MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere:"

Transkript

1 MØTEREFERAT Kontaktgruppe i Kystplan Midt- og Sør-Troms (administrative kontaktpersoner fra kommunene) Dato Antall sider Kl vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes Til stede: Prosjektleder Kystplan Midt- og Sør-Troms: Malin Ek Berg: Bjørn Abelsen Dyrøy: Ragnvald Tollefsen Gratangen: Johan Harald Gamnes Kvæfjord: Helge Stoltenberg Lenvik: Asle Bogen Lenvik: Karoline J. Kvalvik Sørreisa: Wenche Bergum Salangen: Katrine Norgård Skånland: Hans Martin Fløystad Skånland: Ivar Hartviksen Tranøy: Audun Sivertsen Torsken: Bjørn Lauransen Forfall: Harstad: Jan Inge Lakså Ibestad: Ole Pedersen Dyrstad Lavangen: Albert Pedersen Referat sendes til: Administrative kontaktpersoner Postmottak i kommunene Medlemmer og varamedlemmer i interkommunalt kystsoneplanutvalg Styringsgruppe I tillegg blir referatet lagt ut på hjemmesiden til prosjektet (http://www.strr.no/kystplan) Program/saker å diskutere: Vedtatt planprogram og status i prosjektet Økonomi og ressurser Prosjektleder har sagt opp Søknad til kommuner Kartarbeid Digitalisering og oppdatering av digitalt planmateriale fra kommunene Annet kartarbeid status og muligheter Prioritering av prosjektleders innsats frem til påske Konkret jobbing med planen/forankring og informasjon Prosjektleders besøk i kommunene i mars Registrering av friluftslivsområder i sjø Kursvirksomhet Planlegging av møter og verksted (kommunale og interkommunale) Planverksted når innspillene er kommet inn Folkemøter (bl.a. interesse for å leie inn proff møteleder, gjennomgang av tidspunkter) Arbeidsgrupper og konkret samarbeid mellom kommuner

2 Kontaktgruppemøte den VEDTATT PLANPROGRAM OG STATUS I PROSJEKTET GJENNOMGANG AV VEDTATT PLANPROGRAM. Referat fra vedtaksmøte og merknadsbehandlingen er lagt ut på strr's nettside. Noen små endringer I planprogrammet, beskrevet i merknadsbehandlingen some r å finne på nettsiden. Endring i formål: NATUR er tilføyet foran miljøforhold slik at setningen blir "Natur -og miljøforhold". STATUS I PROSJEKTET BEHOV Vi gikk gjennom tid/fremdriftsplan for prosjektet: Aktiviteter fremover, møter, kurs, forum etc, se vedlagt presentasjon. Kystplan Nord-Troms: har snart sin kystsoneplan klar for å legge ut på høring, likt løp som i Midt- og Sør-Troms med delegert planmyndighet, men kun to kommuner som samarbeider. Svein Solberg er prosjektleder. Kystplan Tromsø-regionen: Disse har benyttet konsulentfirma for gjennomføring og således lagt arbeidet noe annerledes opp enn oss lengre sør. Planprogrammet ut på høring den Planmyndigheten er ikke delegert. Lenvik skal avholde et seminar i bruk av kystsonene på Gibostad. Dette er tenkt avholdt i slutten av februar og skal være åpent for alle men det sendes innbydelse til de som kan være spesielt interessert i tema. Pass på at sammenhengen med landplaner er god, eks utvinning av mineraler. Viktig å få kjørt en prosess opp mot forsvaret for å få frigjort arealer som tidligere har vært brukt som øvings/skytefelt i sjø. 12 februar blir det møte i havn farvann mv gruppe, i Harstad. Forsvaret sier de kan gi tilbakemelding på kort tid men erfaring viser at det har de ikke går så raskt. Nord-Troms legger derfor ut plan med akvakulturformål i skytefelt, for å fremtvinge et svar. Frigjøring av områder kan medføre krav om at forsvaret må rydde opp i disse områdene. Det foregår et arbeid parallelt med kystsoneplanen i forhold til EU's krav om kartelgging og bevaring av vannressurser. Få med det arbeidet som foregår på vanndirektivet i vår planlegging da disse innvirker på hverandre. Bruk av Astafjorddata når blir det tatt med? Behov for å sette av arealer for vannscooter kan vurderes ØKONOMI OG RESSURSER I PROSJEKTET Prosjektledelse: Malin har sagt opp, så det ses på løsning på hvordan prosjektet skal drives fremover. Enighet i møtet om at det vil være viktig å ha en prosjektleder også fremover. Viktigheten av felles kompetansebygging ble påpekt. Kommunene har ulike utgangspunkt og ståsted som skaper utfordring, og det er viktig for prosjektet sin del at vi deler på de ressurser vi kan. Viktig når det gjelder kompetanseoppbygging og samarbeid at alle er tilstede. Dumt at ikke alle stiller på arbeidsmøtene/kontaktgruppe. Forespørsel datert den om ,- og 36 timer ekstra i egenfinansiering er sendt ut til kommunene. Alle kommunene må sjekke om denne er kommet fram og er under behandling/behandlet. Ellers ca 145 timer per år, dvs. 20 arbeidsdager per år, over 3 år 2

