Delårsrapport Q1 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport Q1 2008"

Transkript

1 Delårsrapport 28

2 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler indikerer et høyere nivå Ordreinngangen økte i kvartalet med 1,4 prosent til 59 millioner kroner (461 millioner kroner). Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var på 994 millioner kroner (934 millioner kroner). Omsetningsvekst (1,9 prosent i kvartalet) 495,1 millioner kroner i kvartalet (485,7 millioner kroner). Stabilt resultat før skatt 16,2 millioner kroner (15,7 millioner kroner). Resultat før skatt utgjorde en driftsmargin på 3,3 prosent (3,2 prosent) for kvartalet. Økt bruttomargin Bruttomarginen var 39,8 prosent (37,7 prosent) som følge av positive effekter knyttet til innkjøp og variasjoner i produktmiks. Stabilt driftsresultat EBITDA og EBIT ble henholdsvis 3,5 millioner kroner (28,9 millioner koner) og 21,6 millioner kroner (21,4 millioner kroner). Sesongmessig negativ kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kvartalets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var negativ med 6,9 millioner kroner (negativ med 68,6 millioner kroner). Driftsinntekter på 495,1 millioner kroner i første kvartal 28 representerte en økning på 1,9 prosent fra tilsvarende periode året før. Resultat før skatt i kvartalet var 16,2 millioner kroner som er på linje med første kvartal 27. Ordreinngangen økte med 1 prosent sammenlignet med første kvartal 27. Fortsatt god ordrereserve. Driftsinntekter Kitrons driftsinntekter i første kvartal var 1,9 prosent høyere enn i samme periode i 27 og utgjorde 495,1 millioner kroner (485,7 millioner kroner). Omsetningen ble påvirket negativt ved at påsken falt i mars, slik at kvartalet hadde færre produksjonsdager enn i 27. Omsetningsøkningen skyldes i hovedsak høyere aktivitet i Litauen. Omsetningen økte hovedsaklig innenfor Forsvar/ Marine og Medisinsk utstyr sammenlignet med første kvartal 27. Omsetningen innen Data/Telekom og Industri var i første kvartal lavere enn i første kvartal 27. Fra og med 28 rapporterer Kitron kun ett virksomhetsområde, Electronic Manufacturing Services (EMS). Aktivitetene i Microelectronics-enhetene på Røros og i Jönköping, har for en stor del blitt en del av EMS virksomheten, og rapporteres ikke lenger som et eget virksomhetsområde. Omsetningen i den norske virksomheten utgjorde 59,8 prosent av konsernets samlede bruttoomsetning i første kvartal (65, prosent). Den svenske virksomheten representerte 18,8 prosent av bruttoomsetningen (21,4 prosent) og Kitrons virksomhet i Litauen stod for 21,4 prosent (13,7 prosent). Virksomheten i Litauen fortsatte sin vekst basert på konkurransedyktig kvalitet og pris. Dermed øker også selskapets andel av verdiskapningen i konsernet. Kitrons omsetning i første kvartal 28 var fordelt som følger mellom de fire markedssegmentene: Data/Telekom 23 % (27 %) Forsvar/Marine 31 % (26 %) Medisinsk utstyr 21 % (2 %) Industri 25 % (27 %) Salg til kunder i det svenske markedet utgjorde 41,6 prosent av totalomsetningen i første kvartal (44,2 prosent). Det norske markedet utgjorde 51,7 prosent av Kitrons totalomsetning i første kvartal, mot 49,8 prosent i samme kvartal i 27. Bruttomargin Konsernets bruttomargin ble 2,1 prosent poeng høyere enn i samme periode i fjor og utgjorde 39,8 prosent. Økningen skyldes hovedsakelig positive effekter knyttet til innkjøp og endret produktmiks. Resultat Kitrons driftsresultat (EBIT) i første kvartal ble 21,6 millioner kroner som er på linje med samme periode i 27 (21,4 millioner kroner). Resultat før skatt (EBT) i første kvartal var 16,2 millioner kroner. For første kvartal 27 var resultat før skatt 15,7 millioner kroner. Samlede lønnskostnader var i første kvartal 8,2 millioner kroner høyere enn tilsvarende periode i 27. Dette skyldes økning av antall ansatte. Lønnskostnadenes andel av driftsinntektene økte fra 26, prosent i første kvartal 27 til 27,1 prosent i første kvartal i år. Andre driftskostnader var 6,5 prosent av driftsinntektene. (5,8 prosent). Netto finansposter utgjorde en kostnad på 5,5 millioner kroner i første kvartal. Det er,3 millioner kroner lavere enn i samme periode året før. Reduksjonen skyldtes hovedsakelig valutaeffekter i første kvartal 27.

3 Kitron 28 3 DRIFTSINNTEKTER Konsern RESULTAT FØR SKATT Konsern ,7 21,1 18, 16, ,7 1 4 Q2 Q3 Q Q2 Q3 Q Virksomheten i Litauen fortsatte sin vekst basert på konkurransedyktig kvalitet og pris. ORDRERESERVE Konsern BRUTTOMARGIN Konsern Prosent 42 % 4 % 38 % 4,3 % 4, % 39,8 % 38,3 % 37,7 % 6 36 % Balanse Kitrons totalbalanse per 31. mars 28 utgjorde 979,6 millioner kroner, mot 97,7 millioner kroner på samme tid i 27. Konsernets egenkapital var 262,5 millioner kroner (199, millioner kroner), som tilsvarer en egenkapitalandel på 26,8 prosent (21,9 prosent). Varelager utgjorde 34, millioner kroner per 31. mars 28, mot 298,9 millioner kroner på samme tid i 27. Selskapet har i 27 brukt betydelige ressurser på å forbedre lagerstyringen, målt som lageromsetning. Prosjektet fortsetter i 28. Kundefordringer og andre fordringer var 424,8 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 28. Tilsvarende beløp på samme tid i 27 var 393,6 millioner kroner. Kundene betaler gjennomgående på forfall og tapene er uvesentlige. Konsernets balanseførte rentebærende gjeld utgjorde 333,4 millioner kroner per 31. mars 28. Ved utgangen av første kvartal 27 var det tilsvarende beløpet 324,7 millioner kroner. Økningen består hovedsakelig av økt factoringgjeld. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for første kvartal 28 var 6,9 millioner kroner ( 68,6 millioner kroner). Kitrons kontanter og bankkreditt omfattet per 31. mars 28 følgende: 4 2 Q2 Q3 Q Driftsinntekter Virksomhetsområder 34 % 32 % 3 % Norge 327,9 338, ,4 Sverige 13,3 111,3 433,7 Litauen 117, 71,4 319,3 Andre og elimineringer (53,1) (35,6) (141,6) Sum konsern 495,1 485, ,8 Driftsresultat Virksomhetsområder Norge 9,8 17,1 66,6 Sverige 1,3 (,2),6 Litauen 12,1 7, 21,3 Andre og elimineringer (1,6) (2,5) (4,1) Sum konsern 21,6 21,4 84,4 Ordrereserve Virksomhetsområder Data/ Telecom Forsvar/ Marine Medisinsk utstyr Industri Sum Norge 143,1 288,8 127,7 135,4 694,9 Sverige 31,1 5,4 83,6 28,5 193,6 Litauen 14,2 36,1 37,7 2,6 15,8 Sum konsern 188,5 375,3 245,9 184,6 994,3 Tall i millioner kroner Kontanter og kontantekvivalenter 49,5 Trekk på kassekreditt (77,6) Bundne bankinnskudd (19,8) Sum (47,9) Driftsinntekter Geografisk fordeling kunder Norge 256,1 241,7 944,7 Sverige 26, 214,9 824,3 Resten av Europa 16,6 17,4 89,4 USA 7,7 3,9 2,6 Andre 8,7 7,8 58,8 Sum konsern 495,1 485, ,8

4 4 Kitron 28 OMSETNING Data/Telekom ,7 15, 18, 154,8 114,9 Ordreinngangen økte med ti prosent i forhold til første kvartal 27, og ordrereserven var 994 millioner kroner. OMSETNING Forsvar/Marine ,1 147, ,3 151,8 4 4 Q2 Q3 27 Q4 28 Q2 Q3 Q Omsetningsfordeling Data/Telekom Mill. kr Andel Mill. kr Andel Norge 79,8 69 % 96, 73 % Sverige 21, 18 % 25,5 2 % Litauen 37,5 33 % 13,2 1 % Andre og elimineringer (23,4) (2 %) (4,) (3 %) Sum 114,9 1 % 13,7 1 % Omsetningsfordeling Forsvar/marine Mill. kr Andel Mill. kr Andel Norge 118,7 78 % 11,7 81 % Sverige 15,8 1 % 14,1 11 % Litauen 18,2 12 % 14,7 12 % Andre og elimineringer (,9) (1 %) (5,4) (4 %) Sum 151,8 1 % 125,1 1 % Disponibel likviditet (frie bankinnskudd og ubenyttede trekkrettigheter) utgjorde ved utgangen av første kvartal 84,2 millioner kroner, sammenlignet med 47,3 millioner kroner på samme tid i 27. Aksjonærer Per 31. mars 28 hadde Kitron 3 34 aksjonærer med til sammen aksjer (pålydende NOK 1,- per aksje). Ti største registrerte aksjonærer per 31. mars 28: UAB DnB NORD Bankas (UAB Hermis Capital 29,97 %) 29,97 % Kongsberg Gruppen ASA 19,33 % ING Luxembourg SA 13,77 % SEB Vilniaus Bankas (UAB Hermis Capital 1,2%) 1,72 % MP Pensjon 6,2 % AS Hansabank Clients 1,76 % Swedbank S/A MP Investment BA 1,45 % SES AS 1,1 % AS Bemacs,99 % Verdipapirfondet NOR c/o Nordea Fondene AS,73 % Organisasjon Kitrons arbeidsstyrke økte med 74 årsverk i første kvartal og utgjorde per 31. mars 28. Dette tilsvarer en økning på 115 årsverk fra første kvartal 27. Årsverk Norge Sverige Litauen Andre Sum EMS-markedets utvikling Kitron er et mellomstort høy mix, lav volum Electrionic Manufacturing Services (EMS) selskap. Kitron produserer både elektronikk som inngår i kundenes egne produkter og ferdige elektronikkenheter (kalt box build) samt utfører sammenstilling (kalt High-Level Assembly, HLA) av kompliserte elektromekaniske produkter for sine kunder. Kitron tilbyr tjenester i alle trinn i verdikjeden, fra design via industrialisering, produksjon og logistikk, til reparasjon. Elektronikken kan være bygget på vanlige kretskort eller keramiske kort. Kitron leverer også tilknyttede tjenester som produksjon av kabelkonfeksjon, komponentanalyse og hardførhetstesting, samt anskaffelse av alle deler som inngår i kundens produkt. Kundene selger typisk sine produkter internasjonalt, og leverer utstyr eller systemer for profesjonell eller industriell bruk. I løpet av de senere år har mikroelektronikkvirksomheten i økende grad blitt en del av den samlede EMS-virksomheten og rapporteres derfor ikke lenger som eget forretningsområde. Tykkfilmteknologi og chip and wire-teknologi representerer fordeler for kunder som har særlig strenge krav til ytelse, og utgjør en viktig del av Kitrons portefølje av produksjonsteknikker. Kitrons omsetningsvekst innen EMS er i hovedsak knyttet til økt aktivitet hos eksisterende kunder. Fortsatt god ordreinngang I første kvartal utgjorde Kitrons samlede ordreinngang 59 millioner kroner, og var 1,4 prosent høyere enn ordreinngangen for tilsvarende periode i fjor. Ordre for 66 millioner kroner, som ved en feil har vært utelatt i tidligere rapporter, har blitt tillagt ordrereserven. Ordreinngangen varierer fra ett kvartal til neste. Gjennomsnittlig ordreinngang siste fire kvartaler var på 52 millioner kroner. Kitrons ordrereserve omfatter fire måneders kundeprognose pluss alle faste ordre for senere levering, og har vært stabil på et tilfredsstillende nivå som tilsvarer om lag et halvt års omsetning. Ved utgangen av kvartalet var ordereserven 994 millioner kroner. Kitron søker hele tiden å øke kapasiteten for å levere i tråd med kundeordre. Markedssegmenter Data/Telekom Aktiviteten i Data/Telekom-segmentet økte 29 prosent fra 26 til 27, men første kvartal 28 var svakere både ordre- og omsetningsmessig. Kitron deltar både i industrialisering og produksjon av avanserte produkter, særlig innen infrastrukturutstyr. Utstyr for køprisingsprosjekter utgjør også gode vekstmuligheter i dette segmentet. Segmentet er imidlertid svært konkurranseutsatt og til dels prisfølsomt. Forsvar/Marine Den positive utviklingen i 27 i dette segmentet, spesielt i den norske virksomheten ser ut til å vedvare i 28. Ordreinngangen var mer enn dobbelt så høy som i første kvartal 27 og omsetningen økte med 21 prosent. Det er både oppgradering og utvikling av ny teknologi og utstyr som bidrar til økende etterspørsel i et markedssegment der Kitron har en sterk posisjon. I Norge er

5 Kitron 28 5 OMSETNING Medisinsk utstyr ,2 95,7 91,9 123,7 14,8 Kitron har praktisk talt full kapasistetsutnyttelse, og søker hele tiden å øke kapasiteten for å levere i tråd med kundeordre. OMSETNING Industri ,7 117,4 95, 17,5 123,6 4 4 Q2 Q3 Q Q2 Q3 Q Omsetningsfordeling Medisinsk utstyr Mill. kr Andel Mill. kr Andel Norge 51,8 49 % 53,2 55 % Sverige 39,2 37 % 41, 43 % Litauen 16,7 16 % 14,1 15 % Andre og elimineringer (2,9) (3 %) (12,1) (13 %) Sum 14,8 1 % 96,2 1 % Omsetningsfordeling Industri Mill. kr Andel Mill. kr Andel Norge 77,6 63 % 87,5 65 % Sverige 27,3 22 % 3,7 23 % Litauen 44,6 36 % 29,4 22 % Andre og elimineringer (25,9) (21 %) (13,9) (1 %) Sum 123,6 1 % 133,7 1 % det gode utsikter for både forsvarsdelen og marinedelen av segmentet i 28, mens utsiktene er svakere i Sverige. Medisinsk utstyr Den høye aktiviteten og veksten i markedssegmentet for Medisinsk utstyr ventes å vedvare i flere år. Kunde- og produktspesifikke forhold medførte en viss svekkelse i omsetning for Kitron i 27, men ordrereserven er nå bedre og omsetningen i kvartalet var ni prosent høyere enn i samme kvartal 27. Kitron arbeider målrettet for ytterligere å øke sin aktivitet innen segmentet. I tillegg til vekstmuligheter i løpende kundeforhold både i Norge og Sverige, er det lovende nye muligheter i Sverige. I første kvartal inngikk Kitron Sverige en femårs kontrakt for produksjon av blodsentrifuger for det internasjonale svenske selskapet Gambro. Industri Kitrons inntekt i Industrisegmentet gir grunn til uro. Omsetningen i kvartalet var åtte prosent lavere enn i første kvartal 27. Ordreinngangen ble imidlertid mer enn fordoblet og kan signalisere ny framgang. I Industrisegmentet synes pris å være en viktigere parameter enn i de øvrige segmentene, der kvalitet og kompetanse har større vekt. Utsikter Siden 25 har sterk verdensøkonomi og økende grad av outsourcing bidratt til vedvarende god utvikling i det industrielle EMS-markedet. Gjennom investering i fornyelser i maskinparken har Kitron oppnådd kapasitetsøkning til et nivå som tilsvarer den økende ordreinngangen. Kitrons hovedmarkeder er Norge og Sverige, men de fleste kundene selger sine produkter internasjonalt. Kitron har produksjonsvirksomhet også i Litauen. Forhandlingene med aktuelle eiendomsutviklere av den vedtatte nye fabrikken i Kaunas pågår fremdeles, men avventer avklaring av visse tekniske og reguleringsmessige forhold. Nye ordre under avtaler innen Forsvar/Marinesegmentet har gitt grunnlag for å gjennomføre utvidelse av en annen, separat enhet for montasjeaktiviteter nær Kaunas i Litauen med ytterligere 1 7 kvadratmeter. Utvidelsen forventes nå å tas i bruk i tredje kvartal. Kitron har praktisk talt full kapasitetsutnyttelse, og arbeider stadig med å øke kapasiteten for dermed å skape økt produktivitet samt betjene kundenes etterspørsel. Kitrons resultater på kort sikt er mer relatert til våre kunders spesifikke suksess i markedet enn utviklingen i økonomien generelt. Ordreinngang og indikasjoner fra kunder underbygger Kitrons forventning om vekst for året under ett i tråd med den langsiktige strategiske ambisjonen på om lag ti prosent årlig vekst. På den annen side kan uroen i finansmarkedene være tegn på at markedsforholdene kan bli mer krevende. Sterk konkurranse i EMS-markedet bidrar til kontinuerlig press på marginene. Kitron ventes å kunne vokse sammen med sine kunder og realisere marginforbedring som følge av stordriftsfordeler, produktivitetsøkning og materiellkjøp. Oslo, 28. april 28 Styret i Kitron ASA

6 6 Kitron 28 Resultatregnskap (Beløp i tusen kroner) Driftsinntekter Varekostnad Bruttomargin 39,8% 37,7% 38,3% Lønnskostnad Annen driftskostnad Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) Avskrivninger og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Netto finansposter (5 472) (5 78) (2 99) Resultat før skatt Skattekostnad (985) Resultat etter skatt Resultat per aksje,8,9,37 Utvannet resultat per aksje,8,9,37 Balanse (Beløp i tusen kroner) EIENDELER Goodwill Varige driftsmidler Investering i aksjer Utsatt skattefordel Andre fordringer Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital Sum egenkapital Lån Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Lån Andre avsetninger for forpliktelser Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

7 Kitron 28 7 Kontantstrømoppstilling (Beløp i tusen kroner) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (6 891) (68 636) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (13 325) (1 173) (57 178) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (1 83) (5 285) Netto endring i kontanter og bankkreditt (76 46) (84 94) Kontanter og bankkreditt inngående balanse Kontanter og bankkreditt utgående balanse (47 882) (78 888) Egenkapital (Beløp i tusen kroner) Egenkapital inngående balanse Årets resultat Andre forhold * 968 (1 519) (3 136) Egenkapital utgående balanse * Omregningsdifferanser m.m. Delårsrapporten er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsippene som er benyttet i årsregnskapet.

8 Rådgivning: MonsenHejna AS Design/layout: Haugvar K&D Kitron ASA Olav Brunborgs vei 4, plan 2 Postboks 97 NO-1375 Billingstad Norge

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009 Delårsrapport 29 og foreløpig resultat 29 2 Kitron 29 Stabil utvikling mot et bedre marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Markedsekspansjon

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 Q1-2012 Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 1 De tøffere markedsforholdene som vi så i andre halvdel av 2011 og i 4. kvartal spesielt, har fortsatt inn i 2012. Jeg er derfor svært fornøyd med å se at vi fortsetter

Detaljer

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Gode rom Kvartalsrapport 1/2011 Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Resultatregnskap 1. kvartal Hele Driftsinntekter 1.953,4 1.476,8 1.456,2 7.184,5 6.247,8 Avskrivninger 56,1

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 4. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 800 millioner i ordreinngang NOK 961 millioner

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Fire nye selskaper godkjent for notering så langt i 2013 Økt sparing og verdivekst i fond gir økte markedsverdier

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer