Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 13/14 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling Referatsaker Saker til behandling PS 14/14 Ny vekstbedrift 2014/10 PS 15/14 Søknad om støtte fra Utviklingsfondet X 2014/106 PS 16/14 Kystsoneplanarbeidet i Midt-Troms og Sør-Troms 2013/66 Randi Lillegård ordfører

4

5 Sakertilbehandling

6 PS13/14Referatsaker

7 Sakertilbehandling

8 Sakertilbehandling

9 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2014/10 Saksbehandler: Frank Moldvik Dato: Saksframlegg Ny vekstbedrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/ Saksopplysninger Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 63/13 i møte Dyrøy kommunestyre tilrår at det etableres en ny vekstbedrift i kommunen. Det forutsettes at det foreligger en detaljert driftsmodell som synliggjør et positivt driftsresultat. 2. Rådmannen får i mandat å utrede en detaljerte driftsmodeller jf. pkt. 1. Rådmannen foreslår at følgende driftsmodeller utredes: Ny vekstbedrift lokalt Flytte vaskeritjenestene til regional vekstbedrift. Drive vaskeri i egenregi. Inngå samarbeid med Mitra eller Astafjord Vekst. Inngå samarbeid med aktører på Finnlandsmoan Industriområde. (Dyrøy Energi A/S, Senja Avfall, Dyrøy kommune, evt. andre aktører) 3. Evt. bistand som medfører økonomiske kostnader, fremlegges formannskapet som egen sak, og finansieres over næringsfondet. 4. Frist for fremleggelse av driftsmodell settes til Det vises i tillegg til formannskapets vedtak i møte Senja Næringshage bevilges kr ,- eks. mva. for å utrede detaljert driftsmodell for oppstart av ny vekstbedrift i Dyrøy kommune. 2. Tilskuddet dekkes over næringsfondet.

10 Administrasjonens vurdering Rådmannen har pr. dd. ikke fått oversendt detaljert driftsmodell ihht. formannskapets vedtak, men Senja Næringshage opplyser at den vil være klar til presentasjon innen På dette grunnlag er Senja Næringshage invitert til å presentere sin utredning i møtet. I tillegg har Astafjord Vekst v/john Kenneth Overgård og Mitra v/frode Lund Hansen sagt seg villig til å presentere sine tilbud mht. vaskeritjenester. Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak Ordførers innstilling: Randi Lillegård Ordfører Ørjan Higraff rådmann

11 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 140 Saksmappe: 2013/66 Saksbehandler: Frank Moldvik Dato: Saksframlegg Kystsoneplanarbeidet i Midt-Troms og Sør-Troms Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 16/ Vedlegg 1 Søknad om midler til prosjektet Kystplan Midt- og Sør-Troms Saksopplysninger Det vises til vedlagte søknad, der styringsgruppa for Kystplan Midt- og Sør-Troms søker Dyrøy kommune om kr ,-. Administrasjonens vurdering Som det fremgår av søknad var det i det opprinnelige budsjettet ikke tatt høyde for fellesannonsering, og at reise- og møtekostnadene ville bli adskillig større enn forutsett. På denne bakgrunn har de utarbeidet et budsjett over 2 år på totalt 1.2 mill. Troms Fylkeskommune er søkt om 50 % tilskudd, kr ,- og kr ,- er omsøkt kommunene dvs. 13 kommuner a kr ,-. Rådmannen er positiv til prosjektet og tilrår at kommunal egenandel finansieres av regional andel av næringsfondet. Rådmannens forslag til vedtak: Sør-Troms Regionråd innvilges tilskudd, stort kr ,- i forbindelse med sluttføring av «Kystplan Midt- og Sør-Troms.» Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad. Tilskuddet dekkes over regional andel av næringsfondet. Ordførers innstilling: Randi Lillegård Ørjan Higraff

12 ordfører rådmann

13 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Trine-Lise W. Fossland Telefon: Vår dato: Vår ref.: 2013/3791 / 026 Til kommunene Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Lenvik, Salangen, Skånland, Sørreisa, Torsken og Tranøy Søknad om prosjektmidler til Kystplan Midt- og Sør-Troms Vi viser til vedlagt søknad til fylkesrådet om kr ,- til det videre arbeidet. Søknaden krever 50 % egenfinansiering. Styringsgruppen for det interkommunale prosjektet Kystplan Midt- og Sør-Troms har valgt en modell der det nå søkes om delfinansiering fra hver kommune på kr ,- over de to gjenstående årene. I tillegg legges det inn en økt egeninnsats på totalt 36 timer pr kommune. Vi minner om at prosjektet så langt er finansiert med egeninnsats, ikke midler fra kommunene. Egeninnsatsen består av timer brukt på prosjektet, reiser, annonsering og avvikling av lokale høringsmøter, kartarbeid o.l. Styringsgruppen oppfordrer kommunene til en positiv behandling slik at vi kan gjennomføre prosjektet på en god måte, og søker med dette kommunen om tilskudd til prosjektet på kr ,-. Regionale næringsmidler vil kunne benyttes. Om kommunen ønsker det, kan beløpet fordeles over to år. Med hilsen Trine-Lise W. Fossland Prosjektansvarlig Kystplan Midt- og Sør-Troms, på vegne av styringsgruppen: * Geir Fredriksen, kommunalsjef i Lenvik kommune * Fred Flakstad, ordfører i Torsken kommune * Ivar Prestbakmo, ordfører i Salangen kommune * Dag Sigurd Brustind, ordfører i Ibestad kommune * Trine-Lise W. Fossland, prosjektansvarlig Sør-Troms regionråd * Stein Arne Rånes, sentral prosjektleder Troms fylkeskommune (observatør) Vara: * Odd Arne Andreassen, ordfører i Tranøy kommune, for Midt-Troms * Ronny Grindstein, ordfører i Gratangen kommune, for Sør-Troms Vedlegg: Søknad til Troms fylkeskommune Besøksadresse: Asbjørn Selsbanesgt. 9 Harstad Postadresse: Postmottak 9479 Harstad Telefon: Mobil: E-post: Fax: Hjemmeside:

14 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Trine-Lise W. Fossland Telefon: Vår dato: Vår ref.: 2013/3791 / 026 Troms fylkeskommune Prosjektet Kystplan Troms v/ Fylkesråd for næring Søknad om prosjektmidler Kystplan Troms Vi viser til vedtak i fylkesrådet med bevilgninger til Kystsoneprosjekt: I budsjettet ligger det, i tillegg til lønnsmidler til lokale prosjektledere, interkommunale prosjektmidler på kr Kystplan Midt- og Sør-Troms er et 3-årig prosjektsamarbeid mellom 13 (56,5 %) av de 23 kommunene som skal utarbeide kystsoneplan. Prosjektet har etter søknad mottatt tilsagn på kr (48,2 %) av de totale lønnsmidlene på Egeninnsatsen er kr pr kommune over tre år; ca 130 timer pr. år (reisekostnader vil redusere timeantallet). De tre regionprosjektene i fylket har valgt forskjellige modeller for sitt arbeid. Vi har valgt å ansette prosjektleder på full tid og ha stor fokus på kompetansebygging, nettverksbygging, Astafjordprosjektet og å legge et godt grunnlag for videre samarbeid og rullering av planene. Prosjektleder begynte sitt arbeid i februar 2013 og har jobbet meget godt med organisering og planprosessen så langt. Planprogram ble sendt ut på høring i uke 47. Prosessen er krevende og har en komplisert organisering for å ivareta alle involverte parter. Prosjektleder skal i det løpende arbeidet ivareta styringsgruppen, det interkommunale planutvalget, kontaktgruppen med administrativt personell, fire arbeidsgrupper som skal gi innspill til prosessen, samt samarbeidet i den sentrale prosjektgruppen. Dette i tillegg til det praktiske arbeidet med planprogram og plan med høringer, innspill mm Utover dette vil selve kartarbeidet gi utfordringer, et arbeid som etter vår vurdering vil være umulig å ivareta innenfor den samme stillingen. Styringsgruppen har erkjent at prosjektet krever større ressurser dersom vi skal komme ut med et godt resultat for dette prestisjeprosjektet. Det arbeides med flere alternative løsninger for å tilføre personellressurser. Det kan være aktuelt å leie inn ressurser fra noen av kommunene. Besøksadresse: Asbjørn Selsbanesgt. 9 Harstad Postadresse: Postmottak 9479 Harstad Telefon: Mobil: E-post: Fax: Hjemmeside:

15 2 Kartarbeidet vil i den videre prosessen bestå av: 1. Eksisterende grunnlag fra kommunene, scanning og innregistrering Frist settes til Minimum som omriss Ansvaret ligger hos den enkelte kommune, men vi regner med at det er behov for støtte Grunninformasjonen fra kommunene må kvalitetssikres (erfaring fra Midt- Trøndelag) 2. Importere eksterne data Informasjon fra statlige etater og implementering av dette Astafjordprosjektet Evt. tilleggsinformasjon fra kommunene / andre Visualisere og bearbeide innspill og foreslått arealbruk Frist settes til Analysere Bearbeide og sette sammen informasjonen til et helhetlig bilde Analysere og gi innspill til avklaringer underveis Kvalitetsutredningsprosesser der det er nødvendig Ferdig innen til Endelig framstilling Inntegning av reserverte områder mm Sy sammen og dele opp kartgrunnlag før utsending av plan Ferdig innen til Innarbeide innspill fra høring plan o Utføre korrigeringer og legge inn innspill fra høringen I tillegg til personellressurs, må det avklares hvilke system som skal benyttes og hvordan data skal ivaretas på en god måte både i og etter prosessen. Prosjektet skal ivareta kartarbeidet i og for den enkelte kommune, og sammensyingen som skal gjøre at vi får en sømløs plan på tvers av kommune- og regiongrensene. Alle kommunene utenom Kvæfjord bruker i dag GISLine, mens Troms fylkeskommune bruker ArcGIS. De to systemene har noe forskjellig bruksområde og terskel, noe som gjør at vi ikke vurderer det som aktuelt å gjøre endringer på verktøysiden. Det vil være naturlig at sammensying og analyser for prosjektet gjøres i ArcGIS, noe som vil medføre en del konverteringsprosesser mellom systemene underveis. Det finnes programvare som nyttes til dette. Prosjektet må ha en samlet plass for fysisk lagring av involvert informasjon (store datamengder). Det er viktig å sikre tilgjengelighet både i prosessen og for ettertiden. En fornuftig backup-prosedyre må sikres. Styringsgruppen ser at vi i det opprinnelige budsjettet ikke har tatt høyde for kostnader knyttet til fellesannonsering, og at reise- og møtekostnadene vil bli adskillig større enn forutsett. Med bakgrunn i alt dette har vi satt opp følgende ekstrabudsjett: Sum Annonsering høring Trykking planer Møte- og reisekostnader Kartressurs/prosjektressurs Innkjøp/leie/kurs systemer Konsulenttjenester Egeninnsats timer SUM

16 3 Finansieringen søker vi løst på følgende måte: Tilskudd Troms fylkeskommune Tilskudd kommunene * 13 Egeninnsats timer ca 470 timer evt. reisekostn. SUM Timeinnsatsen i denne delen utgjør gjennomsnittlig 36 timer pr kommune. Styringsgruppen for prosjektet Midt- og Sør-Troms søker med dette om å bli tildelt kr av budsjettposten «Interkommunale prosjekt» i hovedprosjektet. Med hilsen Trine-Lise W. Fossland Prosjektansvarlig Kystplan Midt- og Sør-Troms, på vegne av styringsgruppen

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD l Berg ommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/13 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 14:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 14:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Næringsfondet Gratangen rådhus 13.11.2012 Tid: etter PLA Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer