Ledelse av kunnskapsorganisasjoner i endrings- og omstillingsprosesser. Siri Hatlen 20. september 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelse av kunnskapsorganisasjoner i endrings- og omstillingsprosesser. Siri Hatlen 20. september 2011"

Transkript

1 Ledelse av kunnskapsorganisasjoner i endrings- og omstillingsprosesser Siri Hatlen 20. september 2011

2 Om Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus Over ansatte på over 70 steder i Oslo og Follo Sykehuset har omfattende område- og lokalsykehusfunksjoner som skal sikre et godt tilbud til Oslos befolkning Sykehuset har en rekke landsfunksjoner, flerregionale funksjoner, nasjonale kompetansesentra Står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge 2

3 Nøkkeltall 2009 Utskrevne døgnpasienter : Dagbehandlinger: Polikliniske konsultasjoner: Ambulanseoppdrag: Pasienttransport: Forskning og innovasjon i 2009 Doktorgrader: 107 Publikasjoner: Antall registrerte oppfinnelser: 44 Antall ansatte: ca Antall behandlingssteder: ca 70 Budsjett for 2009: 17 milliarder kroner 3

4 Styresak i Helse Sør-Øst Forsterke rollen til lokalsykehus Samle dagens 28 regionsfunksjoner Tilpasse ressurser til redusert opptaksområde. Redusere areal Langsiktig målbilde er å samlokalisere regionsfunksjonene på Gaustad Fokus på forbedret pasienttilbud, kvalitet, fag og forskning 4

5 Krav til ledere i Oslo universitetssykehus Evne til å oppnå resultater i samsvar med overordnede mål og planer for Oslo universitetssykehus Viser integritet Er motiverende og samlende Tenker helhetlig Har forutsetninger for å utvikle en enhet som er ledende på sitt område 5

6 Organisering fra Funksjonsområder som skal levere tjenester inn mot flere av de kliniske enhetene Adm.dir Siri Hatlen A B C D E F G H I J Klinikk psykisk helse og avhengighet Øystein Mæland Medisinsk klinikk Lena Gjevert Klinikk for hode, bevegelse og rekonstruktiv kirurgi, samt nevrologi Siri Vedeld Hammer Terje Rootwelt Klinikk for kreft og kirurgi Sigbjørn Smeland Hjerte-, lunge- og karklinikken Otto Smiseth Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi Pål Dag Line Kvinne- og barneklinikken Akuttklinikken Olav Røise Klinikk for diagnostikk og intervensjon Eli Marie Sager Oslo sykehusservice Geir Teigstad Lokal (illustrert andel av enhetenes aktivitet) Land-/ region (illustrert andel av enhetenes aktivitet)

7 Penger, oppgaver og årsverk ut av Oslo Vestre Viken Oslo Ahus Fra Oslo universitetssykehus Ut av Oslo universitetssykehus Fra Oslo universitetssykehus Overtar en rekke lokal- og område-funksjoner fra Oslo universitets-sykehus i pasientgrunnlag > 2,0 mrd NOK i redusert budsjett i økt pasientgrunnlag Hele omstillingsutfordringen er lagt til Oslo! 7

8 Fordeling av lokal- og områdesykehusfunksjoner innen Oslo sykehusområde D L Område-funksjoner OUS Lokalsykehusfunksjoner: OUS Ahus Diakonhjemmet Lovisenberg Ahus Oslo kommune 8

9 Metode for tildeling av finansiering Innteksmodell: Finansiering av spesialisert somatikk i andre land Hovedsakelig basert på faktisk kostnad og aktivitet Kun aktivitetsbasert Basisramm e og aktivitetsbasert Estimert kostnad og aktivitet Beregningsgrunnlag for finansiering Faktisk kostnad og aktivitet Ingen basisramme Finansiering gitt på bakgrunn av faktisk produksjon/aktivitet Finansiering beregnet på bakgrunn av faktisk kostnad og aktivitet Finansiering gitt som kombinasjon av basis og aktivitet Finansiering beregnet på bakgrunn av estimert kostnad og aktivitet Kilde: Sæbjørn Kjøllesdal, Mars 2011; Team-analyse

10 nsiering av psykisk helsevern Håndtering av storbyfaktor i andre land Sosiodemografiske kriterier kompenserer storbybehov Lokal fordeling kompenserer storbybehov Utgjør 10% av Antall personer totalfinansiering med psykiske lidelser som har vært i kontakt med psykiatrisk sykehus siste 10 år (vektes med 5%) Antall pasienter med schizofrenidiagnose som har vært i kontakt med psykiatrisk sykehus siste 10 år (vektes med 5%) Gir 11% høyere finansiering til London Sosiale faktorer som mental helse inkl. psykososial morbiditet Markedsfaktor - ekstra midler til storbyer for å dekke høyere kostnad i form av dyrere leie, arbeidskraft etc Mulighet for lokal Hvert sykehus forhandling forhandler pris per døgn for sine tjenester Finansiering tar utgangspunkt i nasjonale priser, men sykehusets forhandlingsevne er avgjørende for endelig prissetting Mulighet for kommunal prioritering Kommunene finansierer psykiatriske tjenester fritt etter eget ønske Midlene kommer fra kommunale skatter og statlig overføring (ikke øremerkede midler) Andre land vektlegger faktorer som gir samme resultat som en norsk storbyfaktor, men er lettere å forsvare

11 Økt andel lands- og regionsfunksjoner etter overføringen til Ahus/VV Lands- og regionsfunksjon Lokal og område Somatikk % av DRG Psykisk helsevern og rus % av kostn. Ru s 19 Ru 25 s

12 Aker sykehus 12

13 Omfattende flyttinger med store innbyrdes avhengigheter kreves for å samle og samlokalisere virksomhet etter overføring til AHUS/VV KONSEPTUELT Montebello Gaustad Omfattende Noe Begrenset Akersbakken og Dikemark Kirkeveien Sinsen 13

14 Oslo universitetssykehus - et flerårig (investerings-)prosjekt med flere faser Dag 1 Dag Dag Fase Dag 1 1/1-10 Fase 2 1. halvår 2010 Dag 2 13/9-10 +? Fase 3 2. halvår 2010 Dag 3 1/1-11 Fase Fase Dag 0 1/1-09 Fusjon 3 1 Pasienter til Ahus/VV IKT på tvers Nye bygg på plass 14

15 Inntektene reduseres betydelig og kostnader påløper før gevinster kan realiseres Kostnader Ekstraordinære kostnader Prosjekter / programkontor Flyttinger IKT Aktivitetstap Realisering av gevinster Samlokalisering og funksjonsfordeling Klinikk redesign Inntekter Overføring til Ahus og Vestre Viken Innføring av ny inntektsmodel l (i to trinn) Dag 3 Dag 4

16 Rekkefølgeproblematikk knyttet til gjennomføring av flerårig prosjekt uten særskilt finansiering Salg eiendom Fusjonsrelaterte kostnader Driftseffektivisering som følge av fusjonen

17 Når mange blir til ett 17

18 Hva ønsker vi at befolkningen skal si om oss? (intervjuer med ledere sommeren 2009) Endelig et sykehus som ser hele meg, hvor jeg er trygg, får hjelp når jeg trenger det og blir godt ivaretatt Som innbygger av Oslo følger jeg meg trygg på at jeg og mine får rask og riktig behandling. Gjennom opplevelsen av å ha en dør inn og vite hvor jeg skulle og hva jeg kunne forvente meg, ble det umulige mulig. Send meg til Oslo universitets sykehus! Vi er stolte av Oslo universitetssykehus! Oslo universitetssykehus har topp fagfolk som gir meg personlig omtanke i behandlingen Oslo universitetssykehus har topp fagfolk som gir meg personlig omtanke i behandlingen Det var helt riktig å fusjonere til ett sykehus Heldigvis kom jeg til Oslo universitetssykehus! Ved OUS får jeg om min familie topp medisinsk behandling og pleie, i en trygg og god atmosfære der medarbeiderne arbeider godt sammen og utstråler trivsel

19 Stemningskurve for fusjoner Managing the emotional wallow curve Beslutning om fusjon Integrasjonsplanlegging (prosjekter, styringskomité) Tøffe beslutninger (synergier, lokalisasjoner, ansettelser, overtallighet) Source: Mergers: Leadership, Performance and Corporate Health David Fubini, Colin Price, Mauricio Zollo

20 Medvirkning Uansett hva som vedtas av gode mål, strategier og faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere, gjennomføringsevne og ledelseskraft. Gjennom utvikling av kultur, verdier, kompetanse og klare prinsipper for ledelse og medvirkning skal vi legge til rette for dette. 20

21 Spesielle risikoområder er identifisert Utkast pr 21/5 Dag 4 Redesign og samlokalisering Arbeidsmiljø Dag 3 Håndtere overføring til Ahus/VV Høy samlet gjennomføringsrisiko - omfang og kompleksitet Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Opprettholde aktivitet og kvalitetsnivå Avhengighet mot andre aktører 21

22

23

24 Politikk og styring ledelse og kontroll Åpenhet eller lukkethet? Lojalitet og spilleregler hårfin balansegang - Ansattes varslingsplikt er lovfestet - Krav til god ledelse og sunn organisasjonskultur - Ledere må stimulere aktivt til åpenhet og ærlighet - Satsingsområde i Helse Øst - lederfokus i 2005 Krisemaksimering i media er sjelden en god løsning og fremmer ikke rettferdighet. Men det krever en åpenhetskultur!

25 Gevinstpotensial Betydelige gevinster kan realiseres Mulig gevinstpotensial modell 1 Høy Middels Lav Intet Valg av modell Pasientbehandling Forskning og fagutvikling Økonomiske besparelser Risiko modell 1** Faggrupperinger RH UUS RH UUS RH UUS RH UUS RH UUS Barn 1 1 Lav Lav Kvinne 1 1 Middels Lav Hjerte, lunge, Thorax 1 1 Lav/middels Lav/middels Kreft 1 1 Middels/høy Middels Nevro* 1 1 Middels Middels Ortopedi 2 1 Høy Høy Gastromedisin og gastrokirurgi Høy/middels Lav Plastikk- og ansiktskirurgi 1 1 Høy Lav * Nevrologi (inkl. epileptologi), nevrokirurgi, nevroradiologi, voksenhabilitering, rehabilitering, klinisk nevrofysiologi, nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ** Vurdering av samlet risiko ved implementering av modell 1, primært knyttet til pasientbehandling og arbeidsmiljø Kilde: Rapporter og møtereferat fra Verdiskapingsarbeid; teamanalyse 25

26 Hvis jeg var direktør Steinar Solberg Thoraxkirurgisk avdeling 26

27 Speak when you re angry and it will be the best speech you ll ever regret 27

28 Hva bør gjøres Dra i nødbremsen! Beholde navnene og stoppe nedbyggingen av 3 gode sykehus... men,... dette toget kan ikke stoppes... 28

29 Har vi det samme målbildet? Pasientbehandling Forskning, utdanning og innovasjon Oslo universitetssykehus skal gi den beste behandlingen for dagens og fremtidens pasienter Arbeidsmiljø Økonomi 29

30 Ønsket kultur: Åpen lærende - helhetstenkende En åpen kultur åpenhet og ærlighet bidrar til å bygge tillit Omstilling har kommet for å bli vi ønsker en fleksibel og lærevillig organisasjon Vi ønsker at man tenker helhetlig, ser muligheter på tvers, samarbeider over gamle skillelinjer og tar ansvar Det ble nødvendig og riktig tid å ta et skritt tilbake for med den kunnskap og erfaring vi nå har å kvalitetssikre vår fortolkning av det oppdrag som var gitt og valgte løsninger. Finnes det flere mulige svar på oppgaven? 30

31 31

32 Våre ambisjoner: Oslo universitetssykehus skal gjennom lederfokus og åpenhet aktivt bruke kunnskap og erfaring til å forbedre systemer og forebygge svikt. Oslo universitetssykehus skal være kjent for sitt fokus på pasientsikkerhet og evne til aktivt å lære av egne feil. 32

33 Oslo universitetssykehus Der barna våre vil jobbe Der de får den beste behandlingen når de blir syke Som de har råd til å betale for

34 34

35 Gjenværende somatikk i OUS må levere effektiviseringen resultat 2010; inntektsgrunnlag overført til Ahus/VV VIST I STYRESEMINAR 17. FEBRUAR 2011 Somatikk Psykisk helsevern og rus Somatikk gjenværende i OUS Må levere resultatforbedringen Inntektsmodell vil redusere rammen Somatikk overført til Ahus/VV Avskrivninger vil øke Gammel infrastruktur erstattes Gammel MTU skiftes ut Nybygg for samling IKT-kostnader av funksjoner vil øke Nødvendig for å understøtte integrasjon og effektiv drift Øker Skjermes Psykisk helsevern og rus virksomhetsoverdratt til Ahus/VV Psykisk helsevern og rus gjenværende Effektivisering i OUS vil gå til styrking av tilbudet Inntektsmodell vil redusere rammen

36 Hva er hovedalternativene (møte med HSØ 8. mars 2010) 1 Gjennomføring i hht sak 108 Forklaring Plan for effektivisering, kapasitetstilpasning og reduksjon av 1 hovedlokalisasjon gjennomføres Tilførsel av nødvendig likviditet og investeringsmidler Vurdering Ønsket Betydelige gevinster for pasientbehandling, forskning og økonomi fra Status quo Fortsatt drift på 4 hovedlokalisasjoner Ingen samling av likeartet aktivitet Kompleks driftssituasjon med drift på 3-4 steder Utsette overføring til AHUS/VV?? Økonomisk, organisatorisk, styrings- og driftsmessig svært ugunstig vil ikke gi økonomisk og driftsmessig stabil situasjon i Fisjon av Aker sykehus til Ahus Rikshospitalet og Ullevål fusjoneres Aker overføres til Ahus/ driftes som egen enhet Betyr at oppgaven med kapasitetstilpasning og effektivisering relatert til Alna og Follo overføres til Ahus i realiteten en erkjennelse av at Oslo universitetssykehus da ikke har kapasitet til å håndtere både fusjon og kapasitetstilpasning Kan i prinsippet gi samme gevinster som sak 108, men er kapitulasjon ift oppdraget til Oslo universitetssykehus 4 Etableringen av OUS reverseres Alternativer: Re-etablering av 3 HF Re-etablering av holdingmodell Ikke aktuelt: vil ikke realisere de betydelige gevinster som er identifisert Nødløsning hvis fusjonen forvitrer? Alle alternativer forutsetter overføring av opptaksområdet for Alna og Follo senest 1/1-2011

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør Vedlegg: SAK 86/2009 OVERORDNET ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 1. Sammendrag

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo universitetssykehus HF

Årsberetning 2009. Oslo universitetssykehus HF Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 40/2010 Oslo universitetssykehus HF april 2010 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 1 av 10 Styrets beretning 2009 Oslo

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Tema Oslo universitetssykehus (OUS)

Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Byggeplass, flytte 6000 av de 17 000 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) er sykepleiere. Mange vet ennå ikke hvor de kommer til å havne, eller om de i det hele

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Årsberetning 2010. Oslo universitetssykehus HF

Årsberetning 2010. Oslo universitetssykehus HF Årsberetning 2010 Oslo universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 23/2011 Oslo universitetssykehus HF mars 2011 Vedlegg til styresak 23/2011 Oslo universitetssykehus HF Side 1 av 11 Årsberetning 2010

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge Administrerende direktør Bente Mikkelsen Helse Sør-Øst RHF Polyteknisk forening Helse, 14. april 2010 Våre sykehus kan styres og de

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF Foretaksmøte X. februar 2010 Dette er første versjon av dokumentet. Versjonen sendes helseforetak/sykehus til orientering i uke 47-2010. Utkast til oppdragsdokument

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer