ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN"

Transkript

1 ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN 2010

2 Foto: Kay Berg, Mariann Lunde, Kati Indrefjord, Helge Hansen og Kirkens Bymisjon arkiv.

3 Innledning Blikk for det mindre Det er en kunst å kunne se det store i det små. I de kel tiske klostrene ble ilden holdt liv i dag og natt. Den var et symbol på Guds nærvær. Livsviktig for å overleve. Derfor hadde de egne seremonier og bønner når de nør te opp ilden om morgenen. I et av Irlands klostre skal den ha brent sammenhengende i over tusen år. De som var i kloster så det store i ilden - den nære og selvfølgelige følgesvennen, og hegnet om den med respekt og ærefrykt. Bymisjonen ønsker å hegne om mennesket med respekt. Å se det store i hvert enkelt møte. På den måten kan vi øve oss i å se Skaperen hver gang vi møter ansiktet til en av disse mine minste. Vi håper at det i denne meldingens beskrivelse av siste års aktiviteter, tall og statistikker, kan leses en fortelling om bymisjonens tålmodige nærvær i hverdagens mange møter. Disse møtene ønsker vi å tenke stort om. Som innsteg til årsmeldingen deler jeg med dere en keltisk klosterbønn. Den ble lest når ilden ble nøret opp om morgenen. Det er en kunst å ha et blikk for det mindre, slik at det åpner et utsyn for noe større. NÅR ILDEN TENNES Når jeg tenner ild på åren denne morgenen, ber jeg om at flammen fra Guds kjærlighet må brenne i mitt eget hjerte, og i hjertet til alle jeg møter i dag. Jeg ber om at verken misunnelse eller ondskap, verken hat eller frykt må kvele flammen. Jeg ber om at verken likegyldighet eller handlingsl ammelse, verken forakt eller stolthet, må strømme som kaldt vann over ilden. Må i stedet en gnist fra Guds kjærlighet tenne kjærligheten i mitt hjerte, slik at den kan brenne klart hele dagen. Og la meg få varme dem som er ensomme og har kalde og livløse hjerter, slik at alle kan kjenne hvilken trøst Guds kjærlighet gir. Leif Jarle Theis daglig leder

4 Innhold en oppsummering side 5 Fellesavdelingen side 7 Fellesskap og kirkelig arbeid side 8 Åpen kirke Korskirken side 8 Kafé Magdalena side 9 Leve med hiv Bergen side 9 Nærmiljøarbeidet ADA side 10 Home-Start Bergen side 10 Åpen barnehage side 11 Bamsehiet side 11 Empo side 12 Ungdomstiltaket V13 side 13 Inkludering og omsorg side 15 Feltsykepleien side 15 Møtestedet side 16 Hallvardstuen side 16 Omsorgsbase for kvinner side 17 Nykirken kvinnekafé side 17 Batteriet Vest-Norge side 18 Gatejuristen side 19 APS side 19 Prosjekt Optra side 20 Prosjekt Fri side 20 Prosjekt Tocantins side 21 Representantskapet side 22

5 Bymisjonen i 2010: En oppsummering Nye tiltak Det ble etablert to nye tiltak i 2010: Prosjekt Optra og Prosjekt Fri. Tiltakenes organisering og formål er nærmere beskrevet i de ulike avdelingenes kapitler. Nye hus SKBB opplever et vedvarende behov for lokaler til tiltak som er etablerte eller skal etableres i området der bymisjonen har aktivitet. SKBB kjøpte i 2009 huset i Kong Oscars gate 7. Det er nå avklart at huset skal bli et arbeidstreningssenter. I 2010 kjøpte SKBB også huset som ligger vegg i vegg med dagens Møtested i Hollendergaten 13. Så langt er det avklart at Omsorgsbasen kan få tilfredsstillende lokaliteter i huset. Inkludering og omsorg: gatenært og utfordrende Avdeling Inkludering og omsorg er en stor avdeling med åtte tiltak for mennesker som opplever ulikhet, eksklusjon, fattigdom og avhengighet. De siste årene har avdelingen merket at rusmiljøet er blitt tøffere, helsetilstanden for brukerne stadig mer urovekkende, og rettssikkerheten mer utsatt. Stadig oftere drøftes temaer som grensesetting, håndtering av trusler, russituasjon en, avklaring av bymisjonens ansvar for hendelser i gatene rundt SKBBs tiltak, utforming av lokaler, bemanning og ressurser. Nye rammevilkår for Ada I begynnelsen av 2010 ble finansieringen av Åpen Barnehage endret, og SKBB mistet 80 prosent av til skuddet til de fire barnehagene. Derfor måtte Ada stenge to av barnehagene i juni. Samtidig økte Bergen kommune tilskuddet til drift av Ada med to millioner kroner. Dermed kunne SKBB sikre drift av Empo, Home-Start og Bamsehiet og videreføre Adas arbeids måte, som forutsetter en synergi mellom alle de fire tiltakene. Nye muligheter for Fellesskap og kirkelig arbeid SKBB har siden 2001 hatt en samarbeidsavtale med Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF) om bruk og forvaltn ing av Korskirken. I 2010 ble avtalen fornyet. I denne avtalen ligger at BKF i større grad skal ivareta Kors kirken gjennom BKFs etablerte ordning for rutine messig vedlikehold og rengjøring. For å sikre daglig tilsyn og musikalsk ledelse, skal SKBB hvert år motta lønnstilskudd fra BKF tilsvarende 1,3 årsverk. Det er både styrker og svakheter ved denne avtalen, men alt i alt ser avdelingen muligheter med de rammebetingelser som er lagt for SKBBs bruk av Korskirken. Avdelingen viser stort engasjement for å videreutvikle Bymisjonssenteret med Korskirken og Kafé Magdalena til et viktig møtested i byen for gud s tjeneste, diakoni, felleskap, sjelesorg og kultur. V13 i hus I september åpnet V13 offisielt sine nye lokaler i Kong Oscars gate 28. Det er stiftelsen Sudmannske som eier bygget, men SKBB har inngått en langvarig leieavtale om å leie 1. og 2. etasje. Huset er lagt til rette for at for at V13 fortsatt skal kunne gjøre et godt forebyggende arbeid for ungdom i byen. En ny utfordring for V13 i 2010 var å delta i anbudsrunden for å levere hjelpetiltak for barnevernet. Bergen kommune vurderte i februar 2011 V13 som kvalifisert og meget bra, men tiltaket ble rangert som nummer tre av de 11 tilbyderne. De to høyest rangerte ble valgt, tilsyne latende på grunn av pris; begge de foretrukne hadde lavere timepris. Økonomi Bymisjonen hadde i 2010 en samlet driftsinntekt på 46,8 millioner kroner som ga et driftsresultat på 1,5 millioner kroner, mot et budsjettert minus på 3,8 millioner kroner. Dette skyldes en økning i innsamlede midler, noen testamentariske gaver og sparte lønnsmidler ved vakanse. I 2008 hadde SKBB et underskudd på 1,1 millioner kroner, og i 2009 et overskudd på 2,7 millioner kroner. Over tid har SKBB fått en betryggende egenkapital som sikrer forutsigbarhet både for brukere og ansatte. 5

6 Inntekter og utgifter for SKBB i 2010 Salg / andre inntekter 4 % Særskilte gaver 12 % Offentlige tilskudd 61 % Inkludering og omsorg 42 % Ada 19 % Tocantins 1 % Private 16 % Inntekter Utgifter V13 13 % Kirke 1 % Organisasjoner 1 % Bedrifter 5 % Annet 10 % Kirke 1 % Fellesavdelingen 14 % Kirkens Bymisjon i Bergen hadde i 2010 driftsinntekter før finans på kr Driftskostnadene var på kr Dette gir et driftsresultat før finans på kr Nøkkeltall for de ulike avdelingene: Avdeling Inkludering og omsorg: Antall ansatte: 30, fordelt på ca. 22 årsverk Driftskostnader: ca. 19,1 mill. kr. Avdeling Nærmiljøarbeidet Ada: Antall ansatte: 12, fordelt på 10 årsverk Driftskostnader: ca. 8,05 mill. kr. Avdeling Ungdomstiltaket V13: Antall ansatte: 12, fordelt på 8,2 årsverk Driftskostnader: ca. 5,6 mill. kr. Avdeling Fellesskap og kirkelig arbeid: Antall ansatte: 5 Driftskostnader: ca. 4,6 mill. kr. 6

7 Fellesavdelingen Fellesavdelingen besto i 2010 av åtte ansatte innenfor personal, økonomi, IKT, informasjon, innsamling, resepsjon og koordinering av frivillighet. Nytt IKT-nettverk I 2010 fikk SKBB et nytt IKT-nettverk for å gi tilfredsstillende IT-løsninger for tiltak som må jobbe med per sonalopplysninger på sikre soner. SKBB har dermed fått bedre kvalitet på sikkerhet, datalagring og oversikt over lisenser og utstyr. Frivillighetsarbeid i Kirkens Bymisjon SKBB har ca. 300 frivillige medarbeidere, som styres av en frivillighetskoordinator i en 30 prosent stilling. De frivillige er en viktig ressurs i bymisjonen, og får til bud om ulike kurs, aktiviteter og turer, som introduksjonskurs og den årlige Frivilliges Festlige Fagdag. SKBB fikk i 2010 kr ,- i tilskudd fra Nav til fri villig arbeid mot fattigdom og sosial ekskludering. Midlene gikk til å videreføre en gruppe for menn, vedlikeholdsgruppen, og en turgruppe, begge ledet av frivillighets koordinator i en 50 prosent stilling. 7 Samarbeid med næringslivet Næringslivet i Bergen har også i 2010 vært en god støttespiller for bymisjonens brukere. Kaffehuset Friele, Kiwi, Godt Brød og Bama er til stor glede og nytte for Kafé Magdalena og Møtestedet. Bymisjonen fikk i tillegg mange store og viktige bidrag fra bedrifter og legater, blant andre Eivind Eckbos Legater, Bergens Rederiforening, BKK, G. C. Rieber Fondene, Handelsbanken, LAB Entreprenører, V. Aase og J. Fr. Odfjells Allmennyttige Stiftelse, Rasmus Meyers Stiftelse, Gjensidigestiftelsen, Aktiv Eiendom, Janus, Logen Teater og mange flere. Det har vært noe økning i anledningsgaver som 60-,70- og 80-års gaver og dødsbo. Lys i Mørket kampanjen i desember ble den mest innbringende noensinne. Fakta - Fellesavdelingen: Avdelingsleder: Leif Jarle Theis Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Sentralbord Ansatte: 8

8 Fellesskap og kirkelig arbeid Fellesskap og Kirkelig arbeid (FK) har i 2010 bestått av tre tiltak: Åpen kirke Korskirken Kafé Magdalena Leve med hiv Bergen I 2010 var det store omskiftinger i avdelingen. Bortsett fra kjøkkensjefen er det bare nye medarbeidere. Bymisjonen hadde i 2010 ingen medarbeider med stillingsbetegnelsen gateprest. Sommeren 2010 ble det derfor ikke gjennomført gategudstjenester. Dette skyldes dels utskiftningene i avdelingen, og dels at Bjørgvin bispedømmeråd (i strid med tidligere fattede vedtak) besluttet å ikke bevilge en halv prestestilling til bymisjonen. Fakta - Fellesskap og kirkelig arbeid: Avdelingsleder: Eiel Holten Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 5 Frivillige: ca. 50 Driftskostnader: Korskirken SKBB disponerer og forvalter Korskirken basert på en samarbeidsavtale med Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF). Et variert og regelmessig gudstjenestetilbud I 2010 har det vært fire ukentlige middagsbønner, ledet av Korskirkens frivillige og ansatte medarbeidere. Hver onsdag er det hverdagsmesse med nattverd, med bymisjonens prester og diakon. I studieåret har Student menigheten og Studentforbundet messer søndag kveld. Hver tirsdag morgen kl er det tilbud om stille meditasjon ledet av Korskirkens frivillige med ar beidere. Langfredag arrangerte Bymisjonen den tradisjonelle korsvandringen fra Korskirken til Kalfaret i samarbeid med Døvekirken. 1. søndag i advent ble det arrangert krybbevandring gjennom Bergen sentrum i samarbeid med Studentmenigheten, Korsvei, Norges KFUK/KFUM og Studentforbundet. Det ble holdt ca. 300 messer og liturgiske samlinger i Korskirken i En åpen kirke Åpen kirke er et tilbud til alle om å komme inn i et åpent, gatenært og tilgjengelig kirkerom for stillhet, bønn, lystenning eller samtale. Kirken er åpen hver dag bortsett fra søndag; torsdag er åpningstiden Alle typer mennesker besøker Korskirken. I 2010 hadde Åpen kirke besøkende. Hver tirsdag kl er det en dialoggruppe i kirken ledet av en av bymisjonens frivillige medarbeidere. Den åpne julaftenfeiringen i Korskirken ble i 2010 arrangert for 16. gang, med julemåltid, gang rundt juletreet, julegaver og midnattsmesse. Til sammen deltok ca. 400 personer. Tilbud om samtaler og sjelesorg I kirkens åpningstid er det alltid noen til stede som er tilgjengelig for samtale, enten en av bymisjonens prester, diakon eller frivillige medarbeidere. Mange besøkende benytter seg av dette tilbudet. Bymisjonens diakon har gjennom året hatt ansvar for å utøve sjelesorg og å følge opp frivillige medarbeidere til Åpen kirke. Hun har også brukt mye av sin tid inn mot Nykirken kvinnekafé og deres månedlige gudstjenester. Som følge av de kontakter hun opparbeidet i dette engasjementet, har hun også fungert som bymisjonens ressurs person knyttet opp mot menneskehandel og oppfølging av kvinner som er berørt av dette. Diakonen hadde i prosent permisjon fra sin stilling, samtidig som hun ledet Leve med Hiv - prosjektet i 30 prosent stilling. Diakonen gikk ut i ett års permisjon fra oktober. Kunst og kulturuttrykk i Korskirken Hver onsdag kl har kulturkoordinatoren i bymisjonen arrangert kirkemusikalsk halvtime/lunsjkonsert, ofte i samarbeid med Griegakademiet. I forbindelse med Det europeiske året mot fattigdom og sosial eksklusjon ble kunstneren Mona Nordaas invitert til kirken i september for å lage en installasjon basert på søppel, skrot og andre gjenstander hun fant i og rundt Vågsbunnen. Resultatet ble et vakkert, sterkt og tankevekkende uttrykk for vår tid og vår by. I oktober arrangerte bymisjonen konsert med Tord Gustavsen Ensemble, i desember var seks adventskonserter med Åsmund Nordstoga og Gunnhild Sundli blant høydepunktene, og nyttårsaften var det for fjerde gang åpen kirke om ettermiddagen med konsert ved Maria Vocalis og nesten fullt hus. Kors kirken ble også i 2010 mye brukt som konsertkirke av eksterne leietakere. 8

9 Tallene foran skråstreken er antall arrangementer / Tallene etter skråstreken er antall deltakere Arrangement Antall besøkende Åpen kirke Hverdagsmesser 41/1 468 Andre gudstjenester 24/1 870 Nattverd Konsert/forestilling Antall besøkende totalt Kafé Magdalena Kafé Magdalena er et åpent møtested for byens befolk ning. Det er et raust sted å være, der ulike mennesker, ikke minst de som ønsker tilhørighet og fellesskap, kan møte andre og finne sammen. Kafeen har en tydelig sosial profil, med lave priser og stor takhøyde. Både besøkstall og omsetning steg i løpet av I sommer hadde kafeen for første gang uteservering, med fire bord på baksiden. Høsten 2010 hadde kafeen et variert kulturprogram med blant annet jamsession, konserter, bingo og Thor Brekkeflats fredagsskåseri Thor og tvil. På alle påskens røde dager samt 1. og 2. juledag var kafeen åpen, med gjestebud og gratis servering. Kafe Magdalena holder åpent fra kl mandag til onsdag, på torsdager og på fredager. Leve med hiv Bergen Leve med hiv tilbyr veiledning og samtale for personer som er berørt av hiv, arrangerer fellessamlinger for hivpositive, organiserer Verdens Aidsdag og fagseminar etter behov. Våren 2010 inngikk tiltaket et samarbeid med Helse utvalget for bedre homohelse, og det ble arrangert samtalegruppe for hivpositive menn og kvinner, norske og utenlandske. Dette var en milepæl for flere av deltakerne, da terskelen for å komme til et møte for hivpositive hadde vært svært høy for mange. Prosjekt l eder og to frivillige deltok på AIDS 2010, verdenskonferansen som fant sted i Wien. Til sammen var det over 40 utsendinger fra Norge på konferansen som i alt samlet deltakere. De frivillige medarbeiderne fra bymisjonen i Bergen fikk også hilse på HKH Mette-Marit, som deltok på konferansen i to dager. 1. oktober arrangerte Leve med hiv et fagseminar med et rikholdig panel av foredragsholdere med bakgrunn fra feltet. Verdens Aidsdag ble arrangert 1. desember i samarbeid med SAIH, LLH, Røde Kors, Studentforbundet, Hiv Norge med fler. Dagen ble markert på Festplassen, med fakkeltog gjennom byen, og i Korskirken med solidaritetsgudstjeneste. Fakta - Leve med hiv Bergen: Prosjektleder: May-Irene Wergeland Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 1 (30 % stilling) Driftskostnader: Kafé Magdalena er en raus kafé med lave priser og høy trivsel. 9

10 Nærmiljøarbeidet Ada Ada driver forebyggende integrerings- og familiearbeid, og tilbyr ulike møtesteder der småbarnsfamilier kan bygge nettverk. Ada tilbyr også individuell oppfølging. Familiearbeidet Ada kan gjennom sine fire ulike tiltak møte familiene på ulike arenaer: hjemme (Home-Start familiekontakten), i barnehagen (åpne barnehager), på Empo flerkulturelle ressurssenter eller på Bamsehiet, ettermiddagstilbudet hvor foreldre kan få tilbud om avlasting. I tillegg tilbyr Ada sosiale aktiviteter og fellesturer på tvers av tiltakene. Ada når ut til mange familier fra ulike miljøer. Staben er tverrfaglig og flerkulturell, og har gode kontakter i minoritetsmiljøene. Ada er et supplement til det offentlige og har et godt samarbeid med helsestasjon, barnevern, sosialkontor og ulike integreringstiltak i kommunen. Ada startet året med økt tilskudd fra Bergen kommune på to millioner kroner, noe som blant annet resulterte i at prosjektene Empo og Home-Start kunne bli varige tiltak. I mars ble tilskuddene til de åpne barnehagene redusert med nærmere to millioner kroner, på grunn av en ny beregningsmåte for tilskudd. Dette førte til at to av de åpne barnehagene måtte legges ned fra 1. juli. Ada-familiehus I 2010 etablerte Ada begrepet Ada-familiehus, der familier kan få tilbud om ulike møteplasser og individuell oppfølging. Det er ett familiehus i Laksevåg og ett i sentrum. Ada ønsker at et samvirke mellom Adas ulike tiltak blir tilgjengelig i alle husene. Julefeiring I desember ble familiene i Ada som vanlig invitert til bymisjonens tradisjonelle julefeiring i Korskirken. I januar 2010 ble det arrangert juletrefest for familier fra alle tiltakene. Ca. 100 barn og foreldre deltok. Festen ble dekket av midler fra Gjensidige-stiftelsen, som også gjorde det mulig å kjøpe julegaver til mange barn, og mat og julepynt til familier som trengte litt ekstra for å feire jul hjemme. Sommerferietur I august fikk ca. 75 barn og foreldre tilbud om sommerferietur til Merket, Røde Kors sitt leirsted ved Fagernes. Ada prioriterer de familiene som ellers ikke kommer seg på ferie av økonomiske eller andre grunner. Fire ansatte og to frivillige fra Ada deltok på turen. Språkgrupper Ada drev fire språkgrupper i 2010: i Åpen barnehage Årstad, i Åpen barnehage sentrum, på Empo og på Bamsehiet. Dette var populære tiltak. I språkgruppene deltar både barn og foreldre, og målet er å utvikle norsk kunnskapene for liten og stor. Det er hovedsakelig mødre som kommer sammen med barna sine til språkgruppene. Fakta - Nærmiljøarbeidet ADA: Avdelingsleder: Åse Christiansen Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 12 Frivillige: 60 Driftskostnader: Home-Start Bergen Home-Start Familiekontakten (HSF) er et internasjonalt familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Målsettingen er å forebygge kriser ved å støtte familien på det den mestrer, og avlaste etter den enkelte families behov. Hjelpen gis i hovedsak i familiens eget hjem. Home-Start Bergen blir driftet av Kirkens Bymisjon, og midler til drift dekkes av innsamlede midler og kommunalt tilskudd. I tillegg dekkes en 50 % stil ling med midler fra Barne- og likestillingsdepartementet. Dette prosjektet retter seg mot foreldre med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjons evne, og er et tilbud for familier i alle Bergens bydeler. Resten av Home-start sine tilbud tilbys i tre av åtte bydeler. Familien må ha minst ett barn under skolealder. Home-Start hadde to forberedelseskurs våren 2010 der 22 personer deltok. De siste årene har Home-Start fokusert mer på det å vokse opp eller å oppdra barn i to kulturer, siden ca. 50 prosent av familiene som bruker Home-Start har innvandrerbakgrunn. Både familiene og familiekontaktene deltok på mange fellesarrangementer sammen med Ada for øvrig. Home- Start har også tilbudt billetter til kino, teater, Akvariet og Fløybanen, finansiert gjennom gaver til HSF. Gjennom Frimurerlosjens fond Barns beste fikk Home- Start også anledning til å gi to familier en sum til å kjøpe møbler med mer til leilighetene sine. De fleste familiekontaktene er mellom 40 og 59 år. I 2010 var det 43 aktive familiekontakter, fordelt på 63 familier med til sammen 129 barn. Familiekontaktene ser at de utgjør en forskjell i familienes liv. I tillegg til å bidra med avlastning og støtte har Home-Start hjulpet familier videre i det kommunale systemet. 10

11 Helsesøstrene i bydelene er gode samarbeidspartnere. Tiltaket har også gode kontakter med barneklinikken, og enkelte PPT- og barnevernsarbeidere. Videre har Home-Start hatt samarbeid med RVTS (ressurssenter om vold, traumatisert stress og selvmordsforebygging), Senter mot incest og seksuelle overgrep, Norsk Innvandrerforum, Stiftelsen Bergensklinikkene og Bergen Kommune avdeling opp vekst. Åpen barnehage Første halvdel av 2010 hadde Ada fire åpne barnehager: Sentrum, Støpeskjeen, Årstad og Laksevåg. Fra 1. juli hadde avdelingen to åpne barnehager igjen: Laksevåg og Sentrum. Åpen barnehage er et åpent tilbud for barn fra 0 6 år i følge med foreldre eller andre omsorgspersoner. Tilbudet ledes av en førskolelærer. Barnehagene er en møteplass for småbarnsforeldre fra ulike sosiale lag. Mange av familiene som kommer har minoritetsbakgrunn, og Åpen barnehage er en viktig integreringsarena. Foreldre/foresatte og barn kan knytte vennskap på tvers av språk og kultur. Åpen barnehage gir mulighet for lek og læring i trygge omgivelser. I Sambrukshuset på Årstad har det vært språkgruppe tre dager i uken. Ca. 25 ulike familier fra mange ulike nasjoner deltok der. Helsesøster hadde foreldreveiledning i barnehagen. Personalet i barnehagene har en unik mulighet til foreldresamarbeid, da foreldrene her er sammen med barna sine hele barnehagedagen. Flere av foreldrene forteller at barna leker samlingsstund hjemme og synger sangene de har lært. Åpen barnehage Sentrum hadde besøk av totalt 361 ulike barn i av disse var minoritetsspråklige. Laksevåg hadde 229 ulike barn fra 179 familier, hvorav 50 var minoritetsspråklige. Støpeskjeen hadde 55 ulike barn, 25 var minoritetsspråklige. Årstad hadde 25 ulike barn, 20 var minoritetsspråklige. I begynnelsen av året var det fem ansatte i Åpen barnehage, mens det siste måned var tre ansatte. I tillegg jobber det frivillige, faste vikarer og timevikarer i barnehagene. Bamsehiet Bamsehiet er en åpen barnehage som har åpent på ettermiddagstid to ganger i uken. Første halvår var Bamsehiet åpent tirsdag og onsdag fra til 19.30, siste halvår ble åpningsdagene endret til tirsdag og torsdag. Her skal barn og foreldre få oppleve positive ting sammen, foreldrene kan få avlastning, og de får tilbud om veiledning i grupper hver fjortende dag. Målet er å skape vennskap og nettverk på tvers av kultur, religion og språk. I 2010 var 65 ulike familier fra 21 nasjoner innom Bamsehiet. 80 av barna var minoritetsspråklige, mens 43 var etnisk norske. På Bamsehiet blir det laget middag hver dag, og barn og foreldre er velkomne til å delta aktivt i forberedelsene. Hver onsdag har det vært språkgruppe. I tillegg arrangeres det årstidsbetonte aktiviteter. Den siste tirsdagen i hver måned er satt av til musikk/bevegelse, matlaging eller forming. Som året før ble det i 2010 gitt tilbud om foreldrevei ledning, med mellom 9 og 13 foreldre hver gang. Ca. 30 barn og foreldre deltok på Bamsehiets vintertur til Kvamskogen. Flere av familiene deltok også på Ada sin felles sommertur til Merket i Valdres. Flere ansatte jobber både i Åpen barnehage og Bamsehiet. Dette øker synergien mellom Ada-tiltakene og gjør det lettere for deltakere å bruke flere Ada-tiltak. 11

12 Empo Empo er et flerkulturelt ressurssenter som tilbyr ulike sosiale, faglige og kulturelle aktiviteter for kvinner, barn, menn og familier med minoritetsbakgrunn. Målet er å skape møteplasser hvor mennesker med minoritetsbakgrunn kan utvikle sine ressurser, utvide sitt nettverk og lære mer om norsk språk og samfunn. Tiltaket er fi nansiert med tilskudd fra Bergen Kommune og prosjektmidler fra IMDI, Bufdir og Fylkeskommunen. I 2010 var driftskostnaden totalt på kr ,-. Det var fem faste ansatte, fordelt på tre årsverk. I tillegg var det fem frivillige, to prosjektmedarbeidere og to timevikarer. Empo er en forkortelse for empowerment, som er arbeidsmetoden tiltaket er basert på. Metoden handler om å legge til rette for at alle mennesker kan ta i bruk egne ressurser, styrke sine sterke sider og få større kontroll over egen situasjon gjennom aktiv deltakelse. Empo samarbeider med andre aktører som arbeider med temaer relatert til integrering og empowerment. Staben på Empo fungerer som kulturelle brobyggere mellom ulike etniske grupper og det norske samfunnet. Over 300 deltakere fra 40 nasjoner deltok i Empos aktiviteter i Det var flest deltakere fra Somalia og Irak. Empo hadde følgende tilbud for kvinner med minoritets bakgrunn og deres barn/familier i 2010: Tverrkulturell kvinnegruppe er et uformelt møtested for minoritetskvinner, åpent to dager i uken. Her blir det gitt tilbud om leksehjelp, språkgruppe, håndarbeid, feldenkraisgruppe, og språkgruppe med avis lesing. Over 350 kvinner og barn fra 40 nasjoner besøkte kvinnegruppen i Empokafeen jobb og språkpraksis: Et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Bergen kommunes kvalifiseringstiltak Ny sjanse. 10 kvinner fikk jobb- og språkpraksis på Kafé Magdalena to dager i uken under veiledning av koordinator for Empokafeen. Lørdagstreff for somaliske kvinner: Et sosialt møtested for somaliske kvinner hvor de har fått mulighet til å utvide nettverket sitt og fått tilbud om rådgivning i tema de trenger hjelp til. Over 45 kvinner har deltatt på lørdagstreffene, som har blitt arrangert annenhver uke. Arbeid mot tvangsekteskap og kvinnelig kjønnslemlestelse (KKL): I arbeidet mot tvangsekteskap og KKL har det blir arrangert to OK-kurs (omsorg og kunnskap mot kjønnslemlestelse), sommertiltak mot KKL, temadager mot KKL og tvangsekteskap samt gruppelederkurs mot tvangsekteskap. Foreldreveiledningsgrupper basert på ICDP og dialog: Foreldreveiledningsgruppene ble holdt for tamilske og somaliske foreldre. International Child Developement Program (ICDP) er en samspillsmetode for foreldre og barn. Gruppen møttes åtte ganger, med et nytt tema hver gang. 25 mødre deltok på kurset. Rådgivning: Empo har tilbudt rådgivning til kvinner med minoritetsbakgrunn, blant annet med hjelp til å kontakte offentlige etater, skrive jobbsøknad/cv osv. Tematreff for menn: Høsten 2010 hadde Empo sitt første tilbud for menn. Det ble arrangert i samarbeid med RVTS og Bufetat. 25 menn fra ulike etnisiteter deltok på de to treffene som ble arrangert. Temaet for treffene var Å være far og mann i Norge. I tillegg ble det arrangert mat- og bakekurs og Ta ordet -kurs i I 2010 startet Empo en gruppe for menn. Tilbudet har vært vellykket, og Empo ønsker derfor å ha arrangementer for menn også videre. fremover. 12

13 Ungdomstiltaket V13 V13 er et sekundærforebyggende tiltak for ungdom i alderen år som det er knyttet bekymring til. V13 vil være til stede for ungdom og familier som opplever en utfordrende hverdag. V13 er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og et bindeledd mellom ungdom, familier og ulike hjelpeinstanser i det offentlige. Hver uke har V13 kontakt med ca. 50 ungdommer som benytter seg av ett eller flere tilbud. Personalet består av sosionomer, pedagoger og familieterapeuter. Med utgangspunkt i en systemisk tilnærming gir V13 ulike tilbud rettet mot hjem, skole og fritid. Fakta - Ungdomstiltaket V13: Avdelingsleder: Sølvi Madsen Adresse: Kong Oscars gate 28, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 12, fordelt på 8,2 årsverk Frivillige: 25 Driftskostnader: Skole Alternativ skoledag Skolegruppen på V13 er en alternativ skoledag for ung dom i ungdomsskolealder. I skolegruppen, som har plass til seks ungdommer, er det fokus på mestring og samhandling. Gruppen blir drevet av to pedagoger, og følges opp av en familieterapeut som har ansvaret for kontakt med familiene til ungdommene. Vårsemeste ret 2010 hadde skolegruppen fire elever. Om høsten startet V13 en skolegruppe for inntil seks jenter med minoritetsbakgrunn, i samarbeid med Gimle oppveksttun skole. Fire jenter har vært med i jentegruppen. I skolegruppene veksles det mellom aktivitetsdager og temadager. V13 fokuserer på å gi ungdommene opp le velse av mestring, styrke deres sterke sider og legge til rette for nye opplevelser. De kommer selv med forslag til aktiviteter og tema. Temadagene har blant annet hand let om vennskap, selvtillit/ selvfølelse, status og rykter. 13

14 Brobyggertiltak i skolen I 2010 har V13 hatt brobyggertiltak på Ytrebygda skole, der V13 fungerer som brobygger mellom elever, foreldre og lærere. En familieterapeut fra V13 har fast arbeidstid på skolen én dag i uken, og har individuelle samtaler med elevene etter behov. I 2010 hadde familieterapeuten én eller flere samtaler med ni ulike elever. Kreativt verksted Kreativt verksted er et åpent dagtilbud to dager i uken for ungdom i alderen år som har droppet ut av skolen eller er skolelei. Målet er å bidra til økt sosial kompetanse for ungdommene, og å motivere dem til videre skolegang. På Kreativt verksted brukes kunst- og kulturuttrykk som virkemidler, og ungdommene får opplæring i blant annet formingsfag, musikk og foto. 11 ungdommer deltok i Fritid Åpen helg Åpen helg er et rusfritt tilbud for ungdom i alderen 13 til 18 år, der samtale mellom ungdom og voksne er høyt prioritert. I 2010 hadde V13 kontakt med 284 ulike ung dommer på Åpen helg. Totalt var det 1345 besøk. Ung dommene som bruker V13 kommer fra ulike bydeler, men bruker Bergen sentrum som sin hovedfritidsarena. Hovedvekten av ungdommene er i alderen år, og 53 prosent i denne gruppen har minoritetsbakgrunn. Aktivitet- og samhandlingsgrupper (AKS-grupper) AKS-grupper er et fritidstilbud til ungdom som trenger det. Gruppen møtes én gang i uken, og har fokus på vennskap, integrering, aktiviteter og felleskap som stimulerer til positive mestringsopplevelser. Ved å bli sett og hørt av tydelige voksne, får ungdommene hjelp til å reflektere over egne valg, samtidig som de stimuleres til å utvikle egne ferdigheter og kreative evner. I 2010 var det tre AKS-grupper med til sammen 22 ungdommer. Aktivitetene har blant annet bestått i preparering av ski/brett, bueskyting, fjelltur, bowling, klatring, sjablongbildelaging og temadager. også i 2010 til Jæren, nærmere bestemt camping på Orrestranda og surfekurs på Borrestranda. 10 ungdommer deltok på turen som vare i fire dager. Hjem Foreldrearbeid Dialogen med hjemmet er en stor styrke i V13s arbeid. Familier som opplever at hjemmesituasjonen er utfordrende, kan få hjelp og veiledning av V13s familieterapeuter. Arbeidsmetoden er familiesamtaler der ungdommen selv er i sentrum og spiller en aktiv rolle. I 2010 var V13 i kontakt med ca. 70 familier. Individuell oppfølging av ungdom V13 fulgte opp seks ungdommer på oppdrag fra barneverntjenesten i V13 har i tillegg gitt individuell oppfølging til ungdommer som ikke er i kontakt med barnevernet. Gjennom V13s ulike tiltak kommer de ansatte i kontakt med mange ungdommer som i sårbare faser trenger ekstra oppfølging. Spesielle hendelser i 2010 Nye lokaler: I april flyttet V13 inn i Kong Oscars gate 28. Stiftelsen Sudmannske eier bygget, og Kirkens Bymisjon v/ V13 har inngått en langsiktig leieavtale om å leie de to etasjene. V13 har nå fått samlet all sin virksomhet i ett hus. Både ungdomslokalene i 1. etasje og kontorene og møterommet i 2. etasje fungerer svært godt. Opprusting av musikkrom: I 2010 fikk V13 midler fra Grieg Foundation til å oppgradere musikkrommet. Det er nå mulig for ungdommene å spille på ulike instrumenter samt gjøre opptak og spille inn musikk. Dette ble i løpet av høsten 2010 sentralt i alle V13s gruppetiltak. Brann-kamper: I 2010 fikk V13 et visst antall gratisbilletter til hver hjemmekamp. Totalt har ungdommer fra V13 vært på 10 kamper. I gjennomsnitt var fem ungdommer med på hver kamp. Aktiviteter i feriene V13 tilbyr aktivitetsdager i alle skoleferiene. I vinter- og høstferien arrangerte V13 skøyteturer til Bergenshallen. I romjulen var det åpent hus. I sommerferien arrange rte V13 én aktivitetsdag per uke fra uke 29 til 33, med blant annet kanopadling og dykking. Hver sommer arrangeres det også sommertur med minst to overnattinger. For flere av ungdommene V13 er i kontakt med, er dette det eneste ferietilbudet de har. Sommerturen gikk 14

ÅRSMELDING. stiftelsen kirkens bymisjon bergen

ÅRSMELDING. stiftelsen kirkens bymisjon bergen ÅRSMELDING stiftelsen kirkens bymisjon bergen 2012 1 Innledning I vinter viste det seg at «Uteliggeren» hadde et svakt ledd. Skulpturen til Arne Mæland, som han selv har gitt navnet «Mennesket», knakk

Detaljer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2013 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING 2013 1. Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2009-2012

Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2009-2012 Dato: 8. mai 2009 Byrådssak 214/09 Byrådet Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2009-2012 ALHO SARK-4597-200614449-2 Hva saken gjelder: Kommunens første fagplan knyttet til prostitusjonsproblematikk,

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet ÅRSRAPPORT 2014 Kvinnefeltet Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors jobber for at alle kvinner i Oslo skal oppleve trygghet, anerkjennelse, inkludering og deltakelse i samfunnet, og at alle barn skal ha en god

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 1. Innledning: Jubileum, strategisk arbeid og økt engasjement Året 2005 har vært et jubileumsår, fra januar til desember. De mangfoldige jubileumsmarkeringene

Detaljer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2012

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2012 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2012 1 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING 2012 1. Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING 012/10 Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet 2010 013/10 Referatsaker

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2010 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Rapporten er skrevet av Roy Juvik

Rapporten er skrevet av Roy Juvik HVA KJENNETEGNER UNGDOM MED MINORITETSBAKGRUNN SOM OPPHOLDER SEG PÅ UTEKONTAKTENS ARENAER? En kartleggingsrapport om ungdommenes helse, fritid og skolehverdag Rapporten er skrevet av Roy Juvik 1 Innhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 OSLO GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER

ÅRSMELDING 2009 OSLO GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER ÅRSMELDING 2009 OSLO 1 GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER Januar: Kirkens SOS åpner ny krisetelefon Ordfører Fabian Stang får æren av å være den første til å løfte av telefonrøret når Kirkens SOS i Oslo

Detaljer

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 1 Innhold SAMMENDRAG... 3 FAKTA OM STATEN TOCANTINS... 4 ORGANISASJONEN BARNAS SENTER... 4 SAMARBEIDSSTRATEGI I BRASIL... 4 VISJON OG VERDIGRUNNLAG FOR BARNAS SENTER...

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

01/14 KARTLEGGINGSRAPPORT OM ÅPNE RUSSCENER I BERGEN SENTRUM DELRAPPORT 1, JUNI 2014 UTEKONTAKTEN I BERGEN

01/14 KARTLEGGINGSRAPPORT OM ÅPNE RUSSCENER I BERGEN SENTRUM DELRAPPORT 1, JUNI 2014 UTEKONTAKTEN I BERGEN 01/14 KARTLEGGINGSRAPPORT OM ÅPNE RUSSCENER I BERGEN SENTRUM DELRAPPORT 1, JUNI 2014 RAPPORTEN ER SKREVET AV JANNICE MYRMEL ISAKSEN UTEKONTAKTEN I BERGEN KARTLEGGINGSRAPPORT OM ÅPNE RUSSCENER I BERGEN

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer

Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer Astrid Skatvedt og Marit Edland-Gryt Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer SIRUS-rapport nr. 4/2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer