Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund"

Transkript

1 MØTEREFERAT Kontaktgruppemøte Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 06. mai 2013 Sted Vår ref. Antall sider Kl 12: Finnsnes Hotell Malin Ek 3 Til stede: Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund Gratangen Johan Harald Gamnes Berg Bjørn Abelsen Dyrøy Ragnvald Tollefsen Harstad Martin Nygaard Harstad Øystein Kanstad Ibestad Trond Hanssen Lavangen Albert Pedersen Lenvik Asle Bogen Salangen Tore Ratkje Skånland Ivar Hartviksen Sørreisa Lennart Fagernes Tranøy Audun Sivertsen Midt-Troms regionråd Herbjørg Valvåg Sør-Troms regionråd Trine-Lise W. Fossland Sør-Troms regionråd Malin Ek I tillegg møtte: Lavangen Erling Hansen Lenvik Geir Fredriksen Tranøy Odd Arne Andreassen Nord-Troms Svein Solberg Troms fylkeskommune Ole Pedersen Dyrstad Troms fylkeskommune Tone Rasmussen Harstad Jan Inge Lakså Kvæfjord Torbjørn Larsen Salangen Reidar Berg Torsken Referat sendes til: Kontaktgruppens medlemmer Alle berørte kommuner Alle som meldt seg til møtet Styringsgruppens medlemmer Saksliste: 1. Åpning av møtet og presentasjonsrunde 2. Presentasjon av kystsoneplanleggingsprosjektet i Troms 3. Presentasjon av prosjektet i Midt- og Sør-Troms 4. Astafjordprosjektet- et unikt kunnskapsgrunnlag 5. Gjennomgang av statusen i kommunene (Malin Ek, kommentarer fra representanter fra kommunene 6. Organisering av det praktiske arbeidet (diskusjon 7. Oppsummering 01/13 02/13 Åpning av møtet og presentasjonsrunde Alle deltakere presenterte seg. Presentasjon av kystsoneplanleggingsprosjektet i Troms Ole Pedersen Dyrstad fra Troms fylkeskommune orienterte kort om hovedprosjektet og den rollen fylkeskommunen skal ha. Se vedlagt presentasjon. Et viktig spørsmål som kom opp er avgrensning for hva som inngår i «kystsonen» og hva som ikke inngår. Kartverket har fått i oppgave å se på dette for å komme med forslag til avgrensing. I tillegg vil en viktig oppgave for kontaktpersonene være å påse og sørge for at det er en god avstemming av planverket på land og kystsoneplanen. Svein Solberg fortalte om arbeidet med kystsoneplan i Nord-Troms, i første omgang med Nordreisa og Skjervøy. Presentasjonen legges ved.

2 MØTEREFERAT side 2 Møtedato mai 2013 I tillegg er Tromsøområdet med Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen og Målselv i ferd med å få på plass sin prosjektleder/organisering. 03/13 Presentasjon av prosjektet i Midt- og Sør-Troms - Prosjektområde - Interkommunalt plansamarbeid lovverk - Prosjektmål - Budsjett - Organisering og ansvar - Fremdrift og tidsplan Malin Ek presenterte punktene. Presentasjonen legges ved. Det er viktig at man raskt oppretter et system for registrering av timebruk i kommunene slik at man enklest mulig kan rapportere dette og gjøre opp regnskapet. 04/13 Astafjordprosjektet- et unikt kunnskapsgrunnlag Tone Rasmussen presenterte Astafjordprosjektet og hvordan det kan benyttes i kystsoneplanleggingen. Hun er nå prosjektleder hos Troms fylkeskommune i prosjektet EUs vanndirektiv for Troms. Forvaltningsplan for å bevare vannressursene i fylket. Presentasjonen legges ved. n 05/13 Gjennomgang av statusen i kommunene Malin Ek presenterte status slik prosjektet kjenner den, og ba om kommentarer fra representantene fra kommunene. Forskjellig utgangspunkt Behov for oppdatert arealplan for sjøområdene Astafjordprosjektet gir godt grunnlag for kunnskapsbasert planlegging Et felles prosjektet gir muligheter for Felles innsamling av data og analyser Å se fjorder og sjøområder i sammenheng Mindre arbeidsinnsats per kommune Kompetansehevning Gode medvirkningsprosesser Informasjon om GIS/kartprogrammer som blir brukt i kommunene ble samlet sammen med navn på en GIS/kartperson per kommune. Alla kommunene som svarte bruker GisLine og halvparten angav at tidligere arealplaner er digitaliserte. I slutten av mai/begynnelsen av juni arrangerer fylkeskommunen et møte om bruken av kart i slike prosjekt. Erfaringer fra lignende prosjekt vil bli presentert. 06/13 Organisering av det praktiske arbeidet (diskusjon Gjennomgang av informasjonsstedene som skal brukes i prosjektet: Projectplace (nettbasert prosjektverktøy Kartløsning Nettsider (Bør legge inn nyhetsbrev Facebook Kartinnsyn Media Følgende punkter framkom i diskusjonen: Grenseoppgang mellom hav og land Kartverket skal nå se på dette og komme med forslag. Aktiviteter på land har betydning for havet. Spesiell aktivitet som er viktig bør den enkelte kommune søke å få med. Her kan detaljeringsområder (omriss/skravur med påtegning nyttes.

3 MØTEREFERAT side 3 Møtedato mai 2013 Hytteområder med felles utslipp skal Fylkesmannen nå registrere som en egen sak. Det bør vurderes å kjøre parallelle eller felles prosesser for arealplanleggingen på land og til havs. Hadde vi tatt bort vannet ville det ikke vært naturlig å sette en grense. Prosjektet må sees på som en ressursbank for den enkelte kommune. Her kan hentes kompetanse på mange felt. Prosjektet skal også ha en koordinerende og rådgivende rolle. Behovene vil variere fra kommune til kommune. Logistikken i prosessene mellom den enkelte kommune og prosjektet må ivaretas. Dette ansvaret ligger i denne gruppen. Kategoriene som retningslinjene nå opererer med i vannoverflaten, vannsøylen og på havbunnen er ikke god nok. Prosjektet bør også påvirke sentrale myndigheter og bidra med forslag til endringer. Dette er kommunenes prosjekt. Hvor godt det skal bli er opp til kommunene. Bruk det! Prosjektet vil i prosessen få fram praktiske erfaringer og forhåpentligvis gode løsninger som vil komme til nytte framover. Vi har muligheten til å stå samlet også ovenfor sektormyndigheter som for eksempel Forsvaret for å få påvirket til endringer som er viktig for kommunene. Felles forvaltning kan evt. diskuteres Det sees nå på bruk av felles programvare og implementering av kartene mellom aktører Norge digital bør kontaktes for forenklet innlegging av sektorinformasjon GIS kommunene bør kunne legge inn dispensasjoner eller midlertidige tillatelser som dukker opp i planperioden slik at disse enkelt hensynstas i forvaltningen Ole Pedersen Dyrstad i Troms fylkeskommune har stor GIS-kompetanse. Bruk den! Sak om delegering av planmyndighet utarbeides nå og vil bli sendt den enkelte kommune. Denne må behandles innen utgangen av juni Den gir det interkommunale planutvalget myndighet til å kjøre hele prosessen fram til endelig vedtak i den enkelte kommune. Viktig at planprogrammet sendes til uttalelse til kommunestyrene i den enkelte kommune slik at prosessen forankres ytterligere. Neste møte i gruppen legges til 29. august 2013 i Sør-Troms. 07/13 Oppsummering Her er både utfordringer og muligheter for samordning mellom og i kommunene Felles prosjekt gir tyngde og mulighet for nasjonal og sektorvis påvirkning Grensegangen mellom land/sjø må defineres og er på gang Ikke gape over for mye. Bedre å gjøre det man gjør godt, lære av prosessen og sørge for at ytterligere forbedringer kommer i neste runde. Viktig nå å få en god oversikt over status i den enkelte kommune. Takk for godt og konstruktivt møte. Vi møtes igjen i Sør-Troms 29. august Harstad Referent Trine-Lise W. Fossland Vedlegg - Presentasjoner fra møtet o Møtepresentasjon, Malin Ek o Troms fylkeskommune, (Stein Arne Rånes/ Ole Pedersen Dyrstad o Nord-Troms, Svein Solberg o Astafjordprosjektet og EUs vanndirektiv i Troms, Tone Rasmussen - Kontaktliste - Ansvar og tidtabell

4 KystplanMidt-ogSør-Troms,kontaktgruppe Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Kystplan Midt-ogSør-Troms Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen KystplanMidt-ogSør-Troms Møteforkontaktgruppeogandreinteresserte FinnsnesHotell Salangen Skånland Saksliste/program (Lunsj 1. Åpningavmøtetogpresentasjonsrunde 2. PresentasjonavKystplanTroms 3. PresentasjonavKystplanMidt-ogSør-Troms 4. AstaOordprosjektet-etuniktkunnskapsgrunnlag 5. Gjennomgangavstatusenikommunene (Kaffe 1. Diskusjon:Organiseringavarbeidet 2. Oppsummering Berg Dyrøy Kystplan Midt-ogSør-Troms Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Berg KystplanMidt-ogSør-Troms Prosjektområde Interkommunaltplansamarbeid lovverk Prosjektmål BudsjeZ Organiseringogansvar Fremdri[og\dsplan Dyrøy Kystplan Midt-ogSør-Troms Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Prosjektområde 13kommuner, Kunsjøområder (vannflate,vannsøylenog bunn Berg Dyrøy Gratangen Harstad Ibestad KvæOord Lavangen Lenvik Salangen Skånland Sørreisa Torsken Tranøy PBL 9-1.Interkommunalt, plansamarbeid Utdrag: «Toellerflerekommunerbørsamarbeideom planleggingezerdennelovnårdeterhensiktsmessigå samordneplanleggingenoverkommunegrenser. SamarbeidetkanomfaZeallekommunaleplantyper.» «InterkommunaltplansamarbeidkanigangseZessom gjennomføringavregionalplanstrategi.regional planmyndighetellerstatligemyndigheterkananmode kommuneneomåinnledeetsliktsamarbeidnårdet ansesnødvendigforåivaretahensynogløseoppgaver somgårutoverdenenkeltekommune.» Departementetkanogsåpåleggesamarbeid Utdrag: PBL 9-2.Organisering «Planarbeidetledesavetstyremedsamme antallrepresentanterfrahverkommune,med mindrekommuneneerenigeomnoeannet. MedmindreannetervedtaZavkommunene, fastsezerstyretselvreglerforsizarbeidog organisererplanarbeidetslikdetfinnerdet hensiktsmessig.» Berg Dyrøy Kystplan Midt-ogSør-Troms Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Berg Dyrøy Kystplan Midt-ogSør-Troms Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MalinEk 1

5 KystplanMidt-ogSør-Troms,kontaktgruppe PBL 9-3.Planprosess,og,planinnhold Forplanprosessoginnholdiplanenegjelder regleneforvedkommendeplantype,jf.kapizel 11og12.Hverkommuneharansvarforat saksbehandlingsreglenefølgesinnenforsiz område. Dedeltakendekommunerkanoverføre\lstyret denmyndighet\låtreffevedtakom planprosessensomezerlovenerlagt\l kommunen. Hvertkommunestyretrefferendeligplanvedtak forsizområde. Prosjektmål Ny/rullertkystsoneplanforkommunene Tilpassanåværendeogfrem\digebehov Tilpassaforskjelligeinteresser Kunnskapsbasert,holdbarutvikling Godprosess Samarbeidogkommunikasjon Høringogmedvirkningifokus Eierskapsforholdidenenkeltekommuneog hosnæringsutøvereoginnbyggere Basisforfrem\digarbeid Kompetansebygning Verktøyogmetoder Berg Dyrøy Kystplan Midt-ogSør-Troms Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland BudsjeZ 3-årigtprosjekt 50%regionaleutviklingsmidlerfrafylkeskommunen 50%egeninnsatsfrakommunene KystsoneplanleggingiMidt-ogSør-Troms Sum InnsatskommunaltansaZe Innsatsdeltakere(møter Adm.kostn.vertskommune(kontorleie,datamm Lønnprosjektleder,inkl.sosutg Møteturgi[er/reise Kompetansebygging/formidling Diverse TimerPA(regionråd Tromsfylkeskommune Egeninnsats Sum Kommunene: EndeligpoliGskvedtak Berg,Dyrøy,Gratangen,Harstad,Ibestad,KvæOord,Lavangen,Lenvik,Salangen, Skånland,Sørreisa,TorskenogTranøy Finansiell: Sør-TromsRegionråd Midt-TromsRegionråd ProsjektetsStyringsgruppe Prosjektleder PoliGsk: Interkommunaltkystsoneplanutvalg («styre»ipbl (1representantmedvaraperkommune Planarbeid Kontaktgruppe Representant(erfraadministrasjonenikommunene Arbeidsgrupperforrelevantetema Representanterfrakommunene,næringsutøvere,osv. Prosjekt-oppstart Kontaktgruppe ansvar Giinformasjonomstatusikommunene Informasjonsoverføringmellomprosjektetogdenegnekommune(administrasjon Planprogram Se\latkommunensoppgaverblirgjort Informasjonsoverføringmellomprosjektetogdenegnekommune(administrasjon Deltaiarbeidsgrupper Deltaiarbeidmedplanprogrammet Planprosess Se\latkommunenssineoppgaverblirgjort Informasjonsoverføringmellomprosjektetogdenegnekommune(administrasjon Deltaiarbeidsgrupper Deltaiarbeidmedplanen Videreføring Se\latverktøyforvidereplanarbeiderbrukbareikommunen GROVTIDSPLAN Vår Sommer Høst Vinter Vår Sommer Høst Vinter Vår Sommer Høst Vinter Delegasjonavplanmyndighet Prosjektoppstart Planprogram Vedtakavplanprogram,planoppstart Planprosess Vedtakavplan Videreføring MalinEk 2

6 KystplanMidt-ogSør-Troms,kontaktgruppe MØTER: InterkommunaltPlanutvalg(IKPU Kontaktgruppe/Prosjektgruppe(KG Prosjektetsstyringsgruppe(SG Planforum Folkemøter Tidsplan Tidsplan JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 8.3:SG (2.5:SG2 27.6:SG3 5.9:SG4 Delegasjonavplanmyndighet (kommunestyrene JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SG6 SG JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Prosjektoppstart Planprosess 6.5:KG1 Fastsemngavplanprogram Planprogram (interkommunaltplanutvalg IKPU2 IKPU3 IKPU1 IKPU4 Forslag\l Varselplanoppstart,kunngjøring planprogram KG2 KG3 Høring Medv. IKPU6 Bearbeidingplanforslag IKPU7 Kunngjøring KG9 Bearb.planprogr. KG4 SG9 SG8 Vedtakavplan (kommunestyrene SG7 Oppsummering,Videreføring KG5 Planprosess IKPU5 IKPU6 Utarbeidingplanforslag KG6 Kunngjøring KG7 Høring Medv. Bearbeiding planforslag KG8 Kartproduksjon Forskningsdager Saksframlegg MØTER: InterkommunaltPlanutvalg(IKPU Kontaktgruppe/Prosjektgruppe(KG Prosjektetsstyringsgruppe(SG Planforum Folkemøter Planprogram Forskningsdager Plan Analyserogutredninger Forskningsdager Plan Analyserog utredninger Oppsummering,videreføring Kartproduksjon Oppsummering,videreføring Statusikommunene Kommenterunderveis! Møte:GISpersonerikommuneneorganiseresavTroms fylkeskommunemånedsski[etmai/juni FyllilisteomGIS-kompetanseikommunene Berg Nåværendeplangyldig Kommentar (Bjarkøy Kommune Del av Harstad Gratangen Sjødelen fra 2002 Harstad Planarbeid pågår, planlagt klar 2014 Plansamarbeid Ibestad- Salangen, planarbeid: plan trukken juni 2012 Planarbeid pågår Ibestad Salangen KvæOord Lavangen Skånland Dyrøy Ikke sjøområder, kystsoneplan fra 2002, ikke godkjent, ikke med i Astafjord Sørreisa Ikke med i Astafjordprosjektet (-2020 Torsken (2030 Tranøy MalinEk Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Kystplan Midt-ogSør-Troms Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Planlagt rullering 2016 Kystsoneplan mangler, fiseregistreringer i arealplan Lenvik Berg Plansamarbeid Torsken-Berg-Tranøy 3

7 KystplanMidt-ogSør-Troms,kontaktgruppe Statussammendrag Forskjelligutgangspunkt Behovforoppdatertarealplanforsjøområdene AstaOordprosjektetgirgodtgrunnlagfor kunnskapsbasertplanlegging Etfellesprosjektetgirmuligheterfor Fellesinnsamlingavdataoganalyser ÅseOorderogsjøområderisammenheng Mindrearbeidsinnsatsperkommune Kompetansehevning Godemedvirkningsprosesser Berg Dyrøy Kystplan Midt-ogSør-Troms Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Hvordanskalviarbeide? Kontaktgruppe-kommunikasjon Kontaktgruppensammen Kontaktpersoner kommune Kontaktpersoner prosjektet Kommunikasjonoginformasjonsoverføring Ansvars-ogarbeidsfordeling Organiseringavsamarbeid,møteplan Hvem? Kontaktpersoner fra administrasjoneni kommunene Andresomerak\vt involverti planleggingsproses sen Hvorfor? Brafellesprosess medfrems\llingav planprogramog plan Kompetanseheving Utviklefungerende verktøyfor: Planlegging Interkommunalt samarbeid Brukavinnspill framedvirkning Når? Iarbeidetmed planprogramog plan Ividereføringogi frem\den Hva? Bearbeidingav tekst-og kartmateriale Innsamlingog sammens\llingav eksisterende informasjon Analyserog visualisering Hvordan? Arbeidsmøter Temamøter E-post,telefon Kurs Kartløsninger Projectplace? NeZsider Facebook? Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Kystplan Midt-ogSør-Troms Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Brukavkommunikasjonsmidler Diskusjon Projectplace Innendenmestak\ve gruppen Bearbeiding,kommentering, gjennomsynavdokument Prosjektoversikt Tidsplan Kommunikasjon Facebook Videomøter Medvirkningoginformasjons spredning\lalminneligheten Fellessideforalle delprosjekter,ogegenprofil/ prosjekt Diskusjonsverktøyinnen prosjektet? Kartløsning Brukesavnoenutvalgtemed kompetanseogeller interessefraprosjektgruppen ogkontaktgruppen Endelavtjenestenkjøpes inn? Frems\llingavkartmateriale Kar\nnsyn Analyser Fordefleste PåneZportal/neZsider,pdf, papirkart? NeZsider Generellinformasjonom prosjektet Informasjonomprosjektets fremdri[ Ferdigedokumentogreferat Dokumentpåhøring Noenformforkartadgang Media (pdf/embed/lenker.. Generellinformasjon Hovedansvarhossentral Vedvik\gemilepælerog prosjektleder folkemøter MalinEk 4

8 KystplanMidt-ogSør-Troms, kontaktgruppemøte Disposisjon Kystplan Troms Kystsonesatsingen i Troms Prosjektmøte Sør- og Midt-Troms Prosjektleder Stein Arne Rånes Regionale oppgaver og myndighet Veiledningsansvar og myndighet Planansvar Kystplan Troms Bakgrunn for prosjektet Vedtak og finansiering Bruk av midlene Viktige faktorer i prosessen videre Veiledningsansvar og myndighet Fylkeskommunen har i hovedsak 3 oppgaver etter PBL (kap 7 og 8 Veiledning og myndighet Selvstendig planoppgave Skal utarbeide regional planstrategi Kan utarbeide regionale planer på bestemte tema Samarbeid om og påvirkning av kommunale planer Veiledning og myndighetsutøvelse Generelt veiledningsansvar og faglige innspill i oppstart og høringsprosesser Planfaglig Akvakultur Kulturminne Folkehelse mv Innsigelsesrett med hensyn til akvakultur KU-vurdering av akvakultursøknader Vannregionmyndigheten KYSTPLAN TROMS Bakgrunn Tromskonferansen 2010 Hvordan kan Troms fylkeskommune bidra til å få fornying og revisjon av kystsoneplanene i Troms? Innspill fra kommunene Ressurser Plansamarbeid Kompetanse KYSTPLAN TROMS Fylkesrådet vedtok prosjektet høsten 2011 Et treårig prosjekt Fylkeskommunal finansiering på 12 millioner Som hovedregel dekkes 50 % av kostnadene En total aktivitet på mer enn 20 millioner Fylkesråd for næring Prosjektansvarlig Næringsetaten Prosjektkoordnering Stein Arne Rånes Prosjektleder SteinArneRånes/presentertavOle Pedersen-Dyrstad 1

9 KystplanMidt-ogSør-Troms, kontaktgruppemøte Bruk av midlene Lønnsmidler til kommuner/regionråd Prosjektmidler Interkommunale prosjekter? GIS-modeller? Strømmodulering/fagverktøy Kompetansemidler Temamøter? Kurs, etter og videreutdanning? Nettverk? Prosjektstilling i fylkeskommunen Viktige faktorer i prosessen videre Kommunene må være i førersetet! Kystsoneplanlegging Først og fremst politikk! Hvilken utvikling ønsker kommunen? Hvordan skal ulike hensyn avveies i kommunen? Men også en utfordrende teknisk øvelse For eksempel hvordan en i praksis skal avgrense kystsoneplanen opp mot strandsonen? Her brukes det i dag forskjellige tilnærminger En stor fordel om kommunene kan bli enige om felles praksis i interkommunale kystsoneprosjekter. Takk for oppmerksomheten! SteinArneRånes/presentertavOle Pedersen-Dyrstad 2

10 Kystplan Midt- og Sør-Troms, kontaktgruppemøte Felles kystsoneplan NordreisaogSkjervøy v. Svein Solberg STATUS I DAG: Skjervøy og Nordreisa har eldre kystsoneplaner som er lite egnet som styringsverktøy. Det er derfor et stort behov for å få utarbeidet nye planer. Kommunene Nordreisa og Skjervøy skal revidere kommunedelplanen for kystsonen som en felles interkommunal plan. Kommunene Vest for oss, Storfjord, Kåfjord og Lyngen, har gjennom de siste åra gjennomført et stort arbeid for å utarbeide en felles kystsoneplan for Lyngenfjordområdet. Arbeidet med denne planen avsluttes i løpet av Øst for oss har Kvænangen kommune startet opp arbeidet med rullering av sin kystsoneplan i februar Dette arbeidet skal avsluttes i I tillegg har vi grense mot Karlsøy og i mot Loppa kommune i Nord (vest og øst. Tilnærming INordreisaogSkjervøyerdetområderder sjøområdenegrensersåtettoppmothverandreat brukenienkommunepåvirkerdirektebrukenav sjøområdetinabokommunen.ihovedsakgjelder detteområdenefraspåkenes Rotsund? Kjølmangen(Vorterøy/KågenogMaursund/ Hamneidet/Taskebyhalvøyområdet., Etablerer(en(felles(forståelse(av(dagens(situasjon( og(viktige(problemstillinger(i(forvaltningen(av( kystsonen.(( Kommer(fram(til(felles(målsettinger(og( retningslinjer(for(arealbruken(i(kystsonen.(rett(og( slett(skape(forutsigbarhet.(. Hensiktmedplanen KommunestyretiNordreisa KommunestyretiSkjervøy Planavgrensning Kommunalleder gruppe(faglig Troms Fylkeskommune Fagligarbeidsog prosjektstøttegruppe: Folkfrakommunalog sektorogfolkfranord? TromsPlankontor Referansegruppe Etterbehovkonsulteres (planforum: Fylkesmann Fiskeridirektorat Mattilsynet Kraftlag Sametinget STYRINGSGRUPPE Politiskvalgt Prosjektleder kystsoneplan Arbeidsgruppe Havbruk Arbeidsgruppe Fiskere Arbeidsgruppe Grønneinteresser Naturbasertturisme Sidenkommuneplanensarealdelerunderogskalrevideresibegge kommuner,vilenavpraktiskeårsakeravgrenseplanområdettilå omfattesjøen(dvs.overflate,vannogbunnogopptilriksvei, fylkesveiellerkommunalveiinnaforkommunenenordreisaog Skjervøysinegrenser.Envilkunnejustereplangrensadersomdeter landellersjøformålsomnaturlighengersammen. Kommunenesarbeidmedarealplanenvil/børforegåparalleltvil jobbemedarbeidetmedkystsoneplanen.registreringeri kystsoneplanarbeidetvilnaturligdrasmedidenenkeltekommune sinarealdelavkommuneplanenogomvendt.folkemøterogannet registreringsarbeidvilsamkjøresslikatdobbeltarbeidunngås. Svein Solberg 1

11 Kystplan Midt- og Sør-Troms, kontaktgruppemøte Interesserikystsonen myeerallerederegistrert Fiskeplasser aktive passive Kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy Nasjonal laksesord Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre Vedtak: HAVBRUK Nordreisa kommune mener det er viktig at det gjøres kvalifisert forskning på konsekvensene av sjøbasert oppdrett av torsk, og av den grunn kan det foreløpig ikke gis tillatelse til akvakultur av torsk i Reisafjorden. Selv om Nordreisa kommune er positiv til ny næringsvirksomhet kan det på nåværende tidspunkt ikke anbefales fordi forskningsmiljøene vet for lite om konsekvensen av torskeoppdrett i fiskerike fjorder. Nordreisa Kommune er også av den oppfatning at det har vært satset alt for lite på forsking fra staten sin side når det gjelder torskeoppdrett i Norge Vedtok Nordreisa kommunestyre følgende: «Nordreisa kommune vedtar Reisafjorden som oppdrettsfri fjord gjeldende fra Bestemmelser og omfang legges inn i rulleringen av areal- og kystsoneplanen.» Kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy Hovedfaser(i(planprosessen(og(fremdrift( 1.Utarbeiding(av(prosjektplan,(prosjektbeskrivelse(mv.(oktober/november(2012( 2.Politisk(behandling(i(driftsutvalg/formannskap(til(Skjervøy(og(Nordreisa.(Delegasjonsvedtak(til(og(valg( av(styringsgruppe,(samt(vedtak(om(å(legge(planprogrammet(på(høring(ble(gjort(i(de(ulike(kommuner(5( og(8(november(2012.( 3.Kunngjøring(og(høring(av(planprogram(november/desember(2012( 4.Valg(av(medlemmer(til(Kystsoneplanutvalget(for(Nordreisa(og(Skjervøy(samt,(delegasjonsvedtak(av( planmyndighet(til(denne(ble(gjort(av(driftsutvalget/(formannskapet(til(nordreisa(og(skjervøy(i( november(2012.( 5.Oppstart(arbeidsgrupper,(arbeidsgruppemøter(januar/februar(2013((forberedelse(gjort(i(nov/ desember(2012.( 6.Første(møte(i(Kystsoneplanutvalget(for(Nordreisa(og(Skjervøy(R(konstituering( (samt(drøfting(av( planprogram(mv.(ble(gjort(11.(februar(2013.(( 7.Faste(representanter(Kystsoneplanutvalget(for(Nordreisa(og(Skjervøy:(Geir(H.(Sagelv,(Nordreisa( Høyre,(Harry(Kristiansen,(Nordreisa(AP,(Knut(M.(Pedersen(Nordreisa(AP,(Vidar(Langeland,(Skjervøy(FRP,( Solveig(Fagerheim,(Skjervøy(AP(og((Leif(Peder(Jørgensen,(Skjervøy(SP.((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Konstituerings(vedtak:(Vidar(Langeland( (ble(valgt(som(leder((geir(sagelv( (ble(valgt(som(nestleder( 8.Møte(med(oppdrettere(i(kommunestyresalen(på(Skjervøy( (presentasjon(av(innspill(fra(( oppdrettsnæringa.(4.(april(2013(fra(kl(10( (15.( 9.Merknadsbehandling(og(formelt(vedtak(av(planprogram(i(«Kystsoneplanutvalget(for(Nordreisa(og( Skjervøy»(på(grunnlag(av(høring.(4.(april(2013.( 10. (Møte(Arbeidsgruppe(Grønne(interesser(og(Naturbasert(turisme(mai/juni(avoldt(2(mai( 11.Møte(med(fiskere(mai/juni(2013.( 12.Første(åpne(møte,(hvor(alle(kan(møte(og(hvor(arbeidet(så(langt(og(innspill(til(planen( presenteres((dato:( ( 14. Utarbeidingavutkasttiluliketemakart. 15. Aktivmøtevirksomhetideenkeltearbeidsgrupperrestenav2013Innsamlingavdata/? arealopplysningerdrøftinger,befaringer,forhandlingerogbygdemøtermv. 16. UtarbeideforslagtilkystsoneplanmedtilhørendekonsekvensutredningogROSanalyse.Desember 2012?januar/februar FørstegangsbehandlingiKystsoneplanutvalgetforNordreisaogSkjervøymars HøringogoffentligettersynPBL 11?14 mai/juni MerknadsbehandlingiKystsoneplanutvalgetforNordreisaogSkjervøy.Publikum,berørteparter, organisasjonersinnspill/merknaderaugust/september Bearbeidingavuttalelserisamarbeidmedprosjektgruppen august/september AndregangsbehandlingiKystsoneplanutvalgetforNordreisaogSkjervøy(styringsgruppen august/september Behandlingikommunestyreneavhengeravomdeterbehovforåleggeplanenuttiloffentlig ettersynfleregangermedforutgåendebehandlingistyringsgruppa VedtakPBL 11?15.Kommunestyrenesinsluttbehandling KunngjøringavvedtakPBL 11?15.Oversendelseavplantilaktuelleoffentligeinstanser. Svein Solberg 2

12 Kystplan Midt- og Sør-Troms, kontaktgruppemøte Lerøy Aurora AS og Arnøylaks AS Svein Solberg 3

13 Kystplan Midt- og Sør-Troms, kontaktgruppemøte Asta%ordprosjektet-.et.unikt. kunnskapsgrunnlag. Innsjøer Vannforekomstene... Våtmark Vassdrag Kystvann Grunnvann. Tone.Rasmussen,.prosjektleder. EU s.vanndirek<v.vannregion.troms..skal forvaltes helhetlig gjennom forvaltningsplaner med tiltaksprogrammer Kommunegrenser.i.sjø.(SINTEF... Kunnskapsbasert. kystsoneplanlegging:. NØYAKTIG.KARTGRUNNLAG:.kvalitetssikret. GIS-informasjon.er.grunnlaget.for.altlegging. AREALKVALITET.vil.gi.en.naturlig.geografisk. avgrensing.av.ulike.bruksområder. FELLES.BEGREPSFORSTÅELSE.gir.grunnlag.for. en.mer.konkret.kommunikasjon.i. planprosessen. EKSEMPEL.PÅ. AREALKVALITET... KVÆFJORD.. Nøyak<g.og.grundig.arbeid.har.giQ. kunnskap.om.naturtyper.og.bunnforhold. som.igjen.kan.brukes.for.å.kartlegge. konsekvenser.av.<ltak/endringer.. Tone Rasmussen 1

14 69 30'0"N 69 20'0"N 69 10'0"N 69 0'0"N 68 50'0"N 68 40'0"N 68 30'0"N '0"E 16 0'0"E '0"E Harstad 16 30'0"E '0"E '0"E '0"E '0"E 1 1 niemistö-prøve 2 niemistö-prøver '0"E 69 30'0"N 69 20'0"N 69 10'0"N 69 0'0"N 68 50'0"N 68 40'0"N 68 30'0"N Kystplan Midt- og Sør-Troms, kontaktgruppemøte F/F Seisma, tokt 1002: Miljøprøver Andøya Senja Dyrøya MILJØSTATUS.. Stasjonene.viser.hvor.en.har. analysert.forurensingsstatus.for. %ordsystemet.per Oppdrettslokalitet laks INFORMASJON:. Grytøya Hinnøya Rolla Andørja ± km Miljøprøvestasjoner Gytegrunne: Kysttorsk Biodiversitet/ turistinfo: Håkjerring Utredningsinfo: Plassering av kabeltrase Planlegging.og.etablering.av.lokaliteter:.. Mudring.og.planlegging. Legge.rørledninger.og.kabler. Tone Rasmussen 2

15 Kystplan Midt- og Sør-Troms, kontaktgruppemøte Industriområder. Planprosessen. Kokebok..for.prosessen.i.kommunene. Kommunens.rolle.bør.være.å.bidra.med. datafangst.og.sikre.medvirkning.i.prosessen. Ikke.gap.over.for.mye-.prioriter.det.som.er. mest.aktuelt.for.din.kommune-.s<ll.krav.<l. sektormyndighetene;.planperioden.er. begrenset.!.. PROSESSREKKEFØLGE:. Grunnleggende.Informasjon. Marine.grunnkart. Strømmodellering. Miljø. Ressurskartlegging. Biologisk.mangfold. Fiskeri. Havbruk. Olje.og.gass. Kartlegge.samfunnsinteresser. Næringsinteresser. Ferdsel. Matproduksjon. Olje.og.gass. Bergverk. Planarbeid. Miljø-og.vernbehov. Allmen.bruk. Rekreasjonsområde. Fri<dsfiske.(tradisjon. Tone Rasmussen 3

16 Kontaktpersoner+Kystplan+Midt1+og+Sør1Troms Kontaktpersoner+i+kommunene+(kontaktgruppe: Kommune Navn Stilling Telefon E1post Kommentar Berg Ted%Eivind1Skoglund Konstituert1rådmann / Dyrøy Ragnvald1Tollefsen1 Fagleder1landbruk Gratangen Johan1Harald1Gamnes Ingeniør / Harstad Jan1Inge1Lakså Enhetsleder1Areal1og1byggesakstjenesten Ibestad Trond1Hanssen leder1plan1næring1og1utvikling1(pnu Kvæfjord Torbjørn1Larsen ordfører / Lavangen Albert1Pedersen Teknisk1sjef Lenvik Asle1Bogen Støtteenhetsleder,1plan1og1utvikling Salangen Reidar1Berg Teknisk1Sjef / Skal1ansette1plan%og1utvikl.sjef1som1vil1ha1ansvar Skånland Ivar1Hartviksen Ingeniør/saksbehandler1plan Sørreisa Lennart1Fagernes1 Avdelingsingeniør Torsken Teknisk1sjef Nylig1ansatt Tranøy Audun1Sivertsen Leder1forvaltning / Styringsgruppen: Kommune Navn Stilling Telefon E1post Kommentar Lenvik Geir1Fredriksen Kommunalsjef / Torsken Fred1Flakstad Ordfører Tranøy Odd1Arne1Andreassen Ordfører Vara1Midt%Troms Salangen Ivar1B.1Prestbakmo Ordfører Ibestad Dag1Sigurd1Brustind Ordfører / Gratangen Ronny1Grindstein Ordfører Vara1Sør%Troms Troms1fylkeskommune Stein1Arne1Rånes Sentral1prosjektleder Observatør Sør%Troms1regionråd Trine%Lise1W.1Fossland Prosjektansvarlig Sør%Troms1regionråd Malin1Ek Prosjektleder Midt%Troms1regionråd Herbjørg1Valvåg Daglig1leder %05%10

17 KystplanMidt-ogSør-Troms MøteFinnsnes Tidtabell'

18 KystplanMidt-ogSør-Troms MøteFinnsnes Ansvar'i'prosjektet ' '

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører MØTEREFERAT Interkommunalt kystsoneplanutvalg Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 20.1.2014 Vår ref. Antall sider Kl 12.30 14.20 Trine-Lise W. Fossland 4 + vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes

Detaljer

Folkemøte&Kystplan&Midt7&og&Sør7Troms&

Folkemøte&Kystplan&Midt7&og&Sør7Troms& 4.12.2013 REFERAT FolkemøteKystplanMidt7ogSør7Troms Tid:4.12.2013kl.18621 Sted:KunnskapsparkenpåFinnsnes Deltakere:totalt41personerdeltok,sevedlagtdeltakerliste Referent:NinaDonnsHansen(ogMalinEK) Program:

Detaljer

Kystplan Midt- og Sør-Troms

Kystplan Midt- og Sør-Troms Kystplan Midt- og Sør-Troms Møte: Dato: Prosjektleder Malin Ek, malin@strr.no, 46638699 Bakgrunn Økt interesse for bruk av kysten Gamle og utdaterte kystsoneplaner Begrensede ressurser i kommunene Oppdatering

Detaljer

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører Lavangen: Albert Pedersen, teknisk sjef

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører Lavangen: Albert Pedersen, teknisk sjef MØTEREFERAT Interkommunalt kystsoneplanutvalg Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 30.09.2013 Vår ref. Antall sider Kl 12-15 Malin Ek 4 Sted Finnsnes Hotell, Finnsnes Til stede: Forfall: Salangen:

Detaljer

Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms. Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune

Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms. Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune Kystplan Troms Et treårig samarbeidsprosjekt på interkommunal

Detaljer

Ivar B. Prestbakmo, ordfører Salangen kommune

Ivar B. Prestbakmo, ordfører Salangen kommune MØTEREFERAT Styringsgruppe i prosjektet Kystplan Midt- og Sør-Troms Dato 5.11.2013 Vår ref. Antall sider Kl 9:10-11:20 Malin Ek 3 Sted Kunnskapsparken, Finnsnes Til stede: Forfall: Fysisk: Dag Sigurd Brustind,

Detaljer

MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere:

MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere: MØTEREFERAT Kontaktgruppe i Kystplan Midt- og Sør-Troms (administrative kontaktpersoner fra kommunene) Dato 27.1.2014 Antall sider Kl 10-15 6+vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes Til stede: Prosjektleder

Detaljer

Møte IKPU 5 mai 2014 Kystplan Midt- og Sør-Troms

Møte IKPU 5 mai 2014 Kystplan Midt- og Sør-Troms Møte IKPU 5 mai 2014 Kystplan Midt- og Sør-Troms Saksliste 9/14 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 20.01.2014 10/14 Merknadsbehandling - merknader til planprogram som kommet inn etter

Detaljer

Presentasjon for planforum

Presentasjon for planforum Presentasjon for planforum 16 oktober 2014 Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Kystplan Midt- og Sør-Troms 13 kommuner interkommunal

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Geir Fredriksen, kommunalsjef Lenvik kommune. Referat sendes til: Styringsgruppens medlemmer Alle berørte kommuner v/ kontaktperson.

Geir Fredriksen, kommunalsjef Lenvik kommune. Referat sendes til: Styringsgruppens medlemmer Alle berørte kommuner v/ kontaktperson. MØTEREFERAT Styringsgruppemøte Kystsoneplanlegging i Dato 08.03.2013 Vår ref. Antall sider Kl 09-13 Malin Ek 4 Sted Senja næringshage, Smørhusbakken 1, Finnsnes Til stede: Forfall: Fred Flakstad, ordfører

Detaljer

Presentasjon av høringsutkast mars 2015

Presentasjon av høringsutkast mars 2015 Presentasjon av høringsutkast mars 2015 Inger Andreassen prosjektleder Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Hva er Kystplan Midt- og Sør-Troms?

Detaljer

MØTEREFERAT. Program ÅPNING/VELKOMMEN PRESENTASJONSRUNDE. Innspillsgruppe: Havn, Farvann og Forsvaret Dato

MØTEREFERAT. Program ÅPNING/VELKOMMEN PRESENTASJONSRUNDE. Innspillsgruppe: Havn, Farvann og Forsvaret Dato MØTEREFERAT Innspillsgruppe: Havn, Farvann og Forsvaret Dato 12.2.2014 Antall sider Kl 10-15 4+vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes Til stede: Forfall: Lennart Jensen, Harstad havn, (kontaktperson for

Detaljer

!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram!

!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram! KystplanMidt-ogSør-Troms Planprogram Interkommunalplanforsjøområdeneikommunene: Berg,Dyrøy,Gratangen,Harstad,Ibestad,Kvæfjord, Lavangen,Lenvik,Salangen,Skånland,Sørreisa,Torsken ogtranøy VedtattavinterkommunaltkystsoneplanutvalgforKystplanMidt-ogSør-Tromsden

Detaljer

Særutskrift - Kystplan Tromsøregionen - fastsettelse av planprogram

Særutskrift - Kystplan Tromsøregionen - fastsettelse av planprogram Målselv kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbeh.: 144 2012/235 May Britt Fredheim Saksfremlegg Særutskrift - Kystplan Tromsøregionen - fastsettelse av Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/2014 Plan- og næringsutvalget

Detaljer

Mulighet for en mer samordnet kystsoneplanlegging i landsdelen

Mulighet for en mer samordnet kystsoneplanlegging i landsdelen Mulighet for en mer samordnet kystsoneplanlegging i landsdelen Av: Jostein Angell, Nfk Foto: Bjørn-Erik Olsen 18-05-11 FHL Kystsoneplanleggingsmøte 1 Disposisjon Regionale oppgaver og myndighet - fylkeskommunens

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Stortinget har pålagt kommunene et utredningsansvar Regjeringen

Detaljer

Presentasjon av Kystverket

Presentasjon av Kystverket Presentasjon av Kystverket - Mål, oppgaver og grunnlag Jan Morten Hansen, regiondirektør Kystverket En nasjonal etat for sjøsikkerhet, kystforvaltning og beredskap mot akutt forurensning. Et rådgivende

Detaljer

Kommunereform Troms - organisering

Kommunereform Troms - organisering Kommunereform Troms - organisering Prosjekteier Fylkesmannen i Troms Styringsgruppe fylkesmannen Prosjektkoordinator Fylkesleder KS Troms Regiondirektør KS Nord-Norge Leder av Rådmannsutvalget Fylkesmannens

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Oddvar Brenna Fagansvarlig plan. Plan, reindrift og samfunnssikkerhet

Oddvar Brenna Fagansvarlig plan. Plan, reindrift og samfunnssikkerhet Oddvar Brenna Fagansvarlig plan Plan, reindrift og samfunnssikkerhet Dialogen mellom kommunene og sektormyndigheter i planer: Betraktninger om en effektiv saksbehandling og eliminering av tidstyver i planprosesser.

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Folketallsutviklingen i Troms i 2015 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Velkommen til nok en samling til faglig påfyll og inspirasjon for dere som legger til rette for den framtidige utvikling i Troms.

Velkommen til nok en samling til faglig påfyll og inspirasjon for dere som legger til rette for den framtidige utvikling i Troms. 1 Åpning av Plan- og byggesakskonferansen 19.11.14 Godt folk og planleggere i kommune-troms! Velkommen til nok en samling til faglig påfyll og inspirasjon for dere som legger til rette for den framtidige

Detaljer

Arktisk landbrukskonferanse, Tromsø Utfordringer jordvern vs. tettstedsutvikling

Arktisk landbrukskonferanse, Tromsø Utfordringer jordvern vs. tettstedsutvikling Arktisk landbrukskonferanse, Tromsø 29.03.2017 Utfordringer jordvern vs. tettstedsutvikling Toril Wikesland, Norges Bondelag Matjord omdisponeres og bygges ned 1901 Harstad (-2012).. 1902 Tromsø 41 1903

Detaljer

Fiskeridirektoratets planforum. Kystplan Troms. Erfaringer fra Troms. Seniorrådgiver Stein Arne Rånes

Fiskeridirektoratets planforum. Kystplan Troms. Erfaringer fra Troms. Seniorrådgiver Stein Arne Rånes Fiskeridirektoratets planforum Kystplan Troms Erfaringer fra Troms Seniorrådgiver Stein Arne Rånes Kystplan Troms er et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune og kystkommunene i Troms om

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

Referat fra arbeidsmøte - kart og GIS

Referat fra arbeidsmøte - kart og GIS Kystplan Midt- og Sør-Troms Referat fra arbeidsmøte - kart og GIS Sted: Harstad, rådhus 1B, 4 etasje, møterom 1 Tid: To 29.8.2013 kl. 10.15-16.00 Målgruppe: Kontaktpersoner og GIS og kart -folk fra kommunene,

Detaljer

Regionalt planforum. Kart og plan hånd i hånd Harstad, 8. april 2014 Bjørg Kippersund

Regionalt planforum. Kart og plan hånd i hånd Harstad, 8. april 2014 Bjørg Kippersund Regionalt planforum Kart og plan hånd i hånd Harstad, 8. april 2014 Bjørg Kippersund Troms fylkeskommune - Planavdelingen Arealplaner Ronald Jørgensen (fra 1.4.2014) og Bjørg Kippersund Samfunnsplaner

Detaljer

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne)

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Vedlegg 2. Vannregionutvalget for vannregion Troms (etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Organisasjon Navn e-postadresse Adresse Kvæfjord

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen Status - kommunereformen fylkesmann Bård M. Pedersen «Primærhelsemeldingen er kommunereformens siamesiske tvilling»(helse- og omsorgsminister Bent Høie) «Kommunereformen går ikke over, fordi utfordringene

Detaljer

Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform

Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform Om endring.. Det eneste som ikke kan endres, er at endringer alltid vil finne sted.(s.a.jessen) Hva skjer? 18 embeter er blitt til 16 Agder ett

Detaljer

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Tromsø Elisabeth Munch-Ellingsen 22.11.2017 Hva sa dere sist? Nå har jeg nye tanker om innhold i program Forstår vi må ha økt fokus på KVP Ble inspirert

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Statusrapport Astafjordprosjektet. Prosjektleder Arne Ekman Prosjektleder Miljø Tone Rasmussen, marinbiolog

Statusrapport Astafjordprosjektet. Prosjektleder Arne Ekman Prosjektleder Miljø Tone Rasmussen, marinbiolog Statusrapport Astafjordprosjektet Prosjektleder Arne Ekman Prosjektleder Miljø Tone Rasmussen, marinbiolog ASTAFJORDPROSJEKTET KYSTSONESAMARBEID MELLLOM SEKS KOMMUNER I SØR-TROMS MÅLSETTING Målet er at

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Pågående reformer Kommunereformen Nye oppgaver til større og mer robuste kommuner Endring av inntektssystemet Regionreformen Oppgavene til regionene Fylkesmannsstrukturen Fylkesmannens faglige tilrådning

Detaljer

Merethe Rødum Fagdag samferdsel 5.mai 2015

Merethe Rødum Fagdag samferdsel 5.mai 2015 Forvaltning FKB-Veg Merethe Rødum Fagdag samferdsel 5.mai 2015 Agenda Forvaltningsopplegget Kommunale rutiner og PBLTiltak Dataflyt Hva kreves av ferdigvegkart? Avtalegrunnlaget Grunnlag: Geovekst-avtale

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato Statsråden Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 16/1369-16 27.09.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Tranøy kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Fylkesmannens faglige tilrådning Anmodningsvedtak nr. 691: "Stortinget ber regjeringa syta for at fylkesmennene kjem med sin tilråding om kommunestrukturen i fylket etter at kommunane har gjort sine vedtak

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Juni 2014 Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til Fylkesmannen

Detaljer

Sak!03/14!Merknadsbehandling!!

Sak!03/14!Merknadsbehandling!! Sak03/14Merknadsbehandling ForslagtilplanprogramforKystplanMidt=ogSør=Troms Møte%i%interkommunalt%kystsoneplanutvalg%den%20.1.2013.% % Saksutredning: InterkommunaltkystsoneplanutvalgforKystplanMidt=ogSør=Tromsvedtokimøteden18.11.2013

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Pr. 1. oktober var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet November 2014 Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS?

HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS? HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS? PLANLEGGER KOMMUNENE FOR DEN RIKTIGE UTVIKLINGEN? Asle Tjeldflåt, økonomirådgiver fmtratj@fylkesmannen.no

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Oktober 2014 Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 13.10.2009 2009/3922-4 331.2 Asle Tjeldflåt 77642045 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms

Detaljer

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Geir Ove Ystmark adm dir FHL, 27. mars 2014 FHL 31 millioner fiskemiddager 14 millioner måltid laks Norsk sjømateksport AQUACULTURE FISHERIES AQUACULTURE:

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Mai 2014 Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015 - Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversikt over løpende inntektsutjevning - Kommunenes

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Nasjonalt og regionalt verdifulle kulturlandskap i Troms

Nasjonalt og regionalt verdifulle kulturlandskap i Troms Nasjonalt og regionalt verdifulle kulturlandskap i Troms 18.12.08 Under følger en oversikt over kulturlandskapsområder i Troms som er registrert som nasjonalt eller regionalt verdifulle. Utvelgelsen er

Detaljer

Rammebetingelser for havbruk:

Rammebetingelser for havbruk: Rammebetingelser for havbruk: - Tilgang på gode lokaliteter FHF-samling : "Verdikjede havbruk" Værnes, 22. oktober 2013 Otto Andreassen Roy Robertsen Nofima as Store ambisjoner for havbruksnæringen Forrige

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET

REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET Dato: 20.01.15 Vår ref: RR-protokoll-2015-01-20 Tid: Tirsdag 20. januar kl. 12.30-15.00 Sted: Kunnskapsparken, Finnsnes, møterom 221 Til stede: Ordførere: Rådmenn: Sekretariat:

Detaljer

Areal som ressurs. - Havbruksareal til begjær og besvær. NFKK - Årsmøte Gardermoen 6. mars Otto Andreassen Nofima AS

Areal som ressurs. - Havbruksareal til begjær og besvær. NFKK - Årsmøte Gardermoen 6. mars Otto Andreassen Nofima AS Areal som ressurs - Havbruksareal til begjær og besvær NFKK - Årsmøte Gardermoen 6. mars 2013 Otto Andreassen Nofima AS Dagens tekst Havbruksnæringens arealbegjær Næringens arealtilgang Besværet med forvaltning

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet August 2014 Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet September 2014 Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2015

Skatteinngangen pr. januar 2015 Mars 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 for landets kommuner sett under ett er på 16,245 mrd. kr. Dette er 1,7 % mer enn i januar 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett for

Detaljer

Felles arealplanlegging for vekst

Felles arealplanlegging for vekst Felles arealplanlegging for vekst Hovedmålet er en juridisk bindene interkommunal plan som skal 8lre9elegge arealer for bærekra;ig vekst havbruksnæringa som er nasjonal og regional føring Kommuneplaner

Detaljer

Skatteinngangen pr. februar 2016

Skatteinngangen pr. februar 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. februar 2016 Skatteinngangen pr. februar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 17,738 mrd. kr. Dette er en økning på 3,21 pst. i forhold til februar 2015. Skatteinngangen

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2016

Skatteinngangen pr. mars 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2016 Samlet skatteinngangen pr. mars 2016 for landets kommuner er på 41,952 mrd. kr. Dette er en økning på 5,41 pst. i forhold til mars 2016. Skatteinngangen for kommunene

Detaljer

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Februar 2016 Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Den akkumulerte skatteinngangen pr. desember 2015 for landets kommuner sett under ett er på 136,6 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst i år

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode /

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Oddvar Brenna Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 21 74 16.10.2015 2015/2026-4 420.0 Deres dato Deres ref. Adresse1iste Invitasjon til plan- og

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2016

Skatteinngangen pr. januar 2016 April 2015 en pr. januar 2016 en pr. januar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 16,799 mrd. kr. Dette er en økning på 3,41 pst. i forhold til januar 2015. en for kommunene i Troms pr. januar

Detaljer

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Foredrag på seminaret «Marin matproduksjon» Tromsø, 14. august 2015 Audun Iversen Roy Robertsen Otto Andreassen Ringvirkninger på ulike nivåer Nofima har gjennomført

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Troms Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom sektorene.

Detaljer

Implementering av utbyggingsprogram Troms

Implementering av utbyggingsprogram Troms Implementering av utbyggingsprogram Troms SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73590260 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister:

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger.

Detaljer

Lokalitetstilgang, behov og ringvirkninger

Lokalitetstilgang, behov og ringvirkninger Lokalitetstilgang, behov og ringvirkninger Årssamling Nordnorsk Nord Havbrukslag 9. Januar 2014 Roy Robertsen og Otto Andreassen Store ambisjoner for havbruksnæringen Forrige regjering: "Norge skal være

Detaljer

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy?

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Kompetansesenteret Rus Nord Norge Tromsø 5. des 2012 Øystein Gravrok KoRus Nord KoRus-Nord: Kompetansesenteret rus, Nord-Norge (KoRus-Nord)

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/14 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN GITT TIL MORGANS SKIP UL IDYL 3/14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV MOTTAKSSTASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/14 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN GITT TIL MORGANS SKIP UL IDYL 3/14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV MOTTAKSSTASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.02.2014 Tid: etter FSK Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN Arkivsaksnr.: 08/2026-323 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Kommuneloven

Detaljer

Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen

Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Referat fra møte i Midt-Tromstinget Dato: 15.11.2011 Tid: Mandag 14. november kl.

Detaljer

Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK

Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Dato: 15.01.15 Deres ref: Vår ref: RR-innkalling-2015-01-20

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2015

Skatteinngangen pr. september 2015 Oktober 2015 Skatteinngangen pr. september 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. september 2015 for landets kommuner sett under ett er på 109,397 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 4,96

Detaljer

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Sture Flaaten og Renate Thomassen Tromsø 28. mai 2013 Utdanningsetaten Årsbudsjett 2013; 977 mill. kroner 15 skoler inkl SMI Ca 1500 ansatte Ca 6200 elever Ca

Detaljer

Interkommunalt kystsoneplanutvalg i Kystplan Midt- og Sør-Troms. 10/14 Merknadsbehandling - merknader som kommet inn etter møte den 20.1.

Interkommunalt kystsoneplanutvalg i Kystplan Midt- og Sør-Troms. 10/14 Merknadsbehandling - merknader som kommet inn etter møte den 20.1. Interkommunalt kystsoneplanutvalg i Kystplan Midt- og Sør-Troms Tid: 5.5.2014 kl 12.00-15.00 Sted: Kunnskapsparken, Finnsnes Møtet starter med lunsj i kantina Saksliste 9/14 Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2015

Skatteinngangen pr. juli 2015 August 2015 Skatteinngangen pr. juli 2015 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen

Detaljer

NN2000 i Troms. Steinar Vaadal, Kartverket Tromsø

NN2000 i Troms. Steinar Vaadal, Kartverket Tromsø NN2000 i Troms Steinar Vaadal, Kartverket Tromsø Agenda Høydehistorikk Litt teori.. Status NN2000 i Norge Status NN2000 i Troms Geovekst-prosjekt NN2000 Troms Forbedringer og konsekvenser Høydehistorikk

Detaljer

Kultur- og helsekomiteens innstilling vil bli lagt inn i slutten av saka når saksprotokollen er klar

Kultur- og helsekomiteens innstilling vil bli lagt inn i slutten av saka når saksprotokollen er klar SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 13/2916-4 Løpenr.: 7741/13 Arkiv: C61 SAKSARKIV Saksbehandler: Knut Werner Hansen BIBLIOTEKUTVIKLING OG STATISTIKK 2012 Fylkesordførers innstilling til v e d t a k: ::: Kultur-

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSKOLLEGIET I SØR-TROMS

INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSKOLLEGIET I SØR-TROMS Sør-Troms regionråds rådmenn Harstad, 28. november 2013 INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSKOLLEGIET I SØR-TROMS Tid: Torsdag 05. desember 2013 kl 14.00 18.00. Sted: Rica Hotel Harstad Saksliste: Sak 06/13

Detaljer

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms regionråd FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Utarbeidet på bakgrunn av forstudie (nov 2012 - februar 2014) 1. Bakgrunn for forprosjektet

Detaljer

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR TROMSØREGIONEN

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR TROMSØREGIONEN PROSJEKTPLAN REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR TROMSØREGIONEN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Tromsø-regionen med kommunene Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Målselv har flere felles fjordsystem. Dette

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Arbeidsmøte IKPU. 17 november 2014. Skånland

Arbeidsmøte IKPU. 17 november 2014. Skånland Arbeidsmøte IKPU 17 november 2014 Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Dagens agenda Referat fra møte med fiskeriministeren 5 nov Høring

Detaljer