld. Det er laget brosjyrer som kan deles ut. 3

4 Anskaffelse av nytt e-læringssystem Det har vært gjennomført demonstrasjoner av løsningene. Anskaffelsen er nå i sluttfasen med forhandlinger med leverandørene. Innovasjonsprosjekt uttesting av smarte skjermer Prosjektet Smarte Skjermer har i samarbeid med innovasjonsteamet i Helse Vest IKT, i vel 2 år arbeidet med ulike sider ved bruk av mobilt dataverktøy i sykehus. Smarte skjermer prosjektet har vært i kontakt med flere brukermiljøer for informasjon, rådgivning, utprøving og testing av ulike måter å arbeide på med mobile enheter, særlig nettbrett. Smarte Skjermer er nå avviklet som innovasjonsprosjekt og notat vedrørende produktifisering, arbeidsflate, brukssituasjoner, utprøving av utstyr ferdiggjøres og oversendes Helse Vest IKT -Innovasjonsforum, Regionalt Arkitektkontor, Prosjekt- og porteføljekontor og Tjenesteproduksjon. Regional innovasjonsprosess Fase II Sammen med de andre regionale helseforetakene arbeides det med anskaffelse av felles webbasert støttesystem for innovasjon. Regionalt operasjonelt innovasjonsforum er etablert. Innovasjon inngår i de fleste prosjektene og det er viktig at innovasjonsaspektene blir gjort mer synlige. Det er bra å vise at det er mer innovasjon enn det som fremkommer gjennom de frie midlene spesielt dedikert til innovasjon. Alle prosjekter må ta stilling til innovasjon. Automatisk frikort/utfasing av POLK Fase 2 ubetalte/betalte egenandeler: Alle foretak i Helse Vest er i produksjon med rapportering av ubetalte/betalte egenandeler fra DIPS. Det er en utfordring å få på plass løsning for de radiologiske løsningene som enda ikke er på plass. Det er under oppstart et prosjekt for å se på muligheten av å konsolidere RIS/PACS i Helse Vest og derfor avventes videre arbeid med rapportering av betalt egenandelsinformasjon fra gjenstående RIS/PACS løsninger, inntil avgjørelse om regionalt RIS/PACS er på plass. Fase 3 nytt laboratoriekodeverk: Prosjektet avholder regelmessige møter med deltakerne i prosjektet innen de respektive fagområder, i Helse Vest. Det avholdes månedlige møter med Koordinerende prosjektgruppe i Helsedirektoratet. Det arbeides nasjonalt med å ferdigstille kodeverket som vil danne grunnlag for «mapping» i våre løsninger. Det er avholdt et teknisk møte med alle leverandører den i Oslo, i regi av Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har bedt oss om å sende inn en søknad om dispensasjon med tilhørende tentative plan for leveranser. Søknad er sendt og planen viser at prosjektet vil gå langt inn i Ny lønnslipp Som følge av «E-dag-prosjektet» må lønnslippen endres noe. Samtidig benytter en anledningen til å gjøre den noe mer oversiktlig. 4