3 Kontaktgruppemøte den KARTARBEID Det må i gang en prosess snarest mulig for å komme frem til valg av leverandør for kartarbeidet som skal gjøres. Hvilke kriterier skal stilles/legges vekt på og hvordan prosess ønsker vi? Prosesser med å få dette på plass er på gang, men ikke på plass ennå. Når det gjelder oppdatering/digitalisering av gamle planer vil det være enklest og best at hver kommune gjør en bestilling til en utvalgt leverandør (Hvis vi ligger under sum for offentlig anskaffelse?) - Ellers skal dette ut på anbud for prosjektet, noe som gjør at vi da kanskje ender opp med leverandør som ikke samsvarer like godt med de systemer de fleste kommunene bruker i dag. Når det gjelder digitalisering av planer, har kommunene veldig ulikt grunnlag. Det som er viktig er å spesielt se på versjon for arealplan for sjø. Det videre arbeidet er enklere hvis man har et digitalt "kladdegrunnlag". Prisantydning: kr for oppdatering av arealplan til siste sosiversjon, kan gå som egeninnsats. Det som er viktig er at sjøarealene er sosi 4.5. Få med dispensasjonene som ligger i tidligere utgaver eller i egne planer. Det skal være mulig med et felles kart. Minimum i PDF-versjon, slik at man kan gå inn og se hvordan det er i nabokommunen. Bjørn Abelsen tok opp dette med samarbeid rundt og over grensene mellom kommunene. Nabokommuner må snakke sammen og kanskje kjøre egne møter bare seg imellom? (Invitere hverandre til folkemøter og få samlet innspill?) PRIORITERING AV PROSJEKTLEDERS RESSURSER I OPPSIGELSESTIDEN Kommunene er enige om at det viktigste vil være at prosjektleder bruker sin tid på å tilrettelegge det videre arbeidet i kommunene ved å utarbeide en felles mal for planbestemmelser og konsekvensutredning, og å overføre kunnskap om arbeidet som skal gjøres og prosjektets gang til evt. ny prosjektleder. Møter i kommunene kan vurderes i enkelte tilfeller. KARTLEGGING AV FRILUFTSOMRÅDER I SJØ: Det er et eget prosjekt der kommunene registrerer inn friluftsområder på land og disse får kategori (Type friluftsområde/bruk) og verdisettes etter visse kriterier. Ansatt i dette prosjektet er Thomas Haugland for Troms Fylke. Kartleggingen er ikke endelig båndlegging av områder, men skal tas med i vurderinger. Dette arbeidet skal også gjøres i sjø i forbindelse med kystsoneplanen. Arbeidet gjøres i den enkelte kommune. Forslag er å enten engasjere en arbeidsgruppe for utføring eller å dele ut skjema under folkemøter der folk kan tegne inn viktige områder. Utfordring her kan bli å få alle til å forstå kriterier og få en noenlunde rett registrering. Innsending kan videresendes til relevante havne, farvann mv engasjerte folk. Viktigst for friluftsområder på vann, bruk og hvor mye bruk, fiske, skipsvrak (dykking), osv Malin/ Thomas Haugland skal sende ut informasjon om dette. INNSPILLSGRUPPER Innspill skal inn innen 1.mars. Dette er å se på som en "runde 1" der vi mottar noe vi kan bruke til å bygge videre på (Bruke disse innspillene som "basis"). Prosjektleder mener at disse innspillene vil kunne være med på å skape større engasjement og at vi må jobbe med å få inn flere innspill i perioden etter dette, under arbeidet med planen og så mange som mulig før endelig plan legges ut på høring. 3

4 Kontaktgruppemøte den Om gruppene: Akvakulturgruppen fungerer godt. Disse utarbeider felles innspill fra alle aktører i regionen. Turisme, Friluftsliv og fritidsfiske har møte i løpet av februar, det er ikke mottatt noe fra disse enda Havn, farvann og forsvaret skal ha møte i Harstad 12. februar. I tilbakemelding gitt til Salangen kommune, mener disse det er ønskelig om kommunene stiller i dette møtet. De har videre ikke mottatt noen innspill. (Kanskje ansvarlig for gruppen må gå mer aktivt ut og informere de som er aktuell om at gruppen finnes?) Kommunene som har interesse for havn og farvann bør sende en representant til Harstad møtet den 12. Yrkesfiskere. For denne gruppen har det vært en del utfordringer og de har ikke hatt mulighet til å få til en skikkelig samling/møte. Dette vil nok ikke la seg gjøre innen fristen da det er den mest travle tiden av året for disse. Prosjektleder har mottatt noen enkeltvise innspill fra fiskere som har sendt inn kart og forklaring på egen hånd. Det er viktig at kommunene følger opp gruppene og at man ser til at folk fra egen kommune er engasjert, for å ivareta lokale interesser. KURSVIRKSOMHET: KURS I KONSEKVENSUTREDNING Det planlegges at det før påske skal arrangeres et to - dagers kurs av Troms fylkeskommune og det sentrale prosjektet Kystplan Troms for å lære prosess og metodikk/fremgangsmåte for konsekvensutredning. Tenkes lagt opp en dag teori og en dag praktisk øving.: Dag 1: Sektormyndigheter tilstede som kan si noe om hva og hvordan KU i forhold til deres ansvarsområder og hvordan vi skal ta hensyn til ulike faktorer, eks. akvakultur VS kulturminner. Dag 2: Kommunene har konkrete eksempel de jobber med ut fra innspill der fylkesmannen og andre sektormyndigheter gir tilbakemelding og veileder. KURS/SEMINAR OM ROS (RISIKO OG SÅRBARHETS) ANALYSE GIS KURS Fokus på GIS 8-9 april av Kartverket Det ble diskutert hvorvidt det er ønskelig at det legges opp til GIS -kurs Interesse finnes! Gis i konsekvensutredning bruk av temadata interessant Mulighet for å søke om midler gjennom LUK satsingen, kan kommunene også gjøre, men de er begrensede PLANLEGGING AV MØTER OG VERKSTED BEHANDLING AV INNSPILL ETTER 1. MARS.(GRUPPEARBEID) GR 1 (BJØRN ABELSEN, BJØRN LAURANSEN, KAROLINE J. KVALVIK) 4

5 Kontaktgruppemøte den Regionalt får vi alt av innspill, eller sortert: svaret er alt møte med innspillsgrupper etter 1 mars kartlegging av innspill kvalitetssikre innspill koordinering av KU-arbeid (samarbeid mellom kommuner) Lokalt oversikt over innspill, hva er relevant i den egne kommune kvalitetssikring og merknadsbehandling av innspill Viktig å sikre flere innspill (f.eks. i folkemøter) Gruppe 1 mener det vil være lurt å avholde møte med sektormyndigheter der vi jobber med kart som illustrasjon. Kommunene må få info på forhånd om innspill. Viktig at prosjektet videre følger opp kommunene og legger føringer for hva som skal leveres. Kvalitetssikring gjennom felles mal for planarbeidet. Kan kommuner samarbeide med KU der dette er naturlig? Kommunene må få oversikt over innspill for sin egen kommune. Det må avgjøres hvem som skal behandle disse innspillene internt og som tar seg av merknadsbehandling. Samarbeid mellom kommuner, spesielt for grenseområder. For de som skal ha folkemøter etter 1.mars lurer gruppen på hva som er agenda (korrigeres med at 1. mars ikke er endelig/siste frist og at innspillene skal brukes som videre grunnlag for debatt) GR 2 (AUDUN SIVERTSEN, JOHAN HARALD GAMNES, RAGNVALD TOLLEFSEN) ROS/KU opplæring tidligst mulig møte med innspillsgrupper, med presentasjon, at vi får stille spørsmål og arbeide med innspill. Gruppe 2 mener KU -opplæring vil være viktig for å få et godt resultat og at det er viktig å få denne inn så tidlig som mulig. Kommunene må få oversendt (sine) innspill etter 1.mars og at man prøver å samle hver kommunes innspill på kart for å få enkel synliggjøring/forståelse av disse, både for hver enkelt kommune og en felles oversikt, om så PDF. GR 3 (WENCHE BERGUM, KATRINE NORGÅRD, HANS MARTIN FLØYSTAD, IVAR HARTVIKSEN, HELGE STOLTENBERG) Kartoversikt tidlig: oversikt over alle innspill på samme kart. Gruppe 3 har i hovedsak diskutert viktigheten av å samle innspill og arbeid i et felles kart og muligheten for å kunne ha tilgang til hvilke innspill de andre kommunene jobber med. Det å få dette enkelt illustrert slik at man særlig får synliggjort områder med interessekonflikt. ENIGHET ETTER GRUPPEARBEID OM: Mandag den 10 mars presentasjon med innspill og sektormyndigheter representert, samt geografisk gruppearbeid Neste kontaktgruppemøte legges til den 10. mars. Til dette møtet inviteres innspillsgruppene for å presentere sine innspill. Kommunene får disse oversendt på forhånd for å forberede ulike problemstillinger/spørsmål. Også sektormyndigheter inviteres slik at disse kan gi tilbakemelding 5

6 Kontaktgruppemøte den på innspillene. Det legges videre opp til rullerende gruppearbeid ut fra relevans. (Eks. kommuner som grenser til hverandre eller har like problemstillinger). FOLKEMØTER, STATUS Salangen: Ikke fastsatt møte. Ikke påbegynt så mye, møte i februar var tanken, men ser at tiden er knapp så det blir nok i mars. Sørreisa: må høre internt på hvordan modul, skal ha felles møte med kystsoneplanen og registrering av friluftsområder. Skånland: Avvente til uke 11 så har med seg innspill fra møtet den 10 mars. Bruke innspillene som er kommet inn. Evt. felles møte med Gratangen angående Grovfjord-området. Kvæfjord: Mulig noe fellesmøte med Harstad, men må høre med disse og ta tak i dette. Dyrøy: 1 møte. Tar møtet før innspill slik at har tomme kart og kan få andre innspill, ønsker at møtene skal bli minst mulig påvirket av at det står "A" (akvakultur) på kartet etter innspill fra disse, men få en debatt over andre tema enn denne problemstillingen. Få fram "Hva vil vi ha" fremfor "Hva vil vi IKKE ha"! Skal man dele litt i grendelag/lokasjoner på møtet? Samt ønskelig å få arbeidsmaler på hva man er ute etter. Lag en mal for folkemøter, slik at ikke alle kommunene trenger ha alle ideene? Tranøy: skal på seminaret til lenvik 28. februar, skal ha folkemøte i nord og sør -delene av kommunen litt ut i mars. innspillsfrist 1 april for land og sjøområder. ("Utsatt frist"). Kjører felles framdrift for land og hav/sjø. Lenvik: Kjører seminar ikke folkemøte Dette er utgangspunkt for det videre arbeidet. Seminaret skal omhandle verdiskapning for havbruk/fiskeri/fiske/akvakultur. Torsken: Skal på seminar samt 2 folkemøter med nord og sør delene av kommunen. Berg: Skal ha felles folkemøte med andre planverk februar/mars. ARBEIDSGRUPPER OG KONKRET SAMARBEID MELLOM KOMMUNER Enighet om at man vil se på muligheter for samarbeid mellom nabokommuner ved utarbeidelse av plan med bestemmelser og konsekvensutredning, for å løse mulige konflikter, men også f.eks. ved planlegging og organisering av folkemøter. Referent Katrine Norgård (og Malin Ek) Vedlegg 1. Presentasjon fra møtet 6

7 Kystplan Midt- og Sør-Troms Kontaktgruppemøte Prosjektleder Malin Ek, Hva skal vi snakke om? Vedtatt planprogram og status i prosjektet Økonomi og ressurser Kartarbeid Digitalisering og oppdatering av digitalt planmateriale fra kommunene Annet kartarbeid status og muligheter Prioritering av prosjektleders innsats frem til påske Konkret jobbing med planen/forankring og informasjon Prosjektleders besøk i kommunene i mars Registrering av friluftslivsområder i sjø Kursvirksomhet Planlegging av møter og verksted (kommunale og interkommunale) Planverksted når innspillene er kommet inn Folkemøter (bl.a. interesse for å leie inn proff møteleder, gjennomgang av tidspunkter) Informasjonsskriv til innbyggerne Arbeidsgrupper og konkret samarbeid mellom kommuner Eventuelt bruk av arealformål og hensynssoner utarbeidelse av planbeskrivelse og planbestemmelser 1

8 Kystplan Troms (Troms fylkeskommune: 12millioner/3år/23 kommuner) Karlsøy Kystplan Nord- Troms Kystplan Midt- og Sør-Troms (2,3+2,3 millioner/ 3år/ 13 kommuner) ( ) Dyrøy Kystplan Tromsøområdet Planområde Sjøområdene i 13 kommuner: Berg Dyrøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Lenvik Salangen Skånland Sørreisa Torsken Tranøy Grensen ved «generalisert felles kystkontur» Men se sammenheng og ivareta helhet over strandlinjen! 2

9 Formål Planen skal gi sjøretta næringer mulighet til økt verdiskaping i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling. Eksisterende og fremtidig arealbehov til ulike aktiviteter må veies mot hverandre natur- og miljøforhold lokale og politiske interesser føringer fra myndigheter. Planen vil dekke sjøområdene i de deltakende kommunene, men bruk og vern langs kysten skal ses i sammenheng på begge sider av strandlinjen. Resultatmål Resultatmålet med planarbeidet er oppdaterte, kunnskapsbaserte, juridisk bindende planer for sjøområdene i de 13 deltakende kommunene. Planen blir fremstilt i en felles interkommunal prosess men blir del av hver enkelt kommuneplan gjennom vedtak i det enkelte kommunestyre. Bred deltakelse i prosessen skal skape eierskap til planen hos brukere av kystsonen og offentlig forvaltning. Danne et godt grunnlag for revisjon av planene i neste runde. 3

10 Planprosessen 1. Utarbeidelse av planprogram «Hva skal planlegges og hvordan» Høring min. 6 uker, frist Utarbeidelse av plan Plankart Planbeskrivelse Planbestemmelser Høring min. 6 uker høst 2014 Forslag og innspill ROS-analyse Konsekvensutredning Analyser Avveininger Prioriteringer 06/14 Videre planarbeid GROV TIDSPLAN Vår Sommer Høst Vinter Vår Sommer Høst Vinter Vår Sommer Høst Vinter Prosjekt-oppstart Delegasjon av planmyndighet (13*KST->IKPU) Planprogram Høring Planoppstart (IKPU) Vedtak planprogram (IKPU) (IKPU) (IKPU) Behandling av innspill (IKPU) Plan: kart, beskrivelse, bestemmelser Vedtak av plan (13*KST) Høring Videreføring KST = Kommunestyre IKPU = Interkommunalt kystsoneplanutvalg 4

11 Tidsplan JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 8.3:SG 27.6:SG 1.10:SG 30.1: SG 5.11:SG Delegasjon av planmyndighet (kommunestyrene) Prosjektoppstart 6.5:KG1 Fastsetting av planprogram Planprogram (interkommunalt planutvalg) IKPU IKPU IKPU : KG2 Forslag KG Planforum Varsel planoppstart, kunngjøring Høring Bea rb. Folkemøter KG Innsamling data Forslag inspills.gr. Kommunale folkemøter MØTER: Interkommunalt Planutvalg (IKPU) Kontaktgruppe/Prosjektgruppe (KG) Prosjektets styringsgruppe (SG) Folkemøter Planforum Plan (kart, bestemmelser, beskrivelse) KG IKPU 5.5 Utarbeiding planforslag KG Planverksted (uke 10/11) Planforum SG Folkemøter Analyser Konsekvensutredning Plankart Trykk Planbestemmelser, beskrivelse IKPU Kunngjøring Høring 6 uker KG Bearb. ORGANISERING KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS Prosjekt / økonomi Troms Fylkeskommune Fylkesråd for næring Prosjektmidler, koordinering av «Kystplan Troms» Prosjektets styringsgruppe Utpekt av Sør-Troms og Midt-Troms regionråd Planprosess Kommunene Endelig politisk vedtak av plan Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Lenvik, Salangen, Skånland, Sørreisa, Torsken og Tranøy Interkommunalt kystsoneplanutvalg Planmyndighet i planleggingsprosessen «styre» i PBL, 1 representant med vara per kommune Prosjektleder Koordinering Kontaktgruppe Planarbeid Representanter fra administrasjonen i kommunene Innspillsgrupper for relevante tema Konkrete forslag Representanter fra interessenter, næringsutøvere 5

12 05/14 Folkemøter og interne møter i kommunene Interkommunalt - kommunalt Interkommunal prosess Ikke «overkommunal» plan (Interkommunalt kystsoneplanutvalg) Kommunale planer (Vedtas av det enkelte kommunestyre) Sammenheng i felles fjorder Ressurser, effektivisering Felles datainnsamling og analyser Felles verktøy og metoder Arena for dialog Politiske prioriteringer Lokale særpreg Sammenheng land-sjø Ivareta andre planer Best mulig plan for sjøområdene i den egne kommune Kommunen må delta aktivt i utarbeidelsen av planen (administrativt og politisk)! Økonomi og ressurser Regnskap Budsjett pr År 1 År 2 År 3 Sum 1-3 lønn prosjektleder, inkl. sos utg , Adm. kostn. vertskommune (kontorleie, data mm) , møteutgifter/reise , kompetansebygging/formidling , innsats komm.ansatte, 13 kommuner , innsats deltakere (møter) , timer PA (regionråd) , diverse , , Egeninnsats ny søknad: kr/kommune 36h/kommune 6

13 Budsjett «Kystplan Midt- og Sør-Troms» 3-årigt prosjekt 50% regionale utviklingsmidler fra fylkeskommunen 50% egeninnsats fra kommunene Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Sum Innsats kommunalt ansatte Grovt 145 timer/kommune/år= nesten 20 arbeidsdager Innsats deltakere (møter) Adm. kostn. vertskommune (kontorleie, data mm) Lønn prosjektleder, inkl. sos utg Møteturgifter/reise Kompetansebygging/formidling Diverse Timer PA (regionråd) Troms fylkeskommune Egeninnsats Sum Kartarbeid 1. Plandata 1. Kommunale planer 2. Temadata 1. Nasjonal informasjon 2. Regional informasjon 7

14 Plandata: Digitalisering/oppdatering av planer Arealdeler Oppdatering av arealplener til siste SOSI: 2 Skånland, Berg, fler? Oppdatering av arealplaner til siste SOSI -kommunene selv 1 Gratangen Ikke digital ikke behov for å digitalisere 1 Salangen Tidligere SOSI - oppdateres ikke 1 Kvæfjord Siste SOSI 1 Dyrøy Digitalisering - arealdel for sjø 1 Lenvik Reguleringsplaner Digitalisering av reguleringsplaner Kvæfjord Georef av reg planer 7 Gratangen Informasjon mangler: Ibestad, Lavangen, Sørreisa, Torsken, Tranøy Kartarbeid Temadata Innsamling av plandata Innsamling av regionale og nasjonale datasett Tilpasning/bearbeiding Enkle analyser Visualisering og produksjon av temakart Produksjon av plan Digitalisering av områder/forslag underveis Tilpasninger/korrigeringer Produksjon av selve planen 8

15 Kystplan Midt- og Sør-Troms Kartlegging av friluftsområder Samarbeid med prosjekt med Thomas Haugland som prosjektleder Selnes - Belnes Løvdalsholmen Grøsnes-Blåfjellet-Myrland Løvdalsskaret - Ysteli - Resselv Morgans Skip Lille Grøsnes Tjuvskjær - Storelva/Skavlia Havlandet-Skiftegammen Årstein-Åkenes-Skifte turløyper Dronning Maud Årsteinlia Hilleshamnvatnet - Tjuvskjær - Foldvikvatnet Nesset Foldvik Naustområde Å rstein Foldvikøya Nykenområde Milmarka Dudalen - Eidevatnet - Dudalstinden Fjordbotn - Moan - Dalslett Tennevoll - Fjordbotn - Storelva Meelva-Fjordbotn utmark Snaufjellet Samisk lavvo Holtås Øse - Kvernmoen Øse - Labergsdalen Mulighet: Samle inn informasjon på kart og skjema Digitaliseres og blir tatt med av Thomas Haugland 9

16 Kurs Stein Arne Rånes (sentral prosjektleder i Kystplan Troms) er ansvarlig Kurs i ROS-analyse (GIS) Kartverket (og Kystplan Troms) Kurs i konsekvensutredning Før påske Kystplan Troms i samarbeid med sektormyndgheter GIS-kurs Interesse? GIS i konsekvensutredning/bruk av temadata? Muligheter å ansøke om midler gjennom LUK-satsingen (Anne Øvrejorde er kontaktperson) Veien videre Utgangspunkt: For lite timer registrert i kommunene Mye jobb som skal gjøres Lokal forankring og tilpasninger VELDIG viktig 10

17 Prioriteringer og avveininger Mål for utviklingen i kyst-og sjøområdene i den enkelte kommune Innspillsgrupper Fiskeri Akvakultur Reiseliv, friluftsliv, fritidsfiske Havn, farvann, forsvaret Oppstartsmøter organiseres av prosjektet Innspill ønskes før Dialogmøter og planverksted 11

Kystplan Midt- og Sør-Troms

Kystplan Midt- og Sør-Troms Kystplan Midt- og Sør-Troms Møte: Dato: Prosjektleder Malin Ek, malin@strr.no, 46638699 Bakgrunn Økt interesse for bruk av kysten Gamle og utdaterte kystsoneplaner Begrensede ressurser i kommunene Oppdatering

Detaljer

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD l Berg ommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer: Barnevern:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN

INNKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN INNKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN Møtested: Kristiansand, Hotell Norge Møtetid: Onsdag 9. juni, kl. 11.00 (m/lunsj) ca. 15.00 Saksliste: Sak 6/10 Sak 7/10 Sak 8/10 Sak 9/10 Valg/konstituering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister VEILEDER ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister Første versjon oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 6 2 INNLEDENDE FORBEREDELSER TIL ETABLERING

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 DØNNA KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 Planid: 1827 2014001 PLANBESKRIVELSE KONSEKVENSUTREDNING Inngår i planforslag til første gangs behandling, innstilling til Formannskapet Planforslag datert:

Detaljer

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp Planprogram Hovedplaner vann og avløp Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap) ble etablert 1. juli 2014 og eies av Hurum, Lier og Røyken kommune. Selskapets formål er å utføre offentlige

Detaljer

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata Vår ref.: 2014/1389-3018/2015 Saksbehandler: Mari Solbrekken Arkiv: 141 Dato: 23.03.2015 Saksframlegg Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

Kjell Harvold Sigrid Stokstad. NIBR-rapport 2015:3

Kjell Harvold Sigrid Stokstad. NIBR-rapport 2015:3 Kjell Harvold Sigrid Stokstad NIBR-rapport 2015:3 Interkommunal planlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:15 NIBR/Østlandsforskning 2012 Evaluering av planprosess ny E6 Ringebu Otta Interkommunalt

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Det innkalles herved til møte i regionrådet

Det innkalles herved til møte i regionrådet Regionrådsmøte Innkalling Møtedato: 29.5.2015 Møtested: Tromsø kommunes rådhus, 5A07 Klokkeslett: 10.00 Det innkalles herved til møte i regionrådet Det innkalles herved til møte i regionrådet, fredag 29.

Detaljer