Gullvederbuk i Ånavassdraget, Kristiansand og Lillesand kommuner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gullvederbuk i Ånavassdraget, Kristiansand og Lillesand kommuner."

Transkript

1 Gullvederbuk i Ånavassdraget, Kristiansand og Lillesand kommuner. Jan Henrik Simonsen 2000

2 INNLEDNING... 3 OMRÅDEBESKRIVELSE... 4 METODIKK... 5 FELTARBEID... 5 PRØVETAKING... 5 ALDERSBESTEMMELSE... 5 VEKST... 6 KONDISJON... 6 PLANKTON... 6 ANDRE OPPLYSNINGER... 6 RESULTATER... 7 GARNFISKE... 7 GULLVEDERBUK... 7 Lengdefordeling... 7 Alder... 8 Vekst... 9 Kjønnsmodning... 9 Kondisjon... 9 Ernæring AURE Lengdefordeling Alder Vekst Kjønnsmodning Kondisjon Ernæring KARUSS Lengdefordeling Alder og vekst Kjønnsmodning Kondisjon Ernæring PLANKTON VURDERING MULIGE PROBLEMER Konkurranse med andre arter Sykdommsspredning Planktonbalansen Videre spredning av privatpersoner SAMMENDRAG OG KONKLUSJON Virkninger i vassdraget Tiltak LITTERATUR OG KILDER

3 Innledning Vederbuk (Leucius idus) er en karpefisk som i Norge nesten utelukkende finnes i lavereliggende strøk på Østlandet. Gullvederbuk er en orangefarget variant av denne arten. Noen steder i Norge er den satt ut som prydfisk i dammer, bl.a. i Bergen, i Øystese i Hardanger og ved Ravnedalen i Kristiansand. Vederbuken foretrekker rolige elver og klarvannssjøer. Formeringsevnen er stor. En hunn legger gjerne over egg. Gytingen skjer helst i rennende vann, men kan også foregå på grunt vann i innsjøer. Ungene lever mest av plankton, etterhvert går de fleste over på insekter og plantekost. Store vederbuk kan også ta fisk (Pethon 1998). Tidlig på 1990-tallet ble det observert gullvederbuk i den nedre delen av Barselvann. Etter opplysninger fra det lokale fiskelag kom gullvederbukene til Barselvann rundt Nærmeste forekomst var en dam inne i Kristiansand dyrepark, noen få gikk også en periode i et akvarieanlegg i sørlandssenteret. Sannsynlig kilde for fiskene i Barselvann var dyreparken. I september 1994 ble det gjort et prøvefiske i Barselvann. Dette viste en nylig etablert bestand, formering så ikke ut til å ha skjedd (Simonsen 1995). Det ble ikke påvist andre fiskearter i vannet den gang. I september 2000 er det gjort et nytt fiske. Dette er ikke utført som standard prøvefiske, blant annet er det ikke fisket med mindre maskevidder enn 28 mm. All fisken som ble fanget er heller ikke med i materialet. Hensikten med denne undesøkelsen er å finne ut om gullvederbuken har spredd seg nedover i vassdraget, hva det har å bety for vassdraget, og vurdere eventuelle tiltak. 3

4 Områdebeskrivelse Barselvann ligger i Vest-Agder, like syd for E18 ved Kristiansand dyrepark. Etter utbygging av kjøpesenteret og industriområdet ble vannet delt i to av en veifylling. Høyden over havet er 61 meter, arealet er ca. 30 da, maksimaldyp er ca. 16 m og gjennomsnittsdypet er ca. 10 m. Barselvann er det øverste vann i Ånavassdraget som for det meste ligger i Aust-Agder og munner ut innerst i Kvåsefjorden. Vassdraget er vernet, og er et viktig sjøaurevassdrag (Simonsen 1999). Nederst i vassdraget ligger ph mellom 6,5 og 7. Høsten 2000 ble det påvist stor sjøaure og mye yngel mellom Åltjenn og Rossevann. Basisdata for Ånavassdraget: Vassdragsnummer Z Kartblad (M711) Utløp (UTM) (WGS) Areal nedbørfelt 5,3 km² Gjennomsnitt vannføring 131 l/sek Nedover i vassdraget ligger først Igletjenn (50,5 m.o.h.), dernest Grundebutjennene (37 m.o.h.), Bjorvatnet (32 m.o.h), Rossevann (27 m.o.h.) og Åltjenn (14 m.o.h.). Fiskearter påvist i vassdraget: Aure (stasjonær og sjøaure), abbor, ål, karuss og vederbuk. Figur 1. Oversiktskart over området ved dyreparken. Numrene refererer til lokaliteter omtalt i teksten. Nr.1: Dammen i dyreparken hvor det finnes gullvederbuk. Nr.2: Liten dam i parken. Nr.3: Hoveddelen av Barselvann. Nr.4: Del av Barselvannet som ble adskilt fra hoveddelen med en veifylling. Nr.5: Igletjenn. 4

5 Metodikk Feltarbeid Feltarbeidet er gjort september Personer fra dyreparken fisket i Barselvann (begge sider av veifyllingen) og Igletjenn med garn av maskevidder fra mm. Prøvetaking Det ble tatt fullstendige prøver av 31 vederbuk, samt alle aure og karuss. De øvrige vederbukene ble målt og veid. Hos noen av karpefiskene var det vanskelig å fastslå kjønn med sikkerhet. For alle fiskeartene er det tatt mageprøver fra et utvalg i hvert vann. Følgende parametere ble målt: Lengde, målt fra snutespiss til lengste halefinnestråle, med halen i "naturlig" stilling. Vekt, målt i hele gram på en kontrollert digital kjøkkenvekt av merke Philips. Kjønn og stadium, der gonadeutvikling for aure ble anslått etter Dahls metode. Karpefiskene ble skilt i umodne fisk og fisk som ble antatt å gyte neste år. Kjøttfarge, hos aure ble inndelt i hvit, lyserød og rød. Magesekker, ble klassifisert som tomme eller fylte. For et utvalg av fisken ble mageinnholdet analysert. Følgende grupper ble anslått som volumprosent: Vårfluer Steinfluer Døgnfluer Buksvømmer Biller Øyenstikke r Fjærmygg Andre tovinger Plank -ton Snegl og skjell Fisk Plante Landinsekt Annet - Aldersbestemmelse Hos aure ble skjell fra bakre del av kroppssiden brukt til aldersbestemmelse og tilbakeberegning av vekst. Avlesning av vekstsoner skjedde i en mikrofilmleser. Som kontroll ble otolitter lagt i sprit og avlest i lupe. Vederbukene ble aldersbestemt ved hjelp av skjell og rensede gjellelokk. Skjellene gav best resultat, og veksten ble beregnet fra skjellene. Karussene var vanskelige å aldersbestemme, det var ikke lett å finne gode strukturer. 5

6 Vekst Beregning av vekst i tidligere år for enkeltindivider (tilbakeberegning) ble gjort etter Lea Dahls formel : Ln = L * Sn / S, der Ln er beregnet fiskelengde ved alder n. L er fiskens aktuelle totallengde, Sn er avstand fra sentrum til vintersone og S er skjellradius. Kondisjon Kondisjon er beregnet som Fultons K-faktor. Formelen for denne er : K = w * 100 / L³, der w er vekten i gram, og L er totallengden i centimeter. Plankton Plankton ble samlet inn med en hov med diameter 27 cm og maskevidde 90 mikrometer. Denne ble kastet ut fra land og trukket inn. Prøvene ble konservert med Lugols løsning. Andre opplysninger Opplysninger brukt i denne undersøkelsen er blant annet hentet fra følgende personer: Åge Brabrandt, LFI, Zoologisk museum, Oslo Ove Nicolaysen, biolog Jens Petter Nilssen, biolog Hjalmar Nordal, Åna Fiskelag Thor Rosseli, Åna Fiskelag Erik Sterud, Veterinærinstituttet Åsmund Soldal, Hordaland folkeblad Hans Petter Vestnes, Kristiansand Dyrepark 6

7 Resultater Garnfiske Tabell 1. Garnfiske i september Fisket ble utført i regi av Kristiansand Dyrepark. Dato Omfar Fangst x 22 omf 20 gullvederbuk Barselvann 5 x 20 omf (natt) Barselvann (dag) Barselvann (dag) (andre siden av veien) Tjenna på nedsiden 1 x 22 omf 3 x 20 omf 5 x 18 omf 5 x 16 omf 2 x 16 omf 2 x 14 omf 1 x 12 omf 1 x 9 omf 87 gullvederbuk 2 karuss 8 ørret (store) 1 x 16 omf 4 karuss 1 x 22 omf 1 x 20 omf 1 x 18 omf 16 gullvederbuk 1 karuss (12 omf) 4 gullvederbuk 10 ørret (små) Gullvederbuk Det ble totalt fanget 123 vederbuk i Barselvann og 4 i Igletjenn. Ingen vederbuk fantes i den "gamle" delen av Barselvann (lokalitet nr.4, fig. 1) Lengdefordeling Minste vederbuk som ble tatt var 22,0 cm, den største var 38,5 cm. Ellers fordelte fiskene seg på tre tydelige lengdegrupper, en rundt 24 cm, en rundt 29 cm og en rundt 36 cm (figur 2). Disse gruppene representerer aldersgrupper, sannsynligvis 2, 3 og 4 år (sommere). I henhold til litteraturen burde det vært to årsklasser/lengdegrupper mindre enn 20 cm, normalt er vederbuken 5-7 cm etter første år og cm etter andre år (Pethon 1998). Siden veksten i dette vannet ser ut til å være meget bra, er det både sannsynlig og mulig at vederbuken har så god vekst andre år at den blir over 20 cm. 7

8 Antall Lengde (mm) Figur 2. Lengdefordeling hos gullvederbuk i Barselvann. Her er tre tydelige lengdegrupper. Alder Yngste vederbuk var 2 sommere gammel, eldste var 6 sommere. Årets yngel ble ikke tatt. Alderskurven viser en bestand med jevn dødelighet. At det ikke var eldre fisk kan tyde på at bestanden er tett. Vederbuk kan ellers bli opp til 20 år gammel. Antall Alder (antall sommere) Figur 2. Aldersfordeling hos gullvederbuk i Barselvann. 8

9 Vekst Tilbakeberegnet vekstkurve (fig. 3) viser at veksten er svært god fram til kjønnsmodning i 3-4 års alderen. Deretter avtar den, det er normalt. 400 Lengde (mm) Alder (år) Figur 3. Tilbakeberegnet vekst hos gullvederbuk i Barselvann. Kjønnsmodning Noen vederbuk er modne allerede etter 2 vekstsesonger. Dette er hanner. Ellers blir de modne 3. eller 4. året. Andel av bestanden 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 umodne modne Alder (sommere) Figur 4. Kjønnsmodning hos gullvederbuk i Barselvann. Kondisjon Kondisjonsfaktor (K-faktor) er et tall som viser hvor feit en fisk er. Faktoren er opprinnelig utviklet for aure, og regnes ut på grunnlag av lengde og vekt (se metodekapitlet). Normal K- faktor for aure er 1,0. For andre fiske arter kan faktoren brukes til å sammenligne forskjellige bestander, eller følge utviklingen i enkeltbestander. Vi ser at faktoren i Barselvann omtrent er den samme i 2000 som i 1994: K-faktor 1994: 1,16 K-faktor 2000: 1,18 9

10 Ernæring Gullvederbuken har hovedsakelig spist plankton på det tidspunkt fisket ble gjort. I tillegg har den tatt endel plantemateriale og fjærmygglarver. Plantemateriale Plankton Fjærmygg Volumprosent av mageinnhold Figur 5. Ernæring hos gullvederbuk i Barselvann. Aure Det ble tatt 8 aure i Barselvann og 10 aure i Igletjenn. Dessverre er ikke auren fra Barselvann med i denne undersøkelsen. Disse aurene ble opplyst å ha en vekt mellom gram og var røde og fine i kjøttet. Lengdefordeling Aurene i Igletjenn hadde en lengde som lå mellom 21,6 og 35,4 cm. De fleste var mellom 25 og 30 cm. Materialet er for lite til å si noe mer. 8 6 Antall Lengde (mm) Figur 6. Lengdefordeling hos aure i Igletjenn. 10

11 Alder Auren i Igletjenn hadde en alder melllom 3 og 5 vekstsesonger. Antall Alder (sommere) Figur 7. Aldersfordeling hos aure i Igletjenn. Vekst Tilbakeberenget vekstkurve viser en god vekst som er normal for lavereliggende vann på Sørlandet. Veksten er imidlertid best andre året, og avtar deretter. Det er vanlig at veksten hos fisk er best det andre året og avtar sterkt etter kjønnsmodning. Lengde (mm) Alder (år) Figur 8. Tilbakeberegnet vekst hos auren i Igletjenn. Kjønnsmodning 8 av de 10 aurene i Igletjenn var kjønnsmodne Kondisjon K-faktor for auren i Igletjenn var på 0,95. Dette er normalt. 11

12 Ernæring Auren i Igletjenn levde hovedsakelig av fjærmygglarver når fisket ble gjort. Vi merker oss at auren ikke hadde tatt plankton. Konkurransen med vederbuken var dermed liten på dette tidspunkt. Fjærmygg Øyenstikkere Døgnfluer Vårfluer Annet Volumprosent av mageinnhold Figur 9. Ernæring hos aure i Igletjenn. Karuss Det ble tatt 7 karuss i Barselvannet, 4 av disse på oversiden av veifyllingen. Lengdefordeling Lengden varierte fra 13,8 til 39,0 cm, hovedtyngden lå rundt mm. Karuss finnes i to former, en liten og en stor form. Den store finnes bare i vann med god næringstilgang, og det var denne som var i Barselvann. Alder og vekst Det var vanskelig å lese alderen på karussene. Den største kunne se ut til å være 6 år, de mindre kunne være fra ett til tre år. Kjønnsmodning Den største karussen så ikke ut til å være kjønnsmoden, ellers var alle modne for gyting til våren. Kondisjon K-faktor hos karussene var i snitt 1,79, et høyt tall, men sannsynligvis normalt for karuss. 12

13 Ernæring Karussene hadde i hovedsak levd av fjærmygglarver og vårfluelarver. De konkurrerer demed ikke med gullvederbukene, men med auren. Slike forhold kan imidlertid variere gjennom året. Fjærmygg Vårfluer Plankton Volumprosent i mageinnhold Figur 9. Ernæring hos karuss i Barselvann. Plankton Prøven inneholdt store mengder zooplankton, bl.a. Daphnia longispina., Bosmina sp., Polyphemus pediculus og hoppekreps med lange antenner (calanoide copepoder). 13

14 Vurdering Mulige problemer Konkurranse med andre arter I vassdraget finnes påvist foruten gullvederbuken: aure (sjøaure og stasjonær aure), abbor, ål og karuss. I tillegg finnes sannsynligvis 3-pigget stingsild. Vassdraget er et meget godt sjøaurevassdrag, og det viktigste spørsmålet er om vi her får konflikter. Det er ikke konkurranse mellom yngel av aure og vederbuk, da vederbuken på yngelstadiet for det meste lever av plankton i stille vann, mens auren lever av insekter i bekk. Som voksen kan vederbuken gå over på plantekost (makrovegetasjon), særlig dersom det er lite insekter eller der den må konkurrere med andre fiskearter. Stor vederbuk kan ta fiskeyngel, men det er heller et "problem" den andre veien, at aure (og abbor) vil beite på eventuell vederbukyngel. Ove Nicolaysen har hatt hovedoppgave på gullvederbuk i Øystese i Hardanger. Han har opplyst at aure og vederbuk her har levd side om side i alle år. Problemet der er nå at vederbuken er i ferd med å forsvinne, muligens på grunn av at stingsild spiser eggene dens. En slik effekt vil kanskje også være tilfelle nedover i dette vassdraget. Voksne fisk av alle artene i vassdraget vil konkurrere om insekter og andre bunndyr. Som voksen ser det ut til at vederbuken tar mye zooplankton og plantekost, særlig i konkurranse med andre arter, eller ved lite tilgang på annen næring. Det største konkurranseforholdet vil muligens være med abboren. Abbor tar endel zooplankton som voksne. En kan da tenke seg at abborbestanden vil bli presset, men at de abborene som tar yngel av vederbuk vil få en meget god vekst og bli store. Sykdommsspredning De fleste karpefisk, inkludert vederbuk, er kjent for å være verter for en lang rekke parasitter. Erik Sterud ved veterinærinstituttet opplyser imidlertid at disse parasittene er spesielle for karpefisk, og at de ikke kan gå over på andre fiskearter. Han mener at parasitter hos vederbuk ikke kan skape problemer for aure eller abbor i vassdraget. Planktonbalansen Zopplanktonsamfunnet i vann der det finnes arter av karpefisk kan bli svært nedbeitet, og tilbake vil det bare være små bestander av små planktonarter. Dette har vært tydelig i vann i Aust -Agder der det er introdusert sørv (opplysninger fra Jens Petter Nilssen). Planktontrekk i Barselvann viste imidlertid et rikt planktonsamfunn med flere relativt store arter. Det ser dermed ikke ut som om gullvederbuken ødelegger planktonsamfunnet i vannene. 14

15 Videre spredning av privatpersoner Gullvederbuken er med sin vakre farge og store størrelse en mye brukt damfisk. Det er klart at personer i Kristiansandsområdet har hentet vederbuk i Barselvann og satt dem ut i egne hagedammer. Dersom disse dammene har avløp til vassdrag er dette en kilde til videre spredning av gullvederbuken. Det er derfor viktig å opplyse om at dette ikke må gjøres ukontrollert, enten ved oppslag ved Barselvann, eller via media. Sammendrag og konklusjon Virkninger i vassdraget Gullvederbuken i Barselvann har spredd seg nedover i vassdraget, i det minste til Igletjenn. I denne tjenna har den vært i minst tre år. Samtaler med Knut Hermansen (formann), Hjalmar Nordal og Thor Rosseli i Åna Fiskelag tyder på at den foreløpig ikke har spredd seg videre nedover. I Barselvann er det fremdeles en stor bestand. Både i Barselvann og Igletjenn var det også aure. Denne så ut til å være av normal kvalitet, men materialet av aure var lite. I tillegg er det nå kommet karuss i Barselvann. Det er ikke sannsynlig at gullvederbuken vil utgjøre noen trussel for auren i vassdraget. I Øystese i Hardanger har gullvederbuk og aure levd sammen problemfritt i mange år. Sannsynligvis vil konkurranseforholdet med abboren være sterkere. Eventuell stingsild nedover i vassdraget vil sannsynligvis ha en negativ effekt på gullvederbuken gjennom at den spiser egg. Gullvederbuken vil antageligvis ha de største bestandene øverst i vassdraget, der konkurransen fra andre fisk er minst. I USA har vanlig vederbuk (samme art) mange steder forsvunnet fra vasssdrag der den er satt ut. Det må imidlertid understrekes at disse konklusjonene hovedsakelig er basert på erfaringer fra andre steder, ikke på grundige undersøkelser i dette vassdraget. Zooplanktonsammfunnet ser ikke ut til å bli ødelagt av gullvederbuken. Næringsproduksjonen i Barselvann ser ut til å være meget god. Det er store mengder gullvederbuk og store mengder zooplankton. Ved undersøkelsen i 1994 var det også mye zooplankton og store mengder bunndyr langs land. Funnet av den store formen av karuss tyder også på mye næring. Tiltak Det er et faktum at gullvederbuken har spredd seg nedover i vassdraget. Det vil nå være praktisk umulig å fjerne den. Selv om rotenon hadde blitt brukt på et tidlig tidspunkt ville det vært usikkert om bestanden kunne ha vært fjernet. Barselvann har et maksimumsdyp på ca. 16 meter, og det hadde vært vanskelig å fullbehandlet vannet. I tillegg måtte skadene på sjaøaure nedover i vassdraget vært grundig vurdert. 15

16 Imidlertid vil gullvederbuken sannsynligvis ikke skape store problemer. Hvis det likevel er ønskelig å redusere bestanden vil det mest effektive være å fiske med stormaskede garn på grunt vann i gytetiden på våren/forsommeren. Gullvederbuken har etter all sannsynlighet kommet fra dammen i dyreparken. Herfra kommer nok også karussen. Spredning har skjedd, og det har liten hensikt å sette inn tiltak for å hindre mer spredning herfra. Det viktigste er nå at det ikke settes ut andre fiskearter i denne dammen enn de som allerede finnes der. Gullvederbuken må hindres i å spre seg til andre vassdrag. Dette kan lett skje ved at privatpersoner flytter fisk ulovlig til egne dammer. Informasjon i media eller i form av plakater ved vannet kan redusere dette. Litteratur og kilder Pethon, P Aschehougs store fiskebok. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) A/S. 447s. Simonsen, J. H Gullvederbuk i Barselvann, ved dyreparken i Kristiansand. Rapport for Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust-Agder. 4 s. Simonsen, J. H Registrering av sjøaurebekker i Aust-Agder. Fylkesmannen i Aust- Agder, miljøvernavdelingen. Rapport nr s. Ellers finnes opplysninger om gullvederbuk og vanlig vederbuk bl.a. på følgende nettsteder: (vederbuk) (vederbuk) (gullvederbuk) (parasitter) (parasitter) (parasitter) 16

Skjersæ (Froland) og Birketveitvatn (Iveland), prøvefiske høsten 2001. Rapport nr. 4-2002

Skjersæ (Froland) og Birketveitvatn (Iveland), prøvefiske høsten 2001. Rapport nr. 4-2002 Skjersæ (Froland) og Birketveitvatn (Iveland), prøvefiske høsten 2001 Rapport nr. 4-2002 Arendal 2002 Rapport nummer: 4-2002 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER MILJØVERNAVDELINGEN FYLKESHUSET, 4800 ARENDAL, TELEFON

Detaljer

Myklandsvatn og Mjålandsvatn (Froland), Lisleøygardsvatn og Store Stangevatn (Evje og Hornnes), fiskeundersøkelser høsten 2000. Rapport nr.

Myklandsvatn og Mjålandsvatn (Froland), Lisleøygardsvatn og Store Stangevatn (Evje og Hornnes), fiskeundersøkelser høsten 2000. Rapport nr. Myklandsvatn og Mjålandsvatn (Froland), Lisleøygardsvatn og Store Stangevatn (Evje og Hornnes), fiskeundersøkelser høsten 2 Rapport nr. 1-21 Arendal 21 Rapport nummer: 1-21 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER MILJØVERNAVDELINGEN

Detaljer

Resultat fra biologisk oppfølging og evaluering av kalkingsvatn

Resultat fra biologisk oppfølging og evaluering av kalkingsvatn Vår dato: 23.05.2016 Vår referanse: Arkivnr.: 443.2 Deres referanse: Saksbehandler: Erik Garnås Innvalgstelefon: 32 26 68 07 Høgevarde Fiskeforening Stein Finstad (steinvk.finstad@gmail.com) Resultat fra

Detaljer

NOTAT 1, 2005 Fiskesamfunna i Vestre og Austre Grimevatn, 2004

NOTAT 1, 2005 Fiskesamfunna i Vestre og Austre Grimevatn, 2004 NOTT 1, Fiskesamfunna i Vestre og ustre Grimevatn, Reidar orgstrøm Institutt for naturforvaltning, Universitetet for Miljø og iovitenskap Innledning Fiskesamfunnet i Vestre Grimevatn har en i norsk sammenheng

Detaljer

Fiskeundersøkelser i Beinskjærvatnet, Hjelmeland kommune i 2008

Fiskeundersøkelser i Beinskjærvatnet, Hjelmeland kommune i 2008 Fiskeundersøkelser i Beinskjærvatnet, Hjelmeland kommune i 2008 Stavanger, juni 2009 Godesetdalen 10 4034 STAVANGER Tel.: 51 44 64 00 Fax.: 51 44 64 01 E-post: post@ambio.no Fiskeundersøkelser i Beinskjærvatnet,

Detaljer

Prøvefiske i Akksjøen, Svartvatnet, Flesvatnet og Lulivatnet, Nordre Land, og Holmevatnet, Sør-Aurdal, 2000

Prøvefiske i Akksjøen, Svartvatnet, Flesvatnet og Lulivatnet, Nordre Land, og Holmevatnet, Sør-Aurdal, 2000 Prøvefiske i Akksjøen, Svartvatnet, Flesvatnet og Lulivatnet, Nordre Land, og Holmevatnet, SørAurdal, 2000 Av Johannes Holmen Bakgrunn Akksjøen, Svartvatnet, Flesvatnet, Lulivatnet og Holmevatnet ligger

Detaljer

Fiskeundersøkelser i Lyngsvatnet, Hjelmeland kommune i 2008

Fiskeundersøkelser i Lyngsvatnet, Hjelmeland kommune i 2008 Fiskeundersøkelser i Lyngsvatnet, Hjelmeland kommune i 28 Stavanger, juni 29 Fiskeundersøkelser i Lyngsvatnet, Hjelmeland kommune i 28 Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51 44 64 Fax.: 51 44 64 1 E-post:

Detaljer

Prøvefiske i vann i Jørpelandsvassdraget 1993-2005

Prøvefiske i vann i Jørpelandsvassdraget 1993-2005 Prøvefiske i vann i Jørpelandsvassdraget 1993- med kort oppsummering av tidligere undersøkelser Undersøkelsene 1993- er utført av Jørpeland Ungdomsskole v/jarle Neverdahl, og er rapportert av Fylkesmannen

Detaljer

Fiskeundersøkelser i Urdavatnet, Hjelmeland kommune i 2008

Fiskeundersøkelser i Urdavatnet, Hjelmeland kommune i 2008 Fiskeundersøkelser i Urdavatnet, Hjelmeland kommune i 2008 Stavanger, juni 2009 Godesetdalen 10 4034 STAVANGER Tel.: 51 44 64 00 Fax.: 51 44 64 01 E-post: post@ambio.no Fiskeundersøkelser i Urdavatnet,

Detaljer

Prøvefiske i Buvann, Gjerdrum kommune 2006

Prøvefiske i Buvann, Gjerdrum kommune 2006 Prøvefiske i Buvann, Gjerdrum kommune 6 av Tomas Westly Naturkompetanse Notat 6- Område Innsjødata Navn Buvannet Nummer 58 Kommune Gjerdrum Fylke Akershus Moh 6 Areal,8 km Drenerer til Gjermåa/Leira/Nitelva/Glommavassdraget

Detaljer

Prøvefiske i 15 kalkede innsjøer i Rogaland 2002

Prøvefiske i 15 kalkede innsjøer i Rogaland 2002 Prøvefiske i 15 kalkede innsjøer i Rogaland 22 Stavanger, februar 23 Ambio Miljørådgivning AS Godesetdalen 1 433 STAVANGER Tel.: 51 95 88 Fax.: 51 95 88 1 E-post: post@ambio.no Prøvefiske i 15 kalkede

Detaljer

Prøvefiske i Nordre Boksjø

Prøvefiske i Nordre Boksjø ~ ------------------------~R~~pp~o~rt~3~-~19~95 Prøvefiske i Nordre Boksjø Fylkesmannen i Østfold Miljevem::~vd&!ingen MILJØVERNAVDELINGEN Fylkesmannen i Østfold POSTADRESSE: STA1ENS HUS, POSTBOKS 325,

Detaljer

Resultat fra biologisk oppfølging og evaluering av kalkingsvatn i Finnemarka

Resultat fra biologisk oppfølging og evaluering av kalkingsvatn i Finnemarka Vår dato: 09.06.2015 Vår referanse: 2015/3859 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Erik Garnås Drammens Sportsfiskere Postboks 355 3001 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32 26 68 07 borgar32@gmail.com Resultat

Detaljer

Prøvefiske i Øyangen (Gran/Hurdal), 2014

Prøvefiske i Øyangen (Gran/Hurdal), 2014 NOTAT Prøvefiske i Øyangen (Gran/Hurdal), 2014 Foto: Erik Friele Lie Erik Friele Lie Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen oktober 2014 Bakgrunn Innsjøen Øyangen ligger på grensen mellom kommunene

Detaljer

Fisk i Bynære bekker, vann og elver i Trondheim. Naturlige arter (stedegne) Arter som er satt ut (innført)

Fisk i Bynære bekker, vann og elver i Trondheim. Naturlige arter (stedegne) Arter som er satt ut (innført) Fisk i Bynære bekker, vann og elver i Trondheim Naturlige arter (stedegne) Arter som er satt ut (innført) Lærerkurs- Naturveiledning i vann og vassdrag Hans Mack Berger, TOFA, 20.05.2015 Ørret Ørreten

Detaljer

Rapport fra prøvefiske i Fiskebekksjøen 2006

Rapport fra prøvefiske i Fiskebekksjøen 2006 Rapport fra prøvefiske i Fiskebekksjøen Trysil Fellesforening for jakt og fiske Fiskebekksjøen Fiskebekksjøen er et kunstig oppdemt fjellvann (818 m.o.h.) som ligger i Trysil- Knuts Fjellverden i Nordre

Detaljer

Prøvefiske i 17 innsjøer i Rogaland sommeren 2003

Prøvefiske i 17 innsjøer i Rogaland sommeren 2003 Prøvefiske i 17 innsjøer i Rogaland sommeren 23 Stavanger, september 24 Prøvefiske i Rogaland, 23 AS Godesetdalen 1 433 STAVANGER Tel.: 51 95 88 Fax.: 51 95 88 1 E-post: post@ambio.no Prøvefiske i 17 innsjøer

Detaljer

Prøvefiske i Lundadalsvatnet, Skjåk kommune 2000

Prøvefiske i Lundadalsvatnet, Skjåk kommune 2000 Prøvefiske i Lundadalsvatnet, Skjåk kommune 2000 Av Johannes Holmen Bakgrunn Lundadalsvatnet i Skjåk kommune administreres av Skjåk almenning. Med ønske om å vurdere ørretbestanden i innsjøen, foretok

Detaljer

Fiskebiologisk undersøkelse i Mevatnet i Ibestad kommune 2013

Fiskebiologisk undersøkelse i Mevatnet i Ibestad kommune 2013 . Rapport 215-2 Fiskebiologisk undersøkelse i Mevatnet i Ibestad kommune 213 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 215-2 sider - 7 Tittel - Fiskebiologisk undersøkelse i Mevatnet i Ibestad kommune 213. ISBN

Detaljer

Prøvefiske i Muruvatn og Buvatn, Sel kommune, 2000

Prøvefiske i Muruvatn og Buvatn, Sel kommune, 2000 Prøvefiske i og, Sel kommune, 2000 Av Johannes Holmen Bakgrunn Undertegnede mottok i februar 2001 skjellprøver av ørret fra og i Sel kommune med en forespørsel om vurdering av bestandene. Øvre Heidal sameie

Detaljer

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA I SOGN OG FJORDANE HØSTEN 2 IS B ER AS UN LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE

Detaljer

Prøvefiske i Vestre Sandbotntjern 2005 Gran jeger- og fiskerforening, Gran kommune

Prøvefiske i Vestre Sandbotntjern 2005 Gran jeger- og fiskerforening, Gran kommune Prøvefiske i Vestre Sandbotntjern 2005 Gran jeger- og fiskerforening, Gran kommune av Espen Lund Naturkompetanse AS, Brugata 50, 2321 Hamar Forord Gran jeger- og fiskerforening prøvefisket med garn i Vestre

Detaljer

Rapport NP1-2013 2010. Prøvefiske i fem regulerte vann på Blefjell 2012

Rapport NP1-2013 2010. Prøvefiske i fem regulerte vann på Blefjell 2012 Rapport NP1-2013 2010 Prøvefiske i fem regulerte vann på Blefjell 2012 Skien 14. februar 2013 Side 2 av 57 Innledning Naturpartner AS og Gustavsen Naturanalyser utførte høsten 2012 biologisk oppfølging

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Tilleggsundersøkelser av fisk i Reppaelva, Kvinnherad kommune Bjart Are Hellen Bergen, 30. juni 2016 I forbindelse med søknad om overføring av Reppaelva til Tveitelva Kraftverk har NVE bedt Tveitelva Kraftverk

Detaljer

Fiskeressurser i regulerte vassdrag i Telemark

Fiskeressurser i regulerte vassdrag i Telemark Rapport 1-2009 Fiskeressurser i regulerte vassdrag i Telemark Oppsummering av resultater fra fiskeundersøkelser i perioden 2003-2008 Skien 16. mars 2009 Side 2 av 131 Forord Prosjektet FISKERESSURSER I

Detaljer

LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske

LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske Rapport nr. 193 Prøvefiske i magasiner i Tyssedalsfjellene for AS Tyssefaldene, august 21. Undersøkelse av bestandsstatus for aure. Gunnar

Detaljer

Fiskeundersøkelse i Strondafjorden Gaute Thomassen & Ine Norum

Fiskeundersøkelse i Strondafjorden Gaute Thomassen & Ine Norum Fiskeundersøkelse i Strondafjorden Gaute Thomassen & Ine Norum www.fylkesmannen.no/oppland BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND PROSJEKTADRESSE: Bedre bruk av fiskeressursene i

Detaljer

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Postadresse: Boks 1172, Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse: Zoologisk Museum, Sarsgt. 1, 0562 Oslo.

Detaljer

Prøvefiske i Lygne Kristine Våge, Morten Meland & Helge Kiland. -vi jobber med natur

Prøvefiske i Lygne Kristine Våge, Morten Meland & Helge Kiland. -vi jobber med natur Faun rapport 027-2016 Oppdragsgiver: Hægebostad Kommune Prøvefiske i 2016 Kristine Våge, Morten Meland & Helge Kiland -vi jobber med natur Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Hægebostad kommune

Detaljer

Prøvefiske Vulusjøen. Utført av Frol Bygdeallmenning i samarbeid med Levanger Jakt- og Fiskelag 31.08 02.09.07

Prøvefiske Vulusjøen. Utført av Frol Bygdeallmenning i samarbeid med Levanger Jakt- og Fiskelag 31.08 02.09.07 Prøvefiske Vulusjøen Utført av Frol Bygdeallmenning i samarbeid med Levanger Jakt- og Fiskelag 31.08 02.09.07 Sverre Øksenberg, Levanger 06.09.2007 Bakgrunn for undersøkelsen Frol Bygdeallmenning arbeider

Detaljer

Prøvefiske i seks kalkede vann i Vest-Agder 2011

Prøvefiske i seks kalkede vann i Vest-Agder 2011 Rapport 4-2012 2010 Prøvefiske i seks kalkede vann i Vest-Agder 2011 Bilde: Homevatnet i Kristiansand kommune Skien 1. mars 2012 Side 2 av 55 Innledning Øverby skog AS og Gustavsen Naturanalyser utførte

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Prøvefiske og utfisking av røye i Hopsvatnet, Masfjorden kommune FORFATTARAR: Cand. scient. Steinar Kålås & Cand. real. Harald Sægrov OPPDRAGSGJEVAR: Grunneigarar

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Fiskeundersøkelser i Rasdalsvatnet, Voss kommune, 001. FORFATTERE: Geir Helge Johnsen, Bjart Are Hellen, Steinar Kålås & Kurt Urdal OPPDRAGSGIVER: BKK Rådgiving

Detaljer

Fiskebiologisk undersøkelse i Langvatn i Kvæfjord kommune 2012

Fiskebiologisk undersøkelse i Langvatn i Kvæfjord kommune 2012 . Rapport 213-3 Fiskebiologisk undersøkelse i Langvatn i Kvæfjord kommune 212 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 213-3 sider - 8 Tittel - Fiskebiologisk undersøkelse i Langvatn, Kvæfjord kommune i 212.

Detaljer

Undersøkelser av fiskebestandene i Søra og Nordra Krogavatn, Eigersund og Hå kommuner

Undersøkelser av fiskebestandene i Søra og Nordra Krogavatn, Eigersund og Hå kommuner Undersøkelser av fiskebestandene i Søra og Nordra Krogavatn, Eigersund og Hå kommuner Stavanger, juni 2008 Godesetdalen 10 4034 STAVANGER Tel.: 51 44 64 00 Fax.: 51 44 64 01 E-post: post@ambio.no Undersøkelser

Detaljer

Fiskeundersøkelser i Nilsebuvatn 2010. Forsand og Hjelmeland kommuner

Fiskeundersøkelser i Nilsebuvatn 2010. Forsand og Hjelmeland kommuner Fiskeundersøkelser i Nilsebuvatn 2010 Forsand og Hjelmeland kommuner Stavanger, juli 2010 AMBI Miljørådgivning AS Godesetdalen 10 4033 STAVANGER Tel.: 51 95 88 00 Fax.: 51 95 88 01 E-post: post@ambio.no

Detaljer

(Margaritifera margaritifera)

(Margaritifera margaritifera) Rapport 2012-02 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-02 Antall sider: 15 Tittel : Forfatter (e) : Oppdragsgiver

Detaljer

MILJØVERNAVDELINGEN. Foto: Tor Varpestuen. Prøvefiske i og forslag til drift av Øvre- og Nedre Sikkilsdalsvatn, Nord- Fron kommune

MILJØVERNAVDELINGEN. Foto: Tor Varpestuen. Prøvefiske i og forslag til drift av Øvre- og Nedre Sikkilsdalsvatn, Nord- Fron kommune MILJØVERNAVDELINGEN Foto: Tor Varpestuen Prøvefiske i og forslag til drift av Øvre- og Nedre Sikkilsdalsvatn, Nord- Fron kommune Rapportnr.: 9/13 Prøvefiske i og forslag til drift av Øvre og Nedre Sikkilsdalsvatn,

Detaljer

Fiskebiologisk undersøkelse i Jægervatn i Lyngen kommune 2012

Fiskebiologisk undersøkelse i Jægervatn i Lyngen kommune 2012 . Rapport 213-4 Fiskebiologisk undersøkelse i Jægervatn i Lyngen kommune 212 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 213-4 sider - 7 Tittel - Fiskebiologisk undersøkelse i Jægervatn, Lyngen kommune i 212. ISBN-

Detaljer

Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 2009

Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 2009 NOTAT Til: Aksjon Jærvassdrag Fra: Harald Lura Dato:.1. SAK: Prøvefiske Frøylandsvatn 9 Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 9 Innledning Siden 5 er det gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge

Detaljer

Undersøkelse av fiskebestandene i 19 kalkede lokaliteter i Oppland - Status og rekruttering. Petter Torgersen

Undersøkelse av fiskebestandene i 19 kalkede lokaliteter i Oppland - Status og rekruttering. Petter Torgersen Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Rapport nr 6/7 Undersøkelse av fiskebestandene i 19 kalkede lokaliteter i Oppland - Status og rekruttering Petter Torgersen Rapportnr.: Undersøkelse av fiskebestandene

Detaljer

Rapport 1-2011 2010. Fiskeribiologiske undersøkelser i Førsvatn og på elvestrekningen mellom Hogga kraftverk og Flåvatn. August og september 2010.

Rapport 1-2011 2010. Fiskeribiologiske undersøkelser i Førsvatn og på elvestrekningen mellom Hogga kraftverk og Flåvatn. August og september 2010. Rapport 1-2011 2010 Fiskeribiologiske undersøkelser i Førsvatn og på elvestrekningen mellom Hogga kraftverk og Flåvatn. August og september 2010. Skien 27. mai 2011 Side 2 av 31 Innledning Prøvefiske er

Detaljer

Rapport ØS4-2011 2010. Fiskeribiologiske undersøkelser i Toke i Drangedal i Telemark

Rapport ØS4-2011 2010. Fiskeribiologiske undersøkelser i Toke i Drangedal i Telemark Rapport ØS4-2011 2010 Fiskeribiologiske undersøkelser i Toke i Drangedal i Telemark Skien 29.06. 2011 Side 2 av 40 1.0 Innledning Prøvefiske er utført på oppdrag fra Kragerøvassdraget grunneierforening.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT - PRØVEFISKE 2003

TILSTANDSRAPPORT - PRØVEFISKE 2003 TILSTANDSRAPPORT - PRØVEFISKE 23 FOR RUNDHAUGVATNET, LANGVATNET, STOR-FERJA OG LITL- FERJA 1. Opplysninger Rundhaugvatnet FISKEART: KARTREF: M 711-1623 Il H.O.H: 348m VANNAREAL: ca. 23ha VASSDRAG: Fergelivassdraget

Detaljer

Undersøkelser i kalkede vann og vassdrag i Aust-Agder høsten Rapport nr

Undersøkelser i kalkede vann og vassdrag i Aust-Agder høsten Rapport nr Undersøkelser i kalkede vann og vassdrag i Aust-Agder høsten 2005 Rapport nr. 4-2006 Arendal 2006 1 Rapport nummer: 1-2007 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER MILJØVERNAVDELINGEN FYLKESHUSET, 4800 ARENDAL, TELEFON

Detaljer

Prøvefiske i kalkede vann i Rogaland 2004

Prøvefiske i kalkede vann i Rogaland 2004 Prøvefiske i kalkede vann i Rogaland 24 Stavanger, februar 25 Prøvefiske i Rogaland, 23 AS Godesetdalen 1 433 STAVANGER Tel.: 51 95 88 Fax.: 51 95 88 1 E-post: post@ambio.no Prøvefiske i kalkede vann i

Detaljer

A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1358. Konsekvensutredning for Leikanger kraftverk, Leikanger kommune. Tilleggsrapport til: Ferskvannsøkologi

A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1358. Konsekvensutredning for Leikanger kraftverk, Leikanger kommune. Tilleggsrapport til: Ferskvannsøkologi R Tilleggsrapport til: Konsekvensutredning for Leikanger kraftverk, Leikanger kommune. A P P O R Ferskvannsøkologi T Rådgivende Biologer AS 138 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Tilleggsrapport til:

Detaljer

Undersøkelser i kalkede vann og vassdrag i Aust-Agder høsten Rapport nr

Undersøkelser i kalkede vann og vassdrag i Aust-Agder høsten Rapport nr Undersøkelser i kalkede vann og vassdrag i Aust-Agder høsten 2004 Rapport nr. 2-2006 Arendal 2006 Rapport nummer: 2-2006 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER MILJØVERNAVDELINGEN FYLKESHUSET, 4800 ARENDAL, TELEFON

Detaljer

ØRVIKDAMMEN. Engang en isdam med stort biologisk mangfold, nå en yngledam for karpe. Restaurering av en lokalitet for storsalamander,

ØRVIKDAMMEN. Engang en isdam med stort biologisk mangfold, nå en yngledam for karpe. Restaurering av en lokalitet for storsalamander, ØRVIKDAMMEN Engang en isdam med stort biologisk mangfold, nå en yngledam for karpe Restaurering av en lokalitet for storsalamander, ved å fjerne ulovlig utsatt karpe 01.09.2013 KJELL-HENRIK SEMB Restaurering

Detaljer

Registrering av sandkryper (Gobio gobio) i Numedalslågen November Ingar Aasestad. Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestfold

Registrering av sandkryper (Gobio gobio) i Numedalslågen November Ingar Aasestad. Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestfold Registrering av sandkryper (Gobio gobio) i Numedalslågen 20 November 20 Ingar Aasestad Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestfold Registrering av sandkryper(gobio gobio) i Numedalslågen, 20 Side 1 Sammendrag

Detaljer

Registrering av sandkryper (Gobio gobio) i Numedalslågen 2013 September 2013 Ingar Aasestad Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestfold

Registrering av sandkryper (Gobio gobio) i Numedalslågen 2013 September 2013 Ingar Aasestad Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestfold Registrering av sandkryper (Gobio gobio) i Numedalslågen 2013 September 2013 Ingar Aasestad Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestfold Side 1 Sammendrag Dette er fjerde året vi på oppdrag fra Fylkesmannen

Detaljer

FISKEBESTANDEN I SOGNSVANNSBEKKEN OG FROGNERELVA I 2002.

FISKEBESTANDEN I SOGNSVANNSBEKKEN OG FROGNERELVA I 2002. 2 FISKEBESTANDEN I SOGNSVANNSBEKKEN OG FROGNERELVA I 2002. Svein Jakob Saltveit og Trond Bremnes Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Universitetet naturhistoriske museer og botaniske

Detaljer

Langangsvann, fiskeundersøkelser høsten Rapport nr

Langangsvann, fiskeundersøkelser høsten Rapport nr Langangsvann, fiskeundersøkelser høsten 2 Rapport nr. 2-2 Arendal 2 Rapport nummer: 2-2 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER MILJØVERNAVDELINGEN FYLKESHUSET, 48 ARENDAL, TELEFON 37 1 73 TELEFAX 37 1 75 33 Dato: 12.12.2

Detaljer

GARNFISKERAPPORT 1999

GARNFISKERAPPORT 1999 GARFISKERAPPORT 1999 IHALD ILEIIG... 2 MATERIALE OG METODAR... 2 BEARBEIDIG AV MATERIALET... 2 UDERSØKTE VAT... 4 OVERSIKT OVER KJØTFARGE, KJØSFORDELIG OG GYTESTADIE... 4 RESULTATER... HEIMRE OG IDRE SLIRAVAT,

Detaljer

E18 Skaug nordre i Hobøl til Bergerveien i Ski Elfiske Fossbekken og Hobølelva

E18 Skaug nordre i Hobøl til Bergerveien i Ski Elfiske Fossbekken og Hobølelva E18 Skaug nordre i Hobøl til Bergerveien i Ski Elfiske Fossbekken og Hobølelva Inkludert vurderinger av fiskebestander, Hobøl kommune Statens vegvesens rapporter E18 Ørje-Vinterbro Region øst November

Detaljer

Omlegging av Vesleelva i Hakadal, Nittedal kommune.

Omlegging av Vesleelva i Hakadal, Nittedal kommune. 2 Omlegging av Vesleelva i Hakadal, Nittedal kommune. Åge Brabrand og Svein Jakob Saltveit Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Boks 1172

Detaljer

Rapport fra prøvefiske i Røsjøen 2009

Rapport fra prøvefiske i Røsjøen 2009 Rapport fra prøvefiske i Røsjøen 2009 Trysil Fellesforening for jakt og fiske Røsjøen Røsjøen er et fjellvann beliggende 638 m.o.h. nord- øst for Eltdalen i Trysil kommune. Sjøen har et overflateareal

Detaljer

LFI-Unifob Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske

LFI-Unifob Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske LFI-Unifob Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske Rapport nr. 143 Prøvefiske i Langavatnet og Håvardsvatnet for AS Tyssefaldene, august 2006 Undersøkelse av bestandsstatus og av individmerket,

Detaljer

Fiskeundersøkelser i Øvre Trappetjørnet, Øvre Krokavatnet og Nedre Krokavatnet i Vaksdal kommune i 2014 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2115

Fiskeundersøkelser i Øvre Trappetjørnet, Øvre Krokavatnet og Nedre Krokavatnet i Vaksdal kommune i 2014 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2115 Fiskeundersøkelser i Øvre Trappetjørnet, Øvre Krokavatnet og Nedre Krokavatnet i Vaksdal kommune i 2014 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2115 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Fiskeundersøkelser

Detaljer

Bonitering av Bjørkoselva, Grimstad høsten 2006

Bonitering av Bjørkoselva, Grimstad høsten 2006 Bonitering av Bjørkoselva, Grimstad høsten 2006 Jan Henrik Simonsen November 2006 Bonitering Bjørkoselva Befaringen ble gjort 3.10 2006. Det var store vannmengder i elva, noe som gjorde elfiske umulig

Detaljer

Tirsdag 25. Mars 2014 kl på Tusenhjemmet

Tirsdag 25. Mars 2014 kl på Tusenhjemmet Valnesvatnet Grunneierlag Innkalling til årsmøte Tirsdag 25. Mars 2014 kl. 1800 på Tusenhjemmet Saksliste: 1. Åpning ved formannen 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møtedirigent og referent 4. Godkjenne

Detaljer

Rapport 3-2012 2010. Prøvefiske i fire kalkede vann i Aust-Agder 2011

Rapport 3-2012 2010. Prøvefiske i fire kalkede vann i Aust-Agder 2011 Rapport 3-2012 2010 Prøvefiske i fire kalkede vann i Aust-Agder 2011 Skien 1. mars 2012 Side 2 av 42 Innledning Øverby skog AS og Gustavsen Naturanalyser utførte høsten 2011 biologisk oppfølging av fire

Detaljer

Prøvefiske i Sævellavatnet og vurdering av anadrom fisk og elvemusling i Hopselva i 2007 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1024

Prøvefiske i Sævellavatnet og vurdering av anadrom fisk og elvemusling i Hopselva i 2007 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1024 R Prøvefiske i Sævellavatnet og vurdering av anadrom fisk og elvemusling i Hopselva i 7 A P P O R T Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Prøvefiske i Sævellavatnet og vurdering

Detaljer

Ubergsvatn (Vegårshei), prøvefiske høsten 2001, samt resultater fra 1989,1992,1997 og Rapport nr

Ubergsvatn (Vegårshei), prøvefiske høsten 2001, samt resultater fra 1989,1992,1997 og Rapport nr Ubergsvatn (Vegårshei), prøvefiske høsten 21, samt resultater fra 1989,1992,1997 og 1998 Rapport nr. 1-23 Arendal 23 Rapport nummer: 1-23 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER MILJØVERNAVDELINGEN FYLKESHUSET, 48 ARENDAL,

Detaljer

Fangstregistreringer i Slidrefjorden

Fangstregistreringer i Slidrefjorden Fangstregistreringer i Slidrefjorden Slidrefjorden (innsjønr. 516, 366 m o.h., 1 250 ha) ligger i Begnavassdraget i Vestre Slidre og Vang kommune og er regulert 3,5 m. Konsesjon for reguleringen ble gitt

Detaljer

Leira, Nannestad kommune Prøvekrepsing 2012

Leira, Nannestad kommune Prøvekrepsing 2012 Postboks 174, 1871 Ørje Tlf: 69 81 27 00 Fax: 69 81 27 27 E-post: oystein.toverud@havass.skog.no Rapportens tittel: Leira, Nannestad kommune Prøvekrepsing 2012 Rapport nr: 4 Dato: 2012.10.12 Forfatter:

Detaljer

Prøvefiske i Fønnebøfjorden

Prøvefiske i Fønnebøfjorden Den Grønne Dalen Prøvefiske i Fønnebøfjorden - oversiktsprøvefiske etter EN 14757:2015 Oppdragsnr.: 5165837 Dokumentnr.: 5165837 Versjon: J1 Oppdragsgiver: Den Grønne Dalen Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

I N G A R A A S E S T A D PÅ OPPDRAG FRA SANDEFJORD LUFTHAVN AS: ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN 2014

I N G A R A A S E S T A D PÅ OPPDRAG FRA SANDEFJORD LUFTHAVN AS: ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN 2014 I N G A R A A S E S T A D PÅ OPPDRAG FRA SANDEFJORD LUFTHAVN AS: ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN 2014 SAMMENDRAG Dette er tolvte året Naturplan foretar undersøkelser av ørret på oppdrag fra Sandefjord

Detaljer

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Rapport 2012-01 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-01 Antall sider: 24 Tittel : Forfatter(e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Biologiske undersøkelser i Nesheimsvassdraget, Farsund kommune

Biologiske undersøkelser i Nesheimsvassdraget, Farsund kommune Biologiske undersøkelser i Nesheimsvassdraget, Farsund kommune Stavanger, 31. oktober 2004 AS Godesetdalen 10 4033 STAVANGER Tel.: 51 95 88 00 Fax.: 51 95 88 01 E-post: post@ambio.no Biologiske undersøkelser

Detaljer

Etterundersøkelser i magasiner og regulerte elver i Øvre Otra, Aust-Agder 1992.

Etterundersøkelser i magasiner og regulerte elver i Øvre Otra, Aust-Agder 1992. 1 Etterundersøkelser i magasiner og regulerte elver i Øvre Otra, Aust-Agder 1992. Ole Roger Lindås Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Zoologisk museum, Universitetet i Oslo. Forord 3

Detaljer

Fiskeressurser i 4 vann, påvirket av vassdragsregulering i Telemark

Fiskeressurser i 4 vann, påvirket av vassdragsregulering i Telemark Rapport 2-2010 Fiskeressurser i 4 vann, påvirket av vassdragsregulering i Telemark Oppsummering av resultater fra fiskeundersøkelser i Øvre og Nedre Årmotvatn, Kvikkevatn og Våmarvatn august 2009 Skien

Detaljer

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Zoologisk Museum

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Zoologisk Museum Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Zoologisk Museum Rapport nr. 184 1999 ISSN 333-161x Fiskebestanden i Brusdalsvatnet i Ålesund og Skodje kommuner: Produksjonsforhold, rekruttering

Detaljer

Biologisk oppfølging av kalkede lokaliteter

Biologisk oppfølging av kalkede lokaliteter Rapport 1-2008 Biologisk oppfølging av kalkede lokaliteter i Aust-Agder 2007 Skien 8. februar 2008 Side 2 av 50 Forord Aust-Agder er et av fylkene i landet som har vært hardest rammet av forsuring, og

Detaljer

NOTAT Elvemuslingundersøkelser i Breivasselv, Grong kommune

NOTAT Elvemuslingundersøkelser i Breivasselv, Grong kommune NOTAT Notat nr.: 1 06.11.2012 Dato Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/ Anton Rikstad Kopi til: Fra: Lars Erik Andersen Sweco Norge AS Bakgrunn: Sommeren 2011 ble det påvist et individ av elvemusling i Breivasselv,

Detaljer

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av Rovebekken Undersøkelser av ørretbestanden August 2008 En undersøkelse utført av Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Sandefjord Lufthavn AS. Rapporten er en del av miljøoppfølgingen overfor

Detaljer

I N G A R A A S E S T A D A U G U S T 2 0 1 1 ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN

I N G A R A A S E S T A D A U G U S T 2 0 1 1 ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN I N G A R A A S E S T A D A U G U S T 2 0 1 1 ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN SAMMENDRAG Dette er niende året Naturplan foretar undersøkelser av ørret på oppdrag fra Sandefjord Lufthavn AS. Formålet

Detaljer

FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØKELSER OG KARTLEGGING AV KRYPSIV I TJÅMLANDSVATN 2005

FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØKELSER OG KARTLEGGING AV KRYPSIV I TJÅMLANDSVATN 2005 FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØKELSER OG KARTLEGGING AV KRYPSIV I TJÅMLANDSVATN 2005 Adr: Postboks 158, 4440 Tonstad Fax: 38 37 03 43 E-mail: jo.ousdal@fokus.naeringsselskap.no Tlf: 38 37 05 63 Mob: 99 57 99

Detaljer

Biologiske undersøkelser i forbindelse med reguleringsplanene for Moksavassdraget i Øyer, Oppland fylke.

Biologiske undersøkelser i forbindelse med reguleringsplanene for Moksavassdraget i Øyer, Oppland fylke. Biologiske undersøkelser i forbindelse med reguleringsplanene for Moksavassdraget i Øyer, Oppland fylke. I. Bunndyr og fisk. Sigurd Kjetil Bjørtuft og Åge Brabrand II. Vannkjemi og krepsdyr. Bjørn Walseng

Detaljer

Prøvefiske i kalkede vann og vassdrag i Aust-Agder høsten Rapport nr ISSN

Prøvefiske i kalkede vann og vassdrag i Aust-Agder høsten Rapport nr ISSN Prøvefiske i kalkede vann og vassdrag i Aust-Agder høsten 23 Rapport nr. 1-24 ISSN 8.8523 Arendal 24 2 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Hjemmeside: http://fylkesmannen.no/aa E-post: postmottak@fmaa.no

Detaljer

Smoltrømming - lite problem eller stor utfordring?

Smoltrømming - lite problem eller stor utfordring? Smoltrømming - lite problem eller stor utfordring? Ove Skilbrei TEKSET, Trondheim 3-4 Februar 2014 Adferd og spredning av rømt laks 1) Merkeforsøk 2) Kjemiske undersøkelser. Fettsyreprofil for å se om

Detaljer

Fiskeribiologisk undersøkelse i Rødungen i Ål og Nore- Uvdal kommuner

Fiskeribiologisk undersøkelse i Rødungen i Ål og Nore- Uvdal kommuner Rapportnr. 17 ISSN nr. 1891-8050 ISBN nr. 978-82-7970-029-6 2012 Fiskeribiologisk undersøkelse i Rødungen i Ål og Nore- Uvdal kommuner Åge Brabrand, Svein Jakob Saltveit, Henning Pavels og Trond Bremnes

Detaljer

En vurdering av fiskebestandene i Falksjøen, Tydal i forbindelse med planer om tilleggsregulering

En vurdering av fiskebestandene i Falksjøen, Tydal i forbindelse med planer om tilleggsregulering Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Zoologisk notat 2004-1 En vurdering av fiskebestandene i Falksjøen, Tydal i forbindelse med planer om tilleggsregulering Jan Ivar Koksvik

Detaljer

F agrapport F iskeforvaltning i høgfjellet

F agrapport F iskeforvaltning i høgfjellet F agrapport F iskeforvaltning i høgfjellet Å rgang 2, N r. 3 Aurebestandar i Vierslaområdet Reidar Borgstrøm, John Gunnar Dokk, Manfred Heun og Jens Thaulow Institutt for naturforvaltning, Universitetet

Detaljer

HydroFish Identifisere kritiske faktorer for produksjon av fisk og næringsdyr i magasin og innsjøer i fjellet.

HydroFish Identifisere kritiske faktorer for produksjon av fisk og næringsdyr i magasin og innsjøer i fjellet. HydroFish 27- Identifisere kritiske faktorer for produksjon av fisk og næringsdyr i magasin og innsjøer i fjellet. Evaluere betydningen av variasjon i ytre pådriv (klima/vær relatert) som kommer i tillegg

Detaljer

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning 2009 Innledning De siste årene er det gjort ulike undersøkelser som er tenkt skal inngå i driftsplan for fiske i Torpa Statsallmenning. Dette gjelder bl.a.

Detaljer

Fiskebiologiske undersøkelser for Sandsmolt AS R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 446

Fiskebiologiske undersøkelser for Sandsmolt AS R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 446 Fiskebiologiske undersøkelser for Sandsmolt AS R A P P O R T Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Fiskebiologiske undersøkelser for Sandsmolt AS FORFATTERE: Geir Helge Johnsen

Detaljer

Fisksebiologiske undersøkelser i Torvedalstjørni, Voss kommune, i 1999

Fisksebiologiske undersøkelser i Torvedalstjørni, Voss kommune, i 1999 ISSN-0801-9576 LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE UNIVERSITETET I BERGEN Rapport nr. 109 sebiologiske undersøkelser i Torvedalstjørni, Voss kommune, i 1999 av Sven-Erik Gabrielsen, Arne

Detaljer

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243 Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2243 Rådgivende Biologer AS RAPPORT-TITTEL: Forekomst av rømt ungfisk

Detaljer

laksi ytre Nordfjord januar 1992

laksi ytre Nordfjord januar 1992 Resuitater fra forsøksfiske etter laksi ytre Nordfjord januar 1992»»,:::::2 :,., LarsP.Hansen RoarA. lund...... NORSKINSTITUIT FOR NATURFORSKNING Resuitater fra forsøksfisketter laks i ytre Nordfjord i

Detaljer

Fiskebiologiske undersøkelser i Tafjordvassdraget, Norddal og Skjåk kommuner 2004. Foto: Naturkompetanse

Fiskebiologiske undersøkelser i Tafjordvassdraget, Norddal og Skjåk kommuner 2004. Foto: Naturkompetanse Fiskebiologiske undersøkelser i Tafjordvassdraget, Norddal og Skjåk kommuner 24 Foto: Naturkompetanse Naturkompetanse AS, juni 25 Naturkompetanse AS Brugata 5 2321 Hamar Tittel Fiskebiologiske undersøkelser

Detaljer

Fiskebiologiske undersøkelser i Engersjøen, Trysil og Engerdal kommuner 2004

Fiskebiologiske undersøkelser i Engersjøen, Trysil og Engerdal kommuner 2004 Fiskebiologiske undersøkelser i Engersjøen, Trysil og Engerdal kommuner 2004 Foto: Håkon Gregersen Naturkompetanse AS, januar 2005 www.naturkompetanse.no - en løsningsorientert natur og miljørådgiver Naturkompetanse

Detaljer

Etterundersøkelser i magasiner og regulerte elver i Øvre Otra, Aust-Agder, 1991.

Etterundersøkelser i magasiner og regulerte elver i Øvre Otra, Aust-Agder, 1991. Etterundersøkelser i magasiner og regulerte elver i Øvre Otra, Aust-Agder, 1991. Ole Roger Lindås Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LE), Zoologisk museum, Universitetet i Oslo. 3 FORORD

Detaljer

Fiskeundersøkelser i regulerte innsjøer og vassdrag i Hordaland, 2003

Fiskeundersøkelser i regulerte innsjøer og vassdrag i Hordaland, 2003 Fiskeressursprosjektet i Hordaland Fiskeundersøkelser i regulerte innsjøer og vassdrag i Hordaland, 3 HORDALAND VOSS OSTERØY GRANVIN BERGEN JONDAL MAURANGER ODDA TYSSEDAL RØLDAL SULDAL ETNE MVA-rapport

Detaljer

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 . Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 2012-07 Antall sider - 6 Tittel - Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering

Detaljer

Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning

Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning Faktaark Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning Årgang 5 * Nr. * Desember * 7 * Institutt for naturforvaltning * Universitetet for miljø- og biovitenskap Aurebestandane i Litlosvatn, Kollsvatn, Nedra

Detaljer

Dokka-Etna (Nordre Land)

Dokka-Etna (Nordre Land) Dokka-Etna (Nordre Land) Område og metoder Dokka-Etna er største tilløpselv til Randsfjorden. For brukere er ørret og sik er de viktigste fiskeartene i elva, i Dokka går storørret fra Randsfjorden helt

Detaljer

Fiskesamfunnet i Åkersvika - befaringsrapport fra prøvefiske juni 2005

Fiskesamfunnet i Åkersvika - befaringsrapport fra prøvefiske juni 2005 Fiskesamfunnet i Åkersvika - befaringsrapport fra prøvefiske 20. 21. juni 2005 av 1) Jon Museth og 2) Atle Rustadbakken 1) Høgskolen i Hedmark, avdeling for skog- og utmarksfag, N-2480 Koppang, 2) Naturkompetanse

Detaljer

Prøvefiske i Floskefonnvatnet i Ulvik i 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1672

Prøvefiske i Floskefonnvatnet i Ulvik i 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1672 Prøvefiske i Floskefonnvatnet i Ulvik i 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1672 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Prøvefiske i Floskefonnvatnet i 2012 FORFATTERE: Bjart Are Hellen & Steinar

Detaljer

Uldalsvassdraget - vurdering av utsettingspålegg

Uldalsvassdraget - vurdering av utsettingspålegg RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1-26 24.11.26 Oppdragsnavn: Uldalsvassdraget Kunde: Agder Energi Produksjon AS Uldalsvassdraget - vurdering av utsettingspålegg Emneord: bonitering, gyteområder,

Detaljer