ble vårt faste månedlige møte med RHFet holdt. Referat finner dere på sidene våre.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "29.05.12 ble vårt faste månedlige møte med RHFet holdt. Referat finner dere på sidene våre."

Transkript

1 Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Mai 2012 Så var mai over og vi har hatt en forsmak av sommer. På RHFet er vi inne i en av de mest arbeidstunge periodene i året. Det er mye som foregår og det arbeides intens med alt som skal gjøres før ferien. Vi er også i gang med å planlegge neste «Solasamling» som blir september. Sett av datoene invitasjon og program til samlingen kommer senere. Når vi nå går inn i juni håper vi på mange fine soldager og også litt tid til å nyte den lyse fine årstida. Hos dere er det vel full fart for å få på plass gode planer for ferieavviklinga. Ønsker dere en god sommer både på jobb og mens dere har ferie! Møter med arbeidsgiver I begynnelsen av mai ble vi (KTV/KHVO) av Kommunikasjonsavdelingen invitert med i arbeidsmøte for å lage felles regional plan med kommunikasjonstiltak for rekruttering. HF-ene var invitert med representanter fra HR - og Kommunikasjonsavdeling. Det er planlagt flere møter. Noen av oss deltok på årets Helsekonferanse «Vi er i gang», i Oslo mai, hvor agendaen i år var Samhandlingsreformen. KTV/KVO-møtene inkludert møte med fagavdelingen i RHF-et ble vårt faste månedlige møte med RHFet holdt. Referat finner dere på sidene våre. Regionale prosjekter TOLK Teknologi Organisering Ledelse Kompetanse Det har i løpet av mai vært en grundig felles gjennomgang blant annet av milepeler, prosjektplan, leveranseplan, risikovurdering og endringshåndtering og det er enighet i arbeidsgruppen om hvordan en sammen skal arbeide videre for på en god måte å kunne sluttføre prosjektet innen utgangen av året. Personalportalen Arbeidet i undergruppene går etter plan. Arbeidet med Forhandlingsmodulen tas opp igjen rett over sommeren, og de som var med i «testgruppa» i fjor høst har sagt seg villige til å være med videre.

2 Kvalitetssatsinga i Helse Vest Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen er avsluttet og det har vært svært god deltakelse. Totalt sett har mer en 70 % svart på undersøkelsen. De første resultatene er snart klare til å publiseres og om alt går etter planen blir det i uke 24. Innstillingen til såkornprosjektene er klar og etter behandling i styringsgruppen blir det gjort kjent hvilke prosjekter som får midler i år. Det var mange gode søknader og mange spennende prosjekter. Totalt blir det delt ut 4,3 mil til prosjektene og pengene fordeles i tråd med fordelingsnøkkelen for fordeling av midler til helseforetakene. Utgreiing av tele- og signalområdet i Helse Vest Saken er foreløpig utsatt. Ønsker en litt grundigere gjennomgang i RHF-et før den fremlegges for AD-møtet. LOP 4 Legemidlar og pasientryggleik Styringsgruppen har gått grundig igjennom markedsanalysen som var utferdiget før en skal gå videre i anskaffelsesprosessene i forbindelse med elektronisk håndtering av legemiddelforordningsprosessene. Prosjekt fra bestilling til betaling E-faktura; Det er utarbeidet felles krav til innhold i e-faktura og kreditnota. Felles leverandørregister; Arbeidsgruppen har kartlagt dagens situasjon og gjennomført fagdager for å øke forståelsen innenfor feltet og tenke fremtidsrettet. Kartlegging av nåsituasjonen i alle foretak viser at dagens integrasjoner ikke er satt opp hensiktsmessig for å sikre høy datakvalitet og effektiv flyt. Dette fører til flere vedlikeholdspunkt som oppdateres manuelt av forskjellige avdelinger med ulike rutiner i Helse Vest. Konsekvensene er at hensiktsmessige kontroller må utføres manuelt eller ikke kan kontrolleres og det er tidkrevende å sammenstille pålitelig styringsinformasjon. Det er gjennomført analyser som illustrerer hvor en mener Helse Vest er i dag og hvor Helse Vest bør være innen 2-3år. Det er utarbeidet et veikart som skal sikre datakvalitet og dataflyt på kort sikt og på lengre sikt. Veikartet er basert på behov avdekket i nåsituasjonen, ønsket tilstand definert i modenhetsanalysen, pågående prosesser ift nytt innkjøps- logistikk- og økonomisystem og målbildet fra Helse Varekatalog; Det anbefales å samle aktiviteter som bør utføres likt og kan utføres på ett sted i Helse Vest uavhengig av lokasjon og leverandør. Aktivitetene som samles skal dokumenteres i en omforent rutine slik at alle foretak har tillit til hvordan aktiviteten utføres. Det anbefales også å

3 standardisere aktiviteter som bør utføres på samme måte/metode i alle foretak i Helse Vest. Formålet med å standardisere aktiviteter er å fremstå som enhetlig mot leverandører, sikre pålitelighet i systemregistrerte data og sikre et miljø for kontinuerlig forbedring. Fullmakter; Kartlegging av nåsituasjonen i alle foretak avdekker at utformingen av prosess for å opprette, vedlikeholde og slette tilganger er ressurskrevende og har mange manuelle operasjoner. Kartlegging antyder også at kontroll over hvem som kan bestille og belaste et kostnadssted ikke er tilfredsstillende. Arbeidsgruppen har derfor utarbeidet forslag til en ny prosess. Regionale faglege retningslinjer innan radiologi Helse Vest Fremdrift: Programmets prosjekter følger sine fremdriftsplaner, men der teleradiologi og oppgradering av pacs i Fonna har utfordringer med kapasitet hos Siemens. Programledelsen bærer preg av å være i en etableringsfase, der programinterne aktiviteter for å få stabil drift på programmet er blitt noe forskjøvet på grunn av aktiviteter knyttet til porteføljestyringen (innmelding av prosjektkandidater) og innspill til teknologiplan. Gevinstene med prosjektet er i all hovedsak knyttet til kvalitet. Hvor følgende områder er viktigst: Oppfyllelse av lovkrav/regler knyttet til lagring av bilder/video Tilgangskontroll til bilder/video Alle bilder/videoer kan vises i en og samme løsning Mer effektiv bruk av legens tid Færre undersøkelser(bilder) må gjøres om Bedre muligheter for gjenbruk av bilder til undervisning/forskning Bilder blir tilgjengelige på tvers av avdelinger Raskere og enklere å få vurdering fra andre spesialister Regional plan for kirurgi I løpet av mai ble det gjort en gjennomgang av kreftkirurgiske utfordringer i regionen med tanke på funksjonsfordeling. Både kurativ og palliativ kirurgi ble diskutert. Bariatrisk kirurgi og påfølgende postbariatrisk hudreduksjonskirurgi ble tatt opp. Volumet av dette er mye større enn det en trodde på forhånd og volumet kan komme til å utfordre ressursbehovene innen andre deler av kirurgiområdet. Politiske føringer med hensyn til operative rettighetstildelinger kan også bli en stor utfordring for den mer kurative kirurgien. Det ble diskutert i hvilken grad en vil kunne bli i stand til å øke dagkirurgiske tilbud. Neste møte i prosjektgruppen er berammet til 14.juni.

4 Oppfølging av Samhandlingsreformen Den regionale prosjektgruppen har gått gjennom status for arbeidet i HF-ene med de fire første avtalene, samt de syv resterende avtalene som skal være ferdige innen 1. juli. Den regionale prosjektgruppen har fokus på informasjons og erfaringsdeling mellom HF-ene og prinsipielle avklaringer. Prosjektstøtteteamet går gjennom avtalene og kvalitetssikrer. Organisering av arbeidet med samhandlingsreformen i HF-ene og medvirkning fra ansattes representanter har også vært tema. Inntektsmodellen- regionalt prosjekt for videreutvikling av inntektssystem i Helse Vest Prosjektgruppen har hatt representanter fra alle helseforetakene, fra Helse Vest RHF og konserntillitsvalgte. Professor Jon Magnussen (Magnussenutvalget) og en forsker fra SINTEF var med på alle møtene. I vurderingene rundt fordelingen av de aktivitetsuavhengige inntektene har gruppen støttet seg til oppdaterte forskningsbaserte kriterier og oppdaterte tall med hensyn til befolkningsrelaterte informasjoner. Det har også vært hensyntatt historiske tall og at det knytter seg politiske føringer til noen forhold som i stor grad vil influere på de driftsmessige forutsetningene. Gruppen har i tillegg gjort skjønnsmessige vurderinger og etter mange ulike måter å se virkeligheten på, kommet fram til et enstemmig forslag til inntektsmodell for Helse Vest området. Pasienterfaringsundersøkelser Prosjektet er avsluttet og pasienterfaringsundersøkelsene skal gå over til å være en del av den vanlige driften ved avdelingene. Strategisk IKT-forum SIKT Fristen for innsending av prosjektkandidater for 2013 gikk ut 9.mai, og alle foretakene har levert sine prosjektønsker. Kandidatene vurderes av porteføljestyret etter vedtatte kriterier som i SIKTmøtet i mai ble noe endret. Vektingen av disse kriteriene er fordelt slik: -Strategisk forankring: 30 % -Driftsteknisk («må ha»): 30 % - Kost/nytte: 25 % -Risiko: 25 % Porteføljestyret prioriterer kandidatene før de legges frem for SIKT, systemeiere, og til slutt vedtas i RHF direktør-møtet innen 1.okt. Det er etablert 3 programstyrer for å samle prosjekter under 3 «hoved paraplyer». Det er for å profesjonalisere og samle IKT støtte-prosjekter som naturlig hører sammen. Konserntillitsvalgte deltar i alle programstyrene. Program- Støtte til samhandling Program- Bildediagnostikk og behandling Program- Klinisk IKT

5 Det enkelte HF har etablert egne porteføljemøter som følger opp og behandler alle programmene og prosjektene lokalt. Lokale foretakstillitsvalgte er med. Arbeidet med Teknologiplan fortsetter med fokus på at planen skal understøtte Helse Nasjonale prosjekter Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Det er utarbeidet en kommunikasjonsplan, med særlig fokus på miljøsertifiseringen. Denne blir lagt ut på nettsiden så snart den har blitt behandlet i styringsgruppa. Nettsida har også fått en ny og bedre form. Legemidler og miljø Det har ikke vært avholdt møte i mai, men det kommer et møte i juni. Drøftinger Nasjonal IKT Vernetjenesten På vegne av konserntillitsvalgte i LO, UNIO, SAN, YS, Akademikerne og konsernhovedverneombudet, Lise Strømme.

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 0000 Internrevisjonen Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Helse Vest RHF, juni 2013 Revisjon av pasientreiser 2 Helse Vest RHF INNHOLD

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014.

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. 22.4.2015 Side: 1 / 8 1. Status for IKT OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. Denne investeringsplanen er utledet fra

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak 012/08 B Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Vedlegg 1 Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER SAKSFREMLEGG Saksgang Styre Møtedato Driftsstyret, Sykehuspartner 30. august 2010 SAK NR 040-2010: SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 138-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Arkivsak 0 2010/445/012 INTERNREVISJON

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer