Delårsrapport Q1 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport Q1 2008"

Transkript

1 Delårsrapport 28

2 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler indikerer et høyere nivå Ordreinngangen økte i kvartalet med 1,4 prosent til 59 millioner kroner (461 millioner kroner). Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var på 994 millioner kroner (934 millioner kroner). Omsetningsvekst (1,9 prosent i kvartalet) 495,1 millioner kroner i kvartalet (485,7 millioner kroner). Stabilt resultat før skatt 16,2 millioner kroner (15,7 millioner kroner). Resultat før skatt utgjorde en driftsmargin på 3,3 prosent (3,2 prosent) for kvartalet. Økt bruttomargin Bruttomarginen var 39,8 prosent (37,7 prosent) som følge av positive effekter knyttet til innkjøp og variasjoner i produktmiks. Stabilt driftsresultat EBITDA og EBIT ble henholdsvis 3,5 millioner kroner (28,9 millioner koner) og 21,6 millioner kroner (21,4 millioner kroner). Sesongmessig negativ kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kvartalets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var negativ med 6,9 millioner kroner (negativ med 68,6 millioner kroner). Driftsinntekter på 495,1 millioner kroner i første kvartal 28 representerte en økning på 1,9 prosent fra tilsvarende periode året før. Resultat før skatt i kvartalet var 16,2 millioner kroner som er på linje med første kvartal 27. Ordreinngangen økte med 1 prosent sammenlignet med første kvartal 27. Fortsatt god ordrereserve. Driftsinntekter Kitrons driftsinntekter i første kvartal var 1,9 prosent høyere enn i samme periode i 27 og utgjorde 495,1 millioner kroner (485,7 millioner kroner). Omsetningen ble påvirket negativt ved at påsken falt i mars, slik at kvartalet hadde færre produksjonsdager enn i 27. Omsetningsøkningen skyldes i hovedsak høyere aktivitet i Litauen. Omsetningen økte hovedsaklig innenfor Forsvar/ Marine og Medisinsk utstyr sammenlignet med første kvartal 27. Omsetningen innen Data/Telekom og Industri var i første kvartal lavere enn i første kvartal 27. Fra og med 28 rapporterer Kitron kun ett virksomhetsområde, Electronic Manufacturing Services (EMS). Aktivitetene i Microelectronics-enhetene på Røros og i Jönköping, har for en stor del blitt en del av EMS virksomheten, og rapporteres ikke lenger som et eget virksomhetsområde. Omsetningen i den norske virksomheten utgjorde 59,8 prosent av konsernets samlede bruttoomsetning i første kvartal (65, prosent). Den svenske virksomheten representerte 18,8 prosent av bruttoomsetningen (21,4 prosent) og Kitrons virksomhet i Litauen stod for 21,4 prosent (13,7 prosent). Virksomheten i Litauen fortsatte sin vekst basert på konkurransedyktig kvalitet og pris. Dermed øker også selskapets andel av verdiskapningen i konsernet. Kitrons omsetning i første kvartal 28 var fordelt som følger mellom de fire markedssegmentene: Data/Telekom 23 % (27 %) Forsvar/Marine 31 % (26 %) Medisinsk utstyr 21 % (2 %) Industri 25 % (27 %) Salg til kunder i det svenske markedet utgjorde 41,6 prosent av totalomsetningen i første kvartal (44,2 prosent). Det norske markedet utgjorde 51,7 prosent av Kitrons totalomsetning i første kvartal, mot 49,8 prosent i samme kvartal i 27. Bruttomargin Konsernets bruttomargin ble 2,1 prosent poeng høyere enn i samme periode i fjor og utgjorde 39,8 prosent. Økningen skyldes hovedsakelig positive effekter knyttet til innkjøp og endret produktmiks. Resultat Kitrons driftsresultat (EBIT) i første kvartal ble 21,6 millioner kroner som er på linje med samme periode i 27 (21,4 millioner kroner). Resultat før skatt (EBT) i første kvartal var 16,2 millioner kroner. For første kvartal 27 var resultat før skatt 15,7 millioner kroner. Samlede lønnskostnader var i første kvartal 8,2 millioner kroner høyere enn tilsvarende periode i 27. Dette skyldes økning av antall ansatte. Lønnskostnadenes andel av driftsinntektene økte fra 26, prosent i første kvartal 27 til 27,1 prosent i første kvartal i år. Andre driftskostnader var 6,5 prosent av driftsinntektene. (5,8 prosent). Netto finansposter utgjorde en kostnad på 5,5 millioner kroner i første kvartal. Det er,3 millioner kroner lavere enn i samme periode året før. Reduksjonen skyldtes hovedsakelig valutaeffekter i første kvartal 27.

3 Kitron 28 3 DRIFTSINNTEKTER Konsern RESULTAT FØR SKATT Konsern ,7 21,1 18, 16, ,7 1 4 Q2 Q3 Q Q2 Q3 Q Virksomheten i Litauen fortsatte sin vekst basert på konkurransedyktig kvalitet og pris. ORDRERESERVE Konsern BRUTTOMARGIN Konsern Prosent 42 % 4 % 38 % 4,3 % 4, % 39,8 % 38,3 % 37,7 % 6 36 % Balanse Kitrons totalbalanse per 31. mars 28 utgjorde 979,6 millioner kroner, mot 97,7 millioner kroner på samme tid i 27. Konsernets egenkapital var 262,5 millioner kroner (199, millioner kroner), som tilsvarer en egenkapitalandel på 26,8 prosent (21,9 prosent). Varelager utgjorde 34, millioner kroner per 31. mars 28, mot 298,9 millioner kroner på samme tid i 27. Selskapet har i 27 brukt betydelige ressurser på å forbedre lagerstyringen, målt som lageromsetning. Prosjektet fortsetter i 28. Kundefordringer og andre fordringer var 424,8 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 28. Tilsvarende beløp på samme tid i 27 var 393,6 millioner kroner. Kundene betaler gjennomgående på forfall og tapene er uvesentlige. Konsernets balanseførte rentebærende gjeld utgjorde 333,4 millioner kroner per 31. mars 28. Ved utgangen av første kvartal 27 var det tilsvarende beløpet 324,7 millioner kroner. Økningen består hovedsakelig av økt factoringgjeld. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for første kvartal 28 var 6,9 millioner kroner ( 68,6 millioner kroner). Kitrons kontanter og bankkreditt omfattet per 31. mars 28 følgende: 4 2 Q2 Q3 Q Driftsinntekter Virksomhetsområder 34 % 32 % 3 % Norge 327,9 338, ,4 Sverige 13,3 111,3 433,7 Litauen 117, 71,4 319,3 Andre og elimineringer (53,1) (35,6) (141,6) Sum konsern 495,1 485, ,8 Driftsresultat Virksomhetsområder Norge 9,8 17,1 66,6 Sverige 1,3 (,2),6 Litauen 12,1 7, 21,3 Andre og elimineringer (1,6) (2,5) (4,1) Sum konsern 21,6 21,4 84,4 Ordrereserve Virksomhetsområder Data/ Telecom Forsvar/ Marine Medisinsk utstyr Industri Sum Norge 143,1 288,8 127,7 135,4 694,9 Sverige 31,1 5,4 83,6 28,5 193,6 Litauen 14,2 36,1 37,7 2,6 15,8 Sum konsern 188,5 375,3 245,9 184,6 994,3 Tall i millioner kroner Kontanter og kontantekvivalenter 49,5 Trekk på kassekreditt (77,6) Bundne bankinnskudd (19,8) Sum (47,9) Driftsinntekter Geografisk fordeling kunder Norge 256,1 241,7 944,7 Sverige 26, 214,9 824,3 Resten av Europa 16,6 17,4 89,4 USA 7,7 3,9 2,6 Andre 8,7 7,8 58,8 Sum konsern 495,1 485, ,8

4 4 Kitron 28 OMSETNING Data/Telekom ,7 15, 18, 154,8 114,9 Ordreinngangen økte med ti prosent i forhold til første kvartal 27, og ordrereserven var 994 millioner kroner. OMSETNING Forsvar/Marine ,1 147, ,3 151,8 4 4 Q2 Q3 27 Q4 28 Q2 Q3 Q Omsetningsfordeling Data/Telekom Mill. kr Andel Mill. kr Andel Norge 79,8 69 % 96, 73 % Sverige 21, 18 % 25,5 2 % Litauen 37,5 33 % 13,2 1 % Andre og elimineringer (23,4) (2 %) (4,) (3 %) Sum 114,9 1 % 13,7 1 % Omsetningsfordeling Forsvar/marine Mill. kr Andel Mill. kr Andel Norge 118,7 78 % 11,7 81 % Sverige 15,8 1 % 14,1 11 % Litauen 18,2 12 % 14,7 12 % Andre og elimineringer (,9) (1 %) (5,4) (4 %) Sum 151,8 1 % 125,1 1 % Disponibel likviditet (frie bankinnskudd og ubenyttede trekkrettigheter) utgjorde ved utgangen av første kvartal 84,2 millioner kroner, sammenlignet med 47,3 millioner kroner på samme tid i 27. Aksjonærer Per 31. mars 28 hadde Kitron 3 34 aksjonærer med til sammen aksjer (pålydende NOK 1,- per aksje). Ti største registrerte aksjonærer per 31. mars 28: UAB DnB NORD Bankas (UAB Hermis Capital 29,97 %) 29,97 % Kongsberg Gruppen ASA 19,33 % ING Luxembourg SA 13,77 % SEB Vilniaus Bankas (UAB Hermis Capital 1,2%) 1,72 % MP Pensjon 6,2 % AS Hansabank Clients 1,76 % Swedbank S/A MP Investment BA 1,45 % SES AS 1,1 % AS Bemacs,99 % Verdipapirfondet NOR c/o Nordea Fondene AS,73 % Organisasjon Kitrons arbeidsstyrke økte med 74 årsverk i første kvartal og utgjorde per 31. mars 28. Dette tilsvarer en økning på 115 årsverk fra første kvartal 27. Årsverk Norge Sverige Litauen Andre Sum EMS-markedets utvikling Kitron er et mellomstort høy mix, lav volum Electrionic Manufacturing Services (EMS) selskap. Kitron produserer både elektronikk som inngår i kundenes egne produkter og ferdige elektronikkenheter (kalt box build) samt utfører sammenstilling (kalt High-Level Assembly, HLA) av kompliserte elektromekaniske produkter for sine kunder. Kitron tilbyr tjenester i alle trinn i verdikjeden, fra design via industrialisering, produksjon og logistikk, til reparasjon. Elektronikken kan være bygget på vanlige kretskort eller keramiske kort. Kitron leverer også tilknyttede tjenester som produksjon av kabelkonfeksjon, komponentanalyse og hardførhetstesting, samt anskaffelse av alle deler som inngår i kundens produkt. Kundene selger typisk sine produkter internasjonalt, og leverer utstyr eller systemer for profesjonell eller industriell bruk. I løpet av de senere år har mikroelektronikkvirksomheten i økende grad blitt en del av den samlede EMS-virksomheten og rapporteres derfor ikke lenger som eget forretningsområde. Tykkfilmteknologi og chip and wire-teknologi representerer fordeler for kunder som har særlig strenge krav til ytelse, og utgjør en viktig del av Kitrons portefølje av produksjonsteknikker. Kitrons omsetningsvekst innen EMS er i hovedsak knyttet til økt aktivitet hos eksisterende kunder. Fortsatt god ordreinngang I første kvartal utgjorde Kitrons samlede ordreinngang 59 millioner kroner, og var 1,4 prosent høyere enn ordreinngangen for tilsvarende periode i fjor. Ordre for 66 millioner kroner, som ved en feil har vært utelatt i tidligere rapporter, har blitt tillagt ordrereserven. Ordreinngangen varierer fra ett kvartal til neste. Gjennomsnittlig ordreinngang siste fire kvartaler var på 52 millioner kroner. Kitrons ordrereserve omfatter fire måneders kundeprognose pluss alle faste ordre for senere levering, og har vært stabil på et tilfredsstillende nivå som tilsvarer om lag et halvt års omsetning. Ved utgangen av kvartalet var ordereserven 994 millioner kroner. Kitron søker hele tiden å øke kapasiteten for å levere i tråd med kundeordre. Markedssegmenter Data/Telekom Aktiviteten i Data/Telekom-segmentet økte 29 prosent fra 26 til 27, men første kvartal 28 var svakere både ordre- og omsetningsmessig. Kitron deltar både i industrialisering og produksjon av avanserte produkter, særlig innen infrastrukturutstyr. Utstyr for køprisingsprosjekter utgjør også gode vekstmuligheter i dette segmentet. Segmentet er imidlertid svært konkurranseutsatt og til dels prisfølsomt. Forsvar/Marine Den positive utviklingen i 27 i dette segmentet, spesielt i den norske virksomheten ser ut til å vedvare i 28. Ordreinngangen var mer enn dobbelt så høy som i første kvartal 27 og omsetningen økte med 21 prosent. Det er både oppgradering og utvikling av ny teknologi og utstyr som bidrar til økende etterspørsel i et markedssegment der Kitron har en sterk posisjon. I Norge er

5 Kitron 28 5 OMSETNING Medisinsk utstyr ,2 95,7 91,9 123,7 14,8 Kitron har praktisk talt full kapasistetsutnyttelse, og søker hele tiden å øke kapasiteten for å levere i tråd med kundeordre. OMSETNING Industri ,7 117,4 95, 17,5 123,6 4 4 Q2 Q3 Q Q2 Q3 Q Omsetningsfordeling Medisinsk utstyr Mill. kr Andel Mill. kr Andel Norge 51,8 49 % 53,2 55 % Sverige 39,2 37 % 41, 43 % Litauen 16,7 16 % 14,1 15 % Andre og elimineringer (2,9) (3 %) (12,1) (13 %) Sum 14,8 1 % 96,2 1 % Omsetningsfordeling Industri Mill. kr Andel Mill. kr Andel Norge 77,6 63 % 87,5 65 % Sverige 27,3 22 % 3,7 23 % Litauen 44,6 36 % 29,4 22 % Andre og elimineringer (25,9) (21 %) (13,9) (1 %) Sum 123,6 1 % 133,7 1 % det gode utsikter for både forsvarsdelen og marinedelen av segmentet i 28, mens utsiktene er svakere i Sverige. Medisinsk utstyr Den høye aktiviteten og veksten i markedssegmentet for Medisinsk utstyr ventes å vedvare i flere år. Kunde- og produktspesifikke forhold medførte en viss svekkelse i omsetning for Kitron i 27, men ordrereserven er nå bedre og omsetningen i kvartalet var ni prosent høyere enn i samme kvartal 27. Kitron arbeider målrettet for ytterligere å øke sin aktivitet innen segmentet. I tillegg til vekstmuligheter i løpende kundeforhold både i Norge og Sverige, er det lovende nye muligheter i Sverige. I første kvartal inngikk Kitron Sverige en femårs kontrakt for produksjon av blodsentrifuger for det internasjonale svenske selskapet Gambro. Industri Kitrons inntekt i Industrisegmentet gir grunn til uro. Omsetningen i kvartalet var åtte prosent lavere enn i første kvartal 27. Ordreinngangen ble imidlertid mer enn fordoblet og kan signalisere ny framgang. I Industrisegmentet synes pris å være en viktigere parameter enn i de øvrige segmentene, der kvalitet og kompetanse har større vekt. Utsikter Siden 25 har sterk verdensøkonomi og økende grad av outsourcing bidratt til vedvarende god utvikling i det industrielle EMS-markedet. Gjennom investering i fornyelser i maskinparken har Kitron oppnådd kapasitetsøkning til et nivå som tilsvarer den økende ordreinngangen. Kitrons hovedmarkeder er Norge og Sverige, men de fleste kundene selger sine produkter internasjonalt. Kitron har produksjonsvirksomhet også i Litauen. Forhandlingene med aktuelle eiendomsutviklere av den vedtatte nye fabrikken i Kaunas pågår fremdeles, men avventer avklaring av visse tekniske og reguleringsmessige forhold. Nye ordre under avtaler innen Forsvar/Marinesegmentet har gitt grunnlag for å gjennomføre utvidelse av en annen, separat enhet for montasjeaktiviteter nær Kaunas i Litauen med ytterligere 1 7 kvadratmeter. Utvidelsen forventes nå å tas i bruk i tredje kvartal. Kitron har praktisk talt full kapasitetsutnyttelse, og arbeider stadig med å øke kapasiteten for dermed å skape økt produktivitet samt betjene kundenes etterspørsel. Kitrons resultater på kort sikt er mer relatert til våre kunders spesifikke suksess i markedet enn utviklingen i økonomien generelt. Ordreinngang og indikasjoner fra kunder underbygger Kitrons forventning om vekst for året under ett i tråd med den langsiktige strategiske ambisjonen på om lag ti prosent årlig vekst. På den annen side kan uroen i finansmarkedene være tegn på at markedsforholdene kan bli mer krevende. Sterk konkurranse i EMS-markedet bidrar til kontinuerlig press på marginene. Kitron ventes å kunne vokse sammen med sine kunder og realisere marginforbedring som følge av stordriftsfordeler, produktivitetsøkning og materiellkjøp. Oslo, 28. april 28 Styret i Kitron ASA

6 6 Kitron 28 Resultatregnskap (Beløp i tusen kroner) Driftsinntekter Varekostnad Bruttomargin 39,8% 37,7% 38,3% Lønnskostnad Annen driftskostnad Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) Avskrivninger og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Netto finansposter (5 472) (5 78) (2 99) Resultat før skatt Skattekostnad (985) Resultat etter skatt Resultat per aksje,8,9,37 Utvannet resultat per aksje,8,9,37 Balanse (Beløp i tusen kroner) EIENDELER Goodwill Varige driftsmidler Investering i aksjer Utsatt skattefordel Andre fordringer Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital Sum egenkapital Lån Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Lån Andre avsetninger for forpliktelser Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

7 Kitron 28 7 Kontantstrømoppstilling (Beløp i tusen kroner) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (6 891) (68 636) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (13 325) (1 173) (57 178) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (1 83) (5 285) Netto endring i kontanter og bankkreditt (76 46) (84 94) Kontanter og bankkreditt inngående balanse Kontanter og bankkreditt utgående balanse (47 882) (78 888) Egenkapital (Beløp i tusen kroner) Egenkapital inngående balanse Årets resultat Andre forhold * 968 (1 519) (3 136) Egenkapital utgående balanse * Omregningsdifferanser m.m. Delårsrapporten er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsippene som er benyttet i årsregnskapet.

8 Rådgivning: MonsenHejna AS Design/layout: Haugvar K&D Kitron ASA Olav Brunborgs vei 4, plan 2 Postboks 97 NO-1375 Billingstad Norge

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007 Delårsrapport 27 OG FORELØPIG RESULTAT 27 2 beste årsresultat i kitrons historie Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tilsvarende periode i 26 dersom ikke annet er angitt. Beste resultat siden 2

Detaljer

KvartalsRapport Q3 2006

KvartalsRapport Q3 2006 KvartalsRapport 2006 2 Positiv utvikling i godt marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt Resultat før skatt ble

Detaljer

Delårsrapport Q3 2008

Delårsrapport Q3 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 Resultat før skatt mer enn tredoblet Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang og ordre reserve Ordreinngangen

Detaljer

Delårsrapport Q3 2007

Delårsrapport Q3 2007 Delårsrapport 27 2 Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 26 dersom ikke annet er angitt. Omsetningsvekst (11 prosent) 39,2 millioner kroner (35,4 millioner kroner). Redusert bruttomargin

Detaljer

Delårsrapport Q2 2007

Delårsrapport Q2 2007 Delårsrapport 27 2 Kraftig omsetningsvekst, forbedret resultat OG KONTANTSTRØM Hovedpunkter Tall i parentes refererer til andre kvartal i 26 dersom ikke annet er angitt. Kitrons driftsinntekter økte med

Detaljer

KvartalsRapport Q og foreløpig årsresultat

KvartalsRapport Q og foreløpig årsresultat KvartalsRapport 2006 og foreløpig årsresultat 2 FORTSATT VEKST ØKT OVERSKUDD Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal eller året 2005 dersom ikke annet er angitt. Forbedret resultat før

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

KvartalsRapport Q1 2006

KvartalsRapport Q1 2006 KvartalsRapport 2 Styrket drift i et godt kvartal Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt. Resultat før skatt ble 16,1 millioner

Detaljer

Rapport for første halvår og andre kvartal 2008

Rapport for første halvår og andre kvartal 2008 Rapport for første halvår og andre kvartal 28 2 Kitron H1 og 28 Halvårsrapport per 3. Juni 28 Markant lønnsomhetsforbedring H1 Driftsinntekter på 1 18,4 millioner kroner i første halvår av 28 er en økning

Detaljer

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2008

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2008 Delårsrapport 28 og foreløpig resultat 28 2 Kitron 28 Rekordresultat Hovedpunker for fjerde kvartal 28 Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. Omsetningsvekst over

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2013

Kvartalsrapport Q4 2013 Kvartalsrapport Q4 13 Kvartalsrapport fjerde kvartal 13 Kvartalsrapport fjerde kvartal 13 Omsetningsvekst, men svakere lønnsomhet i fjerde kvartal * Viktige kundekontrakter sikret * Endret strategi knyttet

Detaljer

Delårsrapport Q1 2011

Delårsrapport Q1 2011 Delårsrapport 211 2 Kitron 211 Lønnsomheten tar seg opp igjen Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 21 dersom ikke annet er angitt. Stabil ordreutvikling Ordreinngangen økte med,9

Detaljer

Kvartalsrapport Q3 2013

Kvartalsrapport Q3 2013 Kvartalsrapport Q3 13 Kvartalsrapport tredje kvartal 13 Kvartalsrapport tredje kvartal 13 Styrket ordreinngang i et utfordrende kvartal * Viktig industrikontrakt sikret * Kitron investerer i Litauen *

Detaljer

Delårsrapport Q3 2011

Delårsrapport Q3 2011 Delårsrapport 211 2 Kitron 211 Stabil markedsutvikling Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 21 dersom ikke annet er angitt. Ordreinngang og reserve på vei opp Ordreinngangen gikk

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012

Kvartalsrapport Q4 2012 Kvartalsrapport Q4 12 Kvartalsrapport Q4 12 Kvartalsrapport Q4 12 Sterk vekst i kontantstrøm og lønnsomhet * Betydelig lagerreduksjon * Lønnsomheten på rask tur oppover * Restruktureringen i Sverige gjennomført

Detaljer

K v a r ta l s r a p p o r t

K v a r ta l s r a p p o r t K v a r ta l s r a p p o r t Resultat Driftsresultatet i andre kvartal er 6,4 millioner kroner, en økning på 47,2 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Samtlige operative selskaper

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009 Delårsrapport 29 og foreløpig resultat 29 2 Kitron 29 Stabil utvikling mot et bedre marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Markedsekspansjon

Detaljer

Delårsrapport Q3 2009

Delårsrapport Q3 2009 Delårsrapport 29 2 Kitron 29 Svakt kvartal tegn til bedring Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Detaljer

Omsetningsnedgangen i den norske EMSvirksomheten. Midlertidig reduksjon i produksjonskapasitet

Omsetningsnedgangen i den norske EMSvirksomheten. Midlertidig reduksjon i produksjonskapasitet 2 Midlertidig reduksjon i produksjonskapasitet ga REDUSERT omsetning Hovedpunkter Tall i parentes refererer til andre kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Resultat før skatt. Resultat før skatt

Detaljer

Delårsrapport Q1 2009

Delårsrapport Q1 2009 Delårsrapport 29 2 Kitron 29 God kontantstrøm Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. God kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra

Detaljer

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2010

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2010 Delårsrapport 21 og foreløpig resultat 21 2 Kitron 21 Bedre resultater før restrukturering Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 29 dersom ikke annet er angitt. Ordreutvikling Ordreinngangen

Detaljer

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2011

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2011 Delårsrapport 211 og foreløpig resultat 211 2 Kitron 211 Stabil etterspørsel og bedret lønnsomhet Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 21 dersom ikke annet er angitt. Stabil etterspørsel

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2012

Kvartalsrapport Q1 2012 Kvartalsrapport Q1 12 Kvartalsrapport første kvartal 12 Hovedpunkter (Tall i parentes refererer til første kvartal i 11 dersom ikke annet er angitt.) Økt ordreinngang Ordreinngangen økte med 9,2 prosent

Detaljer

K V A R TA L S R A P P O R T

K V A R TA L S R A P P O R T K V A R TA L S R A P P O R T Q1 2005 F R E M D R I F T S O M P L A N L A G T Kitron fortsetter å styrke bruttomarginen i første kvartal 2005. Omsetningen er lavere enn i samme periode i fjor, men i henhold

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Delårsrapport Q3 2010

Delårsrapport Q3 2010 Delårsrapport 21 2 Kitron 21 Høyere driftsinntekter og bedre driftsresultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 29 dersom ikke annet er angitt. Ordreutvikling Ordreinngangen gikk

Detaljer

K v a r ta l s r a p p o r t

K v a r ta l s r a p p o r t K v a r ta l s r a p p o r t y t t e r l i g e r e k o s t n a d s k u t t g j e n n o m e n k l e r e s t r u k t u r Kitron gikk svakt i minus i tredje kvartal. Konsernets omsetning ble lavere enn forutsatt,

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport Q3 2012

Kvartalsrapport Q3 2012 Kvartalsrapport Q3 12 Kvartalsrapport tredje kvartal 12 Kvartalsrapport tredje kvartal 12 Lønnsomhetshopp og sterkt driv i forsvar * Viktige forsvarskontrakter vunnet * Kutter varelagre med NOK mill. *

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 Inntekter på 389,6 mill. kroner i 4. kvartal (366,1 mill. kroner i 4. kvartal 2003) Driftsresultat i 4. kvartal på 12,9 mill. kroner (4,3 mill.

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 Inntekter på 345,5 mill. kroner i 3. kvartal (338,8 mill. kroner i 3. kvartal 2003) Bruttomargin på 35,2% i 3. kvartal (34,8%) Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer