Folkemøte&Kystplan&Midt7&og&Sør7Troms&

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkemøte&Kystplan&Midt7&og&Sør7Troms&"

Transkript

1 REFERAT FolkemøteKystplanMidt7ogSør7Troms Tid: kl Sted:KunnskapsparkenpåFinnsnes Deltakere:totalt41personerdeltok,sevedlagtdeltakerliste Referent:NinaDonnsHansen(ogMalinEK) Program: 18:00% Åpning% 18:10% Presentasjon%av%planleggingsprosjektet%Kystplan%Midt:%og%Sør:Troms% 18:30% Faglige%presentasjoner% 19:15%% Kaffe%og%kake% 19:30%% Diskusjon%og%gruppearbeid:%innspill%til%planarbeidet% :%Konkrete%forslag%og%innspill%til%fremtidig%arealbruk% :%Prinsipper%i%planleggingen% %hva%er%viktig?% :%Hvordan%engasjere%interessenter%og%folk%flest?% :%Oppstart%innspillsgrupper% 20:30%% Oppsummering% 21:00%% Avsluttes%senest%% % Velkommen vedguttormnergård,ordføreribergkommuneognestlederiinterkommunaltkystsoneplanutvalg forkystplanmidt7ogsør7troms Verdiskapingspotensial Bærekraft,økendetrykkogmangeinteresser Lakseproduksjonskyvesnordover Kommunenehar8årgamleplanerigjennomsnitt,noen10årgamle Kystsoneplanenerjuridiskbindende Presentasjonavkystsoneplanprosjektet vedprosjektledermalinek Presentasjonvedlagt. Planlagtplanprosessmedinnhold,mål,utredinger,tidsplanogoppleggformedvirkningvært presentert. Bærekraftig:%forslag%til%endring%i%formålet:%sikre%fremtidige%generasjoner%å%kunne%høste%av% naturressursene.% % 1

2 Presentasjoner vedpersonersommeldtinteresseforågipresentasjonimøtet. Presentasjonervedlagte. HegeVigstad,Midt7Tromshavpadleklubb: 35640medlemmer,12615aktive,brukerkysteniMidt6Troms.Visteen film medbilder.serlite konfliktermedandrebrukereavhavet.haretstortområdeåboltresegpå. KatoFredriksen:IndreSenjajeger7ogfiskeforening(1948). 70medlemmer Spennendearbeidmedkystsoneplan Definerersegselvsom«naturbruker» Naturmangfoldsloven måtashensyntil,føre6var6prinsippet Verdigrunnlagetforvårbosetting:friluftsområder,fritidsfiske,kystfiske,rekreasjonsområder, turisme,verneområderforhekkendesjøfugl,beiteområderforfugl,havbeiteforlundefugl, tareogkorallrevpåhavbunnen Villfisk,villaks,sjørøyeogsjøørret Fiskeplasser,aktive/passiveredskaper Akvakulturanlegg:totalbelastning,rømtfisk,luseproblematikk,påvirkning,forurensning:må væretilbesteforbærekraftignæring LaukhellelakselvSA:villaksensutfordringerPer7ØyvindWinther NINArapport976 6kategorier:Laukhelleertruet pgarømtoppdrettslaks Telling/overvåkning videoprosjektstarteti2008 Sjøoverlevelselaksherframellom3og11%,skalliggepå30% Ørretstørreoverlevelsesrate Rømtoppdrettslaks Kravtilkystsonearbeidet Odd7HelgeUtby:SUM/Målselvsvassdraget Sikrevillaksbestanden,forvaltningsregime Sjøørettvokser,sjørøyebestandengårned Nasjonallaksefjord Malangen Verdiskaping:vassdragetrepresenterer12615millkr Orienteringomvillakssituasjonen:lakselus,rømmingfraoppdrettsanlegg(25630%errømt oppdrettsfisk) Laksebestandenertruet,refNINA Fremtiden;villaksenmåbestå,viktignæringsvei,rekreasjon.Lukkedeanlegg.Hvaliggeri grønnekonsesjoner? Prinsippet;forurenserbetaler,null6toleranse,NorgebundetavNASCO6avtalen, næringskonflikt måstilleskravtiloppdrettsindustrien InnspillfraFlakstadvågLaks:invitererlaksefiskere visestatusmhtlakselusetc,ønskeren konstruktivdialog.velkommenpåbesøkogomvisning.detsammesiersalaks. 2

3 Gruppearbeid:Oppstartinnspillsgrupper Iarbeidetmedplanenforsjøområdeneerdetlagtopptilfiresåkalteinnspillgruppersombedes kommemedkonkreteinnspilltilplanarbeidet: Akvakultur Fiskeri Turisme,friluftslivogfritidsfiske Havn,farvannogforsvaret Gruppeneermentsometforumforåutarbeidefellesinnspillfordemsomdrivermedaktivitetinnen nevnteområder/næringer.ifolkemøterogsenereplanverkstedogtemamøterveiesforskjellige interesseroghensynmothverandre. Detofolkemøteneidesemberfungerersomoppstartsmøterforinnspillsgruppene«Fiskeri», «Akvakultur»og«Turisme,friluftslivogfritidsfiske». Fristforinnspillgjeldendefremtidigarealbrukerden Spørsmål: 1:Organiseringavinnspillsgruppen:heleområdetellerlokalegrupper/annenorganisering. Hvemskalværemed,hvemkankontaktes? 2:Hvordanorganisereinnspill?Møtested,datoer. 3:Hvemtaransvaret?Navnogkontaktinfo. Akvakultur: 1:Samletinnspill.Alleseksoppdrettsselskapiregionen,sammenmedFHLogNSL. 2: Møtemidtenavjanuar,ca15.påFinnsnes.Forslagtilarealdisponering,tegnesinnpåkart. 3:RoyAlapnes,FlakstadvågLakstaransvaret.MøtestedKunnskapsparken,Finnsnes. Fiskeri: 1.Kystfiskerlagene: FiskerlagetnordvIvarSagen,Tromsø NorgeskystfiskerlagvedPaulJensen DyrøyVillfiskforening Grendeutvalgeneikommunene 2.Førstdirektespørreundersøkelse,nesteomgangfellesmøte,kommunalemøtermedlokal plassering. 3.NormannWang HeidiVedal BjørnJørgensen Turisme,friluftslivogfritidsfiske: 1:EnfellesgruppeihvertfalliMidt6Troms,mengjerneiheleplanområdet Kontaktes: Salangvassdragetsfiskeforvaltning, Elvelundcamping Millionfisken Laksebotnvassdragetsfiskeforvaltningv/KarsteinSørensen LavangenElveierlagvedBernhardHalvorsen 3

4 Lysvatnvassdragetsfiskeforvaltning DyrøyVillfisk DyrøyJægerogfisk Brøstaelvagrunneierlag Dyrøybåtforening LaukhelleLakseelva GrasmyrvassdragetvedKjellMyreng LeonJohansen/Grunnvåg SamarbeidsutvalgetforMålselv6vassdraget Skøelvaelveeierlag ALLakselva 2:E6postlister,møterpåulikeutvalgtestederettertema. Kommunaltansatte,politikere: Behandlingavinnspill: Allekangiinnspill,påskjema Folkemøter desterkesteinteressenemåinvolveres. Samleinnspill,sortereinnspill,konsekvensutrede.Samarbeid:ettersorteringavinnspill, kontaktpersonenesamles. Dennegruppetegnetinnområdermedmulighetforkonflikterpåkart. 4

5 Folkemøte)på)Finnsnes) 'kl Navn Organisasjon/firma Evt.'rolle'I'prosjektet Alf)Brustad Senja)Turlag Anne:Grete)Berntsen Lysbotnvassdragets)fiskeforvaltning Arve)Cruickshank Lenvik)Havn)KF Asle)Bogen Lenvik)kommune Kontaktperson)Lenvik)kommune Audun)Sivertsen Tranøy)kommune Kontaktperson)Tranøy)kommune Bjørn)Abelsen Berg)kommune Kontaktperson)Berg)kommune Bjørn)Lauransen Torsken)kommune Kontaktperson)Torsken)kommune Gøran)Sandnes Fangstmann Hans)Helge)Jørgensen Tranøybotn)og)Gjøvik)grunneierlag Harry)Eilertsen Vågan)N.S)grendeutvalg Hartvig)Hartvigsen Fritidsfisker Hege)Vigstad Midt:Troms)havpadl.)Klubb Herbjørg)Valvåg Midt:Troms)regionråd Jarl)Kato)Solset Sørreisa)kommune Representant,)interkommunlt)kystsoneplanutvalg Karl)Erik)Bekkeli Salaks)AS Karoline)J.)Kvalvik Lenvik)kommune Kato)Fredriksen Indre)Senja)JFF Ken)Rune)Bekkeli Salaks)AS Martin)Espejord Brøstadelven)grunneierlag Monica)Shchultz Unicotec)AS Odd)Arne)Andreassen Tranøy)kommune Odd)Bekkeli Salaks)AS Odd:Helge)Utby Samarb.)utv.)Målselvassdraget Otto)Jakobsen Vågan)N.S)grendeutvalg Per:Øyvind)Winther Laukhelle)Lakselva Ragnvald)Tollefsen Dyrøy)kommune Kontaktperson)Dyrøy)kommune Randi)Lillegård Dyrøy)kommune Roger)Fredriksen Wilsgård)Fiskeoppdrett Roy)Alapnes Flakstadvåg)laks)AS Steinar)Berntsen A.L.)Lakselva Tor:Arne)Chruickshank SFF,)Elvelund)camping Tormod)Nygård Dyrøy)Villfisk Malin)Ek Sør:Troms)Regionråd Prosjektleder))Kystplan)Midt:)og)Sør:Troms Nina)Donns)Hansen Sør:Troms)regionråd Referent ca)10)personer)til Med)forbehold)om)felstaving)av)navn)og)annen)informasjon

6 REFERAT FolkemøteKystplanMidt7ogSør7Troms Tid: kl Sted:RådhusetiHarstad Deltakere:22personermøtte,sevedlagtdeltakerliste Referent:NinaDonnsHansen(ogMalinEK) Program: 18:00% Åpning% 18:10% Presentasjon%av%planleggingsprosjektet%Kystplan%Midt:%og%Sør:Troms% 18:30% Faglige%presentasjoner% 19:15%% Kaffe%og%kake% 19:30%% Diskusjon%og%gruppearbeid:%innspill%til%planarbeidet% :%Konkrete%forslag%og%innspill%til%fremtidig%arealbruk% :%Prinsipper%i%planleggingen% %hva%er%viktig?% :%Hvordan%engasjere%interessenter%og%folk%flest?% :%Oppstart%innspillsgrupper% 20:30%% Oppsummering% 21:00%% Avsluttes%senest%% Innledningogpresentasjonavkystsoneplanprosjektet vedprosjektledermalinek Presentasjonvedlagt 6SpørsmålfraPetterIngePettersenomhvorvidtforskningsmiljøetbørværerepresentertiprosessen (innenforbiologi).svar:nyforskningvilikkebligjortsomendelavprosjektet,men forskningsresultatervilblitatthensyntil.sektormyndigheter(foreksempelmattilsynet)harogsåen rolleiåovervåkedetfaglige. 6SpørsmålfraJanIngeLakså hvordanvarmøtetmedplanforumitromsfylkeskommune.malin svarteatdetvargodtilbakemelding,etspennendeprosjektarbeid,myearbeidsomskalgjøresog kanskjeinnenforkorttid.referatframøtetliggerpåtfksnettsiderogprosjektetsnettsider. Presentasjon:FiskarlagetNord vedceciliarockwell. Presentasjonenervedlagt.1100medlemmeriTromsogFinnmark. Oppfordring:Planenskalværeforskningsbasertogbeaktefiskeaktivitet.Benyttdereavfiskernes uformellekunnskap. Fiskeforedlereogkunderharbehovforkunnskapomf.eks.mattrygghetgjeldendeoppdrettsfisk. 1

7 Gruppearbeid:Oppstartinnspillsgrupper Iarbeidetmedplanenforsjøområdeneerdetlagtopptilfiresåkalteinnspillgruppersombedes kommemedkonkreteinnspilltilplanarbeidet: Akvakultur Fiskeri Turisme,friluftslivogfritidsfiske Havn,farvannogforsvaret Gruppeneermentsometforumforåutarbeidefellesinnspillfordemsomdrivermedaktivitetinnen nevnteområder/næringer.ifolkemøterogsenereplanverkstedogtemamøterveiesforskjellige interesseroghensynmothverandre. Detofolkemøteneidesemberfungerersomoppstartsmøterforinnspillsgruppene«Fiskeri», «Akvakultur»og«Turisme,friluftslivogfritidsfiske». Fristforinnspillgjeldendefremtidigarealbrukerden Fiskeri: Behovforlokalemøterforånåfiskere. Kontakte HarstadfiskarlagvedformannKnutFrantzen, StraumenfiskarlagvedBørgeArvesen, Harstadbåtforening, KristianHolst, KjellLarsenlederNergårdHavfiskeAS, YtreAndørjaGrendelagvedJohannesArvesen, IndreAndørjaUtviklingslagvedBørgeArvesen, PetterIngePettersen/PettersSjømat, Næringskonsulenteneiallekommunene(Sør6Troms+Dyrøy), FiskereGratangen;SteinarHaugen,Gratangsbotn,OdinJohansen,Laberg. Skånland;EgilAntonsen,Sandstrand NorgeskystfiskerlagvedArnePedersen Akvakultur: Samletinnspillfraoppdrett:matfisk,smoltanlegg,slakteri,heleplanområdetsamletsomforeslått den4.12imøtepåfinnsnes. SørrollnesfiskAS GratangslaksAS NorthernLightSalmon KleivafiskefarmAS NordlaksAS SalaksAS AstafjordSlakteriAS BreivollMarineProdukterAS 2

8 AstafjordSmoltAS Friluftsliv,fritidsfiskeogturisme Fritidsfiske,fritidsbrukoginnbygger6/hytteinteresserrepresentert Organisasjonsomivaretarfriluftsinteressermangler,behovforfriluftsrådiSør6Tromsvært poengtert. Fellesinnspillifraheleregionenblevsettsomettgodtinitiativ,mennoesomkanblinoevanskeligå gjennomføre/fåfolkengasjert.delokalefolkemøtenesomvilbliorganisertikommuneneijanuar6 mars2014blevsettsomettgodtalternativtforumforlokaleinnspill. Viktigåbeaktefrafritidsbrukeressynspunkt: Tromsfylkeskystlag/allekystlageneiTroms Sjønærtfriluftslilv Fiskeplasser Stø(båtstø) Havn fortøyningsbøyer Ro,padle,gåiland,motsattparkeringm.m. Åselandskapfrasjøenerenfolkehelseopplevelse Steder,tufter,løyperlangssjøen Framtidigekarthvorløyperm.m.tegnesinn Havn,farvannogforsvaret: HarstadhavnogHarstadkommuneværtrepresentertigruppen. FellesmøteforheleplanområdetforgruppenHavn,farvannogforsvaretvilværeaktuelt. Aktuelleaktøreriforholdtilhavnplanlegging: ActivEventsvedPekkaJohnsen DestinationHarstad BBtouring(OddvarBremseth) Småbåtforeninger;Hagan,Harstadbotn,Stangnes,TorleifJørgensen Forsvaret Kystverket Kajakkogpadlere Fiberogrørledninger:BredbåndsfylketTroms Organisering:Inviteretilmøte,kanskjefør15.januar.Ansvarlig:LennartJensen: 6InnspillfraBørgeArvesen;fiberproblematikken/fiberselskapmåtasmediinnspillsgruppene. 3

9 Folkemøte)i)Harstad 'kl Navn Organisasjon/firma Alf)Fagerheim Journalist)HT/FBFI Asbjørn)Hessen Kvæfjord)Kystlag Bjarne)B.)Jobansen Nordlaks)oppdrett Børge)Arvesen Straumen)Fiskarlag Cecilia)Rockwell Fisakrlaget)Nord Eilif)Øien Ellinor)Gabrielsen Privatperson/fritidsbolig Jan:Inge)Lakså Harstad)kommune Kontaktperson)Harstad)kommune Johan)Johansen Johannes)A.)Arvesen Kleiva)Fiskefarm Kjell)G)Olsen Sørrollnes)fisk)as. Kjell)Ivar)Nymoen FNF Lars)Berg Kleiva)Fiskefarm,)Gratanglaks Lennart)Jensen Harstad)Havn)KF Petter)Inge)Pettersen Petters)Sjømat)as Rolf)S.)Solvang Repr.)Grunneierlag Søren)Balteskard Northern)light)salmon)AS Tor)Ellingsen Repr.)Grunneierlag Tore)Lundberg Gratanglaks Trine:Lise)W.)Fossland Sør:Troms)regionråd Prosjektansvarlig Åge)Volden Kvæfjord)Kystlag Åse)M.)Valen)Olsen Sørrollnes)fisk)AS Malin)Ek Sør:Troms)Regionråd Prosjektleder))Kystplan)Midt:)og)Sør:Troms Nina)Donns)Hansen Sør:Troms)regionråd Referent Med)forbehold)om)felstaving)av)navn)og)annen)informasjon

10 Kystplan)Midt-)og)Sør-Troms) Kystplan)Midt-)og)Sør-Troms) Folkemøter:) Kunnskapsparken)på)Finnsnes)den) ) Rådhuset)i)Harstad)den) )) Program) 18:00 )Åpning) 18:10 )Presentasjon)av)planleggingsprosjektet)) ) )Kystplan)Midt-)og)Sør-Troms) 18:30 )Faglige)presentasjoner) 19:15) )Kaffe)og)kake) 19:30) )Diskusjon)og)gruppearbeid:) ) ) )Oppstart)innspillsgrupper) ) ) )Hvordan)engasjere)folk)flest?) 20:30) )Oppsummering) 21:00) )AvsluWes)senest)) 1)

11 Kystplan)Midt-)og)Sør-Troms) Hva)er)en)kystsoneplan?) Hva)er)en)juridisk)bindende)arealplan?) Hvorfor)trenger)vi)den?) Hvems)ansvar)er)det)å)utarbeide)den?) ) Bakgrunn) Økt)interesse)for)bruk)av)kysten) Gamle)og)utdaterte)kystsoneplaner) Begrensede)ressurser)i)kommunene) 2)

12 Kystplan)Midt-)og)Sør-Troms) Oppdatering)av)kystsoneplanene)i)hele)Troms)Fylke) Treårig)prosjekt) Troms)fylkeskommune,)næringsetaten) Fylkeskommunal)finansiering:)12)millioner) 4)regionråd)+)midler)i)TFK) Interkommunale)prosjekt:)50%)egeninnsats)fra) kommunene) Kystplan)Troms) Kystplan)NordTroms) Karlsøy) Kystplan)Midt-) og)sør-troms) ()))))))))))))) Dyrøy) Kystplan) Tromsøområdet) 3)

13 Kystplan)Midt-)og)Sør-Troms) Midt-)og)Sør-Troms)regionråd)er)gåW)sammen)om)et) felles)prosjekt) 3år) 13)kommuner) 2,3+2,3)millioner) Planprosessen) Hva)er)egentlig:) Planprogram?) Høringsperioder?) Medvirkning?) Plankart?) Planbeskrivelse?) Planbestemmelser?) 4)

14 Kystplan)Midt-)og)Sør-Troms) Planprogram) Planområde) Formål)og)resultatmål) Organisering) Vikdge)temaer) Utredninger) Tidsplan) Medvirkning) Planområde) Sjøområdene)i) 13)kommuner:)) Berg) Dyrøy) Gratangen) Harstad) Ibestad) Kvæford) Lavangen) Lenvik) Salangen) Skånland) Sørreisa) Torsken) Tranøy) ) Grensen)ved)«generalisert)felles)kystkontur») Men)se)sammenheng)og)ivareta)helhet)over)strandlinjen) 5)

15 Kystplan)Midt-)og)Sør-Troms) Formål) Planen)skal)gi)sjøreWa)næringer)mulighet)dl) økt)verdiskaping)i)tråd)med)prinsippet)om) bærekrakig)utvikling.)) Eksisterende)og)fremddig)arealbehov)dl)ulike) akdviteter)må)veies)mot)) hverandre) miljøforhold) lokale)og)polidske)interesser) føringer)fra)myndigheter.)) Planen)vil)dekke)sjøområdene)i)de)deltakende) kommunene,)men)bruk)og)vern)langs)kysten) skal)ses)i)sammenheng)på)begge)sider)av) strandlinjen.)) Resultatmål) Resultatmålet)med)planarbeidet)er) oppdaterte,)kunnskapsbaserte,)juridisk) bindende)planer)for)sjøområdene)i)de) 13)deltakende)kommunene.)) Planen)blir)fremsdlt)i)en)felles) interkommunal)prosess)men)blir)del)av) hver)enkelt)kommuneplan)gjennom) vedtak)i)det)enkelte)kommunestyre.)) Bred)deltakelse)i)prosessen)skal)skape) eierskap)dl)planen)hos)brukere)av) kystsonen)og)offentlig)forvaltning.) Danne)et)godt)grunnlag)for)revisjon)av) planene)i)neste)runde.) 6)

16 Kystplan)Midt-)og)Sør-Troms) ORGANISERING- -KYSTPLAN-MIDTI-OG-SØRITROMS) Prosjekt-/-økonomi) Troms-Fylkeskommune- Fylkesråd)for)næring) Prosjektmidler,) koordinering)av)«kystplan) Troms»)) Prosjektets-styringsgruppe- Utpekt)av)Sør-Troms)og) Midt-Troms)regionråd) ) Planprosess) Kommunene- Endelig)polidsk)vedtak)av)plan) Berg,)Dyrøy,)Gratangen,)Harstad,)Ibestad,)Kvæford,) Lavangen,)Lenvik,)Salangen,)Skånland,)Sørreisa,)Torsken)og) Tranøy) Interkommunalt-kystsoneplanutvalg- Planmyndighet)i)planleggingsprosessen) «styre»)i)pbl,)1)representant)med)vara)per)kommune) ) Prosjektleder- Koordinering) Kontaktgruppe- Planarbeid) Representanter)fra)administrasjonen)i)kommunene) Innspillsgrupper-for-relevante-tema- Konkrete)forslag) Representanter)fra)interessenter,)næringsutøvere ) (Arbeids->))Innspillsgrupper) Fiskeri) OppdreW) Reiseliv,)friluksliv,)friddsfiske) Havn,)farvann,)forsvaret) Oppstartsmøter)organiseres)av) prosjektet) Innspill)ønskes)før) ) Dialogmøter)og)planverksted)i)mars) 2014) 7)

17 Kystplan)Midt-)og)Sør-Troms) Temaer) Astaford)prosjektet) Biologisk)mangfold)og)miljø) Hensynet)dl)bestander)av)anadrome)laksefisk)(laks,) sjøørret)og)sjørøye)) Fiskerier) Akvakultur) Vannforskriken) Forurensing) Sjødeponi)og)dumping)og)deponerings)områder)for) muddermasser) Havne)og)farvannsloven,)farleder)og)fiskerihavner) Havneområder)og)småbåthavner) Friluksliv,)rekreasjonsområder)og)bomiljø)i)strandsonen) Hensynet)dl)kulturminner)og)kulturmiljø)i)kystsonen) VeineW)og)samferdsel) Kabler)og)ledninger) Forsvarets)områder) Utredninger) Overordna)ROS-analyse) ) Overordna)konsekvensutredning) Tilgjengelig)informasjon)(DOK,)Astaforddata))for) aktuelle)områder) Helhetlig)vurdering) 8)

18 Kystplan)Midt-)og)Sør-Troms) GROV)TIDSPLAN) 2013) 2014) 2015) 2016) Vår) Sommer) Høst) Vinter) Vår) Sommer) Høst) Vinter) Vår) Sommer) Høst) Vinter) Prosjekt-oppstart) Delegasjon)av)planmyndighet)(13*KST->IKPU)) Planprogram) Høring) Planoppstart) (IKPU)) Vedtak)planprogram)(IKPU)) (IKPU)) (IKPU)) Behandling)av) innspill)(ikpu)) Plan:)kart,)beskrivelse,)bestemmelser) Vedtak)av)plan) (13*KST)) Høring) Videreføring) KST)=)Kommunestyre) IKPU)=)Interkommunalt)kystsoneplanutvalg) ) Tidsplan) ) 2013) 2014) JAN) FEB) MAR) APR) MAJ) JUN) JUL) AUG) SEP) OKT) NOV) DES) JAN) FEB) MAR) APR) MAJ) JUN) JUL) AUG) SEP) OKT) NOV) DES) 8.3:SG) 27.6:SG) 1.10:SG) 30.1:)SG) 5.11:SG) Delegasjon)av)planmyndighet) (kommunestyrene)) Prosjektoppstart) 6.5:KG1) IKPU)30.9.) 29.8:)KG2) Planprogram) Forslag) IKPU)18.11) Fastserng)av)planprogram) (interkommunalt)planutvalg))))))))))) IKPU)20.1) Varsel)planoppstart,)kunngjøring) MØTER:- Interkommunalt-Planutvalg-(IKPU)- Kontaktgruppe/Prosjektgruppe-(KG)- Prosjektets-styringsgruppe-(SG)- Folkemøter- Planforum- Plan)(kart,)bestemmelser,)beskrivelse)) IKPU-- Utarbeiding)planforslag) KG)22.10) Høring) Bea Planforum ) rb.)) Folkemøter- KG) KG) Kommunale-folkemøter- KG) KG) Innsamling)data) Planverksted-(uke-10)-Planforum- Forslag)inspills.gr.) Folkemøter- Analyser) Konsekvensutredning) Plankart) Trykk) Planbestemmelser,)beskrivelse) SG) IKPU-- Kunngjøring) Høring)6) uker) Bearb.) ) KG) Saksframlegg) Forsknings)dager) ) Planprogram) Plan) Analyser)og)utredninger) Kartproduksjon) Forsknings)dager) Oppsummering,)videreføring) 9)

19 Kystplan)Midt-)og)Sør-Troms) Tidsplan) ) 2015) 2016) JAN) FEB) MAR) APR) MAJ) JUN) JUL) AUG) SEP) OKT) NOV) DES) JAN) FEB) MAR) APR) MAJ) JUN) JUL) AUG) SEP) OKT) NOV) DES) Bearb.) SG7) Planprosess) SG8) SG9) Vedtak)av)plan) (kommunestyrene)) Kunngjøring) SG10) KG) Bearb) Oppsummering,)Videreføring) IKPU- MØTER:- Interkommunalt-Planutvalg-(IKPU)- Kontaktgruppe/Prosjektgruppe-(KG)- Prosjektets-styringsgruppe-(SG)- Folkemøter- Planforum- Kartproduksjon) Analyser)og) utredninger) Plan) Oppsummering,)videreføring) Forsknings)dager) Informasjon)og)medvirkning) NeWsider:) Link)på)neWsider)dl)alle) kommuner) Kardnnsyn)på)neWside) Facebook) Media) Innspill)elektronisk)og)på)post)og) e-post) 10)

20 Kystplan)Midt-)og)Sør-Troms) Folkemøter) Høring) )forslag)dl) planprogram) 2)folkemøter) «Akdv)fase»)januar-mars) 2014) 1-2)folkemøter/kommune) Høring) )planforslag) Folkemøter)i)kommunene) 11)

Kystplan Midt- og Sør-Troms

Kystplan Midt- og Sør-Troms Kystplan Midt- og Sør-Troms Møte: Dato: Prosjektleder Malin Ek, malin@strr.no, 46638699 Bakgrunn Økt interesse for bruk av kysten Gamle og utdaterte kystsoneplaner Begrensede ressurser i kommunene Oppdatering

Detaljer

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører MØTEREFERAT Interkommunalt kystsoneplanutvalg Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 20.1.2014 Vår ref. Antall sider Kl 12.30 14.20 Trine-Lise W. Fossland 4 + vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes

Detaljer

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører Lavangen: Albert Pedersen, teknisk sjef

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører Lavangen: Albert Pedersen, teknisk sjef MØTEREFERAT Interkommunalt kystsoneplanutvalg Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 30.09.2013 Vår ref. Antall sider Kl 12-15 Malin Ek 4 Sted Finnsnes Hotell, Finnsnes Til stede: Forfall: Salangen:

Detaljer

Ivar B. Prestbakmo, ordfører Salangen kommune

Ivar B. Prestbakmo, ordfører Salangen kommune MØTEREFERAT Styringsgruppe i prosjektet Kystplan Midt- og Sør-Troms Dato 5.11.2013 Vår ref. Antall sider Kl 9:10-11:20 Malin Ek 3 Sted Kunnskapsparken, Finnsnes Til stede: Forfall: Fysisk: Dag Sigurd Brustind,

Detaljer

Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund

Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund MØTEREFERAT Kontaktgruppemøte Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 06. mai 2013 Sted Vår ref. Antall sider Kl 12:30-15.30 Finnsnes Hotell Malin Ek 3 Til stede: Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund

Detaljer

MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere:

MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere: MØTEREFERAT Kontaktgruppe i Kystplan Midt- og Sør-Troms (administrative kontaktpersoner fra kommunene) Dato 27.1.2014 Antall sider Kl 10-15 6+vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes Til stede: Prosjektleder

Detaljer

Møte IKPU 5 mai 2014 Kystplan Midt- og Sør-Troms

Møte IKPU 5 mai 2014 Kystplan Midt- og Sør-Troms Møte IKPU 5 mai 2014 Kystplan Midt- og Sør-Troms Saksliste 9/14 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 20.01.2014 10/14 Merknadsbehandling - merknader til planprogram som kommet inn etter

Detaljer

MØTEREFERAT. Program ÅPNING/VELKOMMEN PRESENTASJONSRUNDE. Innspillsgruppe: Havn, Farvann og Forsvaret Dato

MØTEREFERAT. Program ÅPNING/VELKOMMEN PRESENTASJONSRUNDE. Innspillsgruppe: Havn, Farvann og Forsvaret Dato MØTEREFERAT Innspillsgruppe: Havn, Farvann og Forsvaret Dato 12.2.2014 Antall sider Kl 10-15 4+vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes Til stede: Forfall: Lennart Jensen, Harstad havn, (kontaktperson for

Detaljer

Presentasjon av høringsutkast mars 2015

Presentasjon av høringsutkast mars 2015 Presentasjon av høringsutkast mars 2015 Inger Andreassen prosjektleder Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Hva er Kystplan Midt- og Sør-Troms?

Detaljer

Presentasjon for planforum

Presentasjon for planforum Presentasjon for planforum 16 oktober 2014 Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Kystplan Midt- og Sør-Troms 13 kommuner interkommunal

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN Arkivsaksnr.: 08/2026-323 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Kommuneloven

Detaljer

Presentasjon av Kystverket

Presentasjon av Kystverket Presentasjon av Kystverket - Mål, oppgaver og grunnlag Jan Morten Hansen, regiondirektør Kystverket En nasjonal etat for sjøsikkerhet, kystforvaltning og beredskap mot akutt forurensning. Et rådgivende

Detaljer

Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms. Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune

Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms. Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune Kystplan Troms Et treårig samarbeidsprosjekt på interkommunal

Detaljer

!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram!

!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram! KystplanMidt-ogSør-Troms Planprogram Interkommunalplanforsjøområdeneikommunene: Berg,Dyrøy,Gratangen,Harstad,Ibestad,Kvæfjord, Lavangen,Lenvik,Salangen,Skånland,Sørreisa,Torsken ogtranøy VedtattavinterkommunaltkystsoneplanutvalgforKystplanMidt-ogSør-Tromsden

Detaljer

Arbeidsmøte IKPU. 17 november 2014. Skånland

Arbeidsmøte IKPU. 17 november 2014. Skånland Arbeidsmøte IKPU 17 november 2014 Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Dagens agenda Referat fra møte med fiskeriministeren 5 nov Høring

Detaljer

Referat fra arbeidsmøte - kart og GIS

Referat fra arbeidsmøte - kart og GIS Kystplan Midt- og Sør-Troms Referat fra arbeidsmøte - kart og GIS Sted: Harstad, rådhus 1B, 4 etasje, møterom 1 Tid: To 29.8.2013 kl. 10.15-16.00 Målgruppe: Kontaktpersoner og GIS og kart -folk fra kommunene,

Detaljer

Merethe Rødum Fagdag samferdsel 5.mai 2015

Merethe Rødum Fagdag samferdsel 5.mai 2015 Forvaltning FKB-Veg Merethe Rødum Fagdag samferdsel 5.mai 2015 Agenda Forvaltningsopplegget Kommunale rutiner og PBLTiltak Dataflyt Hva kreves av ferdigvegkart? Avtalegrunnlaget Grunnlag: Geovekst-avtale

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper.

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Grunnlag for planprogrammet Høringsbrev av 10.07.2014 fra Det Kongelige Klima- og Miljødepartement om forslag til endringer i lov

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Tromsø Elisabeth Munch-Ellingsen 22.11.2017 Hva sa dere sist? Nå har jeg nye tanker om innhold i program Forstår vi må ha økt fokus på KVP Ble inspirert

Detaljer

Særutskrift - Kystplan Tromsøregionen - fastsettelse av planprogram

Særutskrift - Kystplan Tromsøregionen - fastsettelse av planprogram Målselv kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbeh.: 144 2012/235 May Britt Fredheim Saksfremlegg Særutskrift - Kystplan Tromsøregionen - fastsettelse av Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/2014 Plan- og næringsutvalget

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Folketallsutviklingen i Troms i 2015 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

Sak!03/14!Merknadsbehandling!!

Sak!03/14!Merknadsbehandling!! Sak03/14Merknadsbehandling ForslagtilplanprogramforKystplanMidt=ogSør=Troms Møte%i%interkommunalt%kystsoneplanutvalg%den%20.1.2013.% % Saksutredning: InterkommunaltkystsoneplanutvalgforKystplanMidt=ogSør=Tromsvedtokimøteden18.11.2013

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD

KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD Planprogram Høringsutkast Versjon 10.11.2016 Fastsatt av kommuneplanutvalget, xx.xx.2016 Innhold 1 Pilotprosjektet «Kommunedelplan for naturmangfold»... 3 2 Gjennomføring...

Detaljer

Hovedplan VA - Volda kommune Planprogram

Hovedplan VA - Volda kommune Planprogram Hovedplan VA - Volda kommune Planprogram J01 2016-11-29 For bruk ToLRe SiKSu ToLRe Versjon Dato Omtale Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeida av Norconsult AS som del av det oppdraget

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato Statsråden Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 16/1369 12 10.08.2016 Innsigelse til kommunedelplanen for kystsonen i Lenvik kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

Velkommen til nok en samling til faglig påfyll og inspirasjon for dere som legger til rette for den framtidige utvikling i Troms.

Velkommen til nok en samling til faglig påfyll og inspirasjon for dere som legger til rette for den framtidige utvikling i Troms. 1 Åpning av Plan- og byggesakskonferansen 19.11.14 Godt folk og planleggere i kommune-troms! Velkommen til nok en samling til faglig påfyll og inspirasjon for dere som legger til rette for den framtidige

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Pr. 1. oktober var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR VEG VESTRE TOTEN KOMMUNE

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR VEG VESTRE TOTEN KOMMUNE PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR VEG 2017-2023 VESTRE TOTEN KOMMUNE Innholdsfortegnelse Bakgrunn for planprogrammet......1 Planområdet.2 Om planprogrammet...3 Formål med planarbeidet 4 Hovedmål...5 Planinnhold

Detaljer

al and R on åk Foto: H 1

al and R on åk Foto: H 1 Foto: Håkon Randal 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Klima- og energiplanlegging... 1 1.3 Planprogram... 2 2. FORMÅL... 4 3. PLANPROSESS... 5 3.1 Opplegg for medvirkning...

Detaljer

Kommunereform Troms - organisering

Kommunereform Troms - organisering Kommunereform Troms - organisering Prosjekteier Fylkesmannen i Troms Styringsgruppe fylkesmannen Prosjektkoordinator Fylkesleder KS Troms Regiondirektør KS Nord-Norge Leder av Rådmannsutvalget Fylkesmannens

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet November 2014 Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Planprogram. Høringsutkast

Planprogram. Høringsutkast Målselv mulighetslandet Kommunedelplan helse- og omsorg 2017-2029 Planprogram Høringsutkast Innhold 1. Innledning... 3 2. Planarbeidets formål... 3 3. Rammer og føringer... 3 4. Utredningstemaer... 3 5.

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune 2014-2018 Illustrasjonsbilde fra Wikipedia Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Planområde... 3 4. Formål... 3 5. Rammer... 3

Detaljer

Forslag til planprogram. For hovedplan avløp og vannmiljø ( )

Forslag til planprogram. For hovedplan avløp og vannmiljø ( ) Forslag til planprogram For hovedplan avløp og vannmiljø (2018-2037) Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn...3 2 Kort om planprogram...3 3 Planarbeidets formål...3 4 Rammer og føringer...4 5 Planområde...5 6

Detaljer

Saksbehandler: Tom Hansen Telefon: Seksjon: Vår referanse: 15/3857 Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Saksbehandler: Tom Hansen Telefon: Seksjon: Vår referanse: 15/3857 Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Kystplan Sør- og Midt-Troms Att: Inger Andreassen post@strr.no Saksbehandler: Tom Hansen Telefon: 97589511 Seksjon: Region Troms Vår referanse: 15/3857 Deres referanse: Vår dato: 30.04.2015 Deres dato:

Detaljer

Oddvar Brenna Fagansvarlig plan. Plan, reindrift og samfunnssikkerhet

Oddvar Brenna Fagansvarlig plan. Plan, reindrift og samfunnssikkerhet Oddvar Brenna Fagansvarlig plan Plan, reindrift og samfunnssikkerhet Dialogen mellom kommunene og sektormyndigheter i planer: Betraktninger om en effektiv saksbehandling og eliminering av tidstyver i planprosesser.

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK

Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Dato: 15.01.15 Deres ref: Vår ref: RR-innkalling-2015-01-20

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen Status - kommunereformen fylkesmann Bård M. Pedersen «Primærhelsemeldingen er kommunereformens siamesiske tvilling»(helse- og omsorgsminister Bent Høie) «Kommunereformen går ikke over, fordi utfordringene

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Oktober 2014 Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2015

Skatteinngangen pr. januar 2015 Mars 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 for landets kommuner sett under ett er på 16,245 mrd. kr. Dette er 1,7 % mer enn i januar 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett for

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Juni 2014 Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til Fylkesmannen

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Stortinget har pålagt kommunene et utredningsansvar Regjeringen

Detaljer

Bare varighet. Manuell sammendragsfremheving Manuelt sammendrag. Ekstern milepæl Fremdrift Sammendrag. Bare start. Tidsfrist Prosjektsammendrag

Bare varighet. Manuell sammendragsfremheving Manuelt sammendrag. Ekstern milepæl Fremdrift Sammendrag. Bare start. Tidsfrist Prosjektsammendrag 15 10. aug. 15 17. aug. 15 24. aug. 15 31. aug. 15 07. sep. 15 14. sep. 15 21. sep. 15 28. s ID snavn Varighet Start Slutt o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Fylkesmannens faglige tilrådning Anmodningsvedtak nr. 691: "Stortinget ber regjeringa syta for at fylkesmennene kjem med sin tilråding om kommunestrukturen i fylket etter at kommunane har gjort sine vedtak

Detaljer

Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform

Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform Om endring.. Det eneste som ikke kan endres, er at endringer alltid vil finne sted.(s.a.jessen) Hva skjer? 18 embeter er blitt til 16 Agder ett

Detaljer

Skatteinngangen pr. februar 2016

Skatteinngangen pr. februar 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. februar 2016 Skatteinngangen pr. februar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 17,738 mrd. kr. Dette er en økning på 3,21 pst. i forhold til februar 2015. Skatteinngangen

Detaljer

Regionalt planforum. Kart og plan hånd i hånd Harstad, 8. april 2014 Bjørg Kippersund

Regionalt planforum. Kart og plan hånd i hånd Harstad, 8. april 2014 Bjørg Kippersund Regionalt planforum Kart og plan hånd i hånd Harstad, 8. april 2014 Bjørg Kippersund Troms fylkeskommune - Planavdelingen Arealplaner Ronald Jørgensen (fra 1.4.2014) og Bjørg Kippersund Samfunnsplaner

Detaljer

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Geir Ove Ystmark adm dir FHL, 27. mars 2014 FHL 31 millioner fiskemiddager 14 millioner måltid laks Norsk sjømateksport AQUACULTURE FISHERIES AQUACULTURE:

Detaljer

Arktisk landbrukskonferanse, Tromsø Utfordringer jordvern vs. tettstedsutvikling

Arktisk landbrukskonferanse, Tromsø Utfordringer jordvern vs. tettstedsutvikling Arktisk landbrukskonferanse, Tromsø 29.03.2017 Utfordringer jordvern vs. tettstedsutvikling Toril Wikesland, Norges Bondelag Matjord omdisponeres og bygges ned 1901 Harstad (-2012).. 1902 Tromsø 41 1903

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet August 2014 Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2016

Skatteinngangen pr. mars 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2016 Samlet skatteinngangen pr. mars 2016 for landets kommuner er på 41,952 mrd. kr. Dette er en økning på 5,41 pst. i forhold til mars 2016. Skatteinngangen for kommunene

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Mai 2014 Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015 - Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversikt over løpende inntektsutjevning - Kommunenes

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet September 2014 Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt

Detaljer

Bukta Industri og kommuniasjonsområde. Planprogram. 24.november Redigert etter vedtak i K styret

Bukta Industri og kommuniasjonsområde. Planprogram. 24.november Redigert etter vedtak i K styret Bukta Industri og kommuniasjonsområde Planprogram 24.november 2011 Redigert etter vedtak i K styret 21.11.2011 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål...3 2.

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato Statsråden Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 16/1369-16 27.09.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Tranøy kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen

Detaljer

Rullering av kommuneplan

Rullering av kommuneplan Rullering av kommuneplan 2016-2020 Workshop formannskapet 18.januar 2017 Alexandra Sandulescu og Ragnhild Tandberg Danielsen Workshop 18. januar Tema 1. Samfunnsdel historikk og begrunnelse for oppbygging

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2016

Skatteinngangen pr. januar 2016 April 2015 en pr. januar 2016 en pr. januar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 16,799 mrd. kr. Dette er en økning på 3,41 pst. i forhold til januar 2015. en for kommunene i Troms pr. januar

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

Rammebetingelser for havbruk:

Rammebetingelser for havbruk: Rammebetingelser for havbruk: - Tilgang på gode lokaliteter FHF-samling : "Verdikjede havbruk" Værnes, 22. oktober 2013 Otto Andreassen Roy Robertsen Nofima as Store ambisjoner for havbruksnæringen Forrige

Detaljer

DETALJREGULERING FOR ALMVIK HYTTEOMRÅDE OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT

DETALJREGULERING FOR ALMVIK HYTTEOMRÅDE OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT DETALJREGULERING FOR ALMVIK HYTTEOMRÅDE OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT UTARBEIDET AV ING. TERJE JAKOBSEN AS KOMPETANSEHUSET PETTER DASSGATE 3 8656 MOSJØEN TLF: 75 18

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2015-2022 Beskrivelse av planprosessen 23.05.16 Innhold Organisering av planprosessen... 3 Revidert framdriftsplan... 3 Medvirkning... 4 Innkomne forslag til utbyggingsområder...

Detaljer

Teatersalen, Prøvesalen, Week Numbers

Teatersalen, Prøvesalen, Week Numbers mar 2015 (Oslo) 23 24 25 26 27 28 1 TeaterNova/Simone/Prøver dagtid Anton og Henrik prøver Uke 9 i 2015 Kim Fairchild 2 3 4 5 6 7 8 Anton og Henrik prøver Anton og Henrik forestilling. Uke 10 i 2015 9

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

Areal som ressurs. - Havbruksareal til begjær og besvær. NFKK - Årsmøte Gardermoen 6. mars Otto Andreassen Nofima AS

Areal som ressurs. - Havbruksareal til begjær og besvær. NFKK - Årsmøte Gardermoen 6. mars Otto Andreassen Nofima AS Areal som ressurs - Havbruksareal til begjær og besvær NFKK - Årsmøte Gardermoen 6. mars 2013 Otto Andreassen Nofima AS Dagens tekst Havbruksnæringens arealbegjær Næringens arealtilgang Besværet med forvaltning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kystsoneplan for Lenvik kommune, egengodkjenning

SAKSFREMLEGG. Kystsoneplan for Lenvik kommune, egengodkjenning SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Asle Bogen Arkivsaksnr.: 11/2433 Arkiv: 122 P11 Kystsoneplan for Lenvik kommune, egengodkjenning... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: 1. Orientering

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Troms Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom sektorene.

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2017

Skatteinngangen pr. januar 2017 Mars 2017 en pr. januar 2017 en pr. januar 2017 for landets kommuner sett under ett er på 18,409 mrd. kr. Dette er en økning på 9,6 pst. i forhold til januar 2016. en for kommunene i Troms pr. januar er

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2016

Skatteinngangen pr. mai 2016 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Felles arealplanlegging for vekst

Felles arealplanlegging for vekst Felles arealplanlegging for vekst Hovedmålet er en juridisk bindene interkommunal plan som skal 8lre9elegge arealer for bærekra;ig vekst havbruksnæringa som er nasjonal og regional føring Kommuneplaner

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS?

HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS? HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS? PLANLEGGER KOMMUNENE FOR DEN RIKTIGE UTVIKLINGEN? Asle Tjeldflåt, økonomirådgiver fmtratj@fylkesmannen.no

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2

Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2 Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2 På bakgrunn av samfunnsanalysen og kriterier for søknad til fase 2 i Byregionprogrammet, har styringsgruppa for fase 1 og regionrådet (ordførere i Sør-Troms)

Detaljer

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy?

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Kompetansesenteret Rus Nord Norge Tromsø 5. des 2012 Øystein Gravrok KoRus Nord KoRus-Nord: Kompetansesenteret rus, Nord-Norge (KoRus-Nord)

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for seterområder i Folldal Kommune

Planprogram Kommunedelplan for seterområder i Folldal Kommune FOLLDAL KOMMUNE Teknisk, Landbruk og Utvikling Planprogram Kommunedelplan for seterområder i Folldal Kommune _ Forsidebilde: Kart over Folldal med en del av de viktigste seterområdene Postadresse 2580

Detaljer