Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret /11 7/11 1/11 FOLKEHELSE PARTNERSKAPSAVTALE. HANDLINGSPLAN FOR SANDNES. RAPPORTERING AV MÅLOPPNÅELSE OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID. Saken gjelder I denne saken blir den tverrfaglige handlingsplanen for folkehelse i partnerskap, evaluert. Handlingsplanen er en konkretisering av innsatsområdene i partnerskapsavtalen om folkehelse som ble inngått med Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune i Samtidig er den en oppfølging av Strategier og tiltak i kommuneplanens dybdeområde Sunn by helse, trivsel og miljø for alle.(kommuneplan for Sandnes ). Sunn oppvekst, dvs. gode oppvekstvilkår for alle barn og unge i Sandnes. Sunn aldring, dvs. at eldre skal ha mulighet til sunn, trygg og sosialt deltakende livsstil. Fysisk aktivitet, gjennom bevisst politikk, god planlegging og god tilrettelegging som bidrar til en sunn og aktiv befolkning. Tidligere behandling Handlingsplanen for folkehelse i partnerskap ble politisk behandlet desember 2008 i alle utvalgene og i bystyret (utvalgssak nr.126/08). Bystyret gjorde slikt vedtak: Saken tas til orientering. Bakgrunn Sandnes kommune forpliktet seg, i denne partnerskapsavtalen, til å legge til rette for systematisk og langsiktig folkehelsearbeid gjennom forankring i eget planverk og inne følgende innsatsområder: økt fysisk aktivitet rusforebyggende tiltak bedre kosthold forebygging av tobakksskader psykisk helse Om arbeidet En tverrfaglig arbeidsgruppe, nedsatt av den administrative Sunn by gruppa, har hatt ansvar for utarbeidelse, oppfølging og utvikling i handlingsplanen, fram til denne evalueringen. Arbeidsgruppa (Folkehelsegruppa) har vært sammensatt av representanter fra resultatenhetene Fysio - og ergoterapi, Park og idrett, Helsestasjonstjenester; Fritid (senere erstattet med representant for Kultur), Frivilligsentralen, samt rådgivere fra fagstabene Oppvekst skoler, Levekår og fra avdeling Sunn by. Avdeling Sunn by har hatt ansvar for å koordinere arbeidet/ lede arbeidsgruppa, samt representere kommunen i Fylkets regionale nettverk for partnerskapskommunene. Side 1 av 2

2 Arbeidsgruppa har også fordelt de årlige partnerskapsmidlene, mellom tiltakene/prosjektene i handlingsplanen. Det er sendt årlig rapport til fylkesrådmannen på bruken av tildelt partnerskapsmidler; kr pr år. Alle tiltak er sektorovergripende og er forankret i kommunens tjenester/ finansiert over kommunens budsjett. Forslag til Saken tas til orientering VEDTAK: RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmann Hans Ivar Sømme Leder Sunn By Vedlegg: Evalueringsrapport Side 2 av 2

3 Folkehelse partnerskapsavtale. Handlingsplan for Sandnes. Rapportering av måloppnåelse og forslag til videre arbeid. 1. BYGGE ALLIANSE FOR FOLKEHELSEARBEIDET Å fremme trivsel og god helse og hindre dårlig helse angår alle sektorer og nivå i samfunnet. Partnerskap i folkehelsearbeidet tar utgangspunkt i behovet for å se helse/trivsel i en helhetlig sammenheng og nødvendigheten av å samarbeide i en samfunnsdugnad om felles utfordringer. Siktemålet er å bygge en infrastruktur som er tverrfaglig og sektorovergripende. Når ulike aktører samarbeider i partnerskap, bidrar dette til å bygge relasjoner på tvers av tradisjonelle skillelinjer; mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Vi ønsket at et bredt spekter av kommunes tjenester skulle få mulighet til å høste erfaring med arbeid i partnerskap overfor sine målgrupper, særlig i å utvikle tjenestetilbud på tvers av tjenester i kommunen og i et forpliktende samarbeid bl.a. med frivillig sektor. Man valgte en rekke tiltak basert på en forhåndsvurdering av hvilke effekter tiltakene kunne forventes å gi, og på de ressurser og den kunnskap vi på dette tidspunkt hadde tilgjengelig. Gjennom disse tiltakene har vi forsøkt å utvikle god praksis for å redusere sosiale ulikheter i helse og skape gode forutsetninger for innbyggerne for å kunne ta vare på egen helse. Det er lagt ned et betydelig arbeid og mye kreativitet, både fra de ulike tjenestene og fra de frivillige organisasjonene som har blitt med i partnerskapene. Det er utviklet ny kunnskap ved at mange nye samarbeidskontakter er etablert og nye forebyggende aktiviteter er kommet til. 2. GJENNOMFØRTE TILTAK OG RESULATER HITTIL Arbeidet med evalueringen av planen startet høsten 2010, ved at det er innhentet rapporter fra alle tiltakene. Disse er videre gjennomgått med arbeidsgruppa. Resultatene for de enkelte tiltakene, presenteres i samme rekkefølge som de opprinnelige beskrivelsene i handlingsplanen. Dette for at for at leseren lettere kan se sammenhengen i de to dokumentene Fysisk aktivitetstilbud/treningskontakter for mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser. Målsetninger for tiltaket er bedre helse og økt livskvalitet hos mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser, samt økt kompetanse og bevissthet hos ansatte om betydningen av fysisk aktivitet og sunt kosthold i behandlingen. Arbeidet startet som et tverrsektorielt prosjekt; et samarbeid mellom resultatenhetene; Fysio- og ergoterapi, Psykisk helse og Sosiale tjenester. Prosjektet er nå avsluttet. Virksomheten videreføres og videreutvikles i den ordinære virksomheten i samarbeid mellom de kommunale og de øvrige aktører. Målgrupper for treningskontakt er mennesker med psykiske vansker og rusproblemer, over 18 år. Kriterier for å få tjenesten er som for støttekontakt. Alle som skal engasjeres som treningskontakter må gjennomgå et 40 timers kurs. Årlig har det blitt utdannet ca 10 nye treningskontakter. Oppfølgingsansvaret for ordningen er lagt til Mestringsenheten. Det arbeides med å videreutvikle ordningen fra individuell treningskontakt til mer deltakelse i grupper og aktiviteter, ev. for deltakelse i organisasjoner og lag. 1

4 Treningskontakt skal bidra til å hjelpe personer med å komme i gang med, og å fortsette med å være i fysisk aktivitet. Erfaringen viser at mange trenger oppfølging over tid. Ordningen starter ofte som individuell oppfølging, men kan etter hvert erstattes med deltakelse i små grupper eller aktiviteter. For noen (få) er det realistisk å ha som mål å bruke ordningen til å bli integrert i ordinære organiserte aktiviteter. I 2011 skal det være fokus på å utvikle ordningen ved å utvikle mer av aktiviteten i form av små grupper og aktiviteter som drives av treningskontakter. Det kan også bli aktuelt at disse deltar som et supplement til ordinær 1-1 virksomhet. I forhold til rusavhengige er en i ferd med å etablere et eget prosjekt i samarbeid med oppfølgingssenteret Crux (Crux drives av Kirkens Sosialtjeneste, samarbeid med Sandnes kommune, Sandnes kirkelige fellesråd og kriminalomsorgen). For en definert brukergruppe skal treningskontakt knyttes til Crux. Fokus skal være på en kombinasjon av individuelle ordninger og mindre grupper kombinert med et sosialt miljø der også mat (sunt kosthold) kan inngå. Personer med brukererfaring deltar i arbeidet og i utviklingen av prosjektet, bl.a. som treningskontakter. Samarbeid om andre tiltak med fokus på fysisk helse Det pågående samarbeidet mellom Mestringsenheten og Fysio- og ergoterapitjenesten om tiltak for å bidra til fysisk aktivitet hos grupper som er inaktive, skal i 2011 videreutvikles. Målet er å bidra til økt fokus på fysisk aktivitet, helse og mestring i den ordinære virksomheten, og å bidra til at tiltak som i dag er rettet inn mot avgrensede målgrupper over tid kan brukes mer på tvers. Partnerskapsmidler/tilskudd; Fysio- og ergoterapi har i sum, hittil mottatt til sammen kr i partnerskapsmidler til dette tiltaket Fallforebygging og styrketrening for eldre. Målsetningen er at eldre får mulighet til en sunn, trygg og sosialt deltakende livsstil. Gjennom trening av styrke og balanse reduseres fare for fall og funksjonen opprettholdes lenger. Mange eldre som begynner å få litt problemer med funksjonen, har lett for å komme inn i en fase med mer og mer inaktivitet. Fysio- og ergoterapitjenesten har siden oppstart i 2008, årlig gjennomført fire 12-ukerskurs for grupper av hjemmeboende eldre. Deltakerantall på hvert kurs er 10 personer. Tilbudet markedsføres gjennom informasjon til hjemmetjenesten, melding til fastlegene via kommunelegen, annonse i Leirgauken og via egne fysio- og ergoterapeuter i kommunen. Treningen har bestått av balanse- og styrketrening ledet av to fysioterapeuter. Fysioterapistudenter i praksis har også vært medinstruktører i kurset. Det blir utlevert og gjennomgått egne treningsprogram for deltakerne, på slutten av kurset. Alle deltakerne har fått undervisning av ergoterapeut om gode råd i hverdagen. Alle som har ønsket, har fått et hjemmebesøk av ergoterapeut som sammen med deltakeren går gjennom fallrisikoer i hjemmet. Testresultatene etter endt kurs, angående balanse, viser alt fra litt til stor fremgang. Muntlige tilbakemeldinger fra deltakerne er veldig positive og De oppgir at de føler seg tryggere i hverdagen, klarer mer og har fått bedre balanse/styrke. Dessuten oppgir de det sosiale aspektet ved å trene i grupper er svært positivt. Grunnkurset har i år hatt ventelister og enheten har ikke mulighet til å tilby deltakerne noe utover dette. 2

5 Det arbeides nå med å få etablert oppfølgingstilbud gjennom samarbeid med de lokale helselagene. Enhet for fysio- og ergoterapi har derfor tatt kontakt med Nasjonalforeningen for folkehelse om mulighet for samarbeid i partnerskap. Dette er under planlegging nå, sammen med Hana helselag. Tilbudet skal også legge til rette for uformelt sosialt samvær etter trening; kaffe/noe å bite i. Her har Frivilligsentralen sagt seg villig til å bidra. Tiltaket er tildelt treningstid i Vågen idrettshall og planen er å komme i gang tidlig på nyåret. Enhet for fysio- og ergoterapi, ved fysioterapeut vil følge opp, bl.a. med veiledning. Partnerskapsmidler/tilskudd: Fysio- og ergoterapi har i sum, hittil mottatt til sammen kr i partnerskapsmidler til dette tiltaket 2.3. Tilrettelegging av fysisk aktivitetstilbud og rekruttering av voksne fra innvandrermiljøet til frivillig arbeid med barn og unge. Målsetning og utgangspunkt for dette tiltaket var ønsket om å tilrettelegge for at innvandrere kommer med som likeverdige deltakere i frivillige lag og organisasjoner. Gjennom inkludering, mangfold og gode voksenmodeller, ønsker en å bidra til at barn og unge i innvandrerbefolkningen opprettholder/utvikler interesse for fysisk aktivitet og sunne livsvaner. Utgangspunktet for tiltaket var en allerede etablert gruppe; 15 voksne med ikkevestlig bakgrunn. Denne gruppen mistet etter kort tid flere nøkkelpersoner grunnet jobb og flytting og kontakten med de resterende lot seg ikke opprettholde. Erfaringene fra denne første fasen ble utgangspunkt for en ny idé: Det ble inngått et samarbeid med Dale mottakssenter og Sandnes læringssenter. Gjennom Snakke norsk grupper ønsker Frivilligsentralen å benytte frivillige ressurser og tiltak som redskap for integrering, kunnskap og kontakt på tvers av kulturer. Voksne innvandrere, fra Sandnes Læringssenter og etnisk norske møtes ukentlig på Frivilligsentralen for sosialt samvær/ turer i nærmiljøet. På grunn av denne kontakten har vi opprettholdt det fysiske aspektet av prosjektet, samt oppnådd en god kontakt på tvers av etniske skillelinjer. Flere innvandrere har allerede startet frivillig arbeid som dag - og natteravner. På sikt er målet å øke denne deltakelsen. Partnerskapsmidler/tilskudd: Frivilligsentralen har i sum, hittil mottatt kr i partnerskapsmidler til dette tiltaket. 2.4.a. Svømmeopplæring/trening for grupper av unge innvandrere. Mål setning for tiltaket er å legge til rette for at innvandrerungdom av begge kjønn utvikler interesse for, og blir med i medlemsbaserte fritids- og kulturaktiviteter. Da handlingsplanen ble utarbeidet var dette prosjektet forankret i Enhet for fritid sammen med prosjekt sykleopplæring for unge innvandrere. Ansvaret for disse tiltakene ble imidlertid, før oppstart, overført til enhet for Kultur og videreutviklet som to separate tiltak. 50 personer, hovedsakelig kvinner/jenter fra muslimske miljøer, meldte via innvandrerrådet, behov for svømmeopplæring. I oppstartfasen henvendte man seg til Sandnes Svømme- og livredningsklubb, med forespørsel om samarbeid, men klubben hadde ikke kapasitet, bl.a. p.g.a. begrenset tilgang på svømmehaller. Kultur lyktes til slutt i å få avtale med svømmeinstruktør og tiltakene kunne starte opp i november Tilbudet om svømmeopplæring ble formidlet som kurs (à 25 kurskvelder), gjennom innvandrerorganisasjonene. I første omgang for kvinner og unge jenter fra 15 år + da behovet syntes størst i denne gruppen. 3

6 Begrenset svømmehallkapasitet gjorde at bare 15 personer fikk starte i Man fikk benytte Riska svømmehall hver mandag kveld Det ble avviklet til sammen 7 kurskvelder i De resterende 8 kurskveldene ble gjennomført i vårhalvåret 2010 Deltakerne betalte en egenandel ved påmelding; kr 150,- Tiltaket ble ellers finansiert av folkehelsemidler. Diverse uforutsette forhold gjorde at gruppen mistet sin oppsatte treningstid, sin trener og det ble brudd i kontinuiteten. I slutten av april 2010 lyktes man med å finne en ny instruktør. Man fikk også et gunstig leietilbud i den private Sandvika svømmehall fredager fra kl til Det ble oppstart for to grupper à 15 deltakere i mai Enhet for Kultur gjennomførte en evaluering av tiltaket høsten personer har gjennomført kurset. Mange har lært å svømme, men ikke alle. Mange hadde ingen tidligere erfaring med bassengbading og for disse har det vært en stor nok utfordring å bli trygg og trives i vann. Tiltaket har vist seg å ha mange positive aspekter ved seg, utover selve svømmeopplæringen; både som sosial og fysisk aktivitet, men også mht kunnskapsformidling om helsegevinster og om kulturforståelse. Man ønsker derfor å videreføre tiltaket, med noen justeringer, og med samme instruktør. Et sentralt mål utover svømmeferdigheter, er også å motivere deltakerne til å benytte seg av eksisterende offentlige svømmetilbud, etter endt opplæring. I løpet av kurset legges det inn informasjonsbesøk i Giske svømmehall for kursdeltakerne. Partnerskapsmidler/tilskudd: Enhet for kultur har i sum, hittil mottatt kr i partnerskapsmidler til dette tiltaket. 2.4b Sykleopplæring for grupper av unge innvandrere. Målsetning for dette tiltaket er å legge til rett for at innvandrerungdom av begge kjønn utvikler interesse for, og blir med i medlemsbaserte fritids- og kulturaktiviteter. Da handlingsplanen ble utarbeidet var dette prosjektet forankret i Enhet for fritid sammen med prosjekt svømmeopplæring for unge innvandrere. Ansvaret for disse tiltakene ble imidlertid før oppstart, overført til enhet for Kultur og videreutviklet som to separate tiltak. Prosjektet startet høsten 2009 med at det ble rettet en forespørsel til Sandnes sykleklubb om hjelp til utarbeidelse/iverksetting av tiltak. Sykleklubben var imøtekommende og det ble etter hvert utarbeidet en samarbeidsavtale Representanter for målgruppene og andre aktuelle samarbeidspartnere ble så invitert til å delta. Sandnes Læringssenter tilbød seg å integrere sykleopplæring; teori og praksis, i læreplanen for norskopplæring og gymnastikk i de fire KGU-gruppene. (Forkurs til grunnskole), ved Sandnes læringssenter for flyktninger, asylsøkere, innvandrere. Prosjektarbeidet startet umiddelbart etter dette og det ble etablert en tverrfaglig prosjektgruppe bestående av representanter fra Sandnes Læringssenter, Enhet for kultur, Sandnes Sykleklubb, Dale mottakssenter, Frivilligsentralen og Sunn by. Målgruppen er ungdom med minoritetsbakgrunn i alderen 16 til 20 år, som får norskopplæring i KGU- grupper, ved Sandnes læringssenter; flyktninger, asylsøkere, innvandrere. De fleste er enslige mindreårige og bor på Dale mottakssenter, men noen kommer også fra omkringliggende kommuner. Totalt antall: ca 50 ungdommer. 4

7 Læringssenteret samarbeider med Sykleklubben om aktiviteter som foregår i skoletiden Sykleopplæringen ble tilrettelagt som en integrert del av norsk- og samfunnsundervisningen og avsluttes med eksamen/eksamensfest og diplom. Lærerne deltar i alle deler av sykleopplæringen, både teori og praksisdelen. I skoletiden har prosjektet har fått låne sykler av Gand vgs. Dale Mottakssenter samarbeider med Sykleklubben om aktiviteter som foregår på fritiden. Her kan nevnes at Sykleklubben, i samarbeid med sykkelbutikken Spinn, samlet inn brukte sykler som ble satt i stand på Dale til disposisjon for ungdommene på fritiden I mai 2010 gjennomførte Sykleklubben sykleturer etter skoletid for elevene. Ved siden av sykleopplæringen ble det i samarbeid med Gand videregående skole, lagt til rette for at innvandrerungdommene også fikk tilbud om fysisk aktivitet i gymsal som fast aktivitet to timer i uken. I tillegg til lærerne ved Læringssenteret, deltok også studenter fra Idrettslinja ved Gand, som hjelpetrenere. Dette tilbudet varte til skoleslutt våren 2010 og var svært vellykket. Prosjektet fikk i denne fasen bred oppmerksomhet, både i lokale medier og i de internasjonale WHO- nettverkene. Prosjektet ble presentert i av kultursjefen på den internasjonale Sunn by - konferansen i Sandnes i vår og i Tel Aviv, av den nasjonale koordinator for Sunne kommuner. Ved skolestart etter sommerferien, meldte dessverre Gand videregående skole, at skolen ikke lenger kunne opprettholde samme tilbud som i vår, til Læringssenteret sine elever. Dette på grunn av uforutsette endringer i skolens rammebetingelser fra høsten Etter en tid lyktes det likevel for Gand å tildele prosjektet 2 gymsaler, og på samme tidspunkt De fire KGU-gruppene får nå et fast treningstilbud i skoletiden, samtidig. Elevene kan da velge mellom pilatestrening med lærerne i den ene gymsalen, eller ballaktiviteter, styrkeog kondisjonstrening med Sykleklubben i den andre. Sykleklubben engasjerer studenter/ medlemmer fra sykleklubben som treningsassistenter.. Gand sine elevsykler blir også fortsatt stilt til disposisjon for prosjektet. Skolen har fortsatt ansvar for den teoretiske trafikale opplæringen. Sykleklubben og skolen samarbeider om gjennomføring av eksamen og eksamensfest ved utgangen av skoleåret. I samarbeid med Dale Mottakssenter har Sykleklubben denne høsten også utarbeidet nye fritidstilbud for ungdommene hver torsdag og fredag kveld. Ungdommene blir disse kveldene hentet med bil på Dale for trening ved h.h.v. Høyland Ungdomsskole og ved Elixia Treningssenter, der de trener sammen med de aktive medlemmene. Forankring av prosjektet og sammensetningen av styringsgruppen er endret denne høsten. Prosjektet er nå forankret i arbeidsgruppa Sykkel i Sandnes. Prosjektets styringsgruppe består nå av de to avdelingslederne for ungdomstilbudene ved hhv Sandnes Læringssenter og Dale Mottakssenter, ansvarlig representant for Sandnes Sykleklubb og rådgiver fra avd. Sunn by. Man drøfter nå også muligheten for å utvide prosjektperioden for nye tre år. For drift av prosjektet er Sandnes sykleklubb dette året tildelt av folkehelsemidlene Videre har klubben, etter søknad, fått kr av fylkeskommunens Tilskudd til lavterskel tiltak i regi av frivillig sektor. Dale Mottakssenter har bidratt med kr Partnerskapsmidler/tilskudd: Sandnes Sykleklubb har i sum, hittil mottatt kr i partnerskapsmidler til dette tiltaket. I tillegg har Sykleklubben etter søknad, fått kr i prosjektmidler fra Rogaland fylkeskommune; Tilskudd Lavterskeltiltak i regi av frivillig sektor, samt kr fra Avdelingen Enslige Mindreårige, Dale Mottakssenter. 5

8 2.5. Videreutvikling av Fysisk aktivitet og måltider i skolen Aktiv på dagtid; Skolehelsetjenesten i Sandnes og Aspervika skole har i flere år samarbeidet om å fremme fysisk aktivitet og sunt kosthold ved skolen. Gjennom tiltaket Aktiv på dagtid vil man videreutvikle satsningen på fysisk aktivitet og sunt kosthold, bl.a. ved hjelp av partnerskap med andre aktører og organisasjoner. Veien frem til å gjennomføre prosjektene ble imidlertid mer utfordrende enn forventet. Det ble søkt om midler til gjennomføring fra fylkeskommunen. I første omgang fikk de avslag, noe som førte til at nye tiltak måtte legges på is. Da det senere likevel ble gitt tilskudd til deler av prosjektet, trengte man tid for å finne nye kontakter og personer for gjennomføringen. Gåbussen er blitt til i samarbeid med skolens FAU og gjennomføres i en rullering i regi av foreldrene; to mødre deler på å gå går hver morgen fra toppen av Åsveien og ned til skolen. Turen tar ca 25 minutter og de har faste stoppesteder for å ta med flere passasjerer. Skolen har inngått et partnerskap med Grønn Hverdag, som inspirerer og setter skolen i kontakt med andre skoler som også driver gåbusser. Dette har fått gode ringvirkninger på skolen, og i september 2010 var alle elevene fra trinn med og konkurrerte om hvem som hadde størst andel av fotgjengere til skolen. Aktivitetstilbud på fritiden; Som kommunens mottaksskole for barn i alderen 6 til 12 år, med elever fra ca 30 nasjonaliteter, ser skolen behovet før økt fysisk aktivitet, samt også et sosialt tilbud til asylsøker barn på Dale Mottakssenter, og til nyankomne flyktninger/ innvandrere i kommunen. Man ønsker at disse barna som ikke kan norsk, kan få mulighet til å orientere seg og forstå hvordan ulike fritidsaktiviteter fungerer i lokalsamfunnet. Skolen har derfor fått til et godt partnerskap med Hana IL, der de stiller med trenere en ettermiddag i uka. Barna får da introdusert ulike ballspill, leker og andre aktiviteter, slik at de senere kan ta del i ulike klubber eller idrettslag. Dette skaper også gode relasjoner mellom barna og Hana IL, noe som gjør terskelen lavere inn i idrettslaget. Skolen har erfart at det er en utfordring å få til et godt fungerende partnerskap. Det er tidkrevende. Det er lett å sette i gang, være positiv, men tyngre å få utført arbeidet i praksis/få framdrift i prosjektene. Prosjektet er nå godt i gang og det fremmer de målene skolen ønsker å nå; økt fysisk aktivitet og sunt kosthold, samt relasjonsbygging til andre organisasjoner gjennom partnerskap. Partnerskapsmidler/tilskudd: Aspervika skole har i sum, hittil mottatt kr i partnerskapsmidler; I tillegg har skolen, etter søknad, fått kr i prosjektmidler fra Fylkeskommunen til videreutvikling av Aktiv på dagtid Prioritere fysisk aktivitet i skolen. Kommunalavdeling Skole og Enhet for park og idrett har gjennom kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Aktive Sandnes, uttrykt ønske om et målrettet samarbeid for økt fysisk aktivitet i skolen, og å legge til rette for den organiserte og uorganiserte idretten. Dette bl.a. ut fra en erkjennelse av at barn og unge bør være fysisk aktive minst 60 minutter hver dag for å sikre god helse og normal utvikling. I kommunedelplanen fokuseres det her på tre områder: Utvikle allsidige aktivitetsarenaer ved skolene og i skolenes nærområder som ivaretar ulike aldersgrupper og ulike aktivitetsmønstre mellom kjønn. Eksempel kan være nærmiljøkart i bydelene/og et pilotanlegg ved en ungdomsskole. 6

9 Mer aktivitet i skoletiden 60 min pr. dag. Det bør satses på å gi mulighet til kompetanseheving blant lærere. I tillegg kan en legge til rette for ulike aktivitetstilbud som skolene kan benytte seg av som en del av undervisningen. Disse kan etableres i samarbeid med for eksempel Turistforeningen (Gramstad/Alsvik?), lokale idrettslag og andre. Fokus på hverdagsaktivitet gå og å sykle til skolen og i skolen Fysisk aktivitet i grunnskoleopplæringen Høsten 2008 arrangerte Skolehelsetjenesten og avdeling Sunn by et praktisk rettet aktivitetskurs i Giskehallen, Målgruppene var ansatte i tjenester som arbeider i forhold til barn (skole, barnehage, helsestasjonstjenester, fysio- og ergoterapi og fritid). Røris er et bevegelsesprogram for barn, i regi av organisasjonen Friskis & Svettis og der musikk inspirerer til bevegelse. Aktivitetene i programmet kan deles inn i sekvenser og enkelt gjennomføres i klasserommet. Røris er spesielt innrettet mot elever på de lavere trinn i grunnskolen. Flere skoler har etter dette kurset, integrert dette treningsprogrammet i sine aktiviteter. Fra sommeren 2009 ble det endringer i forskrift til opplæringsloven og i forskrift til privatskoleloven Rett til fysisk aktivitet. Dette innebar at skoledagen ble forlenget med 2 uketimer på mellomtrinnet. Utvidelsen innebar at elever på årstrinn til sammen får 76 timer til fysisk aktivitet. Det er opp til hver enkelt skole hvordan dette organiseres. Som forberedelse til dette ble det i april 2009, arrangert inspirasjonssamling og idédugnad på Aspervika skole for alle barneskolene i Sandnes. Dette ble gjort i samarbeid mellom fagstab skoler, Park og idrett/idrettskonsulenten, avd. Sunn by og Aspervika skole. Her ble skolene presentert for den aktuelle lovendringen, for samarbeidsutfordringene i Aktive Sandnes og for innsatsområdene i Partnerskap for folkehelse. Gjennom gruppearbeid ble det utvekslet erfaringer og utformet ideer til fysiske aktiviteter som skolene kunne iverksette. Som en oppsummering av samlingen utarbeidet fagstab skole et idé- og inspirasjonshefte som ble distribuert ut til alle grunnskolene. Modellskolene Figgjo og Malmheim; På samlingen i april 2009 ble skolene oppfordret til å melde seg som prosjektskoler for utprøving av ulike aktivitetstilbud som skolene kan benytte seg av som en del av undervisningen, gjerne i samarbeid med frivillige lokale organisasjoner og andre. Figgjo og Malmheim skoler ble valgt etter søknad. Malmheim sin hovedsatsning; Malmheim skule - ein god start! Videreutvikling av den utvidete skoledagen med fokus på fysisk aktivitet, skolemåltid og på bedre skoleresultater - som et resultat av bedre trivsel og fokus på hele mennesket. Figgjo sin hovedsatsning; Sunn og aktiv skole er et prosjekt for fysisk aktivitet, fellesskap og integrering. Det er et prosjekt med en innebygd invitasjon til resten av lokalsamfunnet. Prosjektet er forankret i skolens daglige drift, og er en naturlig del av virksomheten. Dermed ble det også mulig å bygge ut ordningene. De tildelte folkehelsemidlene ble bl.a. brukt til oppgrusing av fotballbane, utstyr til; Aktiv torsdag, Aktiv tirsdag, til Morgengym. til Lånebua og til deltagelse i Dansematteprosjektet Forskningsprosjektet Idance -Treningsmatter i ungdomsskolen Det har vært vanskelig å finne gode aktivitetsprogrammer som er egnet for elever i ungdomsskolen. Fagstab skoler ser imidlertid ut til å ha lykkes med dette. Høsten 2009 etablerte fagstab skole en avtale med Ingolf Bru fra FunGym. Han leder et forskningsprosjekt kalt Idance. Målet er å se på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og den akademiske læringskurven. Dette er et prosjekt i regi av Høgskolen i Vestfold, som også samarbeider med idrettshøgskolen i Oslo. Prosjektet er også støttet av Innovasjon Norge. Folkehelseinstituttet støtter prosjektet med utstyr, i og med at prosjektet skal brukes til fysisk aktivitet. Det brukes elektroniske dansematter som kan fritt brukes av andre elever ved skolen under forskningen, og beholdes etter endt prosjekt. Egenandelen for kommunen er finansiert av folkehelsemidlene. 7

10 Alle ungdomsskolene i Sandnes fikk invitasjon med oppfordring til å delta. Lundehaugen ungdomsskole og Riska ungdomsskole ble valgt ut. I tillegg fikk også Figgjo skole delta. Prosjektet starter i mars 2010, og avsluttes sommeren Det vil være studenter som deltar i forskningen. Rapport fra Lundehaugen skole, høsten 2010; Her på Lundehaugen er vi godt i gang med dansematteprosjektet. De fire siste ukene har elevene vært på dansemattene 20 min, tre ganger per uke. 8 elever i klasse 9A er med i prosjektet. Ytterligere 8 elever i samme klasse er utnevnt til kontrollgruppe, og får ikke anledning til å prøve dansemattene. Elevene har også hatt en ferdighetstest på dansemattene. Denne testen skal gjennomføres 3 ganger til i løpet av skoleåret. I tillegg til å trene på dansemattene 20 min x 3 per uke, har elevene tatt ulike fysiske tester i forkant av prosjektet. De skal også kartlegges faglig i følgende fag: norsk, matematikk og engelsk. Dette har vi ikke fått gjennomført enda pga vanskeligheter med programvaren. Den tiden elevene trener på dansemattene skal tas fra ulike fag. Dette har det blitt laget en rulleringsordning på. Dansematteelevene storkoser seg i dansetimene og kan allerede merke fremgang ferdighetsmessig. Prosjektets varighet er 1 år, så vi er ferdige til sommeren Elevene retestes da både fysisk, faglig og dansematteteknisk. Partnerskapsmidler/tilskudd: Fagstab oppvekst skole har i sum, hittil mottatt kr i partnerskapsmidler Disse er fordelt slik; Malmheim skole; kr , Figgjo skole; kr og Fun gym- prosjekt ved ungdomsskoler; kr Synliggjøring av turmuligheter i nærmiljøet Sandnes vil være et samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle Vi vil fremme fysisk aktivitet og aktiv livsstil, gjennom bevisst politikk, god planlegging og god tilrettelegging. En ønsket å synliggjøre turmuligheter i bydelene f. eks ved et friluftskart for tettstedene. Videre ønsket en å videreføre satsing på friluftsliv bl.a. gjennom synliggjøring av mulighetene i nærmiljøet/ bydelene. Det vil gi befolkningen bedre mulighet til å drive fysisk aktivitet i nærmiljøet. Videre får innbyggerne anledning til å bli bedre kjent i sin bydel, og litt bedre kjent med historien på stedet. Park og idrett, Byantikvaren og Oppmålingsseksjonen har i samarbeid med Stavanger turistforening laget ferdig turkart for Lura bydel (våren 2010). I kartet ligger forslag til turer som man kan foreta i nær tilknytning til der man bor. Det skal ikke være nødvendig å bruke bil. Turforslagene er så langt mulig plassert i grøntstrukturen i bydelen. Der det ikke er grøntstruktur er det nyttet gang- sykkelveier, fortau og mindre trafikkerte boliggater for å få til sammenhengende turtraseer. Man kan hoppe på og av traseen der det passer. Turene er lette å gjennomføre. Det er ikke tatt stilling til om traseene skal merkes eller skiltes. Markedsføring av turkartet, generelt overfor alle innbyggere og - gjennom kommunes tjenester; gjøre tilbudet kjent for grupper med særlige tilretteleggingsbehov. Uarbeide tilsvarende turkart for andre bydeler 8

11 Partnerskapsmidler/tilskudd. Park og idrett har i sum, mottatt kr av partnerskapsmidler til dette tiltaket. Park og idrett har i tillegg mottatt kr i partnerskapsmidler til utvidelse av Åpen Hall- tilbud, et samarbeid med Enhet for fritid. 3. Oppsummering og arbeidet videre. Den ideelle situasjonen for kunnskapsbaserte folkehelsetiltak, er at det foreligger kunnskap om hvilken effekt det aktuelle tiltaket kan forventes å ha helsemessig, økonomisk og fordelingsmessig. Det er imidlertid mange grunner for at man ikke bør sette dette som et absolutt krav til iverksetting av tiltak, at slik kunnskap foreligger. I mange tilfeller kan det være tilstrekkelig å foreta en forhåndsvurdering av hvilken effekt tiltaket kan forventes å få basert på den kunnskap som allerede foreligger. Desto viktigere er det at man sørger for å evaluere gjennomførte tiltak, slik at kunnskap om effekter blir tilgjengelig for ettertiden. (fra Helsedirektoratets rapport; Folkehelsearbeid - veien til god helse for alle. Oktober 2010). Kunnskap som ligger til grunn for dette folkehelsearbeidet, er tverrfaglig og omfatter kunnskap fra mange fagdisipliner. Målsetning for dette arbeidet har først og fremst vært å utvikle god praksis /bygge infrastruktur for å redusere sosiale ulikheter i helse. Det har vært lagt særlig stor vekt på betydningen av å senke terskelen inn til aktiviteter, særlig for fremming av fysisk aktivitet i de brede lag av befolkningen. Et vellykket folkehelsearbeid er helsefremmende, og kan på sikt gi store samfunnsøkonomiske gevinster. Disse partnerskapstiltakene har også vært kostnadseffektive på kort sikt, ved at alle tiltak har vært finansiert gjennom tilskudd fra Fylkeskommunen, gjennom frivillig innsats og innenfor tjenestenes ordinære budsjettrammer. Gjennom arbeidet med prosjektene /tiltakene i handlingsplanen, har kommunens tjenester fått erfaringsbasert kunnskap om arbeid med folkehelse i partnerskap. Folkehelsebegrepet er blitt bredere forankret og nye samarbeidsstrukturer er utviklet. Videre tror vi at partnerne har fått økt sin faglige kompetanse og bevissthet om gevinsten ved målrettet og sektorovergripende folkehelsesamarbeid. Dette er også et tidkrevende og arbeidskrevende nybrottsarbeid i en oppstartfase. For å lykkes, må man ha et langsiktig perspektiv på effekten av tiltak, mot til å utforske nytt terreng, utholdenhet og kreativitet. Flere av tiltakene er fortsatt i støpeskjeen og under fortløpende evaluering/ revidering. Samarbeid om folkehelse i partnerskap bidrar imidlertid til en mer fleksibel tilnærming mellom ulike sektorer og gir et bredere perspektiv på helse. Utover de tiltak som er med i handlingsplanen har man i kommunen, og samtidig, arbeidet med en rekke andre og viktige tverrfaglige tiltak, av stor betydning for folkehelsen. Eksempler på dette er LEK- prosjektet; et livsstilsendringskurs for familier/barn m. overvektsproblematikk og ÅPEN HALL; lavterskeltilbud i flere av kommunens idrettshaller. Flere andre tiltak og modeller for sektorovergripende folkehelsearbeid er ellers under vurdering og utprøving i ulike tjenester. I arbeidet med utarbeidelse av denne handlingsplanen ble det uttrykt at dersom tiltakene gav den ønskede effekt var det et mål å etablere disse som ordinære aktiviteter innefor enhetene, enten som gjensidig forpliktende partnerskap med frivillige, eller som partnerskap der frivillig sektor overtar ansvaret for deler av oppfølgingen. For flere av tiltakene ser dette målet ut til å være innenfor rekkevidde. Noen av tiltakene er også innarbeidet i den ordinære driften. For de tiltakene, som av ulike grunner, enten kom sent i gang, eller som har måttet endre kurs, er det imidlertid fortsatt en vei å gå. 9

12 Kommuneplanen ( ) og den reviderte kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - Aktive Sandnes (Handlingsprogram ), vil sammen med ny Folkehelselov, bli styrende for kommunens tverrfaglige innsats og valg av satsningsområder innenfor folkehelsefeltet i årene framover. Vi ønsker derfor på det nåværende tidspunkt å beholde den eksisterende Handlingsplan for Folkehelse i Partnerskap, og videreutvikle tiltakene med utgangspunkt i denne evalueringsrapporten, og i tråd med målsetninger som tiltakene her har forpliktet seg til framover. I løpet av 2011 bør det så tas stilling om det skal utarbeides en ny handlingsplan for arbeid med folkehelse i partnerskap. 10

Folkehelse partnerskapsavtale. Handlingsplan for Sandnes. Rapportering av måloppnåelse og forslag til videre arbeid.

Folkehelse partnerskapsavtale. Handlingsplan for Sandnes. Rapportering av måloppnåelse og forslag til videre arbeid. Folkehelse partnerskapsavtale. Handlingsplan for Sandnes. Rapportering av måloppnåelse og forslag til videre arbeid. 1. BYGGE ALLIANSE FOR FOLKEHELSEARBEIDET Å fremme trivsel og god helse og hindre dårlig

Detaljer

FOLKEHELSE PARTNERSKAPSAVTALE. HANDLINGSPLAN FOR SANDNES

FOLKEHELSE PARTNERSKAPSAVTALE. HANDLINGSPLAN FOR SANDNES SANDNES KOMMUNE RÅDMANNEN MELDING TIL Formannskapet Bystyret 11.11.08 46/08 Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for byutvikling Arkivsak : 200802699 Utvalg for tekniske saker Arkivkode : G 10 Utvalg for

Detaljer

Folkehelse - partnerskapsavtale Handlingsplan for Sandnes

Folkehelse - partnerskapsavtale Handlingsplan for Sandnes Folkehelse - partnerskapsavtale Handlingsplan for Sandnes 2 Innhold 1. Innledning...5 1.1 Bakgrunn for partnerskapsavtaler...5 Nasjonale mål:...5 Regionale mål:...5 Lokale mål:...6 1.2 Om partnerskapsavtalen...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

MAI. Saksn, Hordaland fylkeskommune - tilskudd til lokalt folkehelsearbeid 2009

MAI. Saksn, Hordaland fylkeskommune - tilskudd til lokalt folkehelsearbeid 2009 Helsedirektoratet Hordaland fylkeskommune! Postboks 7900 i,,, 3 o,,,^ 5020 BERGEN -KP.r.o(oo U3^ Dn ArKivnr. MAI m^ Saksn, Deres ref.:. Saksbehandler: Vår ref.: HUM 09/2432 15.04.2009 Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05

Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05 Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05 Ellen Haug, stipendiat HEMIL-senteret Universitetet i Bergen Skolemiljøets betydning

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse 2017

Handlingsplan for folkehelse 2017 Målgruppe barn og unge, foreldre Nr, Tiltak Hvordan kan tiltaket bidra til å løse 1. Sjumilssteget Fremme trivsel, inkludering og medvirkning 2. Leksehjelp for flyktninger Utjevning av sosiale forskjeller,

Detaljer

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Bakgrunn: Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), som trådde i kraft 1.1.2012, gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelsen.

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold»

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold» AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune «Styrke og samhold» «Searra ja searvan» Prosjektplan 19.01.2015 1. Problemstilling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Aktivitet så flere kan

Sluttrapport for prosjektet Aktivitet så flere kan Sluttrapport for prosjektet Aktivitet så flere kan Prosjekt nr. 2008/1/0338 Ved Prosjektleder Jesper Sode Hansen Forord Fysisk aktivitet er en kilde til helse og trivsel Kilde. http://www.helsedirektoratet.no/fysiskaktivitet/

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET LIV OG LYST I LYS OG MØRKE PARTNERSKAP I FINNMARK Saksfremlegg Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

Strategi for folkehelse i Buskerud

Strategi for folkehelse i Buskerud Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014 Folkehelsearbeid: Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse (St.meld. nr. 16 (2002 2003); Resept

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Treningskontakter- Oslo 2010

Treningskontakter- Oslo 2010 Oslo Sluttrapport Treningskontakter- Oslo 2010 Oslo Idrettskrets, januar 2011 Forebygging, 2009/1/0294 Treningskontakter- Oslo Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympsike komité. n Forord Formålet

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet v/ Britt Marit Haga, folkehelserådgiver i Sola kommune Sola kommune: Ansvar for hverandre Rammer Plassering i levekårsstab under kommunalsjef for

Detaljer

Molde kommune Helseavdelingen Folkehelsekoordinator

Molde kommune Helseavdelingen Folkehelsekoordinator Molde kommune Helseavdelingen Folkehelsekoordinator ÅRSRAPPORT 2005 Folkehelseutvalget i Molde 2005: Henriette Schou Mari Lund Johannessen Henning Fosse Hugo Tingvoll Arne Lillevik Anne Mette Nedbøberg

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppa har bestått av 19 personer fra frivillig sektor og offentlig sektor på regionalt/kommunalt

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

inkludering, medvirkning og utjevne sosiale helseforskjeller inkludering, medvirkning og utjevne sosiale helseforskjeller

inkludering, medvirkning og utjevne sosiale helseforskjeller inkludering, medvirkning og utjevne sosiale helseforskjeller Handlingsplan for Folkehelse 2016 Målgruppe barn og unge, Fremme god helse, trivsel, inkludering, og Nr, Tiltak Hvordan kan tiltaket bidra til å løse evaluere 1. Sjumilssteget Fremme trivsel, inkludering

Detaljer

Ungdataundersøkelsen "Ung i Agder 2016" - oppfølging

Ungdataundersøkelsen Ung i Agder 2016 - oppfølging Melding Arkivsak-dok. 17/122-1 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Ungdataundersøkelsen "Ung i Agder 2016" - oppfølging

Detaljer

«Aktiv nær deg» Prosjektbeskrivelse for samarbeidsprosjekt mellom Forum for natur og friluftsliv (FNF) Nordland og Vestvågøy kommune (VVK):

«Aktiv nær deg» Prosjektbeskrivelse for samarbeidsprosjekt mellom Forum for natur og friluftsliv (FNF) Nordland og Vestvågøy kommune (VVK): Prosjektbeskrivelse for samarbeidsprosjekt mellom Forum for natur og friluftsliv (FNF) Nordland og Vestvågøy kommune (VVK): «Aktiv nær deg» Innledning Forum for natur og friluftsliv i Nordland (FNF Nordland)

Detaljer

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn 1 Forord Rapporten beskriver arbeidet med å rekruttere flere kompetente verger for enslige

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Partnerskap for folkehelse

Partnerskap for folkehelse Partnerskap for folkehelse Innhold: Info om partnerskapet Rapportering 2014 Informasjon om partnerskapet Består av 41 aktører: 26 kommuner Fire friluftsråd, Stavanger og Haugesund turistforening, Nasjonalforeningen

Detaljer

FYSISK INAKTIVITET. Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem

FYSISK INAKTIVITET. Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem FYSISK INAKTIVITET Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem (World Health Report 2002) Fysisk inaktivitet er en minst like viktig risikofaktor som røyking, overvekt, høyt h

Detaljer

FISKESPRELL Gøy for barnehagen, godt for barna. Asbjørn Warvik Rørtveit Prosjektleder Fiskesprell, Eksportutvalget for fisk

FISKESPRELL Gøy for barnehagen, godt for barna. Asbjørn Warvik Rørtveit Prosjektleder Fiskesprell, Eksportutvalget for fisk FISKESPRELL Gøy for barnehagen, godt for barna Asbjørn Warvik Rørtveit Prosjektleder Fiskesprell, Eksportutvalget for fisk Bakgrunn for Fiskesprell Regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen

Detaljer

2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Prosjekt Fysisk aktivitet og måltider i skolen 2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet(leder) Grete Haug Utviklingsavdelingen

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med?

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? FYSAK-samling Oppdal 15.mars 2013 Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? Foto: Carl-Erik Eriksson Samarbeid/samhandling Felles mål Fordele oppgaver Felles prosess På en helsefremmende

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg EVALUERING AV TILRETTELAGT FRITID FOR VOKSNE Arkivsaksnr.: 10/8895 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til etterretning. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer om programmet Strategi for god psykisk helse (2017-2022)

Detaljer

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Folkehelse Folkehelsen speiler samfunnsutviklingen, oppvekst- og levekår, og den utvikles

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

Disposisjon. Hvordan er ståa? Samhandling Tanntastisk i Kvam. Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol

Disposisjon. Hvordan er ståa? Samhandling Tanntastisk i Kvam. Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol Folkehelsearbeid Disposisjon Hvordan er ståa? Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol Samhandling Tanntastisk i Kvam Fra fysisk aktiv til fysisk inaktiv?? Fysisk aktivitet blant 9- og 15 åringer Alder Kjønn

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Strategi for god psykisk helse ( )

Strategi for god psykisk helse ( ) Strategi for god psykisk helse (2017-2022) Lagt fram 25.8.17 - fokus på livskvalitet Mange av virkemidlene for å fremme livskvalitet finnes i andre sektorer enn helse De sektorene som har virkemidler,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF Saksfremlegg Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Rådmannens innstilling:

Detaljer

BEVEGELSE GLEDE GOD HELSE

BEVEGELSE GLEDE GOD HELSE Plan for 2007-2010 BEVEGELSE GLEDE GOD HELSE FYSAK står for fysisk aktivitet som er: helsefremmende forebyggende rehabiliterende tilpasset målgruppe integrerende systematisk 2 INNHOLD 1.0 INNLEDNING OG

Detaljer

Bærum Skader og ulykker - en del av folkehelsearbeidet

Bærum Skader og ulykker - en del av folkehelsearbeidet Bærum Skader og ulykker - en del av folkehelsearbeidet Femte største kommune Nærmere 125 000 innbyggere 2 000 nye innbyggere hvert år 49 % med universitetsutdanning Over 140 nasjonaliteter landets rikeste

Detaljer

Kandidater til ExtraStiftelsens hederspris GULLEGGET 2011 Fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Kandidater til ExtraStiftelsens hederspris GULLEGGET 2011 Fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Kar Johans gate 23 B 0159 Oslo Kandidater til ExtraStiftelsens hederspris GULLEGGET 2011 Fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1. Treningskontakt-Oslo

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2016 Selbu kommune Arkivkode: G00 Arkivsaksnr: 2016/404-3 Saksbehandler: Tove Storhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 05.10.2016 Kommunestyret 17.10.2016 Oversiktsdokument over folkehelse

Detaljer

Levekårsprosjektet. Samarbeid og koordinering av tilbudet til utsatte barn, unge og deres familier

Levekårsprosjektet. Samarbeid og koordinering av tilbudet til utsatte barn, unge og deres familier Levekårsprosjektet Samarbeid og koordinering av tilbudet til utsatte barn, unge og deres familier http://www.kristiansund.no (Levekårsprosjektet ligger som en egen lenke på forsiden) Bystyrets vedtak 19.

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE 1 FORORD Østfold fylkeskommune sammen med interesserte kommuner er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale for å gjennomføre folkehelsemålene i fylkesplanen Østfold

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE HØST 2016 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Høringsrunden Meningen er å få til en bevisstgjøring om tema, deling av erfaringer over flere nivå, hvor den enkelte høres. Kort presentasjonen for å holde tiden:

Detaljer

Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse»

Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» 19. 08. 2016 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Problemstilling... 3 4. Avgrensninger... 3 5. Metode... 4 5.1 Utvalg/målgruppe...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012

Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012 Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012 Fysisk aktivitet i befolkningen Fysisk aktivitet (FYSAK) innebærer samarbeid om lavterskelaktiviteter på lokalplanet. Personer som er lite fysisk aktive og som

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Sandnes Sunn by Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Sandnes Sunn by Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806223 : E: 070 K00 : Hans Ivar Sømme Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Sandnes Sunn by Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Telemark.

Regional plan for folkehelse i Telemark. Regional plan for folkehelse i Telemark Det systematiske folkehelsearbeidet Evaluering Oversikt Tiltak Planstrategi Her er vi nå Fastsette mål i plan Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 10/3781-19 Dato: 19.02.14 MÅLRETTET ØKONOMISK SATSING PÅ FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - EVALUERING â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ

Detaljer

Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad om å bli programfylke fra Aust-Agder og Vest-Agder

Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad om å bli programfylke fra Aust-Agder og Vest-Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/2195-1 Saksbehandler Hege Solli Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune

Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune Eli Sævareid Regional folkehelsesamling i Dalane 17.mars 2015 Folkehelseplan 2014-2017 side 2 Innledning og bakgrunn «Sammen for alle» Folkehelsearbeid:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering Arkivsak: 2010/282-0 Arkiv: F00 Saksbeh: Bjørn Haugersveen Dato: 20.02.2013 Tiltaksplan for forebygging av fattigdom blant barn og unge Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE VÅR 2017 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

I Gjesdal står vi sammen om

I Gjesdal står vi sammen om I Gjesdal står vi sammen om 1. Bakgrunn: Gjesdal kommune har ca. 9600 innbyggere. I Gjesdal har vi sett viktigheten av tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeidet, og gjennom satsingen GOD OPPVEKST

Detaljer

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid: 1 FOLKEHELSESTRATEGI STOKKE KOMMUNE 2012-2016. I tråd med mandat fra rådmannen har folkehelseutvalget, i samarbeid med alle kommunens seksjoner, utarbeidet følgende forslag til folkehelsestrategi for Stokke

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjef Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2010/9526-10 Saksbehandler: Tor Brenne/Sissel Pettersen Saksframlegg Folkehelseplan for Midtre Namdal 2011-2014 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET. Samarbeid skole - idrett

AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET. Samarbeid skole - idrett AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET Samarbeid skole - idrett Evaluering Kolbjørn Hansen Høgskolen i Nesna Rapport: www.hinesna.no Bakgrunn Mangel på fysisk aktivitet er et økende helseproblem. Interessen

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

Oppsummering FYSAK 2014

Oppsummering FYSAK 2014 Oppsummering FYSAK 2014 Evaluering/status 2014 Generelt Jobben som FYSAK koordinator har i stor grad bestått av å hjelpe i gang aktiviteter, koordinere eksisterende aktiviteter i våre anlegg og planarbeid

Detaljer

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Plankonferansen 2016 Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Karasjok, 26.oktober 2016 Britt Somby 1 Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Hvordan kartlegge og identifisere nærmiljøkvaliteter

Detaljer