Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse"

Transkript

1 Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse Side 1 av 31

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING: ÅRET FOR POLITISK GJENNOMSLAG... 3 POLITIKK... 4 Helse- og velferdspolitisk program... 4 Politisk alliansebygging...4 Innvandreres psykiske helse... 4 Politisk påvirkning gjennom mediene... 5 FAGUTVIKLING... 6 Kvalitetsutviklingsprosjektet... 6 KUP i utdanningene... 7 Hjerteromsaktivitet... 7 Forskning, forebygging og rehabilitering... 8 OPPLYSNING OG INFORMASJON... 9 Usynlig psyk psykisk helse i arbeidslivet... 9 Alle har en psykisk helse psykisk helse i skolen... 9 Verdensdagen Bladet Psykisk helse Temahefter Brosjyrer Internett Mer tilgjengelig opplysningsmateriell INTERNASJONALT ARBEID Midtøsten-prosjekt Nye prosjektsøknader Konferanse om psykisk helse og bistand Samarbeid med World Federation for Mental Health ORGANISASJON OG DRIFT Medlemsorganisasjoner Representantskapet Samhandling og kontakt med medlemsorganisasjonene Styret Valgkomité Rådets medlemskap Sekretariatet Beskytterskap Økonomisk utvikling VEDLEGG: Side 2 av 31

3 Innledning: Året for politisk gjennomslag Rådet for psykisk helse skal bidra til et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser og deres pårørende, og skape et rausere og varmere samfunn som bidrar til god psykisk helse ble på mange måter Rådets store politiske år. Det var året vi fikk gjennomslag på flere politiske arenaer enn helse, da arbeids- og inkluderingsministeren ble vel så mye utfordret som helse- og omsorgsministeren. Det ble året da arbeidet for et rausere samfunn og livsvilkårene for mennesker med psykiske lidelser ble debattert både i integreringspolitikken, i arbeidslivet og hos barne- og familiedepartementet. Psykisk helse ble løftet inn i skolepolitikken og i kommunal- og regionaldepartementet. Rådet for psykisk helse har gjennom hele 2006 vært en aktiv politisk aktør, og våre kjerneverdier troverdig og utfordrende har ledet vårt politiske og faglige arbeid. Vi har bekledd rollen både som vaktbikkje og som en konstruktiv samarbeidspartner. Vi har slått alarm ved flere anledninger, men vi har også brukt mye tid på å være en organisasjon som gir innspill og er med på å forme alle de politikkområdene som berører det store feltet psykisk helse. I større grad enn tidligere har vi aktivt fulgt opp våre utspill og lagt strategier for påvirkning og gjennomslag for enkeltsaker. Et eksempel på dette er vårt arbeid for å styrke skolehelsetjenesten, som vi jobbet mye med høsten 2006 gjennom først å skaffe medieoppmerksomhet, for så å følge opp i brev og møter med helseministeren og stortingspolitikere og i samarbeid med helsesøstrene. Det fag- og politikkområdet som er viet mye oppmerksomhet i 2006 er arbeid og inkludering. Vi har både utfordret og samhandlet med næringsliv, ledere, tilretteleggere og politikere for å endre holdninger og handlinger. Vi har kjempet for bedre velferdsordninger og et raust og mangfoldig arbeidsliv og vi har kjempet mot fattigdom og utestenging. Arbeidet med psykisk helse i et flerkulturelt samfunn ga ny innsikt i grupper som systematisk stenges ute og får dårligere hjelp for sine psykiske plager. Vårt budskap har vært at velferd og likeverd er like viktig som helse og behandling når vi som samfunn skal gjøre det beste for mennesker med psykiske lidelser. Dette gjenspeiler seg også i arbeidet med et nytt Helse- og velferdspolitisk program, som hele organisasjonen har levert innspill til og debattert i Hva skjer etter Opptrappingsplanen? Dette spørsmålet har vi reist både faglig og politisk i I kvalitetsutviklingsprosjektet (KUP) har vi fortsatt arbeidet med å starte lokale dialoger om hvordan vi skal få til bedre kvalitet i tjenestene og stilt spørsmål ved om vi tilbyr de riktige tjenestene. Mens mange av de faglige utfordringene vi står overfor i fremtida er løftet gjennom KUP-prosjektet, har vi reist de politiske utfordringene på nye arenaer. Vi har i løpet av 2006 hatt en ny offensiv rettet mot kommunens rolle i og ansvar for tilbud til mennesker med psykiske lidelser. Kommunal- og regionaldepartementet er utfordret på å løfte psykisk helse opp ved siden av eldreomsorg og barnehager. Kommunenes Sentralforbund er invitert til samarbeid og vi har gjennomført møter med flere kommunepolitikere og stortingspolitikere hvor vi har formidlet det menneskelige aspektet og ideen bak desentraliseringen, som ikke dreier seg om økonomi, men ideologi om hva som er god hjelp. Side 3 av 31

4 Politikk Rådet for psykisk helse har et mandat som politisk pådriver og vaktbikkje for feltet psykisk helse. Vi skal både påvirke politiske beslutninger, skape politikk og endre feltet til beste for mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende. Helse- og velferdspolitisk program I 2006 har det pågått et arbeid med å utarbeide et Helse- og velferdspolitisk program for Rådet for psykisk helse. I forbindelse med dette arbeidet har det vært ført grundige diskusjoner både i styret og på representantskaps- og medlemsmøte. Det har blitt åpnet for alle medlemmer å komme med innspill på innhold og organisasjonens politiske prioriteringer. Arbeidet med programmet har gjort at det i 2006 ble ført viktige politiske diskusjoner i organisasjonen. Velferdsutfordringene ble også hovedtema da vi hadde vårt årlige medlemsmøte i forkant av Statsbudsjettet for 2007 og medlemsorganisasjonene ga uttrykk for en samstemt bekymring knyttet til at mange mennesker med psykiske lidelser ofte lever et liv uten arbeid og utdanning, dårligere boforhold, lite nettverk og dårlig personlig økonomi. Vi valgte derfor å fokusere på dette i forbindelse med uttalelser i pressen rundt Statsbudsjettet, som vi mente var puslete i forhold til bekjempelse av fattigdom. Politisk alliansebygging Det er gjennomført mange møter med ledende politikere i Det har vært godt å kunne konstatere at alle vi ønsker å møte vil treffe oss, og at vi stadig oftere blir kontaktet av politikere på alle forvaltningsnivåer som ønsker Rådets innspill og synspunkter. Sekretariatet har kunnet være offensive og respondere på alle henvendelser blant annet grunnet at vi i mai ansatte en politisk rådgiver i 100 % stilling. Dette har gitt organisasjonen mulighet til å drive et langt mer aktivt og systematisk arbeid med politisk alliansebygging enn tidligere. Året startet med et viktig møte med Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad hvor vi fikk satt fokus på kvalitet i tjenestene, samhandling og kulturendring. Dialogen med Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har vært aktiv gjennom hele året og vi har både kunnet utfordre og gi innspill til politisk ledelse i departementet. Vi har også hatt flere både utfordrende og inspirerende møter med andre sentrale aktører i den politiske debatten, blant annet stortingsrepresentanter fra flere aktuelle komiteer og politisk ledelse i flere større kommuner. I sluttfasen av Opptrappingsplanen har det vært viktig å nå frem med budskapet om kommunenes ansvar for å gi et godt og helhetlig tilbud. Spesielt viktig for oss var det derfor at vi kom i dialog med politisk ledelse i Kommunal- og Regionaldepartementet og Kommunenes Sentralforbund. Utarbeidelse av en plan for å følge opp dette arbeidet og utfordre kommunal sektor ytterligere, ble påbegynt høsten At opptrappingsperioden snart er over har vært tema på alle politiske møter Rådet for psykisk helse har deltatt på eller arrangert i løpet av året. Innvandreres psykiske helse Innvandreres psykiske helse i Norge har stort sett vært et gjemt og glemt kapittel både i fag og politikk. Derfor nedsatte Rådet for psykisk helse på slutten av 2005 et utvalg som skulle jobbe frem en rapport om innvandrere og psykisk helse. Dette utvalget har arbeidet aktivt gjennom Side 4 av 31

