Delårsrapport Q3 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport Q3 2007"

Transkript

1 Delårsrapport 27

2 2 Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 26 dersom ikke annet er angitt. Omsetningsvekst (11 prosent) 39,2 millioner kroner (35,4 millioner kroner). Redusert bruttomargin Bruttomarginen var 38,6 prosent (39,5 prosent), bl.a. som følge av forskjeller i relativ vekst mellom virksomhetsområdene samt variasjoner i produktmiks. Stabilt driftsresultat EBITDA og EBIT ble henholdsvis 22,2 millioner kroner (21,7 millioner koner) og 13,9 millioner kroner (14,3 millioner kroner). Lavere resultat før skatt 8,7 millioner kroner (1,1 millioner kroner). Resultat før skatt utgjorde en driftsmargin på 2,2 prosent (2,9 prosent) sammenlignet med 3,3 prosent i årets ni første måneder. (2,7 prosent for 26 under ett.) Lavere ordreinngang 38 millioner kroner (42 millioner kroner). Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var på 877 millioner kroner (978 millioner kroner). Ordrereserven utgjør om lag seks måneders omsetning. Forbedret kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var -29,4 millioner kroner i tredje kvartal (-45,1 millioner kroner). Veksten fortsetter Kitron oppnådde driftsinntekter på 39,2 millioner kroner i tredje kvartal 27, en økning på 11 prosent fra tilsvarende periode året før. Hittil i år har driftsinntektene økt med 18 prosent til 1 386,4 millioner kroner. Resultat før skatt ble 8,7 millioner kroner, som er 1,4 millioner kroner lavere enn i tredje kvartal 26. Driftsinntekter Kitrons driftsinntekter i tredje kvartal var 11,1 prosent høyere enn i samme periode i 26 og utgjorde 39,2 millioner kroner (35,4 millioner kroner). Omsetningsøkningen skyldes i hovedsak høyere aktivitet i EMS-virksomheten, både i Norge og Litauen. Omsetningen økte hovedsakelig innenfor Data/Telekom og Forsvar/Marine sammenlignet med tredje kvartal 26. Omsetningen i segmentene Industri og Medisinsk utstyr var i tredje kvartal på linje med tilsvarende periode i 26. Omsetningen i den norske EMS-virksomheten, Kitron AS, utgjorde 54,6 prosent av konsernets samlede bruttoomsetning i tredje kvartal. Den svenske EMS-virksomheten, Kitron AB, representerte 13,2 prosent av bruttoomsetningen og Kitrons virksomhet i Litauen, stod for 16,1 prosent. Per 1. september 27 er UAB Kitron Elsis konsolidert i konsernregnskapet og er inkludert i UAB Kitron. UAB Kitron fortsatte sin vekst basert på konkurransedyktig kvalitet og pris. Dermed økte også selskapets andel av verdiskapningen i konsernet. EMS-virksomheten utgjorde 82,8 prosent av konsernets netto omsetning i tredje kvartal, mens den i tredje kvartal i 26 utgjorde 8,5 prosent. Kitron Microelectronics, som normalt oppnår høyere driftsmarginer enn EMS-området, har redusert sin andel tilsvarende. Kitrons omsetning i tredje kvartal 27 var fortsatt balansert mellom de fire markedssegmentene: Forsvar/Marine 24 % (21 %) Data/Telekom 28 % (26 %) Medisinsk utstyr 24 % (26 %) Industri 24 % (27 %) Salg til kunder i det svenske markedet utgjorde 44 prosent av totalomsetningen i tredje kvartal (26: 47 prosent). Det norske markedet utgjorde også 44 prosent av Kitrons totalomsetning i tredje kvartal, mot 43 prosent i samme kvartal i 26. Bruttomargin Konsernets bruttomargin var,9 prosentpoeng lavere sammenliknet med tredje kvartal i 26 og var på 38,6 prosent. Nedgangen skyldes hovedsakelig forskjeller i relativ vekst mellom virksomhetsområdene samt endret produktmiks. Resultat Kitrons driftsresultat (EBIT) i tredje kvartal ble 13,9 millioner kroner som er på linje med samme periode i 26 (14,3 millioner kroner). Etter reorganiseringen som Kitron gjennomførte i den norske EMS-virksomheten i 26, har konsernets drift blitt stabilt lønnsom. Samlede lønnskostnader var 7,4 millioner kroner høyere i tredje kvartal enn i tilsvarende periode i 26. Økningen skyldes lønnsreguleringer og økt bemanning for å oppnå omsetningsveksten i perioden. Som følge av produktivitetsforbedringer ble lønnskostnadenes andel av driftsinntektene redusert fra 27,9 prosent for årets ni første måneder 26 til 25,9 prosent hittil i år. Forbedringen målt kvartal mot kvartal er mindre som følge av produktivitetsmessige utfordringer i tredje kvartal. Andre driftskostnader økte blant annet som følge av høyere kostnader knyttet til produksjonslokalene. Overføringen av produksjonsaktivitetene fra Kitron Flen til Kitrons virksomheter i Karlskoga og Jönköping i Sverige, samt Kaunas i Litauen går som planlagt, og vil være fullført innen utgangen av 27. Kapasitetsproblematikk i EMS-virksomheten kombinert med produktivitetsutfordringer både i EMS- og Microelectronics-virksomheten bidro til reduksjon i lønnsomhetsgraden i tredje kvartal 27, sammenlignet med samme periode i fjor. Netto finanskostnader utgjorde 5,2 millioner kroner i tredje kvartal. Dette var 1, million kroner høyere enn i samme periode året før. Økningen skyldtes hovedsakelig valutaeffekter i tredje kvartal 26. Balanse Kitrons totalbalanse per 3. september 27 utgjorde 886,8 millioner kroner, sammenlignet med 718,4 millioner kroner på samme tid i 26. Konsernets egenkapital var 222,5 millioner kroner (169,2 millioner kroner), som tilsvarer en egenkapitalandel på 25,1 prosent (23,6 prosent). Kundefordringer og andre fordringer var 377,4 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal. Tilsvarende beløp på samme tid i 26 var 188,7 millioner kroner. Økningen skyldes den nye factoringordningen som er benyttet fra fjerde kvartal 26. Den tidligere ordningen med salg av selskapets kundefordringer er erstattet med en ordinær factoringløsning

3 3 DRIFTSINNTEKTER Konsern Omsetningsøkningen skyldes i hovedsak høyere aktivitet i EMS-virksomheten, både i Norge og Litauen Q4 Q1 Q Driftsinntekter Virksomhetsområder Kitron AS (EMS) 229, 24,4 832,5 722,1 1 44,2 Kitron AB (EMS) 55,2 55,2 194, 25,2 286,3 UAB Kitron (EMS) 67,5 5,9 222,1 14,1 27,3 Elimineringer EMS (28,8) (27,2) (93,9) (93,3) (124,) Sum EMS 322,9 283, ,7 974, ,8 Microelectronics 67,2 68,5 236,4 212, 29, Andre og elimineringer,1 (1,4) (4,7) (7,3) (1,2) Sum konsern 39,2 35, , , ,6 RESULTAT FØR SKATT Konsern ,1 18,1 15,7 1,1 8,7 4 DRIFTSINNTEKTER Geografisk fordeling Norge 171,5 152, 645, 517,8 76,3 Sverige 171,5 163,2 616,5 55, 777, Europa forøvrig 25,5 9,8 67,2 29,9 59,9 Usa 3,6 1,8 14,6 3,4 35,1 Andre 18,1 14,6 43,1 5,7 61,3 Sum konsern 39,2 35, , , ,6 Driftsresultat Virksomhetsområder Kitron AS (EMS) 6,9 5,7 35,9 18,7 39,5 Kitron AB (EMS) (1,2) (3,2) (3,2) (1,9) (1,8) UAB Kitron (EMS) 5,5 5,1 21,3 1,2 19, Elimineringer EMS Sum EMS 11,2 7,6 54, 27, 47,7 Microelectronics 3, 5,9 12,4 19,4 23,9 Andre og elimineringer (,3),8 (4,7) (5,8) (7,2) Sum konsern 13,9 14,3 61,7 4,6 64,4 Q4 Q1 Q ORDRERESERVE Konsern Q4 Q1 Q BRUTTOMARGIN Konsern Prosent 42 % Ordrereserve Fordelt på segment Forsvar/ Marine Data/ Telekom Medisinsk utstyr Industri SUM Kitron AS (EMS) 26,7 1,1 131,6 12, 594,4 Kitron AB (EMS) 66,3-52,1 11,7 13,1 UAB Kitron (EMS) 1,6 9,1 4,4 14,9 3, Microelectronics 1,1 94,2 2,8 24,5 122,6 Sum 329,7 23,4 19,9 153,1 877,1 4 % 38 % 36 % 34 % 32 % 3 % 39,2 % 24 4,3 % 4, % 39,5 % ,6 % 27

4 4 OMSETNING Forsvar/Marine ,4 143,5 125,1 95,3 72,6 Q4 Q1 Q Med oppkjøpet av EDC Elsis UAB ekspanderer Kitron sin kundeportefølje og oppnår også økt kapasitet til å betjene eksisterende kunders behov for ytterligere produksjonskapasitet. OMSETNING Data/Telekom , 13,7 116,4 18, 9,8 Q4 Q1 Q Omsetningsfordeling Forsvar/Marine Mill. kr Andel Mill. kr Andel Kitron AS (EMS) 72,7 76 % 56,9 78 % Kitron AB (EMS) 15, 16 % 15,7 22 % UAB Kitron (EMS) 1,2 11 % 1,4 2 % Microelectronics - % - % Andre og elimineringer (2,6) (3 %) (1,4) (2 %) SUM 95,3 1 % 72,6 1 % Omsetningsfordeling Data/Telekom Mill. kr Andel Mill. kr Andel Kitron AS (EMS) 45,1 42 % 33,6 37 % Kitron AB (EMS) - %,3 % UAB Kitron (EMS) 16,7 15 % 5, 6 % Microelectronics 48,2 45 % 54,1 6 % Andre og elimineringer (2,) (2 %) (2,2) (3 %) SUM 18, 1 % 9,8 1 % der kundefordringene forblir bokført i Kitrons balanse. Dette innebærer en økning av konsernets totalbalanse og dermed en reduksjon av egenkapitalandelen. Endringen påvirker ikke selskapets faktiske egenkapital. Varelager utgjorde 31,6 millioner kroner per 3. september 27, mot 317,3 millioner kroner på samme tid i 26. Konsernets balanseførte rentebærende gjeld utgjorde per 3. september 324,2 millioner kroner. Ved utgangen av tredje kvartal 26 var det tilsvarende beløpet 189,5 millioner kroner. Økningen består i hovedsak av factoringgjeld som følge av den omtalte endringen i factoringordningen. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for tredje kvartal 27 var -29,4 millioner kroner (-45,1 millioner kroner). Den negative kontantstrømmen er i all hovedsak en sesongmessig effekt som følge av økning i varelager. Kitrons kontanter og bankkreditt omfattet per 3. september følgende: (Tall i millioner kroner) Kontanter og kontantekvivalenter 26,9 Trekk på kassekreditten (86,9) Bundne bankinnskudd (18,4) Sum (78,4) Disponibel likviditet (frie bankinnskudd og ubenyttede trekkrettigheter) utgjorde ved utgangen av tredje kvartal 89,5 millioner kroner, sammenlignet med 34,7 millioner kroner på samme tid i 26 og 128,8 millioner kroner ved utgangen av 26. Kitrons anskaffelse av EDC Elsis UAB i Kaunas, Litauen fra EDC i Munfors AB i Sverige ble fullført i kvartalet. Investeringen beløper seg totalt til omlag 12 millioner kroner. Oppkjøpet er konsolidert fra og med 1. september. En foreløpig tilordning av aksjenes anskaffelseskost har økt goodwill i konsernets balanse med 5,7 millioner kroner per 3. september 27. Aksjonærer Per 3. september 27 hadde Kitron aksjonærer med til sammen aksjer (pålydende NOK 1,- per aksje). De ti største aksjonærene per 3. september 27 var: Clearstream Banking S.A. (UAB Hermis Capital 29,97 %) 29,97 % Kongsberg Gruppen ASA 19,33 % ING Luxembourg SA 13,77 % SEB Vilniaus Bankas (UAB Hermis Capital 1,2 %) 1,87 % MP Pensjon 6,2 % AS Hansabank Clients 1,78 % AS Bemacs,99 % Parentz AS,93 % Verdipapirfondet NORDEA SMB,73 % Petter Torgersen,37 % Organisasjon Kitrons arbeidsstyrke økte med 53 årsverk i tredje kvartal og utgjorde per 3. september. Dette tilsvarer en økning på 133 årsverk fra tredje kvartal 26. Kjøpet av Kitron Elsis økte antall ansatte med 4. Resterende økning kommer som en følge av omsetningsveksten. Årsverk Kitron AS Kitron AB UAB Kitron Kitron Microelectronics Kitron ASA og Kitron Sourcing AS Totalt Markedsutvikling EMS Sterk verdensøkonomi og økende grad av outsourcing bidrar til vedvarende god utvikling i det industrielle EMS-markedet. Markedet er i vekst, og internasjonale analysebyråer venter at veksten vedvarer i flere år fremover. I tillegg til elektronikkinnhold i kundenes produkter, produserer Kitron både ferdige elektronikkenheter (kalt box build) og utfører High-Level Assembly (HLA), dvs. sammensetting av kompliserte mekaniske produkter. Kitrons omsetningsvekst innen EMS er i hovedsak fra økt aktivitet hos eksisterende kunder. Microelectronics Kitron forventer vekstmuligheter innen Microelectronics. Mikroelektronikk er en viktig faktor i den voksende markedsaktiviteten innen trådløs- og fiberoptisk infrastruktur for telekommunikasjon. Elektronikk inngår i en økende andel av robust industriutstyr, transport- og konstruksjonsutstyr. Mikroelektronikk er bedre egnet enn tradisjonell elektronikk for bruk i krevende miljøer.

5 5 OMSETNING Medisinsk utstyr OMSETNING Industri ,8 93, 96,2 95,7 91,9 Kitron arbeider med å oppnå marginforbedring på basis av stordriftsfordeler, produktivitetsøkning og bedre materiellkjøp ,7 126,1 117,4 94, 95, 3 3 Q4 Q1 Q Q4 Q1 Q Omsetningsfordeling Medisinsk utstyr Mill. kr Andel Mill. kr Andel Kitron AS (EMS) 58, 63 % 55,7 6 % Kitron AB (EMS) 32,2 35 % 27,7 3 % UAB Kitron (EMS) 14,1 15 % 16,5 18 % Microelectronics 2,2 2 % 4,9 5 % Andre og elimineringer (14,6) (15 %) (11,8) (13 %) SUM 91,9 1 % 93, 1% Omsetningsfordeling Industri Mill. kr Andel Mill. kr Andel Kitron AS (EMS) 53,2 56 % 58,2 62 % Kitron AB (EMS) 8, 8 % 11,5 12 % UAB Kitron (EMS) 26,5 28 % 28, 3 % Microelectronics 16,8 18 % 9,5 1 % Andre og elimineringer (9,5) (1 %) (13,2) (14 %) SUM 95, 1% 94, 1 % Det økende antall bompengeprosjekter og andre veibetalingsprosjekter innebærer også attraktivt vekstpotensiale for Microelectronics. Inntektsveksten i Kitron Microelectronics siden 26 er hovedsakelig et resultat av høyere aktivitet hos eksisterende kunder. markedssegmenter Omsetningen i markedssegmentet Forsvar/ Marine var betydelig sterkere i tredje kvartal enn i tilsvarende periode i 26. Etter et år med lav aktivitet i segmentet i 26 har aktiviteten nå stabilisert seg på et høyere nivå. Utsiktene for det norske Forsvar/Marinemarkedet i 28 er positive, mens utsiktene i det svenske markedssegmentet for Forsvar/ Marine ser mindre lovende ut. Aktiviteten i segmentet Data/Telecom er fortsatt økende. Kitron deltar både i industrialisering og produksjon av avanserte produkter, særlig innen infrastruktur. I september mottok Kitron Microelectronics en ordre fra Q-Free om produksjon av bombrikker til en verdi av 6 millioner kroner. Aktiviteten i markedssegmentet for Medisinsk utstyr forventes å forbli stabil. Kitrons leveranser i segmentet er i stor grad basert på HLA-kompetanse og kapasitet. Kitrons omsetning innen industrisegmentet i tredje kvartal var stabil sammenlignet med samme periode i 26. God, men noe lavere ordreinngang Kitrons samlede ordreinngang i tredje kvartal utgjorde 38 millioner kroner og er en nedgang på 5,5 prosent sammenlignet med ordreinngangen i tredje kvartal 26. Kitrons ordrereserve har imidlertid stabilisert seg på et nivå som tilsvarer et halvt års omsetning. Utsikter I september 27 besluttet Kitron å utvide produksjonskapasiteten i Kaunas, Litauen. Selskapet er i forhandlinger med aktuelle eiendomsutviklere og finansinstitusjoner. Utvidelsen representerer et vesentlig bidrag til å dekke den kapasitetesøkning Kitron behøver for å betjene kundenes etterspørsel. Kitrons hovedmarkeder er Norge og Sverige. Konsernet venter økt salg inn i det svenske markedet. Kitrons aktuelle markeder ventes å vokse med 8 12 prosent i volum i årene som kommer. Kitrons kunder og hovedmarkeder finnes hovedsakelig innen profesjonell elektronikk snarere enn forbrukerelektronikk. Selv om det er sterk konkurranse fra leverandører i Østen, foretrekker kundene i stor grad sourcing fra leverandører som er lokalisert nærmere. Sterk konkurranse i markedet bidrar til kontinuerlig press på marginene. Kitron arbeider med å oppnå marginforbedring på basis av stordriftsfordeler, produktivitetsforbedringer og bedre materiellkjøp. Kitrons styre forventer økt lønnsomhet i andre halvår 27 sammenlignet med første halvår. Ekstraordinær generalforsamling Som følge av sin tiltredelse som toppsjef for Orion Securities ASA, har Carl Espen Wollebekk trukket seg fra Kitrons styre. Styret har valgt Nerijus Dagilis til styreleder. Arne Solberg fortsetter som nestleder. Styret vedtok å innkalle til ekstraordinær generalforsamling på eller omkring den 13. desember 27 for valg av styremedlemmer. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling vil bli utsendt på vanlig måte. Oslo, 25. oktober 27 Styret i Kitron ASA

6 6 Resultatregnskap (Beløp i tusen kroner) Driftsinntekter Varekostnad Bruttomargin 38,6 % 39,5 % 38,5 % 4, % 4, % Lønnskostnad Annen driftskostnad Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) Avskrivninger og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Netto finansposter (5 21) (4 222) (16 232) (13 262) (19 9) Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Resultat per aksje,5,5,25,15,24 Utvannet resultat per aksje,5,5,25,15,24 Balanse (Beløp i tusen kroner) EIENDELER Goodwill Varige driftsmidler Investering i aksjer Utsatt skattefordel Andre fordringer Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital Sum egenkapital Lån Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Lån Andre avsetninger for forpliktelser Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Solgte fordringer per utgjorde 198,6 millioner kroner

7 7 Kontantstrømoppstilling (Beløp i tusen kroner) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (29 428) (45 1) (44 681) ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 714) (12 316) (36 234) (4 237) (45 415) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (674) (2 686) (944) (11 827) Netto endring i kontanter og bankkreditt (4 816) (47 947) (83 61) ( ) (47 61) Kontanter og bankkreditt inngående balanse (37 579) (7 393) Kontanter og bankkreditt utgående balanse (78 395) (118 34) (78 395) (118 34) 5 26 egenkapital (Beløp i tusen kroner) Egenkapital inngående balanse Årets resultat Andre forhold * (5 622) (623) (457) Egenkapital utgående balanse * Omregningsdifferanser m.m. Delårsrapporten er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsippene som er benyttet i årsregnskapet

8 Rådgivning: MonsenHejna AS Design/layout: Haugvar Kommunikasjon & Design Kitron ASA Fornebuveien 1 3 Bygg 2, 3.etg. Postboks 332 NO-1326 Lysaker

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007 Delårsrapport 27 OG FORELØPIG RESULTAT 27 2 beste årsresultat i kitrons historie Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tilsvarende periode i 26 dersom ikke annet er angitt. Beste resultat siden 2

Detaljer

Delårsrapport Q2 2007

Delårsrapport Q2 2007 Delårsrapport 27 2 Kraftig omsetningsvekst, forbedret resultat OG KONTANTSTRØM Hovedpunkter Tall i parentes refererer til andre kvartal i 26 dersom ikke annet er angitt. Kitrons driftsinntekter økte med

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

KvartalsRapport Q3 2006

KvartalsRapport Q3 2006 KvartalsRapport 2006 2 Positiv utvikling i godt marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt Resultat før skatt ble

Detaljer

KvartalsRapport Q og foreløpig årsresultat

KvartalsRapport Q og foreløpig årsresultat KvartalsRapport 2006 og foreløpig årsresultat 2 FORTSATT VEKST ØKT OVERSKUDD Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal eller året 2005 dersom ikke annet er angitt. Forbedret resultat før

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

KvartalsRapport Q1 2006

KvartalsRapport Q1 2006 KvartalsRapport 2 Styrket drift i et godt kvartal Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt. Resultat før skatt ble 16,1 millioner

Detaljer

Delårsrapport Q3 2008

Delårsrapport Q3 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 Resultat før skatt mer enn tredoblet Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang og ordre reserve Ordreinngangen

Detaljer

Omsetningsnedgangen i den norske EMSvirksomheten. Midlertidig reduksjon i produksjonskapasitet

Omsetningsnedgangen i den norske EMSvirksomheten. Midlertidig reduksjon i produksjonskapasitet 2 Midlertidig reduksjon i produksjonskapasitet ga REDUSERT omsetning Hovedpunkter Tall i parentes refererer til andre kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Resultat før skatt. Resultat før skatt

Detaljer

K v a r ta l s r a p p o r t

K v a r ta l s r a p p o r t K v a r ta l s r a p p o r t Resultat Driftsresultatet i andre kvartal er 6,4 millioner kroner, en økning på 47,2 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Samtlige operative selskaper

Detaljer

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2008

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2008 Delårsrapport 28 og foreløpig resultat 28 2 Kitron 28 Rekordresultat Hovedpunker for fjerde kvartal 28 Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. Omsetningsvekst over

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2013

Kvartalsrapport Q4 2013 Kvartalsrapport Q4 13 Kvartalsrapport fjerde kvartal 13 Kvartalsrapport fjerde kvartal 13 Omsetningsvekst, men svakere lønnsomhet i fjerde kvartal * Viktige kundekontrakter sikret * Endret strategi knyttet

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

K v a r ta l s r a p p o r t

K v a r ta l s r a p p o r t K v a r ta l s r a p p o r t y t t e r l i g e r e k o s t n a d s k u t t g j e n n o m e n k l e r e s t r u k t u r Kitron gikk svakt i minus i tredje kvartal. Konsernets omsetning ble lavere enn forutsatt,

Detaljer

Rapport for første halvår og andre kvartal 2008

Rapport for første halvår og andre kvartal 2008 Rapport for første halvår og andre kvartal 28 2 Kitron H1 og 28 Halvårsrapport per 3. Juni 28 Markant lønnsomhetsforbedring H1 Driftsinntekter på 1 18,4 millioner kroner i første halvår av 28 er en økning

Detaljer

Kvartalsrapport Q3 2013

Kvartalsrapport Q3 2013 Kvartalsrapport Q3 13 Kvartalsrapport tredje kvartal 13 Kvartalsrapport tredje kvartal 13 Styrket ordreinngang i et utfordrende kvartal * Viktig industrikontrakt sikret * Kitron investerer i Litauen *

Detaljer

K V A R TA L S R A P P O R T

K V A R TA L S R A P P O R T K V A R TA L S R A P P O R T Q1 2005 F R E M D R I F T S O M P L A N L A G T Kitron fortsetter å styrke bruttomarginen i første kvartal 2005. Omsetningen er lavere enn i samme periode i fjor, men i henhold

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012

Kvartalsrapport Q4 2012 Kvartalsrapport Q4 12 Kvartalsrapport Q4 12 Kvartalsrapport Q4 12 Sterk vekst i kontantstrøm og lønnsomhet * Betydelig lagerreduksjon * Lønnsomheten på rask tur oppover * Restruktureringen i Sverige gjennomført

Detaljer

Delårsrapport Q3 2009

Delårsrapport Q3 2009 Delårsrapport 29 2 Kitron 29 Svakt kvartal tegn til bedring Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Detaljer

Delårsrapport Q3 2011

Delårsrapport Q3 2011 Delårsrapport 211 2 Kitron 211 Stabil markedsutvikling Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 21 dersom ikke annet er angitt. Ordreinngang og reserve på vei opp Ordreinngangen gikk

Detaljer

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2010

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2010 Delårsrapport 21 og foreløpig resultat 21 2 Kitron 21 Bedre resultater før restrukturering Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 29 dersom ikke annet er angitt. Ordreutvikling Ordreinngangen

Detaljer

Delårsrapport Q3 2010

Delårsrapport Q3 2010 Delårsrapport 21 2 Kitron 21 Høyere driftsinntekter og bedre driftsresultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 29 dersom ikke annet er angitt. Ordreutvikling Ordreinngangen gikk

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009 Delårsrapport 29 og foreløpig resultat 29 2 Kitron 29 Stabil utvikling mot et bedre marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Markedsekspansjon

Detaljer

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2011

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2011 Delårsrapport 211 og foreløpig resultat 211 2 Kitron 211 Stabil etterspørsel og bedret lønnsomhet Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 21 dersom ikke annet er angitt. Stabil etterspørsel

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Delårsrapport Q1 2011

Delårsrapport Q1 2011 Delårsrapport 211 2 Kitron 211 Lønnsomheten tar seg opp igjen Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 21 dersom ikke annet er angitt. Stabil ordreutvikling Ordreinngangen økte med,9

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2012

Kvartalsrapport Q1 2012 Kvartalsrapport Q1 12 Kvartalsrapport første kvartal 12 Hovedpunkter (Tall i parentes refererer til første kvartal i 11 dersom ikke annet er angitt.) Økt ordreinngang Ordreinngangen økte med 9,2 prosent

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Delårsrapport Q1 2009

Delårsrapport Q1 2009 Delårsrapport 29 2 Kitron 29 God kontantstrøm Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. God kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport Q3 2012

Kvartalsrapport Q3 2012 Kvartalsrapport Q3 12 Kvartalsrapport tredje kvartal 12 Kvartalsrapport tredje kvartal 12 Lønnsomhetshopp og sterkt driv i forsvar * Viktige forsvarskontrakter vunnet * Kutter varelagre med NOK mill. *

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 Inntekter på 345,5 mill. kroner i 3. kvartal (338,8 mill. kroner i 3. kvartal 2003) Bruttomargin på 35,2% i 3. kvartal (34,8%) Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Rapport for første halvår og andre kvartal 2009

Rapport for første halvår og andre kvartal 2009 Rapport for første halvår og andre kvartal 29 2 Kitron H1 og 29 Kitron H1 og 28 3 Halvårsrapport per 3. Juni 29 Tilpasning av kapasiteten til lavere etterspørsel H1 Driftsinntekter på 983, millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Rapport for første halvår og andre kvartal 2010

Rapport for første halvår og andre kvartal 2010 Rapport for første halvår og andre kvartal 21 2 Kitron H1 og 21 H1 Halvårsrapport per 3. Juni 21 Utvidelse av Kitron globalt Hovedpunkter første halvår 21 Tall i parentes refererer til første halvår i

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7%

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7% Resultat 3. kvartal 2004 Hovedtall 2004 2003 Endring i mill. kr. 1.1-30.9 1.1-30.9 Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1 Driftsmargin 5,8% 1,7%

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004

Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004 Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004 Blom ASA - rapporterer sterk resultatvekst Styret i Blom er tilfreds med å kunne presentere et resultatregnskap for 2. kvartal med en omsetning på Nok 46,6 millioner, mot

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

Delårsrapport. foreløpige tall for. 4. kvartal og helår 2006

Delårsrapport. foreløpige tall for. 4. kvartal og helår 2006 Delårsrapport foreløpige tall for 4. kvartal og helår 2006 Nordic Semiconductor ASA 4. kvartal og hele året 2006 Driftsinntekter på 81 MNOK, en økning på 4% i forhold til 4. kvartal 2005 Komponentsalg

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 Inntekter på 389,6 mill. kroner i 4. kvartal (366,1 mill. kroner i 4. kvartal 2003) Driftsresultat i 4. kvartal på 12,9 mill. kroner (4,3 mill.

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2007

Delårsrapport. 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 3. kvartal 2007 Fall i dollarkursen mot norske kroner reduserte omsetningen Driftsinntekter på 80,1 MNOK, en reduksjon 9% i forhold til 3. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2006

Delårsrapport 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3. kvartal 2006 Nordic Semiconductor ASA 3. kvartal 2006 Driftsinntekter på 91,5 MNOK, en økning på 13% i forhold til 3. kvartal 2005 Bruttomargin på 52,8 % i perioden Ordrereserven var 88

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer