Størrelse: px
Begynne med side:

Download "http://www.helse-vest.no/omoss/tillitsvalgte/ktv_khvo/sider/side.aspx"

Transkript

1 Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud November 2013 Vi har nå lagt bak oss november måned og julen nærmer seg med stormskritt. I tillegg til jobben skal vi rekke å få gjort mange forberedelser før vi kan la julefreden senke seg. Mange av våre medarbeidere må også gjøre en innsats på sykehusene i julehelgen. Det er viktig å huske på å også ha det kjekt og ikke stresse, de gode øyeblikkene gir god energi. Møter med arbeidsgiver KTV/KVO-møtene inkludert møte med fagavdelingen i RHF-et 19. november hadde vi vårt månedlige møte. Av styresaker drøftet vi Inntektsmodell i Helse Vest - innarbeiding av kriterier for prehospitale tjenester. Referat og drøftingsprotokoll finner dere på nettsiden for tillitsvalgte i Helse vest når de er klare. Regionale prosjekter (Medarbeider organisasjon teknologi) Mange av prosjektene i MOT er avsluttet og over i drift. Det er laget en matrise som viser oversikt over prosjektene og status. Lønnsslipp: Ny forskrift gjør at hele personnummeret nå må komme frem på lønnslipp, men hele bankkontonummeret skal ikke vises. En må finne løsning for lønnsslipp for medarbeidere som er i lengre permisjon, da disse mister sine netttilganger etter 3 mnd. Nytt E-læringssystem skal nå ut på offentlig anskaffelse. Samme gruppe som tidligere arbeider videre med dette. TOLK Teknologi Organisering Ledelse Kompetanse Utrulling av TOLK har tatt lengre tid enn planlagt. Under prosessen har det kommet nye ting som det har vært ønsker om å få med. I tillegg har det vært utskifting av personell og kapasitetsproblemer. Flere nye personer i prosjektet trenger å sette seg inn i systemet. 1

2 Kurve og legemiddelhandtering Ikke møte i styringsgruppen i november. Det er laget en statusrapport, men den er unntatt fra offentligheten. Neste styringsgruppemøte er berammet til desember. Virtuell AMK Prosjektet er ferdig og rapport fra arbeidet sendes på høring til helseforetakene. Etter høringen kommer saken tilbake til styringsgruppen som består av de administrerende direktørene og konserntillitsvalgt for endelig beslutning. Kort og sikkerhetsløsninger i Helse Vest Som tidligere informert pålegger forskrift om informasjonssikkerhet i helsesektoren pålogging med elektroniske offentlige sertifikater (PKI nivå 4) på enkelte områder. eresept er det første prosjektet i Helse Vest som møter på kravet, men det samme kravet vil gjelde for elektronisk sykemelding, kjernejournal og etterhvert også tilgang til EPJ. Det er legene som i første omgang trenger å få tildelt slike kort. Prosjektet er stort sett i rute; Helse Fonna er i gang med å dele ut kort. Helse Stavanger har startet og Helse Bergen er i rute mens Førde ligger litt etter skjema. Forprosjekt FDVU-system (Forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling) Det arbeides med kravspesifikasjon for nytt system. Det er litt forsinkelse i forhold til plan om publisering av anbud og det er nå besluttet at det er hensiktsmessig å vente til over nyttår med publiseringen. Målet er nå å få på plass nytt system før ferien Det er satt i gang piloter på alle delprosjektene i Helseforetakene. Alle forbedringspunkter må spesifiseres lokalt der det hører hjemme og det er derfor viktig at tillitsvalgte og vernetjenesten engasjerer seg i helseforetakene. Som ledd i «Avansert oppgaveplanlegging» er det flere delprosjekter. For bedre planlegging og gjennomføring av poliklinikk kobles GAT arbeidsplansystem mot DIPS på en slik måte at det ikke vil være mulig å legge inn en oppgave i DIPS uten at det samtidig finnes tilgjengelige arbeidsressurser med aktuell kompetanse i GAT. Hver ansatte sine oppgaver skal også automatisk legge seg synlig i den ansatte sin kalender i Outlook. Oppgaveplanene skal også gjøres tilgjengelig på intranett i en GAT-Sharepoint løsning. Operasjonsplanleggingssystemene skal også kobles mot GAT. Dette er kommet lengst i foretakene som benytter DIPS sitt 2

3 operasjonsplanleggingssystem. Til kommunikasjon mellom poliklinikkene og pasientene testes det ut automatisk ringetjeneste, manuell ringetjeneste og meldinger vis SMS. Helse Stavanger vil være pilot på nettsiden «Vestlandspasienten.no» og det er kommet på plass et brukerpanel som skal gi innspill. Planen er å ha en midlertidig design på denne siden 27. januar og så vil arbeidet med endelig design inngå i arbeidet med ny Internettløsning. Kommunikasjon Kommunikasjonsgruppen arbeider med innhold «Vestlandspasienten.no», brevmaler, plakater o.l. Det sendes ut nyhetsbrev og legges ut saker på Intranett. Om dere ønsker å motta nyhetsbrevet er det bare å sende en mail til oss og vi vil videreformidle nyhetsbrevet. Overdragelse av virksomhet innen tele og signal Prosjektgruppa har lagt frem en foreløpig statusrapport til styringsgruppa. Det arbeides med å definere hvilke anlegg innenfor dette området som det vil være aktuelt å overføre til Helse Vest IKT, og en kost-nytte undersøkelse som skal ligge til grunn for anbefalingen. Det er bedt om utvidet tid for å kunne legge frem et best mulig og grundig saksunderlag. Anskaffelse av nytt e-læringssystem Dette prosjektet har ligget litt på vent, men er nå tatt opp igjen. Anskaffelse og implementering er planlagt gjennomført i første halvår Arkitekturpraksis, systemlandskap og regionale prosesser Møtet som var planlagt i november ble utsatt til desember. Innovasjonsprosjekt uttesting av smarte skjermer Ikke styringsgruppemøte i november. Forprosjekt økonomi- innkjøps- og logistikkprogram Forprosjektet er som nevnt i forrige månedsrapport, avsluttet og rapport er levert. Prosjektet går nå over i neste fase og har fått navnet LIBRA Prosjekt felles bruk av innkjøpssystem i Helse Vest Tar sikte på å avslutte delprosjektene Felles leverandørregister og felles bruk av kontraktsystem i løpet av første kvartal Lokale prosjekter vil trolig pågå hele 2014 og noen trolig ut i 2015 «Ny» felles Intranett-løsning Prosjektet har avlevert sluttrapport og løsningen går over i forvaltning og ordinær drift. «Oppfølging av Samhandlingsreformen» På sist styringsgruppemøte ble det satt fokus på samhandling innenfor psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det ble orientert om forskjellig arbeid som pågår i regionen. Det er en del utfordringer i forhold til utskrivningsklare pasienter i psykiatrien. Størst 3

4 utfordring knyttes til pasienter med store hjelpebehov som vil trenge døgnkontinuerlig oppfølging fra kommunen etter utskriving, Inntektsfordeling Prehospitale tjenester Inntektsmodellen er revidert og det er innarbeidet kriterier for prehospitale tjenester. Den er styrebehandlet i alle helseforetak i regionen og alle har gitt sin tilslutning til modellen. Strategisk IKT-forum SIKT På 2-dagers samling i november gjennomgikk SIKT pågående og påtroppende prosjekter/ programmer innen IKT-området. Disse er alle beskrevet individuelt i månedsrapporten. Det er svært høy aktivitet og porteføljeprosessen for 2014 og videre fremover tegner et hektisk kjør med store og krevende anskaffelser og prosjekter i organisasjonen. Det innebærer store investeringer og harde prioriteringer og i tillegg vil prosjektene kreve frigitte ressurser fra foretakene. Dette oppleves til tider svært krevende og kommunikasjon og forventningsavklaringer rundt prosjektene vil være avgjørende for gjennomføringsevnen. Prioritering av 2014 prosjektene vedtas i porteføljestyret (AD-møtet) den 2. desember, men vil være i en dynamisk prosess også etter dette. DMA- digitalt mediearkiv DMA-prosjektet ønsker å få på plass systemeier for DMA i Helse Vest. I dag er det regional fagdirektør som er systemeier. Prosjektets ønsker en eier som kan ta mer tak i de mulighetene og utfordringene som ligger i et DMA-system. Eksempler på muligheter/utfordringer som en systemeier kan arbeide med er regionale føringer, regionale arbeidsprosesser, samarbeid/funksjonsdeling og forvaltning/drift. Helse Vest har et budsjett på 220 MNOK i investeringsmidler for I tillegg er det muligheter for 40 MNOK i lisenser som ikke påvirker kapasiteten i Helse Vest. Foreslått prosjektportefølje for 2014 er vesentlig mer enn 220 (260) MNOK. Prosjekt og programledere har derfor fått beskjed om å vurdere alternative planer/redusere prosjektet. DMA-prosjektet har jobbet mye med å se på alternative planer og har hatt løpende kontakt med styringsgruppeleder. Det har også blitt jobbet aktivt med å informere foretakene om muligheter, gevinster og konsekvenser knyttet til ulike alternativer for DMA-prosjektet. Program for pasienttryggleik Det planlegges en ny pasientsikkerhetskulturmåling som skal gjennomføres fra 3.mars og vil vare i fire til seks uker. Målet er minimum 70 % oppslutning og undersøkelsen vil gjennomføres på same måte som den ble gjort sist. Pasienttrygghetsprisen skal deles ut på Helse Vest sin pasientrygghetskonferanse på Rica Maritim hotell Haugesund mars Frist for å fremme kandidater til prisen er 1. januar Pasienttrygghetsprisen skal tildeles fagmiljø/grupper eller enkeltpersoner som gjennom sitt forskings- og utviklingsarbeid har økt kvaliteten på tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet bør fortrinnsvis støtte opp under Program for pasienttrygghet i Helse 4

5 Vest. Arbeid som handler om implementering av kunnskapsbaserte forbedringstiltak, er også aktuelle. Resultatene skal være dokumenterte og publiserte i fagtidsskrift eller vitenskapelige tidsskrift. Til prosjektgruppens møte med samme fokusområde, psykisk helse og rus, var det invitert en fagperson fra hvert helseforetak som presenterte synspunkter og erfaringer med hvordan tilbudet kan utvikles og er utviklet fram til nå i de ulike områdene og med vekt på direkte samhandling med kommunene i hvert helseforetak sitt opptaksområde. Det er enighet om viktigheten av likeverdighet mellom kommuner og helseforetak, om det faglige tilbudet til pasientene/brukerne og økt kompetanse ute hvor pasientene er, før en tenker på institusjonsbehandling. Egnede boligforhold og aktivitetstiltak er grunnleggende for å lykkes i behandlingen/rehabiliteringen av disse pasientene. Støtte til samhandling Utbredelse av meldinger og oppkobling av nye kommuner og legekontor for elektronisk meldingsveksling er hovedfokus. Det går noe langsommere enn planlagt. Dette skyldes at det er komplisert å få mange forskjellige IT- systemer til å «snakke sammen» og at det er mange aktører som samhandler. Dette er problemer som erfares i de andre helseregionene også. Regional miljøfaggruppe Helse Førde regner med å bli miljøsertifisert i februar Helse Fonna er en del på etterskudd, men har på nytt lyst ut en stilling for å jobbe med sertifiseringsprosjektet. Arbeidet re i har nå også kommet i gang i Helse Vest IKT. God framdrift i de andre foretakene. Nasjonale prosjekter Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Det jobbes nå med programmet for Miljø- og klimakonferansen i Den blir i Tromsø mars lunsj til lunsj. Foredragsholdere blir blant annet Monica Kristensen Solås, Hege Gjessing (legeforeningen) og britiske Mahmood Bhutta som skal snakke om etisk handel. Legemidler og miljø, delprosjekt På møtet i november gikk vi igjennom hvordan de i Sveriges Fass.se har lagt tilgjengelig miljøpåvirkningsinformasjoner til alle preparater som er godkjent etter Noen preparater har stor miljøpåvirkning og brukes i små doser, mens andre har mindre miljøpåvirkning, men 5

6 brukes i store doser slik at miljøpåvirkningen totalt sett blir stor. Noen oversikter viser at hormonpreparater (særlig p-piller), paracet og antibiotika har stor negativ påvirkning på miljøet. EU-vanndirektiv har gitt legemidler ekstra oppmerksomhet. Delprosjektrapporten skal presenteres på miljøkonferansen i Tromsø til våren. Nasjonal anskaffelse, vikarer helsepersonell HINAS Det pågår revisjoner av vikarbyråene. Avvik fra avtalene kreves rettet før de får fortsette å levere vikartjenester til helseforetakene. Nasjonal samhandling og standardisering, delprosjekt innkjøp Sluttleveransen fase 2 for delprosjekt innkjøp, ble klarert på styringsgruppemøtet i november. Det er satt fokus på følgende tre tiltaksområder som vil kunne gi et godt grunnlag for nasjonal samhandling; 1) Gjennom å ha felles standardiserte retningslinjer og rutiner vil de regionale helseforetakene fremstå som en kunde overfor leverandørene og derved kunne oppnå bedre tilbud, 2) en mer enhetlig teknologiportefølje vil lette samarbeidet og virke effektiviserende på tvers av regionene og 3) felles kategoritilnærming vil gi økt profesjonalisering og kompetanse med hensyn til å kjøpe de rette varer og tjenester til rett kvalitet og pris. Mine pasientreiser Helse- og omsorgsdepartementet har orientert ny politisk ledelse om status i prosjektet og mandatet. Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet vil avklare ressursbidraget fra Helsedirektoratet nærmere. Styringsgruppen ber om at styringsgruppens leder og Pasientreiser ANS retter en formell henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende Helsedirektoratets ressursinnsats, og at kostnader knyttet til dette blir tatt opp i AD-møte sammen med andre endringer i prosjektets økonomi. Styringsgruppens leder vil melde eventuelle saker til AD-møte 24. februar. Nasjonal IKT HF Nasjonal IKT HF er styrebehandlet i de fire regionale helseforetakene. Selskapet blir stiftet og er heleid av de regionale helseforetakene. Selskapet blir lokalisert i Oslo i Norsk Helsenetts lokaler i Lille Grensen. Stillingen som administrerende direktør skal lyses ut så snart som mulig. Inntil selskapet har fått på plass personell vil prosjektkontoret følge opp prosjekter som pågår. På vegne av konserntillitsvalgte i LO, UNIO, SAN, YS, Akademikerne og konsernhovedverneombudet, Aslaug Husa 6