Verditakst. Forretningstomt nr HITRA HITRA KOMMUNE. Gnr. 90 Bnr. 27

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verditakst. Forretningstomt nr. 6 7240 HITRA HITRA KOMMUNE. Gnr. 90 Bnr. 27"

Transkript

1 Postboks Hitra Org.nr.: Tlf Mobil E-post: Verditakst Forretningstomt nr HITRA Gnr. 90 Bnr. 27 HITRA KOMMUNE Utført av: Leif Fordal Oppdrag Befaringsdato:

2 Verditakst Forretningstomt nr HITRA Gnr. 90 Bnr. 27 HITRA KOMMUNE Forutsetninger Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Mandat Verdivurdering Sammendrag/konklusjon Sammendrag: Sentralt plassert forretningseiendom med muligheter for tilbygg/påbygg på eksisterende bygning. Anmerkning og vurdering av takstobjektet: Enkel en-etasjes forretningsbygning i trekonstruksjoner. Generell markedsvurdering: En del ledige arealer i sentrumsområde medfører lavere omsetningshastighet av næringseiendommer. Forøvrig atraktivt forretningsområde i kommunesenteret Markedsverdi Konklusjon markedsverdi: Hitra, Leif Fordal 2 av 15

3 Rekvirent Rekvirert av: Coop Hamarvik SA v/audun Klev Besiktigelse, tilstede Dato: Leif Fordal Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Skjøte Andre dok./kilder: Dagbokført Sist omsatt registrert i Situasjonskart Tegninger EDR Eier Vedlegg Nr Dokument/beskrivelse Fotos Reguleringskart Situasjonskart Tegninger Ant. sider Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 90 Bnr. 27 Hjemmelshaver: COOP Hamarvik Ba Tomt: Eiet tomt. Areal 1 599,2 m² Tomtearealet er oppgitt i Norges Eiendommer Konsesjonsplikt: Nei Adkomst: Kommunal forretningsgate Vann: Kommunal vannforsyning Avløp: Kommunalt avløpsanlegg Regulering: Fillan sentrumsområde Kommuneplan: Ja, tettstedsområde Fillan Forsikringsforhold Kommentar: Forskiringspolise ikke framlagt Premiebeløpet er antatt Andre opplysninger Tomtens anvendelse: Forretningsformål. Det er knyttet godkjente reguleringsbestemmelser til eiendommen hvor det bl.a. er fastlagt at bygg skal oppføres i 2 (3) etasjer samt diverse tekniske krav/bestemnmelser. Beliggenhet: I sentrumsområde i Fillan i det indre kvartal Beskrivelser: Eiendommen utgjør hjørnetomt mot sørvest og mot kjøpesenteret Hitra-Torget. I kommunesenteret forøvrig er det offentlige kontorer, helsesenter, idrettshall, bowlinghall, svømmehall, idrettspark, videregående skole, barne- og ungdomsskole, servicefunksjoner og annen næringsvirksomhet. 3 av 15

4 Topografi, utsikt, sol, skygge: Tomta har svak helling mot nord med front av bygg mot forretningsgate. Grunnforhold og fundamentering: Fjellgrunn med oppfylte sprengtstienmasser, bygningen har betongfundamenter Konstruksjoner og installasjoner: Bygningen har betongdekke på grunn, isolerte tre bind.verksvegger med TMkledning utvendig, innvendig platekledd. Selvbærende tre takstoler med tro og taket tekket med stålplater. Kjøleanlegg i lokaler sør er montert av leietaker og omfattes ikke av taksten. El-tilknytning, tele og data: Bygningen har tilkopling til infrastruktur i forretningsgate; kommunal vannforsyning og avløpsanlegg, strømforsyning gjennom kabel samt teletilknytning. Parkering: Det er fri parkering i sentrumsområde. Miljø/forurensning: Det er ikke kjennskap til negative forhold knyttet til miljø eller forurensning av grunn eller i luft. Utbyggingspotensiale: Det er ikke oppgitt utnyttelsesgrad for eiendommen; bebyggelsen kan føres opp i 2 (3) etasjer. Tomtearealet er på m2. Det samlede bebyggbare arealet på tomten antas til ca m2 ( BYA = 40 %). Dagens bygning har en grunnflate på 310 m2. Bygninger på eiendommen Forretningsbygning Byggeår: Alder i følge godkjente tegninger fra kommunen Anvendelse: Lokaler mot sør er utleid. Lokalene mot nord (115 m2) er for tiden ledige. Arealer og anvendelse Forretningsbygning - arealer Bruttoareal Bruksareal Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse 1. etasje Butikklokale, lager, toaletter, lager 2, inngangsparti Arealet er beregnet ut fra oppmåling på stedet 1. etasje Butikk, inngangsparti Arealet er beregnet ut fra oppmåling på stedet Sum bygning Gjenstående arbeider/vedlikehold Vedlikehold: Takrenner og nedløp; skadet renne og nedløp på front mot vest. Utkast fra renner medfører skade/råte på bordkledning. Bordkledning på nedre del på enkelte plasser er skadet/begynnende råte. Bordkledning er en del slitt og trenger overflatebehandling. Vinduer er fra byggeår og bør kontrolleres. 4 av 15

5 KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Forretningsbygning Lokalisering Forretningsbygning Bygningsdel/beskrivelse Bygning, generelt Trebygning oppført på betong ringmur og betong dekke på grunn. Grunn og fundamenter, generelt Fjellgrunn, antatt oppfylte masser Gulv på grunn Antatt isolert betongdekkemed innstøpte varmekabler i forretningslokaler. Yttervegger Isolert tre bind.verk med utvendig TM-kledning, innvendige vegger med plater Vedlikehold ol: Bordkledningsbord ved nedløp er vannskadet på flere plasser. På et av områdene er det råteskade. Forøvrig er det manglende overflatebehandling (maling) på flere vegger på bygningen. Takkonstruksjoner Tre takstoler med antatt tretro med U-lagspapp Taktekning og membraner Metallplatetekking (A-takplater). Det er antatt aluminium takrenner og nedløp Vedlikehold ol: Takrenne og et nedløp på vestside er skadet og må skiftes. Forøvrig bør takavrenning ledes til avløpssystem i området; renner og nedløp bør uansett kontrolleres nærmere. Vinduer Isolerglassvinduer fra byggeår (1976). Vedlikehold ol: Vinduer er fra byggeår og det er påregnelig med uskifting av vinduer i nærmeste framtid. Ytterdører og porter Aluminiums ytterdører; aluminium gitterport til hver av forretningslokalene. Innvendige dører Standard tre innerdører Himlinger inklusive taklister Malte himlingsplater/malte plater Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Laminatplategulv i forretningslokaler, belegg i øvrige rom Overflater på innvendige vegger Malte panelplater/malte plater 5 av 15

6 Sanitærinstallasjoner, generelt Standard utstyr på toaletter, skyllekar på bøttekott Varme, generelt Det er lagt varmekabel i begge forretningslokalene; det er en kurs og strømforbruk fordeles mellom leietakere. Forøvrig benyttes varmeovner; løsmontert på gulv. Vedlikehold ol: Oppvarmingsmuligheter foruten varmekabler innstøpt i gulv som en kurs, bør avklares. Alternativ oppvarming gjennom varmepumpe eller lignende bør vurdres. Luftbehandling, generelt Bygningen har ikke mekanisk ventilasjonsanlegg; ventilasjon skjer med naturlig avtrekk ved ventiler i tak i begge forretningslokalene samt i begge toalettrommene. Vedlikehold ol: Bygningen bør utstyres med mekanisk (ballansert) ventilasjonsanlegg. Elkraft, generelt Åpent el-anlegg. Anlegget har en måler og et abonnement. Strømkostnader fordeles mellom leietakere. Det bør vurderes egen takst over el.anlegget utført av godkjent el-takstmann. 6 av 15

7 KONTRAKTER/AREALER Oversikt over leiekontrakter Bygning/areal Etg. m² Leie pr år /m² Opphør mnd/år Reg. % / /m² Leie pr år beregnet Fra mnd/år Reg. % 1/ Forretningsbygning - Butikklokale med lager, toaletter, spiserom, kontor Bergheim Blomster v/ 1 Arild Oddan Sum: Markedsleie/ledige lokaler Bygning/areal Etg. m² faktisk Forretningsbygning - Butikklokale med lager, toaletter, spiserom, kontor Bergheim Blomster v/ 1 Arild Oddan - Butikklokaler u/innredning Forretningslokaler nord 1 Sum: av 15

8 TOMTEVERDI Tomteareal: Tomteverdi: Kommentar: Tomteareal: Tomteverdi: Ledig utbyggingsareal (antatt 400 m2) Beregnet verdi tomt: Sentralt plassert forretningstomt med noe utbyggingspotensiale m² VERDIGRUNNLAG - TEKNISK VERDI Forutsetninger teknisk verdi Byggekostnadene er beregnet til hva det ville koste å føre opp en tilsvarende bygning idag. Tomteverdien framkommer ved en betraktning av tomtebelastningen og reg.bestemmelsene. Det er foretatt en reduksjon på grunn av byggets alder, tilstand, hensiktsmessighet og tekniske anlegg. For kurante næringseiendommer forekommer det ofte avvik mellom den tekniske verdien og takstkonklusjonen. Normale byggekostnader Normale byggekostn.: Beregnet for hvert bygg med takstdagens byggepris. Forretningsbygning Sum normale byggekostnader: Fradrag for alder, forskriftskrav, gjenst. arbeider ol.: Teknisk verdi uten tomt: Tillegg for normal tomteverdi: Teknisk verdi: Teknisk verdi av takstobjektet: Utbyggingspotensiale Teknisk verdi: Teknisk verdi på takstdagen: Teknisk verdi Grunnlag: VERDIGRUNNLAG - NETTOKAPITALISERING Rentegrunnlag Rentegrunnlag: Effektiv risikofri rente, 10 års statsobl.: - Inflasjon: 3,50 % -2,50 % Realrente: kalkulert 0,98 %, avrundet: Risiko for marked, bygning, beliggenhet, m.v. 1,00 % 12,50 % Kapitaliseringsrente/realavkastningskrav: 13,50 % Forutsetninger nettokapitalisering Verdien som framkommer etter denne metoden har sin bakgrunn i eiendommens vurderte netto inntektsoverskudd og det kravet til avkastning som normalt stilles ved investering av denne typen eiendom i tillegg til eiendommens øvrige utbyggingspotensiale. 8 av 15

9 Brutto leieinntekter Arealtype Eiendommens arealtyper Leiekontrakter m² /m² Butikklokale med lager, toaletter, spiserom, kontor Butikklokaler u/innredning Sum: Leie pr år Markedsleie/ledige lokaler m² /m² Leie pr år faktisk ansatt beregnet Fradrag i brutto leieinntekter Brutto leieinntekter: Fradrag: Forsikringspolise ikke framlagt; premiebeløp er antatt. For drift- og forvaltningskostnader er det benyttet erfaringstall fra tilsvarende eiendommer/bygninger. Off. avgifter og ev. eiendomsskatt: Forsikringspremie: Driftskostnader: Avsetninger til løpende vedlikehold pr år: Forvaltningskostnader pr år: Inntektsoverskudd: Sum normale eierkostnader: Eiendommens inntektsoverskudd: Tomteverdi: Normale byggekostnader: Teknisk verdi: Kapitalisert verdi: Yield: % ,8 På bakgrunn av ovenstående settes markedsverdien til: Beregning av kapitalisert verdi Kapitalisert verdi: Eiendommens inntektsoverskudd kapitalisert med 13,5 % gir (avrundet) KONKLUSJON MARKEDSVERDI Grunnlag for verdifastsettelsen: Markedsverdi: 9 av 15

10 10 av 15

11 Forretningslokale nord Forretningslokale nord 11 av 15

12 Forretningslokale sør (blomsterhandel) Forretningslokale sør (blomsterhandel) 12 av 15

13 Forretningslokale sør; kjølerom for blomsterhandel er oppbygd/etablert av leietaker Fordelrskap fra byggeår; god plass i skapet 13 av 15

14 Fordelrskap elektro; god plass i skapet Det er to toaletter; et til hver av leietakerne 14 av 15

15 Bøttekott 15 av 15

Verditakst. Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES. Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE

Verditakst. Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES. Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE Verditakst Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE Utført av: Erlend Eide Byggm.Ing.Takstmann Befaringsdato: 27.06.2011 Verditakst

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/12 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr 12/4669 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 14/12: SALG AV STRØMSØ SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Verditakst. med kontantstrømanalyse. Hovedveien 25A / B 8590 Kjøpsvik. Gnr. 20 Bnr. 1 Festenr. 110 TYSFJORD KOMMUNE

Verditakst. med kontantstrømanalyse. Hovedveien 25A / B 8590 Kjøpsvik. Gnr. 20 Bnr. 1 Festenr. 110 TYSFJORD KOMMUNE Tore Hunds gt. 7 8514 Narvik Mob. 92613029 769 46613 / Fax 769 47785 post@ofotentakst.net Verditakst med kontantstrømanalyse Hovedveien 25A / B 8590 Kjøpsvik Gnr. 20 Bnr. 1 Festenr. 110 TYSFJORD KOMMUNE

Detaljer

Foredling & Kvalitet. Eie eller leie - du bestemmer!

Foredling & Kvalitet. Eie eller leie - du bestemmer! Foredling & Kvalitet Eie eller leie - du bestemmer! Straumeveien 166 - Attraktive kontorlokaler Kontor / Salgslokale like ved Nordåsvannet Foredling & Kvalitet Nabolagsprofil TM Straumeveien 166 5151 Straumsgrend

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41 Jenny Linds vei 16 5146 Fyllingsdalen Telefon- 55179800 - Mobil - 977 01 401 E-post: rune@bergen-boligtaksering.no Org.nr. 979 457 103 Verdi- og lånetakst over andel i Fløentoppen Borettslag Fløenbakken

Detaljer

GRÜNERLØKKA. Næringsseksjon på gateplan. Oppusningsobjekt

GRÜNERLØKKA. Næringsseksjon på gateplan. Oppusningsobjekt GRÜNERLØKKA Næringsseksjon på gateplan. Oppusningsobjekt ADRESSE: Sannergata 24, 0557 Oslo Gnr.225, bnr.268, snr.1. BTA/ BRA(PRIMÆR-ROM): 140/127 m 2 TAKSTVERDIER: VT: 1.800.000,- PRISANTYDNING: Gi bud!

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 Rabben 18 2611 Lillehammer Org.nr. 970 435 204 Telefon 61255774-91377702 Verdi- og lånetakst over Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 LILLEHAMMER KOMMUNE Utført av: Morten M. Haugom

Detaljer

HEGDEHAUGEN Attraktiv næringsseksjon, 205 m 2 på gateplan med god beliggenhet!

HEGDEHAUGEN Attraktiv næringsseksjon, 205 m 2 på gateplan med god beliggenhet! HEGDEHAUGEN Attraktiv næringsseksjon, 205 m 2 på gateplan med god beliggenhet! ADRESSE: BTA/ BRA(PRIMÆR-ROM): Rosenborgata 1 B, 0356 Oslo Gnr.214 Bnr. 308 Snr.1 230/205 m2 TAKSTVERDIER: Teknisk verdi:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Tuftadalen 41 5265 Ytre arna Gnr. 307 307 Bnr. 287 288 BERGEN KOMMUNE Utført av: Takstmann Indre Arna veien 90, 5261 Indre Arna E-post: aron.skaalevik@takstmann.as Tlf.: 975 13

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE E.post: post@sunnmorstakst.no Telefon 701.45771 Mobil 952.08827 Org.nr: 986591281 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato: 16.11.2011 Verdi- og lånetakst over

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS. over EIDFJORD KOMMUNE. Utført av: Kjell-Erik Nilsen

Verdi- og lånetakst. Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS. over EIDFJORD KOMMUNE. Utført av: Kjell-Erik Nilsen Nordre Toppe 79 5136 Mjølkeråen Tlf.: 55188666 - Fax.: 55188666 - Mob.: 90076791 E-post: ke-nilsen@broadpark.no Org.nr: 981263324 Verdi- og lånetakst over Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS Gnr. 19 Bnr. 116

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Steineveien 294 8340 STAMSUND. Gnr. 44 Bnr. 7 VESTVÅGØY KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Steineveien 294 8340 STAMSUND. Gnr. 44 Bnr. 7 VESTVÅGØY KOMMUNE Fygleheia 1 8370 Leknes NO 955 797 299 epost: a-odjo@online.no Bank: 4631 05 00 100 Mob. 907 26333 Telef: 760 82 833 Verdi- og lånetakst over Steineveien 294 8340 STAMSUND Gnr. 44 Bnr. 7 VESTVÅGØY KOMMUNE

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Fossmoveien 19 9311 BRØSTADBOTN Gnr. 3 Bnr. 98 DYRØY KOMMUNE, 3. < Utført av: Richard K. Elverum

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Nordahl Bruns Gate 9 Borettslag. Andelsleilighet i Nordahl Bruns Gate 9 0165 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Nordahl Bruns Gate 9 Borettslag. Andelsleilighet i Nordahl Bruns Gate 9 0165 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Nordahl Bruns Gate 9 Borettslag Andelsleilighet i Nordahl Bruns Gate 9 0165 OSLO Gnr. 208 Bnr. 454 Leilighet nr. 23 Andelsnr.: 23 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Sørkedalsveien 242C 0754 OSLO Gårdsnr. 27 Bruksnr. 250 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 195/625 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Rekvirenten har bedt om å få vurdert boligens markedsverdi

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing.

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing. Nordahlveien 3 B, 2312 Ottestad 47 64 97 17 marius@oustad.as Org.nr: 984 868 316 Verdi- og lånetakst over Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN Gnr. 656 Bnr. 5 RINGSAKER KOMMUNE Utført av: Marius

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE Tords vei 31 1386 Asker Mobil 41470155 www.huskonsulenten.no torbjorn@huskonsulenten.no Org.nr: 996 898 067 Verdi- og lånetakst over Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK Gnr. 14 Bnr.

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Herslebs gt. 17 B 0561 OSLO Gnr. 229 Bnr. 236 Seksj.nr. 43 Eierbrøk: 46/8723 OSLO KOMMUNE Bjørn Hallmo AS Autorisasjoner: Boliger, Leiligheter, Hytter, Tomter, Boligsalgs-/Tilstandsrapporter

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE Harbitz Alléen 14 K, 0275 Oslo Mob. 905 16 615 jangravd@online.no www.takstpartneroslo.no Org.nr: 990 477 558 Verdi- og lånetakst over Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk:

Detaljer