NAV Arbeidsrådgivning Hordaland Avdelingsdirektør Asgeir Helle mobil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAV Arbeidsrådgivning Hordaland Avdelingsdirektør Asgeir Helle Asgeir.helle@nav.no mobil 957 79 834"

Transkript

1 NAV Arbeidsrådgivning Hordaland Avdelingsdirektør Asgeir Helle mobil Arbeidsmiljøkonferansen 2011 Ulvik kurs- og konferansesenter Har vi glemt delmål 2 i IA-avtalen?? å inkludere flere i arbeidslivet med nedsatt funksjonsevne

2 Inkludering i arbeidslivet sett på bakgrunn av arbeidsmarkedet og velferdsstaten NAV (Arbeids- og velferdsetaten) og formålet med NAV Inkluderende arbeidsliv nyeste protokoll mellom partene Funksjonshemmede og arbeidsmarkedet (ssb) Bistandsbehov og innsatsgrupper noen nye begreper i NAV Skjermet eller ordinære åpne arbeidsmarkedet Nye grep i statsbudsjettet for 2012 Hva må gjøres? NAV, Side 2

3 Formålet med NAV-reformen få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad gjøre det enklere for brukerne ved å tilpasse forvaltningen til brukernes behov få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Utfordring: NAVs omdømme må bli bedre NAV, Side 3

4 Inkluderende arbeidsliv - forlengelse Noen innspill fra ekspertutvalg ledet av professor Arnstein Mykletun Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen av 24. februar 2010 Målene som før: redusere sykefraværet med 20 % i forhold til 2. kv Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne Yrkesaktivitet etter 50 år forlenges med 6 mndr NAV, Side 4

5 Legemeldt sykefravær etter kjønn og alder 2 kv NAV, Side 5

6 Utviklingen sykefravær NAV, Side 6

7 Nøkkeltall fra SSB Arbeidsledige (september 2011) Sysselsatte 2,42 mil 74,6% av 3,23 mil mellom 16 og 66 år utenfor hvem er de?: elever, studenter, familieforsørgede, uføre, sosialhjelpsmottakere Arbeidsstyrke 71,7% ( alle mellom 16 og 74 år!) Arbeidsstyrke 81,5 % (alle mellom 25 og 66) 84,4% menn og 78,5% kvinner Sykefravær legemeldt 5,7% (2.kv 2011) Mottakere av Arbeidsavklaringspenger Personer med nedsatt arbeidsevne januar 2011: uførepensjonister NAV, Side 7

8 SSBs årlige undersøkelse 2011 om sysselsetting for funksjonshemmede SSB gjennomfører årlig en spørreundersøkelse om personer med funksjonshemming i arbeidslivet. Undersøkelsen er basert på intervju med et utvalg av alle mellom 15 og 66 år (42%) av i alt funksjonshemmede var i arbeid i 2 kv (47%) av funksjonshemmede som arbeider har deltidsarbeid Mens 26 % av alle sysselsatte arbeider deltid 58 % av de mottok en eller flere stønader (61 % for kvinner og 53 % for menn) 40 % av de i arbeid mottok i tillegg en stønad NAV, Side 8

9 SSB om behov for tilrettelegging på arbeidsplassen og ønske om arbeid 56 % av de som var i arbeid har fått arbeidsplassen tilpasset hadde behov for ytterligere tilpasning (2010) hadde behov for tilpasning, men ikke fått noe (2010) eller 25 % av de som ikke var i arbeid, ønsket arbeid. ( bare ca av disse er aktive arbeidssøkere) NAV, Side 9

10 NAV, Side 10

11 Lov om Arbeids- og velferdsforvaltningen retten til å få vurdert bistandsbehov iverksatt a Vurdering av behov for bistand for å beholde eller skaffe seg arbeid og rett til aktivitetsplan Alle som henvender seg til kontoret, og som ønsker eller trenger bistand for å beholde eller skaffe seg arbeid, har rett til å få vurdert sitt bistandsbehov Rett til arbeidsevnevurdering dersom det er et omfattende bistandsbehov. Arbeidsevnevurdering en forutsetning for innvilgelse av Arbeidsavklaringspenger NAV, Side 11

12 Noen nye begreper fra 2010 Standard innsats - for arbeidssøkere Situasjonsbestemt innsats virkemidler inntil et år Langtidsledige Unge Spesielt tilpasset innsats nedsatt arbeidsevne (eldre begrep: yrkeshemmet) Arbeidsevnevurdering må foretas, også egenvurdering Aktivitetsplan sammen med bruker Krav til nedsatt helse Sykdom, skade lyte vesentlig Varig tilpasset innsats dagens uførepensjon NAV, Side 12

13 NAV-kontoret Informasjon Ved behov for bistand: Foreta Arbeidsevnevurdering (nytt): Vurdering i forhold til - Bistandsbehov (hvilken type bistand, og omfanget av denne). - Områdene: Arbeidserfaring, utdanning, interesser, personlige muligheter, sosiale forhold og helse. I tillegg kommer arbeidslivsforhold/arbeidsmarked og dagliglivsforhold (f.eks. bolig, familiesituasjon). Basert på saksbehandlers vurdering, medisinske- og andre opplysninger, og egenvurdering fra bruker. Samhandling mellom bruker og veileder. Skal føre til en Aktivitetsplan (handlingsplan). NAV, Side 13

14 NAV-kontorets arbeid med oppfølging Oppfølging viktig begrep i NAV Bistand til å komme i høvelig arbeid. Evt. kople inn spesialkompetanse (f.eks. NAV, Arbeidsrådgivning som igjen har et omfattende nettverk mot aktuelle samarbeidspartnere. Samarbeid med aktuelle eksterne aktører, som fastlege, spesialisthelsetjenesten, skoler og arbeidsgivere. NAV kontoret innstiller i forhold til planer og behov. Vedtak fattes ved NAV Forvaltning. NAV, Side 14

15 Men hva slags arbeid kan funksjonshemmede? I utgangspunktet kan funksjonshemmede dekke alle typer yrker. Gruppen kan ikke sees under ett Stor individuelle forskjeller uavhengig av diagnose Utgangspunktet Den enkelte sterke sider Interesser Arbeidskapasitet Kognitive evner Hjelpemidler Hjelpebehov Fokus på muligheter ikke begrensninger NAV, Side 15

16 Eksempel blind elev i vgs Anbefaler at vgs kontakter rådgiver syn i NAV Arbeidsrådgivning i begynnelsen av siste året på videregående skole. Søknadsfrist for høgskoler og universitet på spesielt grunnlag er 1. mars Svar om opptak i mai Deretter søkes om lydbøker og annen tilrettelegging Besøk på utdanningsinstitusjonen, planlegge tilretteleggingstiltak Arbeidsrettede tiltak i forlengelse av utdanningsløpet NAV, Side 16

17 Arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspenger har avløst 3 gamle stønader Rehabiliteringspenger Attføringspenger Tidsbestemt uførepensjon Fastsettes på grunnlag av inntekten året før uføretidspunktet Utgjør 66% av grunnlaget Egne regler ved yrkesskade/ yrkessykdom Årlig minsteytelse 2 G* Ung ufør 2,4 G *G er per : kr NAV, Side 17

18 Hvem kan få arbeidsavklaringspenger Det er et vilkår at du har fått arbeidsevnen din nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom eller skade. Det sentrale er ikke hvor mye helsen din i seg selv er svekket, men i hvilken grad det påvirker mulighetene dine til å være i inntektsgivende arbeid. Du kan få arbeidsavklaringspenger mens du er under aktiv behandling under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak under arbeidsutprøving (opptrapping etter sykdom) under oppfølging fra NAV etter at behandling og tiltak er forsøkt Du kan også få arbeidsavklaringspenger under utarbeidelse av aktivitetsplan mens du venter på aktiv behandling eller et arbeidsrettet tiltak i inntil tre måneder mens du søker arbeid etter gjennomført tiltak eller behandling i inntil åtte måneder mens uføresøknaden din blir vurdert i inntil seks måneder hvis du på grunn av sykdom blir arbeidsufør på nytt, uten å ha opparbeidet deg ny rett til sykepenger hvis du som student har behov for aktiv behandling for å gjenoppta studier og du ikke har rett til stipend under sykdom fra Lånekassen Du må bo og oppholde deg i Norge være mellom 18 og 67 år NAV, Side 18

19 Beholde arbeid Gradert sykemelding Unntak fra arbeidsgiverperioden Tilretteleggingstilskudd Tilretteleggingsgaranti Arbeidsplassvurdering Amo-opplæring Raskere tilbake Tiltaksmeny Innpass i arbeidslivet Utdanning Arbeidspraksis Lønnstilskudd Arbeid med bistand Jobb-klubb Tiltak i arbeidsmarkedsbedrift NAV, Side 19

20 ARK NAV Arbeidsrådgivning I de sentrale retningslinjene for NAV Arbeidsrådgivning er målet for innsatsen definert slik: NAV Arbeidsrådgivning har de samme overordnede målsettinger som NAV for øvrig. Tjenestene fra NAV Arbeidsrådgivning skal bidra til å lette tilpasningen til arbeidslivet for brukere med helsemessige og andre hindringer for deltagelse. NAV Arbeidsrådgivning skal ha utfyllende kompetanse i forhold til NAV lokalt, og skal yte tjenester til brukere med bistandsbehov ut over det lokalkontoret ordinært kan imøtekomme. NAV Arbeidsrådgivning skal bistå NAV lokalt med utredning og veiledning av brukere, bidra til kompetansebygging i NAV gjennom veiledning og rådgivning til NAVansatte, samt delta i opplæring innenfor enhetens kompetanseområder. NAV, Side 20

21 Utfyllende kompetanse skal brukes spisset mot de riktige sakene Den utfyllende kompetansen NAV Arbeidsrådgivning har er på fagområdene psykologi pedagogikk rådgivende leger Syn og hørsel:hordaland og to andre fylker har kompetanse på dette feltet. Vi har i 2010 hatt økt fokus på at den utfyllende kompetansen som NAV Arbeidsrådgivning besitter, skal bli brukt tilstrekkelig spisset mot de riktige sakene. Flere saker kan avklares i samtale med våre kontaktpersoner når de besøker NAV lokalt ca 1 gang i måneden. Flere saker kan avklares i et av etatens mange tiltak. Flere saker har NAV lokal kompetanse til å avklare uten hjelp fra ARK. NAV, Side 21

22 NAV Arbeidsrådgivning Hordaland Leder Asgeir Helle Sekretær Arkiv JEva F.Jordahl MOLAS Asperger prosjekt Bjørn Bergersen Siri Møll Avdelingsleder Pedagog avdeling Eldrid Rasmussen Avdelingsleder Psykolog avdeling Gunnar Festø Syn/hørsel Dekker 3 fylker Bjørn Moldeklev Roald Synnevåg Fylkeskoordinatorer Arbeid og psykisk helse Marianne Bjørkly Rune H Hansen LAR Legemiddel assistert Rehabilitering Gerd Steindal Koordinerende rådgivende Overlge John G Mæland Renid Breivik Anne Marie Haugland Jan T Kalstad Steinar slaatta K.E. Erstad A.M. Hovgaard Senter for Jobbmestring Marianne Misje Faglig leder MBA Magdalena Krossgått Dobbeltdiagnoser Jan Jørgensen Kjell Haug Vilhelm Koefoed Stein Nilsen Asbjørn Rotevatn Sommerfelt-Pettersen Knut Walther Edgar Bjørnseth Bernt Daltveit Ernst Horgen Ida M Hoff Linn V Lervk Torstein Næsheim Åsne Aarskog NAV, Side 22

23 Tjenesteområder rådgivende leger, psykologer og pedagoger per Tjenesteområde/bydel Per Rådgivende overlege (ROL) psykolog Pedagog Koordinerende rådgivende overlege / avdelingsleder: John Gunnar Mæland Gerda Biswanger Lüdtke Eldrid Hodneland Rasmussen Nordhordland Stein Nilsen Kjell Einar Erstad Eldrid Hodneland Rasmussen Vest Stein Nilsen Asbjørn Rotevatn Anne Marie Hovgaard Renid Breivik Midthordland Jan Sommerfelt- Pettersen Gunnar Festø Jan Terje Kalstad Voss/ Hardanger Bernt Daltveit Gunnar Festø Bjørn Bergersen Sunnhordland (unnatt Bømlo) Edgar Bjørnseth Kjell Einar Erstad Anne-Marie Haugland Arna Ernst Horgen Kjell Einar Erstad Siri Møll Bergenhus Knut Walther Gunnar Festø Eldrid Hodneland Rasmussen Fana Kjell Haug Gerda Lüdtke Renid Breivik Fyllingsdalen Ernst Horgen Anne Marie Hovgaard Jan Terje Kalstad Laksevåg Wilhelm F. Koefoed Anne Marie Hovgaard Siri Møll Ytrebygda Kjell Haug Gerda Lüdtke Renid Breivik Årstad Knut Walther Anne Marie Hovgaard Jan Terje Kalstad Åsane Ernst Horgen Kjell Einar Erstad Eldrid Hodneland Rasmussen NAV, Side 23

24 Tjenesteområdene i Hordaland fra 1. november 2008 Hordaland Bergen Tjenesteområdene Åsane Bergen (8 tj.omr.) Vest (Fjell) Midthordland (Os) Nordhordland (Lindås) Voss/Hardanger (Voss) Sunnhordland (Stord) Bergenhus Laksevåg Årstad Fyllingsdalen Fana Ytrebygda Arna Kilde: NAV NAV, Side 24

25 Tjenester fra ARK Hordaland Brukerrettet bistand supplerer tjenesten fra NAV lokal, innrettet mot personer med ulike utfordringer i forhold til arbeidslivet av psykisk, fysisk eller sosial art. Innsøking skjer fra NAV lokalt. Nye innsøkningsrutiner innføres fra Bistand til egen etat Konsultativ virksomhet gjennom saksdrøftinger Rådgivning i enkeltsaker Opplæring av NAV ansatte der ARK har spesiell kompetanse Fagutvikling gjennom prosjekter og satsinger Arbeid og psykisk helse Asperger Legemiddelassistert rehabilitering Utvidet ARK (Sun og hørsel) dekker 3 fylker NAV, Side 25

26 Avklaring og utredning Individuell avklaring og utredning Utredning av arbeidssøker gjennomføres ved hjelp av samtaler og eventuelt testing. Evnemessige vurderinger Vurdering av lese- og skriveferdigheter Hukommelsesvurdering Vurdering av smertetilstanders betydning for funksjonsevnen Vurdering av psykiske og personlighetsmessige forutsetninger Utvidet kartlegging av interesser og karriereverdier Utredningen avsluttes med en skriftlig rapport som sendes bestillende saksbehandler og bruker Noen saker avsluttes med notat i Arena og råd til saksbehandler og bruker NAV, Side 26

27 Verktøy: Det viktigste er samtalen med bruker. Rådgiveren WAIS, RAVEN MMPI SCL90 16PF, MBTI Becks skalaer, MADRS Arbeidsferdighetsprofil LOGOS/ PDK SLM (selvrapportert livskvalitet og mestring) Interessetester for eksempel veivalg Asheims yrkesvalgskjema/ Hollands modell Kartlegging av kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk NAV, Side 27

28 Generelt for våre brukere: Kritiske områder/faser er: Terskelen inn til arbeids- og velferdsforvaltningen Når det er behov for parallell yrkesrettet oppfølging og medisinsk behandling Overgangen mellom ulike arbeidsmarkedstiltak Overgang arbeidsmarkedstiltak arbeid Når det er behov for oppfølging i utdanningsløpet Overgang skole arbeid I tillegg er det behov for fleksibilitet og god tid i tilbudene NAV, Side 28

29 Hva vil vi oppnå når det gjelder samarbeid på tvers av fag og etater Vårt hovedmål: å få flere i arbeid og aktivitet Godt samarbeidsklima med fokus på løsninger God gjensidig informasjonsflyt IKT møteplasser Tidligere avklaring av brukere som mottar, eller søker om helserelaterte ytelser Økt gjennomstrømming og kortere ventetid Kompetanseoverføring Fagutvikling Kulturbygging Riktig og mer effektiv bruk av etatens kompetanse på NAV lokal og på NAV Arbeidsrådgivning NAV, Side 29

Møtet med NAV og NAV Arbeidsrådgivning Helse Bergen, 8. april 2011

Møtet med NAV og NAV Arbeidsrådgivning Helse Bergen, 8. april 2011 Eldrid Hodneland Rasmussen Møtet med NAV og NAV Arbeidsrådgivning Helse Bergen, 8. april 2011 Disposisjon Møtet med NAV Arbeidsavklaringspenger (AAP) Samarbeidsavtale mellom NAV og Fylkeskommunen NAV Arbeidsrådgivning

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid Du er her: regjeringen.no / Dokum entarkiv / Innspill til en strategi for å få flere personer m ed nedsatt funksjonsevne i arbeid Rapport, 20.01.2011 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver:

Detaljer

Til debatt: Arbeid eller trygd

Til debatt: Arbeid eller trygd Til debatt: Arbeid eller trygd Tanker, refleksjoner Trond Haagensen, sosionom TRS 30.05.2013 Et arbeidslivsløp Personlige ressurser Arbeid Arbeidsavklaringspenger Foreningsarbeid Utdannelse Arbeidsrettede

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Del 2. Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006. Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne

Del 2. Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006. Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Del 2 Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006 Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Utgivere Sosial- og helsedirektoratet Besøksadresse: Universitetsgata 2,

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Regjeringens

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Hjelp eller barrierer?

Hjelp eller barrierer? Hjelp eller barrierer? En undersøkelse av betingelser for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne LARS GRUE & JON ERIK FINNVOLD Rapport nr 8/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm

En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse/nav Tilde - Jeppe Johan Paaske, spesialpsykolog

Detaljer

Tildelingsbrev for 2008

Tildelingsbrev for 2008 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200705234/NRO 24.01.2008 Tildelingsbrev for 2008 1. INNLEDNING... 3 2. SATSINGSOMRÅDER I 2008... 3 3. MÅL OG

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Arbeidssøkere med Asperger syndrom

Arbeidssøkere med Asperger syndrom Arbeidssøkere med Asperger syndrom Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV En veileder for saksbehandlere ved lokale NAV-kontor, tilretteleggere og andre samarbeidsparter i møte med arbeidssøkere

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Lurt å vite Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt 11, 0181 Oslo, www.lo.no Trykk: LO Media,

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Andre lands modeller for å fremme sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne RUNE HALVORSEN BJØRN HVINDEN

Andre lands modeller for å fremme sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne RUNE HALVORSEN BJØRN HVINDEN Andre lands modeller for å fremme sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne RUNE HALVORSEN BJØRN HVINDEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 14/2011

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 asdf Innhold Del I 3.3 Grunnbeløp, særtillegg

Detaljer