5 Nye nettsider i Helse Vest Prosjektet er nå avsluttet og innføringen i helseforetakene er gjennomført. Ansvar for drift og forvaltning av nettsidene ligger til kommunikasjonsdirektørene. Strategisk IKT-forum SIKT I og med at det nærmer seg tidspunkt for prioritering av neste års prosjektkandidater er porteføljestatus en kontinuerlig og gjentagende sak på SIKT møtene. Det er mange store IKT programmer på gang, som KULE, DMA, Felles EPJ/DIPS Arena og i tillegg Alle Møter, LIBRA og Kvalitetssatsingen, og det stilles spørsmål ved om vi har en overordnet tanke for hva alle disse skal «serve». Det kan bli mye overlappende teknologi og ikke minst er det et spørsmål om vi låser ressurser for mye opp til enkeltprogrammer/prosjekter når det er knapphet på kompetansen. Program Klinisk IKT Det har vært en Workshop for programstyret om DIPS Arena. Leverandør-representanter fra DIPS hadde en orientering om status på utviklingen og en demonstrasjon av løsningen. Andre tema var nasjonalt samarbeid om utvikling av/overgang til DIPS Arena og dessuten en demonstrasjon av ny innkomstjournal /trygg pleie i DIPS Arena. Til slutt gruppearbeid om hvordan organisasjonen vår vil takle overgang til helt ny elektronisk journal. Er vi modne nok til dette? Utfordring i prosjektet er fortsatt mangel på hovedprosjektleder. Det er gjennomført full utrulling av E-resept løsning (Foreskrivningsmodulen, FM) til alle fastlegene i vår region, som eneste region foreløpig i landet. De andre regionene har valgt å gå for DIPS sin løsning som ikke er helt klar fra leverandøren. DMA digitalt mediearkiv Status: Prosjektet er noe forsinket, men det er mulig å ta dette inn frem mot oppstart av pilot. Forsinkelsen skyldes Helse Vest opplever at det er og har vært utfordringer med overleveringen av prosjektet mellom salgsteamet i Sectra til prosjektteamet i Sectra. Tid: Installasjon starter en måned senere enn opprinnelig plan. Kost: Prosjektet er innenfor budsjett. Kvalitet: Prosjektet ser ut til å kunne levere løsninger som er innenfor de mål som er satt. Personell: Det er behov for en ressurs fra Sectra som har et helhetlig bilde av løsningen og som samtidig kan gi råd til Helse Vest i de valgene må tas. Støtte til samhandling Helsetjenesten vil over de neste ti årene oppleve en så stor økning i arbeidsbelastning at det kan true selve bærekraften i sektoren dersom vi fortsetter å yte tjenestene våre slik vi gjør det i dag. En forutsigbar mangel på arbeidskraft bekrefter denne risikoen og tvinger oss til å tenke helt nytt dersom vi skal levere helsehjelp av høyeste internasjonale standard. 5

6 Det overordnede mål for prosjektet Langvarige og koordinerte tjenester (LKT) er å implementere pasientsentriske tiltak som skal bidra til økt livskvalitet for pasientene og mer hensiktsmessig ressursbruk for helsevesenet. Det sentrale virkemidlet i prosjektet er å endre dagens situasjon der pasienter med flere kroniske sykdommer er en stor belastning for helsevesenet, til en situasjon der flest mulig av disse pasientene blir en ressurs for helsetjenesten ved at de settes i stand til å behandle sitt eget sykdomsbilde selv. For å oppnå dette må både spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og fastleger involveres. Men fremfor alt må vi involvere dem som får primæransvaret for behandlingen, nemlig pasientene selv. Forprosjekt Langvarige og koordinerte tjenester (LKT) er gjennomført i perioden desember 2013 til mai Forprosjektet er forankret i Helse Vest gjennom programmet Støtte til samhandling. Helse Bergen og Helse Førde har deltatt sammen med kommuner fra regionene. I Førderegionen har arbeidet vært forankret i et oppdrag gitt av Koordineringsrådet i Sogn og Fjordane, og representanter fra KS, Helse Førde, brukerutvalget og Høgskulen i Sogn og Fjordane har deltatt. I Bergensregionen har arbeidet vært forankret gjennom samarbeidsutvalgene, og kommunene Os, Fusa, Austevoll og Samnanger har deltatt. Bakgrunn for arbeidet er behovet for å utvikle bedre helsetjenester rettet mot det økende antall pasienter som har to eller flere kroniske lidelser. Disse pasienter har et stort behov for helsetjenester og er krevende å håndtere for både spesialist- og primærhelsetjeneste på grunn av komplekse og sammensatte behandlingsforløp som går på tvers av fagdisipliner og nivåer. Mål for forprosjektet har vært å kartlegge dagens utfordringer og avdekke løsninger som kan gi økt livskvalitet for pasienten og bedre ressursbruk. Økt pasientinvolvering er en viktig premiss for arbeidet. Forprosjektet har vært gjennomført i en prosess med tre dagsseminarer samt pasientintervjuer. I seminarene har deltatt representanter fra brukere, kommunenes helseadministrasjoner, fastleger, helseforetakenes stabsfunksjoner og behandlingsansvarlige leger, totalt 36 deltakere. Det anbefales at Helse Bergen gis et regionalt oppdrag med videre utredning av en løsning som skal muliggjøre interaktiv deling av informasjon mellom pasient og helsepersonell i både spesialist- og kommunehelsetjeneste. Dette skal være en generisk løsning som skal kunne tilpasses ulike pasient- og målgrupper. Løsningen skal utredes i samarbeid med Psykoseforløpet, og en løsning for pasientens kriseplan skal være startpunkt. Etter utprøving og evaluering i småskala vurderes videre bredding. RAK (Regionalt Arkitektur Kontor) skal delta i arbeidet med å vurdere plattform, og prosjektet skal ha dialog med aktuelle prosjekter i Helse Vest, i andre regioner samt med nasjonale aktører. Sikkerhets- og autentiseringsløsninger vil være en sentral del av arbeidet. Leverandører av de mest aktuelle plattformer inviteres til å delta i idemyldring om mulige løsninger med sikte på en fremtidig kravspesifikasjon. Det anbefales videre at prosjektet i Sogn og Fjordane fortsetter sitt arbeid i samsvar med oppdrag gitt av Koordineringsrådet, og at programstyret ber om at prosjektet orienterer programmet om resultat av sitt arbeid med henblikk på deling av erfaringer. 6

7 Regional miljøfaggruppe Helse Stavanger er nå miljøsertifisert etter ISO De er også det første helseforetaket i landet som blir sertifisert helt uten avvik! Oppfølging av Samhandlingsreformen I den regionale prosjektgruppen er det enighet om at foretakene prinsipielt forholder seg til kommunene som igjen har ansvaret for å håndtere fastlegene og at praksiskonsulentene primært har foretakene som arbeidsgiver og ikke har som rolle å representere fastlegene. Ny fastlegeforskrift fastslår at fastlegene er en del av det kommunale helsesystemet. Med hensyn til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene er det ingen begrensninger mot pasienter med rus/psykiatri. Det er behov for bedre statistikk over hvordan disse plassene benyttes. Det diskuteres om det er ønskelig å sende PLO-meldinger (pleie- og omsorgsmeldinger) på tvers av foretaksgrensene og hvilke avtaler som eventuelt skal ligge til grunn for sending av meldinger utenfor eget avtaleområde. Avviksmelding i PLO bør ikke benyttes, i alle fall ikke før en god løsning er på plass. Det rapporteres om mye barnesykdommer relatert til elektronisk meldingsutveksling og det etterspørres i hvilken grad spesialisthelsetjenesten har klart å legge til rette for kompetanseutveksling og -overføring. Det meldes at ledere i spesialisthelsetjenesten ikke er tilstrekkelig bevisst på eget ansvar og egen rolle og at dette synes å være bedre innen kommunesektoren. Nasjonale prosjekter Nasjonal IKT HF I møtet 1. september ble det orientert om at det er kommet veiledende svar fra Skatt øst angående spørsmål om merverdiavgift. Uttalelsen konkluderer med at det ikke skal beregnes merverdiavgift i forholdet mellom Nasjonal IKT HF og de fireregionale helseforetakene. Ny strategi for Nasjonal IKT HF er under utarbeidelse og vil bli presentert for styrene i RHF-ene når den foreligger. Nasjonal IKT HF besluttet på styremøtet i juni at styret ønsker å gjennomføre et felles nasjonalt prosjekt for anskaffelse av ny teknologi til AMK-sentraler. Styret ba administrasjonene komme tilbake med forslag til hvordan prosjektet kan gjennomføres. Det er gått ut forespørsel til RHFene om personell til en styringsgruppe til prosjektet. Konserntillitsvalgt og konsernhovedverneombud er invitert til å stille med en felles kandidat til styringsgruppen. Det tas sikte på å legge frem et prosjektdirektiv for endelig godkjenning på neste styremøte i Nasjonal IKT HF, 15. oktober Nasjonal IKT: Tiltak 45.1 Etablering av nasjonal metode og rammeavtale for statistisk analyse av logger fra oppslag i behandlingsrettede helseregistre» ingen aktivitet i september 7

8 Nasjonal samhandling og standardisering Innkjøp og Logistikk (NSSIL)Fase III Ingen aktivitet i september Utvidet Nasjonal innkjøpsorganisasjon Helse- og omsorgsdepartementet(hod) ba i foretaksmøtet 7. januar i år de regionale helseforetakene om å arbeide videre med å samordne og standardisere arbeidet med innkjøp/logistikk for å sikre en effektiv nasjonal løsning på dette området. Det skulle leges vekt på å etablere nasjonale løsninger for kategoristyring, retningslinjer, rutiner og støttesystemer og komme med forslag til hvordan en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon kan etableres. Det har vært avholdt mange møter hvor alle regionene har deltatt og det foreligger et utkast til rapport til HOD. Denne rapporten er nå i en innspillfase. Styringsgruppen skal behandle rapporten med innspill i sitt møte i oktober. Mine pasientreiser Høringen med forslag til endringer i loven og en helt ny forskrift ble sendt ut fra Helse- og omsorgsdepartementet mandag (se tekst nederst), som er litt tidligere enn milepælen (19.09) som er satt i prosjektet. Det betyr at arbeidet i prosjektet kan fortsette som planlagt. Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet: Det skal bli enklere å få tilbakebetalt utgifter til pasientreiser. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det skal stilles færre krav til dokumentasjon og at det skal bli mulig å sende inn krav elektronisk. Regjeringen ønsker å fornye ordningen, og sender nå forslag til endringer i loven og en helt ny forskrift sendes nå på høring. Dette er noen av endringene som foreslås: Pasientene kan velge å sende krav om refusjon elektronisk. Pasientene slipper å innhente dokumentasjon på at de har vært til behandling. Det henter pasientreisekontorene fra eksisterende registre. Pasientene får som hovedregel dekket en standard kilometergodtgjørelse i stedet for kostnaden ved billigste rutegående transport. Det legges opp til at en elektronisk løsning kan bli tilgjengelig for innbyggerne via "Min helse" på helsenorge.no. På vegne av konserntillitsvalgte i LO, UNIO, SAN, YS, Akademikerne og konsernhovedverneombudet, Leif Johnsen 8

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.03.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.03.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 16.03.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Møtetidspunkt: Mandag 16.03.2015, kl. 13.00 16.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Vedlegg 1 Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

29.05.12 ble vårt faste månedlige møte med RHFet holdt. Referat finner dere på sidene våre.

29.05.12 ble vårt faste månedlige møte med RHFet holdt. Referat finner dere på sidene våre. Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Mai 2012 Så var mai over og vi har hatt en forsmak av sommer. På RHFet er vi inne i en av de mest arbeidstunge periodene i året. Det er

Detaljer

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Til: Kopi Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 24.02.2012 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 5 1.2 NASJONAL IKT

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo d mag Et magasin fra DIPS ASA 2-2013 Ingen tid å miste Vaktlistene til leger og sykepleiere kan nå integreres med timeboka i DIPS, slik at det blir enklere å planlegge effektivt. Helse Vest har regnet

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014. 2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.ppt 20140604_SamUT presentasjon Strakstiltak AR.pptx Presentasjon SamUT 04 06

Detaljer

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere I undersøkelse gjennomført

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

E-helsegruppen. 23. juni 2015

E-helsegruppen. 23. juni 2015 E-helsegruppen 23. juni 2015 1 Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar 12.00 12.00 Godkjenning av dagsorden og innkalling Bjørn Inge Larsen, HOD 12.00 12.20 Orientering fra HOD 20 min Bjørn Inge Larsen, HOD

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer