!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram!"

Transkript

1 KystplanMidt-ogSør-Troms Planprogram Interkommunalplanforsjøområdeneikommunene: Berg,Dyrøy,Gratangen,Harstad,Ibestad,Kvæfjord, Lavangen,Lenvik,Salangen,Skånland,Sørreisa,Torsken ogtranøy VedtattavinterkommunaltkystsoneplanutvalgforKystplanMidt-ogSør-Tromsden

2 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Høringsversjon Innhold' 1 Innledning Bakgrunnforplanarbeidet Planområde Formålmedplanarbeidet Genereltommålmedplanlegging Formål Resultatmål Kommunalplanleggingoginterkommunaltsamarbeid Kommuneplanensarealdel Interkommunaltsamarbeid Organiseringavarbeidetogrollefordeling Planforutsetninger Statligeplanerogvedtak Regionaleplanerogvedtak Kommunaleplanerogvedtak Brukavarealformåloghensynssonerikystsoneplanen Arealformål Hensynssoner Innholdogutredninger RisikoMogsårbarhetsanalyse Viktigetemaeriplanleggingen Planprosessogfremdriftsplan Medvirkning Formelleprosedyrekravknyttettilhøringogmedvirkning Hvorformedvirkning? Medvirkningfraberørteoffentligemyndigheter Kommunenesegenmedvirkning Innspillsgrupper Medvirkningfrainteressenterogallmennheten Folkemøter Kontaktinformasjon...21 Vedlegg...22 Vedlegg1:Ansvarstabell... Vedlegg2:Skisserttidsplanforprosjektet... Vedlegg3:Kommunaleplanerogvedtak... Vedlegg4:Foreløpigplanforfolkemøterikommunene... Vedlegg5.Adresseliste... Vedlegg6.Skjemaforinnspill... 2

3 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Høringsversjon 1 Innledning Detteplanprogrammetskalsetterammeneforarbeidmedinterkommunalkystsoneplan forkystkommuneneimidtmogsørmtroms.hensiktenmedplanprogrammeterågjøre redeforformåletmedplanarbeidet,planprosessenmedfristerogdeltakere,opplegget formedvirkning,spesieltiforholdtilgruppersomantasåblisærligberørt,hvilke alternativersomvilblivurdertogbehovetforutredninger(pbl4m1). Iht. Pbl skal det som ledd i oppstart og varsling av kommuneplanarbeidet utarbeides et planprogram som skal ligge til grunn for det videre arbeidet med planen. DeninterkommunalekystsoneplaneniMidtMogSørMTromsomfattersjøarealenei13 kommuner:berg,dyrøy,gratangen,harstad,ibestad,kvæfjord,lavangen,lenvik, Salangen,Skånland,Sørreisa,TorskenogTranøy.Dissekommuneneskalutarbeideen fellesarealplanforsjøområdene(kystsoneplan)gjennometinterkommunalt plansamarbeid.planenskaltilsluttbliendelavdenenkeltekommunesarealplan. Sammereglergjelderforarbeidetmedkystsoneplanensomforandrearealplaner. Unntaketeratplanmyndighetenidettetilfellet,fremtilendeligvedtakavferdigplan,er delegerttiletinterkommunaltplanutvalg.detinterkommunaleplanutvalgetbestårav enrepresentantmedvarafrahverkommune.endeligvedtakavferdigplangjøresav hvertenkeltkommunestyre. Arbeid med arealplaner er inndelt i to faser: 1. Utarbeidelse av planprogram. Planprogrammet skal være en arbeids, utrednings og medvirkningsplan og derigjennom være grunnlag for fortsatt planarbeid. 2. Utarbeidelse av arealplan. Herunder plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Begge faser inkluderer en høringsrunde på seks uker. Forslagtilplanprogrambehandlesavdetinterkommunalekystsoneplanutvalget,som leggerdetuttilhøringogoffentligettersyn.samtidigblirdetvarsletplanoppstart. Etter høringsfristenpå6ukerrevideresplanprogrammetiht. innkomneinnspill. Planprogrammetfastsettessåav detinterkommunalekystsoneplanutvalget.fastsatt planprogramskalværegrunnlagetfordetviderearbeidetmedutredningerogøvrig planarbeid.planprogrammetskalogsåavklarebehovetogoppleggetforutredningerav planensvirkningerformiljøogsamfunn. Iarbeidetmedkystsoneplanenerdetviktigåtenkepåatplanenskalkunnebrukes,og atpolitikereogadministrasjon,menogsåinteressenter,skalføleetansvarogeierskap forplanen.deterviktigåjobbeaktivtmedåøkebefolkningensoginteressenters forståelseavplanen,bådedensbetydningoghvilkemuligheterdenåpnerfor. 3

4 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Høringsversjon 2 Bakgrunnforplanarbeidet Denøktebrukenavkystsonendesistetiårene,medmotstridendeinteresser,har medførtbehovforkystsoneplaneriallekommuner.innholdogkvalitetieksisterende planervarierer.selvomhavarealenegjerneerdeltmellomflerekommuner,erde eksisterendeplanenevanligvisutarbeidetogvedtattutenatdefellesfjordsystemeneer settisammenheng.detteharskaptbehovforenkoordinertplanprosessoget interkommunaltsamarbeid. Interesseneogaktiviteteneermangeikystsonenfrafiskeri,fiskeoppdrettogindustritil turismeogbåtliv.detergenereltetstortpresspåslikearealer,ogulikeinteresser konkurrererofteomdesammeområdene.oppdrettsnæringenharenstadigviktigere økonomiskbetydningikystområdene.samtidigfinnesdetstorebiologiskeog landskapsmessigekvaliteterikystsonensommåtasvarepå.gjennomplanleggingmå detderforskapesengodbalansemellombrukogvern. Tromsfylkeskommuneinitierteogfinansiertehøsten2011ettreårigprosjekt;Kystplan Troms,kystsoneplansatsingiTromsfylke.Prosjektetharsommålatallekommunenei fylketskalfårevidertsinekystsoneplanerietinterkommunaltsamarbeidslikat kystsoneplaneneharmoniseres.fylkeskommunengikkinnmed50%finansieringi4 delprosjekter(etperregionrådifylket).midtmogsørmtromsvalgteågåsammenomet fellesprosjekt(sekart).prosjektetkystplanmidtmogsørmtromser3mårig( m ).Budsjettetfordetregionaleprosjekteter ,Mderhalvpartener egeninnsats(timer)fradeltakendekommuneroghalvpartenregionaleutviklingsmidler (RUP)innvilgetavFylkesrådetioktober2012. Figur 1. Troms fylkeskommunes satsing på oppdatering av kystsoneplanene i fylket, Kystplan Troms, er delt in i tre deler. Dette er planprogrammet for Kystplan Midt- og Sør-Troms som er markert med rødt i kartet. 4

5 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Høringsversjon 3 Planområde Kommunegrenserersjeldentilpassetdegeologiske,hydrologiskeogøkologiske forholdeneihavet.havstrømmer,partiklerogarterbevegerseguavhengigavgrenser, menogsåmyeavmenneskeligbrukogaktivitetlangskystenstrekkersegover kommunegrenser.derforerdetviktigåsekystområdetienstørresammenheng. Områdetsomplanleggesdekkersjøarealenei13kommuner;Berg,Dyrøy,Gratangen, Harstad,Ibestad,Kvæfjord,Lavangen,Lenvik,Salangen,Skånland,Sørreisa,Torskenog Tranøy.Sjøområdenesytregrenseerennautiskmilutenforgrunnlinjene(iht.PBL 1M 2),mensgrensenmotlanderdefinertved"generalisertfelleskystkontur"someren kystkonturutarbeidetavkartverketi2008m2011.grensengårvedmidlerehøyvann.se detzoombarekartetpåprosjektetsnettsiderforåsegrensenmerdetaljert. ( Figur 2. Kart over planområdet. 13 kommuner i Midt- og Sør-Troms er med i plansamarbeidet. Grensen er tegnet som en rød linje i kartet og kan ses i detalj på prosjektets nettside. Den ytre grenser er en nautisk mil utenom grunnlinjen og grensen mot land går ved generalisert felles kystkontur. Enkunnskapsbasertarealplanforkystsonen,hvorhelhetenblirivaretattover kommunegrensene,vilværenyttigforbådekommuner,næringsutøvereogforåivareta naturmogrekreasjonsverdier.astafjordprosjektetgiretsjeldentgodtgrunnlagfor kunnskapsbasertplanleggingavkystområdeneimidtmogsørmtroms.ensamletprosess viløkemulighetertileffektivtbrukavressurser,fellesavklaringerogmulighetertil fokuspåkunnskapsbasertoghelhetligplanleggingsamtidigsomprioriteringeriden enkeltekommuneblirivaretatt. 5

6 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Høringsversjon 4 Formålmedplanarbeidet 4.1 Genereltommålmedplanlegging EthovedformålmedplanleggingenetterplanMogbygningsloveneratplaneneskal fremmehelhetvedatsektorer,oppgaveroginteressersesisammenheng.detgjelder bådeinnenforetgeografiskområde,påetsamfunnsområdeellerinnenforensektor. Allesektoreroginteresserskalinvolveresiplanleggingen.Planleggingenskalivareta samordningavoffentligvirksomhet,beslutningerogsamarbeid,bådehorisontalt mellomdeforskjelligesektorerogmyndigheter,ogvertikaltmellom forvaltningsnivåene.samordningenskjerbådevedatdeforskjelligehensynog interesserkommerframogavveiesiselveplanprosessen,ogvedatplanenebliretfelles grunnlagforsenerevedtakomgjennomføring.nødvendigsamordningogsamarbeidvil ogsåomfatteprivateorganisasjonersomkanhaviktigeoppgaverilokalsamfunnetog allmennheten. 4.2 Formål Planenskalgisjørettanæringermulighettiløktverdiskapingitrådmedprinsippet ombærekraftigutvikling. Eksisterendeogfremtidigarealbehovtilulikeaktivitetermåveiesmot hverandre naturmogmiljøforhold lokaleogpolitiskeinteresser føringerframyndigheter. Planenvildekkesjøområdeneidedeltakendekommunene,menbrukogvernlangs kystenskalsesisammenhengpåbeggesideravstrandlinjen. 4.3 Resultatmål Planarbeidetskalresultereioppdaterte,kunnskapsbaserte,juridiskbindendeplanerfor sjøområdeneide13deltakendekommunene.planenskalfremstillesienfelles interkommunalprosessogtilsluttblidelavhverenkeltkommuneplangjennomvedtak idetenkeltekommunestyre.breddeltakelseiprosessenskalskapeeierskaptilplanen hosbrukereavkystsonenogoffentligforvaltning.planarbeidetskaldanneetgodt grunnlagforrevisjonavplaneneinesterunde. 5 Kommunalplanleggingoginterkommunaltsamarbeid 5.1 Kommuneplanensarealdel Arealplanenskalangihovedtrekkeneihvordanarealeneskalbrukesogvernes,og hvilkeviktigehensynsommåivaretasveddisponeringenavarealene.detkan utarbeidesarealplanerfordeleravkommunensområde,sliksomf.eks.sjøområdene. Arealdeleneretverktøytilågjennomføresamfunnsdelenavkommuneplanen,samtidig somarealdelenskalværeutformetietlangsiktigperspektiv.detinnebæreratogså kystsoneplanenbørværetilstrekkeligfleksibelslikatdetermuligåinnpassenyebehov ogmuligheter. PBL 11-5 Kommuneplanens arealdel Alle kommuner skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område. ( ) 6

7 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Høringsversjon 5.2 Interkommunaltsamarbeid Sjøområdeneideltakendekommunervilbliplanlagteietinterkommunalt plansamarbeidiht.kapittel9iplanogbygningsloven.eninterkommunalplanerikkeen «overkommunalplan»,menensammensetningavflereformeltselvstendige kommunaleplaner.deninterkommunalekystsoneplanenvilaltsåvære kommunedelplanerforsjøområdeneimedvirkendekommunersomblirutarbeidetien interkommunalplanleggingsprosess Interkommunalt plansamarbeid To eller flere kommuner bør samarbeide om planlegging etter denne lov når det er hensiktsmessig å samordne planleggingen over kommunegrenser. ( ) 6 Organiseringavarbeidetogrollefordeling Kommunenehardelegertplanmyndighetenforkystsoneplanprosessentildet interkommunalekystsoneplanutvalgetsomerbeskrevetunder.detinterkommunale samarbeidetvilendeoppmedkommunedelplanerforsjøområdeneogendeligvedtak gjøresikommunestyretihverenkeltkommuneforsittområde.denenkeltekommune eransvarligforåivaretasammenhengenmedandrekommunaleplanerogvedtakog sammenhengenmellomsjøoglandforsittområde.detvilogsåværeromforlokale tilpasningeravplanbestemmelserogretningslinjersomkanutarbeidesavdenenkelte kommunesomendelavprosessen.kommunenehardetjuridiskeansvarforatlovens kravmedhensyntilinnholdogplanprosessoppfyllesidetteplanarbeidetsomiall annenkommunalplanlegging(pbl 3M3) Planprosess og planinnhold For planprosess og innhold i planene gjelder reglene for vedkommende plantype, jf. kapittel 11 og 12. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor sitt område. De deltakende kommuner kan overføre til styret den myndighet til å treffe vedtak om planprosessen som etter loven er lagt til kommunen. Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område. Interkommunalt'kystsoneplanutvalgerplanmyndighetiprosessenfremtilendelig vedtakavplanogerdetsomkalles«styre»ikapittel9iplan ogbygningsloven.alle deltakendekommunerharenrepresentantmedvaraiutvalget.politiske,menogså administrativerepresentanter,ervalgt.representanteneivaretarkommunikasjon mellomprosjektetogpolitiskeorganeridenenkeltekommune Organisering Planarbeidet ledes av et styre med samme antall representanter fra hver kommune, med mindre kommunene er enige om noe annet. Med mindre annet er vedtatt av kommunene, fastsetter styret selv regler for sitt arbeid og organiserer planarbeidet slik det finner det hensiktsmessig. ( ) Kontaktgruppenarbeiderkonkretmedplanprogramogplan.Dennegruppenbestårav enutpektkontaktpersonfraadministrasjonenihverkommune,menflerepersonerkan deltaogbidra.kontaktpersonenivaretarkommunikasjonmellomadministrasjoneni denenkeltekommuneogprosjektet.kontaktpersonenivaretaratrelevantinformasjon (f.eks.tidligerevedtakogplaner)fradenenkeltekommuneertilgjengeligibrukbar formogatdenneblirtattmediprosessen. 7

8 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Høringsversjon Prosjektlederkoordinererprosjektet,organiserermøteroglederarbeidetmed fremstillingavplanprogramogplan. Innspillsgruppersomserpåforskjelligetema(1.akvakultur,2.fiskeri,3.turisme, friluftslivogfritidsfiske,4.havn,farvannogforsvaret)vilblietablertforåfåfrem ønskeroginnspillfrainteressenterunderveisiprosessen.sekapitletommedvirkning formerinformasjon. Interessenter'og'allmenhetharenviktigrolleiplanleggingenoginviterestilaktivtå tadeliplanleggingen,kommemedforslagogpresenterebehovogønsker.sekapitlet ommedvirkningformerinformasjon. Merinformasjonomrollefordelingogorganiseringfinnesibildetunderogi ansvarstabellenivedlegg1. Figur 3. Organisering av prosjektet Kystplan Midt- og Sør-Troms. De blå feltene til venstre gjelder prosjektorganisering (ansvar for personellressurs, økonomi og overordna tidsplan), mens politisk ansvar for planleggingen ligger i de grønne feltene til høyre. Praktisk arbeid med fremstilling av planprogram og plan ivaretas i de oransje feltene under. 7 Planforutsetninger Isinplanleggingmåkommunentahensyntilloverogforskrifter,retningslinjerog eksisterendeplaner.detforeliggerenrekkeføringerforkommunensarbeidmed kommuneplanensarealdel.noenavdeviktigsteblirgjengitther (...) Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. (...) 8

9 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Høringsversjon 7.1 Statligeplanerogvedtak MPlanMogbygningsloven MNaturmangfoldloven MHavneMogfarvannsloven MFolkehelseloven MNasjonaleforventningertilregionalogkommunalplanlegging,vedtatt MStatligeplanretningslinjerogplanbestemmelser(tidligererikspolitiskeretningslinjer ogbestemmelser),herunder: - Statligeplanretningslinjerfordifferensiertforvaltningavstrandsonenlangs sjøen - RikspolitiskeretningslinjerforsamordnetarealMogtransportplanlegging - Rikspolitiskeretningslinjerforåstyrkebarnogungesinteresseriplanleggingen - Rikspolitiskeretningslinjerforvernedevassdrag MDeneuropeiskelandskapskonvensjonen MRetningslinjeforbehandlingavstøyiarealplanlegging(TM1521) MEUsvanndirektiv MVerdensfremstesjømatnasjonMeld.St.22(2012M2013),FiskeriMogkystdepartementet MEffektivogbærekraftigarealbrukihavbruksnæringen(2011).Gullestadutvalget MSammenometgiftfrittmiljø forutsetningerforentryggerefremtidmeld.st.nr.14 (2006M2007),Miljøverndepartementet MPådensikresiden sjøsikkerhetogoljevernberedskap,st.meld.nr.14(2004m2005), FiskeriMogkystdepartementet MNasjonaltransportplan2014M2023Meld.St.26(2012M2013), Samferdselsdepartementet MHandlingsplanforKystverket2010M2019 MSt.meld.nr34(2006M2007)Norskklimapolitikk(MD) MLOVM2010M06M04M21Havenergilova MProsjektutdypingavfarledeniTjeldsundetiregiavKystverketpresentertav KystverketiplanforumiBodøden Regionaleplanerogvedtak FylkesplanforTroms2010M2013(Fylkesplan2014M2025erunderutarbeidelse. Planprogrammetervedtatt.) Fylkesdelplanforkjøpesenter2004 Fylkesdelplanforkystsonen1999 RegionalplanstrategiTroms2012M2015,vedtatt ,medprioriterte planoppgaverforperioden2012m2015(kanleggestilgrunndersomdeblivedtattfør kommuneplanen),herunder: - Regionalplanfortransport(2014M2023) - Regionalplanforfolkehelse(2014M2025) - Regionalplanforidrettoganleggforidrettogfysiskaktivitet(2014M2025)o Regionalplanforfriluftsliv,viltoginnlandsfisk(2014M2025) - RegionalplanforhandelogserviceiTroms(2014M2023) - RegionalplanforvindMogsmåkraftverk(2014M2025) - Regionalplanforreindrift(2015M2026) - FylkesplanforTroms(Fylkesplan2014M2025erunderutarbeidelse. Planprogrammetervedtatt.) - StrategifornæringsutviklingiTroms,herunder: o Strategiforpetroleum o Strategiforreiseliv o Strategiforhavbruk o Strategiforkulturnæringer 9

10 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Høringsversjon 7.3 Kommunaleplanerogvedtak Kommunaleplanerogvedtaksomerrelevanteiforholdtilarealplanleggingenisjøskal hensynstas.detinkludererarealplanerforsjømoglandområder,kommunedelplaner (bl.a.næringsplaner)ognoenreguleringsplaner.enoversiktovernoendisseplaneneer presentertivedlegg3.oversiktenvilblikomplettertavdenenkeltekommune. 8 Brukavarealformåloghensynssonerikystsoneplanen 8.1 Arealformål Kommuneplanengirrammerforutviklingenavsamfunnetogforvaltningenav arealressursene.detskalangisarealformålforheleplanområdet.arealdeleni kommuneplanengirføringerformerdetaljertereguleringsplaner.detbørskilles mellomhvasomernyttformåloghvasomervidereføringaveksisterendearealbruk. Arealdelenkaninneholdeseksmuligearealformål.Avdisseersærligformål6«brukog vernavsjøogvassdrag,medtilhørendestrandsone»medunderformålaktuelti sjøområdeneogderigjennomikystsoneplanen,menogsåformål2(samferdselsanlegg ogtekniskinfrastruktur)og4(forsvaret)errelevant. PlanleggingenavsjøMoglandområdenelangskystenmåsesisammenhengselvom denneplankunskaldekkesjøområdene.kommunenevilivaretasamordningmellom sjømoglandarealerlangskystengjennomåtahensyntiltidligereplanleggingog fremtidigebehov.noenkommunerkjøreretparalleltløpmedplanleggingav landarealene. Følgende arealformål kan benyttes, plan- og bygningsloven 11-7: 1. Bebyggelse og anlegg. Underformål: boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder. 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Underformål: veg, bane, lufthavn, havn, hovednett for sykkel, kollektivnett, kollektivknutepunkt, parkeringsplasser, traseer for teknisk infrastruktur. 3. Grønnstruktur. Underformål: naturområder, turdrag, friområder og parker. 4. Forsvaret. Underformål: ulike typer militære formål. 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. Underformål: a) areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, b) areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse, mv. jf nr Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone Underformål: ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder hver for seg eller i kombinasjon. 8.2 Hensynssoner EtnyttvirkemiddeliplanMogbygningslovenermulighetentilåbrukehensynssoner. Hensynssoneneskalvisehvilkehensynogrestriksjonersomharbetydningforbruken avarealetuavhengigavhvilkenarealbrukdetplanleggesfor.deteropptildenenkelte kommuneåtastillingtilhvorlangtenønskerågåidetaljeringavbådearealformålog hensynssonermedtilhørenderetningslinjerogbestemmelser. 10

11 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Høringsversjon Følgende hensynssoner kan benyttes, PBL 11-8: a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko. b) Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur. c) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse. d) Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet. e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige samarbeids- eller eierformer samt omforming og fornyelse. f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde. 9 Innholdogutredninger Konsekvensutredningkrevesalltidvedutarbeidelseavkommuneplanensarealdelogi kommunedelplanerderdetangisområderforutbyggingsformål.somutbyggingsformål regnesblandtannetfarlederogakvakultur,menogsåarealavsatttilforeksempel moloer,fyllingerogdeponierskalkonsekvensutredes. Arbeidetmedkommuneplanensarealdel(herunder kystsoneplaner)skalhaetoverordnet,helhetligoglangsiktig perspektiv.konsekvensutredningenei kystsoneplanleggingsarbeidetvilværepåetoversiktsnivå, mensmerdetaljerteutredningervilværeaktuellesenereved detaljreguleringogiverksettingavtiltak.kumforskriften kreverenbeskrivelseavvirkningenebådeavdeenkelte utbyggingsområdenehverforseg,ogavdesamlede arealbruksendringeneiplanen.kravetomensamletbeskrivelseinnebæreret overordnetnivåderlangsiktighetoghelhetstårsentralt. Med utbygging forstås følgende arealformål (jfr. pbl 11-7): Arealformål 1: Bebyggelse og anlegg. Med alle underformål. Arealformål 2: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Med alle underformål. Arealformål 4: Forsvaret. Med alle underformål. Arealformål 5: Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR)Underformål: Spredt bolig-, fritidsbolig- og næringsformål. Arealformål 6: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Med underformål farleder og akvakultur. (Fra veiledningsnotat 16. oktober 2009 Endringer i forskrift om konsekvensutredninger av 26. juni 2009) MedutgangspunktienbeskrivelseavviktigemiljøMogsamfunnsforholdvildeti konsekvensutredningengisenbeskrivelseogvurderingavvirkningenesomplanenkan fåformiljøogsamfunn,herunder: Naturensmangfold Landskap Kulturminnerogkulturmiljø SamisknaturMogkulturgrunnlag Barnogungesoppvekstvilkår Friluftsliv Forurensning Støy Beredskapogulykkesrisiko,(jf.pbl. 4M3) Transportbehovogenergiløsninger Risikovedhavstigning(dersomdetteeraktuelt) 11

12 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Høringsversjon Påvirkningavkonkurranseforholdene Hvisrelevantkandetgisenbeskrivelseavestetiskutforming,uttrykkog kvalitet Detpresiseresatkonsekvensutredningenblirbasertpåeksisterendekartgrunnlagog tilgjengelig/kjentinformasjon,noesomeritrådmedkravetiforskriftenom konsekvensutredning.dettebetyratdetikkeblirgjortsærskilte grunnlagsundersøkelserforåvurdereegnethetavnye,foreslåtteutbyggingsområder (herunderoppdrettslokaliteter).dettemågjøresavtiltakshaverselvividereprosesser pådetaljnivåogiforbindelsemedsøknadomgodkjenningavtiltak. 9.1 RisikoLogsårbarhetsanalyse VedutarbeidelseavplanerforutbyggingskalplanmyndighetenpåseatrisikoMog sårbarhetsanalysegjennomføresforplanområdet,ellerselvforetaslikanalyse.områder medfare,risikoellersårbarhetavmerkesiplanensomhensynssone.planmyndigheten skaliarealplanervedtaslikebestemmelseromutbyggingenisonen,herunderforbud, somernødvendigforåavvergeskadeogtap. IdeninterkommunalekystsoneplanenvildetbligjennomførtenoverordnaROSManalyse forplanen.måleteråavdekkeomuliketiltakiplanenharnoeåsiformenneskereller omgivelser.skredfare,usikregrunnforhold,værforhold,havnivåstigningogtrafikkvil blivurdertitilknytningtilplanprosessen. Usikregrunnforholdvilmåttevurderesdersomdetplanleggesanleggistrandsonensom kreverforankringisjøbunnellerevt.terrenginngreppåland.værforholdognedising kanutgjøreenfareforskadeforoppdrettsanlegg.sterkvindogbølgerkangjørestor skade,ognoenområderermerutsattennandre.installasjonerpåsjøenkanutgjøreen fareforskipstrafikkenogomvendt.detteerkystverketsittansvarsområdeogvurderes avdem.farledervilblitattinnpåplankartetogbeskrevet.transportavoljeforegår langskystenavtromsogfinnmark,ogrisikoforoljeutslippskalderforvurderes. DetforutsettesatdetaljerteROSManalysergjennomførespåreguleringsplanMeller tiltaksnivåmedsiktepååetablereplanløsningerogbestemmelsersomivaretar sikkerhetknyttettilaktuelletablering. 12

13 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Høringsversjon 9.2 Viktigetemaeriplanleggingen Astafjordprosjektet Astafjordprosjektetgiretsjeldentgodtgrunnlagforkunnskapsbasertplanleggingav kystområdeneimidtmogsørmtroms.allekommunerikystplanmidtmogsørmtromshar værtmediprosjektetunntattlenvikogsørreisa.avpraktiskeårsakererlikevel arealeneidissekommunenetattmedinoensammenhenger. HerpresenteresenlistepådatagrunnlagsomerprodusertiAstafjordprosjektetsomvil blivurdertiplanprosessen. Marinegrunnkart: Basiskartmedmåledata Batymetri(viserlandskapetundervann) Backscatter(uttrykkforreflektivitet,fortellerombunnenshardhet) Skyggerelieff(kanbrukestilåfremheveundervannlandskapetvedåanalysere landskapetfrauliktinnfallendelys) Skråning(viserkanter,osv) Temakartbasertpåtolkningerellermodeller: Sediment(visersedimenttypenesomf.eks.stein,leire,pukk,mudder,fjellosv) Ankringsforhold(viserhvordetertryktåankre,girgrunnlagforbrukav spesielleankre) Gravbarhet/kabeltrase(girmulighettilåfinnegodetraseerforelektriske kabler,fiberkabel,vannledninger) Strømforhold(Gjenspeilermangehundreårsflyttingavsedimenter,kanfortelle omhistoriskrådendestrømmer) Miljøforhold(viserfjordensfriskhet,forurensedeområder) Habitater(stedetderenartfins,trives)Mbiotopkartlegging IAstafjordprosjekteterkarteneutarbeidetiforskjelliggrid(romslignøyaktighet) avhengigavhvilkedataforsvaretharværtvilligtilåfrigifordeforskjelligeområdene. Statusforkommuneneer: 10mgridforSkånland,Gratangen,Lavangen,Salangen,DyrøyogIbestad 1mgridforKvæfjordkommune 50mgridforTranøy,Berg,TorskenogHarstad(inkl.Bjarkøy) DatafraLenvikogSørreisamangler(ikkemediprosjektet) Medetgridpå50mblirkartetaltforgrovmasket.NGUogSjøkartverkethartattopp problemstillingenmedforsvaretogfølgeroppdenne.dettevilværerelevantåtaopp ogsåikystplanmidtmogsørmtroms. Biologiskmangfoldogmiljø IdennesammenhengvisesdettilDirektoratetforNaturforvaltningsinnaturdatabase ogtilartsdatabankensittartskart.ogsåinformasjoninnsamletiastafjordprosjektetvil brukes.detergjennomførtetinterkommunaltprosjektpåkartleggingavbiologisk mangfoldilenvik,sørreisa,tranøy,torskenogbergsomvilblivurdertderdeter relevant. 13

14 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Høringsversjon Naturmangfoldloven: 4. (forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer) Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig. 5. (forvaltningsmål for arter) Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. ( ) Hensynettilbestanderavanadromelaksefisk(laks,sjøørretogsjørøye) Bestandeneavanadromelaksefiskskalivaretasiforholdtilsamfunnsinteresser. Utfordringenerstoriforholdtiloppdrettsnæringen.DetgisføringeriSt.prp.nr.32 (2006M2007),hvordetpresiseresatsummenavendringeneioppdrettsaktivitetenover tidikkeskalmedføreøkt,mensnarereredusertrisikoforvillaksen(jfr.s72).detskal tasrimelighensynogsåtildebestander/fjordområdersomikkeharfåttstatussom nasjonalelaksevassdrag/laksefjorder(jf.s30).itilleggtillaksskaldettashensyntil bestanderavsjøørretogsjørøye.mht.virkningeravoppdrettpåbestanderavanadrome laksefiskmåogsåmuligevirkningerpåbestanderinabokommunervurderes.ipåvente avrevisjonavveilederforbehandlingavoppdrettssakerfra1999,hardirektoratetfor naturforvaltningiinformasjonsskrivav gittnærmereføringerhvordan oppdrettsakerskalhåndteresiforholdtilhensynettilvilllaksefisk. Konsekvensutredningen(NINAminirapport340,2011)avSolbergfjorden(inkl. Solbergfjorden,TranøyfjordenogDyrøysundet)blirvurdertiplanleggingsarbeidet. Fiskerier Fiskerierenviktignæringiplanområdetoghensynvilblitatttilbehovoginteresserfra forskjelligeformerforfiskeri.fiskeridirektoratetsdatavilblibrukt,menfiskereog andrerepresentanterforfiskerinæringenblirogsåinviterttilaktivmedvirkningi planprosessen.åivaretabærekraftgjennomhensyntilgytemogoppvekstområderfor fiskerviktigiplanen.fritidsmogturistfiskeinteresservilblivurdertisammenhengmed fritidsmogturismeinteresser. Akvakultur Avsettingavarealtilakvakulturvilblisentraltiplanen.Økningi oppdrettsvirksomhetenerforventetinordmnorge,noesomstillerkravtil kystsoneplaneneikommuneneimidtmogsørmtroms. 14

15 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Høringsversjon IarbeidetmedkystsoneplanenskaldetleggestilretteforåvidereutviklefiskeriMog havbruksnæringeninnenforenmiljømessigbærekraftigramme.detvilblisettpå arealbehovforakvakulturavrødoghvitfisk,andrepotensiellearteroglevendelagring avfisk.bestemmelsergjeldendetillattearterog/ellerartsgruppervilvurderes. Flereanleggogøktproduksjonhargjortdetnødvendigistørregradåsepåde samvirkendemiljømogsmitteeffektenefraflereanleggietområdeogikkebarepålokale effekterfraenkeltanlegg.valgavstrukturforfremtidensarealbrukihavbruksnæringen erisegselvenviktigpremissforåkunnefornyeogoptimalisereproduksjonen.en sonebasertarealstrukturvilværeetviktigverktøyforåhåndteredagensogfremtidige sykdomsmogmiljøutfordringerinæringen.smitterisikoforsmoltanleggvilogsåbeaktes iplanleggingen. Iregjeringenssjømatmeldingfra2013leggermanopptilatdensonebaserte arealstrukturenforhavbruksnæringenskalvidereutvikles.ulempeneensonebasert forvaltinginnebærerkanistorgradløsesgjennombedresamarbeidmellom næringsaktøreneoggjennomøktregionaltoginterkommunaltsamarbeid. Vannforskriften Arbeidetmedkystsoneplanvilrelaterestildetpågåendearbeidetmedforvaltningsplan forvannforekomsteneitroms(arbeidetmedeusvanndirektiv)ogderigjennombåde arbeidetmedkarakteriseringogklassifiseringavvannforekomstene,samt tiltaksprogram. Forurensing Støy,utslippoglignendeiforbindelsemednyetiltak,utbyggingsområderogutvidingav områdervilbliutredetogrisikovurdertiplanen.kommunene,somermyndighetetter kapittel2iforurensningsforskriftenombyggingoggravingiforurensetgrunn,skalha oversiktoverlokaliteterderdetkanværefareforforurensningvedsliketiltak.herkan ogsågrunnforurensingsbasenhttp://grunn.miljodirektoratet.no/brukes. 15

16 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Høringsversjon SjødeponiogdumpingLogdeponeringsområderformuddermasser Norge,somenrekkeandrenasjoner,harikkeforbudmotsjødeponi,menpraktisereret strengtregelverk.strandkantdeponiforforurensedemudredemassermåavklaresi hvertenkelttilfelle.vedbehovkandetavklareshvorsjødeponiforrenemasserkan plasseres.detaljertekonsekvensutredningervilgjøresveddetaljregulering. Havneogfarvannsloven,farlederogfiskerihavner Planarbeidetskalitrådmedlovenleggetilretteforgodfremkommelighet,tryggferdsel ogforsvarligbrukogforvaltningavfarvannetisamsvarmedallmennehensynog hensynettilfiskerieneogandrenæringer. Havneområderogsmåbåthavner Arealbrukenisjøområdenemåsesisammenhengmedarealbrukenpålandog utgangspunkteteratbehovforsmåbåthavnerblirvurdertikommuneplanenes arealdelerforlandområdene.småbåthavneroghavnervilblitattmedikystsoneplanen veddetilfellerdadeteretklartbehovforåavsettesjøarealtildetteformål,mensstørre utredningergjøresiandresammenhenger. Friluftsliv,rekreasjonsområderogbomiljøistrandsonen Myeavfriluftsområdeneistrandsonenerkartlagtogeventuellenyeområdervilbli kartlagt.kartleggingvilbligjortisamarbeidmedbåtforeninger,reiselivsforeninger, bedriftersomdrivermedsjøbasertturismeogandreinteresserteforeninger/personer. Kommunenearbeidermedåkartleggeogverdivurderefriluftslivsområdene.Datafra dissekartleggingenevilværesentraleåhamedsomgrunnlagsdatanårmanskalutvikle langsiktigerammerforarealbruken. 16

17 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Høringsversjon Hensynettilkulturminnerogkulturmiljøikystsonen Fokuspåkulturminner,bådeistrandsonenogundervann,vilværeviktigi planprosessen.detvisesblandannettilutkasttilkystverketslandsverneplanfor maritiminfrastruktur(2009),hvorsenjasyttersideerbeskrevetsometområdemed storkulturhistoriskverdiogsåinasjonalmålestokkvedsidenavdetfredetehekkingen fyr.museeneitromsø,midtmogsørmtroms,samttromsfylkeskommuneogsametinget vilværeviktigemedspillereiplanprosessen. Forsvaretsområder StoredeleravsjøområdeneiMidtMogSørMTroms,særligiVågsfjordenogAndfjorden,er reservertsommilitæreskytemogøvingsfeltmedbegrensetbruksmulighettilandre formål.dialogvilbliholdtmedforsvaretommuligendretbrukavnoenområderder viktigesamfunnsinteresserstårikonfliktmednåværendereservasjonformilitære formål. Samferdselogveier Fungerendesamferdselpåsjø,menogsåoverstrandlinjenogvidereopppåland,vil væreviktignårarealbrukenisjøområdeneplanlegges. Kabler,rørogledninger Isjøområdenesomplanleggesfinneskabler,rørogledningersommåbeaktesi planleggingen,menogsåfremtidigebehovtildetteformålkanblitattmediplanarbeidet derdeterhensiktsmessig. Mineralskeforekomster Konsekvenserforforvaltning,uttakogtransportavmineralskeforekomstervilvurderes iplanarbeidet. 10 Planprosessogfremdriftsplan Planprogrammetferdigstillesibegynnelsenav2014ogselvearealplanenvilværeklar forvedtakideenkeltekommunestyrenesommeren2015.høringsrundenevilblirundt årsskiftet2013m2014oghøsten2014.isluttfasenavprosjektetvildetblilagttilrettefor fremtidigplanarbeid.sebildenunderogvedlegg2formerdetaljertinformasjonom fremdriften. Figur 4. Grov tidsplan for prosjektet 17

18 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Høringsversjon 11 Medvirkning 11.1 Formelleprosedyrekravknyttettilhøringogmedvirkning Pliktentilåtilretteleggeforaktivmedvirkninginnebæreratplanmyndighetenskal iverksettetiltakforåfåtildenønskedemedvirkning.deformelleprosedyrekraveneerå ansesomminstekravtilsaksbehandlingogmedvirkning. Formelleprosedyrekravknyttettilkommuneplanen,ogderigjennomogså interkommunaltplansamarbeidihenholdtilkap.9iplanmogbygningsloven,er beskrevetiplanmogbygningslovenkap.5og11.ikorthetmedførerkraveneatoppstart avplanarbeidskalkunngjøresiavisoggjennomelektroniskemedier.berørteoffentlige organerogandreinteresserteskalvarsles.kunngjøringogvarslingskalkortbeskrive formålogviktigeproblemstillingerforplanarbeidet.planprogrammetskalsendespå høring/offentligettersynsenestsamtidigmedvarselomoppstartogkunngjøringav planarbeidet.fristforuttalelseerminst6uker.deretterfastsettesplanprogrammetav interkommunaltplanutvalg. Ferdigutarbeidetplanforslagsendespåhøringtilstatlige,regionaleogkommunale myndigheter,ogandreoffentligeorganer,privateorganisasjoneroginstitusjoner,som blirberørtavforslaget.detskalogsåkunngjøresiavisoggjennomelektroniskemedier. Hvisdetinterkommunalekystsoneplanutvalgetisinbehandlinggjørendringeriplanen, mådetpåregnesatplanforslagetmåutpånyhøring.kommunestyretvedtarendelig planensomkommunedelplanforsjø.ettervedtakskalkommuneplanenkunngjøresi pressenogpåinternettogsendesberørtemyndighetertilorientering.kommunestyrets vedtakkanikkepåklages.statligeogregionalemyndigheterharadgangtilåfremme innsigelsemotplanforslag Hvorformedvirkning? Medvirkningiplanprosesserharflerehensikter.Fraetdemokratiskperspektiverdet viktigatalleinteresserhøresogatdetgismulighetforinnspill.medvirkningkanbidra medviktigkunnskapogfremmekreativitetiplanleggingen,ogdermedgjøreplanene bedre. Viderekanmedvirkningenbidratilåskapeforståelseforatdeterulikeinteresserien planprosess,ogderigjennombidratilåreduserekonfliktnivået.engodtgjennomført 18

19 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Høringsversjon 19 medvirkningsprosessvilkunnebidratilstørreforankringogoppslutningomplanen blantaktørenesomerinvolvertiplanprosessen.nårkystsoneplaneneerferdigvedtatte somkommunedelplanerogskalbrukesikommunenesarealforvaltning,erdetviktigat ogsåbefolkningenfølerdehareteierskaptilplanen. Medvirkningerenviktigdelavplanleggingsprosessenogogsåidetteprosjektetlegges dettilretteformedvirkning.seksukershøringinngåridetofasenemedutarbeidelseav planprogramogmedutarbeidelseavselveplanen.høringenannonseresiaviser (Folkebladet,HarstadTidende)ogrelevantedokumenterleggesutpånett,fysiskpå rådhuseneogsendessomemposttilberørtemyndigheteroginteressenter(sevedlegg2). Dessutenorganiseresfolkemøterogelektroniskemuligheterforåkommemedinnspill. Itilleggtilmulighetenforåkommemedinnspillihøringsfasenevildetblilagttilrette formedvirkninggjennomdeltakelseiinnspilsgrupperogdeltakelseitemamøterogm verksteder.arbeidetidissegruppervilkommeigangidesember Medvirkningfraberørteoffentligemyndigheter Utkasttilplanprogramblepresentertiplanforumden forberørteoffentlige myndighetersombleinviterttilåkommemedinnspilltilutkasttilplanprogram. Offentligemyndighetersomberøresmottarvarselomplanoppstartogfårforslagtil planprogramtilsendtnårdetteleggesutpåhøringinovember2013.detavtalesogså møtermedsektormyndighetenevåren2014. Enaktivdialogvilbliholdtmedoffentligemyndigheteriprosessenmedutarbeidelseav planforslag.offentligemyndigheterinviterestildeltakelseitemamøterogdialogmøter vedutarbeidelseavplanforslagvåren2014. Senestnårdeterutarbeidetetplanforslagtidlighøst2014blirforslagetpresenterti planforumoghøsten2014blirplanforslagetsendtpåhøringtilberørtemyndigheter. OgsåidennehøringsperiodeninviteressektormyndighetertildrøftingsMog informasjonsmøter Kommunenesegenmedvirkning Denadministrativekontaktpersonenfrahverenkeltkommuneeransvarligfor kontaktenmellomkommunensadministrasjonogprosjektet,mensrepresentanteni interkommunaltplanutvalgeransvarligforpolitiskforankringunderveisiprosessen. Kommuneneforutsettesågjennomføreinternemøter.IDyrøykommuneerdette formalisertmedenarbeidsgruppemedenrepresentantfrahvertparti.andre kommunerivaretarkommunikasjongjennomatlederforplanutvalgermedlemi interkommunaltkystsoneplanutvalg,mensnoenkommunerikkeharformalisert kommunikasjonen.kommunestyrerogplanutvalgvilbliholdtinformertunderveisi prosessen,avrepresentanteniinterkommunaltplanutvalgogdenadministrative kontaktpersonen.prosjektlederfremstillerogdistribuererpresentasjonersomdisse kanpresentereimøterikommunene.dessutenleggesdetopptilihvertfallenrunde derprosjektlederdeltariinternemøterikommunene Innspillsgrupper Iprosjekteterdetlagtopptilarbeidifireinnspillsgrupper.Oppstartsmøterfor gruppeneorganiseresidesember2013 januar2014.prosjektledelsentaransvaretfor oppstartsmøtene,menutoverdetteforventesdetatgruppeneerselvgåendeiden forstandatdesomharinteresserselvorganiserdetviderearbeidetogkommermed innspilltilplanarbeidet.hensiktenerågiinteressentermulighettilåkommemedet smaletinnspillsomkanblitattmedvidereiprosessenogveiesmotandreinteresserog hensyn(if.eks.temamogdialogmøter).

20 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Høringsversjon Innspillsgruppeneer: Akvakultur Fiskeri Turisme,friluftslivogfritidsfiske Havn,farvannogforsvaret Ifebruar/mars2014arrangeresmøterogverkstedhvordeforskjelligegruppeneog interessenepresenterersineforslag,prioriteringerogønskeroghvordetarrangeres mulighetfordiskusjonmellominteressene Medvirkningfrainteressenterogallmennheten Interessenterinviterestilåmedvirkeiplanprosessenentenmeddeltakelsei innspillsgrupperogtemamøter,åpnemøterogverksteder,ellervedåkommemed skriftligeinnspill.interessertekanmeldeinteressefordeltakelseiarbeidetmedplanen (innspillsgrupper/folkemøter/temamøter)påprosjektetsnettside. ( planprosessenogogsåbarnogungevilbliinviterttildeltakelseiplanleggingen (gjennombarnetråkkellerlignende). Varselomoppstart,høringogoffentligettersynavforslagtilplanprogramog planforslag,ogkunngjøringavvedtattplanvilbliannonsertiharstadtidende, HålogalandAvisogFolkebladet,påprosjektetsnettsiderogpåkommunenesnettsider. Underhøringsfasene(6ukervinteren2013M2014oghøsten2014)vilpapirversjonerav forslagtilplanprogramogplanforslagværetilgjengeligeirådhusenetilalle medvirkendekommuner.enelektroniskversjonvilværetilgjengeligpånettsidenetil allekommuner(direkteellergjennomenlink).informasjonomprosessenfinnespå prosjektetsnettsidesomoppdateresjevnligmedrelevantinformasjon Folkemøter Tofolkemøtervilbliorganisertihøringsfasenforplanprogrammet( M ):ettiSørMTromsogettiMidtMTroms kl.18M21:ÅpentfolkemøteikunnskapsparkeniFinnsnes kl.18M21:ÅpentfolkemøteirådhusetiHarstad IperiodenjanuarMapril2014vilkommuneneorganiserefolkemøter.Møtenevil annonserespåforhånd.folkemøtenevil,nårdeterhensiktsmessig,arrangeresi kombinasjonmedfolkemøteromannenplanlegging.ivedlegg4presenteresforeløpige planerforfolkemøteneikommunene,nøyaktigtidogstedvilannonseressenere. Folkemøtervilogsåarrangeresikommunenenårplanforslageterlagtutpåhøring høsten

21 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Høringsversjon 11.8 Kontaktinformasjon Skriftlige innspill kan sendes på elektronisk skjema på nett, som e-post eller som post. Elektronisk skjema kan fylles ut eller lastes ned på prosjektets nettsider. Nettsider: Facebook: e-post: Adresse: (og Harstad kommune v. Kystplan Midt- og Sør-Troms Postmottak 9479 Harstad Henvendelser merkes med «høring kystplan» og saksnummer 13/6646. Spørsmål om planleggingsprosjektet rettes til prosjektleder i Kystplan Midt- og Sør-Troms eller de administrative kontaktpersonene i kommunene. Prosjektleder: Malin Ek, Kontaktpersoner: Berg: Bjørn Abelsen, byggesaksbehandler, / , Dyrøy: Ragnvald Tollefsen, fagleder landbruk, , Gratangen: Johan Harald Gamnes, ingeniør, / , Harstad: Jan Inge Lakså, enhetsleder areal og byggesakstjenesten, , Ibestad: Ibestad Ole Pedersen-Dyrstad, næringsutvikler, , Kvæfjord: Helge Stoltenberg, avdelingsingeniør teknisk kontor, , Lavangen: Albert Pedersen, teknisk sjef, , Lenvik: Asle Bogen, støtteenhetsleder, plan og utvikling, , Salangen: Katrine Norgård, ingeniør, teknisk avdeling, , Skånland: Ivar Hartviksen, ingeniør/saksbehandler plan, , Sørreisa: Wenche Anita Bergum, landbruksleder, / , Torsken: Bjørn Lauransen, teknisk sjef, , Tranøy: Audun Sivertsen, leder forvaltning, / , 21

22 Forslagtilplanprogram KystplanMidt-ogSør-Troms Vedlegg Vedlegg Vedlegg1:Ansvarstabell

23 Forslagtilplanprogram-Kystplan_Midt-ogSør-Troms Vedlegg Vedlegg2:Skisserttidsplanforprosjektet

24 Forslagtilplanprogram-Kystplan_Midt-ogSør-Troms Vedlegg Vedlegg3:Kommunaleplanerogvedtak Herpresenteresenlistepåkommunaleplanerogvedtak(kommunevis)somdetblirtatt hensyntiliarbeidetmeddeninterkommunalekystsoneplanen. Bergkommune - Kommuneplanensarealdel2010M2013(M2020) - Kommuneplan(samfunnsdel),utarbeideti2000oggikkuti Nykommuneplan:Vedtattoppstart ikommunestyret,sak3/13. - Planstrategivedtatt isak38/12(sekommunensnettsideunder Planer).Forslagtilplanprogramvedtattsendtpåhøring/ettersynden ,sak64/13.Høringsfristersatttil Planprogrammetomfatternysamfunnsdel,rulleringavarealplanenav2011 (sak32/11),nyhandlingsdel. - Strategisknæringsplan2013M2017,vedtattoppstartavplanprosessen,den ,kommunestyretssak67/2013.Forrigeplanergåttutpådato (2007). - OppstartavreguleringsplanforSenjahopenfiskerihavn,vedtattden ikommunestyret,sak65/13. Dyrøykommune Planer: Arealdelen,kommunedelplaner: - Gjeldendekystsoneplanid Gjeldendekommuneplanid Gjeldendekommuneplan samfunnsdel Gjeldendekommunedelplansentrumid Reguleringsplaner: - Brøstadboligfelt,gnr11,planident.nr Kastnesboligfelt,gnr17,planident.nr Espenesbogenind.område,gnr46,planident.nr Forstrand,gnr43,planident.nr Finnlandsnesmedholmen,gnr1,planident.nr Ørnnesfritidsboliger,gnr36,planident.nr Dyrøyhamngnr26,planident.nr Brøstadbakkenboligfelt,gnr11,planident.nr Sandvika,Klauva,gnr36,planident.nr Furuheim,gnr35,planident.nr Bebyggelsesplaner: - Fritidsboliger,gnr46,Karonskogen Andreplaner: - StrategiskUtviklingsplan TemaplanEnergiogMiljø - Landbruksplan Planforsamfunnssikkerhetogberedskap - Kulturplan - Boligplan - Kriseplan Vedtak: FrasaksprotokolliKommunestyretM : VedtakiKommunestyretM : 1. Dyrøykommuneinngårikystsoneplanleggingsarbeidetsammenmed kommunerisørogmidtmtroms.

25 Forslagtilplanprogram-Kystplan_Midt-ogSør-Troms Vedlegg 2. Foråivaretakommunensegeninteresseoppnevnesdetenarbeidsgruppemed1 representantfrahvertparti.administrasjonenersekretariat. 3. Sometavklarendepkt.iplanleggingsprosessenforDyrøysdelvedtasfølgende: DettillatesikkenyeoppdrettslokaliteteriDyrøysundetutoverdesomallerede eretablert. Gratangenkommune - Kommuneplanensarealdel2009M2021.(inkl.sjøarealer) - Kommuneplanenssamfunnsdel,derplanprogramervedtattogsendtpåhøringi perioden m Itillegg6M8reguleringsplanersomgrensertilsjøogkanhabetydningforbruk avnærliggendesjøarealer. Pågående6Mårigomstillingsprogram SPIRE,hvorBlåsektorogKystkulturertoavfire hovedsatsningsområder.satsningsområdeneervalgtgjennomprosessmedbred deltagelse,medblantannetfolkemøter.gratangenkommunestyreerprosjekteierfor omstillingsprogrammet. Harstadkommune - GjeldendekommuneplanforHarstad,vedtatt Igangsattplanarbeidmedkommuneplanensarealdel - GjeldendekommuneplanforBjarkøy,vedtatt NæringsplanforBjarkøy - NæringsplanforHarstad2009M Arealdelensplankartogbestemmelsererjuridiskbindendeforarealbrukeni kommunen. - Planforfysiskaktivitetognaturopplevelse2010M «Vedungekrefter»Mstrategiforoppvekst2011M PlanforfolkehelseoghelsefremmedearbeidMulighetsstudieforøysamfunn (tidligerebjarkøy) - Havneplan - MiljøMogklimaplan2008M Planarbeidsentrumsplanigangsatt - MidlertidigforbudmottiltakforetableringavakvakulturanleggvedRogla vedtattavplanutvalgetden sak11/64 Ibestadkommune Arealplaner,kommunedelplaner: - KystsoneplanforIbestad,vedtattca KystverksrettigheterogallmenningrundtLaupstadhavn,vedtattca KystverksrettigheterogallmenningrundtEngeneshavn,vedtattca KystverksrettigheterogallmenningrundtBollahavn,vedtattca KystverksrettigheterogallmenningrundtSørrollneshavn,vedtattca.1949 Reguleringsplaner: - Breivollindustriområde,vedtattca Skjellavollenavfallsfylling,vedtattca MjøsundbruaMAndørjasiden,vedtattca TunellområdeHamnvik,vedtattca DeponiområdeSørvik,vedtattca TunellområdeAspelia,vedtattca Årnesboligfelt(R.K.Roll),vedtattca Bollaindustriområde,vedtattca VærneområdeFoldnesetMHallevik,Sørrollnes,vedtattca Breivollhavneområde,vedtattca.2003

26 Forslagtilplanprogram-Kystplan_Midt-ogSør-Troms Vedlegg - VegplanHalsen/Silda,vedtattca VegplanSørrollnesfergeleie,vedtattca HyttefeltLeirosen - SmåbåthavnHamnvik - NysmåbåthavnSørrollnes - NysmåbåthavnÅnstad - NysmåbåthavnEngenes Kvæfjordkommune - Kommuneplanensarealdelinkl.sjøMogstrandområder2008M KommunedelplanBorkenes1997M2001.Gjeldendeplan. Itilleggfleregjeldendereguleringsplanersomgrensertilområdermotsjø.Kommunen harlisteoverplanerca.70reguleringsplaner(ikkeallegrensertilstrandsone),men meduklarhetersomf.eks.manglendebestemmelser,dårligeogslittekartmedmer. Disseervanskeligeåvidereformidledadetmesteeranalogtogliggeriarkivher. Lavangenkommune - Arealplan(1994M2006).Denernoeforeldet,menfortsattgjeldende. - NyArealdelogSamfunnsdelerunderutarbeidelse/ferdigstillelse.(planstrategi ogplanprogramervedtatt) - 2reguleringsplanersomgrensertilogdelvisomfattersjøarealer. Lenvikkommune PlanarbeidersomskalgjennomføresiLenvikkommune: - Planogmeldingssystem,nyttfra Revisjonavkommuneplanenssamfunnsdel, Kommuneplanensarealdel,revisjonogny, Næringsplan,temaplan,revideres2013 Denplanprosessenhvordetiflg.Kommunalplanstrategierstørstsammenhengmellom regionalkystsoneplanogkommunalplan,erfremtidigrevisjonavkommuneplanens arealdel. Lenvikkommuneharpr.dagsdatoenkystsoneplansomermodenforrevisjon,ogen nyligvedtattkommuneplanensarealdel.dennyearealdelenforkommunenomhandler ikkekommunenskystogsjøområder. Salangenkommune Eksisterendekommuneplan: - Samfunnsdel,vedtatt1996.Revideres Kommuneplanensarealdelmedarealkart,vedtatt1995.Underrevisjon (Igangsatt2009). Andrekommunaleplaner: - Strategierfornæringsutviklingsarbeidetikommunen,rullert2009.Skal revideres. - Kommunedelplanforkultur,idrettogfysiskaktivitet,vedtatt Klimaogenergiplan,vedtatt2010. Reguleringsplaner: - SalangsverketIndustriområde,vedtatt1976,medtilhørende endringsreguleringer. - Sjøvegansentrum,Strandveien,vedtatt1978,medtilhørende reguleringsendringer.underrevisjon. - CampingplassGarsnesmedtilhørenderegueringsendringer,vedtatt ElvelundCamping,vedtatt2004.Underrevisjon. - Rotvik(Sallaksindustri),vedtatt2007.

27 Forslagtilplanprogram-Kystplan_Midt-ogSør-Troms Vedlegg - Kvartsen,vedtatt2008. Bebyggelsesplaner: - Lysegrunnen - Håkavika Disposisjonsplan: - HytteområdeSkjærvikMTennesset,vedtatt1979. Igangsatteplaner: - Eiendom15/6&7. Skånlandkommune - KommunedelplanBreistrand,vedtatt KommunedelplanEvenskjer,vedtatt KommunedelplanGrovogMyklevoll,vedtatt KommunedelplanKvitnesogSteinsland,vedtatt KommunedelplanSandstrand,vedtatt KommunedelplanTovik,vedtatt Kommuneplanensarealdel,vedtatt2008 Planutvalgetharhøsten2013dispensertforenutvidelse/endretplasseringfor lokalitetene11338ytrestretea9,og11341strupebuktaa8,samtforlokalitetenea6, 11351Trollvika. Sørreisakommune Overordnedekommuneplaner: - Kommunensplanprogram,vedtak/revisjon: Kommunenssamfunnsdel,vedtatt2003,vedtak/revisjon: Kommuneplanensarealdel,vedtatt ,vedtak/revisjon:2012 Kommunedelplaner: - DelplanStraumen,vedtatt03/11/ DelplanGottesjordMGrunnreis 03/11/ DelplanSkøelv,vedtatt27/04/ DelplanHemmingsjord,vedtatt25/06/ DelplanReinelv,vedtatt03/11/ Planforbiologiskmangfold - Delplanlandbruket,vedtatt PlanforidrettsMogfriluftsliv,vedtatt Energiogklimaplan - Næringsplan,vedtatt Delplanoppvekst - Trafikksikkerhetsplan,vedtatt Planforsamfunnssikkerhetogberedskap,vedtatt Kystsoneplan,vedtatt2004 Reguleringsplaner: - Kapellområdet,vedtatt3.jan Pedersenplanen,vedtatt Storneset,vedtatt23.desember Sørstraumengnr26,vedtatt12.april ØyjordnesetsydogØyjordnesetnord,vedtatt29.mars Sandbakkenhyttefelt,vedtatt Gottesjordneset,vedtatt SmåbåthavnGammelheimskjæret,vedtatt Nordstraumensentrum,vedtatt Sørstraumen,vedtatt Ytterholtet

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny struktur

Ny plan- og bygningslov ny struktur Ny plandel i plan- og bygningsloven Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser) Innledende del - Oppgaver

Detaljer

Reguleringsplaner (1)

Reguleringsplaner (1) Reguleringsplaner (1) Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Trondheim, 24. januar 2012 Reguleringsplan som virkemiddel Et produkt basert på virkemidler og prosess gitt i pbl Allmenne

Detaljer

Område- og detaljregulering

Område- og detaljregulering Område- og detaljregulering Bergen 29 april 2009 Erik Plathe, Asplan Viak AS Ny plan og bygningslov Sterkere vekt på offentlig planlegging Det skal lønne seg å følge overordnet plan og delta i planprosesser

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

Ny plandel i plan- og bygningsloven. Kursdagene 2009 Trondheim

Ny plandel i plan- og bygningsloven. Kursdagene 2009 Trondheim Ny plandel i plan- og bygningsloven Kursdagene 2009 Trondheim Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser)

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Klækken hotell, 29. oktober 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig

Detaljer

www.vaf.no Regional planlegging Regional planstrategi

www.vaf.no Regional planlegging Regional planstrategi Regional planlegging Regional planstrategi Nytt planinstrument og eneste obligatoriske element Skal utarbeides minst hver valgperiode Samarbeid med kommuner, statlige organer, og andre som blir berørt

Detaljer

Ny plandel av plan- og bygningsloven. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet

Ny plandel av plan- og bygningsloven. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet Ny plandel av plan- og bygningsloven Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet Plandelen av plan- og bygningsloven 2 Miljøverndepartementet oktober 2009 Plan- og bygningsloven 86% av

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 IBESTAD KOMMUNE Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 Hvorfor Arealplan? Gjennom arealplanarbeidet får en synliggjort konsekvensene av ulike måter å bruke

Detaljer

Virkemidler og dokumentasjonskrav i arealplanleggingen

Virkemidler og dokumentasjonskrav i arealplanleggingen Virkemidler og dokumentasjonskrav i arealplanleggingen Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner: Formål, bestemmelser og hensynssoner Prosess- og dokumentasjonskrav v/ Jan Martin Ståvi Bergen, 20.

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

12 Reguleringsplan. Janicke Nicolaisen. Regionalavdelingen.

12 Reguleringsplan. Janicke Nicolaisen. Regionalavdelingen. 12 Reguleringsplan Janicke Nicolaisen 12 1 Reguleringsplan Definisjon av reguleringsplan Krav om reguleringsplan for store tiltak evt. mindre tiltak der effekten for omgivelsene vil være store, for eksempel

Detaljer

Universell utforming av uteområder krav og anbefalinger. Karen Kjeldsberg Pihl Landskapsarkitekt mnla

Universell utforming av uteområder krav og anbefalinger. Karen Kjeldsberg Pihl Landskapsarkitekt mnla Universell utforming av uteområder krav og anbefalinger Karen Kjeldsberg Pihl Landskapsarkitekt mnla Hvorfor en standard? Ny plan- og bygningslov Diskriminerings og tilgjengelighetsloven Regjeringens handlingsplan

Detaljer

Kommuneplanprosessen. Fra kommuneplan til arealplan. Oddvar Brenna Fagansvarlig Plan

Kommuneplanprosessen. Fra kommuneplan til arealplan. Oddvar Brenna Fagansvarlig Plan Kommuneplanprosessen Fra kommuneplan til arealplan Oddvar Brenna Fagansvarlig Plan Tema for dagen Hva er en kommmuneplan? Avmystifisere og gi grunnleggende kunnskap om verktøyet og prosess Hvilken kunnskap

Detaljer

Vannseminar. Vannforskriften og annet lovverk. Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven. John Haugen Rådgiver

Vannseminar. Vannforskriften og annet lovverk. Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven. John Haugen Rådgiver Vannseminar Vannforskriften og annet lovverk Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven John Haugen Rådgiver Miljøtilstand i vassdrag Verktøykassa i Plan- og bygningsloven Særlover: Forurensningsloven Forurensningsforskriften

Detaljer

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser Tone Hammer, Tromsø kommune Kartforskriften: Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Kapittel 3 Framstilling av arealplan

Detaljer

Utført dato Endring Utført av

Utført dato Endring Utført av Forslag 3, tegneregler for formålsflater Reguleringsplan/detaljering Endringslogg Utført dato Endring Utført av 16.04.2009 28.04.2009 Fjernet fargekode for kode 1000 (benyttes kun for generalisering) Farge

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Ny plandel av plan- og bygningsloven. Gjennomgang med hovedvekt på kommunal planlegging

Ny plandel av plan- og bygningsloven. Gjennomgang med hovedvekt på kommunal planlegging Ny plandel av plan- og bygningsloven Gjennomgang med hovedvekt på kommunal planlegging Program 24. februar 11.30 12.30 Lunsj Velkommen Loven -formål, virkeområde og ansvar - Spørsmål 15 min pause Planprosess

Detaljer

Kystplan Midt- og Sør-Troms

Kystplan Midt- og Sør-Troms Kystplan Midt- og Sør-Troms Møte: Dato: Prosjektleder Malin Ek, malin@strr.no, 46638699 Bakgrunn Økt interesse for bruk av kysten Gamle og utdaterte kystsoneplaner Begrensede ressurser i kommunene Oppdatering

Detaljer

Presentasjon for planforum

Presentasjon for planforum Presentasjon for planforum 16 oktober 2014 Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Kystplan Midt- og Sør-Troms 13 kommuner interkommunal

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Forslagtil planprogram KystplanMidt- og Sør-Troms. Vedlegg. Vedlegg1: Ansvarstabell

Forslagtil planprogram KystplanMidt- og Sør-Troms. Vedlegg. Vedlegg1: Ansvarstabell Forslagtil planprogram KystplanMidt- og Sør-Troms 1: Ansvarstabell 2: Skisserttidsplan for prosjektet 3: Kommunaleplaner og vedtak Her presenteresen liste på kommunale planer og vedtak (kommunevis) som

Detaljer

Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms. Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune

Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms. Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune Kystplan Troms Et treårig samarbeidsprosjekt på interkommunal

Detaljer

Presentasjon av høringsutkast mars 2015

Presentasjon av høringsutkast mars 2015 Presentasjon av høringsutkast mars 2015 Inger Andreassen prosjektleder Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Hva er Kystplan Midt- og Sør-Troms?

Detaljer

Plantyper og behandling i kommunen

Plantyper og behandling i kommunen Plantyper og behandling i kommunen Anna Auganes Virksomhetsleder for plan og miljø, Hvaler kommune siv.ark MNAL, nestleder NKF Plansak Kommuneplanens samfunnsdel 11.3 Samfunnsdelen skal legges til grunn

Detaljer

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven?

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Grunnkurs i sykkelplanlegging Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Planlegging for sykkel: Viktigste plantyper Planprosess Planframstilling (arealformål og bestemmelser)

Detaljer

Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen

Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen Avdeling for regional utvikling Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen Hvordan bør samarbeidet legges opp? Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune Først en rolleavklaring Vannforvaltningsforskriften (VFF)

Detaljer

Folkemøte&Kystplan&Midt7&og&Sør7Troms&

Folkemøte&Kystplan&Midt7&og&Sør7Troms& 4.12.2013 REFERAT FolkemøteKystplanMidt7ogSør7Troms Tid:4.12.2013kl.18621 Sted:KunnskapsparkenpåFinnsnes Deltakere:totalt41personerdeltok,sevedlagtdeltakerliste Referent:NinaDonnsHansen(ogMalinEK) Program:

Detaljer

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Disposisjon Plan- og bygningsloven Planer Kommuneplan Reguleringsplan Planprosess Byggesaksbehandling Kommuneplanens arealdel 2010-2022

Detaljer

Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl. Spesialrådgiver Tom Hoel

Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl. Spesialrådgiver Tom Hoel Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl Spesialrådgiver Tom Hoel Danske planlov Planlægning til butiksformål 5 l. Planlægningen skal 1) fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, konsekvensutredning og strandsone

Kommuneplanens arealdel, konsekvensutredning og strandsone Kommuneplanens arealdel, konsekvensutredning og strandsone Samling 2013 Stryn Plan, lokale kulturminneplanar og naturmangfald Fredrik Holth Institutt for landskapsplanlegging UMB Kommuneplan 1-5. Virkninger

Detaljer

Planveileder og planeksempler kort innføring

Planveileder og planeksempler kort innføring Kommunal- og moderniseringsdepartementet Planveileder og planeksempler kort innføring Fiskeridirektoratets planforum i Ålesund 2017 Kristin Nordli - planavdelingen 25.10.2017 Arealplanlegging Plan- og

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN

NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN AREALFORMÅL OG PLANBESTEMMELSER Ebba Friis Eriksen, teamleder/rådgiver, Akershus fylkeskommune og styremedlem i NKFs Forum for fysisk planlegging dato valgfri tekst 1 Ny plan-

Detaljer

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Hemnes kommune Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Planbestemmelser Hemnes kommune Kap I Fellesbestemmelser for planområdet 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen,

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling FORSLAG TIL PLANPROGRAM juni 2017 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 3 2 Planprogram 3 3 Varslingsgrense

Detaljer

Naturmangfoldloven ved revisjon av kommuneplanen. Av miljøvernsjef Tore Rolf Lund Horten kommune

Naturmangfoldloven ved revisjon av kommuneplanen. Av miljøvernsjef Tore Rolf Lund Horten kommune Naturmangfoldloven ved revisjon av kommuneplanen Av miljøvernsjef Tore Rolf Lund Kurs i naturmangfoldloven 28. 29.april 2010 Naturmangfoldloven ved revisjon av kommuneplanen Kommunal planstrategi Kommuneplanens

Detaljer

God planlegging i strandsonen

God planlegging i strandsonen God planlegging i strandsonen Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen Hell Nasjonale forventninger om at. Fylkeskommunene vurderer behov for kystsoneplan i regional planstrategi og om nødvendig utarbeider/reviderer

Detaljer

Dagens tema. Arealformål. Nasjonale føringer Hva skal settes av? Hva mangler Definering av områder Valg av formål

Dagens tema. Arealformål. Nasjonale føringer Hva skal settes av? Hva mangler Definering av områder Valg av formål Arbeidsmøte 12 mai Dagens tema Arealformål KU Nasjonale føringer Hva skal settes av? Hva mangler Definering av områder Valg av formål Kvalitetssikring Områder som gjenstår Arealformål- kommuneplan Plan-

Detaljer

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel Planlegging i strandsonen Spesialrådgiver Tom Hoel Aktuelle lovbestemmelser Plan- og bygningsloven: 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen, åttende ledd 11-7

Detaljer

Møte IKPU 5 mai 2014 Kystplan Midt- og Sør-Troms

Møte IKPU 5 mai 2014 Kystplan Midt- og Sør-Troms Møte IKPU 5 mai 2014 Kystplan Midt- og Sør-Troms Saksliste 9/14 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 20.01.2014 10/14 Merknadsbehandling - merknader til planprogram som kommet inn etter

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Prosess, virkemidler og dokumentasjonskrav Trysil, 30. oktober 2014 Jan Martin Ståvi, Asplan Viak AS Erfaringsgrunnlag: - Regionale kurs med ca 1500 deltakere - Egen praksis, i

Detaljer

Interkommunal plan for Romsdalsfjorden , plannr K Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 69/16 Plan- og utviklingsutvalget

Interkommunal plan for Romsdalsfjorden , plannr K Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 69/16 Plan- og utviklingsutvalget Molde kommune Rådmannen Arkiv: K201201 Saksmappe: 2013/1056-5 Saksbehandler: Øystein Klempe Dato: 28.11.2016 Saksframlegg Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017-2024, plannr K201201 Utvalgssaksnr

Detaljer

LNF(R)-spredt. Veileder

LNF(R)-spredt. Veileder LNF(R)-spredt Veileder Oppdraget Nasjonal veileder for bruk av arealformålet LNF(R) spredt jfr. 11-7 nr. 5b Arealstrategier i samfunnsdelen Framstilling av LNF(R)-spredt i arealplan Tilrettelegge for framtidig/eksisterende

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle Kva seier lova: 11-7 nr 5 Landbruks,-natur-og friluftsformål Underformål a)areal for nødvendige tiltak for landbruk

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer Divtasvuona suohkan Tysfjord kommune HØRINGSFORSLAG - 2. GANGS HØRING LEVEKÅR OG LIVSKVALITET DET GODE LIV I TYSFJORD NÆRINGSSTRUKTUR BOLIGPOLITIKK Kommuneplanen - arealdelen -2013-2024 Bestemmelser og

Detaljer

I kommuneloven finner vi følgende bestemmelse:

I kommuneloven finner vi følgende bestemmelse: LOVGRUNNLAG I kommuneloven finner vi følgende bestemmelse: 5. Kommunal og fylkeskommunal planlegging. 1. Kommunen skal utarbeide en samordnet plan for den kommunale virksomhet. Fylkeskommunen skal utarbeide

Detaljer

Ny plan- og bygningslov nytt redskap for lokal og regional utvikling. Karl-Heinz Cegla Nord-Trøndelag fylkeskommune

Ny plan- og bygningslov nytt redskap for lokal og regional utvikling. Karl-Heinz Cegla Nord-Trøndelag fylkeskommune Ny plan- og bygningslov nytt redskap for lokal og regional utvikling Karl-Heinz Cegla Nord-Trøndelag fylkeskommune Regional planstrategi Kommunal Planstrategi Komm. FK/ FM Dep. Opplæringsprogram. Formidling

Detaljer

Arealplanlegging i sjø arealbruksføremål og kombinerte føremål. Seminar om planlegging i sjøen, 21. november 2013 Eva Katrine R.

Arealplanlegging i sjø arealbruksføremål og kombinerte føremål. Seminar om planlegging i sjøen, 21. november 2013 Eva Katrine R. Arealplanlegging i sjø arealbruksføremål og kombinerte føremål Seminar om planlegging i sjøen, 21. november 2013 Eva Katrine R. Taule PBL 1-2 Verkeområde og unntak Heile landet ut til ei nautisk mil utanfor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 44/13 BNR 41 BNR 8 - NERELVVEIEN 5 - SØKNAD OM BRUKSENDRINGER FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG

MØTEINNKALLING SAKLISTE 44/13 BNR 41 BNR 8 - NERELVVEIEN 5 - SØKNAD OM BRUKSENDRINGER FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 08.01.2014 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører MØTEREFERAT Interkommunalt kystsoneplanutvalg Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 20.1.2014 Vår ref. Antall sider Kl 12.30 14.20 Trine-Lise W. Fossland 4 + vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven)

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven) LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven) DATO: LOV-2008-06-27-71 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 IKRAFTTREDELSE: 2009-07-01,

Detaljer

Dispensasjon i henhold til. og strandsonen

Dispensasjon i henhold til. og strandsonen Dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven kap. 19 og strandsonen Dispensasjon Fylkesmannen har behandlet 40 saker vedr. dispensasjon hittil i år. 26 stadfestet 2 opphevet 12 omgjort Planlovutvalget

Detaljer

Spesifikasjon for tegneregler. Arealplaner etter Svalbardmiljøloven. Spesifikasjon fastsatt x.mnd åååå, med endringer senest pr x.

Spesifikasjon for tegneregler. Arealplaner etter Svalbardmiljøloven. Spesifikasjon fastsatt x.mnd åååå, med endringer senest pr x. Spesifikasjon for tegneregler Arealplaner etter Svalbardmiljøloven Spesifikasjon fastsatt x.mnd åååå, med endringer senest pr x.mnd åååå Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 2.1 Formålsfarger... 3 2.2 Om fonter...

Detaljer

Arealplanlegging i sjø og framstilling av planer

Arealplanlegging i sjø og framstilling av planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet Arealplanlegging i sjø og framstilling av planer Kristin Nordli, planavdelingen Florø, 9. februar 2017 1-2 Virkeområde til plan- og bygningsloven PBL 1985- Virkeområde

Detaljer

Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer

Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer Midtveisseminar Kongsberg 08.12.08 Erik Plathe Asplan Viak AS 1 08.12.09 AV/EP Handle lokalt og tenke regionalt om

Detaljer

Planlegging i sjø status for arbeidet med veiledning

Planlegging i sjø status for arbeidet med veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet Planlegging i sjø status for arbeidet med veiledning Bristol, 7. 2.2016 Kristin Nordli - planavdelingen Bakgrunn for arbeidet med veiledning Utfordringsbildet Behov

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen /10 NY PLAN OG BYGNINGSLOV ENDRETE KRAV TIL KOMMUNEPLANLEGGING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen /10 NY PLAN OG BYGNINGSLOV ENDRETE KRAV TIL KOMMUNEPLANLEGGING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200807065 : E: 140 : Bergljot Anda : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 12.04.10

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere:

MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere: MØTEREFERAT Kontaktgruppe i Kystplan Midt- og Sør-Troms (administrative kontaktpersoner fra kommunene) Dato 27.1.2014 Antall sider Kl 10-15 6+vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes Til stede: Prosjektleder

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Hemnes kommune Planbestemmelser Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jfr. 3, 1. ledd: Ingen må uten at det er lovlig

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& I

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

Kystbyen Slemmestad 2030

Kystbyen Slemmestad 2030 Kystbyen Slemmestad 2030 BESTEMMELSER TIL KOMMUNEDELPLANEN FOR SLEMMESTAD I RØYKEN KOMMUNE PBL 11-5 Vedtatt 01.12.2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Besl. O. nr. 84. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 84. Jf. Innst. O. nr. 57 ( ) og Ot.prp. nr. 32 ( )

Besl. O. nr. 84. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 84. Jf. Innst. O. nr. 57 ( ) og Ot.prp. nr. 32 ( ) Besl. O. nr. 84 (2007 2008) Odelstingsbeslutning nr. 84 Jf. Innst. O. nr. 57 (2007-2008) og Ot.prp. nr. 32 (2007 2008) År 2008 den 29. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om planlegging

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN HARSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED Beskrivelse, innkomne merknader og reguleringsbestemmelser 08.05.2014 hålogaland plankontor as Side 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE Forslag sendt på høring15.07.09 FORORD Plankontoret har på oppdrag for Elsa Hamnes Høvik og Lars Jacob Høvik utarbeidet forslag til planprogram

Detaljer

LOV nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven) (plandelen)

LOV nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven) (plandelen) LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygni... Page 1 of 39 LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven) (plandelen) DATO:

Detaljer

SØR VARANGER KOMMUNE BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HØYBUKTMOEN SKYTE OG ØVINGSFELT ALTERNATIV 2 Plan nr.: 2013008

SØR VARANGER KOMMUNE BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HØYBUKTMOEN SKYTE OG ØVINGSFELT ALTERNATIV 2 Plan nr.: 2013008 SØR VARANGER KOMMUNE BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HØYBUKTMOEN SKYTE OG ØVINGSFELT ALTERNATIV 2 Plan nr.: 2013008 Dato: 17.11.14 Dato for siste revisjon: 14.01.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Sak!03/14!Merknadsbehandling!!

Sak!03/14!Merknadsbehandling!! Sak03/14Merknadsbehandling ForslagtilplanprogramforKystplanMidt=ogSør=Troms Møte%i%interkommunalt%kystsoneplanutvalg%den%20.1.2013.% % Saksutredning: InterkommunaltkystsoneplanutvalgforKystplanMidt=ogSør=Tromsvedtokimøteden18.11.2013

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Departementets arbeid med bedre veiledning for planlegging i kystnære sjøområder - planveilederen Bergen 19. januar 2016 Fiskeridirektoratets planforum 6. september

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/748 KYSTPLAN - HELGELAND Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR KP-KYST- 2014 Saksnr.: Utvalg Møtedato 74/13 Formannskap 11.06.2013 9/13 Kommunestyret

Detaljer

SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUR-OMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE.

SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUR-OMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE. INTERKOMMUNAL KYSTSONEPLAN FOR TROMSØREGIONEN SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUROMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE. Dette dokumentet inneholder konsekvensutredning av to nye akvakulturområder

Detaljer