Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør -,:flarve Furries ;/ Klinikkdirektør KIS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør -,:flarve Furries ;/ Klinikkdirektør KIS"

Transkript

1 VestreViken HF HELSE SØR-ØST Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Dato: Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: Tom D. Lybeck /02000-x / Deres referanse: oloce, Salg av eiendontr Vi oversender vår styresak 04/2013 og anmoder om at salg av del av eiendommen gnr. 110, del av bnr. 513 i Ål kommune med antatt mulig markedsverdi over 10,0 mill. kroner, samt langsiktig leiekontrakt med Ål kommune for å oppnå ønsket driftsform, gis videre behandling i henhold til gjeldende retningsliner. Med vennlig hilsen Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør -,:flarve Furries ;/ Klinikkdirektør KIS Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Foreløpig møteprotokoll for Styret ved Vestre Viken HF, datert 28. januar 2013, hvor saksfemlegget vedlegg 2) ble vedtatt Framlegg for styret i Vestre Viken HF (styresak 04/2013) Takst fra Verditakst AS Takst fra Hallingdal Eiendomstaksering AS Postadresse: Telefon: Vestre Viken I-IE Org. Nr: Webadresse: Drammen Kontonummer:

2 1 Dato: Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: 28. januar 2013 Elin Onsøyen Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Valbrottveien 17, lokalene til BUPA,Drammen Dato: 28. januar 2013 Tidspunkt: 13:30-16:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funks.on Torb.ørn Almlid St releder Oddvar Grøthe Nestleder Ole ohan Andersen St remedlem Laila Irene Johansen St remedlem Kristin Ørmen ohnsen St remedlem Ø stein Dolva St remedlem Runhild Vestb St remedlem Hilde Arnesen St remedlem Harald Ber an St remedlem Anne Grete Bjaaland St remedlem Forfall: Hildur Horn Øien St remedlem Brukerrepresentantene Jørgen Korsvik og øistein Myhre Vinje deltok som observatør med møteog talerett. Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Nils Fr. Wisløff Marit Lund Hamkoll Halfdan Aass Ørjan An el Sandvik Kirsten Hørthe Britt Elin Eidsvoll Narve Furnes Eva Håheim Pettersen Christine Furuholmen Torfinn Frostad Elin Onsø en Funks.on Administrerende direktør Viseadministrerende direktør Medisinsk fa direktør Økonomidirektør Klinikkdirektør for s kisk helse o rus Klinikkdirektør Drammen s kehus Klinikkdirektør for internservice Klinikkdirektør Kon sber s kehus Samhandlin ss'ef Kommunikas.onsråd iver St resekretær Postadresse: Telefon: E-postadresse: Vestre Viken HF Org.Nr: Webside: Drammen Bankforbindelse: DNBASA,N-0021 Oslo,Norway. Kontonummer: IBAN: NO , B1C:DNBANOKK

3 2 St rets leder Torb'ørn Almlid ledet møtet o administrerende direktør la fram sakene. Protokollfører: Elin Onsø en I forkant av det ordinære styremøtet fikk styret en omvisning ved barne og ungdomspsykiatrisk avdeling ( BUPA) v/ avdelingssjef Lars Hammer og orientering om klinikk for psykisk helse og rus v/ klinikkdirektør Kirsten Hørthe. Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Sakersom ble behandlet Sak01/2013 Godkjenningav møteprotokoll frastyremøte 20. desember 2012 Styrets enstemmige Vedtak: Protokoll fra styremøte 20. desember godkjennes. Beslutningssaker Sak02/2013 Utviklingsplanen Styrets enstemmige Vedtak: Styret er av den oppfatning at den foreliggende Utviklingsplanen danner et godt grunnlag for en høringsprosess om den framtidige utformingen av spesialisthelsetjenestene i Vestre Viken HF. Styret understreker at hovedformålet med høringsprosessen er få fram synspunkter på utformingen av foretakets framtidige faglige tilbud, herunder den strukturelle utviklingen og behovet for å bygge et nytt sykehus. Formålet med høringsprosessen er ikke å ta stilling til lokaliseringen av nytt sykehus. Styret legger til grunn en åpen høringsprosess hvor de ulike strukturelle utviklingsalternativene blir vurdert av høringsinstansene. Styret vil i forbindelse med utformingen av mandatet for idefasen ta stilling til hvilke strukturelle løsninger som skal nærmere utredes. Postadresse: Telefon: E-postadresse: Vestre Viken HF Org. Nr: Webside: Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: N , BIC: DNBANOKK

4 \V\ 3 Styret ber administrasjonen foreta en tilleggsvurdering når det gjelder alternativet «Buskerudsykehuset» hvor det bes om nærmere vurdering av hvordan infrastrukturen ved Kongsberg sykehus kan utnyttes til spesialisthelsetjenester når et nytt sykehus er etablert (eksempelvis polikliniske tilbud, dagbehandling, elektiv ortopedi, røntgentilbud, dialyse, tilbud innen psykisk helsevern etc). Erfaringer fra virksomheten på Hallingdal Sjukestugu tas med i utredningen og utredningen skal skje i dialog med kommunen/regionen. Styret legger til grunn at beslutningene i Strategi 2025 legges til grunn når det gjelder funksjonsfordelingen mellom klinikkene/sykehusene. Styret vil sterkt påpeke nødvendigheten av at foretaket klarer å oppnå de driftsmessige og økonomiske målsettinger som er nedfelt i «økonomisk langtidsplan », noe som mellom annet betyr krav om et regnskap i balanse for 2013 og overskudd fra og med Styret ber om det søkes Helse Sør-Øst om fullmakt til å starte idefasen for nytt sykehus i Vestre Viken og for nytt distriktspsykiatrisk senter i Drammen slik at idefasen kan gjennomføres så snart som mulig etter at høringsprosessen er gjennomført. Styret ser det som særdeles viktig å holde framdriften i prosessen slik at byggestart i 2016 kan gjennomføres. Styret tar sikte på å behandle mandatet for idefasen i sitt møte den 17. juni Sak 03/2013 Investeringsnivå for medisinsk-teknisk utstyr (MTU) i Vestre Viken i 2013 Styrets enstemmige Vedtak: Administrerende direktør får økt fullmakt til å iverksette anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr med 40 MNOKved en økning av rammen fra 48,7 MNOKtil 88,7 MNOK. Rammeøkningen finansieres med lån fra HS0 som forskuttering av fremtidige salgsinntekter for Sak 04/2013 Salg av del av eiendommen Hallingdal sjukestugu til Ål kommune Styrets enstemmige Vedtak: Styret i Vestre Viken HF ber Helse Sør-øst RHF om samtykke til salg av HSS - bygget med tilhørende tomt, parsell av gnr. 110, bnr. 513 i Ål, til Ål kommune. Salget gjennomføres som et direkte salg i tråd med prosedyre for avhending i Helse Sør-Øst, og til en pris innenfor partenes innhentede takster. Styret ber Helse Sør-Øst avklare muligheten til å inngå en langsiktig leiekontrakt med Ål kommune for del av eiendommen Hallingdal sjukestugu. Postadresse: Telefon: E-postadresse: Vestre Viken HF Org. Nr: Webside: Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: N , BIC: DNBANOKK

5 4 Orienteringssaker Sak 05/2013 Intensivavdelingen ved Kongsberg sykehus Styrets enstemmige Vedtak: Styret tar sak om intensivavdelingen ved Kongsberg sykehus til etterretning. Sak 06/2013 Status for samhandlingsreformen Styrets enstemmige Vedtak: Styret tar administrerende direktørs redegjørelse om status for samhandlingsreformen og satsingsområder for 2013 til orientering. Sak 07/2013 Årlig melding del 1 Styrets enstemmige Vedtak: Styret for Vestre Viken tar den fremlagte del 1 av Årlig melding for 2012 til orientering og realitetsbehandler del 2 i neste styremøte. Sak 08/2013 Oversikt over eksterne tilsyn 2013 Styrets enstemmige Vedtak: Saken tas til orientering. Sak 09/2013 Orienteringer Brev fra Drammen kommune datert : Lokalisering av nytt sykehus i Drammen ble omfordelt i møtet. Styrets enstemmige Vedtak: Styret for Vestre Viken HFtar de fremlagte sakene til orientering. Andre orienteringer Administrerende direktørs orienteringer Postadresse: Telefon: E-postadresse: Vestre Viken HF Org. Nr: Webside: Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: N , BIC: DNBANOKK

6 5 Administrerende direktør orienterte om statsrådbesøk i Vestre Viken ved Drammen sykehus, 14. januar, og ved Ringerike sykehus 22. januar. Foreløpig årsregnskap og aktivitetstall for 2012 ble lagt fram av økonomidirektør Ørjan Angel Sandvik. Klinikkdirektør Britt Elin Eidsvoll orienterte om en pasientsak ved Drammen sykehus. Klinikkdirektør Narve Furnes orienterte om sentralbordprosjekt og nytt felles telefonnummer til Vestre Viken HF. Eventuelt Det ble ikke tatt opp noen saker under dette punktet. Torbjørn Almlid styreleder Oddvar Grøthe nestleder Kristin Ørmen Johnsen Ole Johan Andersen Øystein Dolva Hildur Horn Øien Laila Irene Johansen Harald Bergan Hilde Arnesen Anne Grethe Bjaaland Runhild Vestby Postadresse: Telefon: E-postadresse: Vestre Viken HF Org. Nr: Webside: Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: N , BIC: DNBANOKK

7 * VESTREVIKEN Dato: 21. janauar Saksbehandler: Irene Beheim Direkte telefon: )44 Saksfremlegg Salg av en del av eiendommen Hallingdal sjukestugu til Ål kommune. Møte Styrernøte Saksnr. Møtedato Vedlegg: Ingen Ingress I saken legges det fram forslag om at en del av eiendommen Hallingdal sjukestugu selges til Ål kommune. Ål kommune arbeider for utbygging av Ål helsetun, blant annet som vertskommune for etablering av intermediær sengepost for kommunene i Hallingdal. De har et visst tidspress i forhold til sin prosjektplan, og ønsker raskest mulig å komme i gang med bygging. Forslag til vedtak Styret i Vestre Viken HF ber Helse Sør-øst RHFom samtykke til salg av HSS- bygget med tilhørende tomt, parsell av gnr. 110, bnr. 513 i Ål, til Ål kommune. Salget gjennomføres som et direkte salg i tråd med prosedyre for avhending i Helse Sør-øst, og til en pris innenfor partenes innhentede takster. Styret ber Helse Sør-øst avklare muligheten, til å inngå en langsiktig leiekontrakt med Ål kommune for del av eiendommen Hallingdal sjukustugu. Drammen 21. januar 2013 Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør

8 4> VESTREVIKEN Bakgrunnog faktabeskrivelser I 2011 ble VVHFkontaktet av Ål kommune (ÅK). De ønsket å kjøpe deler av vår eiendom på Hallingdal sjukestugu for bruk til utvikling av Ål helsetun som skal inneholde kommunale, interkommunale og statlige helsetilbud til innbyggere i Hallingdal. En intensjonsavtale mellom partene ble signert med felles mål om at ÅK skulle få utvikle eiendommen for å dekke de nye funksjonene. ÅK har ønske om å overta det såkalte HSS - bygget som ligger sentralt på tomten for å kunne bygge på og inntil bygningen og derved etablere mest mulig sømløse tjenester mellom behandlings-nivåene, og felles drift med spesialisthelsetjenesten der hvor dette er hensiktsmessig. Hovedpunkterog handlingsalternativer Eiendommen Hallingdal sjukestugu består av gnr 110, bnr. 513, 588 og 625 i Ål kommune. Tomten ligger i Ål sentrum. Det er 4 delvis sammenkoblede bygninger på eiendommen, som vist på oversiktsbildet nedenfor. Det er Psyk- polbygget i Helsetunveien 21, Basebygget i Helsetunveien 23, samt K-bygget og HSS-bygget, begge Helsetunveien 15. FISS-bygget er sammenkoblet med K-bygget på vestsiden og Ål kommunes bygningsmasse på østsiden. FISS(HeiNnedelSpleestugu) Delt opp i 5 bygg, totalt 56114m2 NTA * Opp ett nivå Oversiktsbilde Hallingdal sjukestugu. (Arealer på bildet er nettoareal). Postadresse: Telefon: Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: N , BIC: DNBANOKK

9 VESTREVIKEN Ål kommune ønsker å kjøpe HSS-bygget samt en del av tomten på byggets nordside. Kommunens ønske er å foreta ombygging til kommunale funksjoner, og påbygging av en etasje samt noe tilbygg. Trolig på nordsiden og østsiden. Vurderinger Strategi,overordnedeføringer,juridiskeforhold Vestre viken HF har 6821 kvm BTA på Hallingdal sjukestugu. HSS-bygget er 1687 kvm BTA. Det er administrerende direktørs oppfatning at et salg til Ål kommune med formål å bygge nye lokaler for en mer sømløs behandlingskjede er i tråd med intensjonene og ordlyden i sak 7 i protokollen fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF den 8. juni Vedtaket lyder: "Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene og helseforetakene om å gjøre en særskilt vurdering i saker om salg av eiendom. Derdet er aktuelt skal det, i nær dialog med aktuelle kommuner, gjøres vurderinger av om eiendommen kan være egnet for bruk iforhold til deforslag som vil komme i samhandlingsreformen. For å unngå konflikt med ESAs retningslinjer for statsstøtte foreligger i realiteten to alternative prosedyrer for salg, åpent salg og direkte salg. Hovedregelen er åpent salg. Det gis imidlertid anledning til å benytte salgsprosedyren direkte salg ved salg til fylkeskommune eller kommune dersom de har meldt interesse/behov gjennom avklaringsprosessen. I dette salget foreslås det benyttet direkte salg, for å støtte opp for kommunens behov i forbindelse med samhandlingsreformen. Driftsform Virksomheten i HSS forutsettes flyttet over i nye, leide lokaler som kommunen skal bygge og forestå eiendomsdriften av. Disse vil blant annet være spesialtilpasset til en felles interkommunal/statlig intermediærpost som samlet sett vil gi et bedre tilbud for en rimeligere kostnad. Det vil i salgskontrakten tas forbehold om at Vestre Viken HF og Ål kommune kommer til enighet om en leiekontrakt for bygget og avtale om driftsmessige forhold. Vår utredning av saken viser at en langsiktig leieavtale som er ønskelig for begge parter kan komme i konflikt med dagens regelverk for leasing. Administrerende direktør har drøftet saken med eier og man er enige om at nødvendige avklaringer skal følges opp av Helse Sør - øst med Helse- og omsorgsdepartementet. Økonomi Bokført verdi for salgsobjektet er ca ,- kroner. Tomteverdi på Helsetunveien 15 er ,-. Den tomten som selges er ca 33 % av dette arealet. Verdien blir da ,- kroner. Bokført verdi av HSS-bygget er kroner. Verditakst for HSS-bygget er utført av to takstmenn. Verditakst AS på bestilling av VVHF og Hallingdal Eiendomstaksering AS på bestilling fra Ål kommune. Gjennomsnittet av takstene er ,- kroner. De er hhv på ,- kroner og ,- kroner. Miljøvurdering Det er ikke gjennomført miljøundersøkelse på eiendommen, ettersom ingenting tyder på at det finnes forurensninger i grunnen. Postadresse: Telefon: Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: N , BIC: DNBANOKK

10 VESTREVIKEN Konklusjon Salget er ønsket fra Ål kommune, som ett ledd i samhandlingsreformen, og er av administrerende direktør vurdert som riktig å gjennomføre ut fra foretakets strategi. Dette gjelder både overordnede føringer, juridiske forhold, økonomi og miljørisiko som forutsatt i prosedyre for avhending i Helse Sør-øst RHF. Det forutsettes at det oppnås enighet om en pris som ligger innenfor rammene av takstenes verdi, og at det inngås en langsiktig leieavtale. Postadresse: Telefon: Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: N , BIC: DNBANOKK

11 verd itakst as VERDITAKST AV EIENDOMMEN Helsetunveien 13 og 15 Gnr. 110, bnr. 513 Ål kommune Mai, 2012 Dokument nr:

12 verdftakst as Innholdsfortegnelse Mandat 3 Eiendommens betegnelse 3 Beliggenhet 4 Markedsutvikling 4 Befaring 4 Dokumenter 4 Forutsetninger 5 Regulering 5 Tomt 6 Bebyggelse 6 Infrastruktur 8 Miljøforhold 8 Leieforhold 9 Markedsleie 9 Ledighet 10 Driftskostnader 10 Netto leie 11 Avkastningsverdi 12 Teknisk verdi 13 Markedsverdi 14 Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 2 av OSLO Fax: postverditakst.no

13 3 _4111verditakst as VERDITAKST AV EIENDOMMEN HELSETUNVEIEN 13 OG 15 ÅL KOMMUNE MAI, 2012 MANDAT: Verditakst AS er av Skifte Eiendom v/ Bo Vegard Bording Grøtvedt blitt anmodet om å foreta en verditaksering av ovennevnte eiendom. Verditaksten skal benyttes i forbindelse med mulig salg av eiendommen. Eiendommen skal vurderes med følgende takstmandat: Teknisk verdi og markedsverdi av hestående hygningsmasse. Takst,for hvert hygg angis separat EIENDOMMENS BETEGNELSE: Verditakseringen omfatter eiendommen gnr bnr i Ål kommune. Eiendommen er bebygget med to påstående bygninger (Bygning HSS og K) benyttet til helseforetak (sykestue). I henhold til opplysninger fra Infoland, er hjemmelshaver: Ajour pr.: Registrelingsenhet STATENS KARTVERK T1NGLYSINGEN Matrikkelenheten er utskilt fra: REGISTRERING AV GRUNN Hjemmelshavere: HJEM1EL T1LGRUNN Nopesum: 0 Omsetningstype:Annet RINGERIKE SYKEHUS HF ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Øvrige opplysninger om hjemmelsforhold er ikke innhentet. Hegdehaugsveien 31 Tlf: OSLO Fax: postverditakst.no Side 3 av 15

14 /11verditakst as BELIGGENHET: Eiendommen ligger i Ål i Hallingdal. ltsp, J MARKEDSUTVIKLING: BEFARING: Eiendommen er beliggende midt i Ål sentrum. Per 1.januar 2011 var det innbyggere i Ål kommune. Hallingdal sjukestugu ble åpnet på Ål i 1979, og har høstet mange lovord for sin fremtidsrettede utforming. Hallingdal tilhører de deler av landet hvor 10 % av befolkningen har mer enn 1 times reisevei til nærmeste sykehus. Eiendommen ble besiktiget Det var ikke tilgang til div. pasientrom og operasjonsstue og disse er derfor ikke besiktiget. Tilstede ved befaringen var: fra Veste Viken HF fra Verditakst AS : Øystein Kilde : Kathinka Lien Augustine og Ole C. Torgersen DOKUMENTER: Følgende dokumenter er blitt overlevert fra oppdragsgiver: e-post med mandat for taksering plantegninger 1:200 (branntekniske tegninger) Verditakst AS har i tillegg innhentet følgende informasjon: Infoland / Statens Kartverk angående hjemmelsinformasjon og arealer reguleringsbestemmelser reguleringskart fra kommunens nettside opplysninger fra KLIF's hjemmeside ifm eventuell forurensing Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 4 av OSLO Fax:

15 verditakst as FORUTSETNINGER: Verditaksten er gitt på følgende generelle grunnlag og forutsetninger: eier stiller seg positiv til salg av eiendommen eiendommen kan fritt markedsføres for salg, over en normal periode en ser bort fra kjøpere som er villige til å by unormalt høyt p.g.a. "spesielle interesser" opplysninger som oppdragsgiver er kjent med og som har betydning for verdifastsettelsen av eiendommen, kommer oss i hende og er korrekte og uttømmende - Verditakst AS har ikke innhentet økonomiske data om den enkelte leietaker eller vurdert leietakers soliditet Verditakst AS har ikke målt opp bebyggelsen, kontrollert fundamentering, eller kontrollert hvorvidt det er asbest i bygningene Verditakst AS har ikke fått fremlagt ferdigattest eller kontrollert om det foreligger brannpåbud, offentlig påbud, eller om dagens bruk er tillatt Verditakst AS har ikke kontrollert tinglyste servitutter eller eventuelle ledningsnett i grunnen REGULERING: Eiendommen er regulert til byggeområde for offentlig bebyggelse Området for offentleg bebyggelse (0): a Omr klet 01 til 08 er regulert til offentlege bygningar. OmrMet O9erregulertliluteareal for Ål kyr1j e. Byggeorarkletg art, utforrning avkøyring, parkering, beplantning, innhegning min kvart tilfelle gzdk eiutast av teknisk hovudutval. skal Hegdehaugsveien 31 Tlf: OSLO Fax: postverditakstno Side 5 av 15

16 verditakst as TOMT: Tomten er i henhold til målebrevskartet på m2. Matrikkel: Type: Best. grunneiendom Bruksnavn: Hallingdal Sjukestugu Etableringsdato: Areal: 5 128,4 kvm Arealkilde: Areal hentet fra eiendomsbase Foruten bygningsmassen består tomten av asfalterte veier og plasser samt grøntareal. \ 2 19 to' Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk. Tomten faller svakt mot sydøst og har god adkomst. BEBYGGELSE: Bygningene (HSS og K) er oppført i henholdsvis 1969 og 1990 i henhold til opplysninger fra Øystein Kilde. Bygningen inneholder: HSS Bygget: HHS bygningen har hovedkonstruksjon i plasstøpt betong. Yttervegger er pusset lettbetong/betong. Det er flat takkonstruksjon tekket med Sarnafil belagt med singel/stein. Innvendig standard er forholdsvis enkel og det er med unntak av Legevakten ikke foretatt betydelige oppgraderinger. Lokalene til legevakten ble etablert/renovert i etas' e Kontorer, legevakt m/kontorer og behandlingsrom, trimrom, tekniske rom, tøyvaskeri, garderobe, bad, soverom, lagerrom med mer. etas'e Kontorer, behandlingsrom. pasientrom, gangarealer, toletter, bad, dialyserom, kjøkken, spisesal/kantine, vaktrom med mer. Takoppbygg: Ventilasjonsanlegg x 2. Hegdehaugsveien OSLO post(wyerditakst.no Tlf: Side 6 av 15 Fax:

17 verd itakst as K-Bygget: Bygningen har grunnmur, søyler og dekker av støpt betong. Yttervegger består av liggende trepanel. Det er saltakskonstruksjon tekket med takstein. Etasjene betjenes av en støpt trapp i terrasso samt en heis. Underkjeller: Gang, lager og heismaskinrom. K'eller: Tekniske rom, lagerrom og ventilasjonsrom. etas'e Kantine, gang, lager, møterom, venterom, røntgen lab, kontorer og WC. etas.e Behandlingsrom, kontorer, ekspedisjon, laboratorium, operasjonssal og lager. Arealer: 1henhold til mottatt plantegninger datert har bygningene følgende brutto arealer (BTA). HSS-Bygning Areal m2 1. etasje etasje 802 Takoppbygg 149 Sum K-Bygning Areal Underkjeller 80 Kjeller 286 etasje 434 etasje 492 Sum Arealeffektivitet: Bygningens planløsning og arealoppdeling bærer preg av normal vektlegging av arealeffektivitet. Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 7 av OSLO Fax: postverditakst.no

18 verd itakst as Tekniske installasjoner: Det er to stk heiser hver med kapasitet på I 600 kg som betjener alle etasjene i hver av bygningene. Brannvern: Bygningene betjenes av et adresserbart brannvarslingsanlegg med tilknytning til sentral. Kilde opplyser at det gjennomføres brannøvelse to ganger per år. Totalinntrykk: Eiendommene fremstår med normal god vedlikeholdt stand. INFRASTRUKTUR: Eiendommen ligger i Ål og har grei tilgang til hovedveinettet via RV 7. Ål ligger midt i mellom Oslo og Bergen og hovedfartsårene er RV 7 og Bergensbanen. Avstander: Fra Oslo 215 km Fra Bergen 269 km Fra Larvik 227 km Fra Oslo Lufthavn Gardermoen 227 km Fra Sandefjord Lufthavn Torp 262 km MILMFORHOLD: Forurensninger 1grunnen: Det er ved befaring og skjønnsmessige vurderinger ikke avdekket noen potensielle forurensninger. KLIF har i sin database ikke registrert noen form for forurensing ved eiendommen. Ovennevnte undersøkelser er ingen garanti for at forurensninger ikke kan forekomme, hvis en slik garanti ønskes må mer omfattende kartlegging gjennomføres. Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 8 av OSLO Fax: post(wyerditakst.no

19 \,( 41_verditakst as K Energibruk: Det er ikke gjennomført ENØK-analyse for bygget, og Verditakst AS har derfor ikke grunnlag for å vurdere bygningens energiforbruk. Energi utgjør % av FDVU (Forvaltning / Drift / Vedlikehold / Utvikling) kostnadene og er således en betydelig utgiftspost for leietakere. Hovedpunktene i den nye energieffektiviseringsforskriften som trådte i kraft er som følger: Fra blir energiattest (klassifisering fra A G, der A er best) obligatorisk for alle som skal leie ut eller selge yrkesbygg Alle yrkesbygg over m2 skal senest innen ha gyldig energiattest Alle yrkesbygg under m2må energimerkes ved salg eller utleie. Eier av bygningen må kunne fremvise en energiattest til kjøper eller utleier Nye bygg kan maksimalt ha et energiforbruk på 165 kwh/m2pr år. Det tilsvarer høyeste grense for energiklasse C Tekniske anlegg over en viss størrelse i bygninger skal gjennomgå en energivurdering Industrianlegg og verksteder (kun de lokaler dette gjelder) der energibruken en avhengig av prosessen som foregår i bygningen er unntatt fra denne plikten til energimerking Bygninger mindre enn 50 m2 er unntatt ordningen Verditakst AS har ikke mottatt energiattest for bygningene. LEIEFORHOLD: Bygningene benyttes i sin helhet av eier. MARKEDSLEIE: Eiendommen er vurdert med markedsleie. Markedsleie vil si hva markedet er villig til å betale ved en standard leiekontrakt og med lokalene ledige. Markedsleie er etter Verditakst AS sitt syn ikke det maksimale en enkelt potensiell leietaker er villig til å betale for et enkelt lokale, men den leie som flere uavhengige interessenter anser som riktig leie. En enkelt leietaker kan av spesielle årsaker være villig til å betale spesielt høy leie for å sikre seg eiendommen. Dette er ikke markedsleie. Markedsleie baseres på en ordinær leiekontrakt som kan indeksreguleres med 100 % KPI hvert år. Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 9 av OSLO Fax: postverditakst.no

20 verditakst as En ordinær leiekontrakt forutsetter at leietaker dekker den arealmessige andel av felleskostnader til drift, vedlikehold og kommunale avgifter. Innenfor eget areal dekker leietaker bl.a. kostnader til energi, rengjøring, renovasjon, service og løpende innvendig vedlikehold. Markedsleie: Areal Leie pr. m2/år Årlig leie K-By ning in2 kr kr Underkjeller Kjeller I. etasje etasje Sum Areal Leie pr. ca2/år Årlig leie HSS-Bygning m kr kr 2 etasje etas.e Takoppbygg Sum Det legges til grunn at alle måleverdige arealer (måleverdige arealer er definert i NS 3940) inkluderes i leiearealene, også tekniske rom og annet som er nødvendig for eiendommens drift. Alle arealer som leies ut måles i bruttoareal BTA. LEDIGHET: Markedet er i balanse når ledighet/leiesvikt er mellom 4-6 %. Ledigheten / leiesvikten for den vurderte eiendom vurderes til 7 % DRIFTSKOSTNADER: Det er lagt til grunn at det inngås ordinære leiekontrakter som forutsetter at gårdeier bl.a. dekker følgende driftskostnader administrasjon forsikring eiendomsskatt utvendig vedlikehold periodisk vedlikehold/utskiftninger av vesentlige tekniske anlegg Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 10 av OSLO Fax: postverditakst.no

21 Averditakst as HolteProsjekts Forvaltningsnøkkel (2008 utgave) oppgir følgende årlige FDV kostnader pr. m2(bta): For Sykehus: Middels: ca. kr 937,- For Sykehjem: Middels: ca. kr 750,- Gårdeiers andel av totale årlige FDV kostnader, er ca. 25 % av totale FDV kostnader, forutsatt normal bruk av lokalene. Gårdeiers andel av årlige driftkostnader er vurdert mot: nøkkeltall fra HolteProsjekts Forvaltningsnøkkel leiekontraktens utforming med tanke på leietakers andel av FDVkostnader Verditakst AS egne erfaringstall eiendommens tilstand og arealfordeling Med basis i ovennevnte vurderes gårdeiers andel av årlige driftkostnader for denne eiendommen å være ca. kr 200 pr. m2pr. år NETTO LEIE: HSS- Bygningen: Markedsleie: kr Vurdert leie kr Den vurderte leiener basert på markedsleie Netto leie er vurdert til: Vurdert bruttoleie kr Antatt ledighet/leiesvikt 7 % kr = Redusert bruttoleie kr Vurdert eiers drifiskostnader kr 200 m2/år kr = Netto leie kr Avrundet til kr Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 11 av OSLO Fax: postverditakst.no

22 verd itakst as K-Bygningen: Markedsleie: kr Vurdert leie kr Den vurderte leiener basert på markedsleie Netto leie er vurdert til: Vurdert bruttoleie kr Antatt ledighet/leiesvikt 7 % kr = Redusert bruttoleie kr Vurdert eiers driftskostnader kr 200 m`/år kr = Netto leie kr Avrundet til kr AVKASTNINGSVERDI: Dagens avkastningsverdi fastsetter markedsverdien for eiendommen slik den på befaringsdagen fremsto som et selvstendig omsetningsobjekt. Ved vurderingen er det tatt hensyn til: eiendommens beliggenhet og eksponering tomten bygningens tekniske og vedlikeholdsmessige stand bygningens innemiljø bygningens effektivitet bygningens tilpasningsdyktighet og fleksibilitet leiekontrakter Dagens leiekontrakter er vurdert i relasjon til dagens markedsleie og etter følgende kriterier: leieinntekter reguleringsmuligheter varighet på leiekontraktene leietakersammensetning driftskostnader Krav til kapitaliseringsrenten er vurdert mot: realrente forretningsmessig risiko attraktivitet i markedet Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 12 av OSLO Fax:

23 _verditakst as Ut fra en samlet vurdering er kapitaliseringsrenten vurdert til 10 % Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter vurdert til: HSS- Bygningen: kr * 100 / 10 = kr Avrundet til: kr K- Bygningen: kr * 100 / 10 = kr Avrundet til: kr TEKNISK VERDI: Teknisk verdi er gjenanskaffelseskostnaden som nybygg (hva det antas å ville koste å bygge tilsvarende nytt i dag). Samt tomtekostnader i byggeklar stand inkl. opparbeidelseskostnader. Byggekostnadene beregnes til hva det etter dagens normale byggepriser pr. m2 BTA (bruttoareal) i det området objektet befinner seg i. Det gjøres fratrekk for verdiforringelse på grunn av alder, skader, manglende vedlikehold og utidmessighet. Tomtekostnaden omfatter både et verdielement og et kostnadselement. Verdielementet utgjøres av råtomtverdien på stedet. Kostnadselementet er opparbeidelseskostnader samt tilknytningsavgifter, dvs kostnader som anses å ha varig verdi. Teknisk verdi Byggekostnadene for bygningene fastsettes til kr: pr. m2 BTA areal. HSS- Bygningen: Areal Total 2 Byggekostnad r m2 kr byggekostnad , Fradrag for slit og elde, utidsmessighet, 40 % Teknisk verdi av b nin massen avrundet) Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 13 av OSLO Fax: postverditakst.no

VERDITAKST AV EIENDOMMEN

VERDITAKST AV EIENDOMMEN VERDITAKST AV EIENDOMMEN Rjukan Sykehus Gnr. 126, bnr. 77, 64, 220 og 31 Tinn kommune Mai, 2015 Dokument nr: 0000030463 Innholdsfortegnelse Mandat... 3 Eiendommens betegnelse... 3 Beliggenhet... 4 Markedsutvikling...

Detaljer

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM Gnr. 101, bnr. 103 Ringeriksveien 2 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune Juni, 2012 VERDITAKST AV EIENDOMMEN LERBERG BEHANDLINGSHJEM ØVRE EIKER KOMMUNE MAI, 2012

Detaljer

ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013

ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013 Side 2 av 16 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/12 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr 12/4669 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 14/12: SALG AV STRØMSØ SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Foredling & Kvalitet. Eie eller leie - du bestemmer!

Foredling & Kvalitet. Eie eller leie - du bestemmer! Foredling & Kvalitet Eie eller leie - du bestemmer! Straumeveien 166 - Attraktive kontorlokaler Kontor / Salgslokale like ved Nordåsvannet Foredling & Kvalitet Nabolagsprofil TM Straumeveien 166 5151 Straumsgrend

Detaljer

HEGDEHAUGEN Attraktiv næringsseksjon, 205 m 2 på gateplan med god beliggenhet!

HEGDEHAUGEN Attraktiv næringsseksjon, 205 m 2 på gateplan med god beliggenhet! HEGDEHAUGEN Attraktiv næringsseksjon, 205 m 2 på gateplan med god beliggenhet! ADRESSE: BTA/ BRA(PRIMÆR-ROM): Rosenborgata 1 B, 0356 Oslo Gnr.214 Bnr. 308 Snr.1 230/205 m2 TAKSTVERDIER: Teknisk verdi:

Detaljer

GRÜNERLØKKA. Næringsseksjon på gateplan. Oppusningsobjekt

GRÜNERLØKKA. Næringsseksjon på gateplan. Oppusningsobjekt GRÜNERLØKKA Næringsseksjon på gateplan. Oppusningsobjekt ADRESSE: Sannergata 24, 0557 Oslo Gnr.225, bnr.268, snr.1. BTA/ BRA(PRIMÆR-ROM): 140/127 m 2 TAKSTVERDIER: VT: 1.800.000,- PRISANTYDNING: Gi bud!

Detaljer

Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen

Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen - SALG/UTLEIE - Utviklingspotensiale Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Camilla Haugerudbråten

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. AAA-Takst AS Tlf. 9777 3333 www.aaa-takst.

TILSTANDSVURDERING. Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. AAA-Takst AS Tlf. 9777 3333 www.aaa-takst. TILSTANDSVURDERING Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3 0906-201-3, tiv v1 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OM TILSTANDSVURDERING.... 3 SAMMENDRAG

Detaljer

Verditakst. Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES. Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE

Verditakst. Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES. Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE Verditakst Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE Utført av: Erlend Eide Byggm.Ing.Takstmann Befaringsdato: 27.06.2011 Verditakst

Detaljer

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost.

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Båhusveien 14, 0573 Oslo P rom/bra: 41/42 m 2 Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Innholdsfortegnelse 5 Nøkkeltall 6 Bilde av stue 7

Detaljer

Verditakst. Forretningstomt nr. 6 7240 HITRA HITRA KOMMUNE. Gnr. 90 Bnr. 27

Verditakst. Forretningstomt nr. 6 7240 HITRA HITRA KOMMUNE. Gnr. 90 Bnr. 27 Postboks 143 7239 Hitra Org.nr.: 962 312 551 Tlf. 72 44 08 40 Mobil 915 10 808 E-post: firmapost@ilfas.no Verditakst Forretningstomt nr. 6 7240 HITRA Gnr. 90 Bnr. 27 HITRA KOMMUNE Utført av: Leif Fordal

Detaljer

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag Oppdragsnummer: 23011132 Sagene Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Adresse: Gustav Jensensgate 10 P-rom/BRA: ca. 78 kvm/78 kvm Prisantydning: kr 2 500 000,- Andel

Detaljer

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Delebukta 53, 1390 Vollen Adresse: Delebukta 53, 1390 Vollen Type eiendom: Fritidshus/enebolig Areal bygninger: Anslått ca. 156 m 2 BRA Tomteareal: Ca.

Detaljer

BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Sissel Styrmoe Dølplads. Tlf: 4000 2204 VÅR REF:

BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Sissel Styrmoe Dølplads. Tlf: 4000 2204 VÅR REF: BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR ADRESSE: Østensjøveien 64, 0667 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 144, Bnr. 642 BTA: 458 m 2 BRA(PRIMÆR-ROM): 374 m 2 TAKSTVERDIER: VT: Kr. 8.800.000,- /LT: Kr. 8.000.000,- PRISANTYDNING:

Detaljer

oslo Ullevål Hageby adresse: Sognsveien 32, 0851 Oslo prisant: 5 090 000,- oppdragsansvarlig: Tio Trieu Dinh mobil: 99 29 43 78

oslo Ullevål Hageby adresse: Sognsveien 32, 0851 Oslo prisant: 5 090 000,- oppdragsansvarlig: Tio Trieu Dinh mobil: 99 29 43 78 oslo Ullevål Hageby adresse: Sognsveien 32, 0851 Oslo prisant: 5 090 000,- oppdragsansvarlig: Tio Trieu Dinh mobil: 99 29 43 78 5 fakta om boligen 6 introduksjon 8 meglers vurdering 12 stue 14 kjøkken

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

Verdivurdering. Hauskvartalet, Oslo kommune 25.11.2014. Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i

Verdivurdering. Hauskvartalet, Oslo kommune 25.11.2014. Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i Verdivurdering Hauskvartalet, Oslo Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i Oslo kommune 25.11.2014 INNHOLDSFOTEGNELSE SAMMENDAG INNLEDNINGIMANDAT FAKTISKE OPPLYSNINGE VEDIGUNNLAG Premisser

Detaljer

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,- MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR 1670000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager EIENDOMMEN

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

OLE BRUMS VEI 40 OSLO

OLE BRUMS VEI 40 OSLO OLE BRUMS VEI 40 OSLO 3-roms andelsleilighet i 2 etg med balkong Leiligheten trenger total oppussing Heis Prisantydning: 1 350 000,- Andel leilighet BTA: 80 m² / P-rom: 70 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

$!* & 5 627 7770 /9 29 :7 27 ++!#! !!#$ 5&7.&5. ) & 5*77 !!" # $$%& % ' %(&! '!) #* +%,(-!./0. & & +$11+$* % #* & 56 /760!!* /&.&75.

$!* & 5 627 7770 /9 29 :7 27 ++!#! !!#$ 5&7.&5. ) & 5*77 !! # $$%& % ' %(&! '!) #* +%,(-!./0. & & +$11+$* % #* & 56 /760!!* /&.&75. !!" # $$%& % ' %(&! '!) #* +%,(-!./0. & & +$11+$* &)$#* 22122123 4 & 5.0 % #* & 56 /760!!* /&.&75. ) & 53*77 56*77 $!* & 5 627 7770!!#$ 5&7.&5. ) & 5*77 +8!" /9 29 :7 27 Rune Tretterud eiendomsmegler MNEF

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

3 181 kr. inkl. oppvarming

3 181 kr. inkl. oppvarming 4 250 000 kr. 76 kvm. 5 000 000 kr. 69 kvm. 3 181 kr. inkl. oppvarming Kontaktperson: Erik Pettersen Kontakttelefon: 401 40 341 Sendes til: erikthp74@gmail.com BUD PÅ EIENDOM Dato: 27.04.2015 Oppdragsnr:

Detaljer

Industrigata 40. Majorstuen - Industrigata 40. Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse.

Industrigata 40. Majorstuen - Industrigata 40. Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse. Majorstuen - Industrigata 40 Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse. Industrigata 40 Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Selveier leilighet svært sentralt. BTA / BRA / P-rom 61 / 55

Detaljer

RYKKINN. Bjørnebærstien 49, 1348 Rykkinn. Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 13 426,- Totalt kr.

RYKKINN. Bjørnebærstien 49, 1348 Rykkinn. Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 13 426,- Totalt kr. RYKKINN LYS OG PEN 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED FLOTT BELIGGENHET Bjørnebærstien 49, 1348 Rykkinn Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 13 426,- Totalt kr. 1 263 426,- Ole Kvigne Megler

Detaljer