5 hele 2006 og var ferdige med rapporten Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn i desember. Rapporten viser at utfordringer knyttet til velferd, manglende inkludering og sosial status og - nettverk er en vel så viktig årsak til forekomst av psykiske problemer hos innvandrerbefolkningen som traumatiske opplevelser i hjemlandet og fluktbakgrunn. Rapporten lanseres og følges videre opp både faglig og politisk i Utvalget har bestått av: Guro Fjellanger, (utvalgsleder) selvstendig næringsdrivende, politiker Arild Aambø, lege, nestleder Nasjonalt Kompetansesenter for Minoritetshelse NAKMI Siri Bråtane, cand.mag., representerer Mental Helse Norge Tayyab M Choudri, Nettverkskoordinator, Internasjonal Helse- og Sosialgruppe IHSG Karin Harsløf Hjelde, dr. philos., sosialantropolog, forsker, NAKMI Kirsti Jareg, psykolog Emine Kale, psykologspesialist/prosjektmedarbeider NAKMI/Søndre Oslo DPS Ola Marstein, psykiater, avdelingsoverlege, Søndre Oslo DPS Sverre Varvin, dr.philos. psykiater og psykoanalytiker, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)/privatpraktiserende spesialist Ayaan Yassin, Primærmedisinsk verksted (PMV), leder i Somalisk kvinneforening Politisk påvirkning gjennom mediene Rådet for psykisk helse har gjennom hele året vært aktive i mediedebatten rundt psykisk helse. Gjennom avisinnlegg og deltakelse i radio- og tv-debatter har vi spesielt grepet fatt i velferdsutfordringene, særlig knyttet til samfunnsdebatten rundt inkluderende arbeidsliv, opprettelse av NAV og utfordringer knyttet til blant annet velferdskontrakter, fattigdomsproblematikk og det vi mener er for dårlige politiske mål og veivalg for psykisk syke når det gjelder velferd og likeverd. Vi har også rettet søkelys mot kommunenes ansvar for å prioritere tjenester til mennesker med psykiske lidelser, blant annet i Kommunal Rapport. I forbindelse med arbeidslivssatsingen hadde vi også flere brede medieoppslag på saker om et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv. I tillegg til innlegg og debatter har vi i 2006 både selv tatt initiativ til og blitt invitert til å være en del av større reportasjer som både har hatt en tydelig politisk vinkling og i saker som utfordrer bredere og har fokus på åpenhet og mangfold i samfunnet. Vi får og tar stadig oftere plass i mediebildet, noe som skyldes både at organisasjonen er blitt mer kjent, at vi produserer mer meninger og ikke minst at vi har en tydeligere politisk profil. Side 5 av 31

6 Fagutvikling Rådet for psykisk helses fagutviklingsarbeid har i 2006 skjedd gjennom Kvalitetsutviklingsprosjektet (KUP), gjennom Hjerteromsarbeidet og gjennom å sørge for nok en gang å få støtte til viktige prosjekter innen rehabilitering, forebygging og forskning gjennom Helse og Rehabilitering. Kvalitetsutviklingsprosjektet Prosjektet Kvalitetsutvikling i psykisk helsearbeid (KUP) skal være en premissleverandør og bidragsyter i arbeidet med å utvikle kvalitativt gode tjenester til mennesker med psykiske lidelser. Prosjektet er nå kjent i ulike fag- og brukermiljøer, og har etablert et nasjonalt og internasjonalt nettverk i forhold til de kvalitetsutfordringene KUP retter seg mot. KUP er etablert i en posisjon som et kraftsenter for kvalitetsutvikling. Prosjektet finansieres av Sosialog helsedirektoratet. I 2006 har KUP satset på følgende utviklingsområder: - kultur- og holdningspåvirkning som kvalitetsendring - påvirkning og stimulering av praksis, arbeide for at KUPs verdier får betydning og befestes i praksis - møteplasser for dialog og ny kunnskap I 2006 ble undersøkelsen om holdninger hos ansatte ferdig og utgitt i en rapport. Rapporten har fått mye oppmerksomhet i fagfeltet. I etterkant av undersøkelsen arrangerte vi en konferanse sammen med Helse Øst der nettopp holdningsutfordringene var tema. KUP har i 2006 hatt et spesielt fokus på DPSene, og har utnevnt og samarbeidet tett med seks foregangs-dpser som kan vise til gode resultater når det gjelder sentrale kvalitetsområder. Disse DPSene fungerer som nettverkskapere, inspirasjonskilder og gode eksempler for landets øvrige DPSer på at det nytter å skape brukeropplevd kvalitet. KUP har arrangert fem regionale møteplasser, der brukere, pårørende og tjenesteapparat møtes på den lokale arena for dialog og debatt om de lokale kvalitetsutfordringer og muligheter for forbedringer. Vi ser at møteplassene er med på å stimulere diskusjonen om tjenestene og kvalitet så vel i lokale brukerorganisasjoner og tjenestene som i den offentlige debatt. Kvalitet utvikles i praksis. Vi har i 2006 tildelt stimuleringsmidler til seks prosjekter. Innholdet i prosjektene varierer, men felles er at de søker å finne måter å skape helhet og sammenheng i tjenestene på, styrke brukermedvirkning og forbedre praksis. Også i 2006 har vi holdt en rekke foredrag og undervisningsinnslag, vi har skrevet fagartikler og debattinnlegg i ulike tidsskrifter. Prosjektet har to grupper som er viktige premissgivere i utviklingsarbeidet; ressursgruppa med personer med ulik fag og brukererfaring som har vært særlig viktig i den faglige utvikling, i idéskaping og forankringen, og ekspertgruppa brukerkompetanse bestående av brukere og pårørende som er KUPs rådgivende organ. Side 6 av 31

7 Ressursgruppa KUP: Anne Margrethe Holmboe, Høgskolen i Oslo Arve Almvik. Høgskolen i Sør-Trøndelag Bjarne Lemvik, Klepp kommune Carsten Bjerke, Drammen DPS Elisabeth Tjora, Gjøvik DPS Kirsten Paasche, Mental Helse Magnus Hald, Psykiatrisk senter for Tromsø og Karlsøy Ekspertgruppe Brukerkompetanse KUP: Odd Volden, Kristiansand Christian Aamodt, Bærum Ingunn Øye, Jessheim Victoria Alme Ibabao, Oslo Sigrun Sørslett, Trøndelag Lars Poverud, Oslo Målfrid Frahm Jensen, Sandnes KUP i utdanningene Rådet for psykisk helse har i 2006 gjennomført prosjektet KUP i utdanningene som vi fikk støtte til fra Sosial- og helsedirektoratet. Helga Robberstad har gjennomført prosjektet og utarbeidet rapporten Utdanning til morgondagens praksis i nært samarbeid med sekretariatet i Rådet. Rapporten undersøker videreutdanningen i psykisk helsearbeid, spesialisering til psykolog og spesialisering til psykiater. I arbeidet med rapporten har vi sett på utdanningene i lys av utvalgte, offentlige helsepolitiske føringer. Resultatet viser at verken brukermedvirkning, samhandling eller lokalbaserte arbeidsmåter er tilstrekkelig implementert i helseutdanningene. Arbeidet med rapporten ble avsluttet i desember Vi søker om å videreføre prosjektet i Hjerteromsaktivitet Vi skal i perioden forvalte inntil ti millioner kroner årlig til prosjekter og tiltak under Hjerterom-paraplyen. I 2006 ga vi tre millioner kroner til 20 nye nasjonale prosjekter som skal bidra til gode tiltak for mennesker med psykiske lidelser (se vedlegg 1). Midlene går til væresteder i regi av brukerorganisasjonene, rehabiliteringstiltak med arbeid og inkludering i fokus og styrking av selvhjelp og mestring i bedringsprosessen for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Videre ble prosjektene fra 2005 fulgt opp både økonomisk, faglig og politisk. Vi har jobbet politisk med den informasjonen vi har fått gjennom alle våre prosjektkontakter, ikke minst om den kommunale fattigdommen og manglende offentlig støtte til tiltak for mennesker med psykiske lidelser. De gode eksemplene og historier fra våre Hjerteromsprosjekter ble formidlet til både medier og politikere, med tanke på videreføring og spredning av prosjektene. I august ble det avholdt en todagers samling for alle Hjerteromsprosjektene, der ansatte og brukere ved nesten alle prosjektene var til stede. Erfaringsutvekslingen, nettverksbyggingen og innspillene som kom frem på denne samlingen, var svært viktig for både etablerte og nye prosjekter og ikke minst for at sekretariatet i Rådet skal kunne følge opp og bistå enda bedre. Side 7 av 31

8 Forskning, forebygging og rehabilitering Ny kunnskap om psykisk helse er helt nødvendig for å skape bedre hjelp og bedre tjenester. Rådet for psykisk helse spiller en viktig rolle i kunnskapsutviklingen på feltet. Sentralt for alle prosjekter som får støtte gjennom Rådet for psykisk helse er at brukernes perspektiv og deltakelse står i sentrum. Det er en strategi som både skaper bedre tjenester og bedre kunnskap, samtidig som det gir den mest treffsikre endringen i feltet. Mye ressurser legges ned i sekretariatet for å bistå aktuelle prosjektledere i arbeidet med søknader, mens fagutvalgene gjør en svært god jobb i å vurdere prosjektenes kvalitet og relevans. I overkant av 14 millioner kroner gikk i 2006 til ulike prosjekter finansiert av Helse og Rehabilitering (se vedlegg 2). Forskning nytter! I mars 2006 arrangerte Rådet for psykisk helse konferansen Forskning nytter i samarbeid med Norges forskningsråd. Både gjennom innhold og ramme på arrangementet viste vi, som tittelen sa, at forskning nytter. I planlegging og gjennomføring la vi stor vekt på å få frem hvordan ny kunnskap kan tas i bruk i brukeres og behandleres hverdag. Både samarbeidet med Norges forskningsråd og resultatet av konferansen gjør at vi har besluttet å videreføre samarbeidet om forskning og kunnskapsspredning i årene fremover. Side 8 av 31

9 Opplysning og informasjon Opplysnings- og informasjonsarbeid er et viktig virkemiddel for å skape økt forståelse for psykisk helse så vel som for mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende og andre. Vi har i 2006 fortsatt folkeopplysningsarbeidet overfor allmennheten og fagmiljøer. Vi har arbeidet for å motvirke fordommer og skape økt åpenhet på ulike arenaer og med ulike virkemidler. Usynlig psyk psykisk helse i arbeidslivet I 2006 fikk vi omsider gjennomslag når det gjelder kommunikasjonssatsningen Usynlig psyk, om psykisk helse i arbeidslivet. Målet i 2006 var å kommunisere med ledere som har ansvar for å ansette og inkludere mennesker med psykiske lidelser. I organisasjonen flyttet vi satsningen administrativt fra samfunnsavdelingen til kommunikasjonsavdelingen og flere ansatte enn tidligere har vært involvert og engasjert i et aktivt og til tider kraftfullt arbeid for å påvirke lederes holdninger og handlinger. Vi gjennomførte tre møtepasser for ledere, brukere og tilretteleggere. Det ble avholdt Gjestebud hos Kronprinsparet på Skaugum hvor tema var arbeid og inkludering. Det ble sendt ut informasjon om arbeid og psykisk helse gjennom medier som retter seg mot ledere. Vi avholdt et finalearrangement for arbeidslivsstasingen så langt, som ga tilbakemeldinger om endrede holdninger og vilje til endret handling fra ulike miljøer. Kommunikasjonsstasningen fikk også bred mediedekning. Jobb for livet -prisen 2006 ble delt ut til to ledere som har gjort inkludering og ivaretakelse til en naturlig del av sin lederhverdag, Steinar Olsen i Stormberg og Reidar Sørvåg i Rema 1000 var årets prisvinnere. Hele året har Rådet for psykisk helse vært aktive i debatten for et inkluderende arbeidsliv for mennesker med psykiske lidelser. Blant annet har vi engasjert oss i debatten rundt etableringen av NAV og innføring av velferdskontrakter. En strategi for vårt videre arbeid i forhold til mangfold og likeverd i arbeidslivet ble utarbeidet i løpet av høsten og gjelder for perioden Alle har en psykisk helse psykisk helse i skolen Det er nå etablert et felles implementeringsprosjekt og sekretariat for de ulike skoleprogrammene som Sosial- og helsedirektoratet har finansiert, Psykisk helse i skolen. Vi skal i samarbeid med dette sekretariatet og de andre samarbeidsorganisasjonene sørge for implementering av satsingen i skolen. I 2006 reviderte og trykket vi opp nytt opplag av permene Alle har en psykisk helse, og vi deltok aktivt i implementeringsarbeidet. Verdensdagen 2006 Den nasjonale aktiviteten knyttet til Verdensdagen koordineres av Mental Helse Norge og finansieres av Sosial- og helsedirektoratet. I 2006 markerte Rådet for psykisk helse dagen med et større arrangement på Frogner kino, hvor ungdom og psykisk helse var tema. Kronprinsesse Mette-Marit deltok på arrangementet. Filmen Reprise ble vist til ungdommer fra brukerorganisasjonene, psykologi- og legestudenter og andre interesserte med påfølgende debatt om ungdom og psykisk helse. Vi fikk også belyst temaet for Verdensdagen gjennom et større oppslag i VG, hvor seks unge mennesker fortalte sine historier. Side 9 av 31

10 Bladet Psykisk helse Bladet Psykisk helse er det største skriftlige opplysningstiltak i Rådet for psykisk helse. Psykisk helse skal være utfordrende og troverdig og skal nå et bredt felt av mennesker som er opptatt av psykisk helse. Bladet er i stadig utvikling og endring, på basis av formålet om å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser. Redaksjonen har som mål fortsatt å være en viktig nyhets- og premissleverandør for andre medier. Nye nummer av bladet blir levert utvalgte medier og journalister før det sendes ut til abonnentene. Dette har ført til at nyhetsmedier ved flere anledninger i 2006 har laget større reportasjer og aktualitetsstoff om psykisk helse med bladet Psykisk helse som kilde. Formmessig ble bladet endret noe i Formatet ble litt mindre enn tidligere. For øvrig har det pågått en kontinuerlig utvikling av bladets innhold. I 2006 var det flere større reportasjer om lokalt psykisk helsearbeid, blant annet fra Birmingham i England. Psykisk helse har gjennom disse reportasjene tatt et større grep om de viktige faglige debattene på psykisk helse-feltet. Temahefter Det ble i 2006 produsert fire temahefter, hvor av to hører under vår gamle portefølje, men var så utdatert at de måtte produseres på nytt: Minoriteter og psykisk helse (finansiert gjennom Helse og Rehabilitering) Lokalbasert psykisk helsearbeid (finansiert gjennom Helse og Rehabilitering) Schizofreni nytt hefte (finansiert ved egne midler) Bipolar lidelse nytt hefte (finansiert ved egne midler) Brosjyrer Vi har til sammen produsert 15 faktabrosjyrer som vi har fått finansiert av Helse og Rehabilitering. Dette er gratis materiell som har hatt stor allmenn interesse. Prosjektet ble i 2006 ikke lenger finansiert av Helse og Rehabilitering. Vi valgte likevel å trykke opp de fem mest populære brosjyrene og gjøre dem tilgjengelige for folk flest gjennom å selge til kostpris. Internett Arbeidet med omlegging av pågikk hele høsten Dette er et omfattende arbeid, hvor vi har jobbet for å gjøre fast informasjon mer brukervennlig og oversiktlig, samtidig som vi vil gjøre nettsidene bedre på nyheter og aktualiteter. Det nye publiseringsverktøyet vi har fått innarbeidet, vil gjøre at flere ansatte vil ha anledning til å publisere stoff på sidene. Mens fornyingsarbeidet har pågått har vi styrket innsatsen for å oppdatere sidene jevnlig med informasjon og nyheter både fra egen organisasjon, medier og feltet. Sidene har gjennom året vært oppdatert oftere og med mer aktuelt stoff enn tidligere. Vi har fortsatt utfordringer med å publisere så godt og mye vi ønsker og vil arbeide videre med dette i 2007, når de nye sidene lanseres. Side 10 av 31

11 Mer tilgjengelig opplysningsmateriell Rådet for psykisk helse har som mål å sørge for mer åpenhet, større kunnskap og økt forståelse for psykiske lidelser. Å gjøre den informasjonen vi har tilgjengelig for flest mulig, er et viktig virkemiddel for å nå disse målene. I 2006 har vi derfor besluttet, gjennom grundige vurderinger i styret, å redusere prisene på alle våre temahefter til kr. 50,- fra januar Dette er starten på en nedtrappingsplan for salgsaktiviteten i Rådet, som har som mål å gjøre all vår informasjon tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi. Side 11 av 31

12 Internasjonalt arbeid Vi har i 2006 forsterket vårt internasjonale arbeid gjennom prosjektarbeid, utvikling av vårt nettverk internasjonalt og forberedelse av en konferanse om psykisk helse og bistand. Norad ga i 2005 støtte til prosjektet Psykisk helse på arabisk. Dette innebærer ikke bare støtte til et konkret prosjekt, men er et signal om at norske bistandsmyndigheter ønsker å inkludere psykisk helse. Selv om Norad ikke har gitt bevilgninger til nye prosjekter i 2006 tror vi at det på sikt vil være mulig å få støtte til flere prosjekter i samfinansiering med myndighetene. Midtøsten-prosjekt Norad ga i februar 2005 støtte til prosjektet Psykisk helse på arabisk (Resources on mental health for a new generation). I 2006 fortsatte samarbeidet med det Beirut-baserte Arab Resource Collective (ARC). Prosjektet har barn og unge i konfliktområder som primær målgruppe. I utviklingen av kunnskapsressursene (både trykte publikasjoner og internettbaserte) har ARC et nært samarbeid med NGOs (non-governmental organizations), institusjoner, internasjonale organisasjoner og myndigheter i de viktigste landene i regionen. På grunn av den urolige situasjonen i Midt-Østen og spesielt Libanon, sommeren 2006, har prosjektet hatt noen store utfordringer og gjort andre prioriteringer enn det som sto skissert i fremdriftsplanen. Rådet overførte også en ekstrabevilgning til prosjektet i forbindelse med deres viktige arbeid under og etter de verste krigshandlingene. Vi har holdt jevnlig kontakt med våre ansatte i prosjektet gjennom hele året. Vi søkte også om et annet prosjekt med vekt på dialogutvikling ( Mutual Acknowledgement i Midtøsten) i samarbeid med UD i Nye prosjektsøknader I arbeidet med å utvikle flere internasjonale Hjerterom-prosjekter har vi fått viktige innspill fra vårt internasjonale utvalg. I samarbeide med utvalget og med forskningsmiljøer som har erfaring fra psykisk helsearbeid i konfliktområder, ble det utviklet tre nye prosjekter i Bosnia (UD-søknad), Indonesia og Eritrea (Norad-søknader). Gjennom disse prosjektene ønsker vi å knytte sammen humanitær utviklingsbistand og forskningsinnsats og å bygge bro mellom lokalbasert kunnskap og internasjonale forskningsmiljøer. Når Norad, blant annet av budsjettmessige hensyn har besluttet at de foreløpig ikke vil øke Rådets prosjektportefølje, og for 2006 bare støtter Midtøsten-prosjektet, søker vi UD om støtte til Indonesia-prosjektet. Konferanse om psykisk helse og bistand I arbeidet for å fremme psykisk helse innenfor utviklingssamarbeid og humanitær bistand som det heter i den internasjonale strategien, ønsker Rådet å være en pådriver [som utfordrer] aktørene til å inkludere psykisk helse både i sin tenkning og i sin konkrete virksomhet. I en slik rolle vil Rådet samarbeide med norske hjelpeorganisasjoner, brukerorganisasjoner og med det akademiske miljøet her hjemme. I løpet av 2006 har Rådet i samarbeid med internasjonalt utvalg og disse miljøene forberedt en konferanse om psykisk helse i konflikt- og kriseområder som vil finne sted i Oslo i mars Informasjon om konferansen, påmelding og mulighet for å sende inn presentasjoner ble publisert sammen med etableringen av et eget nettsted for konferansen høsten Konferansen er også gratis annonsert for på en rekke aktuelle nettsteder og i blader. Konferansen er et faglig og Side 12 av 31

13 økonomisk samarbeid mellom Rådet for psykisk helse, Kirkens Nødhjelp og Norges Røde Kors. Konferansen avholdes i april Samarbeid med World Federation for Mental Health I forbindelse med deltagelse ved den 28. verdenskongressen for psykisk helse i regi av World Federation for Mental Health (WFMH) september 2005 i Kairo ble det også avholdt generalforsamling. Rådet hadde oppnevnt Bjørg Njaa fra Rådets styre til valg til styre i WFMH. Njaa ble valgt inn i føderasjonens Board of Directors for en periode på to år og vil delta i WFMHs styrearbeid på vegne av Rådet i denne perioden. Styret i Rådet for psykisk helse er i løpet av året blitt orientert om arbeidet i WFMH, spesielt i forbindelse med konflikten mellom Israel og Libanon sommeren Side 13 av 31

14 Organisasjon og drift Rådet har nå en hensiktsmessig og godt operativ organisasjon. Vi opplever et stort engasjement og god samhandling mellom alle leddene i organisasjonen. Generalsekretær Tor-Øystein Vaaland fikk innvilget permisjon i forbindelse med adopsjon i november Denne permisjonen ble forlenget midtveis i 2006 og Vaaland hadde således permisjon i hele Sunniva Ørstavik har vært konstituert generalsekretær i hele permisjonstiden. I denne perioden har kommunikasjonssjef Ragnhild Heggen vært konstituert som assisterende generalsekretær, og Anne-Grethe Skjerve har fungert som leder for samfunnsavdelingen fra februar Organisasjonens stadig mer målrettede satsning på politisk påvirkning og kvalitetsutvikling har ført til en styrking av staben innenfor disse områdene. Medlemsorganisasjoner Rådet for psykisk helses medlemmer er andre organisasjoner. Vår plattform er våre 25 medlemsorganisasjoner. Medlemsorganisasjonene styrer Rådets aktiviteter gjennom årsmøtet i representantskapet, der hver organisasjon har én representant og én stemme. Årsmøtet behandler regnskap og årsmelding, vedtar budsjett og handlingsplan, vedtar vedtektsendinger og velger styret. I tillegg behandler representantskapet innmeldte saker. Ved utgangen av 2006 var disse 25 organisasjonene medlemmer i Rådet for psykisk helse: ADHD-foreningen AURORA støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS) Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) Mental Helse Norge Voksne for Barn Kirkens SOS Kirkens Sosialtjeneste Norges Røde Kors Norsk Folkehjelp Norske Kvinners Sanitetsforening Den norske lægeforening Fagforbundet Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Psykologforening Norsk Sykepleierforbund Høgskolen i Agder Høgskolen i Buskerud Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim (NTNU) Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Side 14 av 31

15 Representantskapet Medlemsorganisasjonene utgjør representantskapet i Rådet for psykisk helse. Det ordinære årsmøtet representantskapet ble holdt 5. april 2006 i Oslo Kongressenter i Oslo. 17 av representantskapets medlemmer deltok, i tillegg til fire av styrets medlemmer, og to medlemmer fra valgkomiteen. An-Magritt Aanonsen Trygve Natvig Solveig Wilhelmsen Anders J. W. Andersen Solveig Lohne Kåre Dag Mangersnes Asbjørn Sagstad Lilly Sofie Haugene Per Christian Bjørnstad Odin Hjemdal Karin M. Liabø Kirsti Hansen Henning Nedberg Gro Cecilie Meisingset Montarou Anne-Grethe Bugge Ingeborg Vea Anna von der Lippe Norsk Psykologforening (møteleder) Fagforbundet Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) Høgskolen i Agder Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser (IKS) Kirkens SOS Kirkens Sosialtjeneste Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) Norges Røde Kors Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Trondheim (NTNU) Norsk Ergoterapeutforbund Norges Fengsels og Friomsorgsforbund Norges Sykepleierforbund Norsk Fysioterapeutforbund Norske Kvinners Sanitetsforening Voksne for barn Universitetet i Oslo På årsmøtet ble regnskap for 2005, og handlingsplan og budsjett for 2006 vedtatt. Det ble foretatt noen endringer i Rådets vedtekter. Ekstraordinært årsmøte ble holdt 25. september 2006 for å behandle opptak av to nye medlemsorganisasjoner. Seks av representantskapets medlemmer deltok. Herman Albert Lilly Sofie Haugene Dagfinn Mørkrid Mona Johansen Henning Nedberg Bjørn Pettersen Fagforbundet (møteleder) Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) Norges Røde Kors Norsk Ergoterapeutforbund Norges Sykepleierforbund Norsk Folkehjelp To nye medlemsorganisasjoner ble tatt opp: Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer og Høgskolen i Buskerud. Samhandling og kontakt med medlemsorganisasjonene Medlemsorganisasjonene er viktige alliansepartnere i det løpende arbeidet i sekretariatet. Samhandling med medlemsorganisasjonene er blitt spesielt styrket etter TV-aksjonen og opprettelse av Hjerteromsfondet. Dette gjør at sekretariatet nå også har utstrakt kontakt med medlemmenes regionale og lokale ledd, som eier og driver de fleste av Hjerteromsprosjektene. Rådets ansatte har på mange nivåer kontakt med representanter fra Side 15 av 31

Året for psykisk helse

Året for psykisk helse Året for psykisk helse ÅRSMELDING 2006 Du har det Jeg har det Sjefen har det Psykisk helse Det er vi sammen om Visjon: Et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser og deres pårørende, og

Detaljer

Årsmelding 1.1.13-31.12.13

Årsmelding 1.1.13-31.12.13 Årsmelding 1.1.13-31.12.13 1 - Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Organisasjon... 4 Styret 2013... 4 Inntektsgivende arbeid... 5 Strategiplan 2014-2016...5 Åpenhet og mer kunnskap...6 Sette dagsorden

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004 Foreløpig versjon Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Årsmelding 2009 HivNorge

Årsmelding 2009 HivNorge Årsmelding 2009 HivNorge Innhold: 3 hva skjer nå minister? Stortingsvalget i 2009 ga den rød-grønne regjeringen fortsatt tillit og anledning til å styre i fire nye år. Men vi har savnet en helseminister

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 1. Innledning: Jubileum, strategisk arbeid og økt engasjement Året 2005 har vært et jubileumsår, fra januar til desember. De mangfoldige jubileumsmarkeringene

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1-2 0 1 2. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1-2 0 1 2. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse L M s a k 3 Å R S B E R E T N I N G I n k l r e g n s k a p, r e v i s j o n s b e r e t n i n g o g k o n t r o l l u t v a l g e t s b e r e t n i n g 2 0 1 1 2 0 1 2 Landsforeningen for Pårørende innen

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2006 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et uavhengig statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav

Detaljer

Å R S M E L D I N G. Org. nr. 971 382 325 Storgata 11 0155 Oslo Mobil : 90 57 91 18 E-post. tsm@krisesenter.com Web: www.krisesenter.

Å R S M E L D I N G. Org. nr. 971 382 325 Storgata 11 0155 Oslo Mobil : 90 57 91 18 E-post. tsm@krisesenter.com Web: www.krisesenter. Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 Org. nr. 971 382 325 Storgata 11 0155 Oslo Mobil : 90 57 91 18 E-post. tsm@krisesenter.com Web: www.krisesenter.com 1 Forord De nordiske landene har historisk sett ligget i

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste side 1 a ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 1 Innhold: Organiasjon og mandat... 3 En aktiv aktør og pådriver... 3 Innholdsrike år... 3 Nettverkene... 4 Skal

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Utvalget har bestått av: Guro Fjellanger, (utvalgsleder) selvst. næringsdrivende, politiker Arild Aambø, lege, nestleder

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 BALANSE 26 NOTER 28 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 40 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer