MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere:"

Transkript

1 MØTEREFERAT Kontaktgruppe i Kystplan Midt- og Sør-Troms (administrative kontaktpersoner fra kommunene) Dato Antall sider Kl vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes Til stede: Prosjektleder Kystplan Midt- og Sør-Troms: Malin Ek Berg: Bjørn Abelsen Dyrøy: Ragnvald Tollefsen Gratangen: Johan Harald Gamnes Kvæfjord: Helge Stoltenberg Lenvik: Asle Bogen Lenvik: Karoline J. Kvalvik Sørreisa: Wenche Bergum Salangen: Katrine Norgård Skånland: Hans Martin Fløystad Skånland: Ivar Hartviksen Tranøy: Audun Sivertsen Torsken: Bjørn Lauransen Forfall: Harstad: Jan Inge Lakså Ibestad: Ole Pedersen Dyrstad Lavangen: Albert Pedersen Referat sendes til: Administrative kontaktpersoner Postmottak i kommunene Medlemmer og varamedlemmer i interkommunalt kystsoneplanutvalg Styringsgruppe I tillegg blir referatet lagt ut på hjemmesiden til prosjektet (http://www.strr.no/kystplan) Program/saker å diskutere: Vedtatt planprogram og status i prosjektet Økonomi og ressurser Prosjektleder har sagt opp Søknad til kommuner Kartarbeid Digitalisering og oppdatering av digitalt planmateriale fra kommunene Annet kartarbeid status og muligheter Prioritering av prosjektleders innsats frem til påske Konkret jobbing med planen/forankring og informasjon Prosjektleders besøk i kommunene i mars Registrering av friluftslivsområder i sjø Kursvirksomhet Planlegging av møter og verksted (kommunale og interkommunale) Planverksted når innspillene er kommet inn Folkemøter (bl.a. interesse for å leie inn proff møteleder, gjennomgang av tidspunkter) Arbeidsgrupper og konkret samarbeid mellom kommuner

2 Kontaktgruppemøte den VEDTATT PLANPROGRAM OG STATUS I PROSJEKTET GJENNOMGANG AV VEDTATT PLANPROGRAM. Referat fra vedtaksmøte og merknadsbehandlingen er lagt ut på strr's nettside. Noen små endringer I planprogrammet, beskrevet i merknadsbehandlingen some r å finne på nettsiden. Endring i formål: NATUR er tilføyet foran miljøforhold slik at setningen blir "Natur -og miljøforhold". STATUS I PROSJEKTET BEHOV Vi gikk gjennom tid/fremdriftsplan for prosjektet: Aktiviteter fremover, møter, kurs, forum etc, se vedlagt presentasjon. Kystplan Nord-Troms: har snart sin kystsoneplan klar for å legge ut på høring, likt løp som i Midt- og Sør-Troms med delegert planmyndighet, men kun to kommuner som samarbeider. Svein Solberg er prosjektleder. Kystplan Tromsø-regionen: Disse har benyttet konsulentfirma for gjennomføring og således lagt arbeidet noe annerledes opp enn oss lengre sør. Planprogrammet ut på høring den Planmyndigheten er ikke delegert. Lenvik skal avholde et seminar i bruk av kystsonene på Gibostad. Dette er tenkt avholdt i slutten av februar og skal være åpent for alle men det sendes innbydelse til de som kan være spesielt interessert i tema. Pass på at sammenhengen med landplaner er god, eks utvinning av mineraler. Viktig å få kjørt en prosess opp mot forsvaret for å få frigjort arealer som tidligere har vært brukt som øvings/skytefelt i sjø. 12 februar blir det møte i havn farvann mv gruppe, i Harstad. Forsvaret sier de kan gi tilbakemelding på kort tid men erfaring viser at det har de ikke går så raskt. Nord-Troms legger derfor ut plan med akvakulturformål i skytefelt, for å fremtvinge et svar. Frigjøring av områder kan medføre krav om at forsvaret må rydde opp i disse områdene. Det foregår et arbeid parallelt med kystsoneplanen i forhold til EU's krav om kartelgging og bevaring av vannressurser. Få med det arbeidet som foregår på vanndirektivet i vår planlegging da disse innvirker på hverandre. Bruk av Astafjorddata når blir det tatt med? Behov for å sette av arealer for vannscooter kan vurderes ØKONOMI OG RESSURSER I PROSJEKTET Prosjektledelse: Malin har sagt opp, så det ses på løsning på hvordan prosjektet skal drives fremover. Enighet i møtet om at det vil være viktig å ha en prosjektleder også fremover. Viktigheten av felles kompetansebygging ble påpekt. Kommunene har ulike utgangspunkt og ståsted som skaper utfordring, og det er viktig for prosjektet sin del at vi deler på de ressurser vi kan. Viktig når det gjelder kompetanseoppbygging og samarbeid at alle er tilstede. Dumt at ikke alle stiller på arbeidsmøtene/kontaktgruppe. Forespørsel datert den om ,- og 36 timer ekstra i egenfinansiering er sendt ut til kommunene. Alle kommunene må sjekke om denne er kommet fram og er under behandling/behandlet. Ellers ca 145 timer per år, dvs. 20 arbeidsdager per år, over 3 år 2

3 Kontaktgruppemøte den KARTARBEID Det må i gang en prosess snarest mulig for å komme frem til valg av leverandør for kartarbeidet som skal gjøres. Hvilke kriterier skal stilles/legges vekt på og hvordan prosess ønsker vi? Prosesser med å få dette på plass er på gang, men ikke på plass ennå. Når det gjelder oppdatering/digitalisering av gamle planer vil det være enklest og best at hver kommune gjør en bestilling til en utvalgt leverandør (Hvis vi ligger under sum for offentlig anskaffelse?) - Ellers skal dette ut på anbud for prosjektet, noe som gjør at vi da kanskje ender opp med leverandør som ikke samsvarer like godt med de systemer de fleste kommunene bruker i dag. Når det gjelder digitalisering av planer, har kommunene veldig ulikt grunnlag. Det som er viktig er å spesielt se på versjon for arealplan for sjø. Det videre arbeidet er enklere hvis man har et digitalt "kladdegrunnlag". Prisantydning: kr for oppdatering av arealplan til siste sosiversjon, kan gå som egeninnsats. Det som er viktig er at sjøarealene er sosi 4.5. Få med dispensasjonene som ligger i tidligere utgaver eller i egne planer. Det skal være mulig med et felles kart. Minimum i PDF-versjon, slik at man kan gå inn og se hvordan det er i nabokommunen. Bjørn Abelsen tok opp dette med samarbeid rundt og over grensene mellom kommunene. Nabokommuner må snakke sammen og kanskje kjøre egne møter bare seg imellom? (Invitere hverandre til folkemøter og få samlet innspill?) PRIORITERING AV PROSJEKTLEDERS RESSURSER I OPPSIGELSESTIDEN Kommunene er enige om at det viktigste vil være at prosjektleder bruker sin tid på å tilrettelegge det videre arbeidet i kommunene ved å utarbeide en felles mal for planbestemmelser og konsekvensutredning, og å overføre kunnskap om arbeidet som skal gjøres og prosjektets gang til evt. ny prosjektleder. Møter i kommunene kan vurderes i enkelte tilfeller. KARTLEGGING AV FRILUFTSOMRÅDER I SJØ: Det er et eget prosjekt der kommunene registrerer inn friluftsområder på land og disse får kategori (Type friluftsområde/bruk) og verdisettes etter visse kriterier. Ansatt i dette prosjektet er Thomas Haugland for Troms Fylke. Kartleggingen er ikke endelig båndlegging av områder, men skal tas med i vurderinger. Dette arbeidet skal også gjøres i sjø i forbindelse med kystsoneplanen. Arbeidet gjøres i den enkelte kommune. Forslag er å enten engasjere en arbeidsgruppe for utføring eller å dele ut skjema under folkemøter der folk kan tegne inn viktige områder. Utfordring her kan bli å få alle til å forstå kriterier og få en noenlunde rett registrering. Innsending kan videresendes til relevante havne, farvann mv engasjerte folk. Viktigst for friluftsområder på vann, bruk og hvor mye bruk, fiske, skipsvrak (dykking), osv Malin/ Thomas Haugland skal sende ut informasjon om dette. INNSPILLSGRUPPER Innspill skal inn innen 1.mars. Dette er å se på som en "runde 1" der vi mottar noe vi kan bruke til å bygge videre på (Bruke disse innspillene som "basis"). Prosjektleder mener at disse innspillene vil kunne være med på å skape større engasjement og at vi må jobbe med å få inn flere innspill i perioden etter dette, under arbeidet med planen og så mange som mulig før endelig plan legges ut på høring. 3

4 Kontaktgruppemøte den Om gruppene: Akvakulturgruppen fungerer godt. Disse utarbeider felles innspill fra alle aktører i regionen. Turisme, Friluftsliv og fritidsfiske har møte i løpet av februar, det er ikke mottatt noe fra disse enda Havn, farvann og forsvaret skal ha møte i Harstad 12. februar. I tilbakemelding gitt til Salangen kommune, mener disse det er ønskelig om kommunene stiller i dette møtet. De har videre ikke mottatt noen innspill. (Kanskje ansvarlig for gruppen må gå mer aktivt ut og informere de som er aktuell om at gruppen finnes?) Kommunene som har interesse for havn og farvann bør sende en representant til Harstad møtet den 12. Yrkesfiskere. For denne gruppen har det vært en del utfordringer og de har ikke hatt mulighet til å få til en skikkelig samling/møte. Dette vil nok ikke la seg gjøre innen fristen da det er den mest travle tiden av året for disse. Prosjektleder har mottatt noen enkeltvise innspill fra fiskere som har sendt inn kart og forklaring på egen hånd. Det er viktig at kommunene følger opp gruppene og at man ser til at folk fra egen kommune er engasjert, for å ivareta lokale interesser. KURSVIRKSOMHET: KURS I KONSEKVENSUTREDNING Det planlegges at det før påske skal arrangeres et to - dagers kurs av Troms fylkeskommune og det sentrale prosjektet Kystplan Troms for å lære prosess og metodikk/fremgangsmåte for konsekvensutredning. Tenkes lagt opp en dag teori og en dag praktisk øving.: Dag 1: Sektormyndigheter tilstede som kan si noe om hva og hvordan KU i forhold til deres ansvarsområder og hvordan vi skal ta hensyn til ulike faktorer, eks. akvakultur VS kulturminner. Dag 2: Kommunene har konkrete eksempel de jobber med ut fra innspill der fylkesmannen og andre sektormyndigheter gir tilbakemelding og veileder. KURS/SEMINAR OM ROS (RISIKO OG SÅRBARHETS) ANALYSE GIS KURS Fokus på GIS 8-9 april av Kartverket Det ble diskutert hvorvidt det er ønskelig at det legges opp til GIS -kurs Interesse finnes! Gis i konsekvensutredning bruk av temadata interessant Mulighet for å søke om midler gjennom LUK satsingen, kan kommunene også gjøre, men de er begrensede PLANLEGGING AV MØTER OG VERKSTED BEHANDLING AV INNSPILL ETTER 1. MARS.(GRUPPEARBEID) GR 1 (BJØRN ABELSEN, BJØRN LAURANSEN, KAROLINE J. KVALVIK) 4

5 Kontaktgruppemøte den Regionalt får vi alt av innspill, eller sortert: svaret er alt møte med innspillsgrupper etter 1 mars kartlegging av innspill kvalitetssikre innspill koordinering av KU-arbeid (samarbeid mellom kommuner) Lokalt oversikt over innspill, hva er relevant i den egne kommune kvalitetssikring og merknadsbehandling av innspill Viktig å sikre flere innspill (f.eks. i folkemøter) Gruppe 1 mener det vil være lurt å avholde møte med sektormyndigheter der vi jobber med kart som illustrasjon. Kommunene må få info på forhånd om innspill. Viktig at prosjektet videre følger opp kommunene og legger føringer for hva som skal leveres. Kvalitetssikring gjennom felles mal for planarbeidet. Kan kommuner samarbeide med KU der dette er naturlig? Kommunene må få oversikt over innspill for sin egen kommune. Det må avgjøres hvem som skal behandle disse innspillene internt og som tar seg av merknadsbehandling. Samarbeid mellom kommuner, spesielt for grenseområder. For de som skal ha folkemøter etter 1.mars lurer gruppen på hva som er agenda (korrigeres med at 1. mars ikke er endelig/siste frist og at innspillene skal brukes som videre grunnlag for debatt) GR 2 (AUDUN SIVERTSEN, JOHAN HARALD GAMNES, RAGNVALD TOLLEFSEN) ROS/KU opplæring tidligst mulig møte med innspillsgrupper, med presentasjon, at vi får stille spørsmål og arbeide med innspill. Gruppe 2 mener KU -opplæring vil være viktig for å få et godt resultat og at det er viktig å få denne inn så tidlig som mulig. Kommunene må få oversendt (sine) innspill etter 1.mars og at man prøver å samle hver kommunes innspill på kart for å få enkel synliggjøring/forståelse av disse, både for hver enkelt kommune og en felles oversikt, om så PDF. GR 3 (WENCHE BERGUM, KATRINE NORGÅRD, HANS MARTIN FLØYSTAD, IVAR HARTVIKSEN, HELGE STOLTENBERG) Kartoversikt tidlig: oversikt over alle innspill på samme kart. Gruppe 3 har i hovedsak diskutert viktigheten av å samle innspill og arbeid i et felles kart og muligheten for å kunne ha tilgang til hvilke innspill de andre kommunene jobber med. Det å få dette enkelt illustrert slik at man særlig får synliggjort områder med interessekonflikt. ENIGHET ETTER GRUPPEARBEID OM: Mandag den 10 mars presentasjon med innspill og sektormyndigheter representert, samt geografisk gruppearbeid Neste kontaktgruppemøte legges til den 10. mars. Til dette møtet inviteres innspillsgruppene for å presentere sine innspill. Kommunene får disse oversendt på forhånd for å forberede ulike problemstillinger/spørsmål. Også sektormyndigheter inviteres slik at disse kan gi tilbakemelding 5

6 Kontaktgruppemøte den på innspillene. Det legges videre opp til rullerende gruppearbeid ut fra relevans. (Eks. kommuner som grenser til hverandre eller har like problemstillinger). FOLKEMØTER, STATUS Salangen: Ikke fastsatt møte. Ikke påbegynt så mye, møte i februar var tanken, men ser at tiden er knapp så det blir nok i mars. Sørreisa: må høre internt på hvordan modul, skal ha felles møte med kystsoneplanen og registrering av friluftsområder. Skånland: Avvente til uke 11 så har med seg innspill fra møtet den 10 mars. Bruke innspillene som er kommet inn. Evt. felles møte med Gratangen angående Grovfjord-området. Kvæfjord: Mulig noe fellesmøte med Harstad, men må høre med disse og ta tak i dette. Dyrøy: 1 møte. Tar møtet før innspill slik at har tomme kart og kan få andre innspill, ønsker at møtene skal bli minst mulig påvirket av at det står "A" (akvakultur) på kartet etter innspill fra disse, men få en debatt over andre tema enn denne problemstillingen. Få fram "Hva vil vi ha" fremfor "Hva vil vi IKKE ha"! Skal man dele litt i grendelag/lokasjoner på møtet? Samt ønskelig å få arbeidsmaler på hva man er ute etter. Lag en mal for folkemøter, slik at ikke alle kommunene trenger ha alle ideene? Tranøy: skal på seminaret til lenvik 28. februar, skal ha folkemøte i nord og sør -delene av kommunen litt ut i mars. innspillsfrist 1 april for land og sjøområder. ("Utsatt frist"). Kjører felles framdrift for land og hav/sjø. Lenvik: Kjører seminar ikke folkemøte Dette er utgangspunkt for det videre arbeidet. Seminaret skal omhandle verdiskapning for havbruk/fiskeri/fiske/akvakultur. Torsken: Skal på seminar samt 2 folkemøter med nord og sør delene av kommunen. Berg: Skal ha felles folkemøte med andre planverk februar/mars. ARBEIDSGRUPPER OG KONKRET SAMARBEID MELLOM KOMMUNER Enighet om at man vil se på muligheter for samarbeid mellom nabokommuner ved utarbeidelse av plan med bestemmelser og konsekvensutredning, for å løse mulige konflikter, men også f.eks. ved planlegging og organisering av folkemøter. Referent Katrine Norgård (og Malin Ek) Vedlegg 1. Presentasjon fra møtet 6

7 Kystplan Midt- og Sør-Troms Kontaktgruppemøte Prosjektleder Malin Ek, Hva skal vi snakke om? Vedtatt planprogram og status i prosjektet Økonomi og ressurser Kartarbeid Digitalisering og oppdatering av digitalt planmateriale fra kommunene Annet kartarbeid status og muligheter Prioritering av prosjektleders innsats frem til påske Konkret jobbing med planen/forankring og informasjon Prosjektleders besøk i kommunene i mars Registrering av friluftslivsområder i sjø Kursvirksomhet Planlegging av møter og verksted (kommunale og interkommunale) Planverksted når innspillene er kommet inn Folkemøter (bl.a. interesse for å leie inn proff møteleder, gjennomgang av tidspunkter) Informasjonsskriv til innbyggerne Arbeidsgrupper og konkret samarbeid mellom kommuner Eventuelt bruk av arealformål og hensynssoner utarbeidelse av planbeskrivelse og planbestemmelser 1

8 Kystplan Troms (Troms fylkeskommune: 12millioner/3år/23 kommuner) Karlsøy Kystplan Nord- Troms Kystplan Midt- og Sør-Troms (2,3+2,3 millioner/ 3år/ 13 kommuner) ( ) Dyrøy Kystplan Tromsøområdet Planområde Sjøområdene i 13 kommuner: Berg Dyrøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Lenvik Salangen Skånland Sørreisa Torsken Tranøy Grensen ved «generalisert felles kystkontur» Men se sammenheng og ivareta helhet over strandlinjen! 2

9 Formål Planen skal gi sjøretta næringer mulighet til økt verdiskaping i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling. Eksisterende og fremtidig arealbehov til ulike aktiviteter må veies mot hverandre natur- og miljøforhold lokale og politiske interesser føringer fra myndigheter. Planen vil dekke sjøområdene i de deltakende kommunene, men bruk og vern langs kysten skal ses i sammenheng på begge sider av strandlinjen. Resultatmål Resultatmålet med planarbeidet er oppdaterte, kunnskapsbaserte, juridisk bindende planer for sjøområdene i de 13 deltakende kommunene. Planen blir fremstilt i en felles interkommunal prosess men blir del av hver enkelt kommuneplan gjennom vedtak i det enkelte kommunestyre. Bred deltakelse i prosessen skal skape eierskap til planen hos brukere av kystsonen og offentlig forvaltning. Danne et godt grunnlag for revisjon av planene i neste runde. 3

10 Planprosessen 1. Utarbeidelse av planprogram «Hva skal planlegges og hvordan» Høring min. 6 uker, frist Utarbeidelse av plan Plankart Planbeskrivelse Planbestemmelser Høring min. 6 uker høst 2014 Forslag og innspill ROS-analyse Konsekvensutredning Analyser Avveininger Prioriteringer 06/14 Videre planarbeid GROV TIDSPLAN Vår Sommer Høst Vinter Vår Sommer Høst Vinter Vår Sommer Høst Vinter Prosjekt-oppstart Delegasjon av planmyndighet (13*KST->IKPU) Planprogram Høring Planoppstart (IKPU) Vedtak planprogram (IKPU) (IKPU) (IKPU) Behandling av innspill (IKPU) Plan: kart, beskrivelse, bestemmelser Vedtak av plan (13*KST) Høring Videreføring KST = Kommunestyre IKPU = Interkommunalt kystsoneplanutvalg 4

11 Tidsplan JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 8.3:SG 27.6:SG 1.10:SG 30.1: SG 5.11:SG Delegasjon av planmyndighet (kommunestyrene) Prosjektoppstart 6.5:KG1 Fastsetting av planprogram Planprogram (interkommunalt planutvalg) IKPU IKPU IKPU : KG2 Forslag KG Planforum Varsel planoppstart, kunngjøring Høring Bea rb. Folkemøter KG Innsamling data Forslag inspills.gr. Kommunale folkemøter MØTER: Interkommunalt Planutvalg (IKPU) Kontaktgruppe/Prosjektgruppe (KG) Prosjektets styringsgruppe (SG) Folkemøter Planforum Plan (kart, bestemmelser, beskrivelse) KG IKPU 5.5 Utarbeiding planforslag KG Planverksted (uke 10/11) Planforum SG Folkemøter Analyser Konsekvensutredning Plankart Trykk Planbestemmelser, beskrivelse IKPU Kunngjøring Høring 6 uker KG Bearb. ORGANISERING KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS Prosjekt / økonomi Troms Fylkeskommune Fylkesråd for næring Prosjektmidler, koordinering av «Kystplan Troms» Prosjektets styringsgruppe Utpekt av Sør-Troms og Midt-Troms regionråd Planprosess Kommunene Endelig politisk vedtak av plan Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Lenvik, Salangen, Skånland, Sørreisa, Torsken og Tranøy Interkommunalt kystsoneplanutvalg Planmyndighet i planleggingsprosessen «styre» i PBL, 1 representant med vara per kommune Prosjektleder Koordinering Kontaktgruppe Planarbeid Representanter fra administrasjonen i kommunene Innspillsgrupper for relevante tema Konkrete forslag Representanter fra interessenter, næringsutøvere 5

12 05/14 Folkemøter og interne møter i kommunene Interkommunalt - kommunalt Interkommunal prosess Ikke «overkommunal» plan (Interkommunalt kystsoneplanutvalg) Kommunale planer (Vedtas av det enkelte kommunestyre) Sammenheng i felles fjorder Ressurser, effektivisering Felles datainnsamling og analyser Felles verktøy og metoder Arena for dialog Politiske prioriteringer Lokale særpreg Sammenheng land-sjø Ivareta andre planer Best mulig plan for sjøområdene i den egne kommune Kommunen må delta aktivt i utarbeidelsen av planen (administrativt og politisk)! Økonomi og ressurser Regnskap Budsjett pr År 1 År 2 År 3 Sum 1-3 lønn prosjektleder, inkl. sos utg , Adm. kostn. vertskommune (kontorleie, data mm) , møteutgifter/reise , kompetansebygging/formidling , innsats komm.ansatte, 13 kommuner , innsats deltakere (møter) , timer PA (regionråd) , diverse , , Egeninnsats ny søknad: kr/kommune 36h/kommune 6

13 Budsjett «Kystplan Midt- og Sør-Troms» 3-årigt prosjekt 50% regionale utviklingsmidler fra fylkeskommunen 50% egeninnsats fra kommunene Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Sum Innsats kommunalt ansatte Grovt 145 timer/kommune/år= nesten 20 arbeidsdager Innsats deltakere (møter) Adm. kostn. vertskommune (kontorleie, data mm) Lønn prosjektleder, inkl. sos utg Møteturgifter/reise Kompetansebygging/formidling Diverse Timer PA (regionråd) Troms fylkeskommune Egeninnsats Sum Kartarbeid 1. Plandata 1. Kommunale planer 2. Temadata 1. Nasjonal informasjon 2. Regional informasjon 7

14 Plandata: Digitalisering/oppdatering av planer Arealdeler Oppdatering av arealplener til siste SOSI: 2 Skånland, Berg, fler? Oppdatering av arealplaner til siste SOSI -kommunene selv 1 Gratangen Ikke digital ikke behov for å digitalisere 1 Salangen Tidligere SOSI - oppdateres ikke 1 Kvæfjord Siste SOSI 1 Dyrøy Digitalisering - arealdel for sjø 1 Lenvik Reguleringsplaner Digitalisering av reguleringsplaner Kvæfjord Georef av reg planer 7 Gratangen Informasjon mangler: Ibestad, Lavangen, Sørreisa, Torsken, Tranøy Kartarbeid Temadata Innsamling av plandata Innsamling av regionale og nasjonale datasett Tilpasning/bearbeiding Enkle analyser Visualisering og produksjon av temakart Produksjon av plan Digitalisering av områder/forslag underveis Tilpasninger/korrigeringer Produksjon av selve planen 8

15 Kystplan Midt- og Sør-Troms Kartlegging av friluftsområder Samarbeid med prosjekt med Thomas Haugland som prosjektleder Selnes - Belnes Løvdalsholmen Grøsnes-Blåfjellet-Myrland Løvdalsskaret - Ysteli - Resselv Morgans Skip Lille Grøsnes Tjuvskjær - Storelva/Skavlia Havlandet-Skiftegammen Årstein-Åkenes-Skifte turløyper Dronning Maud Årsteinlia Hilleshamnvatnet - Tjuvskjær - Foldvikvatnet Nesset Foldvik Naustområde Å rstein Foldvikøya Nykenområde Milmarka Dudalen - Eidevatnet - Dudalstinden Fjordbotn - Moan - Dalslett Tennevoll - Fjordbotn - Storelva Meelva-Fjordbotn utmark Snaufjellet Samisk lavvo Holtås Øse - Kvernmoen Øse - Labergsdalen Mulighet: Samle inn informasjon på kart og skjema Digitaliseres og blir tatt med av Thomas Haugland 9

16 Kurs Stein Arne Rånes (sentral prosjektleder i Kystplan Troms) er ansvarlig Kurs i ROS-analyse (GIS) Kartverket (og Kystplan Troms) Kurs i konsekvensutredning Før påske Kystplan Troms i samarbeid med sektormyndgheter GIS-kurs Interesse? GIS i konsekvensutredning/bruk av temadata? Muligheter å ansøke om midler gjennom LUK-satsingen (Anne Øvrejorde er kontaktperson) Veien videre Utgangspunkt: For lite timer registrert i kommunene Mye jobb som skal gjøres Lokal forankring og tilpasninger VELDIG viktig 10

17 Prioriteringer og avveininger Mål for utviklingen i kyst-og sjøområdene i den enkelte kommune Innspillsgrupper Fiskeri Akvakultur Reiseliv, friluftsliv, fritidsfiske Havn, farvann, forsvaret Oppstartsmøter organiseres av prosjektet Innspill ønskes før Dialogmøter og planverksted 11

Kystplan Midt- og Sør-Troms

Kystplan Midt- og Sør-Troms Kystplan Midt- og Sør-Troms Møte: Dato: Prosjektleder Malin Ek, malin@strr.no, 46638699 Bakgrunn Økt interesse for bruk av kysten Gamle og utdaterte kystsoneplaner Begrensede ressurser i kommunene Oppdatering

Detaljer

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører MØTEREFERAT Interkommunalt kystsoneplanutvalg Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 20.1.2014 Vår ref. Antall sider Kl 12.30 14.20 Trine-Lise W. Fossland 4 + vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes

Detaljer

Folkemøte&Kystplan&Midt7&og&Sør7Troms&

Folkemøte&Kystplan&Midt7&og&Sør7Troms& 4.12.2013 REFERAT FolkemøteKystplanMidt7ogSør7Troms Tid:4.12.2013kl.18621 Sted:KunnskapsparkenpåFinnsnes Deltakere:totalt41personerdeltok,sevedlagtdeltakerliste Referent:NinaDonnsHansen(ogMalinEK) Program:

Detaljer

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører Lavangen: Albert Pedersen, teknisk sjef

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører Lavangen: Albert Pedersen, teknisk sjef MØTEREFERAT Interkommunalt kystsoneplanutvalg Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 30.09.2013 Vår ref. Antall sider Kl 12-15 Malin Ek 4 Sted Finnsnes Hotell, Finnsnes Til stede: Forfall: Salangen:

Detaljer

Møte IKPU 5 mai 2014 Kystplan Midt- og Sør-Troms

Møte IKPU 5 mai 2014 Kystplan Midt- og Sør-Troms Møte IKPU 5 mai 2014 Kystplan Midt- og Sør-Troms Saksliste 9/14 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 20.01.2014 10/14 Merknadsbehandling - merknader til planprogram som kommet inn etter

Detaljer

Ivar B. Prestbakmo, ordfører Salangen kommune

Ivar B. Prestbakmo, ordfører Salangen kommune MØTEREFERAT Styringsgruppe i prosjektet Kystplan Midt- og Sør-Troms Dato 5.11.2013 Vår ref. Antall sider Kl 9:10-11:20 Malin Ek 3 Sted Kunnskapsparken, Finnsnes Til stede: Forfall: Fysisk: Dag Sigurd Brustind,

Detaljer

Presentasjon av høringsutkast mars 2015

Presentasjon av høringsutkast mars 2015 Presentasjon av høringsutkast mars 2015 Inger Andreassen prosjektleder Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Hva er Kystplan Midt- og Sør-Troms?

Detaljer

MØTEREFERAT. Program ÅPNING/VELKOMMEN PRESENTASJONSRUNDE. Innspillsgruppe: Havn, Farvann og Forsvaret Dato

MØTEREFERAT. Program ÅPNING/VELKOMMEN PRESENTASJONSRUNDE. Innspillsgruppe: Havn, Farvann og Forsvaret Dato MØTEREFERAT Innspillsgruppe: Havn, Farvann og Forsvaret Dato 12.2.2014 Antall sider Kl 10-15 4+vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes Til stede: Forfall: Lennart Jensen, Harstad havn, (kontaktperson for

Detaljer

Presentasjon for planforum

Presentasjon for planforum Presentasjon for planforum 16 oktober 2014 Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Kystplan Midt- og Sør-Troms 13 kommuner interkommunal

Detaljer

!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram!

!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram! KystplanMidt-ogSør-Troms Planprogram Interkommunalplanforsjøområdeneikommunene: Berg,Dyrøy,Gratangen,Harstad,Ibestad,Kvæfjord, Lavangen,Lenvik,Salangen,Skånland,Sørreisa,Torsken ogtranøy VedtattavinterkommunaltkystsoneplanutvalgforKystplanMidt-ogSør-Tromsden

Detaljer

Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund

Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund MØTEREFERAT Kontaktgruppemøte Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 06. mai 2013 Sted Vår ref. Antall sider Kl 12:30-15.30 Finnsnes Hotell Malin Ek 3 Til stede: Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund

Detaljer

Sak!03/14!Merknadsbehandling!!

Sak!03/14!Merknadsbehandling!! Sak03/14Merknadsbehandling ForslagtilplanprogramforKystplanMidt=ogSør=Troms Møte%i%interkommunalt%kystsoneplanutvalg%den%20.1.2013.% % Saksutredning: InterkommunaltkystsoneplanutvalgforKystplanMidt=ogSør=Tromsvedtokimøteden18.11.2013

Detaljer

Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms. Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune

Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms. Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune Kystplan Troms Et treårig samarbeidsprosjekt på interkommunal

Detaljer

Særutskrift - Kystplan Tromsøregionen - fastsettelse av planprogram

Særutskrift - Kystplan Tromsøregionen - fastsettelse av planprogram Målselv kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbeh.: 144 2012/235 May Britt Fredheim Saksfremlegg Særutskrift - Kystplan Tromsøregionen - fastsettelse av Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/2014 Plan- og næringsutvalget

Detaljer

Regionalt planforum. Kart og plan hånd i hånd Harstad, 8. april 2014 Bjørg Kippersund

Regionalt planforum. Kart og plan hånd i hånd Harstad, 8. april 2014 Bjørg Kippersund Regionalt planforum Kart og plan hånd i hånd Harstad, 8. april 2014 Bjørg Kippersund Troms fylkeskommune - Planavdelingen Arealplaner Ronald Jørgensen (fra 1.4.2014) og Bjørg Kippersund Samfunnsplaner

Detaljer

Referat fra arbeidsmøte - kart og GIS

Referat fra arbeidsmøte - kart og GIS Kystplan Midt- og Sør-Troms Referat fra arbeidsmøte - kart og GIS Sted: Harstad, rådhus 1B, 4 etasje, møterom 1 Tid: To 29.8.2013 kl. 10.15-16.00 Målgruppe: Kontaktpersoner og GIS og kart -folk fra kommunene,

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/748 KYSTPLAN - HELGELAND Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR KP-KYST- 2014 Saksnr.: Utvalg Møtedato 74/13 Formannskap 11.06.2013 9/13 Kommunestyret

Detaljer

Interkommunalt kystsoneplanutvalg i Kystplan Midt- og Sør-Troms. 10/14 Merknadsbehandling - merknader som kommet inn etter møte den 20.1.

Interkommunalt kystsoneplanutvalg i Kystplan Midt- og Sør-Troms. 10/14 Merknadsbehandling - merknader som kommet inn etter møte den 20.1. Interkommunalt kystsoneplanutvalg i Kystplan Midt- og Sør-Troms Tid: 5.5.2014 kl 12.00-15.00 Sted: Kunnskapsparken, Finnsnes Møtet starter med lunsj i kantina Saksliste 9/14 Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Interkommunal plan for Romsdalsfjorden , plannr K Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 69/16 Plan- og utviklingsutvalget

Interkommunal plan for Romsdalsfjorden , plannr K Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 69/16 Plan- og utviklingsutvalget Molde kommune Rådmannen Arkiv: K201201 Saksmappe: 2013/1056-5 Saksbehandler: Øystein Klempe Dato: 28.11.2016 Saksframlegg Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017-2024, plannr K201201 Utvalgssaksnr

Detaljer

Interkommunal behandling av kystsoneplan for Helgeland Kystplan Helgeland Første gangs behandling av planforslag

Interkommunal behandling av kystsoneplan for Helgeland Kystplan Helgeland Første gangs behandling av planforslag UTKAST TIL SAKSFRAMLEGG Interkommunal behandling av kystsoneplan for Helgeland Kystplan Helgeland Første gangs behandling av planforslag Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Vefsn, Herøy, Dønna, Nesna,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kystsoneplan for Lenvik kommune, egengodkjenning

SAKSFREMLEGG. Kystsoneplan for Lenvik kommune, egengodkjenning SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Asle Bogen Arkivsaksnr.: 11/2433 Arkiv: 122 P11 Kystsoneplan for Lenvik kommune, egengodkjenning... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: 1. Orientering

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN Arkivsaksnr.: 08/2026-323 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Kommuneloven

Detaljer

Planlegging i sjø status for arbeidet med veiledning

Planlegging i sjø status for arbeidet med veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet Planlegging i sjø status for arbeidet med veiledning Bristol, 7. 2.2016 Kristin Nordli - planavdelingen Bakgrunn for arbeidet med veiledning Utfordringsbildet Behov

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 11/203

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 11/203 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 11/203 KYSTPLAN HELGELAND - KOMMUNEDELPLAN FOR DELER AV SJØAREALER I DØNNA KOMMUNE UTLEGGING TIL OFFENTLIG HØRING Rådmannens innstilling:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/556-28 Klageadgang: Nei INTERKOMMUNAL BEHANDLING AV KYSTSONEPLAN FOR HELGELAND - KYSTPLAN HELGELAND Administrasjonssjefens

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune 2014-2018 Illustrasjonsbilde fra Wikipedia Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Planområde... 3 4. Formål... 3 5. Rammer... 3

Detaljer

Arealplanlegging i sjø og framstilling av planer

Arealplanlegging i sjø og framstilling av planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet Arealplanlegging i sjø og framstilling av planer Kristin Nordli, planavdelingen Florø, 9. februar 2017 1-2 Virkeområde til plan- og bygningsloven PBL 1985- Virkeområde

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Utvalg, nemnd, styre, komité m.m: Møtedato: Saksnr: Utvalg for plan og forvaltning 01.12.2016 95/2016 Saksbehandler: Jan Petter Vad Arkiv: K1-14, K1-142 Sakstype: Politisk sak Arkivsaknr:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BØ KOMMUNE - ARBEIDSOPPLEGG OG PROSESS

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BØ KOMMUNE - ARBEIDSOPPLEGG OG PROSESS KOMMUNEPLANENS AREALDEL BØ KOMMUNE - ARBEIDSOPPLEGG OG PROSESS Asplan Viak 17.11.2016, revidert 23.11.2016 Kommuneplanens arealdel skal danne grunnlag for den overordna arealbruken i kommunen. Arealdelen

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv og idrett

Kommunedelplan for friluftsliv og idrett Kommunedelplan for friluftsliv og idrett Forslag til planprogram 10.10.2017 Nes kommune Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Formål... 2 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR VEG VESTRE TOTEN KOMMUNE

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR VEG VESTRE TOTEN KOMMUNE PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR VEG 2017-2023 VESTRE TOTEN KOMMUNE Innholdsfortegnelse Bakgrunn for planprogrammet......1 Planområdet.2 Om planprogrammet...3 Formål med planarbeidet 4 Hovedmål...5 Planinnhold

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Fiskeridirektoratets planforum. Kystplan Troms. Erfaringer fra Troms. Seniorrådgiver Stein Arne Rånes

Fiskeridirektoratets planforum. Kystplan Troms. Erfaringer fra Troms. Seniorrådgiver Stein Arne Rånes Fiskeridirektoratets planforum Kystplan Troms Erfaringer fra Troms Seniorrådgiver Stein Arne Rånes Kystplan Troms er et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune og kystkommunene i Troms om

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato Statsråden Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 16/1369-16 27.09.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Tranøy kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen

Detaljer

Presentasjon av Kystverket

Presentasjon av Kystverket Presentasjon av Kystverket - Mål, oppgaver og grunnlag Jan Morten Hansen, regiondirektør Kystverket En nasjonal etat for sjøsikkerhet, kystforvaltning og beredskap mot akutt forurensning. Et rådgivende

Detaljer

Saksbehandler: Tom Hansen Telefon: Seksjon: Vår referanse: 15/3857 Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Saksbehandler: Tom Hansen Telefon: Seksjon: Vår referanse: 15/3857 Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Kystplan Sør- og Midt-Troms Att: Inger Andreassen post@strr.no Saksbehandler: Tom Hansen Telefon: 97589511 Seksjon: Region Troms Vår referanse: 15/3857 Deres referanse: Vår dato: 30.04.2015 Deres dato:

Detaljer

SOLA KOMMUNES STARTPAKKE

SOLA KOMMUNES STARTPAKKE SOLA KOMMUNES STARTPAKKE Krav til privat forslagstiller om kvalitet, innhold og leveranse av digital plan og planbeskrivelse. Sola kommune Fakta om Sola kommune Lokalisert på Nord-Jæren og grenser til

Detaljer

Forvaltning av planregisteret i Larvik kommune

Forvaltning av planregisteret i Larvik kommune Forvaltning av planregisteret i Larvik kommune Odd Arne Bakke-Ludviksen GIS-Koordinator http://www.larvik.kommune.no/arealplaner Rammebetingelser I ny Plan og bygningslov er det satt fokus på at planprosessen

Detaljer

Veileder for planlegging i kystnære sjøområder

Veileder for planlegging i kystnære sjøområder Kommunal- og moderniseringsdepartementet Veileder for planlegging i kystnære sjøområder Sola 19. oktober 2016 Seniorrådgiver Kristin Nordli - planavdelingen Nasjonale forventninger Vedtatt ved kongelig

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Departementets arbeid med bedre veiledning for planlegging i kystnære sjøområder - planveilederen Bergen 19. januar 2016 Fiskeridirektoratets planforum 6. september

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET

REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET Dato: 20.01.15 Vår ref: RR-protokoll-2015-01-20 Tid: Tirsdag 20. januar kl. 12.30-15.00 Sted: Kunnskapsparken, Finnsnes, møterom 221 Til stede: Ordførere: Rådmenn: Sekretariat:

Detaljer

Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK

Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Dato: 15.01.15 Deres ref: Vår ref: RR-innkalling-2015-01-20

Detaljer

al and R on åk Foto: H 1

al and R on åk Foto: H 1 Foto: Håkon Randal 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Klima- og energiplanlegging... 1 1.3 Planprogram... 2 2. FORMÅL... 4 3. PLANPROSESS... 5 3.1 Opplegg for medvirkning...

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1340 Sakstittel: SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1340 Sakstittel: SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/1340 Sakstittel: SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Likelydende innstilling

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD

KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD Planprogram Høringsutkast Versjon 10.11.2016 Fastsatt av kommuneplanutvalget, xx.xx.2016 Innhold 1 Pilotprosjektet «Kommunedelplan for naturmangfold»... 3 2 Gjennomføring...

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget. Johan Harald Gamnes ( ingeniør) Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget. Johan Harald Gamnes ( ingeniør) Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.10.2015 Tid: fortl. etter FSK kl. 09:20-09.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

2010/ Roar Moen. Kommuneplanens arealdell Offentlig ettersyn og høring

2010/ Roar Moen. Kommuneplanens arealdell Offentlig ettersyn og høring Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Høringsparter Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler 2010/1417-92 Roar Moen Dato 03.07.2014 Kommuneplanens

Detaljer

UTFORDRINGER FOR KOMMUNEPLANLEGGING. Marit Aune, Hitra kommune

UTFORDRINGER FOR KOMMUNEPLANLEGGING. Marit Aune, Hitra kommune UTFORDRINGER FOR KOMMUNEPLANLEGGING Marit Aune, Hitra kommune Målsettinger i samfunnsplanen Kommuneplanens samfunnsdel har tre hovedmål som sier: Hitra skal bli mer attraktiv som bosted Hitra skal bli

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Merethe Rødum Fagdag samferdsel 5.mai 2015

Merethe Rødum Fagdag samferdsel 5.mai 2015 Forvaltning FKB-Veg Merethe Rødum Fagdag samferdsel 5.mai 2015 Agenda Forvaltningsopplegget Kommunale rutiner og PBLTiltak Dataflyt Hva kreves av ferdigvegkart? Avtalegrunnlaget Grunnlag: Geovekst-avtale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/14 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN GITT TIL MORGANS SKIP UL IDYL 3/14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV MOTTAKSSTASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/14 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN GITT TIL MORGANS SKIP UL IDYL 3/14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV MOTTAKSSTASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.02.2014 Tid: etter FSK Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for kystsonen, Narvik kommmune

Revisjon av kommunedelplan for kystsonen, Narvik kommmune Revisjon av kommunedelplan for kystsonen, Narvik kommmune 2012-2022 Planprogram Vedtatt i bystyret 24. mai 2012 Side 1 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 1.1Bakgrunn for planarbeidet Søknad om en ny oppdrettslokalitet

Detaljer

Interkommunalt plansamarbeid et eksempel. Nettverkssamling, Lillestrøm 2. og 3. desember 2013

Interkommunalt plansamarbeid et eksempel. Nettverkssamling, Lillestrøm 2. og 3. desember 2013 Interkommunalt plansamarbeid et eksempel Nettverkssamling, Lillestrøm 2. og 3. desember 2013 Daglig leder Leif Harald Hanssen www.kystenerklar.no - gjestfri, fresk og frak Roan 996 innb Osen 1010 innb

Detaljer

Kristiansund kommune Møre og Romsdal - Uttalelse til høring av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - mål og strategier

Kristiansund kommune Møre og Romsdal - Uttalelse til høring av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - mål og strategier Kristiansund Kommune Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Midt Postboks 178 Saksbehandler: Ole Einar Jakobsen Telefon: 94135463 6501 KRISTIANSUND N Vår referanse: 16/17348 Deres referanse: 2016/3447-2

Detaljer

Plan Troms informasjon fra Kartverket. Ingrid Christiansen Plan- og byggesakskonferansen 2017

Plan Troms informasjon fra Kartverket. Ingrid Christiansen Plan- og byggesakskonferansen 2017 Plan Troms informasjon fra Kartverket Ingrid Christiansen Plan- og byggesakskonferansen 2017 Dagens tema: Etableringsprosjektet Digitalt planregister Høringsbase teknisk kontroll av plandata Distribusjon

Detaljer

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper.

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Grunnlag for planprogrammet Høringsbrev av 10.07.2014 fra Det Kongelige Klima- og Miljødepartement om forslag til endringer i lov

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Planlegging etter Plan- og bygningsloven

Planlegging etter Plan- og bygningsloven Planlegging etter Plan- og bygningsloven «Planlegging er en avveining mellom ulike interesser og legger føringer for arealbruk, samfunnsutvikling og det enkelte byggetiltak.» Per Anders Røstad Fagansvarlig

Detaljer

Velkommen til nok en samling til faglig påfyll og inspirasjon for dere som legger til rette for den framtidige utvikling i Troms.

Velkommen til nok en samling til faglig påfyll og inspirasjon for dere som legger til rette for den framtidige utvikling i Troms. 1 Åpning av Plan- og byggesakskonferansen 19.11.14 Godt folk og planleggere i kommune-troms! Velkommen til nok en samling til faglig påfyll og inspirasjon for dere som legger til rette for den framtidige

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Stortinget har pålagt kommunene et utredningsansvar Regjeringen

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Plansystemet etter plan- og bygningsloven Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Lovens formål Fremme bærekraftig utvikling Bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GRYTÅGA SETTEFISKANLEGG OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT

DETALJREGULERING FOR GRYTÅGA SETTEFISKANLEGG OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT DETALJREGULERING FOR GRYTÅGA SETTEFISKANLEGG OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT UTARBEIDET AV ING. TERJE JAKOBSEN AS KOMPETANSEHUSET PETTER DASSGATE 3 8656 MOSJØEN TLF:

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE Forslag sendt på høring15.07.09 FORORD Plankontoret har på oppdrag for Elsa Hamnes Høvik og Lars Jacob Høvik utarbeidet forslag til planprogram

Detaljer

HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING. NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune

HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING. NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune Ka eg ska snakke om: Havbruksnæringa i Troms Fylkeskommunen som tilrettelegger

Detaljer

DETALJREGULERING FOR ALMVIK HYTTEOMRÅDE OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT

DETALJREGULERING FOR ALMVIK HYTTEOMRÅDE OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT DETALJREGULERING FOR ALMVIK HYTTEOMRÅDE OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT UTARBEIDET AV ING. TERJE JAKOBSEN AS KOMPETANSEHUSET PETTER DASSGATE 3 8656 MOSJØEN TLF: 75 18

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/ Kommunestyre 1/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/ Kommunestyre 1/ Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/15 11.12.2015 Kommunestyre 1/16 14.01.2016

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

Ny kartforskrift og planregister. Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen

Ny kartforskrift og planregister. Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen Ny kartforskrift og planregister Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen Viktige dokumenter Plan og bygningsloven Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (Kart-

Detaljer

Veiledning om plandelen i ny Plan- og bygningslov på Internett. Jan Hausken

Veiledning om plandelen i ny Plan- og bygningslov på Internett. Jan Hausken Veiledning om plandelen i ny Plan- og bygningslov på Internett Jan Hausken Veiledningsopplegg for ny Plan- og bygningslov - plandelen Hvordan forstå og bruke loven? Kortveileder generell og retter seg

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling Terje Kaldager Ålesund, 4.juni 2012 1 Godkjenning 11. juni 2012 Nivå Retningsgivende Midlertidig båndlegging

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

Møtereferat. Oppstartsmøte: Kolloåsen Mineralutvinning. Møtedato: Møtested: Melhus rådhus. Virksomhet Fork.

Møtereferat. Oppstartsmøte: Kolloåsen Mineralutvinning. Møtedato: Møtested: Melhus rådhus. Virksomhet Fork. Oppstartsmøte: Kolloåsen Mineralutvinning Møtereferat Møtedato: 16.08.2016 Møtested: Melhus rådhus Gnr/Bnr: 251/1, 252/1, 251/2 Formål: Råstoffutvinning Planident.:2016022 Saksnr. ESA: 16/2716 Virksomhet

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for seterområder i Folldal Kommune

Planprogram Kommunedelplan for seterområder i Folldal Kommune FOLLDAL KOMMUNE Teknisk, Landbruk og Utvikling Planprogram Kommunedelplan for seterområder i Folldal Kommune _ Forsidebilde: Kart over Folldal med en del av de viktigste seterområdene Postadresse 2580

Detaljer

Kommunedelplan vannforsyning Planprogram. høringsutkast

Kommunedelplan vannforsyning Planprogram. høringsutkast Målselv mulighetslandet Kommunedelplan vannforsyning 2016-2028 Planprogram høringsutkast Innhold 1. Innledning...3 2. Planarbeidets formål...3 3. Rammer og føringer...3 4. Utredningstemaer...4 5. Prosess

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer