KvartalsRapport Q og foreløpig årsresultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KvartalsRapport Q og foreløpig årsresultat"

Transkript

1 KvartalsRapport 2006 og foreløpig årsresultat

2 2 FORTSATT VEKST ØKT OVERSKUDD Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal eller året 2005 dersom ikke annet er angitt. Forbedret resultat før skatt 18,1 millioner kroner (-50,0 millioner kroner inklusiv restruktureringsavsetning på 49,5 millioner kroner) i fjerde kvartal, og 45,4 millioner kroner (-58,2 millioner kroner inkludert restruktureringsavsetning) i året. 16 prosent omsetningsvekst 514,8 millioner kroner (443,5 millioner kroner) i kvartalet, og 1 693,6 millioner kroner (1 576,3 millioner kroner) i året. Stabil bruttomargin 40,1 prosent (39,5 prosent) i kvartalet og 40,0 prosent (40,3 prosent) i året. Positivt driftsresultat EBITDA og EBIT ble henholdsvis 32,5 millioner kroner (-37,5 millioner koner) og 23,9 millioner kroner (-44,7 millioner kroner) i kvartalet. I 2006 var EBITDA og EBIT 93,8 millioner kroner (-2,6 millioner kroner) og 64,4 millioner kroner (-35,4 millioner kroner). God ordreinngang Ordreinngangen i kvartalet økte med 8,5 prosent, til 496 millioner kroner (457 millioner kroner), og ordreinngangen i året økte med 17,5 prosent til millioner kroner (1 593 millioner kroner). Ordrereserven ved utgangen av kvartalet og året var på 959 millioner kroner (781 millioner kroner). Sterk kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 143,1 millioner kroner i fjerde kvartal og 48,3 millioner kroner i året eksklusive dette årets betaling på restruktureringsavsetning. Kitron oppnådde økt omsetning og lønnsomhet i fjerde kvartal Kvalitetsindikatorene viser forbedring som følge av at restruktureringen som ble vedtatt i 2005 er gjennomført i år. Kitron forventer å tjene på dette gjennom å styrke etablerte kundeforhold og opprettholde høy ordreinngang. Bedre kapasitetsutnyttelse i et sterkt marked gir godt grunnlag for stabile marginer fremover. Driftsinntekter Kitrons driftsinntekter i fjerde kvartal var 16,1 prosent høyere enn i samme periode i 2005 og utgjorde 514,8 millioner kroner (443,5 millioner kroner). Omsetningsøkningen skyldes i hovedsak høyere aktivitet i EMS-virksomheten, både i Norge og Litauen, samt i den svenske delen av Kitron Microelectronics. Omsetningen økte hovedsaklig innenfor segmentene Industri og Medisinsk utstyr, men også Data/Telekom viste økning sammenlignet med fjerde kvartal Segmentet Forsvar/Marine viste i fjerde kvartal en omsetning på linje med tilsvarende periode i Omsetningen i den norske EMS-virksomheten, Kitron AS, utgjorde 58,7 prosent av konsernets samlede omsetning i fjerde kvartal. Den svenske EMS-virksomheten, Kitron AB, representerte 14,8 prosent av konsernets omsetning. Kitrons virksomhet i Litauen, UAB Kitron, stod for 12,3 prosent av konsernets omsetning i fjerde kvartal. UAB Kitrons andel av konsernets verdiskapning øker som en konsekvens av enhetens vekst, basert på konkurransekraftig kvalitet og pris. Totalt utgjorde EMS-virksomheten 85,0 prosent av konsernets samlede omsetning i fjerde kvartal, mens den i fjerde kvartal i 2005 utgjorde 87,9 prosent. Kitron Microelectronics, som gjennomgående oppnår høyere driftsmarginer enn EMS-området, har økt sin andel tilsvarende. Økningen innen mikroelektronikk skyldes i hovedsak god markedssituasjon. For 2006 som helhet utgjorde konsernets omsetning 1 693,6 millioner kroner (1 576,3 millioner kroner i 2005) Konsernets fire markedssegmenter er omsetningsmessig nær jevnstore. Dette bidrar til mindre sårbarhet og redusert risiko. Kitrons omsetning i fjerde kvartal 2006 fordelte seg slik: Forsvar/Marine 28 % (33 %) Data/Telekom 23 % (24 %) Medisinsk utstyr 25 % (23 %) Industri 24 % (20 %) Den geografiske fordelingen av driftsinntektene viser at svenske kunders andel av totalomsetningen økte til 41 prosent i fjerde kvartal, mot 33 prosent av Kitrons totalomsetning i samme periode året før. Det norske markedet utgjorde 52 prosent av Kitrons totalomsetning i fjerde kvartal, mot 60 prosent i samme kvartal i Driftsinntekter Virksomhetsområder Kitron AS (EMS) 322,1 303, , ,9 Kitron AB (EMS) 81,2 95,2 286,3 316,2 UAB Kitron (EMS) 67,2 31,0 207,3 129,5 Elimineringer EMS (30,7) (33,2) (124,0) (124,6) Sum EMS 439,8 396, , ,0 Microelectronics 77,9 54,7 290,0 195,5 Andre og elimineringer (2,9) (7,8) (10,2) (29,2) Sum konsern 514,8 443, , ,3 Driftsresultat Virksomhetsområder Kitron AS (EMS) 20,7 (42,8) 39,5 (39,3) Kitron AB (EMS) (8,9) 0,2 (10,8) (2,1) UAB Kitron (EMS) 8,9 0,8 19,0 6,4 Elimineringer EMS - (0,3) - (0,3) Sum EMS 20,7 (42,1) 47,7 (35,3) Microelectronics 4,5 (0,4) 23,9 9,1 Andre og elimineringer (1,3) (2,2) (7,2) (9,2) Sum konsern 23,9 (44,7) 64,4 (35,4)

3 3 BRUTTOMARGIN Konsern Prosent 42 % 41 % 40 % 39 % 40,3% 40,1% 40,0% 39,5% 39,2% ORDRERESERVE Konsern Kitron oppnådde et sterkt forbedret driftsresultat for fjerde kvartal sammenliknet med samme periode i % % % Q1 Q2 Q DRIFTSINNTEKTER Geografisk fordeling Norge 270,1 265,1 760,3 819,0 Sverige 212,1 147,7 777,0 624,2 Europa forøvrig 12,3 21,7 59,9 56,7 Usa 6,5 (2,6) 35,1 14,5 Andre 13,9 11,6 61,3 61,9 Sum konsern 514,8 443, , ,3 Ordrereserve Fordelt på segment Forsvar/ Marine Bruttomargin Bruttomarginen var stabil og utgjorde 40,1 prosent i kvartalet. Dette innebærer en økning på 0,6 prosentpoeng fra fjerde kvartal i På årsbasis var bruttomarginen 40,0 prosent, ned fra 40,3 prosent i Resultat Kitron oppnådde et sterkt forbedret driftsresultat for fjerde kvartal sammenliknet med samme periode i Kostnadene i kvartalet inkluderer 4,9 millioner kroner i engangskostnader, hovedsakelig knyttet til gjennomførte endringer i den svenske organisasjonen. Driftsresultatet ble 23,9 millioner kroner (2005: 4,8 millioner kroner før restruktureringskostnader). Fremgangen skyldes høyere aktivitet og kapasitetsutnyttelse, blant annet som en gevinst av reorganiseringen Kitron gjennomførte i den norske EMS-virksomheten i For 2006 som helhet utgjorde driftsresultatet 64,4 millioner kroner etter engangskostnader på til sammen 11,7 millioner kroner, mot -35,4 millioner kroner etter restrutureringsavsetning på 49,5 millioner kroner i Det underliggende driftsresultatet Data/ Telekom Medisinsk utstyr Industri SUM Kitron AS (EMS) 283,0 100,0 101,0 170,0 654,0 Kitron AB (EMS) 104,0-21,0 45,0 170,0 UAB Kitron (EMS) 3,0 7,0 7,0 5,0 22,0 Microelectronics 2,0 79,0 28,0 4,0 113,0 SUM 392,0 186,0 157,0 224,0 959,0 viste en forbedring fra 14,1 millioner kroner i 2005 til 75,6 millioner kroner i Selskapets samlede lønnskostnader var 10,2 millioner kroner høyere i fjerde kvartal 2006 sammenlignet med tilsvarende periode i Andre driftskostnader økte med 0,7 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i Økningene kommer som følge av omsetningsøkningen i perioden. Netto finanskostnader utgjorde i fjerde kvartal 5,7 millioner kroner, 0,5 millioner kroner høyere enn i samme periode året før. I lys av gode resultater gjennom flere kvartal ser selskapet muligheter for å utvide kapitalbasen og samtidig etablere en mer langsiktig finansiering til betingelser som avspeiler konsernets forbedrede resultater og styrkede stilling. Balanse Kitrons totalbalanse per 31. desember 2006 utgjorde 957,5 millioner kroner, mot 652,5 millioner kroner på samme tid i Konsernets egenkapital var 185,7 millioner kroner, som tilsvarer en egenkapitalandel på 19,4 prosent. Varelager utgjorde 282,9 millioner kroner per 31. desember 2006, mot 242,5 millioner kroner på samme tid i Økningen skyldes høyere produksjonsaktivitet i kvartalet og inn i Varelageret ble redusert med 34,4 millioner kroner i fjerde kvartal. Kundefordringer og andre fordringer var 410,8 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal Tilsvarende beløp på samme tid i 2005 var 141,8 millioner kroner. Økningen skyldes i hovedsak en ny factoringordning som ble satt i drift fra og med fjerde kvartal. Den tidligere ordningen med salg av selskapets kundefordringer ble erstattet med en ordinær factoringløsning der Kitrons kundefordringer forblir bokført i selskapets balanse. Dette innebærer en økning av konsernets totalbalanse og dermed en reduksjon av egenkapitalandelen. Endringen påvirker ikke størrelsen på selskapets egenkapital. Konsernets balanseførte rentebærende gjeld utgjorde 31. desember ,3 millioner kroner. Balanseført rentebærende gjeld ved utgangen av fjerde kvartal 2005 var 52,6 millioner kroner. Økningen består i hovedsak av factoringgjeld som følge av den omtalte endringen i selskapets factoringordning, samt høyere trekk på kassekreditt ved utgangen av Den nye factoringordningen er nøytral med hensyn til kontantstrøm, og Kitron forventer lavere finanskostader. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for fjerde kvartal 2006 var positiv med 139,6 millioner kroner (61,6 millioner kroner). Den positive kontantstrømmen skyldes i all hovedsak periodens positive resultat samt endringer i arbeidskapital. For 2006 som helhet ble kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 9,6 millioner kroner (9.4 millioner kroner). I kontantstrømanalysen omfatter kontanter og bankkreditt per 31. desember følgende: (Tall i millioner kroner) Kontanter og kontantekvivalenter 98,3 Trekk på kassekreditten (74,2) Bundne bankinnskudd (18,9) Sum 5,2 Disponibel likviditet (frie bankinnskudd og ubenyttede trekkrettigheter) utgjorde ved utgangen av fjerde kvartal 128,8 millioner kroner.

4 4 OMSETNING Forsvar/Marine ,4 143,5 113,5 101,6 72,6 Konsernets største kunder representerte en økende andel av omsetningen i fjerde kvartal OMSETNING Data/Telekom ,6 116,4 106,8 95,0 90,8 0 Q1 Q2 Q Q1 Q2 Q Omsetningsfordeling Forsvar/Marine NOK mill. Andel NOK mill. Andel Kitron AS (EMS) 118,1 82 % 100,2 69 % Kitron AB (EMS) 23,5 16 % 43,9 30 % UAB Kitron (EMS) 6,4 4 % 2,8 2 % Microelectronics - 0 % - 0 % Andre og elimineringer (4,5) (2 %) (2,5) (1 %) SUM 143,5 100 % 144,4 100 % Omsetningsfordeling Data/Telekom NOK mill. Andel NOK mill. Andel Kitron AS (EMS) 57,9 50 % 72,6 68 % Kitron AB (EMS) 0,7 1 % 0,6 1 % UAB Kitron (EMS) 11,9 10 % 4,0 4 % Microelectronics 53,0 46 % 41,3 39 % Andre og elimineringer (7,1) (7 %) (11,7) (12 %) SUM 116,4 100 % 106,8 100 % Aksjonærforhold Per 31. desember 2006 hadde Kitron aksjonærer med til sammen aksjer (pålydende NOK 1,- per aksje). De ti største aksjonærene per 31. desember 2006 var: Clearstream Banking S.A. 29,98 % (UAB Hermis Capital, 29,98 %) Kongsberg Gruppen ASA 19,33 % ING Luxembourg SA 13,77 % SEB Vilniaus Bankas 10,39 % (UAB Hermis Capital, 10,01 %) MP Pensjon 6,02 % Statoils Pensjonskasse 1,08 % AS Bemacs 0,98 % AS Hansabank Clients 0,96 % Parentz AS 0,93 % Verdipapirfondet NOR 0,68 % Statoil Forsikring AS 0,63 % Organisasjon Ved utgangen av fjerde kvartal 2006 utgjorde arbeidsstyrken i Kitron årsverk. Dette tilsvarer en økning på 79 årsverk fra fjerde kvartal året før. Årsverk Kitron AS Kitron AB UAB Kitron Kitron Microelectronics Kitron ASA og Kitron Sourcing AS Totalt Markedsutvikling EMS EMS-markedet er i vekst og ventes å fortsette veksten med om lag 11,6 prosent årlig i perioden frem til (Kilde: ETP The Worldwide Electronics Manufacturing Services Market, Third Edition 2006.) Det er samlet vekst i elektronikkbransjen, og markedssegmentet Data/Telecom vokser raskest. De beste marginene oppnås innenfor markedssegmentet Medisinsk utstyr. Kitron registrerer økende etterspørsel etter produksjon av prototyper. For å imøtekomme etterspørselen ble kapasiteten innenfor produksjon av prototyper økt med et New Product Introduction-senter (NPI-senter) i den norske virksomheten i fjerde kvartal. Enda et NPI-senter etableres i Jönköping, Sverige i løpet av Høy etterspørsel på verdensmarkedet sammen med forsterket oppmerksomhet om kvalitet, effektivitet og innkjøpskostnader, har medført økende interesse for totalleveranser av kompliserte moduler og sammensatte produkter. Systemsammenstilling og -test (High Level Assembly, HLA) er blant kundebehovene som har gitt Kitron flere nye oppdrag i tillegg til spennende muligheter fremover. Flere av Kitrons fabrikker er lokalisert nær kundene. Kunder som kjøper komplekse totalleveranser verdsetter geografisk nærhet til produsenten, fordi nærhet sikrer smidighet gjennom hele prosessen. Konsernets største kunder representerte en økende andel av omsetningen i fjerde kvartal. Dette gir Kitron mulighet til ytterligere optimering av produktmiks for å oppnå økt lønnsomhet. Kitrons sterke kompetanse i alle ledd i verdikjeden, kombinert med produksjon til gunstige priser gjennom UAB Kitron, anerkjennes i stadig større grad som et konsept med sterk konkurransekraft. Microelectronics Mikroelektronikk etterspørres i økende grad innen nye bruksområder, men det er fremfor alt eksisterende kunder som gir omsetningsøkning. Kitron tilbyr anerkjent teknologi og større leveransepresisjon, samt fleksibilitet så vel innen produksjon som volum. Flere nye kunder ønsker å industrialisere produkter, og eksisterende kunder plasserer et økende antall nye ordre hos Kitron. Også i markedet for mikroelektronikk øker etterspørselen etter sammenstilling av komplette produkter (HLA), klare for levering til sluttbruker. Kitron har et sterkt tilbud på området og vinner nye produksjonsoppdrag. Veksten innen Microelectronics i fjerde kvartal og året som helhet kom først og fremst i Sverige, der Kitron vinner terreng i markedet. Flere kunder som kom til i 2005, har i 2006 vist positiv utvikling i form av nye og utvidede produksjonsoppdrag til Kitron. Høy ordreinngang Kitrons totale ordreinngang i fjerde kvartal 2006 utgjorde 496 millioner kroner. Det er en økning på 8,5 prosent fra ordreinngangen i fjerde kvartal 2005 (457 millioner kroner). Ordreinngangen i året økte med 17,5 prosent til millioner kroner (1 593 millioner kroner). Den høye ordreinngangen er langt på vei et resultat av gode relasjoner til eksisterende kunder, samt målrettet markedsarbeid. Ordrereserven viste en liten tilbakegang, til 959 millioner kroner, som følge av økt leveransetakt.

5 5 OMSETNING Medisinsk utstyr OMSETNING Industri ,8 101,6 97,3 94,1 93,0 Kitron arbeider målrettet med å bygge og opprettholde sterke og langsiktige kundeforhold med nåværende kunder ,7 104,5 90,7 94,0 126, Q1 Q2 Q Q1 Q2 Q Omsetningsfordeling Medisinsk utstyr NOK mill. Andel NOK mill. Andel Kitron AS (EMS) 75,6 59 % 60,4 59 % Kitron AB (EMS) 40,8 32 % 39,0 38 % UAB Kitron (EMS) 15,9 12 % 9,9 10 % Microelectronics 4,2 3 % 2,1 2 % Andre og elimineringer (7,7) (6 %) (9,8) (9 %) SUM 128,8 100 % 101,6 100 % Omsetningsfordeling Industri NOK mill. Andel NOK mill. Andel Kitron AS (EMS) 70,5 56 % 70,4 78 % Kitron AB (EMS) 16,2 13 % 11,7 13 % UAB Kitron (EMS) 33,0 26 % 14,3 16 % Microelectronics 20,7 16 % 11,3 12 % Andre og elimineringer (14,3) (11 %) (17,0) (19 %) SUM 126,1 100 % 90,7 100 % FORSVAR/MARINE I de tre første kvartalene i 2006 var omsetningen i markedssegmentet lavere enn i tilsvarende periode i I fjerde kvartal 2006 var imidlertid omsetningen på nivå med samme periode i Kitron har tidligere indikert forventning om lav aktivitet innen markedssegmentet gjennom 2006 og forventning om vekst i 2007 og Omsetningen innen Forsvar/Marine i fjerde kvartal indikerer et høyere aktivitetsnivå. Erfaringsmessig har gjenkjøpsavtaler knyttet til forsvarsindustrien representert viktige muligheter for Kitron. Konsernet er godt posisjonert i forhold til flere viktige aktører og prosjekter. Blant annet forventer Kitron gjenkjøpsavtaler med alle jagerflyleverandørene som norske myndigheter vurderer i forbindelse med leveranser til det norske luftforsvaret. Den politiske beslutningen om jagerfly ventes å bli tatt i DATA/TELEKOM Omsetningsøkningen i dette segmentet knytter seg hovedsakelig til økt etterspørsel etter produkter basert på mikroelektronikk. Det er særlig infrastrukturprodukter i fiberoptiske kabelnettverk for triple play og profesjonell bruk som etterspørres. Utstyr for radiolinjeoverføring viser også sterk vekst. Kitron-kunder har lansert nye infrastruktur-produkter for Telekom og nytt utstyr for profesjonell kommunikasjon. Dette har bidratt til å øke ordrereserven. MEDISINSK UTSTYR Aktiviteten i markedssegmentet for Medisinsk utstyr er høy. Kitron opplever både sterk økning i etterspørselen fra eksisterende kunder og godt tilfang av nye kunder. I fjerde kvartal leverte Kitron de første prototypene ferdigstilt ved Kitron AS nye montasjelinje i Horten. Avdelingen ble etablert i andre halvår Arbeidet med industrialisering av produksjon og sammenstilling av komplette produkter innenfor segmentet er i gang ved anlegget. Kitron forventer jevnt økende aktivitet ved avdelingen i Horten gjennom INDUSTRI Kitrons omsetning innenfor Industrisegmentet var betydelig høyere i fjerde kvartal 2006 enn i samme periode året før. Gode markeder for kundene gir økt volum og flere oppdrag fra Kitrons eksisterende kunder. Økt produksjon i Litauen og mer fordelaktig produktmiks har åpnet for større omsetning innenfor markedssegmentet. Det har vært en vedvarende trend gjennom flere kvartaler at nye kunder ønsker betydelig bistand gjennom hele verdikjeden, fra design av produkter, via industrialisering, til produksjon og systemsammenstilling. Utsikter Kitron arbeider målrettet med å bygge og opprettholde sterke og langsiktige kundeforhold med nåværende kunder. Samtidig har konsernet vunnet betydelige nye kunder. Markedet er sterkt og forventes å fortsette veksten. Forhåpentligvis kan Kitron posisjonere seg for økt ordreinngang og omsetning. Følgelig forventer Kitron ytterligere framgang i Særlig ønsker konsernet å videreføre satsingen på salg til det svenske markedet hvor mulighetene for omsetningsvekst og økte markedsandeler vurderes som gode. Den høye aktiviteten gir Kitron gode muligheter for å utvikle logistikk- og produksjonsprosessene slik at de blir mer kostnadseffektive. Konsernet arbeider også kontinuerlig med å oppnå optimal produktmiks i forhold til fabrikkenes produksjonsprosesser. For at Kitron skal kunne utnytte markedsveksten og øke sin markedsandel vil markedsarbeidet i større grad enn tidligere koordineres på tvers i konsernet. På denne måten utnyttes kapasitets- og markedsmuligheter bedre. Oslo, 8. februar 2007 Styret i Kitron ASA

6 6 Resultatregnskap (Beløp i NOK 1 000) Driftsinntekter Varekostnad Bruttomargin 40,1 % 39,5 % 40,0 % 40,3 % Lønnskostnad Annen driftskostnad Restruktureringskostnader Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) (37 514) (2 569) Avskrivninger og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) (44 716) (35 445) Netto finansposter (5 747) (5 288) (19 009) (22 768) Resultat før skatt (50 004) (58 213) Skattekostnad Resultat etter skatt (50 730) (58 939) Resultat per aksje 0,09 (0,31) 0,24 (0,39) Utvannet resultat per aksje 0,09 (0,31) 0,24 (0,39) Balanse (Beløp i NOK 1 000) EIENDELER Varige driftsmidler Goodwill Investering i aksjer Utsatt skattefordel Andre fordringer Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital Sum egenkapital Lån Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Lån Andre avsetninger for forpliktelser Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Solgte fordringer per utgjorde 208,0 millioner kroner.

7 7 Kontantstrømoppstilling (Beløp i NOK 1 000) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (5 179) (28 053) (45 415) (39 495) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (10 883) (11 827) Netto endring i kontanter og bankkreditt (47 601) Kontanter og bankkreditt IB ( ) (39 131) (9 046) Kontanter og bankkreditt UB * Negativ kontantstrøm knyttet til benyttede avsetninger i 2006 og per var henholdsvis 3,5 millioner kroner og 38,7 millioner kroner. Kontantstrøm fra øvrige operasjonelle aktiviteter i 2006 og per var henholdsvis 143,1 millioner kroner og 48,3 millioner kroner. egenkapital (Beløp i NOK 1 000) Egenkapital inngående balanse * Årets resultat (58 939) Utstedelse av nye aksjer Endring minoritetsinteresser (12 558) Andre forhold ** (457) Egenkapital utgående balanse * Egenkapital inngående balanse 2005 er nedjustert med 6,6 millioner kroner på grunn av korrigering av feil i tidligere år. ** Omregningsdifferanser, aksjebasert avlønning m.m. Delårsrapporten er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsippene som er benyttet i årsregnskapet.

8 Rådgivning: MonsenHejna AS Design/layout: Haugvar K&D Kitron ASA Fornebuveien 1 3 Bygg 2, 3.etg. Postboks 332 NO-1326 Lysaker

KvartalsRapport Q3 2006

KvartalsRapport Q3 2006 KvartalsRapport 2006 2 Positiv utvikling i godt marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt Resultat før skatt ble

Detaljer

Delårsrapport Q3 2007

Delårsrapport Q3 2007 Delårsrapport 27 2 Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 26 dersom ikke annet er angitt. Omsetningsvekst (11 prosent) 39,2 millioner kroner (35,4 millioner kroner). Redusert bruttomargin

Detaljer

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007 Delårsrapport 27 OG FORELØPIG RESULTAT 27 2 beste årsresultat i kitrons historie Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tilsvarende periode i 26 dersom ikke annet er angitt. Beste resultat siden 2

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

Delårsrapport Q2 2007

Delårsrapport Q2 2007 Delårsrapport 27 2 Kraftig omsetningsvekst, forbedret resultat OG KONTANTSTRØM Hovedpunkter Tall i parentes refererer til andre kvartal i 26 dersom ikke annet er angitt. Kitrons driftsinntekter økte med

Detaljer

KvartalsRapport Q1 2006

KvartalsRapport Q1 2006 KvartalsRapport 2 Styrket drift i et godt kvartal Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt. Resultat før skatt ble 16,1 millioner

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Omsetningsnedgangen i den norske EMSvirksomheten. Midlertidig reduksjon i produksjonskapasitet

Omsetningsnedgangen i den norske EMSvirksomheten. Midlertidig reduksjon i produksjonskapasitet 2 Midlertidig reduksjon i produksjonskapasitet ga REDUSERT omsetning Hovedpunkter Tall i parentes refererer til andre kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Resultat før skatt. Resultat før skatt

Detaljer

K v a r ta l s r a p p o r t

K v a r ta l s r a p p o r t K v a r ta l s r a p p o r t Resultat Driftsresultatet i andre kvartal er 6,4 millioner kroner, en økning på 47,2 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Samtlige operative selskaper

Detaljer

K v a r ta l s r a p p o r t

K v a r ta l s r a p p o r t K v a r ta l s r a p p o r t y t t e r l i g e r e k o s t n a d s k u t t g j e n n o m e n k l e r e s t r u k t u r Kitron gikk svakt i minus i tredje kvartal. Konsernets omsetning ble lavere enn forutsatt,

Detaljer

K V A R TA L S R A P P O R T

K V A R TA L S R A P P O R T K V A R TA L S R A P P O R T Q1 2005 F R E M D R I F T S O M P L A N L A G T Kitron fortsetter å styrke bruttomarginen i første kvartal 2005. Omsetningen er lavere enn i samme periode i fjor, men i henhold

Detaljer

Delårsrapport Q3 2008

Delårsrapport Q3 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 Resultat før skatt mer enn tredoblet Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang og ordre reserve Ordreinngangen

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2013

Kvartalsrapport Q4 2013 Kvartalsrapport Q4 13 Kvartalsrapport fjerde kvartal 13 Kvartalsrapport fjerde kvartal 13 Omsetningsvekst, men svakere lønnsomhet i fjerde kvartal * Viktige kundekontrakter sikret * Endret strategi knyttet

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2010

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2010 Delårsrapport 21 og foreløpig resultat 21 2 Kitron 21 Bedre resultater før restrukturering Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 29 dersom ikke annet er angitt. Ordreutvikling Ordreinngangen

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012

Kvartalsrapport Q4 2012 Kvartalsrapport Q4 12 Kvartalsrapport Q4 12 Kvartalsrapport Q4 12 Sterk vekst i kontantstrøm og lønnsomhet * Betydelig lagerreduksjon * Lønnsomheten på rask tur oppover * Restruktureringen i Sverige gjennomført

Detaljer

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2008

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2008 Delårsrapport 28 og foreløpig resultat 28 2 Kitron 28 Rekordresultat Hovedpunker for fjerde kvartal 28 Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. Omsetningsvekst over

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Delårsrapport Q3 2011

Delårsrapport Q3 2011 Delårsrapport 211 2 Kitron 211 Stabil markedsutvikling Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 21 dersom ikke annet er angitt. Ordreinngang og reserve på vei opp Ordreinngangen gikk

Detaljer

Kvartalsrapport Q3 2013

Kvartalsrapport Q3 2013 Kvartalsrapport Q3 13 Kvartalsrapport tredje kvartal 13 Kvartalsrapport tredje kvartal 13 Styrket ordreinngang i et utfordrende kvartal * Viktig industrikontrakt sikret * Kitron investerer i Litauen *

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Delårsrapport Q3 2009

Delårsrapport Q3 2009 Delårsrapport 29 2 Kitron 29 Svakt kvartal tegn til bedring Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Delårsrapport Q1 2011

Delårsrapport Q1 2011 Delårsrapport 211 2 Kitron 211 Lønnsomheten tar seg opp igjen Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 21 dersom ikke annet er angitt. Stabil ordreutvikling Ordreinngangen økte med,9

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Rapport for første halvår og andre kvartal 2008

Rapport for første halvår og andre kvartal 2008 Rapport for første halvår og andre kvartal 28 2 Kitron H1 og 28 Halvårsrapport per 3. Juni 28 Markant lønnsomhetsforbedring H1 Driftsinntekter på 1 18,4 millioner kroner i første halvår av 28 er en økning

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009 Delårsrapport 29 og foreløpig resultat 29 2 Kitron 29 Stabil utvikling mot et bedre marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Markedsekspansjon

Detaljer

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2011

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2011 Delårsrapport 211 og foreløpig resultat 211 2 Kitron 211 Stabil etterspørsel og bedret lønnsomhet Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 21 dersom ikke annet er angitt. Stabil etterspørsel

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Delårsrapport Q1 2009

Delårsrapport Q1 2009 Delårsrapport 29 2 Kitron 29 God kontantstrøm Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. God kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Delårsrapport Q3 2010

Delårsrapport Q3 2010 Delårsrapport 21 2 Kitron 21 Høyere driftsinntekter og bedre driftsresultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 29 dersom ikke annet er angitt. Ordreutvikling Ordreinngangen gikk

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2012

Kvartalsrapport Q1 2012 Kvartalsrapport Q1 12 Kvartalsrapport første kvartal 12 Hovedpunkter (Tall i parentes refererer til første kvartal i 11 dersom ikke annet er angitt.) Økt ordreinngang Ordreinngangen økte med 9,2 prosent

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 Inntekter på 389,6 mill. kroner i 4. kvartal (366,1 mill. kroner i 4. kvartal 2003) Driftsresultat i 4. kvartal på 12,9 mill. kroner (4,3 mill.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7%

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7% Resultat 3. kvartal 2004 Hovedtall 2004 2003 Endring i mill. kr. 1.1-30.9 1.1-30.9 Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1 Driftsmargin 5,8% 1,7%

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer