KvartalsRapport Q3 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KvartalsRapport Q3 2006"

Transkript

1 KvartalsRapport 2006

2 2 Positiv utvikling i godt marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt Resultat før skatt ble 10,1 millioner kroner (-1,4 millioner kroner). Økt omsetning 350,4 millioner kroner (331,4 millioner kroner), tilsvarende en økning på 5,7 prosent. Tilfredsstillende bruttomargin 39,5 prosent (39,6 prosent). Positivt driftsresultat EBITDA og EBIT ble positive både for EMS- og mikroelektronikk-virksomheten med henholdsvis 21,7 millioner kroner (12,3 millioner koner) og 14,3 millioner kroner (4,1 millioner kroner). Reduserte lønns- og driftskostnader Lønns- og driftskostnadene var 2,1 millioner kroner lavere etter omstilling av den norske EMS-virksomheten til tross for økt omsetning i perioden. Høy ordreinngang og økende ordrereserve Ordreinngangen i tredje kvartal økte med 14 prosent, til 402 millioner kroner (353 millioner kroner) og med 21 prosent i årets ni første måneder. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet er på 978 millioner kroner (768 millioner kroner). Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var negativ med 45,1 millioner kroner (-17,1 millioner kroner). Økning i varelager og fordringer i kvartalet utgjorde 52,3 millioner kroner. Høyere omsetning og lønnsom drift gir fremgang for Kitron. Konsernet har økt produksjonen for eksisterende kunder i tredje kvartal. Samtidig gir økt ordrereserve et godt grunnlag for ytterligere forbedret drift og lønnsomhet fremover. Driftsinntekter Virksomhetsområder Driftsinntekter Kitrons driftsinntekter i kvartalet ble 5,7 prosent høyere enn i samme periode i 2005 og utgjorde 350,4 millioner kroner (331,4 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak leveranser fra den svenske delen av virksomhetsområdet Microelectronics. I EMS-virksomheten er det en svak nedgang i omsetningen, hovedsakelig i den norske virksomheten. Reduksjonen skyldes lavere aktivitet i markedssegmentene Forsvar/Marine, og i noen grad Data/Telekom. Segmentene for industri og medisinsk utstyr viser derimot en omsetningsøkning sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Optimering av arbeidsrutiner har dempet produksjonen noe i Kitron AS i tredje kvartal som en følge av flytteprosessen i Arendal. Effektiviseringen vil gi uttelling for virksomheten fra og med fjerde kvartal. Omsetningen i den norske EMS-virksomheten, Kitron AS, utgjorde 53,9 prosent av konsernets samlede omsetning i tredje kvartal. Den svenske EMS-virksomheten, Kitron AB, representerte 14,6 prosent og UAB Kitron stod for 13,4 prosent av konsernets omsetning i tredje kvartal. Totalt genererte EMSvirksomheten 80,5 prosent av omsetningen i tredje kvartal, mens den i samme periode i fjor utgjorde 86,8 prosent. Kitron Microelectronics har økt sin andel tilsvarende. Økningen skyldes i hovedsak gode markedsforhold for mikroelektronikk. Konsernets fire markedssegmenter er omsetningsmessig nær jevnstore, noe som gir konsernet en god balanse og redusert risiko. Den geografiske fordelingen av driftsinntektene viser at Sverige er et større marked enn Norge for Kitron. Sveriges andel av totalomsetningen er økende og utgjør 47 prosent i tredje kvartal 2006, mot 43 prosent i samme periode i fjor. Norge utgjør 43 prosent i tredje kvartal, mot 49 prosent i samme periode i fjor. Bruttomargin Bruttomarginen utgjorde 39,5 prosent i kvartalet som er på linje med bruttomarginen i samme periode i fjor. Resultat Kitrons driftsresultat for tredje kvartal ble 14,3 millioner kroner, sammenlignet med 4,1 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Fremgangen skyldes høyere omsetning og gevinstene av reorganiseringen Kitron har gjennomført i den norske virksomheten i første og andre kvartal i år Kitron AS (EMS) 204,4 236,2 722,1 785, ,9 Kitron AB (EMS) 55,2 53,8 205,2 221,0 316,2 UAB Kitron (EMS) 50,9 28,0 140,1 98,5 129,5 Elimineringer EMS (27,2) (30,4) (93,3) (91,4) (124,6) Sum EMS 283,3 287,6 974, , ,0 Microelectronics 68,5 43,9 212,0 140,8 195,5 Andre og elimineringer (1,4) (0,1) (7,3) (21,3) (29,2) Sum konsern 350,4 331, , , ,3 Driftsresultat Virksomhetsområder Kitron AS (EMS) 5,7 2,5 18,7 3,5 (39,3) Kitron AB (EMS) (3,2) (2,2) (1,9) (2,3) (2,1) UAB Kitron (EMS) 5,1 1,0 10,2 5,7 6,4 Elimineringer EMS (0,3) Sum EMS 7,6 1,3 24,7 6,9 (35,3) Microelectronics 5,9 4,0 19,4 9,6 9,1 Andre og elimineringer 0,8 (1,2) (5,8) (7,2) (8,2) Sum konsern 14,3 4,1 40,6 9,3 (34,4)

3 3 BRUTTOMARGIN Konsern 42 % 41 % 40 % 39 % 38 % 37 % 36 % 38,9 % ,2 % ,0 % ,6 % 39,5 % DRIFTSINNTEKTER Geografisk fordeling Til tross for omsetningsøkningen i perioden var samlede lønnskostnader på linje med tilsvarende kostnader i samme periode i fjor. Som en konsekvens av den høyere aktiviteten i tredje kvartal har det ikke vært hensiktsmessig å redusere bemanningen i samme omfang som konsernet varslet i forbindelse med restruktureringen i den norske EMS-virksomheten. Andre driftskostnader er redusert med 2,2 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Kostnadsreduksjonene viser at gjennomførte strukturtiltak gir ønsket effekt. Netto finanskostnader utgjorde i tredje kvartal 4,2 millioner kroner, 1,3 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes hovedsakelig valutaforhold. Balanse Selskapets totalbalanse per 30. september 2006 utgjør 718,4 millioner kroner, mot 608,2 millioner kroner på samme tid i fjor. Konsernets egenkapital var 175,9 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 24,5 prosent. Kapitalbindingen i varelageret utgjorde 317,3 millioner kroner per 30. september ORDRERESERVE Konsern Q4 Q1 Q Norge 152,0 163,2 517,8 553,9 819,0 Sverige 163,2 141,7 550,0 476,5 624,2 Europa forøvrig 9,8 7,9 29,9 35,0 56,7 Usa 10,8 3,7 30,4 17,2 14,5 Andre 14,6 14,9 50,7 50,3 61,9 Sum konsern 350,4 331, , , ,3 Ordrereserve Fordelt på segment Forsvar/ Marine Data/ Telekom 2006, mot 248,7 millioner kroner på samme tid i fjor. Den høyere kapitalbindingen skyldes oppbygging til høyere produksjon i fjerde kvartal i tråd med Kitrons høyere ordrereserve gjennom de siste kvartalene. Kapitalbindingen i kundefordringer og andre fordringer var 188,7 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal Tilsvarende kapitalbinding på samme tid i 2005 var 175,0 millioner kroner. Økningen skyldes i hovedsak høyere utestående fordringer i Kitron Microelectronics AB som følge av vesentlig høyere omsetning. Solgte kundefordringer utgjorde 199 millioner kroner per 30. september 2006, mot 176 millioner kroner på samme dato i fjor. Kitron har i den senere tid arbeidet med å erstatte eksisterende factoringordning med en ny og forbedret løsning. Ny factoringordning blir innført fra og med fjerde kvartal. Den eksisterende modellen med utkjøp av selskapets kundefordringer blir erstattet med en ordinær factoringløsning hvor Kitrons kundefordringer forblir bokført i selskapets balanse. Dette vil innebære en økning av konsernets totalbalanse og dermed en reduksjon av egenkapitalandelen. Endringen har imidlertid ingen konsekvenser for størrelsen på konsernets egenkapital. Det forventes også at den Medisinsk utstyr Industri SUM Kitron AS (EMS) Kitron AB (EMS) UAB Kitron (EMS) Microelectronics SUM nye ordningen vil bidra til en reduksjon av Kitrons finanskostnader. Konsernets balanseførte rentebærende gjeld utgjorde 148,0 millioner kroner per 30. september 2006, hvorav langsiktig rentebærende bankgjeld utgjør 4,0 millioner kroner. Balanseført rentebærende gjeld ved utgangen av tredje kvartal 2005 var 63,5 millioner kroner. Økningen består i hovedsak av høyere trekk på kassekreditten ved utgangen av perioden i år. Dette har sammenheng med økt varelager og økte kundefordringer ved utgangen av perioden. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for tredje kvartal 2006 var negativ med 45,1 millioner kroner, mot -17,1 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Økning i varelager og fordringer i kvartalet utgjorde 52,3 millioner kroner. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter og bankkreditt per 30. september følgende: (Tall i millioner kroner) Kontanter og kontantekvivalenter 43,6 Trekk på kassekreditten (133,6) Bundne bankinnskudd (28,3) Sum (118,3) Disponibel likviditet (frie bankinnskudd og ubenyttede trekkrettigheter) utgjorde ved utgangen av tredje kvartal 34,7 millioner kroner. Aksjonærforhold Per 30. september 2006 hadde Kitron aksjonærer med til sammen aksjer (pålydende NOK 1,- per aksje). De ti største aksjonærene var per 30. september 2006: Clearstream Banking S.A. 29,98 % (UAB Hermis Capital, 29,98 %) Kongsberg Gruppen ASA 19,33 % ING Luxembourg SA 13,69 % SEB Vilniaus Bankas 10,56 % (UAB Hermis Capital, 10,01 %) MP Pensjon 6,02 % Statoils Pensjonskasse 1,05 % AS Bemacs 0,98 % SES AS 0,95 % AS Hansabank Clients 0,92 % Statoil Forsikring AS 0,66 % Verdipapirfondet NORDEA SMB 0,60 % Organisasjon Ved utgangen av tredje kvartal utgjorde arbeidsstyrken i Kitron årsverk. Dette tilsvarer en økning på 41 årsverk fra fjerde kvartal Bemanningen er økt i UAB Kitron og Kitron Microelectronics for å håndtere den økte aktiviteten. Samtidig er bemanningen redusert i Kitron AS og Kitron AB.

4 OMSETNING Forsvar/Marine ,4 113,5 101,6 91,5 72,6 Høy ordrereserve forventes å gi god styringsfart inn i 2007 OMSETNING Data/Telekom ,6 106,8 94,4 95,0 90,8 0 Q4 Q1 Q Q Q1 Q Omsetningsfordeling Forsvar/Marine NOK mill. Andel NOK mill. Andel Kitron AS (EMS) 56,9 78 % 70,6 77 % Kitron AB (EMS) 15,7 22 % 21,2 23 % UAB Kitron (EMS) 1,4 2 % 1,2 1 % Microelectronics - 0 % - 0 % Andre og elimineringer (1,4) (2 %) (1,5) (1 %) SUM 72,6 100 % 91,5 100 % Omsetningsfordeling Data/Telekom NOK mill. Andel NOK mill. Andel Kitron AS (EMS) 33,6 37 % 60,7 64 % Kitron AB (EMS) 0,3 0 % 0,6 1 % UAB Kitron (EMS) 5,0 6 % 7,4 8 % Microelectronics 54,1 60 % 35,1 37 % Andre og elimineringer (2,2) (3 %) (9,4) (10 %) SUM 90,8 100 % 94,4 100 % Årsverk Kitron AS Kitron AB UAB Kitron Kitron Microelectronics Kitron ASA og Kitron Sourcing AS Totalt Markedsutvikling EMS EMS-markedet har vokst betydelig de senere år og ventes å ha en årlig vekst på om lag 11,6 prosent i perioden frem til Det viser internasjonale analyser (ETP The Worldwide Electronics Manufacturing Services Market, Third Edition). Det er generell vekst i elektronikkbransjen, og markedssegmentet data/telekom vokser raskest. Det forventes at flere av de store elektronikkprodusentene outsourcer en økende andel av sin produksjon til EMS-leverandører. Økningen ventes å være fra 23 prosent i 2005 til 29 prosent i Kitron merker også denne trenden og inviteres i økende grad til å skissere løsninger og gi tilbud på outsourcingsoppdrag. Videre er det en trend at kundenes innkjøpsfunksjoner er blitt mer aktive, slik at leverandørene oftere må utarbeide nye tilbud til eksisterende kunder. Dette fører til merarbeid, men innebærer også at leverandørene inviteres til å gi tilbud til potensielt nye kunder. Den sterke veksten i etterspørselen etter produksjon av prototyper som Kitron opplevde i andre kvartal, har fortsatt inn i tredje kvartal. Denne produksjonen innebærer gode muligheter til å vise Kitrons kompetanse og evne til å bringe frem gode løsninger som raskt lar seg industrialisere og produsere. Videre innebærer produksjon av prototyper spennende muligheter for fremtidige produksjonsoppdrag. For å utvide kapasiteten innenfor produksjon av prototyper skal Kitron etablere to enheter for slik produksjon, en i Norge og en i Sverige. Den nye produksjonslinjen i Norge vil stå klar til bruk ved utgangen av fjerde kvartal. Den høye aktiviteten i verdensmarkedene skaper større etterspørsel etter eksisterende produkter og nyutvikling av nye. Systemsammenstilling og -test (high level assembly, HLA) er blant de oppgavene hvor Kitron fortsatt opplever økt oppdragsmengde. For komplekse totalleveranser verdsetter kundene geografisk nærhet til produsenten, noe som sikrer smidighet gjennom hele prosessen. Microelectronics Virksomhetsområdet opplever en positiv utvikling der eksisterende kunder etterspør økte volum, og nye kunder ønsker sine produkter industrialisert. Teknologien innenfor forretningsområdet Microelectronics er anerkjent i alle segmenter. Attraktiv teknologi og stor fleksibilitet i produksjon og volumtilpasning har gitt Kitron en rekke nye oppdrag fra eksisterende kunder med tilfang av noen nye. Etterspørselsaktiviteten har vært spesielt stor fra aktører innen bilindustrien. Også i markedet for mikroelektronikk øker etterspørselen etter sammenstilling av komplette produkter (HLA). Høy ordreinngang Kitrons ordreinngang i tredje kvartal økte med 14 prosent, til 402 millioner kroner (353 millioner kroner) og med 21 prosent i årets ni første måneder. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet er på hele 978 millioner kroner (768 millioner kroner). Den sterke ordreinngangen viser at Kitron har fått god uttelling for innsatsen både i arbeidet med å bygge lojalitet hos eksisterende kunder og i markedsarbeidet rettet mot nye kunder. Høy ordrereserve forventes å gi god styringsfart inn i Ordreinngangen i årets ni første måneder utgjør millioner kroner som tilsvarer en økning på 21 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Kitrons omsetning i tredje kvartal 2006 fordeler seg slik: Forsvar/Marine 21 % (28 %) Data/Telekom 26 % (28 %) Medisinsk utstyr 26 % (21 %) Industri 27 % (23 %) FORSVAR/MARINE Omsetningen i markedssegmentet i tredje kvartal gjenspeiler at aktiviteten i forsvarsdelen av segmentet er lavere enn tidligere. Dette er i tråd med situasjonen i andre kvartal og forventningen for året. Omsetningen til forsvarskunder ventes å ta seg opp igjen i Posisjoneringsarbeid mot gjenkjøpsavtaler knyttet til forsvarsindustrien er et langsiktig arbeid. Konsernet jobber nå med konkrete muligheter med stort potensial. Kitron

5 5 OMSETNING Medisinsk utstyr OMSETNING Industri ,7 101,6 97,3 94,1 93,0 Den høye aktiviteten gir Kitron gode muligheter til å sikre mer målrettet kundeoppfølging og salgsarbeid ,8 90,7 103,7 104,5 94, Q4 Q1 Q Q4 Q1 Q Omsetningsfordeling Medisinsk utstyr NOK mill. Andel NOK mill. Andel Kitron AS (EMS) 55,7 60 % 46,7 67 % Kitron AB (EMS) 27,7 30 % 23,5 34 % UAB Kitron (EMS) 16,5 18 % 8,8 13 % Microelectronics 4,9 5 % 0,5 1 % Andre og elimineringer (11,8) (13 %) (9,8) (15 %) SUM 93,0 100 % 69,7 100 % Omsetningsfordeling Industri NOK mill. Andel NOK mill. Andel Kitron AS (EMS) 58,2 62 % 58,2 77 % Kitron AB (EMS) 11,5 12 % 8,5 11 % UAB Kitron (EMS) 28,0 30 % 10,7 14 % Microelectronics 9,5 10 % 8,2 11 % Andre og elimineringer (13,2) (14 %) (9,8) (13 %) SUM 94,0 100 % 75,8 100 % er blant annet godt posisjonert for gjenkjøpsavtaler med alle leverandørene av jagerfly som vurderes for leveranser til det norske forsvaret. Den politiske beslutningen knyttet til jagerfly ventes å tas i Ordrereserven i markedssegmentet var ved utgangen av tredje kvartal 380 millioner kroner. DATA/TELEKOM Omsetningen i markedssegmentet Data/ Telekom er lavere enn på samme tid i fjor etter at to kunder i segmentet har flyttet produksjonen til leverandører i Asia. Nedgangen er delvis kompensert med nye ordrer innenfor segmentet, blant annet fra Transmode AB. Det er særlig leveranser av infrastrukturprodukter til kabelnett og mikroelektronikk som etterspørres. Ordrereserven i markedssegmentet var ved utgangen av tredje kvartal 150 millioner kroner. MEDISINSK UTSTYR Det er høy aktivitet innenfor markedssegmentet for medisinsk utstyr. Etterspørselen fra eksisterende kunder tiltar, og markedet etterspør i økende grad komplette produkter som omfatter systemsammenstilling og systemtest (HLA). Kitron har kompetanse til å møte denne trenden. Ordrereserven i markedssegmentet var ved utgangen av tredje kvartal 283 millioner kroner. INDUSTRI Omsetningen i segmentet var betydelig høyere i tredje kvartal 2006 enn i tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes høyere produksjon for eksisterende kunder. I tillegg er noen nye kunder kommet til. Nye kunder som kommer til Kitron, etterspør leveranser til alle ledd i verdikjeden, fra design av produktet via industrialisering og produksjon til systemsammenstilling. Det har vært gjort et betydelig salgsarbeid innen industrisegmentet, både innenfor forretningsområdene EMS og Microelektronics. Dette har bidratt til høyere aktivitet. Ordrereserven i markedssegmentet var ved utgangen av tredje kvartal 165 millioner kroner. Utsikter Kitron venter ytterligere fremgang i tiden som kommer. Konsernet tar del i oppgangen og den generelt høye aktiviteten i markedet. Samtidig gir omstillingen av Kitron AS positiv effekt. For at Kitron skal sikre sin andel av markedsveksten vil markedsarbeidet i større grad enn tidligere gjøres på tvers i konsernet. Dette forventes å bidra til bedre kapasitetsutnyttelse. Økt ordrereserve og fortsatt arbeid for å oppnå mer effektiv drift forventes å bidra til positiv utvikling fremover. Oslo, 26. oktober 2006 Styret i Kitron ASA

6 6 Resultatregnskap (Beløp i NOK 1 000) Driftsinntekter Varekostnad Bruttomargin 39,5 % 39,6 % 40,0 % 40,6 % 40,0 % Lønnskostnad Annen driftskostnad EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) (34 359) Netto finansposter (4 222) (5 556) (13 262) (17 480) (23 854) Resultat før skatt (1 424) (8 209) (58 213) Skattekostnad Resultat etter skatt (1 424) (8 209) (58 939) Resultat per aksje 0,05 (0,01) 0,15 (0,06) (0,39) Utvannet resultat per aksje 0,05 (0,01) 0,15 (0,06) (0,39) Balanse (Beløp i NOK 1.000) EIENDELER Varige driftsmidler Goodwill Investering i aksjer Utsatt skattefordel Andre fordringer Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Lån Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Lån Andre avsetninger for forpliktelser Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Finansiering av fordringer per utgjorde 198,6 millioner kroner.

7 7 Kontantstrømoppstilling (Beløp i NOK 1 000) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * (45 100) (17 105) ( ) (52 249) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (12 316) (6 638) (40 237) (11 442) (39 495) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (3 499) (944) Netto endring i kontanter og bankkreditt (47 947) (27 242) ( ) (30 085) Kontanter og bankkreditt inngående balanse (70 393) (11 889) (9 046) (9 046) Kontanter og bankkreditt utgående balanse ( ) (39 131) ( ) (39 131) * Negativ kontantstrøm knyttet til benyttede avsetninger i tredje kvartal 2006 og per er henholdsvis 7,9 millioner kroner og 35,3 millioner kroner. Negativ kontantstrøm knyttet til varelager og fordringer i tredje kvartal og per er henholdsvis 52,3 millioner kroner og 121,7 millioner kroner. egenkapital (Beløp i NOK 1 000) Egenkapital inngående balanse Årets resultat (8 209) (58 939) Utstedelse av nye aksjer Endring minoritetsinteresser (12 558) Andre forhold * (623) Egenkapital utgående balanse * Omregningsdifferanser, aksjebasert avlønning m.m. Delårsrapporten er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsippene som er benyttet i årsregnskapet.

8 Rådgivning: MonsenHejna AS Design/layout: Haugvar K&D Kitron ASA Fornebuveien 1 3 Bygg 2, 3.etg. Postboks 332 NO-1326 Lysaker

KvartalsRapport Q og foreløpig årsresultat

KvartalsRapport Q og foreløpig årsresultat KvartalsRapport 2006 og foreløpig årsresultat 2 FORTSATT VEKST ØKT OVERSKUDD Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal eller året 2005 dersom ikke annet er angitt. Forbedret resultat før

Detaljer

KvartalsRapport Q1 2006

KvartalsRapport Q1 2006 KvartalsRapport 2 Styrket drift i et godt kvartal Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt. Resultat før skatt ble 16,1 millioner

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007 Delårsrapport 27 OG FORELØPIG RESULTAT 27 2 beste årsresultat i kitrons historie Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tilsvarende periode i 26 dersom ikke annet er angitt. Beste resultat siden 2

Detaljer

Omsetningsnedgangen i den norske EMSvirksomheten. Midlertidig reduksjon i produksjonskapasitet

Omsetningsnedgangen i den norske EMSvirksomheten. Midlertidig reduksjon i produksjonskapasitet 2 Midlertidig reduksjon i produksjonskapasitet ga REDUSERT omsetning Hovedpunkter Tall i parentes refererer til andre kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Resultat før skatt. Resultat før skatt

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Delårsrapport Q3 2007

Delårsrapport Q3 2007 Delårsrapport 27 2 Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 26 dersom ikke annet er angitt. Omsetningsvekst (11 prosent) 39,2 millioner kroner (35,4 millioner kroner). Redusert bruttomargin

Detaljer

Delårsrapport Q2 2007

Delårsrapport Q2 2007 Delårsrapport 27 2 Kraftig omsetningsvekst, forbedret resultat OG KONTANTSTRØM Hovedpunkter Tall i parentes refererer til andre kvartal i 26 dersom ikke annet er angitt. Kitrons driftsinntekter økte med

Detaljer

K v a r ta l s r a p p o r t

K v a r ta l s r a p p o r t K v a r ta l s r a p p o r t Resultat Driftsresultatet i andre kvartal er 6,4 millioner kroner, en økning på 47,2 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Samtlige operative selskaper

Detaljer

K v a r ta l s r a p p o r t

K v a r ta l s r a p p o r t K v a r ta l s r a p p o r t y t t e r l i g e r e k o s t n a d s k u t t g j e n n o m e n k l e r e s t r u k t u r Kitron gikk svakt i minus i tredje kvartal. Konsernets omsetning ble lavere enn forutsatt,

Detaljer

K V A R TA L S R A P P O R T

K V A R TA L S R A P P O R T K V A R TA L S R A P P O R T Q1 2005 F R E M D R I F T S O M P L A N L A G T Kitron fortsetter å styrke bruttomarginen i første kvartal 2005. Omsetningen er lavere enn i samme periode i fjor, men i henhold

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Delårsrapport Q3 2008

Delårsrapport Q3 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 Resultat før skatt mer enn tredoblet Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang og ordre reserve Ordreinngangen

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2013

Kvartalsrapport Q4 2013 Kvartalsrapport Q4 13 Kvartalsrapport fjerde kvartal 13 Kvartalsrapport fjerde kvartal 13 Omsetningsvekst, men svakere lønnsomhet i fjerde kvartal * Viktige kundekontrakter sikret * Endret strategi knyttet

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012

Kvartalsrapport Q4 2012 Kvartalsrapport Q4 12 Kvartalsrapport Q4 12 Kvartalsrapport Q4 12 Sterk vekst i kontantstrøm og lønnsomhet * Betydelig lagerreduksjon * Lønnsomheten på rask tur oppover * Restruktureringen i Sverige gjennomført

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport Q3 2013

Kvartalsrapport Q3 2013 Kvartalsrapport Q3 13 Kvartalsrapport tredje kvartal 13 Kvartalsrapport tredje kvartal 13 Styrket ordreinngang i et utfordrende kvartal * Viktig industrikontrakt sikret * Kitron investerer i Litauen *

Detaljer

Delårsrapport Q3 2011

Delårsrapport Q3 2011 Delårsrapport 211 2 Kitron 211 Stabil markedsutvikling Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 21 dersom ikke annet er angitt. Ordreinngang og reserve på vei opp Ordreinngangen gikk

Detaljer

Delårsrapport Q1 2011

Delårsrapport Q1 2011 Delårsrapport 211 2 Kitron 211 Lønnsomheten tar seg opp igjen Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 21 dersom ikke annet er angitt. Stabil ordreutvikling Ordreinngangen økte med,9

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009 Delårsrapport 29 og foreløpig resultat 29 2 Kitron 29 Stabil utvikling mot et bedre marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Markedsekspansjon

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2008

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2008 Delårsrapport 28 og foreløpig resultat 28 2 Kitron 28 Rekordresultat Hovedpunker for fjerde kvartal 28 Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. Omsetningsvekst over

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2012

Kvartalsrapport Q1 2012 Kvartalsrapport Q1 12 Kvartalsrapport første kvartal 12 Hovedpunkter (Tall i parentes refererer til første kvartal i 11 dersom ikke annet er angitt.) Økt ordreinngang Ordreinngangen økte med 9,2 prosent

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2010

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2010 Delårsrapport 21 og foreløpig resultat 21 2 Kitron 21 Bedre resultater før restrukturering Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 29 dersom ikke annet er angitt. Ordreutvikling Ordreinngangen

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2011

Delårsrapport Q og foreløpig resultat 2011 Delårsrapport 211 og foreløpig resultat 211 2 Kitron 211 Stabil etterspørsel og bedret lønnsomhet Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 21 dersom ikke annet er angitt. Stabil etterspørsel

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7%

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7% Resultat 3. kvartal 2004 Hovedtall 2004 2003 Endring i mill. kr. 1.1-30.9 1.1-30.9 Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1 Driftsmargin 5,8% 1,7%

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Delårsrapport Q3 2009

Delårsrapport Q3 2009 Delårsrapport 29 2 Kitron 29 Svakt kvartal tegn til bedring Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 Inntekter på 345,5 mill. kroner i 3. kvartal (338,8 mill. kroner i 3. kvartal 2003) Bruttomargin på 35,2% i 3. kvartal (34,8%) Driftsresultat

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 Inntekter på 389,6 mill. kroner i 4. kvartal (366,1 mill. kroner i 4. kvartal 2003) Driftsresultat i 4. kvartal på 12,9 mill. kroner (4,3 mill.

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Delårsrapport Q3 2010

Delårsrapport Q3 2010 Delårsrapport 21 2 Kitron 21 Høyere driftsinntekter og bedre driftsresultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 29 dersom ikke annet er angitt. Ordreutvikling Ordreinngangen gikk

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 29 et 3. kvartal 29 Omsetningen i 3. kvartal 29 var på 924 MNOK sammenlignet med en omsetning på 822 MNOK i 3. kvartal 28. EBITDA i 3. kvartal 29 var på 156 MNOK inklusiv salgsgevinster

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet 3 kvartaler Hele (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998* 1997 Driftsinntekt 2.567,0 2.225,1 1.796,5 3.027,3 2.377,5

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer