Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund"

Transkript

1 MØTEREFERAT Kontaktgruppemøte Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 06. mai 2013 Sted Vår ref. Antall sider Kl 12: Finnsnes Hotell Malin Ek 3 Til stede: Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund Gratangen Johan Harald Gamnes Berg Bjørn Abelsen Dyrøy Ragnvald Tollefsen Harstad Martin Nygaard Harstad Øystein Kanstad Ibestad Trond Hanssen Lavangen Albert Pedersen Lenvik Asle Bogen Salangen Tore Ratkje Skånland Ivar Hartviksen Sørreisa Lennart Fagernes Tranøy Audun Sivertsen Midt-Troms regionråd Herbjørg Valvåg Sør-Troms regionråd Trine-Lise W. Fossland Sør-Troms regionråd Malin Ek I tillegg møtte: Lavangen Erling Hansen Lenvik Geir Fredriksen Tranøy Odd Arne Andreassen Nord-Troms Svein Solberg Troms fylkeskommune Ole Pedersen Dyrstad Troms fylkeskommune Tone Rasmussen Harstad Jan Inge Lakså Kvæfjord Torbjørn Larsen Salangen Reidar Berg Torsken Referat sendes til: Kontaktgruppens medlemmer Alle berørte kommuner Alle som meldt seg til møtet Styringsgruppens medlemmer Saksliste: 1. Åpning av møtet og presentasjonsrunde 2. Presentasjon av kystsoneplanleggingsprosjektet i Troms 3. Presentasjon av prosjektet i Midt- og Sør-Troms 4. Astafjordprosjektet- et unikt kunnskapsgrunnlag 5. Gjennomgang av statusen i kommunene (Malin Ek, kommentarer fra representanter fra kommunene 6. Organisering av det praktiske arbeidet (diskusjon 7. Oppsummering 01/13 02/13 Åpning av møtet og presentasjonsrunde Alle deltakere presenterte seg. Presentasjon av kystsoneplanleggingsprosjektet i Troms Ole Pedersen Dyrstad fra Troms fylkeskommune orienterte kort om hovedprosjektet og den rollen fylkeskommunen skal ha. Se vedlagt presentasjon. Et viktig spørsmål som kom opp er avgrensning for hva som inngår i «kystsonen» og hva som ikke inngår. Kartverket har fått i oppgave å se på dette for å komme med forslag til avgrensing. I tillegg vil en viktig oppgave for kontaktpersonene være å påse og sørge for at det er en god avstemming av planverket på land og kystsoneplanen. Svein Solberg fortalte om arbeidet med kystsoneplan i Nord-Troms, i første omgang med Nordreisa og Skjervøy. Presentasjonen legges ved.

2 MØTEREFERAT side 2 Møtedato mai 2013 I tillegg er Tromsøområdet med Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen og Målselv i ferd med å få på plass sin prosjektleder/organisering. 03/13 Presentasjon av prosjektet i Midt- og Sør-Troms - Prosjektområde - Interkommunalt plansamarbeid lovverk - Prosjektmål - Budsjett - Organisering og ansvar - Fremdrift og tidsplan Malin Ek presenterte punktene. Presentasjonen legges ved. Det er viktig at man raskt oppretter et system for registrering av timebruk i kommunene slik at man enklest mulig kan rapportere dette og gjøre opp regnskapet. 04/13 Astafjordprosjektet- et unikt kunnskapsgrunnlag Tone Rasmussen presenterte Astafjordprosjektet og hvordan det kan benyttes i kystsoneplanleggingen. Hun er nå prosjektleder hos Troms fylkeskommune i prosjektet EUs vanndirektiv for Troms. Forvaltningsplan for å bevare vannressursene i fylket. Presentasjonen legges ved. n 05/13 Gjennomgang av statusen i kommunene Malin Ek presenterte status slik prosjektet kjenner den, og ba om kommentarer fra representantene fra kommunene. Forskjellig utgangspunkt Behov for oppdatert arealplan for sjøområdene Astafjordprosjektet gir godt grunnlag for kunnskapsbasert planlegging Et felles prosjektet gir muligheter for Felles innsamling av data og analyser Å se fjorder og sjøområder i sammenheng Mindre arbeidsinnsats per kommune Kompetansehevning Gode medvirkningsprosesser Informasjon om GIS/kartprogrammer som blir brukt i kommunene ble samlet sammen med navn på en GIS/kartperson per kommune. Alla kommunene som svarte bruker GisLine og halvparten angav at tidligere arealplaner er digitaliserte. I slutten av mai/begynnelsen av juni arrangerer fylkeskommunen et møte om bruken av kart i slike prosjekt. Erfaringer fra lignende prosjekt vil bli presentert. 06/13 Organisering av det praktiske arbeidet (diskusjon Gjennomgang av informasjonsstedene som skal brukes i prosjektet: Projectplace (nettbasert prosjektverktøy Kartløsning Nettsider (Bør legge inn nyhetsbrev Facebook Kartinnsyn Media Følgende punkter framkom i diskusjonen: Grenseoppgang mellom hav og land Kartverket skal nå se på dette og komme med forslag. Aktiviteter på land har betydning for havet. Spesiell aktivitet som er viktig bør den enkelte kommune søke å få med. Her kan detaljeringsområder (omriss/skravur med påtegning nyttes.

3 MØTEREFERAT side 3 Møtedato mai 2013 Hytteområder med felles utslipp skal Fylkesmannen nå registrere som en egen sak. Det bør vurderes å kjøre parallelle eller felles prosesser for arealplanleggingen på land og til havs. Hadde vi tatt bort vannet ville det ikke vært naturlig å sette en grense. Prosjektet må sees på som en ressursbank for den enkelte kommune. Her kan hentes kompetanse på mange felt. Prosjektet skal også ha en koordinerende og rådgivende rolle. Behovene vil variere fra kommune til kommune. Logistikken i prosessene mellom den enkelte kommune og prosjektet må ivaretas. Dette ansvaret ligger i denne gruppen. Kategoriene som retningslinjene nå opererer med i vannoverflaten, vannsøylen og på havbunnen er ikke god nok. Prosjektet bør også påvirke sentrale myndigheter og bidra med forslag til endringer. Dette er kommunenes prosjekt. Hvor godt det skal bli er opp til kommunene. Bruk det! Prosjektet vil i prosessen få fram praktiske erfaringer og forhåpentligvis gode løsninger som vil komme til nytte framover. Vi har muligheten til å stå samlet også ovenfor sektormyndigheter som for eksempel Forsvaret for å få påvirket til endringer som er viktig for kommunene. Felles forvaltning kan evt. diskuteres Det sees nå på bruk av felles programvare og implementering av kartene mellom aktører Norge digital bør kontaktes for forenklet innlegging av sektorinformasjon GIS kommunene bør kunne legge inn dispensasjoner eller midlertidige tillatelser som dukker opp i planperioden slik at disse enkelt hensynstas i forvaltningen Ole Pedersen Dyrstad i Troms fylkeskommune har stor GIS-kompetanse. Bruk den! Sak om delegering av planmyndighet utarbeides nå og vil bli sendt den enkelte kommune. Denne må behandles innen utgangen av juni Den gir det interkommunale planutvalget myndighet til å kjøre hele prosessen fram til endelig vedtak i den enkelte kommune. Viktig at planprogrammet sendes til uttalelse til kommunestyrene i den enkelte kommune slik at prosessen forankres ytterligere. Neste møte i gruppen legges til 29. august 2013 i Sør-Troms. 07/13 Oppsummering Her er både utfordringer og muligheter for samordning mellom og i kommunene Felles prosjekt gir tyngde og mulighet for nasjonal og sektorvis påvirkning Grensegangen mellom land/sjø må defineres og er på gang Ikke gape over for mye. Bedre å gjøre det man gjør godt, lære av prosessen og sørge for at ytterligere forbedringer kommer i neste runde. Viktig nå å få en god oversikt over status i den enkelte kommune. Takk for godt og konstruktivt møte. Vi møtes igjen i Sør-Troms 29. august Harstad Referent Trine-Lise W. Fossland Vedlegg - Presentasjoner fra møtet o Møtepresentasjon, Malin Ek o Troms fylkeskommune, (Stein Arne Rånes/ Ole Pedersen Dyrstad o Nord-Troms, Svein Solberg o Astafjordprosjektet og EUs vanndirektiv i Troms, Tone Rasmussen - Kontaktliste - Ansvar og tidtabell

4 KystplanMidt-ogSør-Troms,kontaktgruppe Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Kystplan Midt-ogSør-Troms Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen KystplanMidt-ogSør-Troms Møteforkontaktgruppeogandreinteresserte FinnsnesHotell Salangen Skånland Saksliste/program (Lunsj 1. Åpningavmøtetogpresentasjonsrunde 2. PresentasjonavKystplanTroms 3. PresentasjonavKystplanMidt-ogSør-Troms 4. AstaOordprosjektet-etuniktkunnskapsgrunnlag 5. Gjennomgangavstatusenikommunene (Kaffe 1. Diskusjon:Organiseringavarbeidet 2. Oppsummering Berg Dyrøy Kystplan Midt-ogSør-Troms Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Berg KystplanMidt-ogSør-Troms Prosjektområde Interkommunaltplansamarbeid lovverk Prosjektmål BudsjeZ Organiseringogansvar Fremdri[og\dsplan Dyrøy Kystplan Midt-ogSør-Troms Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Prosjektområde 13kommuner, Kunsjøområder (vannflate,vannsøylenog bunn Berg Dyrøy Gratangen Harstad Ibestad KvæOord Lavangen Lenvik Salangen Skånland Sørreisa Torsken Tranøy PBL 9-1.Interkommunalt, plansamarbeid Utdrag: «Toellerflerekommunerbørsamarbeideom planleggingezerdennelovnårdeterhensiktsmessigå samordneplanleggingenoverkommunegrenser. SamarbeidetkanomfaZeallekommunaleplantyper.» «InterkommunaltplansamarbeidkanigangseZessom gjennomføringavregionalplanstrategi.regional planmyndighetellerstatligemyndigheterkananmode kommuneneomåinnledeetsliktsamarbeidnårdet ansesnødvendigforåivaretahensynogløseoppgaver somgårutoverdenenkeltekommune.» Departementetkanogsåpåleggesamarbeid Utdrag: PBL 9-2.Organisering «Planarbeidetledesavetstyremedsamme antallrepresentanterfrahverkommune,med mindrekommuneneerenigeomnoeannet. MedmindreannetervedtaZavkommunene, fastsezerstyretselvreglerforsizarbeidog organisererplanarbeidetslikdetfinnerdet hensiktsmessig.» Berg Dyrøy Kystplan Midt-ogSør-Troms Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Berg Dyrøy Kystplan Midt-ogSør-Troms Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MalinEk 1

5 KystplanMidt-ogSør-Troms,kontaktgruppe PBL 9-3.Planprosess,og,planinnhold Forplanprosessoginnholdiplanenegjelder regleneforvedkommendeplantype,jf.kapizel 11og12.Hverkommuneharansvarforat saksbehandlingsreglenefølgesinnenforsiz område. Dedeltakendekommunerkanoverføre\lstyret denmyndighet\låtreffevedtakom planprosessensomezerlovenerlagt\l kommunen. Hvertkommunestyretrefferendeligplanvedtak forsizområde. Prosjektmål Ny/rullertkystsoneplanforkommunene Tilpassanåværendeogfrem\digebehov Tilpassaforskjelligeinteresser Kunnskapsbasert,holdbarutvikling Godprosess Samarbeidogkommunikasjon Høringogmedvirkningifokus Eierskapsforholdidenenkeltekommuneog hosnæringsutøvereoginnbyggere Basisforfrem\digarbeid Kompetansebygning Verktøyogmetoder Berg Dyrøy Kystplan Midt-ogSør-Troms Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland BudsjeZ 3-årigtprosjekt 50%regionaleutviklingsmidlerfrafylkeskommunen 50%egeninnsatsfrakommunene KystsoneplanleggingiMidt-ogSør-Troms Sum InnsatskommunaltansaZe Innsatsdeltakere(møter Adm.kostn.vertskommune(kontorleie,datamm Lønnprosjektleder,inkl.sosutg Møteturgi[er/reise Kompetansebygging/formidling Diverse TimerPA(regionråd Tromsfylkeskommune Egeninnsats Sum Kommunene: EndeligpoliGskvedtak Berg,Dyrøy,Gratangen,Harstad,Ibestad,KvæOord,Lavangen,Lenvik,Salangen, Skånland,Sørreisa,TorskenogTranøy Finansiell: Sør-TromsRegionråd Midt-TromsRegionråd ProsjektetsStyringsgruppe Prosjektleder PoliGsk: Interkommunaltkystsoneplanutvalg («styre»ipbl (1representantmedvaraperkommune Planarbeid Kontaktgruppe Representant(erfraadministrasjonenikommunene Arbeidsgrupperforrelevantetema Representanterfrakommunene,næringsutøvere,osv. Prosjekt-oppstart Kontaktgruppe ansvar Giinformasjonomstatusikommunene Informasjonsoverføringmellomprosjektetogdenegnekommune(administrasjon Planprogram Se\latkommunensoppgaverblirgjort Informasjonsoverføringmellomprosjektetogdenegnekommune(administrasjon Deltaiarbeidsgrupper Deltaiarbeidmedplanprogrammet Planprosess Se\latkommunenssineoppgaverblirgjort Informasjonsoverføringmellomprosjektetogdenegnekommune(administrasjon Deltaiarbeidsgrupper Deltaiarbeidmedplanen Videreføring Se\latverktøyforvidereplanarbeiderbrukbareikommunen GROVTIDSPLAN Vår Sommer Høst Vinter Vår Sommer Høst Vinter Vår Sommer Høst Vinter Delegasjonavplanmyndighet Prosjektoppstart Planprogram Vedtakavplanprogram,planoppstart Planprosess Vedtakavplan Videreføring MalinEk 2

6 KystplanMidt-ogSør-Troms,kontaktgruppe MØTER: InterkommunaltPlanutvalg(IKPU Kontaktgruppe/Prosjektgruppe(KG Prosjektetsstyringsgruppe(SG Planforum Folkemøter Tidsplan Tidsplan JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 8.3:SG (2.5:SG2 27.6:SG3 5.9:SG4 Delegasjonavplanmyndighet (kommunestyrene JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SG6 SG JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Prosjektoppstart Planprosess 6.5:KG1 Fastsemngavplanprogram Planprogram (interkommunaltplanutvalg IKPU2 IKPU3 IKPU1 IKPU4 Forslag\l Varselplanoppstart,kunngjøring planprogram KG2 KG3 Høring Medv. IKPU6 Bearbeidingplanforslag IKPU7 Kunngjøring KG9 Bearb.planprogr. KG4 SG9 SG8 Vedtakavplan (kommunestyrene SG7 Oppsummering,Videreføring KG5 Planprosess IKPU5 IKPU6 Utarbeidingplanforslag KG6 Kunngjøring KG7 Høring Medv. Bearbeiding planforslag KG8 Kartproduksjon Forskningsdager Saksframlegg MØTER: InterkommunaltPlanutvalg(IKPU Kontaktgruppe/Prosjektgruppe(KG Prosjektetsstyringsgruppe(SG Planforum Folkemøter Planprogram Forskningsdager Plan Analyserogutredninger Forskningsdager Plan Analyserog utredninger Oppsummering,videreføring Kartproduksjon Oppsummering,videreføring Statusikommunene Kommenterunderveis! Møte:GISpersonerikommuneneorganiseresavTroms fylkeskommunemånedsski[etmai/juni FyllilisteomGIS-kompetanseikommunene Berg Nåværendeplangyldig Kommentar (Bjarkøy Kommune Del av Harstad Gratangen Sjødelen fra 2002 Harstad Planarbeid pågår, planlagt klar 2014 Plansamarbeid Ibestad- Salangen, planarbeid: plan trukken juni 2012 Planarbeid pågår Ibestad Salangen KvæOord Lavangen Skånland Dyrøy Ikke sjøområder, kystsoneplan fra 2002, ikke godkjent, ikke med i Astafjord Sørreisa Ikke med i Astafjordprosjektet (-2020 Torsken (2030 Tranøy MalinEk Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Kystplan Midt-ogSør-Troms Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Planlagt rullering 2016 Kystsoneplan mangler, fiseregistreringer i arealplan Lenvik Berg Plansamarbeid Torsken-Berg-Tranøy 3

7 KystplanMidt-ogSør-Troms,kontaktgruppe Statussammendrag Forskjelligutgangspunkt Behovforoppdatertarealplanforsjøområdene AstaOordprosjektetgirgodtgrunnlagfor kunnskapsbasertplanlegging Etfellesprosjektetgirmuligheterfor Fellesinnsamlingavdataoganalyser ÅseOorderogsjøområderisammenheng Mindrearbeidsinnsatsperkommune Kompetansehevning Godemedvirkningsprosesser Berg Dyrøy Kystplan Midt-ogSør-Troms Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Hvordanskalviarbeide? Kontaktgruppe-kommunikasjon Kontaktgruppensammen Kontaktpersoner kommune Kontaktpersoner prosjektet Kommunikasjonoginformasjonsoverføring Ansvars-ogarbeidsfordeling Organiseringavsamarbeid,møteplan Hvem? Kontaktpersoner fra administrasjoneni kommunene Andresomerak\vt involverti planleggingsproses sen Hvorfor? Brafellesprosess medfrems\llingav planprogramog plan Kompetanseheving Utviklefungerende verktøyfor: Planlegging Interkommunalt samarbeid Brukavinnspill framedvirkning Når? Iarbeidetmed planprogramog plan Ividereføringogi frem\den Hva? Bearbeidingav tekst-og kartmateriale Innsamlingog sammens\llingav eksisterende informasjon Analyserog visualisering Hvordan? Arbeidsmøter Temamøter E-post,telefon Kurs Kartløsninger Projectplace? NeZsider Facebook? Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Kystplan Midt-ogSør-Troms Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Brukavkommunikasjonsmidler Diskusjon Projectplace Innendenmestak\ve gruppen Bearbeiding,kommentering, gjennomsynavdokument Prosjektoversikt Tidsplan Kommunikasjon Facebook Videomøter Medvirkningoginformasjons spredning\lalminneligheten Fellessideforalle delprosjekter,ogegenprofil/ prosjekt Diskusjonsverktøyinnen prosjektet? Kartløsning Brukesavnoenutvalgtemed kompetanseogeller interessefraprosjektgruppen ogkontaktgruppen Endelavtjenestenkjøpes inn? Frems\llingavkartmateriale Kar\nnsyn Analyser Fordefleste PåneZportal/neZsider,pdf, papirkart? NeZsider Generellinformasjonom prosjektet Informasjonomprosjektets fremdri[ Ferdigedokumentogreferat Dokumentpåhøring Noenformforkartadgang Media (pdf/embed/lenker.. Generellinformasjon Hovedansvarhossentral Vedvik\gemilepælerog prosjektleder folkemøter MalinEk 4

8 KystplanMidt-ogSør-Troms, kontaktgruppemøte Disposisjon Kystplan Troms Kystsonesatsingen i Troms Prosjektmøte Sør- og Midt-Troms Prosjektleder Stein Arne Rånes Regionale oppgaver og myndighet Veiledningsansvar og myndighet Planansvar Kystplan Troms Bakgrunn for prosjektet Vedtak og finansiering Bruk av midlene Viktige faktorer i prosessen videre Veiledningsansvar og myndighet Fylkeskommunen har i hovedsak 3 oppgaver etter PBL (kap 7 og 8 Veiledning og myndighet Selvstendig planoppgave Skal utarbeide regional planstrategi Kan utarbeide regionale planer på bestemte tema Samarbeid om og påvirkning av kommunale planer Veiledning og myndighetsutøvelse Generelt veiledningsansvar og faglige innspill i oppstart og høringsprosesser Planfaglig Akvakultur Kulturminne Folkehelse mv Innsigelsesrett med hensyn til akvakultur KU-vurdering av akvakultursøknader Vannregionmyndigheten KYSTPLAN TROMS Bakgrunn Tromskonferansen 2010 Hvordan kan Troms fylkeskommune bidra til å få fornying og revisjon av kystsoneplanene i Troms? Innspill fra kommunene Ressurser Plansamarbeid Kompetanse KYSTPLAN TROMS Fylkesrådet vedtok prosjektet høsten 2011 Et treårig prosjekt Fylkeskommunal finansiering på 12 millioner Som hovedregel dekkes 50 % av kostnadene En total aktivitet på mer enn 20 millioner Fylkesråd for næring Prosjektansvarlig Næringsetaten Prosjektkoordnering Stein Arne Rånes Prosjektleder SteinArneRånes/presentertavOle Pedersen-Dyrstad 1

9 KystplanMidt-ogSør-Troms, kontaktgruppemøte Bruk av midlene Lønnsmidler til kommuner/regionråd Prosjektmidler Interkommunale prosjekter? GIS-modeller? Strømmodulering/fagverktøy Kompetansemidler Temamøter? Kurs, etter og videreutdanning? Nettverk? Prosjektstilling i fylkeskommunen Viktige faktorer i prosessen videre Kommunene må være i førersetet! Kystsoneplanlegging Først og fremst politikk! Hvilken utvikling ønsker kommunen? Hvordan skal ulike hensyn avveies i kommunen? Men også en utfordrende teknisk øvelse For eksempel hvordan en i praksis skal avgrense kystsoneplanen opp mot strandsonen? Her brukes det i dag forskjellige tilnærminger En stor fordel om kommunene kan bli enige om felles praksis i interkommunale kystsoneprosjekter. Takk for oppmerksomheten! SteinArneRånes/presentertavOle Pedersen-Dyrstad 2

10 Kystplan Midt- og Sør-Troms, kontaktgruppemøte Felles kystsoneplan NordreisaogSkjervøy v. Svein Solberg STATUS I DAG: Skjervøy og Nordreisa har eldre kystsoneplaner som er lite egnet som styringsverktøy. Det er derfor et stort behov for å få utarbeidet nye planer. Kommunene Nordreisa og Skjervøy skal revidere kommunedelplanen for kystsonen som en felles interkommunal plan. Kommunene Vest for oss, Storfjord, Kåfjord og Lyngen, har gjennom de siste åra gjennomført et stort arbeid for å utarbeide en felles kystsoneplan for Lyngenfjordområdet. Arbeidet med denne planen avsluttes i løpet av Øst for oss har Kvænangen kommune startet opp arbeidet med rullering av sin kystsoneplan i februar Dette arbeidet skal avsluttes i I tillegg har vi grense mot Karlsøy og i mot Loppa kommune i Nord (vest og øst. Tilnærming INordreisaogSkjervøyerdetområderder sjøområdenegrensersåtettoppmothverandreat brukenienkommunepåvirkerdirektebrukenav sjøområdetinabokommunen.ihovedsakgjelder detteområdenefraspåkenes Rotsund? Kjølmangen(Vorterøy/KågenogMaursund/ Hamneidet/Taskebyhalvøyområdet., Etablerer(en(felles(forståelse(av(dagens(situasjon( og(viktige(problemstillinger(i(forvaltningen(av( kystsonen.(( Kommer(fram(til(felles(målsettinger(og( retningslinjer(for(arealbruken(i(kystsonen.(rett(og( slett(skape(forutsigbarhet.(. Hensiktmedplanen KommunestyretiNordreisa KommunestyretiSkjervøy Planavgrensning Kommunalleder gruppe(faglig Troms Fylkeskommune Fagligarbeidsog prosjektstøttegruppe: Folkfrakommunalog sektorogfolkfranord? TromsPlankontor Referansegruppe Etterbehovkonsulteres (planforum: Fylkesmann Fiskeridirektorat Mattilsynet Kraftlag Sametinget STYRINGSGRUPPE Politiskvalgt Prosjektleder kystsoneplan Arbeidsgruppe Havbruk Arbeidsgruppe Fiskere Arbeidsgruppe Grønneinteresser Naturbasertturisme Sidenkommuneplanensarealdelerunderogskalrevideresibegge kommuner,vilenavpraktiskeårsakeravgrenseplanområdettilå omfattesjøen(dvs.overflate,vannogbunnogopptilriksvei, fylkesveiellerkommunalveiinnaforkommunenenordreisaog Skjervøysinegrenser.Envilkunnejustereplangrensadersomdeter landellersjøformålsomnaturlighengersammen. Kommunenesarbeidmedarealplanenvil/børforegåparalleltvil jobbemedarbeidetmedkystsoneplanen.registreringeri kystsoneplanarbeidetvilnaturligdrasmedidenenkeltekommune sinarealdelavkommuneplanenogomvendt.folkemøterogannet registreringsarbeidvilsamkjøresslikatdobbeltarbeidunngås. Svein Solberg 1

11 Kystplan Midt- og Sør-Troms, kontaktgruppemøte Interesserikystsonen myeerallerederegistrert Fiskeplasser aktive passive Kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy Nasjonal laksesord Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre Vedtak: HAVBRUK Nordreisa kommune mener det er viktig at det gjøres kvalifisert forskning på konsekvensene av sjøbasert oppdrett av torsk, og av den grunn kan det foreløpig ikke gis tillatelse til akvakultur av torsk i Reisafjorden. Selv om Nordreisa kommune er positiv til ny næringsvirksomhet kan det på nåværende tidspunkt ikke anbefales fordi forskningsmiljøene vet for lite om konsekvensen av torskeoppdrett i fiskerike fjorder. Nordreisa Kommune er også av den oppfatning at det har vært satset alt for lite på forsking fra staten sin side når det gjelder torskeoppdrett i Norge Vedtok Nordreisa kommunestyre følgende: «Nordreisa kommune vedtar Reisafjorden som oppdrettsfri fjord gjeldende fra Bestemmelser og omfang legges inn i rulleringen av areal- og kystsoneplanen.» Kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy Hovedfaser(i(planprosessen(og(fremdrift( 1.Utarbeiding(av(prosjektplan,(prosjektbeskrivelse(mv.(oktober/november(2012( 2.Politisk(behandling(i(driftsutvalg/formannskap(til(Skjervøy(og(Nordreisa.(Delegasjonsvedtak(til(og(valg( av(styringsgruppe,(samt(vedtak(om(å(legge(planprogrammet(på(høring(ble(gjort(i(de(ulike(kommuner(5( og(8(november(2012.( 3.Kunngjøring(og(høring(av(planprogram(november/desember(2012( 4.Valg(av(medlemmer(til(Kystsoneplanutvalget(for(Nordreisa(og(Skjervøy(samt,(delegasjonsvedtak(av( planmyndighet(til(denne(ble(gjort(av(driftsutvalget/(formannskapet(til(nordreisa(og(skjervøy(i( november(2012.( 5.Oppstart(arbeidsgrupper,(arbeidsgruppemøter(januar/februar(2013((forberedelse(gjort(i(nov/ desember(2012.( 6.Første(møte(i(Kystsoneplanutvalget(for(Nordreisa(og(Skjervøy(R(konstituering( (samt(drøfting(av( planprogram(mv.(ble(gjort(11.(februar(2013.(( 7.Faste(representanter(Kystsoneplanutvalget(for(Nordreisa(og(Skjervøy:(Geir(H.(Sagelv,(Nordreisa( Høyre,(Harry(Kristiansen,(Nordreisa(AP,(Knut(M.(Pedersen(Nordreisa(AP,(Vidar(Langeland,(Skjervøy(FRP,( Solveig(Fagerheim,(Skjervøy(AP(og((Leif(Peder(Jørgensen,(Skjervøy(SP.((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Konstituerings(vedtak:(Vidar(Langeland( (ble(valgt(som(leder((geir(sagelv( (ble(valgt(som(nestleder( 8.Møte(med(oppdrettere(i(kommunestyresalen(på(Skjervøy( (presentasjon(av(innspill(fra(( oppdrettsnæringa.(4.(april(2013(fra(kl(10( (15.( 9.Merknadsbehandling(og(formelt(vedtak(av(planprogram(i(«Kystsoneplanutvalget(for(Nordreisa(og( Skjervøy»(på(grunnlag(av(høring.(4.(april(2013.( 10. (Møte(Arbeidsgruppe(Grønne(interesser(og(Naturbasert(turisme(mai/juni(avoldt(2(mai( 11.Møte(med(fiskere(mai/juni(2013.( 12.Første(åpne(møte,(hvor(alle(kan(møte(og(hvor(arbeidet(så(langt(og(innspill(til(planen( presenteres((dato:( ( 14. Utarbeidingavutkasttiluliketemakart. 15. Aktivmøtevirksomhetideenkeltearbeidsgrupperrestenav2013Innsamlingavdata/? arealopplysningerdrøftinger,befaringer,forhandlingerogbygdemøtermv. 16. UtarbeideforslagtilkystsoneplanmedtilhørendekonsekvensutredningogROSanalyse.Desember 2012?januar/februar FørstegangsbehandlingiKystsoneplanutvalgetforNordreisaogSkjervøymars HøringogoffentligettersynPBL 11?14 mai/juni MerknadsbehandlingiKystsoneplanutvalgetforNordreisaogSkjervøy.Publikum,berørteparter, organisasjonersinnspill/merknaderaugust/september Bearbeidingavuttalelserisamarbeidmedprosjektgruppen august/september AndregangsbehandlingiKystsoneplanutvalgetforNordreisaogSkjervøy(styringsgruppen august/september Behandlingikommunestyreneavhengeravomdeterbehovforåleggeplanenuttiloffentlig ettersynfleregangermedforutgåendebehandlingistyringsgruppa VedtakPBL 11?15.Kommunestyrenesinsluttbehandling KunngjøringavvedtakPBL 11?15.Oversendelseavplantilaktuelleoffentligeinstanser. Svein Solberg 2

12 Kystplan Midt- og Sør-Troms, kontaktgruppemøte Lerøy Aurora AS og Arnøylaks AS Svein Solberg 3

13 Kystplan Midt- og Sør-Troms, kontaktgruppemøte Asta%ordprosjektet-.et.unikt. kunnskapsgrunnlag. Innsjøer Vannforekomstene... Våtmark Vassdrag Kystvann Grunnvann. Tone.Rasmussen,.prosjektleder. EU s.vanndirek<v.vannregion.troms..skal forvaltes helhetlig gjennom forvaltningsplaner med tiltaksprogrammer Kommunegrenser.i.sjø.(SINTEF... Kunnskapsbasert. kystsoneplanlegging:. NØYAKTIG.KARTGRUNNLAG:.kvalitetssikret. GIS-informasjon.er.grunnlaget.for.altlegging. AREALKVALITET.vil.gi.en.naturlig.geografisk. avgrensing.av.ulike.bruksområder. FELLES.BEGREPSFORSTÅELSE.gir.grunnlag.for. en.mer.konkret.kommunikasjon.i. planprosessen. EKSEMPEL.PÅ. AREALKVALITET... KVÆFJORD.. Nøyak<g.og.grundig.arbeid.har.giQ. kunnskap.om.naturtyper.og.bunnforhold. som.igjen.kan.brukes.for.å.kartlegge. konsekvenser.av.<ltak/endringer.. Tone Rasmussen 1

14 69 30'0"N 69 20'0"N 69 10'0"N 69 0'0"N 68 50'0"N 68 40'0"N 68 30'0"N '0"E 16 0'0"E '0"E Harstad 16 30'0"E '0"E '0"E '0"E '0"E 1 1 niemistö-prøve 2 niemistö-prøver '0"E 69 30'0"N 69 20'0"N 69 10'0"N 69 0'0"N 68 50'0"N 68 40'0"N 68 30'0"N Kystplan Midt- og Sør-Troms, kontaktgruppemøte F/F Seisma, tokt 1002: Miljøprøver Andøya Senja Dyrøya MILJØSTATUS.. Stasjonene.viser.hvor.en.har. analysert.forurensingsstatus.for. %ordsystemet.per Oppdrettslokalitet laks INFORMASJON:. Grytøya Hinnøya Rolla Andørja ± km Miljøprøvestasjoner Gytegrunne: Kysttorsk Biodiversitet/ turistinfo: Håkjerring Utredningsinfo: Plassering av kabeltrase Planlegging.og.etablering.av.lokaliteter:.. Mudring.og.planlegging. Legge.rørledninger.og.kabler. Tone Rasmussen 2

15 Kystplan Midt- og Sør-Troms, kontaktgruppemøte Industriområder. Planprosessen. Kokebok..for.prosessen.i.kommunene. Kommunens.rolle.bør.være.å.bidra.med. datafangst.og.sikre.medvirkning.i.prosessen. Ikke.gap.over.for.mye-.prioriter.det.som.er. mest.aktuelt.for.din.kommune-.s<ll.krav.<l. sektormyndighetene;.planperioden.er. begrenset.!.. PROSESSREKKEFØLGE:. Grunnleggende.Informasjon. Marine.grunnkart. Strømmodellering. Miljø. Ressurskartlegging. Biologisk.mangfold. Fiskeri. Havbruk. Olje.og.gass. Kartlegge.samfunnsinteresser. Næringsinteresser. Ferdsel. Matproduksjon. Olje.og.gass. Bergverk. Planarbeid. Miljø-og.vernbehov. Allmen.bruk. Rekreasjonsområde. Fri<dsfiske.(tradisjon. Tone Rasmussen 3

16 Kontaktpersoner+Kystplan+Midt1+og+Sør1Troms Kontaktpersoner+i+kommunene+(kontaktgruppe: Kommune Navn Stilling Telefon E1post Kommentar Berg Ted%Eivind1Skoglund Konstituert1rådmann / Dyrøy Ragnvald1Tollefsen1 Fagleder1landbruk Gratangen Johan1Harald1Gamnes Ingeniør / Harstad Jan1Inge1Lakså Enhetsleder1Areal1og1byggesakstjenesten Ibestad Trond1Hanssen leder1plan1næring1og1utvikling1(pnu Kvæfjord Torbjørn1Larsen ordfører / Lavangen Albert1Pedersen Teknisk1sjef Lenvik Asle1Bogen Støtteenhetsleder,1plan1og1utvikling Salangen Reidar1Berg Teknisk1Sjef / Skal1ansette1plan%og1utvikl.sjef1som1vil1ha1ansvar Skånland Ivar1Hartviksen Ingeniør/saksbehandler1plan Sørreisa Lennart1Fagernes1 Avdelingsingeniør Torsken Teknisk1sjef Nylig1ansatt Tranøy Audun1Sivertsen Leder1forvaltning / Styringsgruppen: Kommune Navn Stilling Telefon E1post Kommentar Lenvik Geir1Fredriksen Kommunalsjef / Torsken Fred1Flakstad Ordfører Tranøy Odd1Arne1Andreassen Ordfører Vara1Midt%Troms Salangen Ivar1B.1Prestbakmo Ordfører Ibestad Dag1Sigurd1Brustind Ordfører / Gratangen Ronny1Grindstein Ordfører Vara1Sør%Troms Troms1fylkeskommune Stein1Arne1Rånes Sentral1prosjektleder Observatør Sør%Troms1regionråd Trine%Lise1W.1Fossland Prosjektansvarlig Sør%Troms1regionråd Malin1Ek Prosjektleder Midt%Troms1regionråd Herbjørg1Valvåg Daglig1leder %05%10

17 KystplanMidt-ogSør-Troms MøteFinnsnes Tidtabell'

18 KystplanMidt-ogSør-Troms MøteFinnsnes Ansvar'i'prosjektet ' '

MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere:

MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere: MØTEREFERAT Kontaktgruppe i Kystplan Midt- og Sør-Troms (administrative kontaktpersoner fra kommunene) Dato 27.1.2014 Antall sider Kl 10-15 6+vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes Til stede: Prosjektleder

Detaljer

Kystplan Midt- og Sør-Troms

Kystplan Midt- og Sør-Troms Kystplan Midt- og Sør-Troms Møte: Dato: Prosjektleder Malin Ek, malin@strr.no, 46638699 Bakgrunn Økt interesse for bruk av kysten Gamle og utdaterte kystsoneplaner Begrensede ressurser i kommunene Oppdatering

Detaljer

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD l Berg ommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021 2. HØRINGSUKAST Høring 6.7-7.9 2015 Regional forvaltningsplan 2016-2021 Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 2. høringsutkast Høring 6.7. - 7.9. 2015 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 29. august 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 05. september 2014 kl 09.00-15.00 Sted: Rica Hotel Harstad Saksliste: Sak 43/14 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 04. januar 2011 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 27. mai 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles herved

Detaljer

Saksbehandler: Sigbjørn Astrup 5. november 2013

Saksbehandler: Sigbjørn Astrup 5. november 2013 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Saksbehandler: Sigbjørn Astrup 5. november 2013 Flytting av Norges Brannskole? Norges brannskole utdanner brannkonstabler til kommunenes brannvesen.

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 11:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 11:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall: Ved oppstart informerte ordfører Dag Sigurd Brustind kort om Ibestad. Informasjonen ligger som vedlegg.

Sør-Troms regionråd. Forfall: Ved oppstart informerte ordfører Dag Sigurd Brustind kort om Ibestad. Informasjonen ligger som vedlegg. Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 09.15-14.30 07/12 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen

K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 1 K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen HØRINGSVERSJON 1. gangsbehandling i formannskapet: 20.11.12 2. gangsbehandling

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 16.04.2013

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 16.04.2013 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 16.04.2013 Tid: Mandag 15. april kl. 09.30-15.45 Sted: Kommunehuset i Torsken, Gryllefjord Til stede: Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård,

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato 21.02.14 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 09.00-13.45 02/14 Trine-Lise W.

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/13 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

Ordføreren vil orientere angående framtidig bredbåndsutbygging i Dyrøy kommune. Innhold Lukket Arkivsaksnr

Ordføreren vil orientere angående framtidig bredbåndsutbygging i Dyrøy kommune. Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 13.03.2007 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN

INNKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN INNKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN Møtested: Kristiansand, Hotell Norge Møtetid: Onsdag 9. juni, kl. 11.00 (m/lunsj) ca. 15.00 Saksliste: Sak 6/10 Sak 7/10 Sak 8/10 Sak 9/10 Valg/konstituering

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.03.2011 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer