KvartalsRapport Q3 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KvartalsRapport Q3 2006"

Transkript

1 KvartalsRapport 2006

2 2 Positiv utvikling i godt marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt Resultat før skatt ble 10,1 millioner kroner (-1,4 millioner kroner). Økt omsetning 350,4 millioner kroner (331,4 millioner kroner), tilsvarende en økning på 5,7 prosent. Tilfredsstillende bruttomargin 39,5 prosent (39,6 prosent). Positivt driftsresultat EBITDA og EBIT ble positive både for EMS- og mikroelektronikk-virksomheten med henholdsvis 21,7 millioner kroner (12,3 millioner koner) og 14,3 millioner kroner (4,1 millioner kroner). Reduserte lønns- og driftskostnader Lønns- og driftskostnadene var 2,1 millioner kroner lavere etter omstilling av den norske EMS-virksomheten til tross for økt omsetning i perioden. Høy ordreinngang og økende ordrereserve Ordreinngangen i tredje kvartal økte med 14 prosent, til 402 millioner kroner (353 millioner kroner) og med 21 prosent i årets ni første måneder. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet er på 978 millioner kroner (768 millioner kroner). Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var negativ med 45,1 millioner kroner (-17,1 millioner kroner). Økning i varelager og fordringer i kvartalet utgjorde 52,3 millioner kroner. Høyere omsetning og lønnsom drift gir fremgang for Kitron. Konsernet har økt produksjonen for eksisterende kunder i tredje kvartal. Samtidig gir økt ordrereserve et godt grunnlag for ytterligere forbedret drift og lønnsomhet fremover. Driftsinntekter Virksomhetsområder Driftsinntekter Kitrons driftsinntekter i kvartalet ble 5,7 prosent høyere enn i samme periode i 2005 og utgjorde 350,4 millioner kroner (331,4 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak leveranser fra den svenske delen av virksomhetsområdet Microelectronics. I EMS-virksomheten er det en svak nedgang i omsetningen, hovedsakelig i den norske virksomheten. Reduksjonen skyldes lavere aktivitet i markedssegmentene Forsvar/Marine, og i noen grad Data/Telekom. Segmentene for industri og medisinsk utstyr viser derimot en omsetningsøkning sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Optimering av arbeidsrutiner har dempet produksjonen noe i Kitron AS i tredje kvartal som en følge av flytteprosessen i Arendal. Effektiviseringen vil gi uttelling for virksomheten fra og med fjerde kvartal. Omsetningen i den norske EMS-virksomheten, Kitron AS, utgjorde 53,9 prosent av konsernets samlede omsetning i tredje kvartal. Den svenske EMS-virksomheten, Kitron AB, representerte 14,6 prosent og UAB Kitron stod for 13,4 prosent av konsernets omsetning i tredje kvartal. Totalt genererte EMSvirksomheten 80,5 prosent av omsetningen i tredje kvartal, mens den i samme periode i fjor utgjorde 86,8 prosent. Kitron Microelectronics har økt sin andel tilsvarende. Økningen skyldes i hovedsak gode markedsforhold for mikroelektronikk. Konsernets fire markedssegmenter er omsetningsmessig nær jevnstore, noe som gir konsernet en god balanse og redusert risiko. Den geografiske fordelingen av driftsinntektene viser at Sverige er et større marked enn Norge for Kitron. Sveriges andel av totalomsetningen er økende og utgjør 47 prosent i tredje kvartal 2006, mot 43 prosent i samme periode i fjor. Norge utgjør 43 prosent i tredje kvartal, mot 49 prosent i samme periode i fjor. Bruttomargin Bruttomarginen utgjorde 39,5 prosent i kvartalet som er på linje med bruttomarginen i samme periode i fjor. Resultat Kitrons driftsresultat for tredje kvartal ble 14,3 millioner kroner, sammenlignet med 4,1 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Fremgangen skyldes høyere omsetning og gevinstene av reorganiseringen Kitron har gjennomført i den norske virksomheten i første og andre kvartal i år Kitron AS (EMS) 204,4 236,2 722,1 785, ,9 Kitron AB (EMS) 55,2 53,8 205,2 221,0 316,2 UAB Kitron (EMS) 50,9 28,0 140,1 98,5 129,5 Elimineringer EMS (27,2) (30,4) (93,3) (91,4) (124,6) Sum EMS 283,3 287,6 974, , ,0 Microelectronics 68,5 43,9 212,0 140,8 195,5 Andre og elimineringer (1,4) (0,1) (7,3) (21,3) (29,2) Sum konsern 350,4 331, , , ,3 Driftsresultat Virksomhetsområder Kitron AS (EMS) 5,7 2,5 18,7 3,5 (39,3) Kitron AB (EMS) (3,2) (2,2) (1,9) (2,3) (2,1) UAB Kitron (EMS) 5,1 1,0 10,2 5,7 6,4 Elimineringer EMS (0,3) Sum EMS 7,6 1,3 24,7 6,9 (35,3) Microelectronics 5,9 4,0 19,4 9,6 9,1 Andre og elimineringer 0,8 (1,2) (5,8) (7,2) (8,2) Sum konsern 14,3 4,1 40,6 9,3 (34,4)

3 3 BRUTTOMARGIN Konsern 42 % 41 % 40 % 39 % 38 % 37 % 36 % 38,9 % ,2 % ,0 % ,6 % 39,5 % DRIFTSINNTEKTER Geografisk fordeling Til tross for omsetningsøkningen i perioden var samlede lønnskostnader på linje med tilsvarende kostnader i samme periode i fjor. Som en konsekvens av den høyere aktiviteten i tredje kvartal har det ikke vært hensiktsmessig å redusere bemanningen i samme omfang som konsernet varslet i forbindelse med restruktureringen i den norske EMS-virksomheten. Andre driftskostnader er redusert med 2,2 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Kostnadsreduksjonene viser at gjennomførte strukturtiltak gir ønsket effekt. Netto finanskostnader utgjorde i tredje kvartal 4,2 millioner kroner, 1,3 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes hovedsakelig valutaforhold. Balanse Selskapets totalbalanse per 30. september 2006 utgjør 718,4 millioner kroner, mot 608,2 millioner kroner på samme tid i fjor. Konsernets egenkapital var 175,9 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 24,5 prosent. Kapitalbindingen i varelageret utgjorde 317,3 millioner kroner per 30. september ORDRERESERVE Konsern Q4 Q1 Q Norge 152,0 163,2 517,8 553,9 819,0 Sverige 163,2 141,7 550,0 476,5 624,2 Europa forøvrig 9,8 7,9 29,9 35,0 56,7 Usa 10,8 3,7 30,4 17,2 14,5 Andre 14,6 14,9 50,7 50,3 61,9 Sum konsern 350,4 331, , , ,3 Ordrereserve Fordelt på segment Forsvar/ Marine Data/ Telekom 2006, mot 248,7 millioner kroner på samme tid i fjor. Den høyere kapitalbindingen skyldes oppbygging til høyere produksjon i fjerde kvartal i tråd med Kitrons høyere ordrereserve gjennom de siste kvartalene. Kapitalbindingen i kundefordringer og andre fordringer var 188,7 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal Tilsvarende kapitalbinding på samme tid i 2005 var 175,0 millioner kroner. Økningen skyldes i hovedsak høyere utestående fordringer i Kitron Microelectronics AB som følge av vesentlig høyere omsetning. Solgte kundefordringer utgjorde 199 millioner kroner per 30. september 2006, mot 176 millioner kroner på samme dato i fjor. Kitron har i den senere tid arbeidet med å erstatte eksisterende factoringordning med en ny og forbedret løsning. Ny factoringordning blir innført fra og med fjerde kvartal. Den eksisterende modellen med utkjøp av selskapets kundefordringer blir erstattet med en ordinær factoringløsning hvor Kitrons kundefordringer forblir bokført i selskapets balanse. Dette vil innebære en økning av konsernets totalbalanse og dermed en reduksjon av egenkapitalandelen. Endringen har imidlertid ingen konsekvenser for størrelsen på konsernets egenkapital. Det forventes også at den Medisinsk utstyr Industri SUM Kitron AS (EMS) Kitron AB (EMS) UAB Kitron (EMS) Microelectronics SUM nye ordningen vil bidra til en reduksjon av Kitrons finanskostnader. Konsernets balanseførte rentebærende gjeld utgjorde 148,0 millioner kroner per 30. september 2006, hvorav langsiktig rentebærende bankgjeld utgjør 4,0 millioner kroner. Balanseført rentebærende gjeld ved utgangen av tredje kvartal 2005 var 63,5 millioner kroner. Økningen består i hovedsak av høyere trekk på kassekreditten ved utgangen av perioden i år. Dette har sammenheng med økt varelager og økte kundefordringer ved utgangen av perioden. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for tredje kvartal 2006 var negativ med 45,1 millioner kroner, mot -17,1 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Økning i varelager og fordringer i kvartalet utgjorde 52,3 millioner kroner. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter og bankkreditt per 30. september følgende: (Tall i millioner kroner) Kontanter og kontantekvivalenter 43,6 Trekk på kassekreditten (133,6) Bundne bankinnskudd (28,3) Sum (118,3) Disponibel likviditet (frie bankinnskudd og ubenyttede trekkrettigheter) utgjorde ved utgangen av tredje kvartal 34,7 millioner kroner. Aksjonærforhold Per 30. september 2006 hadde Kitron aksjonærer med til sammen aksjer (pålydende NOK 1,- per aksje). De ti største aksjonærene var per 30. september 2006: Clearstream Banking S.A. 29,98 % (UAB Hermis Capital, 29,98 %) Kongsberg Gruppen ASA 19,33 % ING Luxembourg SA 13,69 % SEB Vilniaus Bankas 10,56 % (UAB Hermis Capital, 10,01 %) MP Pensjon 6,02 % Statoils Pensjonskasse 1,05 % AS Bemacs 0,98 % SES AS 0,95 % AS Hansabank Clients 0,92 % Statoil Forsikring AS 0,66 % Verdipapirfondet NORDEA SMB 0,60 % Organisasjon Ved utgangen av tredje kvartal utgjorde arbeidsstyrken i Kitron årsverk. Dette tilsvarer en økning på 41 årsverk fra fjerde kvartal Bemanningen er økt i UAB Kitron og Kitron Microelectronics for å håndtere den økte aktiviteten. Samtidig er bemanningen redusert i Kitron AS og Kitron AB.

4 OMSETNING Forsvar/Marine ,4 113,5 101,6 91,5 72,6 Høy ordrereserve forventes å gi god styringsfart inn i 2007 OMSETNING Data/Telekom ,6 106,8 94,4 95,0 90,8 0 Q4 Q1 Q Q Q1 Q Omsetningsfordeling Forsvar/Marine NOK mill. Andel NOK mill. Andel Kitron AS (EMS) 56,9 78 % 70,6 77 % Kitron AB (EMS) 15,7 22 % 21,2 23 % UAB Kitron (EMS) 1,4 2 % 1,2 1 % Microelectronics - 0 % - 0 % Andre og elimineringer (1,4) (2 %) (1,5) (1 %) SUM 72,6 100 % 91,5 100 % Omsetningsfordeling Data/Telekom NOK mill. Andel NOK mill. Andel Kitron AS (EMS) 33,6 37 % 60,7 64 % Kitron AB (EMS) 0,3 0 % 0,6 1 % UAB Kitron (EMS) 5,0 6 % 7,4 8 % Microelectronics 54,1 60 % 35,1 37 % Andre og elimineringer (2,2) (3 %) (9,4) (10 %) SUM 90,8 100 % 94,4 100 % Årsverk Kitron AS Kitron AB UAB Kitron Kitron Microelectronics Kitron ASA og Kitron Sourcing AS Totalt Markedsutvikling EMS EMS-markedet har vokst betydelig de senere år og ventes å ha en årlig vekst på om lag 11,6 prosent i perioden frem til Det viser internasjonale analyser (ETP The Worldwide Electronics Manufacturing Services Market, Third Edition). Det er generell vekst i elektronikkbransjen, og markedssegmentet data/telekom vokser raskest. Det forventes at flere av de store elektronikkprodusentene outsourcer en økende andel av sin produksjon til EMS-leverandører. Økningen ventes å være fra 23 prosent i 2005 til 29 prosent i Kitron merker også denne trenden og inviteres i økende grad til å skissere løsninger og gi tilbud på outsourcingsoppdrag. Videre er det en trend at kundenes innkjøpsfunksjoner er blitt mer aktive, slik at leverandørene oftere må utarbeide nye tilbud til eksisterende kunder. Dette fører til merarbeid, men innebærer også at leverandørene inviteres til å gi tilbud til potensielt nye kunder. Den sterke veksten i etterspørselen etter produksjon av prototyper som Kitron opplevde i andre kvartal, har fortsatt inn i tredje kvartal. Denne produksjonen innebærer gode muligheter til å vise Kitrons kompetanse og evne til å bringe frem gode løsninger som raskt lar seg industrialisere og produsere. Videre innebærer produksjon av prototyper spennende muligheter for fremtidige produksjonsoppdrag. For å utvide kapasiteten innenfor produksjon av prototyper skal Kitron etablere to enheter for slik produksjon, en i Norge og en i Sverige. Den nye produksjonslinjen i Norge vil stå klar til bruk ved utgangen av fjerde kvartal. Den høye aktiviteten i verdensmarkedene skaper større etterspørsel etter eksisterende produkter og nyutvikling av nye. Systemsammenstilling og -test (high level assembly, HLA) er blant de oppgavene hvor Kitron fortsatt opplever økt oppdragsmengde. For komplekse totalleveranser verdsetter kundene geografisk nærhet til produsenten, noe som sikrer smidighet gjennom hele prosessen. Microelectronics Virksomhetsområdet opplever en positiv utvikling der eksisterende kunder etterspør økte volum, og nye kunder ønsker sine produkter industrialisert. Teknologien innenfor forretningsområdet Microelectronics er anerkjent i alle segmenter. Attraktiv teknologi og stor fleksibilitet i produksjon og volumtilpasning har gitt Kitron en rekke nye oppdrag fra eksisterende kunder med tilfang av noen nye. Etterspørselsaktiviteten har vært spesielt stor fra aktører innen bilindustrien. Også i markedet for mikroelektronikk øker etterspørselen etter sammenstilling av komplette produkter (HLA). Høy ordreinngang Kitrons ordreinngang i tredje kvartal økte med 14 prosent, til 402 millioner kroner (353 millioner kroner) og med 21 prosent i årets ni første måneder. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet er på hele 978 millioner kroner (768 millioner kroner). Den sterke ordreinngangen viser at Kitron har fått god uttelling for innsatsen både i arbeidet med å bygge lojalitet hos eksisterende kunder og i markedsarbeidet rettet mot nye kunder. Høy ordrereserve forventes å gi god styringsfart inn i Ordreinngangen i årets ni første måneder utgjør millioner kroner som tilsvarer en økning på 21 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Kitrons omsetning i tredje kvartal 2006 fordeler seg slik: Forsvar/Marine 21 % (28 %) Data/Telekom 26 % (28 %) Medisinsk utstyr 26 % (21 %) Industri 27 % (23 %) FORSVAR/MARINE Omsetningen i markedssegmentet i tredje kvartal gjenspeiler at aktiviteten i forsvarsdelen av segmentet er lavere enn tidligere. Dette er i tråd med situasjonen i andre kvartal og forventningen for året. Omsetningen til forsvarskunder ventes å ta seg opp igjen i Posisjoneringsarbeid mot gjenkjøpsavtaler knyttet til forsvarsindustrien er et langsiktig arbeid. Konsernet jobber nå med konkrete muligheter med stort potensial. Kitron

5 5 OMSETNING Medisinsk utstyr OMSETNING Industri ,7 101,6 97,3 94,1 93,0 Den høye aktiviteten gir Kitron gode muligheter til å sikre mer målrettet kundeoppfølging og salgsarbeid ,8 90,7 103,7 104,5 94, Q4 Q1 Q Q4 Q1 Q Omsetningsfordeling Medisinsk utstyr NOK mill. Andel NOK mill. Andel Kitron AS (EMS) 55,7 60 % 46,7 67 % Kitron AB (EMS) 27,7 30 % 23,5 34 % UAB Kitron (EMS) 16,5 18 % 8,8 13 % Microelectronics 4,9 5 % 0,5 1 % Andre og elimineringer (11,8) (13 %) (9,8) (15 %) SUM 93,0 100 % 69,7 100 % Omsetningsfordeling Industri NOK mill. Andel NOK mill. Andel Kitron AS (EMS) 58,2 62 % 58,2 77 % Kitron AB (EMS) 11,5 12 % 8,5 11 % UAB Kitron (EMS) 28,0 30 % 10,7 14 % Microelectronics 9,5 10 % 8,2 11 % Andre og elimineringer (13,2) (14 %) (9,8) (13 %) SUM 94,0 100 % 75,8 100 % er blant annet godt posisjonert for gjenkjøpsavtaler med alle leverandørene av jagerfly som vurderes for leveranser til det norske forsvaret. Den politiske beslutningen knyttet til jagerfly ventes å tas i Ordrereserven i markedssegmentet var ved utgangen av tredje kvartal 380 millioner kroner. DATA/TELEKOM Omsetningen i markedssegmentet Data/ Telekom er lavere enn på samme tid i fjor etter at to kunder i segmentet har flyttet produksjonen til leverandører i Asia. Nedgangen er delvis kompensert med nye ordrer innenfor segmentet, blant annet fra Transmode AB. Det er særlig leveranser av infrastrukturprodukter til kabelnett og mikroelektronikk som etterspørres. Ordrereserven i markedssegmentet var ved utgangen av tredje kvartal 150 millioner kroner. MEDISINSK UTSTYR Det er høy aktivitet innenfor markedssegmentet for medisinsk utstyr. Etterspørselen fra eksisterende kunder tiltar, og markedet etterspør i økende grad komplette produkter som omfatter systemsammenstilling og systemtest (HLA). Kitron har kompetanse til å møte denne trenden. Ordrereserven i markedssegmentet var ved utgangen av tredje kvartal 283 millioner kroner. INDUSTRI Omsetningen i segmentet var betydelig høyere i tredje kvartal 2006 enn i tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes høyere produksjon for eksisterende kunder. I tillegg er noen nye kunder kommet til. Nye kunder som kommer til Kitron, etterspør leveranser til alle ledd i verdikjeden, fra design av produktet via industrialisering og produksjon til systemsammenstilling. Det har vært gjort et betydelig salgsarbeid innen industrisegmentet, både innenfor forretningsområdene EMS og Microelektronics. Dette har bidratt til høyere aktivitet. Ordrereserven i markedssegmentet var ved utgangen av tredje kvartal 165 millioner kroner. Utsikter Kitron venter ytterligere fremgang i tiden som kommer. Konsernet tar del i oppgangen og den generelt høye aktiviteten i markedet. Samtidig gir omstillingen av Kitron AS positiv effekt. For at Kitron skal sikre sin andel av markedsveksten vil markedsarbeidet i større grad enn tidligere gjøres på tvers i konsernet. Dette forventes å bidra til bedre kapasitetsutnyttelse. Økt ordrereserve og fortsatt arbeid for å oppnå mer effektiv drift forventes å bidra til positiv utvikling fremover. Oslo, 26. oktober 2006 Styret i Kitron ASA

6 6 Resultatregnskap (Beløp i NOK 1 000) Driftsinntekter Varekostnad Bruttomargin 39,5 % 39,6 % 40,0 % 40,6 % 40,0 % Lønnskostnad Annen driftskostnad EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) (34 359) Netto finansposter (4 222) (5 556) (13 262) (17 480) (23 854) Resultat før skatt (1 424) (8 209) (58 213) Skattekostnad Resultat etter skatt (1 424) (8 209) (58 939) Resultat per aksje 0,05 (0,01) 0,15 (0,06) (0,39) Utvannet resultat per aksje 0,05 (0,01) 0,15 (0,06) (0,39) Balanse (Beløp i NOK 1.000) EIENDELER Varige driftsmidler Goodwill Investering i aksjer Utsatt skattefordel Andre fordringer Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Lån Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Lån Andre avsetninger for forpliktelser Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Finansiering av fordringer per utgjorde 198,6 millioner kroner.

7 7 Kontantstrømoppstilling (Beløp i NOK 1 000) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * (45 100) (17 105) ( ) (52 249) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (12 316) (6 638) (40 237) (11 442) (39 495) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (3 499) (944) Netto endring i kontanter og bankkreditt (47 947) (27 242) ( ) (30 085) Kontanter og bankkreditt inngående balanse (70 393) (11 889) (9 046) (9 046) Kontanter og bankkreditt utgående balanse ( ) (39 131) ( ) (39 131) * Negativ kontantstrøm knyttet til benyttede avsetninger i tredje kvartal 2006 og per er henholdsvis 7,9 millioner kroner og 35,3 millioner kroner. Negativ kontantstrøm knyttet til varelager og fordringer i tredje kvartal og per er henholdsvis 52,3 millioner kroner og 121,7 millioner kroner. egenkapital (Beløp i NOK 1 000) Egenkapital inngående balanse Årets resultat (8 209) (58 939) Utstedelse av nye aksjer Endring minoritetsinteresser (12 558) Andre forhold * (623) Egenkapital utgående balanse * Omregningsdifferanser, aksjebasert avlønning m.m. Delårsrapporten er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsippene som er benyttet i årsregnskapet.

8 Rådgivning: MonsenHejna AS Design/layout: Haugvar K&D Kitron ASA Fornebuveien 1 3 Bygg 2, 3.etg. Postboks 332 NO-1326 Lysaker

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1008 ansatte i Bouvet

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

RAPPORT 4. kvartal 2013 2013

RAPPORT 4. kvartal 2013 2013 RAPPORT 4. kvartal 2013 2013 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL Eksklusivitetspartnerne for Aquabeautine XL ekspanderer Rekkevidden for Dermaclarine styrket gjennom flere distributøravtaler; økt interesse i industrien

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 RAPPORT FOR

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer