KvartalsRapport Q3 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KvartalsRapport Q3 2006"

Transkript

1 KvartalsRapport 2006

2 2 Positiv utvikling i godt marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt Resultat før skatt ble 10,1 millioner kroner (-1,4 millioner kroner). Økt omsetning 350,4 millioner kroner (331,4 millioner kroner), tilsvarende en økning på 5,7 prosent. Tilfredsstillende bruttomargin 39,5 prosent (39,6 prosent). Positivt driftsresultat EBITDA og EBIT ble positive både for EMS- og mikroelektronikk-virksomheten med henholdsvis 21,7 millioner kroner (12,3 millioner koner) og 14,3 millioner kroner (4,1 millioner kroner). Reduserte lønns- og driftskostnader Lønns- og driftskostnadene var 2,1 millioner kroner lavere etter omstilling av den norske EMS-virksomheten til tross for økt omsetning i perioden. Høy ordreinngang og økende ordrereserve Ordreinngangen i tredje kvartal økte med 14 prosent, til 402 millioner kroner (353 millioner kroner) og med 21 prosent i årets ni første måneder. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet er på 978 millioner kroner (768 millioner kroner). Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var negativ med 45,1 millioner kroner (-17,1 millioner kroner). Økning i varelager og fordringer i kvartalet utgjorde 52,3 millioner kroner. Høyere omsetning og lønnsom drift gir fremgang for Kitron. Konsernet har økt produksjonen for eksisterende kunder i tredje kvartal. Samtidig gir økt ordrereserve et godt grunnlag for ytterligere forbedret drift og lønnsomhet fremover. Driftsinntekter Virksomhetsområder Driftsinntekter Kitrons driftsinntekter i kvartalet ble 5,7 prosent høyere enn i samme periode i 2005 og utgjorde 350,4 millioner kroner (331,4 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak leveranser fra den svenske delen av virksomhetsområdet Microelectronics. I EMS-virksomheten er det en svak nedgang i omsetningen, hovedsakelig i den norske virksomheten. Reduksjonen skyldes lavere aktivitet i markedssegmentene Forsvar/Marine, og i noen grad Data/Telekom. Segmentene for industri og medisinsk utstyr viser derimot en omsetningsøkning sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Optimering av arbeidsrutiner har dempet produksjonen noe i Kitron AS i tredje kvartal som en følge av flytteprosessen i Arendal. Effektiviseringen vil gi uttelling for virksomheten fra og med fjerde kvartal. Omsetningen i den norske EMS-virksomheten, Kitron AS, utgjorde 53,9 prosent av konsernets samlede omsetning i tredje kvartal. Den svenske EMS-virksomheten, Kitron AB, representerte 14,6 prosent og UAB Kitron stod for 13,4 prosent av konsernets omsetning i tredje kvartal. Totalt genererte EMSvirksomheten 80,5 prosent av omsetningen i tredje kvartal, mens den i samme periode i fjor utgjorde 86,8 prosent. Kitron Microelectronics har økt sin andel tilsvarende. Økningen skyldes i hovedsak gode markedsforhold for mikroelektronikk. Konsernets fire markedssegmenter er omsetningsmessig nær jevnstore, noe som gir konsernet en god balanse og redusert risiko. Den geografiske fordelingen av driftsinntektene viser at Sverige er et større marked enn Norge for Kitron. Sveriges andel av totalomsetningen er økende og utgjør 47 prosent i tredje kvartal 2006, mot 43 prosent i samme periode i fjor. Norge utgjør 43 prosent i tredje kvartal, mot 49 prosent i samme periode i fjor. Bruttomargin Bruttomarginen utgjorde 39,5 prosent i kvartalet som er på linje med bruttomarginen i samme periode i fjor. Resultat Kitrons driftsresultat for tredje kvartal ble 14,3 millioner kroner, sammenlignet med 4,1 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Fremgangen skyldes høyere omsetning og gevinstene av reorganiseringen Kitron har gjennomført i den norske virksomheten i første og andre kvartal i år Kitron AS (EMS) 204,4 236,2 722,1 785, ,9 Kitron AB (EMS) 55,2 53,8 205,2 221,0 316,2 UAB Kitron (EMS) 50,9 28,0 140,1 98,5 129,5 Elimineringer EMS (27,2) (30,4) (93,3) (91,4) (124,6) Sum EMS 283,3 287,6 974, , ,0 Microelectronics 68,5 43,9 212,0 140,8 195,5 Andre og elimineringer (1,4) (0,1) (7,3) (21,3) (29,2) Sum konsern 350,4 331, , , ,3 Driftsresultat Virksomhetsområder Kitron AS (EMS) 5,7 2,5 18,7 3,5 (39,3) Kitron AB (EMS) (3,2) (2,2) (1,9) (2,3) (2,1) UAB Kitron (EMS) 5,1 1,0 10,2 5,7 6,4 Elimineringer EMS (0,3) Sum EMS 7,6 1,3 24,7 6,9 (35,3) Microelectronics 5,9 4,0 19,4 9,6 9,1 Andre og elimineringer 0,8 (1,2) (5,8) (7,2) (8,2) Sum konsern 14,3 4,1 40,6 9,3 (34,4)

3 3 BRUTTOMARGIN Konsern 42 % 41 % 40 % 39 % 38 % 37 % 36 % 38,9 % ,2 % ,0 % ,6 % 39,5 % DRIFTSINNTEKTER Geografisk fordeling Til tross for omsetningsøkningen i perioden var samlede lønnskostnader på linje med tilsvarende kostnader i samme periode i fjor. Som en konsekvens av den høyere aktiviteten i tredje kvartal har det ikke vært hensiktsmessig å redusere bemanningen i samme omfang som konsernet varslet i forbindelse med restruktureringen i den norske EMS-virksomheten. Andre driftskostnader er redusert med 2,2 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Kostnadsreduksjonene viser at gjennomførte strukturtiltak gir ønsket effekt. Netto finanskostnader utgjorde i tredje kvartal 4,2 millioner kroner, 1,3 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes hovedsakelig valutaforhold. Balanse Selskapets totalbalanse per 30. september 2006 utgjør 718,4 millioner kroner, mot 608,2 millioner kroner på samme tid i fjor. Konsernets egenkapital var 175,9 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 24,5 prosent. Kapitalbindingen i varelageret utgjorde 317,3 millioner kroner per 30. september ORDRERESERVE Konsern Q4 Q1 Q Norge 152,0 163,2 517,8 553,9 819,0 Sverige 163,2 141,7 550,0 476,5 624,2 Europa forøvrig 9,8 7,9 29,9 35,0 56,7 Usa 10,8 3,7 30,4 17,2 14,5 Andre 14,6 14,9 50,7 50,3 61,9 Sum konsern 350,4 331, , , ,3 Ordrereserve Fordelt på segment Forsvar/ Marine Data/ Telekom 2006, mot 248,7 millioner kroner på samme tid i fjor. Den høyere kapitalbindingen skyldes oppbygging til høyere produksjon i fjerde kvartal i tråd med Kitrons høyere ordrereserve gjennom de siste kvartalene. Kapitalbindingen i kundefordringer og andre fordringer var 188,7 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal Tilsvarende kapitalbinding på samme tid i 2005 var 175,0 millioner kroner. Økningen skyldes i hovedsak høyere utestående fordringer i Kitron Microelectronics AB som følge av vesentlig høyere omsetning. Solgte kundefordringer utgjorde 199 millioner kroner per 30. september 2006, mot 176 millioner kroner på samme dato i fjor. Kitron har i den senere tid arbeidet med å erstatte eksisterende factoringordning med en ny og forbedret løsning. Ny factoringordning blir innført fra og med fjerde kvartal. Den eksisterende modellen med utkjøp av selskapets kundefordringer blir erstattet med en ordinær factoringløsning hvor Kitrons kundefordringer forblir bokført i selskapets balanse. Dette vil innebære en økning av konsernets totalbalanse og dermed en reduksjon av egenkapitalandelen. Endringen har imidlertid ingen konsekvenser for størrelsen på konsernets egenkapital. Det forventes også at den Medisinsk utstyr Industri SUM Kitron AS (EMS) Kitron AB (EMS) UAB Kitron (EMS) Microelectronics SUM nye ordningen vil bidra til en reduksjon av Kitrons finanskostnader. Konsernets balanseførte rentebærende gjeld utgjorde 148,0 millioner kroner per 30. september 2006, hvorav langsiktig rentebærende bankgjeld utgjør 4,0 millioner kroner. Balanseført rentebærende gjeld ved utgangen av tredje kvartal 2005 var 63,5 millioner kroner. Økningen består i hovedsak av høyere trekk på kassekreditten ved utgangen av perioden i år. Dette har sammenheng med økt varelager og økte kundefordringer ved utgangen av perioden. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for tredje kvartal 2006 var negativ med 45,1 millioner kroner, mot -17,1 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Økning i varelager og fordringer i kvartalet utgjorde 52,3 millioner kroner. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter og bankkreditt per 30. september følgende: (Tall i millioner kroner) Kontanter og kontantekvivalenter 43,6 Trekk på kassekreditten (133,6) Bundne bankinnskudd (28,3) Sum (118,3) Disponibel likviditet (frie bankinnskudd og ubenyttede trekkrettigheter) utgjorde ved utgangen av tredje kvartal 34,7 millioner kroner. Aksjonærforhold Per 30. september 2006 hadde Kitron aksjonærer med til sammen aksjer (pålydende NOK 1,- per aksje). De ti største aksjonærene var per 30. september 2006: Clearstream Banking S.A. 29,98 % (UAB Hermis Capital, 29,98 %) Kongsberg Gruppen ASA 19,33 % ING Luxembourg SA 13,69 % SEB Vilniaus Bankas 10,56 % (UAB Hermis Capital, 10,01 %) MP Pensjon 6,02 % Statoils Pensjonskasse 1,05 % AS Bemacs 0,98 % SES AS 0,95 % AS Hansabank Clients 0,92 % Statoil Forsikring AS 0,66 % Verdipapirfondet NORDEA SMB 0,60 % Organisasjon Ved utgangen av tredje kvartal utgjorde arbeidsstyrken i Kitron årsverk. Dette tilsvarer en økning på 41 årsverk fra fjerde kvartal Bemanningen er økt i UAB Kitron og Kitron Microelectronics for å håndtere den økte aktiviteten. Samtidig er bemanningen redusert i Kitron AS og Kitron AB.

4 OMSETNING Forsvar/Marine ,4 113,5 101,6 91,5 72,6 Høy ordrereserve forventes å gi god styringsfart inn i 2007 OMSETNING Data/Telekom ,6 106,8 94,4 95,0 90,8 0 Q4 Q1 Q Q Q1 Q Omsetningsfordeling Forsvar/Marine NOK mill. Andel NOK mill. Andel Kitron AS (EMS) 56,9 78 % 70,6 77 % Kitron AB (EMS) 15,7 22 % 21,2 23 % UAB Kitron (EMS) 1,4 2 % 1,2 1 % Microelectronics - 0 % - 0 % Andre og elimineringer (1,4) (2 %) (1,5) (1 %) SUM 72,6 100 % 91,5 100 % Omsetningsfordeling Data/Telekom NOK mill. Andel NOK mill. Andel Kitron AS (EMS) 33,6 37 % 60,7 64 % Kitron AB (EMS) 0,3 0 % 0,6 1 % UAB Kitron (EMS) 5,0 6 % 7,4 8 % Microelectronics 54,1 60 % 35,1 37 % Andre og elimineringer (2,2) (3 %) (9,4) (10 %) SUM 90,8 100 % 94,4 100 % Årsverk Kitron AS Kitron AB UAB Kitron Kitron Microelectronics Kitron ASA og Kitron Sourcing AS Totalt Markedsutvikling EMS EMS-markedet har vokst betydelig de senere år og ventes å ha en årlig vekst på om lag 11,6 prosent i perioden frem til Det viser internasjonale analyser (ETP The Worldwide Electronics Manufacturing Services Market, Third Edition). Det er generell vekst i elektronikkbransjen, og markedssegmentet data/telekom vokser raskest. Det forventes at flere av de store elektronikkprodusentene outsourcer en økende andel av sin produksjon til EMS-leverandører. Økningen ventes å være fra 23 prosent i 2005 til 29 prosent i Kitron merker også denne trenden og inviteres i økende grad til å skissere løsninger og gi tilbud på outsourcingsoppdrag. Videre er det en trend at kundenes innkjøpsfunksjoner er blitt mer aktive, slik at leverandørene oftere må utarbeide nye tilbud til eksisterende kunder. Dette fører til merarbeid, men innebærer også at leverandørene inviteres til å gi tilbud til potensielt nye kunder. Den sterke veksten i etterspørselen etter produksjon av prototyper som Kitron opplevde i andre kvartal, har fortsatt inn i tredje kvartal. Denne produksjonen innebærer gode muligheter til å vise Kitrons kompetanse og evne til å bringe frem gode løsninger som raskt lar seg industrialisere og produsere. Videre innebærer produksjon av prototyper spennende muligheter for fremtidige produksjonsoppdrag. For å utvide kapasiteten innenfor produksjon av prototyper skal Kitron etablere to enheter for slik produksjon, en i Norge og en i Sverige. Den nye produksjonslinjen i Norge vil stå klar til bruk ved utgangen av fjerde kvartal. Den høye aktiviteten i verdensmarkedene skaper større etterspørsel etter eksisterende produkter og nyutvikling av nye. Systemsammenstilling og -test (high level assembly, HLA) er blant de oppgavene hvor Kitron fortsatt opplever økt oppdragsmengde. For komplekse totalleveranser verdsetter kundene geografisk nærhet til produsenten, noe som sikrer smidighet gjennom hele prosessen. Microelectronics Virksomhetsområdet opplever en positiv utvikling der eksisterende kunder etterspør økte volum, og nye kunder ønsker sine produkter industrialisert. Teknologien innenfor forretningsområdet Microelectronics er anerkjent i alle segmenter. Attraktiv teknologi og stor fleksibilitet i produksjon og volumtilpasning har gitt Kitron en rekke nye oppdrag fra eksisterende kunder med tilfang av noen nye. Etterspørselsaktiviteten har vært spesielt stor fra aktører innen bilindustrien. Også i markedet for mikroelektronikk øker etterspørselen etter sammenstilling av komplette produkter (HLA). Høy ordreinngang Kitrons ordreinngang i tredje kvartal økte med 14 prosent, til 402 millioner kroner (353 millioner kroner) og med 21 prosent i årets ni første måneder. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet er på hele 978 millioner kroner (768 millioner kroner). Den sterke ordreinngangen viser at Kitron har fått god uttelling for innsatsen både i arbeidet med å bygge lojalitet hos eksisterende kunder og i markedsarbeidet rettet mot nye kunder. Høy ordrereserve forventes å gi god styringsfart inn i Ordreinngangen i årets ni første måneder utgjør millioner kroner som tilsvarer en økning på 21 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Kitrons omsetning i tredje kvartal 2006 fordeler seg slik: Forsvar/Marine 21 % (28 %) Data/Telekom 26 % (28 %) Medisinsk utstyr 26 % (21 %) Industri 27 % (23 %) FORSVAR/MARINE Omsetningen i markedssegmentet i tredje kvartal gjenspeiler at aktiviteten i forsvarsdelen av segmentet er lavere enn tidligere. Dette er i tråd med situasjonen i andre kvartal og forventningen for året. Omsetningen til forsvarskunder ventes å ta seg opp igjen i Posisjoneringsarbeid mot gjenkjøpsavtaler knyttet til forsvarsindustrien er et langsiktig arbeid. Konsernet jobber nå med konkrete muligheter med stort potensial. Kitron

5 5 OMSETNING Medisinsk utstyr OMSETNING Industri ,7 101,6 97,3 94,1 93,0 Den høye aktiviteten gir Kitron gode muligheter til å sikre mer målrettet kundeoppfølging og salgsarbeid ,8 90,7 103,7 104,5 94, Q4 Q1 Q Q4 Q1 Q Omsetningsfordeling Medisinsk utstyr NOK mill. Andel NOK mill. Andel Kitron AS (EMS) 55,7 60 % 46,7 67 % Kitron AB (EMS) 27,7 30 % 23,5 34 % UAB Kitron (EMS) 16,5 18 % 8,8 13 % Microelectronics 4,9 5 % 0,5 1 % Andre og elimineringer (11,8) (13 %) (9,8) (15 %) SUM 93,0 100 % 69,7 100 % Omsetningsfordeling Industri NOK mill. Andel NOK mill. Andel Kitron AS (EMS) 58,2 62 % 58,2 77 % Kitron AB (EMS) 11,5 12 % 8,5 11 % UAB Kitron (EMS) 28,0 30 % 10,7 14 % Microelectronics 9,5 10 % 8,2 11 % Andre og elimineringer (13,2) (14 %) (9,8) (13 %) SUM 94,0 100 % 75,8 100 % er blant annet godt posisjonert for gjenkjøpsavtaler med alle leverandørene av jagerfly som vurderes for leveranser til det norske forsvaret. Den politiske beslutningen knyttet til jagerfly ventes å tas i Ordrereserven i markedssegmentet var ved utgangen av tredje kvartal 380 millioner kroner. DATA/TELEKOM Omsetningen i markedssegmentet Data/ Telekom er lavere enn på samme tid i fjor etter at to kunder i segmentet har flyttet produksjonen til leverandører i Asia. Nedgangen er delvis kompensert med nye ordrer innenfor segmentet, blant annet fra Transmode AB. Det er særlig leveranser av infrastrukturprodukter til kabelnett og mikroelektronikk som etterspørres. Ordrereserven i markedssegmentet var ved utgangen av tredje kvartal 150 millioner kroner. MEDISINSK UTSTYR Det er høy aktivitet innenfor markedssegmentet for medisinsk utstyr. Etterspørselen fra eksisterende kunder tiltar, og markedet etterspør i økende grad komplette produkter som omfatter systemsammenstilling og systemtest (HLA). Kitron har kompetanse til å møte denne trenden. Ordrereserven i markedssegmentet var ved utgangen av tredje kvartal 283 millioner kroner. INDUSTRI Omsetningen i segmentet var betydelig høyere i tredje kvartal 2006 enn i tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes høyere produksjon for eksisterende kunder. I tillegg er noen nye kunder kommet til. Nye kunder som kommer til Kitron, etterspør leveranser til alle ledd i verdikjeden, fra design av produktet via industrialisering og produksjon til systemsammenstilling. Det har vært gjort et betydelig salgsarbeid innen industrisegmentet, både innenfor forretningsområdene EMS og Microelektronics. Dette har bidratt til høyere aktivitet. Ordrereserven i markedssegmentet var ved utgangen av tredje kvartal 165 millioner kroner. Utsikter Kitron venter ytterligere fremgang i tiden som kommer. Konsernet tar del i oppgangen og den generelt høye aktiviteten i markedet. Samtidig gir omstillingen av Kitron AS positiv effekt. For at Kitron skal sikre sin andel av markedsveksten vil markedsarbeidet i større grad enn tidligere gjøres på tvers i konsernet. Dette forventes å bidra til bedre kapasitetsutnyttelse. Økt ordrereserve og fortsatt arbeid for å oppnå mer effektiv drift forventes å bidra til positiv utvikling fremover. Oslo, 26. oktober 2006 Styret i Kitron ASA

6 6 Resultatregnskap (Beløp i NOK 1 000) Driftsinntekter Varekostnad Bruttomargin 39,5 % 39,6 % 40,0 % 40,6 % 40,0 % Lønnskostnad Annen driftskostnad EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) (34 359) Netto finansposter (4 222) (5 556) (13 262) (17 480) (23 854) Resultat før skatt (1 424) (8 209) (58 213) Skattekostnad Resultat etter skatt (1 424) (8 209) (58 939) Resultat per aksje 0,05 (0,01) 0,15 (0,06) (0,39) Utvannet resultat per aksje 0,05 (0,01) 0,15 (0,06) (0,39) Balanse (Beløp i NOK 1.000) EIENDELER Varige driftsmidler Goodwill Investering i aksjer Utsatt skattefordel Andre fordringer Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Lån Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Lån Andre avsetninger for forpliktelser Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Finansiering av fordringer per utgjorde 198,6 millioner kroner.

7 7 Kontantstrømoppstilling (Beløp i NOK 1 000) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * (45 100) (17 105) ( ) (52 249) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (12 316) (6 638) (40 237) (11 442) (39 495) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (3 499) (944) Netto endring i kontanter og bankkreditt (47 947) (27 242) ( ) (30 085) Kontanter og bankkreditt inngående balanse (70 393) (11 889) (9 046) (9 046) Kontanter og bankkreditt utgående balanse ( ) (39 131) ( ) (39 131) * Negativ kontantstrøm knyttet til benyttede avsetninger i tredje kvartal 2006 og per er henholdsvis 7,9 millioner kroner og 35,3 millioner kroner. Negativ kontantstrøm knyttet til varelager og fordringer i tredje kvartal og per er henholdsvis 52,3 millioner kroner og 121,7 millioner kroner. egenkapital (Beløp i NOK 1 000) Egenkapital inngående balanse Årets resultat (8 209) (58 939) Utstedelse av nye aksjer Endring minoritetsinteresser (12 558) Andre forhold * (623) Egenkapital utgående balanse * Omregningsdifferanser, aksjebasert avlønning m.m. Delårsrapporten er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsippene som er benyttet i årsregnskapet.

8 Rådgivning: MonsenHejna AS Design/layout: Haugvar K&D Kitron ASA Fornebuveien 1 3 Bygg 2, 3.etg. Postboks 332 NO-1326 Lysaker

KvartalsRapport Q1 2006

KvartalsRapport Q1 2006 KvartalsRapport 2 Styrket drift i et godt kvartal Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt. Resultat før skatt ble 16,1 millioner

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007 Delårsrapport 27 OG FORELØPIG RESULTAT 27 2 beste årsresultat i kitrons historie Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tilsvarende periode i 26 dersom ikke annet er angitt. Beste resultat siden 2

Detaljer

K v a r ta l s r a p p o r t

K v a r ta l s r a p p o r t K v a r ta l s r a p p o r t Resultat Driftsresultatet i andre kvartal er 6,4 millioner kroner, en økning på 47,2 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Samtlige operative selskaper

Detaljer

K v a r ta l s r a p p o r t

K v a r ta l s r a p p o r t K v a r ta l s r a p p o r t y t t e r l i g e r e k o s t n a d s k u t t g j e n n o m e n k l e r e s t r u k t u r Kitron gikk svakt i minus i tredje kvartal. Konsernets omsetning ble lavere enn forutsatt,

Detaljer

K V A R TA L S R A P P O R T

K V A R TA L S R A P P O R T K V A R TA L S R A P P O R T Q1 2005 F R E M D R I F T S O M P L A N L A G T Kitron fortsetter å styrke bruttomarginen i første kvartal 2005. Omsetningen er lavere enn i samme periode i fjor, men i henhold

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012

Kvartalsrapport Q4 2012 Kvartalsrapport Q4 12 Kvartalsrapport Q4 12 Kvartalsrapport Q4 12 Sterk vekst i kontantstrøm og lønnsomhet * Betydelig lagerreduksjon * Lønnsomheten på rask tur oppover * Restruktureringen i Sverige gjennomført

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2013

Kvartalsrapport Q4 2013 Kvartalsrapport Q4 13 Kvartalsrapport fjerde kvartal 13 Kvartalsrapport fjerde kvartal 13 Omsetningsvekst, men svakere lønnsomhet i fjerde kvartal * Viktige kundekontrakter sikret * Endret strategi knyttet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Delårsrapport Q3 2011

Delårsrapport Q3 2011 Delårsrapport 211 2 Kitron 211 Stabil markedsutvikling Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 21 dersom ikke annet er angitt. Ordreinngang og reserve på vei opp Ordreinngangen gikk

Detaljer

Delårsrapport Q1 2011

Delårsrapport Q1 2011 Delårsrapport 211 2 Kitron 211 Lønnsomheten tar seg opp igjen Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 21 dersom ikke annet er angitt. Stabil ordreutvikling Ordreinngangen økte med,9

Detaljer

Kvartalsrapport Q3 2013

Kvartalsrapport Q3 2013 Kvartalsrapport Q3 13 Kvartalsrapport tredje kvartal 13 Kvartalsrapport tredje kvartal 13 Styrket ordreinngang i et utfordrende kvartal * Viktig industrikontrakt sikret * Kitron investerer i Litauen *

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009 Delårsrapport 29 og foreløpig resultat 29 2 Kitron 29 Stabil utvikling mot et bedre marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Markedsekspansjon

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 Oppsummering Omsetning på NOK 115,6 mill. mot NOK 56,3 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 14,3 mill. mot NOK - 94,2 mill. i fjor. Kontantstrøm

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2007

Delårsrapport. 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 3. kvartal 2007 Fall i dollarkursen mot norske kroner reduserte omsetningen Driftsinntekter på 80,1 MNOK, en reduksjon 9% i forhold til 3. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999.

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999. SENSONOR ASA FORELØPIG RESULTAT 2000 SensoNor ASA har gjennom 2000 hatt som hovedmål å sikre kontrakter/rammeavtaler mot store viktige kunder samt ferdigutvikle en bred produktportefølje mot markedet.

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2009

Kvartalsrapport oktober desember 2009 Kvartalsrapport oktober desember 2009 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 416,1 405,9 1 628,8 1 827,7 EBITDA 22,7 (13,1) 69,5 55,3 Driftsresultat 12,9 (32,6) (9,0) (7,0) Netto finans (5,2) (23,1) (18,9)

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin.

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 4. kv. 4. kv. 22 1.1-31.12.3 1.1.-31.12.2 Driftsinntekter 52 631 46 665 21 967 187 697 Driftskostnader 46 193

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 2. kv. 2003 2. kv. 2002 1.1-30.06.03 1.1.-30.06.02 2002 Driftsinntekter 52 675 49 919 101 807 97 361 187

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2003

Delårsrapport 2. kvartal 2003 Delårsrapport 2. kvartal 2003 April - juni 2003, hovedpunkter Positivt resultat før skatt på konsernnivå for første gang i juni måned på MNOK 0,6 Driftsinntekter på MNOK 40,1 i 2. kvartal 2003. Dette er

Detaljer